Usnesení zastupitelstva obce Závada č.4 ze dne 24.1.2007

Komentáře

Transkript

Usnesení zastupitelstva obce Závada č.4 ze dne 24.1.2007
Usnesení zastupitelstva obce Závada č.4 ze dne 24.1.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Pořad jednání zastupitelstva obce Závada č.4 ze dne 24.1.2006.
Schváleno 9 hlasy.
2. Ustanovení zastupitele dle § 47 zákona 183/2006 Sb., pro zpracování zadání
územního plánu obce – Stacha Jan, starosta obce.
Schváleno 9 hlasy.
3. Rozpočet obce Závada pro rok 2007 - schodkový v příjmech 4.455 121,-Kč se zapojením
přebytku z roku 2006 ve výši 1.509 879,-Kč do příjmu a ve výdajích 5.965 000,-Kč.
Schváleno 9 hlasy.
4. Přijetí daru – výpočetní techniky z prostředků Moravskoslezského kraje a zároveň
zastupitelstvo obce pověřuje starostu p. Jana Stachu podpisem darovací smlouvy.
Schváleno 9 hlasy.
5. Dodavatele na výměnu oken a stavební úpravy v prostorách místní mateřské školy.
Firma – Jan Mikeska – M GLASS. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 9 hlasy.
6. Dodavatele projektu a nového vrtu pro místní vodovod v lokalitě vodojemu
Firma – p.Nadě Garová . Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
7. Smlouvu o bezúplatném převodu parcely č. 741/1 – místní komunikace v kú. Závada,
která je v současné době v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o převodu majetku.
Schváleno 9 hlasy.
8. Podání žádosti o bezúplatný převod parcely č. 738/1 v kú. Závada , která je v současnosti
majetkem Pozemkového fondu České republiky a zároveň pověřuje starostu podpisem
smlouvy o převodu této místní komunikace do vlastnictví obce.
Schváleno 9 hlasy.
9. Cenu pitné vody pro rok 2007 – 16,-Kč/m3.
Schváleno 9 hlasy.
10. Cenu hlášení v místním rozhlasu a cenu kopie provedené na kopírovacím stroji
zn. DEVELOP (viz.příloha).
Schváleno 9 hlasy.
11. Usnesení kontrolního a finančního výboru.
Schváleno 9 hlasy.
12. Výsledky inventarizace majetku provedené k 31.12.2006.
Schváleno 9 hlasy.
13. Neinvestiční dotaci poskytnutou na rok 2007 ZŠ Bohuslavice na žáky ve výši
250.000,-Kč a věcnou režii ve výši 70.000Kč,Schváleno 9 hlasy.
14. Aktualizaci směrnice pro poskytování cestovních náhrad (viz příloha)
Schváleno 9 hlasy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Změnu dodavatele pro úhrn sněhu na místních komunikacích.
2. Písemné žádosti o pronájem nebytových prostor v budově MŠ Závada.
3. Usnesení zastupitelstva obce č.3 bez výhrad a podání námitek.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce Závada panu Janu Stachovi vyřídit stavební povolení a územní rozhodnutí
pro provedení vodovodního vrtu .
Zapsala p. Jana Bartoková dne 29.1.2007
…………………………………
Jan Stacha, starosta obce
…………………………………
Jana Bartoková, místostarosta obce

Podobné dokumenty

Žádost Ministerstvu spravedlnosti o přešetření stížností KS v Brně ze

Žádost Ministerstvu spravedlnosti o přešetření stížností KS v Brně ze stížností bylo sděleno, že takovéto zařízení krajský soud nemá k dispozici a za té situace bude pořizována veřejná listina čímž je protokol. ” Citace z vyjádření soudkyně Bastlové ze dne 21.5. 2012...

Více

stáhnout PDF

stáhnout PDF přítele Maxe Broda.“ (Stach 2002, s. XXVI). Četná místa v poznámkovém aparátu nového svazku dokládají, že se Stachovi mezitím podařilo získat alespoň selektivní náhled do této pozůstalosti. Reakce ...

Více

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Heavenly Ranger, Z Dejzyna Dvora White Banjo Boy, Shaggy Toller's Christopher , Sv. Huberta

Více

zde

zde lékařství. V roce 1804 se přistěhoval z Čech do Pensylvánie Joseph Max (1782-1844) a usadil se v městečku Franklin. Živil se jako krejčí. Roku 1833 se s rodinou odstěhoval do státu Ohio. V roce 181...

Více

KATALOG 2016.cdr - Hranice

KATALOG 2016.cdr - Hranice Spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce hodně osobních i pracovních úspěchů přeje

Více

Frézka na deskové materiály PF 1200 E

Frézka na deskové materiály PF 1200 E zůstane zachován hliníkový krycí plech přední strany a část materiálu jádra. Malá tloušťka zbylého materiálu pak umožňuje ruční ohýbání.

Více

Ricoh

Ricoh a požadavky na kvalitu velmi vysoké. Firma RICOH proto uvádí na trh nové stroje FW770 / 780, které vám zaručí vynikající zpracování dokumentů. Tyto analogové velkoformátové kopírky se mohou pochlub...

Více