kdo jsme, o co usilujeme

Komentáře

Transkript

kdo jsme, o co usilujeme
KDO JSME,
O CO
USILUJEME
Vážení čtenáři,
jak je možné řešit četné problémy, před nimiž stojí lidé v Evropě i ve světě?
To je základní otázka, od které se odvíjí naše činnost ve skupině Evropské
sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) v Evropském parlamentu.
Lidé jsou vystaveni nesmírnému tlaku, neboť lidstvo čelí několika významným krizím
– hospodářské, sociální a ekologické – zároveň. Nejhorší projevy těchto krizí v Evropě sahají od prudce stoupající nezaměstnanosti mládeže a rostoucí chudoby
až po hrozby, jež představuje návrat fašismu a z něj vyplývající ohrožení lidských
práv.
Naše společné úsilí se odvíjí od hledání řešení těchto vzájemně
souvisejících problémů. V rámci naší skupiny spolupracují poslanci Evropského
parlamentu z celého kontinentu s cílem bojovat proti nerovnosti a úsporným
opatřením, prosazovat demokracii a základní práva, chránit pracovníky, migranty
a skupiny na okraji společnosti, získat kontrolu nad finančními trhy a bojovat proti
změně klimatu, podporovat rovnost žen a mužů, mír a celosvětovou spravedlnost.
Takový je náš program. Právě tyto problémy nás znepokojují nejvíce a tato
brožura je obecným úvodem k tomu, co podporujeme a v co věříme. Jsme
malou skupinou, ale jsem přesvědčena, že s Vaší pomocí máme obrovský
potenciál jednat efektivně a realizovat naše zásady, týkající se hlavních otázek.
Přeji Vám příjemné čtení. Další informace naleznete na stránce
www.guengl.eu jejímž prostřednictvím nám můžete zaslat komentáře nebo klást
otázky ohledně naší činnosti.
Gabi Zimmer
předsedkyně skupiny GUE/NGL
Olivier Hansen
Úsporná opatření zabíjejí!
Úsporná opatření, prosazovaná vedoucími představiteli EU, nadále
působí ve prospěch bohatých a mocných tím, že udržují hospodářský
systém, který staví potřeby finančních trhů nad sociální zájmy. Tato opatření,
uplatňovaná nedemokratickými prostředky v zemích EU, jež
nejvíce
postihla
krize,
odrážejí
neúspěchy
neoliberální
struktury EU. Tuto politiku je naléhavě nutné změnit a zaručit
solidaritu a vytváření pracovních míst v rámci hospodářského
systému, která bude sloužit lidem, nikoli ziskům. Úsporným opatřením se
lze vyhnout, jde o politickou volbu, která staví zájmy jedněch nad zájmy
druhých.
Za EU, která se vymaní z doktríny úsporných opatření.
Andy Orin
Sociální spravedlnost pro všechny
Věříme v sociální Unii, ve které mají všichni rovný přístup k sociální ochraně
a sociálnímu zabezpečení. V tomto smyslu pokračujeme v boji proti
privatizaci zdravotní péče a dodávky vody. Politika úsporných opatření
ohrožuje přístup nejzranitelnějších občanů, jako jsou například zdravotně
postižení, k péči. Žene lidi do extrémní chudoby. Je ostudou, že v Evropě
existuje tak velké množství chudoby a sociálního vyloučení. Musíme vybudovat Evropu, která umožní lidem žít důstojně.
Za solidární Evropu.
Billjacobus1
Pracovní práva hned teď!
Deregulační
politiky
a
daňové
škrty
pro
velké
podniky
poškozují pracovníky: pod záminkou hospodářské soutěže a
flexibility dochází ke snižování mezd a omezování práv zaměstnanců.
Skupina GUE/NGL je proti veškerým opatřením, která zvyšují jejich
nejistotu. Bráníme také práva migrujících pracovníků, kteří patří k nejhůře
placeným na světě, a často jim hrozí vykořisťování, násilí a zneužívání.
Za životní minimum a za důstojnou práci.
All about the idea
Nezaměstnanost mladých lidí
Abychom mohli bojovat s prudce stoupající nezaměstnaností mladých
lidí, musíme se vymanit z modelu úsporných opatření. Pokud chceme
udržitelná pracovní místa pro mladé lidi v Evropě, potřebujeme náležité
finanční prostředky na záruku pro mladé lidi.
Požadujeme vhodné a důstojné zaměstnání pro všechny mladé lidi.
Charli Aron
Rovnost žen a mužů na prvním místě
Abychom dosáhli rovnosti žen a mužů v Evropě, musíme odstranit
rozdíly v odměňování žen a mužů, bojovat za práva LGBT osob, podporovat
rovnou účast na rozhodování a zavést strategii pro boj proti násilí páchanému
na ženách, která bude vycházet z potřeby rovnosti žen a mužů. Skupina
GUE/NGL se staví proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, domácímu
násilí, obchodování s lidmi, sexuálnímu násilí a zabíjení na základě pohlaví.
Bojujeme za práva dívek na vzdělávání, za celosvětové uznání reprodukčních
práv žen a za právo žádat o azyl kvůli pronásledování na základě pohlaví.
V Evropě není místo pro nerovné postavení žen a mužů.
Jimmy Brown
Prosazování míru ve světě
Zahraniční a bezpečnostní politika EU musí být založena na budování míru
ve světě. Skupina GUE/NGL je obzvláště aktivní v otázce řešení konfliktu
na Blízkém východě a důsledně požaduje ukončení okupace palestinských
území ze strany Izraele prostřednictvím mírového řešení spočívajícího ve
vytvoření dvou států. Nadále se stavíme proti zřízení vojensko-průmyslového komplexu EU a proti úloze, kterou EU hraje jako hybná síla
vyzbrojování v rámci Evropy a mimo ni.
Požadujeme EU, která podporuje mír ve světě.
Olivier Hansen
Mezinárodní vztahy
Ať už usiluje o spravedlivější politiky vůči zemím Latinské Ameriky,
bojuje za práva osob v Západní Sahaře a Kazachstánu nebo
pokračuje v nátlaku na tureckou vládu v souvislosti s otázkou Kurdů a Kypru,
skupina GUE/NGL je ve svých snahách o EU budující kladné vztahy se
zbytkem světa vytrvalá. Spíše než světovým hráčem si přeje být světovým
partnerem.
Za EU bojující za celosvětovou spravedlnost.
Nancy Palus/IRIN
Lidská práva na prvním místě
Evropa musí dostát svým závazkům a odpovědnosti, pokud jde o
lidská práva a demokracii jak doma, tak po celém světě. To znamená
řešit zneužívání a diskriminaci, například na základě pohlaví,
sexuální orientace, náboženství nebo rasy. Je zapotřebí činů, nikoli jen slov.
Za Evropu, která brání lidská práva.
Kate Thomas/IRIN
Hájíme migranty
Evropa musí bránit práva žadatelů o azyl. Nemůžeme zavírat
oči před neutěšenou situací lidí, kteří hledají v EU lepší život, a
ignorovat důvody, které je donutily k útěku. Skupina GUE/NGL
bojuje za svobodu pohybu a staví se proti „pevnosti Evropa“. Evropa musí
napravit své nefunkční systémy v oblasti přistěhovalectví a azylu.
Za svobodu pohybu pro všechny.
D. Sharon Pruitt
Změnit způsob naší spotřeby
Spotřebitelé potřebují úplnou certifikaci týkající se označení země původu,
která zajistí, že výrobky nejsou zdraví škodlivé. Nezbytnou podmínkou pro
dovoz zboží by měla být kritéria dodržování lidských práv, práv pracovníků
a ochrany životního prostředí. Žádáme, aby pracovníci zemí globálního Jihu
byli chráněni před smrtelnými následky světového kapitalismu.
Za jiný způsob spotřeby.
Dee Brestin
Životní prostředí, změna klimatu a energie
Čas na přijetí zásadních opatření k řešení změny klimatu ve všech
politických oblastech EU se krátí. Na světové úrovni skupina GUE/NGL
usiluje o ambicióznější cíle, které budou řešit změnu klimatu, a o opatření,
která pomohou rozvojovým zemím vyrovnat se s celosvětovým procesem
oteplování. Musíme chránit biologickou rozmanitost Evropy a podporovat
energii z obnovitelných zdrojů. Domníváme se, že naše budoucnost leží ve
větrné energii, energii mořských vln a solární energii, nikoliv ve znečišťujících
odvětvích.
Za ekologičtější a udržitelnější Evropu.
Glyn Lowe
Spravedlivější rybolov
V zájmu našeho životního prostředí a životaschopnosti malých a
středně velkých rybářských podniků musíme okamžitě ukončit nadměrný
rybolov. Je třeba, abychom chránili pobřežní oblasti a ostrovy s aktivním
odvětvím
rybolovu.
Skupina
GUE/NGL
požaduje
rybářskou politiku s jasnými sociálními a hospodářskými cíli a opatřeními,
které tomuto odvětví umožní snížit jeho závislost na fosilních palivech.
Je třeba okamžitě chránit rybí populace a rybářská společenství!
Justin See
Udržitelné zemědělství
Potřebujeme udržitelné a spravedlivé zemědělské politiky, které ochrání
životní prostředí a zachrání malá venkovská společenství. Zemědělská
politika musí přestat ničit živobytí malých zemědělců a stavět zemědělské
podnikání na první místo.
Požadujeme spravedlivé jednání se zemědělci.
Susan Sermoneta
Ochrana občanských svobod
S ohledem na odhalení skutečnosti, že Spojené státy americké
sledují
miliony
občanů
EU
i
evropské
diplomaty
a
poslance EP, se ochrana občanských svobod a ochrana údajů stávají
důležitějšími než kdy předtím. Odmítáme, aby se „boj proti
terorismu“ používal jako morální bianko šek k provádění de facto trestné
činnosti. Takovéto porušování základních práv nebudeme podporovat.
Požadujeme Evropu, ve které jsou hájeny občanské svobody a
ochrana údajů.
Jodi Hilton/IRIN
Regionální politika
V dnešní době se v Evropě zdá, že regionální politika je méně
zaměřena na solidaritu a soudržnost a více na podněcování soutěživosti mezi
regiony. Granty určené nejvíce zaostalým evropským regionům jsou
stále více spojovány s makroekonomickými podmínkami, které ničí
místní společenství. Požadujeme, aby investice do regionů pokračovaly.
Za regionální politiku, která šíří solidaritu mezi Evropany.
Ken Bosma
Spravedlnost v oblasti obchodu
Volný obchod mezi dvěma partnery neprospívá vždy oběma z nich.
Liberalizace obchodu vedla k celosvětové sociální a ekologické
destrukci. Volný obchod a volný pohyb zboží je třeba kontrolovat. Stavíme
se proti všem mezinárodním obchodním dohodám, které jsou uzavírány v
zájmu velkých podniků.
Musíme změnit způsob, jakým vymezujeme obchodní vztahy.
Aubrey Graham/IRIN
Rozvoj
EU musí hrát aktivní roli v boji o vymýcení extrémní chudoby a hladu
v rozvojovém světě. Bojujeme za udržitelný rozvoj, přístup ke vzdělávání,
zlepšování zdraví matek a podporujeme boj proti malárii a AIDS.
Jelikož současná obchodní politika EU staví rozvojové země do pozice,
kdy jsou ještě více podřízeny obchodním požadavkům EU, žádáme
obchodní politiku, která bude vycházet z rozvojových cílů, a nikoliv naopak.
Za skutečné partnerství pro rozvoj.
Poslanci Evropského parlamentu za Evropskou sjednocenou levici /
Severskou zelenou levici
Skupina Evropská sjednocená levice / Severská zelená levice předkládá vizi procesu
evropské
integrace
založeného
na
solidaritě,
právech
pracovníků,
míru,
rovnosti žen a mužů, občanských svobodách, demokracii a environmentální
odpovědnosti. Naši skupinu tvoří 35 poslanců ze 13 členských států EU a z 18 politických stran.
CHORVATSKO
Hrvatski laburisti - stranka rada
Nikola VULJANIĆ
ČESKÁ REPUBLIKA
KSČM
Jiři MAŠTÁLKA
KYPR
AKEL
Takis HADJIGEORGIOU
ČESKÁ REPUBLIKA
KSČM
Miloslav RANSDORF
KYPR
AKEL
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES
DÁNSKO
FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU
Rina RONJA KARI
ČESKÁ REPUBLIKA
KSČM
Věra FLASAROVÁ
FRANCIE
FRONT DE GAUCHE
Jacky HÉNIN
ČESKÁ REPUBLIKA
KSČM
Jaromír KOHLÍČEK
FRANCIE
FRONT DE GAUCHE
Younous OMARJEE
FRANCIE
FRONT DE GAUCHE
Patrick LE HYARIC
FRANCIE
FRONT DE GAUCHE
Jean-Luc MÉLENCHON
FRANCIE
FRONT DE GAUCHE
Marie-Christine VERGIAT
ŘECKO
KKE
Charalampos ANGOURAKIS
ŘECKO
KKE
Georgios TOUSSAS
ŘECKO
SYRIZA
Nicolaos CHOUNTIS
NĚMECKO
DIE LINKE.
Cornelia ERNST
NĚMECKO
DIE LINKE.
Jürgen KLUTE
NĚMECKO
DIE LINKE.
Thomas HÄNDEL
NĚMECKO
DIE LINKE.
Sabine LÖSING
NĚMECKO
DIE LINKE.
Martina MICHELS
NĚMECKO
DIE LINKE.
Helmut SCHOLZ
NĚMECKO
DIE LINKE.
Sabine WILS
NĚMECKO
DIE LINKE.
GUE/NGL President
Gabriele ZIMMER
IRSKO
SINN FÉIN
Martina ANDERSON
PORTUGALSKO
PCP
João FERREIRA
IRSKO
SOCIALIST PARTY
Paul MURPHY
PORTUGALSKO
PCP
Inês ZUBER
NIZOZEMSKO
INDEPENDENT
Kartika LIOTARD
ŠPANĚLSKO
IU
Willy MEYER
NIZOZEMSKO
SP
Dennis DE JONG
ŠVÉDSKO
VÄNSTERPARTIET
Mikael GUSTAFSSON
LOTYŠSKO
UC (SPL)
Alfreds RUBIKS
PORTUGALSKO
BLOCO DE ESQUERDA
Marisa MATIAS
PORTUGALSKO
BLOCO DE ESQUERDA
Alda SOUSA
Poslanci EP ze skupiny GUE/NGL, kteří byli
nahrazeni během období 2009–2014
Lothar BISKY
Bairbre DE BRÚN
Ilda FIGUEIREDO
Joe HIGGINS
Elie HOARAU
Miguel PORTAS
Eva-Britt SVENSSON
Vladimír REMEK
CHORVATSKO
Hrvatski laburisti - stranka rada
http://www.laburisti.com
IRSKO
SOCIALIST PARTY
http://www.socialistparty.net
KYPR
AKEL
http://www.akel.org.cy
LOTYŠSKO
UC (SPL)
http://www.saskanascentrs.lv
ČESKÁ REPUBLIKA
KSČM
http://www.kscm.cz
NIZOZEMSKO
Independent
www.kartikaliotard.eu
DÁNSKO
FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU
http://www.folkebevaegelsen.dk
NIZOZEMSKO
SP
http://www.europa.sp.nl
FRANCIE
FRONT DE GAUCHE
http://www.frontdegauche.eu
PORTUGALSKO
BLOCO DE ESQUERDA
http://www.beinternacional.eu
ŘECKO
KKE
http://www.kke.gr
PORTUGALSKO
PCP
http://www.pcp.pt/parlamento-europeu
ŘECKO
SYRIZA
http://www.syriza.gr
ŠPANĚLSKO
IU
http://www.izquierda-unida.es
NĚMECKO
DIE LINKE.
http://www.dielinke-europa.eu
ŠVÉDSKO
VÄNSTERPARTIET
http://www.vansterpartiet.eu
IRSKO
SINN FÉIN
http://www.sinnfein.ie
Text: Emily Macintosh
Rozvržení a design: Charli Aron
Oddělení pro komunikaci skupiny
GUE/NGL ©2014

Podobné dokumenty

5510_PLAN HEMICYCLE STR 07-2012.indd

5510_PLAN HEMICYCLE STR 07-2012.indd MARINESCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 MARTIN D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 MARTIN H. . . . . . . . . . . . . . . . ....

Více

Odstranění vepřína z areálu bývalého koncentračního

Odstranění vepřína z areálu bývalého koncentračního Vymazání paměti, nedostatečné sdílení historie a popíračství napomáhají současnému rozvoji rasismu a antisemitismu. Ukončení lokucidy v Letech bude aktem boje proti rasismu, proti diskriminaci, pro...

Více

návod - Hras

návod - Hras Připravte si svou prostorovou představivost. Pokaždé když zvolíte obtížnost, vygeneruje se nové bludistě, kterým procházíte tak, že otáčíte kostkou, jako by sama postupovala po čtverečkovaném papíř...

Více

(2015). Evidence-Based Health Care

(2015). Evidence-Based Health Care nejlepších aktuálních vědeckých důkazů při rozhodování o péči jednotlivých pacientů...“ (Sackett et al., 1996). Co tato definice znamená v praxi? Přístup Evidence-Based neboli „založený na vědeckýc...

Více

Solidarita S québeckými proteSty

Solidarita S québeckými proteSty Česká vláda si kromě rozpočtové odpovědnosti předsevzala, že bude bojovat s korupcí. Vznešený cíl, jen kdyby jej nevyhlašovala vláda, která z korupce udělala systém. Co jiného je důchodová reforma ...

Více

Teze - České vysoké učení technické v Praze

Teze - České vysoké učení technické v Praze zobecněné Fresnelovy vztahy. Autor dochází kzávěru, že paprsky jsou z vlnovodu periodicky vyzařovány s periodou rovnou dvojnásobku kritického úhlu. S novou aplikací optického vlákna ve tvaru U-optr...

Více

Zastavme Janotův balíček - Socialistická Solidarita

Zastavme Janotův balíček - Socialistická Solidarita hájí jejich zájmy u vedení společnosti a vyhlásila stávkovou pohotovost. „Je to poprvé po 20 letech, kdy lidé přišli podpořit své požadavky ve státní svátek,“ řekl na demonstraci předseda OS Kovo J...

Více

Ireland in Brief in Czech

Ireland in Brief in Czech Irsko se profiluje jako „inteligentní ekonomika“, kombinující inovativní přístup a podnikavost s důrazem na prudce se rozvíjející oblasti, jako jsou čisté/zelené technologie, inovace služeb a konve...

Více