Hrušky-I.04-hlavní-výkres-technická-infrastruktura-energetika-a

Komentáře

Transkript

Hrušky-I.04-hlavní-výkres-technická-infrastruktura-energetika-a
N
Á
L
P
MNÍ
ÚZE
NKY
Á
UŠ
R
P
Ú.
K.
KY
HRUŠ
K
R
T4
4
3
Hr
KÝ
S
V
A
MOR
Ú.
K.
ŽKOV
ŽI
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
návrh
stav
N
V
V
í
n
e
d
e
v
.
l
e
K
R
T3
b
el. vedení VN
é
n
e
š
u
Nr
V
í
n
e
d
e
v
.
l
e
j
i
trafostanice
é
v
o
l
e
b
a
Nk
V
í
n
e
d
e
v
.
l
e
)
MP
J
MND,
,
WE
R
(
í
n
e
š
i
l
z
o
r
z
e
b
í
n
e
d
e
v
.
l
e
ì
t
í
s
í
n
t
á
v
i
r
p
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
návrh
stav
TL
V
í
n
e
d
e
v
é
v
o
n
y
l
p
TL
S
í
n
e
d
e
v
é
v
o
n
y
l
p
6
5
Hr
K
R
T2
NTL
í
n
e
d
e
v
é
v
o
n
y
l
p
E
TL
S
/
TL
uV
n
y
l
p
e
c
i
n
a
t
s
í
n
è
a
l
u
g
e
r
B
NTL
/
TL
uS
n
y
l
p
e
c
i
n
a
t
s
í
n
è
a
l
u
g
e
r
e
c
i
n
a
t
s
í
c
a
v
o
l
i
s
o
p
m
e
n
y
l
p
í
n
á
v
o
b
o
s
á
z
t
k
e
j
b
ýo
k
c
i
g
o
l
o
n
h
c
e
t
SNS
7
3
Hr
)
WE
R
MND,
(
í
n
e
š
i
l
z
o
r
z
e
yb
d
o
v
o
n
y
l
p
í
n
t
á
v
i
r
p
4
2
Hr
VÝZNAMNÉ SÍTÌ
návrh
stav
dMND)
o
v
o
p
o
r
(
í
n
e
š
i
l
z
o
r
z
e
b
ì
t
í
s
í
n
t
á
v
i
r
p
é
mn
a
n
z
ý
v
SDÌLOVACÍ VEDENÍ
2
2
Hr
návrh
stav
dálkový kabel
0
3
Hr
i Hr252
ì
t
í
s
é
v
o
t
a
d
a
í
c
a
v
o
l
ì
d
s
)
e
l
i
b
mo
T(
ì
t
í
s
í
n
è
a
k
i
n
mu
o
k
í
n
e
z
í
ø
a
z
í
n
è
a
k
i
n
mu
o
k
é
k
c
i
n
o
r
t
k
e
l
e
RR trasy
iHr165
9
1
Hr
KORIDOR ÚZEMNÍCH REZERV TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
KRT1
K
R
D1
koridor územní rezervy pro možné budoucí umístìní technické infrastruktury
9
7
Hr
K
R
T2
/
3
a
/
3
b (VTL plynovody)
iHr176b
i
R01
koridor územní rezervy pro možné budoucí umístìní technické infrastruktury
(el. vedení VVN)
9
Hr
PMND9
TS
A
V
0k
6
1
Z30
iHr191
KRT4
koridor územní rezervy pro možné budoucí umístìní technické infrastruktury
(produktovod)
R
0
1
územní rezerva pro možné budoucí umístìní plochy technické infrastruktury inženýrské sítì
PODMÍNÌNÍ ROZHODOVÁNÍ O ZMÌNÁCH V ÚZEMÍ
8
1
Hr
í
i
d
u
t
s
í
mn
e
z
ú
í
n
e
ø
ì
v
o
r
ykp
r
o
d
i
r
o
k
ya
h
c
o
l
p
Hr38
Hr58
i
i
a
4
9
1
Hr
BR
Z01
Z44
)
i
c
a
l
e
c
r
a
op
a
d
o
h
o
d
y(
k
í
n
t
s
a
l
v
s
a
v
u
o
ml
s
Hr80
K
R
T3
a
i
Z59
iTS2
6
3
Hr
ZASTAVÌNÉ ÚZEMÍ
.
b
6S
0
0
2
/
3
8
1
.
è
a
n
o
k
á
z
e
l
d
mí
e
z
ú
é
n
ì
v
a
t
s
a
z
ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PØESTAVBY
Z25
Hr39
stav
i
návrh
8
Hr
y
b
v
a
t
s
e
ø
yp
h
c
o
l
p
,
y
h
c
o
l
p
é
n
l
e
t
i
v
a
t
s
a
z
Hr15
i
Z31
Z 19
h
c
o
l
hp
c
ý
n
l
e
t
i
v
a
t
s
a
z
í
n
e
è
a
n
z
o
P 20
y
b
v
a
t
s
e
ø
hp
c
o
l
p
í
n
e
è
a
n
z
o
SNS
i
i
D
BZ
TS
A
V
0k
3
6
Z21
Hrušky15
1
8
Hr
)
A
V
0k
3
6
(
I
MAI
I
L
E
MP
TS
i
Z62
HM
BP
TS
7
4
Hr
)
A
V
0k
3
6
(
MAI
I
L
E
MP
TS
RS VTL/STL
K
OR
I
DOR
YDOP
R
A
V
NÍ
I
NF
R
A
S
TR
UK
TUR
Y
E
1200/2/1
KD1
koridor veøejné dopravní infrastruktury - cyklostezka
i
TS3
K
OR
I
DOR
YAP
L
OCHYÚZ
E
MNÍ
CHR
E
Z
E
R
V
4
5
Hr
8
4
Hr
K
R
D1
koridor územní rezervy pro možné budoucí umístìní dopravní infrastruktury
(rychlostní silnice R55)
K
R
D2
/
3
koridor územní rezervy pro možné budoucí umístìní dopravní infrastruktury
(komunikace III. tøídy, soubìžná komunikace s R55)
1
1
Hr
P36
j
e
l
BA
TS
A
V
0k
0
4
i
j
Z14
Z35
TS6
R
0
2
A
V
0k
5
B2
TS
m
e
n
ý
ml
a
Z
i
RS STL/NTL
K
R
D3
B1200/2/1
Z15
Z34
územní rezerva pro možné budoucí umístìní plochy bydlení v rodinných domech
I
NF
OR
MA
TI
V
NÍ
ÚDA
J
E
Z22
Z01
Z38
POSILOVACÍ
P61
STANICE
h
r
a
n
i
c
e
k
a
t
a
s
t
r
á
l
n
í
c
hú
z
e
mí
iHr-7
)
y
k
š
u
Hr
.
ú
.
k
e
c
i
n
a
r
=h
(
mí
e
z
oú
h
é
n
e
š
e
ø
e
c
i
n
a
r
h
Z42
P19
iHr58
P20
8
1
Hr
t
r
v
/
a
d
n
o
s
o/
l
í
d
í
n
l
ù
s
d
í
c
í
j
a
v
á
t
s
a
d
n
o
s
á
n
a
v
o
d
i
v
k
i
l
o/
l
í
d
í
n
l
ù
d
é
r
a
t
s
KÁ
S
V
A
MOR
Ú.
K.
S
E
ÁV
NOV
Z23
P37
Z16
A
V
0k
0
B4
TS
a
v
o
t
i
b
ø
Uh
i
i
Hr-33
Z33
Z28
iHr4
Z08
P18
Z48
POSILOVACÍ
P17
STANICE
4
1
Hr
R02
8
6
Hr
7
6
i
r
H
Hr-69
a
6
6
Hr
1
7
Hr
K
R
D2
j
TS5
Z09
Z12
0
7
Hr
P06
1
Hr
Z39
Z13
Z10
i
Z27
TS1
Z04
K
D1
Z40
j
Z11
TS4
Z41
K
R
D1
3
1
Hr
Hr-21
a
n
v
o
l
a
BOb
TS
A E
V
0k
0
4
i
i
Z07
6
4
2
Hr
Z29
V
A
CL
E
Ø
B
Ú.
K.
B±D
TS
A
V
0k
5
í
ž
a
r
d
á
BU n
TS
iHr-2
A
V
0k
6
i1
iHr61
Z32
Z24
Z50
o
k
s
i
d
e
ø
t
s
í
c
e
ø
á
v
BS
TS
i 1
A
V
0k
0
Hr62
i
Z51
iHr10
Z52
i
Z49
Hr65
Z53
i
Hr57
Z-19
i
i HrZ40
Hr-26
Z54
i
HL
AVNÍ
VÝ
KRE
STE
CHNI
CKÁI
NF
RAS
TRUKTURAE
NE
RGE
TI
KAAS
P
OJ
E
1:
5
.
0
0
0
í
n
á
v
o
n
á
l
op
h
í
mn
e
z
dú
a
ø
ú
,
y
v
á
r
p
s
a
e
j
o
v
z
o
r
r
o
b
d
o
,
v
a
l
c
e
ø
dB
a
ø
ýú
k
s
t
s
:Mì
l
e
t
a
v
o
z
i
ø
o
P
Hr-96
i
Hr-5
i
Z-12
0
4
Hr
i
o
n
r
0B
70
2
6
,
9
2
a
v
o
v
a
l
s
o
d
z
e
i
Hv
,
.
o
.
r
.
s
,
t
k
e
j
o
r
Rp
A
:
t
n
a
t
k
e
j
o
r
P
Z55
Hr55
i
Ì
V
A
CNAMOR
NE
TÝ
Ú.
K.
projekt, s.r.o.
Datum zpracování : 02/2015
:
t
n
a
t
k
e
j
o
r
p
í
c
u
o
d
e
V
Ing. arch. Milan Huèík
Vypracovali : Ing. arch. Milan Huèík
Ing. Michaela Kolibová
SNS Hrušky5
I.04
NU
Á
L
HOP
MNÍ
E
ÚZ
TI
NNOS
M OÚ±I
NA
Z
Á
Z
K
R
T2
Hr49
i
Z56
y
k
š
u
Hr
e
c
b
oo
v
t
s
l
e
t
i
p
u
t
s
a
:Z
l
a
d
y
nv
á
l
p
í
mn
e
z
ýú
r
e
t
k
,
n
á
g
r
o
í
n
v
á
r
p
S
Hr16i
Z46
i Hr44
:
i
t
s
o
n
n
i
è
ú
í
t
y
b
a
mn
u
t
Da
Z57
K
R
T1
CE
DONI
R
TV
Ú.
K.
í
n
á
v
o
n
á
l
op
h
í
mn
e
z
dú
a
ø
ú
,
y
v
á
r
p
s
a
e
j
o
v
z
o
r
r
o
b
d
o
,
v
a
l
c
e
ø
dB
a
ø
ýú
k
s
t
s
:Mì
l
e
t
a
v
o
z
i
ø
o
P
Razítko
á
k
s
v
a
l
c
a
R
a
k
n
e
L
.
g
n
:I
e
l
e
t
a
v
o
z
i
ø
o
yp
b
o
s
o
é
n
ì
n
v
á
r
p
o
í
n
me
j
í
ø
p
oa
n
mé
J
Hr51
i
í
n
á
v
o
n
á
l
op
h
í
mn
e
z
dú
a
Úø
í
n
e
l
ì
d
d
o
í
c
u
o
d
e
V
:
e
c
k
n
u
F
sbìrné
støedisko sever
Podpis:
""Mapový podklad odvozen z Katastrální mapy c KÚ Bøeclav"
a
h
a
r
KP
dc±ÚZ
e
g
a
b
a
pZ
ma
nz
e
z
o
v
d
o
s
i
p
o
k
š
ý
V
"

Podobné dokumenty

kj kj kj kj

kj kj kj kj rick é vedenínadzem ní22k V-k ezrušení

Více

Ceník Machine Vision

Ceník Machine Vision XC-EI30/CE XC-EI50/CE XC-EU50/CE XC-ES30/CE XC-ES50/CE XC-ES50L/CE XC-ES51/CE XC-ST30 XC-ST30CE XC-ST50 XC-ST50CE XC-ST51/CE XC-ST70 XC-ST70CE

Více

Design Collection

Design Collection různorodý soubor témat, která osloví širokou škálu pasažérů a která jsou flexibilní k použití v různých prostředích. Kolekce společnosti KONE od jednoduchých interiérů až po ty luxusní a výrazné po...

Více

manuál ()

manuál () urèité formální zásady, které usnadní práci typografovi, který' bude rukopis lámat. Tyto zásady lze shrnout do následujících bodù: · ENTER se smí používat jen na konci odstavce (ENTER na koncích ka...

Více

ceník citroën ds5

ceník citroën ds5 ZNA 5 le ČKOVÝ Z Dt / 100 SERV 000 IS A R M km A

Více

Mode d`emploi Balance compteuse de pièces

Mode d`emploi Balance compteuse de pièces Le poids de l'objet à peser en [kg] est affiché ici:

Více

katalog - TRANSROLL

katalog - TRANSROLL nutno neprodleně vyřadit z provozu. Rovněž válečky vykazující zvýšenou radiální a axiální vůli, opotřebení nebo deformaci pláště či pryžového obložení, je nutno vyměnit.

Více

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření kabelu. | Pokud je skrz zdířku Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV.| Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výst...

Více

září - Město Dolní Poustevna

září - Město Dolní Poustevna objektu v Lobendavské ulici (pozn. Tato stavba je od roku 1993 prohlášená za kulturní památku ÈR). Vzhledem ke znaènì rozšíøenému požáru na místì zasahovalo sedm jednotek hasièù, z toho jedna profe...

Více