Bedikertal - cz-spc-8-8-2012

Komentáře

Transkript

Bedikertal - cz-spc-8-8-2012
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1.
NÁZEV PŘÍPRAVKU
BEDIKERTAL 0,5 mg/g + 30 mg/g mast
2.
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 g masti obsahuje 0,5 mg betamethasonum (ve formě betamethasoni dipropionas) a 30 mg acidum
salicylicum.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.
LÉKOVÁ FORMA
Mast
Bílá nebo téměř bílá, průsvitná, měkká mast
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikace
Přípravek Bedikertal mast je určen dospělým a dětem od 1 roku ke zmírnění zánětlivých
projevů subakutních a chronických hyperkeratických a suchých dermatóz reagujících na
místní léčbu kortikosteroidy, jako jsou psoriáza, chronická atopická dermatitida,
neurodermitida (lichen simplex chronicus), lichen planus, ekzémy (včetně numulárního
ekzému, ekzému rukou a ekzematoidní dermatitidy), dyshidróza (pomfolyx), seboroická
dermatitida kštice, ichtyosis vulgaris a další ichtyotické stavy kůže, kromě generalizované
plošné formy psoriázy.
4.2
Dávkování a způsob podání
Dospělí
Nanášejte tenký film přípravku Bedikertal mast dvakrát denně (ráno a večer) tak, aby zcela pokryl
postižené místo. U některých nemocných lze udržovat vyhovující účinek i při méně častém podávání.
Léčba by neměla bez přerušení trvat déle než 2 týdny. Maximální týdenní dávka by neměla překročit
60 g.
Děti:
Léčba u dětí má být omezena na 5 dní.
4.3
Kontraindikace
Přípravek Bedikertal mast je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na betamethazondipropionát, jiné kortikosteroidy, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou
v bodě 6.1.
Přípravek je dále kontraindikován, stejně jako ostatní lokální kortikoidy, při infekčních onemocněních
bakteriálního, virového či mykotického původu a při postvakcinační reakci. Je rovněž kontraindikován
u rosacey, akné, periorální dermatitidy, perianálního a genitálního pruritu a plenkové dermatitidy.
Přípravek je dále kontraindikován u dětí do 1 roku věku.
4.4
Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Při výskytu infekce musí být zahájena odpovídající léčba.
1/4
Nesmí se použít okluzivní obvaz. Při jeho použití může keratolytický účinek kyseliny salicylové vést
ke zvýšené absorpci steroidů.
Lokální a systémová toxicita je častá, a to především při dlouhodobém nepřetržitém používání na
velké plochy poškozené pokožky, v kožních záhybech či při použití polyetylenové okluze. Používá-li
se přípravek u dětí nebo na obličej, nemá léčba trvat déle než 5 dnů. Je třeba vyhnout se dlouhodobé
nepřetržité léčbě u všech pacientů nezávisle na jejich věku.
Při léčbě psoriázy mohou být lokální kortikosteroidy nebezpečné z mnoha důvodů, včetně možnosti
relapsu choroby po rozvoji tolerance, rizika vzniku generalizované pustulózní psoriázy a lokálně
systémové toxicity způsobené porušenou funkcí kožní bariéry. Důležitá je pečlivá kontrola pacientů.
Kterýkoliv z nežádoucích účinků hlášených při systémovém používání kortikosteroidů, včetně
potlačení funkce nadledvin, se může objevit také po použití lokálních kortikosteroidů, zvláště u dětí.
Systémová absorpce lokálních kortikosteroidů nebo kyseliny salicylové se zvyšuje především při
použití na rozsáhlé plochy kůže nebo kožní záhyby (podpaží, třísla), obličej nebo při použití
okluzivního obvazu. Předpokládá-li se dlouhodobější léčba, a to především u pediatrických pacientů,
je nutné dbát opatrnosti.
Pokud kůže nadměrně vysychá nebo se vyvine zvýšené podráždění, musí se léčba přerušit.
Přípravek Bedikertal mast není určen k použití v oftalmologii. Je třeba se vyvarovat kontaktu s očima
a sliznicemi.
Pediatrická populace:
Děti jsou více než dospělí pacienti náchylné k supresi osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA)
indukované lokálními kortikosteroidy a k exogennímu účinku kortikosteroidů, a to díky vyšší absorpci
léku
způsobené
větším
poměrem
tělesného
povrchu
k
tělesné
hmotnosti.
Při použití lokálně aplikovaných kortikosteroidů u dětí byla hlášena suprese HPA osy, Cushingův
syndrom, lineární zpomalení růstu, zpoždění přibývání tělesné hmotnosti a intrakraniální hypertenze.
K projevům suprese nadledvin u dětí patří nízké plazmatické koncentrace kortisolu a vymizení
odpovědi na stimulaci ACTH. Projevy intrakraniální hypertenze zahrnují zduření fontanely, bolesti
hlavy a bilaterální papiloedém.
4.5
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Nejsou známy.
4.6
Fertilita, těhotenství a kojení
Vzhledem k tomu, že bezpečnost topických kortikosteroidů u těhotných žen nebyla dosud prokázána,
měly by se přípravky z této skupiny používat pouze tehdy, když možný prospěch převýší potenciální
riziko pro plod. Léčiva této skupiny by se neměla užívat u těhotných žen ve větším množství nebo
dlouhodobě.
Není známo, zda při lokální aplikaci kortikosteroidů může docházet k takové systémové absorpci,
jejímž výsledkem je detekovatelné množství kortikosteroidů v mateřském mléce. Proto je nutno
rozhodnout, zda přerušit kojení nebo léčbu, přičemž je třeba zvážit význam léčiva pro matku.
4.7
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek Bedikertal nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
4.8
Nežádoucí účinky
Při používání betamethasonu a kyseliny salicylové byly zjištěny následující nežádoucí účinky. Jejich
četnost je klasifikována jako neznámá (z dostupných údajů ji nelze učit).
Poruchy kůže a podkožní tkáně: akné, steroidy indukovaná purpura, inhibice růstu pokožky, atrofie
podkožní tkáně, suchost kůže, depigmentace nebo odbarvení pokožky, kožní atrofie a strie,
teleangiektázie, folikulitida. Může se objevit urtikárie nebo makulopapulární vyrážka. Při aplikaci na
obličej může přípravek způsobit periorální dermatitidu.
2/4
Dlouhodobé používání přípravků s kyselinou salicylovou může způsobit dermatitidu.
Endokrinní poruchy: i po jednorázovém použití 7 g krému se může díky inhibici osy hypofýzanadledviny objevit reverzibilní pokles vylučování adrenokortikotropního hormonu (ACTH)
hypofýzou.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: dlouhodobé používání přípravku může vyvolat silné
systémové účinky projevující se výskytem edémů, hypertenzí, sníženou imunitou.
Poruchy oka: po místní aplikaci na pokožku očních víček se občas mohou vyskytnout intenzivnější
příznaky glaukomu nebo urychlení rozvoje katarakty.
4.9
Předávkování
Příznaky
Nadměrné a dlouhotrvající používání lokálních kortikosteroidů může způsobit supresi hypofyzoadrenálních funkcí s následkem sekundární nedostatečnosti nadledvin a projevů hyperkortizolismu,
včetně Cushingovy nemoci.
Podávání topických přípravků obsahujících kyselinu salicylovou po delší dobu může vyvolat příznaky
salicylismu (otrava salicylovými sloučeninami).
Léčba
Indikována je odpovídající symptomatická léčba. Akutní hyperkortikoidní symptomy jsou obyčejně
reverzibilní. V případě nutnosti je třeba léčit vzniklou poruchu rovnováhy elektrolytů. Při chronické
toxicitě se doporučuje postupné vysazení dávek kortikosteroidů.
Léčba salicylismu je symptomatická. Je třeba přijmout opatření k rychlému odstranění salicylátů
z organizmu. Perorálně se podává hydrogenuhličitan sodný k alkalizaci moči a podpoře diurézy.
5.
FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1
Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace, ATC kód: D07XC01
Betamethason-dipropionát je syntetický fluorovaný derivát hydrokortisonu, který vykazuje silné
protizánětlivé, protisvědivé, protialergické a vasokonstrikční účinky. Je to lipofilní látka, která snadno
proniká přes kůži do organizmu. Snižuje zánětlivé projevy tím, že inhibuje tvorbu prostaglandinů a
leukotrienů prostřednictvím inhibice aktivity fosfolipázy A2 a snížením uvolňování kyseliny
arachidonové z fosfolipidů buněčné membrány. Antialergická aktivita je způsobená inhibicí rozvoje
lokálních alergických reakcí. Vzhledem k vasokonstrikčnímu účinku snižuje exsudativní proces.
Snižuje syntézu proteinů a ukládání kolagenu. Zrychluje rozklad proteinů v kůži a oslabuje
proliferativní procesy.
Kyselina salicylová, používaná k lokální léčbě hyperkeratotických a šupinatých stavů, působí při
lokální aplikaci keratolyticky a usnadňuje tak průnik kortikosteroidů kůží. Má i mírný antiseptický a
antibakteriální účinek.
5.2
Farmakokinetické vlastnosti
Betamethason-dipropionát snadno proniká přes rohovou vrstvu kůže, kde se hromadí. Nemetabolizuje
se v kůži. Absorbce batamethason-dipropionátu se zvyšuje, je-li používán na jemnou kůži (v kožních
záhybech, při aplikaci na poškozenou kůži či kůži postiženou zánětem), používáním na velké plochy či
použitím okluzního obvazu, a to především u dětí.
Rozsah absorpce kyseliny salicylové závisí na lékové formě a koncentraci a zvyšuje se opakovaným
podáním.
Kortikosteroidy se rozdílnou měrou váží na bílkoviny krevní plazmy. Kortikosteroid vážící globulin
má ke kortikoidům vysokou afinitu, ale nízkou vazebnou kapacitu, zatímco albumin má nízkou afinitu,
ale vysokou vazebnou kapacitu.
3/4
Kyselina salicylová se váže na plazmatické bílkoviny z 50 – 80 %.
Betamethason-dipropionát absorbovaný do organizmu se metabolizuje především v játrech a je
vylučován močí. Salicyláty jsou vylučovány ledvinami.
5.3
Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Studie s kortikoidy u zvířat prokázaly reprodukční toxicitu (rozštěp patra, malformace skeletu). Ve
studiích reprodukční toxicity byla při dlouhodobém perorálním podávání kortikosteroidů potkanům
zjištěna prodloužená doba březosti a prodloužený a těžký porod. Význam těchto zjištění pro člověka
není znám.
6.
FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1
Seznam pomocných látek
Tekutý parafín
Bílá vazelína
6.2
Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3
Doba použitelnosti
2 roky
Po prvním otevření: 2 týdny
6.4
Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
6.5
Druh obalu a obsah balení
Hliníková tuba uvnitř potažená epoxidovým lakem, s membránou a plastovým šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení:
15 g
30 g
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
6.6
Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.
7.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
21 Wincentego Pola Str., 58-500 Jelenia Góra, Polsko
8.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
46/488/12-C
9.
DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
8.8.2012
10.
DATUM REVIZE TEXTU
8.8.2012
4/4

Podobné dokumenty

bedijelf ung. SPC-3-7-2013

bedijelf ung. SPC-3-7-2013 nevhodném podávání mohou projevit příznaky Cushingovy nemoci. V takovém případě je třeba přerušit léčbu. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: k...

Více

Patologie

Patologie bifida cystica), holoprosencefalie, poruchy buněčné migrace — mikrogyrie, agyrie, heterotopie šedé hmoty. Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom). Hypoxicko-ischemická encefalopatie novorozence....

Více

Daivobet mast_SPC

Daivobet mast_SPC studie tkáňové distribuce s radioaktivně značeným kalcipotriolem a betamethasoni dipropionas, že ledviny a játra mají nejvyšší hodnoty radioaktivity. Ve všech vzorcích krve 34 pacientů, u kterých b...

Více

KOPŘIVKA

KOPŘIVKA účinek (pozor u řidičů!). Novější antihistaminika však tyto vedlejší účinky již nemají. V případě rozsáhlé kopřivky je někdy zapotřebí krátkodobě podat kortikosteroidy. Místní léčba kopřivky spočív...

Více

SPC Xamiol 32566-12

SPC Xamiol 32566-12 případě vedlejších reakcí spojovaných s dlouhodobou léčbou kortikosteroidy se má léčba přerušit (viz bod 4.8). Nesledované použití S použitím Xamiol gelu k léčbě psoriasis guttata nejsou žádné zkuš...

Více

Buscopan® tablety (PDF verze) - Produkty

Buscopan® tablety (PDF verze) - Produkty Ve studiích toxicity po opakovaném perorálním podávání po dobu přesahující 4 týdny byla potkany tolerována dávka 500 mg/kg (= dávka bez pozorovatelných nežádoucích účinků). Při dávce 2000 mg/kg par...

Více

Sp.zn.sukls211241/2012, sukls211244/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O

Sp.zn.sukls211241/2012, sukls211244/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O Při jakékoliv indikaci nesmí dávkování překročit 200 mg na jedno podání. Při nedostatečnosti progesteronu je průměrná dávka 200 až 300 mg mikronizovaného progesteronu denně. Při luteální nedostateč...

Více

Díl šestý - Atopická dermatitida

Díl šestý - Atopická dermatitida i tváře se pokrývají vlhkými žlutavými krustami. Při postižení větších ploch dochází ke zduření lymfatických uzlin. Kromě těchto viditelných projevů se uplatňují stafylokoky v etiopatogenezi AD jak...

Více

Seboroická dermatitida kojenců

Seboroická dermatitida kojenců Dif. dg.: Atopická dermatitida Honzík (7 měsíců) AE od 6 týdnů, alergie na bílkovinu

Více

Sauter-referencni listina_navrh 01-9.indd

Sauter-referencni listina_navrh 01-9.indd ve Freiburgu (Německo) založena dceřiná společnost Sauter–Cumulus. Neustále se zvyšující produkce zařízení v oblasti tepelné techniky si vynutila další rozšíření výroby a následně také vývoj vlastn...

Více