Amarnská doba a závěr 18

Komentáře

Transkript

Amarnská doba a závěr 18
1
Amarnská doba a závěr 18. dynastie
„Amarnské období“ – podle místa nového hlavního města založeného
Amenhotepovým synem a nástupcem, Amenhotepem IV. (Achnatonem). Zahrnuje
dobu jeho vlády a nástupců: Smenchkarea, Tutanchatona/Tutanchamona a Ajeho.
AMENHOTEP IV. (asi 1372-1355 BC) – nejstarší
přeživší syn Amenhotepa III. – jeho starší bratr
Thutmose zemřel předčasně. Celkem 17 let
dlouhá vláda.
- koregence mezi otcem a synem –
problematická – max. 2 roky
- počátek vlády - žádné příznaky radikálních
změn, které měly následovat
- nástup na trůn –trůnní jméno Nefercheprure
„dokonalé jsou podoby Rea“ s přídavným
epitetem Waenre „vyvolený Reem“; účastnil se
kultů tradičních božstev (Amenrea, Reharachteje); pokračoval ve stavebních
projektech svého otce, zejména v Karnaku.
- 2. rok vlády – Amenhotep oslavil svátek sed – zdůraznění, že on je božským
pokračováním svého rovněž božského rodiče. V souvislosti se svátkem sed –
výstavba komplexu 4 chrámů na východní straně Karnaku, zasvěcené slunečnímu
bohu „Atonovi“, slunečnímu disku. Stavby vybudovány rychle, z pískovcových
bloků (moderní termín talatát: bloky ve velikosti, kterou mohl snadno přenášet jeden
pracovník (celkem objeveno přibližně 45.000 bloků; posléze stavby rozebral
Haremheb). Rekonstrukce reliéfní výzdoby - velký podíl „velké královské manželky
Nefertiti“
- zahájení výstavby dalších chrámů Atona i na jiných místech Egypta a Núbie
2
- 4. rok vlády zahájení
výstavby nového hlavního
města a kultovního centra
v Achetatonu (Atonův
obzor, moderní Tell elAmarna), podél východního
břehu Nilu ve středním
Egyptě. Král navštívil
staveniště minimálně
jednou.
- 6. rok vlády:
- přesunutí královského dvora do stále ještě nedokončeného Achetatonu
- změna rodného jména z Amenhotepa „Nechť je Amon spokojen“ na
Achnatona „Ten, který slouží Atonovi“
- zakázání uctívání boha Amona + zákaz brzy rozšířen na všechna tradiční
božstva Egypta. V průběhu času uzavření starých chrámů. Od tohoto okamžiku:
nebyli uctíváni jiní bohové než sluneční kotouč a jeho syn, Achnaton
- eliminace všech známek o starých bozích –odstraňování jmen + prosazení
fonetického psaní slov - zakázání používání zobrazení starých bohů (slova jako
„matka, maat“)
– 17 let vlády věnoval vypracování teologie a praktikování Atonova kultu, stejně jako
opětovnému potvrzování centrální role panovníka
- Achnaton podporován vojenskou vrstvou a zástupem nově etablovaných
hodnostářů. Achnaton - syn Atonova. On a jeho královna uctívají Atona X zbytek
Egypta přistupoval k otci prostřednictvím jeho syna. Achnaton je považován za
androgenního otce a matku všeho lidstva; byl nejvyšším knězem slunečního disku a
centrem kultu pro všechny Egypťany. Nefertiti - součástí tohoto monarchického
ohniska –její jméno v kartuši + trůnní jméno Nefernefruaton („dokonalá je krása
Atonova“)
3
- Aton chápán jako krále - pojetí královské moci. Aton - božstvo slavící svátek sed +
navrhnul „didaktické“ jméno – ve dvou kartuších:
„Žijící, Re-Hor horizontu, který se raduje na
horizontu, Světlo, které je z disku. V 9. roce „Žijící, vládce horizontů, který se raduje na
horizontu, Re, otec který vychází z disku”
- podporoval ho Thutmose IV.a Amenhotep
III. - sám sebe nazýval “Oslňující/Zářící sluneční
disk”
- hlavní inovace: způsob zobrazování bohů – od Atona vyobrazeného jako
božstva se sokolí hlavou s lidským tělem k Atonovi jako slunečního disku (či
koule/tělesa), ze kterého vycházejí paprsky; jediný ústupek antropomorfním
vyobrazením = ruce na koncích těchto paprsků, které
drží znaky života
- velkém Hymnu na Atona, dochovaném v hrobce
určené pro Ajeho - autor: Achnaton.
- výrazná změna: podoba chrámů určených Atonovi.
Hlavní kultovní oblast = velké množství oltářů na
otevřeném dvoře.
- málo informací o domácí politice: snad prosazována
po celé zemí. Administrativa - tradiční byrokracie.
Výrazní hodnostáři: Aper-el (vezír, cizinec, hrobka v Sakkáře), Nacht (vezír), Aje
(Achnatonův strýc - z rodiny Nefertiti), vojenští velitelé Maja a Ramose, velitel
policie Mahu.
- zahraniční politika: známá díky nálezu klínopisné diplomatické korespondence,
tzv. Amarnské dopisy. Zakročil v Núbii (12. rok - vzpoura)
- do počátku 14. st. BC - hlavními protivníky: království Mitanni
4
- Thutmose III. a Amenhotep II. boje v S Sýrii s Mitanni X ani Thutmose IV.,
ani Amenhotep III. žádná rozsáhlá vojenská tažení – politika založená na diplomacii
(diplomatické sňatky, obdarovávání)
- nástup Achnatona: v S Sýrii se objevuje chetitský stát (král Šuppiluliuma I.)
porazil mitannské království. Někteří z nejsevernějších vazalů Egypta přešli na
stranu Chetitů
NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KRÁLOVSKÉ RODINY:
NEFERNEFERUATON NEFERTITI - porodila
Achnatonovi 6 dcer (Meritaton, Maketaton,
Anchesenpaaton/ Anchesenamon, Neferneferuatontašerit, Neferure, Setepenre), žádný syn
- hlavní silou Achnatonovy vlády + snad králova
koregentka
kombinaci s reliéfem zobrazujícím Achnatona a
dalšího krále
- další oblíbené ženy: „velmi milovaná manželka
krále“ Kija, zemřela snad před Achnatonem, snad
matka Tutanchamona
- v posledním období převzala králova nejstarší
dcera Meritaton funkci nejvýznamnější ženy
v Achetatonu- sňatek se SMENCHKAREEM - po
krátkou dobu byl Achnatonův koregent
- doba vlády: přibližně 3 roky
- rodiče nejsou známi: Achnatonovův starším
synem s Kijou - starší bratr Tutanchamona
TUTANCHATON/TUTANCHAMON (“žijící obraz
Atona/Amona”)
5
- sňatek se třetí dcerou Achnatona a Nefertiti, Anchesenpaaton/Anchesenamon
(“Ona žije pro Atona/Amona”)
- dominantní úloha: Aje, Haremheb
- 3 roky vládl z Achetatonu. Probíhala vyjednávání, jež započala již za Smenchkarea
a Meritaton, o opětovném obnovení tradičních božstev a jejich chrámů
- změna jmen panovníka na Tutanchamona a jeho ženy na Anchasenamon
- zformulování tzv. „restaurační stélu“, která se rozcházela s amarnskou “herezí” a
vyhlásila obnovení tradičních náboženských obyčejů: popis Egypta (dezolátní stav
chrámů, vojenské neúspěchy v Sýrii = bohové opustili Egypt) před Tutanchamonem
- nečekaně zemřel po přibližně 10 leté vládě, nezanechal po sobě žádného potomka
- pohřben v malé hrobce v Údolí králů (KV 62), která pro něj nebyla určena.
Objevena Howardem Carterem v roce 1922
- po Tutanchamonově smrti - dopis od Anchesenamony Šuppiluliumovi (chetitský
král), s žádostí o muže pro královnu. Vyslán královský syn Zananza, ale v
Syropalestině zavražděn - dlouhý řetězec
nepřátelství mezi Chetity a Egypťany
AJE (trůnní jméno Chepercheprure) - 3 roky
vlády
- silná aliance mezi Ajem a Haremhebem
HAREMHEB (trůnní jméno Džesercheprure) - 27 let vlády. Generálem již za
Tutanchamona - bez napojení
na královskou rodinu
Achnatona - hrobka v Sakkáře
- podpora armády i Amonova
kněžstva
- primární důraz: restaurace
6
pořádku a omezení korupce, k jejímuž konci připravil nový soudní aparát
- reorganizace armády - zlepšení její efektivity. Významný stavitel chrámů: snaha
udržet si podporu Amona (zejména v Karnaku - nové stavby, uzurpace některých
Tutanchamonových památek + téměř úplná destrukce Achnatonových thébských
chrámů)
- bezdětný + snaha zajistit stabilitu a vojenskou nadvládu – jmenování svým
nástupcem generála Pramese z nilské delty, který se stal Ramessem I., zakladatel 19.
dynastie
- pohřben v Údolí králů (KV 57)
- byl považován za prvního legitimního vládce po Amenhotepovi III.

Podobné dokumenty

U3V_sylabus_LS_07 - Petra Marikova Vlckova

U3V_sylabus_LS_07 - Petra Marikova Vlckova podél V břehu Nilu ve středním Egyptě. Král navštívil staveniště minimálně jednou. - 6. rok vlády: přesunutí královského dvora do stále ještě nedokončeného Achetatonu; změna rodného jména z Amenhot...

Více

Achnaton – Hymnus na Slunce

Achnaton – Hymnus na Slunce Datum (období)tvorby: květen 2013 Anotace: materiál slouží k práci s textem i k získání nových poznatků

Více

Starověký Egypt - Základní Škola Nová Bystřice

Starověký Egypt - Základní Škola Nová Bystřice především kvůli testům DNA, se však zjistila teorie nejvíce pravděpodobná. Tato teorie označuje za Tutanchamonova otce významného vládce Achnatona. Za jeho matku je povaţována otcova vlastní sestra...

Více

STARÁ ŘÍŠE – éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE – éra stavitelů pyramid  mladší bratr Achnatona  jeho další syn  vládl pouze krátkou dobu  manželka - Meritamon

Více

Zapomenuté eny thutmose III.

Zapomenuté eny thutmose III. Thutmose III. nevrátil natrvalo zpět do Egypta. V následujících letech putovaly do této oblasti opět egyptské vojenské jednotky, aby pod panovníkovým vedením získaly další vítězství nad Tunipem, Ul...

Více

CESTA DO EGYPTA = CESTA DOMŮ

CESTA DO EGYPTA = CESTA DOMŮ amarnské období, tj. období vlády Achnatona a Nefertiti v Achetatonu (Amarně), je vrcholem starověkého Egypta. Sám Achnaton byl vizionář, dodnes tajuplná, nedoceněná osobnost. Pro jedny revolucioná...

Více

MATRIX-SEX-LÁSKA 1 - Vítejte na našem webu

MATRIX-SEX-LÁSKA 1 - Vítejte na našem webu a Víře Lásky „druhého“ při-rozeně nevěříme – schovali jsme Ji do Toho Trezoru Našeho TĚLA a za-po-měli jsme na Ni (Ježíš Kristus a další Bytosti Osvícení). Kdo nevěří ŽivotuMilování Lásky doteku in...

Více

sylabus_2016_08 (922476) - Petra Marikova Vlckova

sylabus_2016_08 (922476) - Petra Marikova Vlckova Stabilizace situace podpořila vzájemnou a častou korespondenci (Chattušili III. a jeho žena královna Puduchepa), výměnu darů, diplomatické sňatky, královské návštěvy a další formy kontaktů mezi kr...

Více