Ochrana rorýse obecného na stavbách

Komentáře

Transkript

Ochrana rorýse obecného na stavbách
Ochrana synantropních ptáků
na stavbách
Žilina, 27. 10. 2015
Lukáš Viktora
Česká společnost ornitologická
Platné předpisy
• Zákonné povinnosti (zákony č. 114 a 183)
povinnost žádat o stavební povolení se však
často nevztahuje na zateplení,
problematické kolaudace - nelze pak uplatnit
ustanovení zákona č. 114 = zajistit zákonnou
ochranu
• Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí
ČR č. 8/2009
• Obecná opatření závazné povahy na úrovni krajů a
obcí s rozšířenou působností (okresy)
Vyhláška 18/2009
Obecné informace




Číslo: 18/2009
Sbírka: 12
Datum vydání: 16.12.2009
Datum účinnosti: 01.02.2010
Název
Nařízení o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov
Obsah
18.
Nařízení
o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov
Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 15. 12. 2009 vydat podle § 44 odst. 2
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a § 5 odst. 1
a § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.
320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb., toto nařízení:
§1
Základní ustanovení
(1) Účelem tohoto nařízení je zajistit adekvátní ochranu hnízdní populace zvláště
chráněného druhu živočicha – rorýse obecného na území hlavního města Prahy. Nařízení
upravuje práva a povinnosti při provádění rekonstrukcí budov s větracími otvory vedoucími
do odvětrávaných prostor (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov (dále jen
„budovy“), které mohou sloužit jako hnízdiště rorýse obecného.
(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí rekonstrukcí budovy stavební úpravy
a udržovací práce obvodových stěn včetně atik, zejména zateplování a omítání, stavební
úpravy a udržovací práce související s úpravou větracích otvorů a odvětrávaných prostorů
(dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích, včetně montáže lešení potřebného pro tyto
činnosti.
§2
Předpisy však nefungují tak,
jak mají!
• na pomoc tak přicházejí finanční nástroje vlády a EU
• Metodiky Operačního programu Životní prostředí, Nová
Zelená úsporám
• ochrana synantropních zvláště chráněných druhů
živočichů
• na všech objektech splňujících kritéria provádějí odborně
způsobilé osoby v souladu s metodikou zoologický
průzkum a na jeho základě zpracovávají odborné posudky
• schváleny v září 2015, zatím to funguje…
Metodika posuzování budov
Součástí metodik OP ŽP
ovšem pouze přečíst ji nestačí…
Pro skutečně kvalitní posouzení
je nutná předchozí praxe!
… a příslušné vybavení
Vrabec
domácí
Kavka obecná
Holub věžák
Vlaštovka obecná
ve strojovně výtahu
Transfer hnízda poštolky obecné,
bytový dům Javorová, Most
Technická řešení –
panelové domy
• Podle charakteru prací (rozsahu a způsobu zateplení)
- úprava stávajících hnízdišť,
- vytváření náhradních hnízdních příležitostí
Rozhodující kritéria:
nízká časová a finanční náročnost,
použití vhodných materiálů!
Při zachování hnízdišť v nezměněné podobě:
„Univerzální“ řešení pro všechny typy ventilačních otvorů
s využitím plastových mřížek nebo šikmo seříznutých trubek
o vnitřním průměru 100 a více mm
Průměr otvoru 50 - 70 mm
Šikmo seříznutá novodurová trubka
legenda :
1)
2)
3)
4)
panel
izolační deska
šikmo seříznutá novodurová trubka
spodní okraj trubky lícuje se zateplenou
stěnou, její horní okraj tvoří stříšku
5) ventilační otvor
Při větším průměru riziko predace,
resp. neobsazení hnízdiště!
Průměr otvoru 100 mm
Upravená plastová koncovka
•
spodní polovina lamel vyříznuta, dno koncovky
zdrsněno, výška otvoru min. 55 mm
• často užívané řešení i pro další typy
ventilačních otvorů
Při menší světlosti riziko uváznutí
ptáků i netopýrů!
Technický výkres
obou řešení
Upravená, příp. náhradní hnízdiště
Hnízdní box za atikovým panelem
Boxy z XPS desek,
případně OSB desek
Nástavba atiky
(řešení pro nové souvrství,
pokládané na původní střechu)
Nástavba stříšky lodžie
(pokud je níže než
plocha vlastní střechy
Technický výkres
téhož řešení
autor: Ivan Řehoř
A budky?
Jako kompenzace
až na posledním
místě!
• nízká obsazenost,
• omezená životnost,
• vyšší riziko predace.
Vhodné spíše jako
nové hnízdiště
• Ideální pro zapojení veřejnosti
• Nutné dodržení základních pravidel
- umístění min. 5 m nad zemí
- orientace – nejlépe S, SZ, SV, J
Umístění – pozice budek
Řešení náhradních hnízdišť
V Ostravě - Hromůvce
Technický výkres
téhož řešení
Technická řešení –
starší zástavba
• I zde platí zásada: primárně zachovat
stávající hnízdiště!
• Nahradit pouze v případě, že neexistuje jiné
uspokojivé řešení!
Budova ZŠ v Pečkách:
• Stavební práce 2010.
• od r. 2011 kolonie
o min. 20 párech.
Bytový dům V Břízkách 5,
Praha 5 – Košíře:
• Jednoduchá úprava poškozené
římsy.
• Po dokončení vletový otvor skrytý
za okapovým žlabem.
Bytový dům
Na Jezerce č. p. 1047,
Praha 4
• Oprava střechy 2011.
• Každoročně kolonie
o 7 - 9 párech.
Jednoduchá úprava perforované
mřížky (plast, Al), vkládané mezi
římsu atiky a střešní konstrukci.
Nové hnízdiště v kamenné krokvi, Brno
Na starší zástavbě bude nutné vyřešit zabezpečení
hnízdišť proti predaci kunou skalní (Martes foina)
A takto raději ne…
Děkuji Vám za pozornost!

Podobné dokumenty

Elektrostatika 1 1) Co je elektrický náboj? 2) Jaké znáš jednotky

Elektrostatika 1 1) Co je elektrický náboj? 2) Jaké znáš jednotky 14) Vysvětlete princip superpozice pro intenzitu elektrického pole. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 C? 5.7 Novodurová tyč získala třením elektrický náboj –80 C. Kolik volných ele...

Více

naleznete zde

naleznete zde údržbě. Bez ochranného nátěru proti vniknutí vlhkosti (zejména utěsnění konce jádrového dřeva) je nutné při montáži učinit kroky, aby západní červený cedr po vystavení vlhkosti snadno oschnul, jina...

Více

4.1 Elektrický náboj

4.1 Elektrický náboj ● pole zkoumáme pomocí zkušební částice s nábojem Q, ale pole existuje, i když zkušební částici odstraníme Popis elektrického pole ● vektorový – pomocí intenzity el. pole a siločar ● skalární – pom...

Více

Metodika_posuzovani_ staveb

Metodika_posuzovani_ staveb jeho přirozeného vývoje. Pokud je rekonstrukce budovy, jež je rorýsem opakovaně obývána, do jeho hnízdního období naplánována, je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 56 ZOPK a požádat o povo...

Více

Dřevěné fasády 2014 hotovo

Dřevěné fasády 2014 hotovo vlastnosti, které umožňují jeho připevňování/spojování. Některé přírodní látky, které jsou v něm obsaženy a které zajišťují jeho přirozenou ochranu, mají však korozivní účinky na některé kovy, poku...

Více

E2 - Bratex

E2 - Bratex dodavatelé ocelových materiálů Plechy švédského výrobce SSAB a finské RUUKKI patří k nejlepším ocelovým materiálům z celé nabídky Bratex. Díky vysoce kvalitním ocelovým jádrům, silné vrstvě pozinko...

Více

Poruchy staveb - Katedra technologie staveb

Poruchy staveb - Katedra technologie staveb odpovídají reakci na 1m´pozednice. Po prozkoumání hodnot v tabulce z Obr.2 je zřejmé, že pro dimenzování krokví je nejnevýhodnější varianta krovu s vrcholovou vaznicí (zhruba čtyřnásobný ohybový mo...

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu Na její Ø 40 mm se připojí lepené PVC (novodurové) potrubí o stejném průměru, zajistí se pečlivě hadicovou sponou Ø 32 - 50 mm (součást dodávky) a přivede do hlavního odpadu shora. Nepoužívejte tru...

Více

čtyřech zastávkách

čtyřech zastávkách jim klesá tělená teplota a frekvence tepu. Celoročně se ve měste můžeme setkat s kunou skalní (Martes foina). Doupata mívají ve stodolách, dřevnících, půdách starých budov či kostelů a také v průmy...

Více