Změna_č_1_UP_Snědovice_text_N50

Komentáře

Transkript

Změna_č_1_UP_Snědovice_text_N50
ZMĚNA č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU
SNĚDOVICE
Návrh pro společné jednání
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Označení správního orgánu, který změnu územního
plánu vydal:
Zastupitelstvo obce Snědovice
Datum nabytí účinnosti:
Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední
osoby pořizovatele:
Bc. Přemysl Pech
vedoucí úřadu územního plánování
Městského úřadu Litoměřice
Otisk úředního razítka:
7/ 2016
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Název dokumentace:
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Objednatel:
Obec Snědovice
Snědovice 99, 411 74, Snědovice
Určený zastupitel:
Zuzana Petkovová
Pořizovatel:
Městský úřad Litoměřice
odbor územního rozvoje - úřad územního plánování
Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Projektant:
Ing. Petr Laube
Autorizovaný architekt pro obor územní plánování
ČKA 03 889
28. října 909, 277 11 Neratovice
Autorský kolektiv:
Ing. Petr Laube
U-24 s.r.o., Ing. Alena Šimčíková a Ing. Františka Šatná
Obsah:
Výroková část změny č.1 územního plánu
I.
Textová část změny č.1 územního plánu
II.
Grafická část změny č.1 územního plánu
Odůvodnění
III. Textová část odůvodnění změny č.1 územního plánu
a.
a.1
a.2
b.
b.1
b.2
c.
d.
e.
f.
g.
Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu .......................................................................9
Průzkumy a rozbory, zadání změny územního plánu ....................................................................9
Návrh změny územního plánu .....................................................................................................10
Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a politikou
územního rozvoje ČR provedené dle § 53 odst. 4, písmene a) stavebního zákona ............10
Soulad s politikou územního rozvoje ČR .....................................................................................10
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.........................................................13
Vyhodnocení souladu návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území provedené dle § 53
odst. 4, písmene b) stavebního zákona ...................................................................................21
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů provedené dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona..................................24
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů provedené dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního
zákona .........................................................................................................................................24
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace a výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na
životní prostředí dle § 53 odst. 5, písm. b) stavebního zákona .............................................25
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 dle § 53 odst. 5, písm. c) stavebního
zákona .........................................................................................................................................25
-2-
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly dle §53 odst.
5, písm. d) stavebního zákona ..................................................................................................25
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty dle § 53 odst. 5,
písm. e) stavebního zákona ......................................................................................................25
Zdůvodnění úprav dokumentace územního plánu provedených ve změně č.1...........................25
Zdůvodnění návrhu vymezení nových zastavitelných ploch a ploch přestavby...........................27
Zdůvodnění návrhu vypuštění zastavitelných ploch a ploch změn v krajině ...............................30
Zdůvodnění návrhu dopravní infrastruktury .................................................................................31
Zdůvodnění návrhu úpravy systému ÚSES .................................................................................31
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch zpracované dle § 53 odst. 5, písm. f) stavebního zákona ..................36
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ....................37
Vyhodnocení splnění požadavků zadání .................................................................................38
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení..........40
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa..........................................................................41
Zemědělský půdní fond ................................................................................................................41
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené
k plnění funkcí lesa (PUPFL) .......................................................................................................48
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.........................................................................48
Vyhodnocení připomínek ..........................................................................................................48
Údaje o počtu listů .....................................................................................................................48
h.
i.
i.1
i.2
i.3
i.4
i.5
j.
k.
l.
m.
n.
n.1
n.2
o.
p.
q.
IV. Grafická část odůvodnění změny č.1 územního plánu
V.
Srovnávací text s vyznačením změn ve výrokové části územního plánu
Seznam použitých zkratek:
AOPK
Agentura ochrany přírody a krajiny
CHKO
Chráněná krajinná oblast
IP
Interakční prvek
KC
Krajinný celek
KN
katastr nemovitostí
KPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
LBC
Lokální biocentrum
LBK
Lokální biokoridor
MMR ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MŽP
Ministerstvo životního prostředí České republiky
NRBK a NBK
Nadregionální biokoridor
NRBC a NBC
Nadregionální biocentrum
ORP
Obec s rozšířenou působností
PSZ
Plán společných zařízení
PÚR ČR
Politika územního rozvoje České republiky
RBC
Regionální biocentrum
RD
Rodinný dům
-3-
Změna č.1 územního plánu Snědovice
ÚHUL OPRL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů; oblastní plány rozvoje lesů
ÚAP
Územně analytické podklady
ÚP
Územní plán
ÚPO
Územní plán obce
ÚPD
Územně plánovací dokumentace
ÚSES
Územní systém ekologické stability
VPS
Veřejně prospěšná stavba
VPO
Veřejně prospěšné opatření
ZPF
Zemědělský půdní fond
ZÚR ÚK
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
ZÚR LK
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
-4-
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Obec Snědovice
Ve Snědovicích dne
Č.j.
Změna č.1, kterou se mění Územní plán Snědovice
Zastupitelstvo obce Snědovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vydává
Změnu č.1 územního plánu Snědovice,
kterou se mění Územní plán Snědovice takto:
I.
Textová část změny č.1 územního plánu
(1)
V kapitole a) Vymezení zastavěného území se text "28" nahrazuje textem "29" a text "září 2007"
nahrazuje textem "13.4.2016".
(2)
V názvu kapitoly b) se na začátek názvu doplňuje slovo "Základní" a v názvu kapitoly b.3) se za
slovo „Ochrana“ doplňují slova „a rozvoj“.
(3)
V názvu kapitoly c) se na konec názvu doplňuje text ", včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně".
(4)
V kapitole c.2) se ruší celý text týkající se ploch Z4 a, b, c.
(5)
V kapitole c.2) se za plochu Z13 a její prostorové podmínky vkládá text:
" Z14
- Využití: Plocha smíšená obytná specifická na severozápadním okraji Snědovic.
- Prostorové uspořádání: přízemní hospodářské objekty s užitným podkrovím respektující
charakter okolní zástavby s podmíněným chovem zvířat.
Z15
- Využití: Plocha smíšená obytná na západním okraji Velkého Hubenova.
- Prostorové uspořádání: rodinný dům bude mít max. 1 nadzemní podlaží s obytným
podkrovím, dům bude umístěn mimo ochranné pásmo silnice.
Z16
- Využití: Plocha smíšená obytná na severním okraji Velkého Hubenova.
- Prostorové uspořádání: rodinný dům bude mít max. 1 nadzemní podlaží s obytným
podkrovím.
Z17
- Využití: Plocha soukromých zahrad na severozápadním okraji Mošnice.
- Prostorové uspořádání: Zahrada tvořící zázemí k sousedící ploše smíšené obytné.
Z18
- Využití: Plocha smíšená obytná na západním okraji Nové Vsi.
- Prostorové uspořádání: rodinný dům bude mít max. 2 nadzemní podlaží, případně s
obytným podkrovím.
Z19
- Prostorové uspořádání: Plocha soukromých zahrad na severním okraji Bylochova
-5-
Změna č.1 územního plánu Snědovice
- Využití: Zahrada tvořící zázemí k sousedící navržené ploše smíšené obytné.
Z20
- Využití:Plocha smíšená obytná na severním okraji Bylochova.
- Prostorové uspořádání: rodinný dům bude mít max. 2 nadzemní podlaží, případně s
obytným podkrovím.
Z21
- Využití: Plocha dopravní infrastruktury - cyklistická stezka vedoucí napříč severní částí
řešeného území.
- Prostorové uspořádání: Plocha pro umístění cyklostezky realizovaná v nezbytně nutném
rozsahu, včetně souvisejících staveb".
(6)
V kapitole c.2) se ruší celý text týkající se plochy Z91.
(7)
V kapitole c.3) se za plochu P2 a její prostorové podmínky vkládá text:
"P3
- Využití: plocha pro přestavbu rekreačních objektů na rodinné domy.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít max. 2 nadzemní podlaží, případně s
obytným podkrovím."
(8)
V názvu kapitoly d) se na konec názvu doplňuje text ", včetně podmínek pro její umísťování".
(9)
V názvu kapitoly e) se na konec názvu doplňuje text ", včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobně".
(10)
V kapitole e.3) Územní systém ekologické stability se celý text za první větou nahrazuje textem:
" NRBK K15 Vědlice (3) – Kokořínský důl (41) (9 úseků); do NRBK je v řešeném území vloženo 7
LBC:
LBC 8-I Obrtka II;
LBC B55 Na liškách;
LBC K15-I Pod Strážným vrchem I;
LBC K15-II Pod Strážným vrchem II;
LBC K15-III Velký Hubenov;
LBC B51 Obrtka I;
LBC B56 Na Havránce;
RBC 1284 Písky;
o RBK 0008 Radouň - K15 (6 úseků); do RBK je v řešeném území vloženo 5 LBC:
LBC 8-I Obrtka II;
LBC 8-II Střížovická poklona;
LBC B53 Poklona;
LBC B54 K Čakovické rokli;
LBC 8-III V Háji;
v lokálních větvích ÚSES jsou vymezeny:
LBC B14 Za Strážným vrchem;
LBC L1 Sukorady;
LBC CL001 (B7) Mošnice;
LBC B5 Jedlový důl;
LBC B6/CHOKO038 Studený;
LBC CHOKO039 Pokolice;
LBK K15-B14 ´K15-Za Strážným vrchem´;
LBK B14- Za Strážným vrchem-LBC Kalovice;
LBK K15-L1 ´K15-Sukorady´;
LBK L1- Sukorady-LBC Robeč;
LBK CL001-L1 Mošnice-Sukorady;
LBK CHOKO011-CL001 Tuhaň-Mošnice;
LBK L1-B5 Sukorady-Jedlový důl;
LBK 3 - 8-II Vědlice-Střížovická poklona;
-6-
Změna č.1 územního plánu Snědovice
LBK 1284-B5 Písky-Jedlový důl;
LBK B5-B6 Jedlový důl-Studený;
LBK B6-CHOKO039 Studený-Pokolice;
LBK 1286 - CHOKO039 Plošina Ráž – Pokolice;
LBK B54- K Čakovické rokli-LBC Hošťka."
(11)
V kapitole e.4) Prostupnost krajiny, se za druhý odstavec vkládá text:
"Územní plán navrhuje plochu Z21 pro umístění cyklostezky č.25 "Chemnitz - Most - Doksy".
Vlastní vedení cyklostezky je kombinací cyklostezky a cyklotrasy vedené převážně po méně
frekventovaných komunikacích."
(12)
V návzu kapitoly f) se slovo "Podmínky" nahrazuje textem "Stanovení podmínek" a text "a
podmínky prostorového uspořádání" se nahrazuje textem " s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití)".
(13)
V kapitole f) se za bod 5), podmínky prostorového uspořádání vkládá text:
"5a)
-
plochy smíšené obytné specifické (Sx)
Do ploch smíšených obytných specifických jsou z hlediska hlavního využití zahrnuty:
pozemky staveb plnící doplňkovou hospodářskou funkci k sousedící ploše smíšené obytné
(objekty pro skladování krmiva a související technologické objekty atp.), včetně nezbytné
technické infrastruktury.
-
Plochy je podmíněně přípustné využívat pro:
pozemky staveb sloužící k chovu a ustájení zvířat pokud svým případným negativním vlivem
neomezí sousedící obytné objekty.
-
Nepřípustné: vše ostatní.
-
Podmínky prostorového uspořádání:
přízemní hospodářské objekty s užitným podkrovím respektující charakter a objem okolní
zástavby."
(14)
"6a)
V kapitole f) se za bod 6) nepřípustné využití vkládá text:
plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka (DSc)
Do ploch dopravní infrastruktury - cyklistická stezka jsou z hlediska hlavního využití
zahrnuty:
pozemky určené k realizaci cyklostezky a souvisejících staveb. Nevyužitá část navržené
plochy bude ponechána dle aktuálního využití.
-
Plochy je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
nezbytnou technickou infrastrukturu, odpočinková stání včetně přístřešků proti nepříznivým
povětrnostním podmínkám a mobiliář související s provozem cyklostezky.
-
Nepřípustné: vše ostatní.
-
Podmínky prostorového uspořádání:
přístřešky proti nepříznivým povětrnostním podmínkám je třeba umisťovat v místech, kde
nebudou tvořit nevhodnou dominantu v krajině, případně dopravní závadu v území."
(15)
V kapitole f) bod 7), nepřípustné využití se za text "fotovoltaických" vkládá text "a větrných".
(16)
V kapitole f) bod 8), nepřípustné využití se za text "fotovoltaických" vkládá text "a větrných".
(17)
V kapitole f) se za bod 13), nepřípustné využití vkládá text:
"14)
plochy soukromých zahrad (Zn)
-7-
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Do ploch soukromých zahrad jsou z hlediska hlavního využití zahrnuty:
-
pozemky zahrad vymezených mimo plochy zemědělské tvořící zázemí k sousedící ploše
smíšené obytné.
-
Plochy je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
zahradní objekty pro uskladnění nářadí, altány, bazény a nezbytnou technickou a dopravní
infrastrukturu.
-
Nepřípustné: vše ostatní.
-
Podmínky prostorového uspořádání:
2
přízemní objekty do 16m zastavěné plochy."
(18)
V kapitole g) se ruší třetí, čtvrtý a páty sloupec výčtu VPS s uvedením katastrálních území,
parcelních čísel a určení v čí právo je VPS určena.
(19)
V kapitole g) se ruší VPS "VT1 čistírna odpadních vod Snědovice - Střížovice".
(20)
V kapitole g) se na konec kapitoly vkládá text:
" Územním plánem jsou vymezena tato veřejně prospěšná opatření:
LBC 8-III
Lokální biocentrum
LBC B54
Lokální biocentrum
LBK 3 - 8-II
Lokální biokoridor".
(21)
V názvu kapitoly h) se text "veřejně prospěšných opatření" nahrazuje textem "veřejných
prostranství" a na konec text se vkládá text ", s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle
§ 5 odst. 1 katastrálního zákona".
(22)
V kapitole h) se celý text kapitoly nahrazuje textem " Územní plán nenavrhuje žádné veřejně
prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo".
(23)
V názvu kapitoly i) se text "s prověřením změn v jejich využití územní studií" nahrazuje textem
"a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti". Text kapitoly i) bude znít: Pro plochu Z 2 (Snědovice) se
po dobu 4 let ode dne nabytí účinnosti změny č. 1 stanovuje prověření využití územní studií,
která bude v této lhůtě pořízena a data o této studii vložena do evidence územně plánovací
činnosti. Územní studie bude v rámci prostorového uspořádání řešit i opatření omezující
možnost nátoku směsi děšťových vod a půdních částic. Stávající technická infrastruktura bude
respektována.
(24)
Za kapitolu i) se vkládá kapitola j) následujícího znění:
"j) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Územní plán nenavrhuje kompenzační opatření. Územní plán nemá vliv na evropsky
významné lokality, uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit, ani vyhlášené ptačí
oblasti."
(25)
Písmeno kapitoly j) údaje o počtu listů..." se mění na "k)" a název této kapitoly se pak doplňuje
slovy „k němu připojené grafické části“.
(26)
V kapitole k) se poslední věta zrušuje.
II. Grafická část změny č.1 územního plánu
Výčet výkresů grafické části změny č.1
1A, 1B, 1C
Základní členění území
2A, 2B, 2C
Hlavní výkres
3A, 3B, 3C
Veřejně prospěšné stavby a opatření
4A, 4B, 4C
Územní systém ekologické stability
-8-
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Odůvodnění
III. Textová část odůvodnění změny č.1 územního plánu
a.
Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu
Obec Snědovice požádala svým opatřením ze dne 18.07.2012 Městský úřad Litoměřice, odbor
územního rozvoje o pořízení Změny č. 1 územního plánu Snědovice (dále také změna ÚP), přičemž
tuto žádost doplnila jednotlivými písemnými návrhy na pořízení změny platné územně plánovací
dokumentace. Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje jako úřad územního plánování
příslušný (dále také pořizovatel) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
jednotlivé návrhy posoudil a v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 stavebního zákona k těmto vydal
stanovisko pořizovatele z 12/2012, které následně předložil zastupitelstvu obce k rozhodnutí.
Zastupitelstvo obce Snědovice na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č. 75/2012
rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Snědovice v rozsahu všech podaných návrhů a
současně jmenovalo starostku obce paní Zuzanu Petkovovou jako určeného zastupitele pro
spolupráci při pořízení změny ÚP. Výpis zmíněného usnesení obec předložila pořizovateli dne
22.01.2013. Projektantem předmětné změny ÚP byl vybrán Ing. arch. Ladislav Bareš z Atelieru PAFF
– architekti.
a.1
Průzkumy a rozbory, zadání změny územního plánu
Na základě výše uvedených skutečností, územně analytických podkladů a provedených
doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
v 01/2013 návrh zadání změny ÚP, a to v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 stavebního zákona a ve
smyslu ustanovením § 11 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a ve smyslu přílohy č.
6 této vyhlášky. V návrhu zadání pořizovatel stanovil hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu
změny ÚP.
Veřejnou vyhláškou ze dne 25.01.2013, č. j. 0005840/13/ROZ/DVa, bylo oznámeno vystavení
návrhu zadání změny ÚP k veřejnému nahlédnutí. Veřejná vyhláška s návrhem zadání byla vystavena
na úředních deskách Obecního úřadu Snědovice a Městského úřadu Litoměřice, a dále na
internetových stránkách
- Městského úřadu Litoměřice http://radnice.litomerice.cz/uzemniplanovani.html
a
- Obce Snědovice http://www.snedovice.cz.
Lhůta pro uplatnění připomínek podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona byla
stanovena do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání změny ÚP veřejnou vyhláškou, tj. od
26.02.2013 do 13.03.2013 (včetně). Dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce, Obec Snědovice a
orgány a organizace působící v území byly samostatně obeslány oznámením o vystavení návrhu
zadání změny ÚP ze dne 25.01.2013, č. j. 0005862/13/ROZ/DVa. V souladu s ustanovením § 47 odst.
2 stavebního zákona mohly do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny ÚP dotčené orgány a
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele požadavky na obsah změny ÚP. V téže lhůtě
mohl uplatnit krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohly uplatnit
podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty měl doručit příslušný orgán ochrany přírody
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Pořizovatel všechny upozornil na skutečnost, že k připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným
po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
V souladu s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem upravil návrh zadání změny ÚP a projednanou a upravenou verzi návrhu zadání změny
ÚP předložil zastupitelstvu obce ke schválení. Zadání změny ÚP bylo schváleno ZO Snědovice dne
27.03.2013 a toto, včetně důvodové zprávy, bylo obratem zasláno projektantovi územně plánovací
dokumentace ke zpracování návrhu změny ÚP.
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu roku 2013, ani v průběhu měsíců leden a únor roku
následujícího, nebyl pořizovateli předložen zpracovaný návrh změny předmětné územně plánovací
dokumentace (dále také návrh změny ÚP) a ve smyslu ustanovení § 56 stavebního zákona je
pořizovatel povinen bez zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu obce návrh rozhodnutí o dalším
postupu pořizování změny ÚP v případě překročení jednoroční lhůty od předchozího rozhodnutí
zastupitelstva obce, vyžádal si pořizovatel od určeného zastupitele informaci o postupu prací na
návrhu změny ÚP, a sice svým opatřením ze dne 24.02.2014. Starostka obce Snědovice jako určený
-9-
Změna č.1 územního plánu Snědovice
zastupitel sdělila svým písemným opatřením č. 81/2014 ze dne 18.03.2014, že návrh změny ÚP bude
projektantem zpracován v 04/2014 a taktéž předložen k projednání. Na základě toho pak pořizovatel
předložil zastupitelstvu obce návrh usnesení k postupu prací na návrhu Změny č. 1 ÚP Snědovice a
tento byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 31.03.2014, č.usn. 18/2014.
Jelikož ode dne nabytí účinnosti platného Územního plánu Snědovice došlo k uplynutí lhůty
stanovené v ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, pořizovatel dodatečně pořídil, projednal a na
základě výsledku projednání upravil zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Tato
zpráva byla schválena zastupitelstvem obce dne 26.05.2014 a jelikož z této zprávy vyplývaly další
úkoly, které bylo nutno promítnout do pořizované změny ÚP, předložil pořizovatel schválené znění
předmětné zprávy včetně vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů svým opatřením ze dne
07.07.2014 projektantovi změny ÚP.
V následujícím období do 03/2015 probíhala emailová korespondence mezi pořizovatelem,
starostkou obce a projektantem, avšak návrh změny ÚP nebyl ze strany projektanta nikdy předložen.
Obec Snědovice následně svým opatřením ze dne 03.04.2015 ukončila smluvní vztah s projektantem,
a sice z důvodu jeho nečinnosti.
Z důvodu, že dnem 31.03.2015 došlo k uplynutí jednoleté lhůty od předchozího rozhodnutí
zastupitelstva obce při zpracování a projednávání návrhu změny ÚP, předložil pořizovatel v souladu
s ustanovením § 56 stavebního zákona zastupitelstvu obce návrh rozhodnutí o dalším postupu
pořizování změny ÚP, a sice svým opatřením ze dne 17.04.2015. Na základě toho zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí ukončení smluvního vztahu s dosavadním projektantem změny ÚP a pověřilo
starostku obce k jednání s jinou autorizovanou osobou pro účely zpracování návrhu změny ÚP a jeho
dalšího projednání dle příslušných ustanovení stavebního zákona. Toto usnesení bylo zastupitelstvem
obce přijato dne 11.05.2015.
Na základě následujících jednání starostky obce byl jako projektant změny ÚP vybrán Ing.
Petr Laube, který po provedených místních šetřeních, jednáních s jednotlivými navrhovateli změny ÚP
a konzultacích s určeným zastupitelem a pořizovatelem zpracoval v 04/2016 návrh změny ÚP, který
následně dne 06.05.2016 předal pořizovateli k posouzení.
Jelikož dnem 11.05.2016 došlo opět k uplynutí jednoleté lhůty od předchozího rozhodnutí
zastupitelstva obce týkajícího se pořízení změny ÚP, předložil pořizovatel svým opatřením ze dne
11.05.2016 zastupitelstvu obce návrh rozhodnutí o dalším postupu prací na návrhu změny ÚP.
Jednání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne ………2016, přičemž usnesením č. ….. vzalo
zastupitelstvo obce na vědomí dosavadní průběh pořízení Změny č. 1 Územního plánu Snědovice a
schválilo další postup jejího pořízení spočívající v tom, že pořizovatel posoudí předložený návrh
předmětné změny z hlediska splnění požadavků vyplývajících ze schváleného zadání změny, ze
schválené zprávy o uplatňování územního plánu, dále z hlediska souladu návrhu změny s Politikou
územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, a
taktéž z hlediska souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek
a dalších právních předpisů s tím, že po posouzení předloženého návrhu změny, případně po
odstranění zjištěných nedostatků, pořizovatel projedná ve smyslu ustanovení § 50 stavebního zákona
návrh Změny č. 1 Územního plánu Snědovice ve společném jednání, přičemž následně, podle § 51
stavebního zákona, vyhodnotí výsledky tohoto projednání.
a.2
Návrh změny územního plánu
Bude doplněno na základě projednání návrhu změny ÚP dle § 50 stavebního zákona.
b.
Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a
politikou územního rozvoje ČR provedené dle § 53 odst. 4, písmene a)
stavebního zákona
b.1
Soulad s politikou územního rozvoje ČR
Změna č.1 respektuje z hlediska Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1,
zejména body sledující priority, které jsou pro řešené území podstatné. Priority, které nejsou uvedeny,
nebyly výslovně zohledněny, neboť řešené území nemá předpoklady pro jejich uplatnění.:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
- 10 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
Změna č.1 respektuje přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Změnou je uváděn územní
plán do souladu se ZÚR ÚK, PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1, zákonem č.183/2006Sb.,
v platném znění a aktuálním stavem v území. Změnou č.1 jsou dále navrženy nové zastavitelné
plochy, které navazují na zastavěná území jednotlivých sídel, případně jsou jeho součástí, a
neohrožují hodnoty řešeného území
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Změna č.1 respektuje tuto prioritu a dbá na zachování hospodářské funkce krajiny. Nové
zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou navrženy ve vazbě na zastavěná území
jednotlivých sídel s cílem minimalizovat zásah do pozemků ZPF. Podrobnější zdůvodnění
návrhu jednotlivých ploch, včetně zdůvodnění záborů ze ZPF je uvedeno v příslušných
kapitolách tohoto odůvodnění.
(16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí,
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Nové zastavitelné plochy řešené územním plánem i změnou č.1 jsou navrhovány tak, aby
navazovaly na zastavěná území jednotlivých sídel. Při vlastním návrhu řešení změny č.1 byly
veškeré návrhy zohledněny a upřesněny v souladu s touto prioritou.
Zpráva o uplatňování ÚP Snědovice obsahovala několik ploch k jejich prověření v rámci návrhu
změny č.1. V průběhu prací na návrhu změny byly veškeré navržené plochy prověřeny v
souladu s touto prioritou. Plochy, které vytvářely samostatné odtržené zastavitelné území
nebyly do návrhu změny č.1 zapracovány (viz příslušná kapitola vyhodnocení splnění zadání).
(19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Plochy brownfields se na základě ÚAP ORP Litoměřice v řešeném území nevyskytují. Územní
plán a jeho změna č.1 vytváří předpoklady pro předcházení vzniku ploch brownfilds. Jedná se
zejména o stanovení odpovídajících podmínek využití příslušných ploch s rozdílným způsobem
využití tak, aby bylo riziko vzniku brownfields pokud možno eliminováno.
(20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické
stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních
zdrojů.
Územní plán i změna č.1 chrání a zohledňuje přírodní hodnoty řešeného území. Nové
zastavitelné plochy jsou umisťovány mimo chráněné prvky krajiny s cílem zajistit návaznost na
- 11 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
zastavěná území jednotlivých sídel (s výjimkou návrhu cyklostezky č.25, která v několika
případech kříží prvky ÚSES). Podmínky využití ploch jsou stanoveny s cílem zajistit ochranu
krajinného rázu v řešeném území.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a
prostupnosti krajiny.
Změnou č.1 je respektována prostupnost krajiny. Návrhem zastavitelných ploch nedojde k
nežádoucímu srůstání sídel řešeného území. Rovněž nejsou navrženy nové trasy dopravní a
technické infrastruktury, které by zapříčinily zneprostupnění krajiny.
Změnou č.1 je dále upřesněno využití všech ploch v k.ú. Sukorady, kde byly schváleny
komplexní pozemkové úpravy.
(22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Změna č.1 zpřesňuje zákres koridoru cyklostezky č.25 Chemnitz–Most–Doksy, navrženou ZÚR
ÚK na podkladu podrobnějšího mapového podkladu.
(24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Změna č.1 respektuje stávající stabilizovanou silniční síť v řešeném území.
Veškeré zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby byla vhodně a efektivně využita stávající
veřejná infrastruktura v jednotlivých sídlech řešeného území.
Pro zajištění průchodnosti řešeného území pro cyklistickou dopravu zpřesňuje změna č.1 trasu
cyklostezky č.25 Chemnitz–Most–Doksy.
Rozvojové oblasti a osy
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1.
Území ORP Litoměřice leží v rozvojové ose OS2 (Praha-Ústí nad Labem-hranice ČR/NěmeckoDresden). Na základě zpřesnění v ZÚR ÚK leží řešené území obce Snědovice mimo tuto rozvojovou
osu (viz vyhodnocení obsažené v kapitole b.2.
Specifické oblasti
Řešené území leží mimo specifické oblasti vymezené v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1.
Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury
Řešeným územím neprochází koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury vymezené v
PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1.
Požadavky vyplývající pro řešené území z PÚR ČR byly zpřesněny v rámci ZÚR ÚK a jejich
vyhodnocení je obsaženo v kapitole b.2.
Územní plán a jeho změna č.1 je zpracována v souladu s tímto dokumentem, požadavky, které
z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1 vyplývají, jsou respektovány.
- 12 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
b.2
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Pro řešené území jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Ústeckého kraje vydané dne 7. 9. 2011 s nabytím účinnosti od 20. 10. 2011.
V následujícím vyhodnocení jsou uvedeny požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje a jejich naplnění v územním plánu a ve změně č.1. V následujícím textu jsou
podrobně vyhodnoceny požadavky vztahující se k celému správnímu území obce Snědovice. Priority,
které nejsou uvedeny, nebyly výslovně zohledněny, neboť řešené území nemá předpoklady pro jejich
uplatnění.
1.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke stanovení priorit
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
Základní priority
(1)
Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi
třemi pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního
prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů sociální
soudržnosti obyvatel kraje.
Změnou č.1 nebude ovlivněn vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje řešeného území.
Změna č.1 řeší zejména uvedení ÚP Snědovice do souladu se ZÚR ÚK, PÚR ČR ve znění
Aktualizace č.1, aktuálním stavem v území a s aktuálním zněním zákona č.183/2006Sb.
Navrhované řešení je v souladu s touto prioritou.
(2)
Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze
únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození a nebo bránit
rozvoji jiných žádoucích forem využití území.
Změna č.1 upravuje podmínky využití ploch v souladu s principy udržitelného rozvoje a
respektuje stávající limity v území. Změna č.1 stanovuje podmínky využití pro plochy řešené
změnou č.1 v souladu s touto prioritou.
Životní prostředí
(3)
Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak
ve volné krajině, tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů
zajištění udržitelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita
osídlení, rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).
Územní plán a změna č.1 respektuje stávající struktury životního prostředí řešeného území a
navrhuje zastavitelné plochy převážně v návaznosti na zastavěné území.
Změna č.1 zohledňuje stávající prvky zeleně v řešeném území a navrhuje úpravu prvků ÚSES v
souladu se ZÚR ÚK na podkladu aktuální katastrální mapy.
(5)
Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území
(NP, CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně
chráněných území (PPk, VKP, ÚSES).
Návrhem změny č.1 nejsou dotčeny chráněné hodnoty území, které jsou zakresleny
v koordinačním výkrese. Změnou č.1 je uváděn návrh nadregionálního a regionálního ÚSES do
souladu se ZÚR ÚK.
Hospodářský rozvoj
(14)
Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území, minimalizovat zábory zejména
nejkvalitnějších zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním
účinkům vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských
území, obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území vhodná pro pěstování
biomasy a rychle rostoucích dřevin pro energetické účely aj.
Návrh změny č.1 územního plánu respektuje stávající využívání území, kde se mísí zemědělsky
obhospodařovávané pozemky s plochami lesních porostů a krajinné zeleně. Změnou č.1 jsou
zpřesněny prvky regionálního a nadregionálního ÚSES. V této souvislosti byla i přepracována
návaznost lokálního ÚSES vymezeného platným územním plánem. Při návrhu zastavitelných
ploch byl preferován rozvoj v plochách, které navazují na zastavěná území jednotlivých sídel,
čímž nedochází k zbytečné fragmentaci zemědělských území.
- 13 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
(17)
Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních problémů,
prosazovat formy územního, hospodářského a sociální rozvoje vyhovující potřebám těchto
území, zvláštní pozornost při tom věnovat ochraně a revitalizaci přírodních, krajinářských a
kulturních hodnot.
Územní plán i návrh změny č.1 zohlednil a respektoval polohu řešeného území ve specifické
oblasti nadmístního významu NSOB5 - Úštěcko. Návrh změny č.1 respektuje krajinářské a
kulturní hodnoty řešeného území.
Dopravní a technická infrastruktura
(33)
Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být územně technické řešení návrhů na
rozvoj dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě, snahou
zachovávat přírodní biodiverzitu a s ochranou hodnotné zemědělské půdy. Řešením
jednotlivých záměrů a jejich územní koordinací je třeba zamezovat zbytečné fragmentaci
krajiny. V případě existence variant nebo alternativ řešení a změn pokládat za kritéria vhodného
výběru: dopravní a technickou účinnost záměrů, míru citlivosti řešení vůči ochraně životního
prostředí, přírodních, kulturních a civilizačních územních hodnot a respektování cílových
charakteristik vymezených krajinných celků.
Územní plán i změna č.1 byly navrženy s ohledem na stávající charakter řešeného území a
volné krajiny. Navržené plochy byly vymezeny tak, aby byla efektivně využita stávající veřejná
infrastruktura.
Sídelní soustava a rekreace
(38)
Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest na
území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto zařízení.
Změna č.1 zpřesňuje průběh návrhu cyklotrasy č.25 "Chemnitz - Most - Doksy", která prochází
severní částí řešeného území. Změna č.1 dále respektuje stávající značené cyklotrasy v
řešeném území. Řešeným územím neprochází žádná značená turistická trasa.
Sociální soudržnost obyvatel
(41)
Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje,
které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují
sociální soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje.
Územní plán i změna č.1 respektují stávající hodnoty a limity v území. Ve výrokové části
územního plánu jsou stanoveny podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití tak, aby odpovídaly požadavkům zákona č.183/2006Sb., v platném znění, s cílem
maximálně chránit hodnoty řešeného území.
(43)
Při stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na dostatečnou míru spolupráce
s obyvateli a dalšími uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší míry vyváženosti řešení mezi
hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.
Průběh pořízení změny č.1 územního plánu probíhá v souladu s požadavky zákona
č.183/2006Sb., v platném znění. Veřejnost je do procesu pořízení změny č.1 územního plánu
zapojena v souladu s tímto zákonem.
Pokrytí území kraje územními plány
(47)
Zajišťovat pokrytí území kraje platnou územně plánovací dokumentací obcí, zejména
v rozvojových oblastech a osách a ve specifických oblastech, v souladu s územními limity a
rozvojovými potřebami těchto území.
Obec Snědovice má platný územní plán, ke kterému je pořizována tato změna č.1.
2.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke zpřesnění vymezení
rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR 2008 a vymezení oblastí se
zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí
(nadmístní rozvojové oblasti a osy)
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy stanovené v PÚR ČR, ve znění
Aktualizace č.1.
- 14 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Řešené území leží mimo v rozvojové oblasti a rozvojové osy nadmístního významu vymezené v
ZÚR ÚK.
3.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke zpřesnění vymezení
specifických oblastí vymezených v PÚR ČR a vymezení dalších specifických oblastí
nadmístního významu
Řešené území leží mimo specifické oblasti vymezené v PÚR ČR, ve znění aktualizace č.1 a
upřesněné v ZÚR ÚK.
Řešené území leží ve specifické oblasti nadmístního významu NSOB5 - Úštěcko vymezené
v ZÚR ÚK (viz. obr.1).
Obr. 1 – Rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti (výřez ze ZÚR ÚK)
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní
plánování:
(2)
Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení územními
studiemi a regulačními plány.
Obec má platný územní plán, ke kterému je pořizována změna č.1 a je tak s touto prioritou v
souladu.
(3)
Chránit a kultivovat přírodní, krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty oblasti, využít
pozitivní znaky území pro zvýšení prestiže specifické oblasti.
Územní plán i změna č.1 chrání hodnoty řešeného území. Nové plochy jsou územním plánem i
změnou č.1 navrhovány tak, aby nedošlo k ovlivnění hodnot v řešeném území. Podmínky
využití ploch jsou stanoveny tak, aby novou výstavbou nedošlo k negativnímu ovlivnění těchto
hodnot.
(4)
Územně plánovacími nástroji podporovat rozvoj místních ekonomických aktivit - zemědělské
výroby, potravinářského průmyslu, tradičních řemesel apod.
Změna č.1 tuto prioritu respektuje a navrhuje plochu smíšenou obytnou specifickou (Z14) na
severozápadním okraji Snědovic, v rámci které lze při dodržení stanovených podmínek
realizovat chov zvířat.
(6)
Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze
únosnosti území - podmínky udržitelného rozvoje, způsobovat jeho poškození a nebo bránit
rozvoji jiných žádoucích forem využití území.
- 15 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Výroková část územního plánu obsahuje podmínky využití pro všechny plochy a související
činnosti v řešeném území tak, aby nedocházelo k ovlivnění a negativním změnám ve
vyváženosti všech tří složek udržitelného rozvoje. Územní plán i změna č.1 navrhují přiměřený
rozvoj řešeného území odpovídající jeho potenciálu.
4.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke zpřesnění vymezení
ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu,
ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a
územních rezerv
Plochy a koridory dopravní infrastruktury vymezené v PÚR ČR
V řešeném území se žádné plochy a koridory vymezené v PÚR ČR ve znění aktualizace č.1
nenacházejí (viz obr. 2).
Plochy a koridory nadmístního významu
Cyklistická doprava
ZÚR ÚK vymezují koridor cyklostezky „Chemnitz–Most–Doksy“ (trasa č. 25) úsek hranice
CR/SRN - Brandov - Most - Litoměřice - hranice ÚK, sledovaný jako návrh C25. Šířka koridoru je
stanovena 20 m.
Úkoly pro územní plánování:
(1)
zajistit přeshraniční a mezikrajskou koordinaci a návaznosti koridoru cyklostezky Chemnitz–
Most–Doksy na SRN a sousední kraj,
Zajištění přeshraniční koordinace trasy cyklostezky není předmětem řešení ÚP Snědovice.
V rámci zpřesnění trasy cyklostezky v řešeném území byla řešena návaznost cyklostezky č.25
mezi Libereckým a Ústeckým krajem. Po prostudování dostupných podkladů (ZÚR obou krajů a
ÚPD sousedních obcí) je nutné konstatovat, že návaznost cyklostezky není řešena již na úrovni
příslušných ZÚR. Cyklostezka č.25 není v rámci ZÚR LK řešena a navrhována.Tato skutečnost
se dále promítá i do příslušných ÚPD na území Libereckého kraje. Cyklostezka č.25 není
řešena ani v platném ÚP Dubá z roku 2013 a není zde navrhována ani žádná jiná cyklostezka či
cyklotrasa, která by vedla ve směru na rozhraní k.ú. Bylochov a na kterou by bylo možné
navázat. Z tohoto důvodu není možné zajistit v rámci změny č.1 ÚP Snědovice návaznost
cyklostezky C25 na území Libereckého kraje.
V rámci prací na návrhu změny č.1 byla prověřována i možnost změny trasy cyklostezky č.25 v
sídle Mošnice severním směrem, kde by kopírovala trasu stávající značené cyklotrasy č.57 ve
směru na Tuhaň. Toto řešení však bylo po konzultaci s Krajským úřadem Ústeckého kraje
vypuštěno, neboť by bylo v rozporu se ZÚR ÚK.
Jediná návaznost navržené cyklostezky č.25 na území Libereckého kraje je tedy výše zmíněné
křížení se značenou cyklotrasou č.57 z Tuhaně přes Mošnici do Újezdu. Cyklotrasa č.57 je však
na území Tuháně vedena po stávající, dosti frekventované silnici č. II/269 a následně po silnici
II/260 a nesplňuje tak podmínky pro trasování cyklostezky č.25 stanovené v ZÚR ÚK (viz
následný bod č.2). S ohledem na výše uvedené tedy nelze cyklotrasu č.57 považovat za
plnohodnotnou alternativu cyklostezky č.25.
(2)
územně zpřesnit a vymezit koridor cyklostezky Chemnitz-Most-Doksy v ÚPD dotčených obcí se
zajištěním územní koordinace a s uplatňováním zásady společného využívání pouze vybraných
komunikací s nízkým provozem motorové dopravy a upřednostňování samostatných
cyklostezek. Při zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD obcí respektovat zájmy ochrany přírody a
krajiny,
Změna č.1 ÚP Snědovice zpřesňuje průběh cyklostezky č.25 jako kombinaci cyklostezky a
cyklotrasy. Cyklostezka je vymezena jako plocha dopravní infrastruktury - cyklistická stezka
Z21. Plocha koridoru cyklostezky byla v souladu se ZÚR navrhována v šíři 20m. V místech
průchodu přes jednotlivá sídla, bylo v několika případech zvoleno trasování po stávajících
komunikacích. Preferovány byly převážně méně frekventované stávající místní a účelové
komunikace. Pouze při průchodu částí zastavěného území Velkého Hubenova, a v krátkém
úseku i v Sukoradech bylo nutné vést cyklotrasu po stávající silnici II/269, neboť nebyla
nalezena žádná vhodnější trasa, která by splňovala podmínky pro vedení cyklostezky či
- 16 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
cyklotrasy a která by zároveň byla ekonomická, efektivní a neovlivňovala zájmy ochrany přírody
a krajiny.
(3)
koridor cyklostezky Chemnitz–Most–Doksy v lesích bude veden s využitím stávající lesní
dopravní sítě a nikoliv po pozemcích s lesními porosty.
Trasa zpřesněné cyklostezky a cyklotrasy C25 je vedena mimo pozemky s lesními porosty a je
tak s touto prioritou v souladu.
Plochy a koridory územního systému ekologické stability
ZÚR ÚK navrhují v řešeném území následující prvky ÚSES (viz obr. 2):
−
NRBK K15 - Vědlice - Kokořínksý důl - funkční
−
RBK 0008 - Radouň - K15 - v řešeném území funkční
−
RBC 1284 Písky - funkční
Pro územní plánování a využívání ploch a koridoru pro biocentra a pro biokoridory
nadregionálního a regionálního ÚSES krajiny, ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly:
(1)
V ÚPD obcí zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a
regionálního ÚSES.
Výše uvedené prvky ÚSES jsou v změnou č.1 zpřesněny na podkladu aktuální katastrální
mapy.
(2)
Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, která by
znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti
současnému stavu.
Vymezené plochy ÚSES jsou vedeny převážně po stávajících přírodních plochách v území.
Nové zastavitelné plochy nejsou navrhovány do ploch ÚSES s výjimkou cyklostezky č.25, kde v
několika místech dochází ke křížení trasy cyklostezky a prvků ÚSES. Konkrétní technické
řešení křížení je nad rámec řešení ÚP a bude řešeno při realizaci cyklostezky.
(3)
Zejména je nutno chránit plochy biokoridorů před zástavbou či změnami ve využití území, které
by v budoucnosti znemožnily souvislé propojení biokoridorem v šíři dle metodik ÚSES, ačkoliv v
současnosti územní předpoklady pro souvislé propojení existují.
Pro návrh ploch ÚSES byly využity zejména stávající prvky zeleně v krajině a dále niva toku
Obrtky. Územní plán tyto části krajiny respektuje a stanovuje podmínky jejich využití tak, aby
byla zajištěna jejich ochrana. Při zpřesnění jednotlivých prvků ÚSES byly jako podklady použity
i ÚAP ORP Litoměřice, generel ÚSES CHKO Kokořínsko a ÚPD sousedních obcí tak, aby bylo
možné vytvořit funkční celek respektující příslušné zákony a metodiky.
(4)
Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory
ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení
schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži
prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit
stabilizující funkce v krajině.
V rámci zpřesnění průchodu cyklostezky č.25 bylo řešeno i křížení a kolize s prvky ÚSES.
Křížení, případně souběh, cyklotrasy a prvků ÚSES bylo navrhováno pouze v nezbytně nutných
případech, kdy nebylo možné vést cyklostezku jinou vhodnější, ekonomičtější a efektivnější
trasou. Jelikož se jedná o liniovou stavbu, která je v místech křížení s prvky ÚSES vedena
převážně jako cyklotrasa po stávajících komunikacích, lze považovat toto řešení za přijatelné.
Vlastní cyklostezka zasahuje jako samostatná plocha pouze do LBC K15-III a LBC CL001 (B7).
Jedná se o plošně nevýznamné zásahy, které neovlivní funkčnost systému ÚSES jako celku.
Navržené plochy jsou vymezeny v šíři 20m dle ZÚR ÚK, vlastní těleso cyklostezky však bude
podstatně menší a zbývající nevyužitá plocha bude ponechána dle stávajícího využití.
(5)
Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě biokoridorů nadregionálních i regionálních
provedeno „osou“, která určuje směr propojení, a oboustranným pásem podél této osy o šířce
200 m na každou stranu od „osy“. V rámci tohoto pásu je při zpracování ÚPD obcí možno
provádět zpřesnění vymezení biokoridoru, aniž by docházelo k odchylce od ÚPD kraje.
Zpracovatel ÚPD v úrovni obce na základě větší podrobnosti znalostí a většího měřítka
zpracování grafické části upřesní trasu biokoridoru v souladu s právními předpisy platnými na
úseku ochrany přírody a krajiny (zejména vyhláška č.395/1992 Sb., ve znění pozdějších
- 17 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
předpisů) a metodikami pro vymezování ÚSES. Dodržení 40m minimální šířky, která je stejná
pro biokoridor regionální i nadregionální (v některých případech muže být 50m – viz. metodika),
stanovené trasy a principu projektování ÚSES jsou pro zpracovatele ÚPD obcí závazné.
Územní plán zpřesnil trasu nadregionálního biokoridoru K15 - Vědlice - Kokořínský důl a
regionálního biokoridoru RBK 008 Radouň - K15 v souladu s tímto požadavkem. Při návrhu
zpřesnění biokoridorů jsou respektovány minimální šířkové parametry.
(6)
Biocentra jsou rovněž vymezena v rámci ZÚR ÚK způsobem, který umožňuje v podrobnějším
zpracování ÚP zpřesňovat jejich hranice podle místních podmínek. Zásadou je dodržení
lokalizace biocentra v daném prostoru, minimálního parametru výměry a principu vymezování
ÚSES dle metodik.
Změna č.1 zpřesnila polohu regionálního biocentra 1284 Písky v souladu s výše uvedenými
požadavky na podrobnějším mapovém podkladu.
Obr. 2 – Plochy a koridory nadmístního významu (výřez ze ZÚR ÚK)
5.
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje
(1)
Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území Ústeckého
kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny
aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot (zejména se týká těžby hnědého
uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké
průmyslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).
Návrh změny č.1 územního plánu je řešen tak, aby nedošlo k narušení přírodního a krajinného
prostředí řešeného území.
(10)
Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy,které by znamenaly
snížení úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení skladebných částí ÚSES v ÚPD
obcí, postupně přistupovat ke zpracování projektu ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech,
kde je provázanost systému narušena.
- 18 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Změnou č.1 byl kompletně přepracován systém ÚSES v souladu s tímto úkolem. Při návrhu
řešení byly respektovány prvky z nadřazené ÚPD, se zohledněním aktuálních podkladů pro
vymezení ÚSES od CHKO Kokořínsko. Preferovány byly stávající přírodní prvky v krajině tak,
aby byla v maximální možné míře zajištěna funkčnost systému ÚSES jako celku.
(11)
Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území - zachování jedinečnosti
kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd; podporovat
ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům vody, větru a příprava na realizaci ÚSES,
zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny, zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péči o
dlouhodobě nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle
rostoucích dřevin pro technické a energetické účely - nevymezovat však tento způsob využití
území ve zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, CHKO).
Návrh změny č.1 územního plánu je koncipován tak, aby byl minimalizován zásah do
uspořádání ploch ZPF. Nově navržené zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na
zastavěná
území
jednotlivých
sídel
tak,
aby
nedocházelo
k
vytváření
neobhospodářovávatelných enkláv ZPF.
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje
(12)
Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR ÚK.
Ostatní části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou mírou rozvoje.
Územní plán i návrh změny č.1 zohledňuje a respektuje polohu obce mimo rozvojové osy a
oblasti a navrhuje pouze přiměřený rozvoj řešeného území, převážně v řádu jednotek
stavebních objektů.
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje
Na území obce Snědovice se nenachází takové faktory či prvky, jež lze označit z hlediska ZÚR
ÚK za základní kulturní hodnoty, tudíž nejsou uplatněny ani vyhodnoceny žádné z úkolů stanovených
pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje.
6.
Vymezení cílových charakteristik krajiny
Převážná část řešeného území je na základě ZÚR ÚK začleněna do krajinného celku č. 11 –
Ralská Pahorkatina, jihovýchodní okraj řešeného území náleží do krajinného celku č.4 - CHKO
Kokořínsko (viz obr.3).
Obr. 3 – Vymezení oblastí se shodným krajinným typem (výřez ze ZÚR ÚK)
- 19 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
KC CHKO Kokořínko
Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny (odvozené z plánu péče CHKO):
d)
Individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s
ohledem na potřebu uchování hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek
přírodních i kulturních
Změna č.1 navrhuje zastavitelnou plochu smíšenou obytnou Z20 a související plochu zeleně
soukromých zahrad Z19, které leží v území krajinného celku CHKO Kokořínsko. Plochy
navazují na severní okraj zastavěné území sídla Bylochov. Podmínky využití pro tyto plochy,
včetně podrobnějšího popisu v odůvodnění, jsou stanoveny tak, aby byl vytvořen předpoklad k
neovlivnění krajinného rázu této části řešeného území.
KC Ralská pahorkatina
Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny:
b)
Individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s
ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením
složek přírodních i kulturních.
Územní plán i změna č.1 navrhuje přiměřený rozvoj jednotlivých sídel řešeného území se
zohledněním jejich potenciálu. Navržené plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěná
území jednotlivých sídel, případně jako plochy přestavby, či změny v jejich využití. Podmínky
využití všech zastavitelných ploch jsou stanoveny tak, aby byl vytvořen předpoklad k
neovlivnění krajinného rázu této části řešeného území.
7.
Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
vymezení asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby a asanační území navržené v ZÚR ÚK se v řešeném území
nevyskytují.
ZÚR ÚK navrhují na jihozápadním okraji řešeného území regionální biokoridor RBK 0008
zasahující do řešeného území jako nefunkční z území Radouně. Předmětný biokoridor byl v řešeném
území vymezen na základě zpřesnění ÚSES jako funkční a není tak důvodné jeho navrhování jako
VPO.
8.
Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí
a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám
obnovy a rozvoje sídelní struktury
ZÚR ÚK požadují v řešeném území koordinovat zejména následující prvky:
C25 - cyklostezka Chemnitz–Most–Doksy č.25
V rámci zpřesnění trasy cyklostezky v řešeném území byla řešena návaznost cyklostezky č.25
mezi Libereckým a Ústeckým krajem. Na základě podrobného prověření lze konstatovat, že zajištění
návaznosti na území Libereckého kraje není možné vyřešit (viz bod 4. vyhodnocení souladu se ZÚR
ÚK).
Návaznost cyklostezky na území řešené v ÚP Úštěk rovněž nebylo možné zajistit, neboť ÚP
Úštěk neobsahuje návrh cyklostezky č.25 v souladu se ZÚR ÚK a je tedy nutné zajistit uvedení ÚP
Úštěk do souladu se ZÚR ÚK.
NRBC 3 - Nadregionální biocentrum
Vymezení systému ÚSES bylo zpřesněno na základě podkladu aktuální katastrální mapy a
podrobnějších podkladů. Ze zpřesnění vyplývá, že NRBC 3 do řešeného území nezasahuje. Napojení
na toto NRBC ležící mimo řešené území je provedeno zpřesněnou trasou NRBK K15.
NRBK K15 - Nadregionální biokoridor
ÚP Úštěk byl vydán před platností ZÚR ÚK a z tohoto důvodu neobsahuje vymezení
nadregionální a regionální úrovně ÚSES v souladu se ZÚR. Potřebnou návaznost NRBK K15 je tedy
nutné dořešit a zajistit v rámci pořizované změny ÚP Úštěk tak, aby byla zajištěna návaznost
jednotlivých prvků, včetně souvisejících úprav ÚSES na lokální úrovni.
- 20 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Návaznost NRBK K15 na území města Štětí bude, po dohodě s projektantem příslušného
ÚSES, dořešena a zajištěna v rámci zpracovávaného nového ÚP Štětí.
RBC 1284 - regionální biocentrum
Regionální biocentrum 1284 bylo zpřesněno uvnitř řešeného území na základě aktuální
katastrální mapy. Není tak třeba řešit koordinaci jeho vymezení v rámci sousedních ÚPD.
RBK 0008 - regionální biokoridor
Návaznost RBK 0008 na území města Štětí bude, po dohodě s projektantem příslušného
ÚSES, dořešena a zajištěna v rámci zpracovávaného nového ÚP Štětí.
Územní plán Snědovice a jeho změna č.1 není v žádném z bodů v rozporu se zásadami
stanovenými v ZÚR ÚK.
Územní plán a jeho změna č.1 řádně a dostatečným způsobem prokázala soulad s nadřazenou
dokumentací, zajistila ochranu všech jevů a limitů v území vyplývajících z této dokumentace a
prokázala koordinaci s nadřazenou dokumentací tím, že jednotlivé jevy a limity nejsou návrhem
nových zastavitelných ploch dotčeny.
c.
Vyhodnocení souladu návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území provedené dle §
53 odst. 4, písmene b) stavebního zákona
Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování
§18 odst. 1 stavebního zákona - Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a
pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Změnou č.1 nebude dotčen udržitelný rozvoj řešeného území. S ohledem na charakter změny,
která řeší uvedení územního plánu Snědovice do souladu se ZÚR ÚK, PÚR ČR, ve znění Aktualizace
č.1 a stavebním zákonem a navrhuje zastavitelné plochy ve vazbě na zastavěné území jednotlivých
sídel a jednu plochu přestavby, nebude negativně ovlivněno zabezpečení trvalého souladu všech
hodnot území – přírodních, civilizačních a kulturních. Tím bude i nadále naplňován princip
udržitelného rozvoje.
§18 odst. 2 stavebního zákona - Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Vliv změny č.1 územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel je s ohledem na charakter a předmět
řešení změny nulový.
§18 odst. 3 stavebního zákona - Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona
koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území
a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Změna č.1 územního plánu byla zpracována v souladu s požadavky uvedenými ve schváleném
zadání změny č. 1 a ve schválené zprávě o uplatňování územního plánu. V návrhu změny č.1
územního plánu byly tyto požadavky respektovány a byly zohledněny veřejné i soukromé zájmy
v území dotčeném změnou č.1.
§18 odst. 4 stavebního zákona - Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich
totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
- 21 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Změnou č.1 nebudou dotčeny stávající hodnoty území obce. Změna č.1 řeší uvedení územního
plánu Snědovice do souladu se ZÚR ÚK, PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1, s aktuálním stavem v
území a navrhuje nové zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěná území jednotlivých sídel a
jednu plochu přestavby.
Změnou č.1 nebudou dotčeny nemovité kulturní památky, památkově chráněná území a jejich
ochranná pásma. Neovlivňuje ani urbanistické a architektonické hodnoty území. Respektuje omezení
trasy a ochranná pásma technického vybavení, která se v území řešeném změnou č.1 vyskytují.
§18 odst. 5 stavebního zákona - V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat
stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů,
pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu,
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby,
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně
nevylučuje.
Podmínky využití území stanovené územním plánem byly změnou č.1 prověřeny a případně
upřesněny na základě zákona č.183/2006Sb., v platném znění. Změnou č.1 je i nadále zohledněna
stávající urbanistická struktura sídel řešeného území a charakter a využití nezastavěného území. Při
tomto zpřesnění byla zohledněna zejména poloha části řešeného území v CHKO Kokořínsko.
§18 odst. 6 stavebního zákona - Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou
infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Podmínky umisťování dopravní a technické infrastruktury jsou v územním plánu obsaženy a
změnou č.1 jsou upraveny v souladu se zákonem č.183/2006Sb., v platném znění.
Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování
§19 odst. 1 stavebního zákona Úkolem územního plánování je zejména:
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
Změnou č.1 byly zohledněny hodnoty řešeného území, které nejsou dotčeny. Jako podklad pro
změnu č.1 územního plánu byly použity zejména Územně analytické podklady ORP Litoměřice a dále
vlastní průzkum projektanta změny č.1 územního plánu.
Změnou č.1 došlo k aktualizaci stavu území. Byla aktualizována hranice zastavěného území a
zpřesněno využití některých ploch dle aktuálního stavu v území, včetně respektování komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Sukorady.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,
Koncepce rozvoje řešeného území se změnou č.1 nemění a zůstává v platnosti dle platného
územního plánu. Koncepce navržená územním plánem je v souladu s polohou obce mimo rozvojové
osy a rozvojové oblasti.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území,
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
Změna č.1 navrhuje zastavitelné plochy a jednu plochu přestavby, které navazují na zastavěná
území jednotlivých sídel, případně jsou jejich součástí. Nové zastavitelné plochy jsou navrženy v
souladu s vyhodnocením potřeby vymezení zastavitelných ploch uvedených v kapitole j. Návrh
zastavitelných ploch vychází z aktuální potřeby obce a vlastníků předmětných pozemků.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
Změnou č.1 nedojde k ovlivnění stávající urbanistické struktury sídel řešeného území.
- 22 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
Změna č.1 prověřila a v případě potřeby aktualizovala podmínky využití všech ploch s rozdílným
způsobem využití stanovených územním plánem, včetně podmínek pro nové zastavitelné plochy a
plochy přestavby.
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
Územním plánem ani změnou č.1 není stanoveno pořadí změn.
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
S ohledem na charakter změny č.1 není v dokumentaci řešeno a zůstává v platnosti dle
vydaného územního plánu.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
S ohledem na charakter změny č.1 není v dokumentaci řešeno a zůstává v platnosti dle
vydaného územního plánu.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
Žádné nové podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení nejsou
v dokumentaci změny č.1 navrhovány a zůstávají v platnosti dle platného územního plánu.
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území,
Plochy řešené změnou č.1 jsou navrhovány tak, aby byly minimalizovány nároky na veřejné
zdroje.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
S ohledem na charakter změny č.1 není v dokumentaci řešeno a zůstává v platnosti dle
vydaného územního plánu.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
V řešeném území nebylo nutné řešit asanační, rekonstrukční ani rekultivační zásahy do území.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Změna č.1 respektuje stávající limity v území, které vytváří předpoklady pro ochranu
jednotlivých prvků území, dle zvláštních právních předpisů. Graficky vyjádřitelné prvky jsou převážně
jako limity v území zakresleny v koordinačním výkrese.
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
S ohledem na charakter změny č.1 není v dokumentaci řešeno a zůstává v platnosti dle
vydaného územního plánu.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče.
Při zpracování změny č.1 územního plánu byly zohledněny aktuální poznatky z výše uvedených
oborů, které byly aplikovány zejména při prověření a úpravě podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití.
§19 odst. 2 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky
územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18
odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k
tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
V textové části odůvodnění změny č.1 územního plánu je zpracováno podrobné vyhodnocení
souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1 a Zásadami
územního rozvoje Ústeckého kraje.
- 23 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Změna č.1 územního plánu Snědovice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
d.
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů provedené dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona
Změna č.1 územního plánu naplňuje priority územního plánování, kdy vychází zejména
z charakteru řešeného území a z jeho kontextu, respektuje povahu obce a chrání a rozvíjí hodnoty
zástavby a akceptovatelným způsobem zachovává a chrání přírodní prostředí.
Změna č.1 obsahuje změnu vymezení zastavěného území. Tato úprava souvisí zejména se
schválenými komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Sukorady a dále s novou digitální katastrální
mapou v celém řešeném území. Při pořízení změny územního plánu se ve „výrokové části“ vyznačila
hranice zastavěného území bez vyznačení provedené změny, protože zpracovatel upřednostnil
řešení, které vytváří lepší srozumitelnost výkresu i pro laickou veřejnost (návrhem změny jsou
vyznačeny hranice zastavěného území v rámci celého správního území obce, i když se tyto změnou,
tak jak je chápáno ve smyslu ustanovení § 58 odst. 3, nemění).
Změna č.1 územního plánu včetně tohoto odůvodnění je zpracována v souladu s platným
stavebním zákonem a jeho příslušnými prováděcími vyhláškami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
byla zpracována projektantem – autorizovaným architektem, splňujícím požadavky
stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů;
územní plán i jeho změna č.1 jsou zpracovány v odpovídajícím obsahu a rozsahu v členění
na výrokovou část a odůvodnění. Grafická část změny č.1 je zpracována v měřítku 1:5000;
o pořízení změny č.1 územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce dle ust. § 44 odst. 1,
písm. d) stavebního zákona;
změna č.1 je zpracována tak, aby bylo jednoznačně určeno, co se změnou č.1 mění a bylo
možné ji vydat v rozsahu měněných částí územního plánu;
podkladem pro zpracování změny č.1 bylo zadání změny č. 1 a zpráva o uplatňování
územního plánu, které schválilo zastupitelstvo obce viz kapitola a., kde je uveden celý
postup pořízení změny č.1;
zpracovaná změna č.1 vychází z územně analytických podkladů zpracovaných pro ORP
Litoměřice, aktualizovaných v roce 2014.
dokumentace neobsahuje variantní řešení, protože nebyl tento požadavek vznesen;
ze stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody uplatněného ke Zprávě o uplatňování
územního plánu obsahující pokyny zadání změny nevyplynul požadavek na vyhodnocení
vlivů na životní prostředí;
doplnění a úpravy závazné části dokumentace byly provedeny s ohledem na stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby se vyloučila nejednotnost
výkladu.
Na základě výše uvedeného textu konstatujeme, že návrh změny č.1 ÚP Snědovice byl
zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění s možností využití doplnění podmínek uvedených v opatření
obecné povahy vydaném k územnímu plánu Snědovice a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
e.
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů provedené dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního
zákona
Změna č.1 územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
a s požadavky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů uplatněnými v rámci projednání
návrhu zadání změny č. 1 a zprávy o uplatňování územního plánu, obsahujících pokyny pro
zpracování změny č.1.
- 24 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, INFORMACE O ŘEŠENÍ ROZPORŮ:
Bude doplněno v průběhu pořízení změny č.1.
f.
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace a výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí dle § 53 odst. 5, písm. b) stavebního zákona
Dle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Kokořínsko, podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které došlo dopisem dne 12. 2. 2013, č. j.
00209/KK/2013/AOPK a stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které došlo datovou
schránkou dne 22. 2. 2013, č. j. 370/ZPZ/2013/N-1780, lze vyloučit významný vliv změny č.1
územního plánu Snědovice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
které došlo datovou schránkou dne 4. 3. 2013, č. j. 370/ZPZ/2013/SEA, není nutno změnu č.1
územního plánu Snědovice posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Z výše uvedeného vyplývá, že dokumentace "Vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu
Snědovice na udržitelný rozvoj území" nebude zpracována.
g.
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 dle § 53 odst. 5, písm. c)
stavebního zákona
Zpracování vyhodnocení vlivu změny č.1 územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno.
h.
Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
dle §53 odst. 5, písm. d) stavebního zákona
Zpracování vyhodnocení vlivu změny č.1 územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno.
i.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty dle § 53 odst. 5,
písm. e) stavebního zákona
Změna č.1 řeší návrh zastavitelných ploch a ploch přestavby, které navazují na zastavěné
území jednotlivých sídel, případně jsou jejich součástí (viz. kapitola i.2) a dále uvádí platný územní
plán do souladu se stavem v území, se ZÚR ÚK, PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1, schválenými
komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Sukorady a se zákonem č.183/2006Sb., v platném znění
a souvisejícími prováděcími předpisy (viz kapitola i.1).
i.1
Zdůvodnění úprav dokumentace územního plánu provedených ve změně č.1
Územní plán Snědovice byl pořízen a vydán za platnosti původního znění zákona
č.183/2006Sb. S ohledem na novelu tohoto právního předpisu se změnou č.1 mění pasáže územního
plánu, které jsou s novelizovaným zněním v rozporu. Jedná se o následující úpravy:
−
−
−
−
−
−
mění se názvy jednotlivých kapitol v souladu s platným zněním vyhlášky č.500/2006Sb.
byl upraven návrh všech VPS a VPO v souladu se zákonem 183/2006 Sb., v platném znění
(viz dále).
z VPS byl vypuštěn návrh ČOV Snědovice - Střížovice, která již byla realizována.
Po dohodě s pořizovatelem a určeným zastupitelem byl zrušen návrh veřejně prospěšných
staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo.
s ohledem na změnu ÚSES v nadřazené ÚPD byl změnou č.1 prověřena a upravena
návaznost lokálního ÚSES na regionální a nadregionální ÚSES.
do textu výrokové části územního plánu byla doplněna kapitola j. Stanovení kompenzačních
opatření podle §50 odst.6 stavebního zákona, s konstatováním, že nejsou navržena
kompenzační opatření, neboť návrhem změny č.1 není dotčeno území soustavy NATURA
2000.
- 25 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
−
−
v textu výrokové části územního plánu byla upravena kapitola týkající se územních studií,
kde byla v souladu s platným znění zákona č.183/2006 Sb., upravena lhůta pro pořízení
územní studie z 20 let na 4 roky ode dne nabytí účinnosti změny č. 1.
Změnou byla zároveň prověřena možnost úpravy podmínek využití s ohledem na upřesnění
vyloučení staveb uvedených v §18 odst. 5. zákona č.183/2006Sb., v platném znění.
Vzhledem k tomu, že nikdo žádné požadavky na úpravu podmínek využití stanovených v
platném ÚP neuplatnil, bylo po prověření ve spolupráci s projektantem a určeným
zastupitelem konstatováno, že zůstane zachován stav platné ÚPD.
Vzhledem k tomu, že byl územní plán vydán v době platnosti ÚP VÚC okresu Litoměřice, uvádí
se změnou č.1 územní plán do souladu se ZÚR ÚK. Jedná se o následující úpravy:
−
−
−
Zpřesnění a úprava označení prvků regionálního a nadregionálního ÚSES (NRBK K15 Vědlice - Kokořínksý důl, RBK 0008 - Radouň - K15 a RBC 1284 Písky). Všechny tyto
prvky byly v územním plánu obsaženy, ale jejich označení a plošné vymezení neodpovídalo
návrhu provedeném v ZÚR ÚK.
Zpřesnění průběhu trasy cyklostezky č.25 Chemnitz–Most–Doksy, která je v dokumentaci
změny č.1 označena v případě plošného vymezení jako plocha Z21.
zároveň došlo k prověření kompletního obsahu územního plánu a jeho souladu se ZÚR ÚK.
Vlastní vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK je uvedeno v samostatné kapitole odůvodnění
změny č.1.
Vzhledem k tomu, že od doby vydání územního plánu došlo ke schválení Aktualizace č.1 PÚR
ČR bylo provedeno vyhodnocení územního plánu Snědovice a změny č.1 s tímto dokumentem.
Vlastní vyhodnocení souladu s PÚR, ve znění Aktualizace č.1 je uvedeno v samostatné kapitole
odůvodnění změny č.1.
Změnou č.1 byla dále aktualizována hranice zastavěného území v rozsahu celého správního
území obce Snědovice, na podkladu aktuální katastrální mapy a v souladu s metodikou MMR pro
vymezování a aktualizaci zastavěného území. Aktualizovaná hranice zastavěného území je
zakreslena v grafické části dokumentace v rozsahu celého správního území obce. Zároveň s
aktualizací hranice zastavěného území byl zpřesněn a aktualizován zákres několika ploch s
rozdílným způsobem využití (v souladu se stavem v území). Tyto plochy jsou v grafické části změny
č.1 zakresleny jako stav v území. Jelikož se jedná o úpravu v grafické části dokumentace, zpřesňující
stávající využití na podkladu aktuální katastrální mapy, nejsou tyto úpravy fakticky popisovány ve
výrokové části změny č.1 územního plánu. Tyto úpravy jsou součástí hlavního výkresu a
koordinačního výkresu změny č.1 a textové části odůvodnění změny č.1 územního plánu.
S ohledem na schválené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sukorady bylo změnou č.1
upřesněno využití všech ploch s rozdílným způsobem využití v celém k.ú.. Z tohoto důvodu byly
změnou č.1 zpřesněny i průběhy hranic zastavitelných ploch vymezených v platné ÚPD, na podkladu
aktuální katastrální mapy (plochy Z10, Z12 a Z92). Tyto plochy jsou zakresleny v hlavním a
koordinačním výkrese a jsou polohově zpřesněny (při zachováním jejich původního koncepčního
řešení) jako návrhové plochy. Takto budou následně i součástí grafické části právního stavu
územního plánu po změně č.1.
Na základě porovnání aktuálních ÚAP ORP Litoměřice s obsahem územního plánu, se změnou
č.1 aktualizuje kompletní obsah limitů v řešeném území. Veškeré stávající aktualizované limity v
řešeném území jsou zakresleny v koordinačním výkrese změny č.1 a budou následně součástí
grafické části právního stavu územního plánu po změně č.1. Jedná se o následující limity:
−
−
−
−
Evropsky významná lokalita CZ0214013 Kokořínsko
prvky regionálního a nadregionálního ÚSES (NRBK K15 - Vědlice - Kokořínský důl, RBK
0008 - Radouň - K15 a RBC 1284 Písky)
CHKO Kokořínsko - III. zóna
nemovité kulturní památky:
42352/5-2299
venkovský dům - pův. čp. 22
42558/5-2301
venkovský dům - pův. čp. 57
- 26 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
42341/5-2298
42523/5-4693
42782/5-4694
43398/5-2321
43471/5-2304
43708/5-2324
42750/5-2317
42310/5-2316
42898/5-2320
42977/5-2302
43223/5-2303
43595/5-4702
43652/5-2319
43664/5-2305
46758/5-2323
35910/5-2322
53871/5-2300
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
zámek
venkovský dům
venkovská usedlost
sochy světice a sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Jana Nepomuckého
zvonička a kříž
venkovská usedlost - neexistuje
kaple
venkovská usedlost
venkovská usedlost
kaple
venkovský dům
zámek
venkovská usedlost
venkovská usedlost
kříž
venkovský dům – neexistuje (Snědovice 46 - MonumNet)
území s archeologickými nálezy
cyklotrasa č.57
silnice II. a III.třídy včetně ochranných pásem
vodní zdroje včetně ochranných pásem
čerpací stanice vody
vodojemy
vodovodní řady
hloubkový vrt ČHMÚ
čistírna odpadních vod
kanalizační řady
vodní toky
CHOPAV Severočeská křída
zranitelná oblast
venkovní vedení elektrické sítě VN 22 kV včetně ochranného pásma
venkovní vedení elektrické sítě VVN 400 kV včetně ochranného pásma
trafostanice
VTL plynovod včetně ochranného a bezpečnostního pásma
stanice katodové ochrany včetně ochranného pásma a bezpečnostního pásma
radioreléová trasa
základnová stanice mobilního operátora
komunikační vedení včetně ochranného pásma
vzdálenost 50 m od okraje lesa
památný strom včetně ochranného pásma
Změnou č.1 byl upraven v souladu s platným výkladem stavebního zákona termín pro pořízení
územní studie pro plochy řešené územním plánem na 4 roky od nabytí účinnosti změny č.1 územního
plánu. Bylo prověřeno a s určeným zastupitelem dohodnuto, že požadavek na zpracování územní
studie v řešené ploše i nadále trvá. Důvodem je skutečnost, že územním plánem navrženou
zastavitelnou plochu je nutné prověřit z hlediska jejího vnitřního členění a umístění veřejné
infrastruktury, včetně prověření opatření omezujícího nátok směsi dešťových vod a půdních částic.
i.2
Zdůvodnění návrhu vymezení nových zastavitelných ploch a ploch přestavby
Změna č.1 navrhuje následující zastavitelné plochy:
Z14
Plocha smíšená obytná specifická
k.ú.
Snědovice
zdůvodnění návrhu:
Plocha je navržena jako hospodářské zázemí ke stávající ploše smíšené
obytné. Plocha byla samostatně vyčleněna s ohledem na předpokládané
využití - chov zvířectva a související služby bez možnosti umisťovat zde nové
- 27 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
napojení DI a TI:
limity využití plochy:
Z15
k.ú.
doporučená kapacita:
zdůvodnění návrhu:
objekty pro bydlení. Využití plochy pro tyto účely je stanoveno jako
podmíněně přípustné. Část plochy byla již odňata platným územním plánem
jako návrh plochy smíšené obytné Z2 (v rozsahu 0,13ha). Plocha je navržena
na půdách nižší třídy ochrany ZPF a částečně na neplodné půdě.
S ohledem na mírně vyvýšenou polohu plochy vůči zastavěnému území byla
stanovena výšková hladina pro zástavbu na přízemní objekty s užitným
podkrovím.
V souvislosti se změnou využití části původní plochy Z2 se změnou č.1
vypouští povinnost pro tuto část plochy zpracovat územní studii (viz výkres
základního členění území).
Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno ze stávající účelové
komunikace vedoucí po jejím severním okraji, případně přes sousedící plochy
smíšené obytné ve vlastnictví téhož majitele.
Napojení plochy na technickou infrastrukturu se s ohledem na její charakter
nepředpokládá. V případě potřeby lze toto řešit v souladu s podmínkami
využití jako nezbytnou technickou infrastrukturu.
Při návrhu využití plochy je nutné respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa
a polohu plochy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Využití plochy
pro chov zvířat je stanoveno jako podmíněně přípustné.
Plocha smíšená obytná
Velký Hubenov
1 RD
Plocha je navržena na západním okraji Velkého Hubenova k výstavbě
rodinného domu. Plocha využívá místo původních hospodářských staveb,
které již v současné době nestojí a dále souvisejících zemědělských ploch
(zahrada a trvalé travní porosty) - viz obr. č.3. Plocha navazuje na zastavěné
území sídla a je vhodná k zástavbě zejména s ohledem na stávající veřejnou
infrastrukturu, na kterou navazuje. Větší část plochy je navržena na
pozemcích vedených ve II. třídě ochrany ZPF, menší část plochy je navržena
na ostatní ploše - ostatní komunikace.
Obr. 3 – Výřez z mapy stabilního katastru v k.ú. Velký Hubenov
napojení DI a TI:
limity využití plochy:
Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno ze stávající silnice, na
kterou navazuje. Z tohoto prostoru bude řešeno i napojení na stávající
vodovodní řad. Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně.
Při návrhu využití plochy je nutné respektovat její částečnou polohu v
ochranném pásmu silnice II. třídy, archeologické naleziště zasahující do její
východní části a polohu v CHOPAV Severočeská křída.
- 28 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Z16
k.ú.
doporučená kapacita:
zdůvodnění návrhu:
napojení DI a TI:
limity využití plochy:
Z17
k.ú.
zdůvodnění návrhu:
napojení DI a TI:
limity využití plochy:
Z18
k.ú.
zdůvodnění návrhu:
napojení DI a TI:
limity využití plochy:
Plocha smíšená obytná
Velký Hubenov
1 RD
Plocha je navržena na severním okraji Velkého Hubenova k výstavbě
rodinného domu. Plocha je navržena na půdě s I. třídou ochrany ZPF. Jedná
se o plochu, která navazuje na zastavitelnou plochu vymezenou v platném
územním plánu. Využití plochy nevyvolá žádné nové investice do dopravní
infrastruktury, neboť navazuje na stávající místní komunikaci. Díky značně
komplikovaným terénním poměrům a limitům v této části řešeného území je
předmětná plocha jako jedna z mála vhodná pro vymezení zastavitelné
plochy sloužící k bydlení.
Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno ze stávající komunikace
vedoucí k jejímu jižnímu okraji. Napojení na vodovodní řad lze řešit novým
řadem vedoucím západně od plochy. Likvidace odpadních vod bude řešena
individuálně.
Při návrhu využití plochy je nutné respektovat její částečnou polohu ve
vzdálenosti 50m od okraje lesa a polohu v CHOPAV Severočeská křída. Při
využití plochy je nutné koordinovat její využití se sousední plochou (Z11)
navrženou v ÚP Snědovice. Tento požadavek se týká zejména konkrétního
řešení dopravního uspořádání v této části sídla.
Plocha soukromých zahrad
Mošnice
Plocha je navržena na západním okraji Mošnice jako zahrada tvořící zázemí k
sousedící ploše smíšené obytné, na kterou přirozeně navazuje. Pozemky
dotčené změnou využití jsou v katastru nemovitostí vedeny z větší části jako
pozemky trvalých travních porostů zařazených do I. třídy ochrany ZPF. Menší
část plochy je vedena jako ostatní plocha - manipulační plocha. Předmětné
pozemky jsou s ohledem na konfiguraci terénu v tomto místě pro zemědělské
využívání značně nevhodné. Pozemky tvoří těžko obhospodařovávatelnou
enklávu ZPF v prostoru mezi stávající místní komunikací a vodní plochou.
Navrženou změnou využití tak dojde k jejich efektivnímu využití. S ohledem
na stanovené podmínky využití zde nebude přípustná žádná nová stavba
sloužící k bydlení.
Napojení je řešeno přes sousední plochu smíšenou obytnou, se kterou
sousedí a tvoří jeden funkční celek. Napojení na technickou infrastrukturu se
s ohledem na charakter plochy nepředpokládá.
Při návrhu využití plochy je nutné respektovat stávající sdělovací kabel,
ochranné pásmo trafostanice a polohu v CHOPAV Severočeská křída.
Plocha smíšená obytná
Bylochov (sídlo Nová Ves)
Plocha je navržena na západním okraji sídla Nová Ves v místě stávajícího
trvalého travního porostu. Plocha je navržena na půdách s II. třídou ochrany
ZPF. Změna č.1 navrhuje tuto zastavitelnou plochu jako jedinou novou plochu
určenou k nové bytové výstavbě v sídle Nová Ves. Plocha svým vymezením
vhodně doplňuje stávající urbanistickou strukturu Nové Vsi, kde nevyvolá
potřebu realizace nové dopravní infrastruktury.Vzhledem k tomu, že se v
těsném sousedství Nové Vsi nachází převážně půdy s I. třídou ochrany ZPF
(půdy s II. třídou ochrany ZPF leží na jihovýchodním okraji Nové Vsi) nebylo
možné plochu vymezit na půdách s nižší třídou ochrany ZPF.
Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno ze stávající komunikace
vedoucí po severním okraji plochy. Zásobování vodou, včetně likvidace
odpadních vod budou řešeny individuálně.
Při návrhu využití plochy je nutné respektovat její polohu v CHOPAV
Severočeská křída.
- 29 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Z19
k.ú.
zdůvodnění návrhu:
napojení DI a TI:
limity využití plochy:
Z20
k.ú.
doporučená kapacita:
zdůvodnění návrhu:
napojení DI a TI:
limity využití plochy:
Plocha soukromých zahrad
Bylochov
Plocha je navržena na severním okraji sídla Bylochov, kde bude tvořit zázemí
k sousedící navržené ploše smíšené obytné Z20. Návrh plochy využívá
výhradně pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní
plocha - manipulační plocha a nedochází tedy k odnětí ze ZPF.
Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno ze stávající silnice, případně
z plochy smíšené obytné, na kterou bude navazovat. Napojení na technickou
infrastrukturu se s ohledem na charakter plochy nepředpokládá.
Při návrhu využití plochy je nutné respektovat částečnou polohu plochy v
archeologickém nalezišti a polohu v CHOPAV Severočeská křída.
Plocha smíšená obytná
Bylochov
1 RD
Plocha je navržena na severním okraji sídla Bylochov v přímé návaznosti na
zastavěné území sídla, kde vhodně vyplní rozsáhlejší proluku mezi
zastavěným územím a navrženou plochou zalesnění (návrh z UP Snědovice plocha N1). Návrh plochy využívá výhradně pozemky, které jsou v katastru
nemovitostí vedeny jako ostatní plocha - manipulační plocha a nedochází
tedy k odnětí ze ZPF.
Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno ze stávající silnice vedoucí
po západním okraji plochy. Zásobování vodou bude řešeno individuálně,
stejně tak jako likvidace odpadních vod.
Při návrhu využití plochy je nutné respektovat stávající trafostanici a její
ochranné pásmo, venkovní vedení elektrické energie včetně ochranného
pásma, částečnou polohu plochy v archeologickém nalezišti a polohu v
CHOPAV Severočeská křída. Při umisťování obytného objektu je nutné
respektovat stávající objemové a výškové uspořádání okolní zástavby. Nově
navržený objekt, včetně případných doplňkových staveb nesmí svým
uspořádáním negativně ovlivnit krajinný ráz v této části řešeného území.
Změna č.1 navrhuje jednu plochu přestavby:
P3
k.ú.
kapacita:
zdůvodnění návrhu:
napojení DI a TI:
limity využití plochy:
Plocha smíšená obytná
Strachaly (sídlo Lomy)
max. 2 RD
Plocha je navržena jako přestavba dvou objektů a souvisejících pozemků
individuální rekreace uvnitř zastavěného území sídla Lomy (východní okraj).
Jelikož se jedná o plochu přestavby uvnitř zastavěného území, nedojde
změnou využití k záboru ZPF.
Plocha je napojena na stávající dopravní infrastrukturu sídla Lomy. Napojení
na vodovod je řešeno ze stávajícího řadu vedoucího v trase silnice. Likvidace
odpadních vod bude řešena individuálně.
Při návrhu využití plochy je nutné respektovat ochranné pásmo silnice II. třídy,
sdělovací kabel a polohu v CHOPAV Severočeská křída.
Ve výkrese základního členění území je zakreslena hranice zastavitelných ploch a ploch
přestavby, u kterých dochází změnou č.1 k novému návrhu, případně ke zpřesnění vyplývajícímu z
komplexních pozemkových úprav provedených v k.ú. Sukorady (plochy Z10, Z12 a Z92). Hranice
zastavitelných ploch a ploch přestavby, u kterých ke změně nebo zpřesnění nedochází, zakresleny
nejsou a zůstávají v platnosti dle ÚP.
i.3
Zdůvodnění návrhu vypuštění zastavitelných ploch a ploch změn v krajině
Změnou č.1 se vypouští navržené plochy pro větrné elektrárny na západním okraji Snědovic
Z4a, Z4b a Z4c. Vypuštění ploch je provedeno na základě požadavku určeného zastupitele obce
Snědovice, nad rámec schválené zprávy o uplatňování. V souvislosti se zrušením návrhu ploch
větrných elektráren se ruší i návrh související účelové komunikace. Využití ploch je změnou č.1
zakresleno dle stavu v území jako ploch zemědělských - orná půda.
- 30 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Změnou č.1 se vypouští část navržené plochy N1 určené územním plánem k zalesnění v
rozsahu 0,17ha. Změna je provedena na základě žádosti vlastníka pozemku, nad rámec schválené
zprávy o uplatňování. Změnou využití nedojde k podstatnému zásahu do navržené plochy zalesnění.
Využití plochy je změnou č.1 zakresleno dle stavu v území jako plocha smíšená nezastavěného
území.
i.4
Zdůvodnění návrhu dopravní infrastruktury
Všechny navržené plochy jsou dopravně obslouženy ze stávajících komunikací v řešeném
území a není tak nutné navrhovat nové místní či účelové komunikace.
Změna č.1 navrhuje v souladu se ZÚR ÚK cyklostezku č.25 Chemnitz - Most - Doksy. Tato
cyklostezka je v řešeném území zpřesněna jako kombinace cyklostezky se samostatným tělesem a
dále jako cyklotrasa využívající stávající místní a účelové komunikace, případně v ojedinělých
případech uvnitř zastavěného území i silnici II/269. Plocha cyklostezky Z21 je navržena v souladu se
ZÚR v šířce koridoru 20m. V grafické části dokumentace je linií naznačen předpokládaný průběh trasy
cyklostezky, která s ohledem na místní poměry v území ve většině případů netvoří osu plochy, ale je
vedena tak aby nedocházelo k zbytečným zásahům do sousedících ploch. Zbytkové plochy po
realizaci cyklostezky a souvisejících staveb budou ponechány dle jejich aktuálního využití.
Trasa cyklostezky č.25 byla v rámci prací na návrhu změny č.1 prověřena v terénu, včetně
vyhodnocení návazností na sousední území (viz kapitoly b.1 a k.).
i.5
Zdůvodnění návrhu úpravy systému ÚSES
Návrhem změny č.1 se uvádí do souladu územní plán se ZÚR ÚK. V řešeném území se
zpřesňují na podkladu aktuální katastrální mapy a stavu v území následující prvky nadmístního ÚSES:
−
NRBK K15 - Vědlice - Kokořínský důl - funkční
−
RBK 0008 - Radouň - K15 - v řešeném území funkční
−
RBC 1284 Písky - funkční
V návaznosti na výše uvedené návrhy byl změnou č.1 dále kompletně přepracován systém
lokálního ÚSES.
V grafické části dokumentace změny č.1 je s ohledem na přehlednost uveden pouze nový návrh
ÚSES, bez vyznačení rušených nebo měněných částí.
Soupis prvků ÚSES vymezených v řešeném území je uveden ve výrokové části změny č.1 a ve
srovnávacím textu změny č.1.
Proti stávajícímu ÚP Snědovice (11/2008) byly nově vymezeny prvky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NRBK K15 Vědlice – Kokořínský důl (v ÚP BK vymezen, změna úrovně z RBK na NBK);
RBC 1284 Písky (v ÚP BC vymezeno, změna úrovně z LBC na RBC);
LBC K15-I Pod Strážným vrchem I (v ÚP BC vymezeno, změna úrovně z RBC na LBC);
LBC K15-II Pod Strážným vrchem II (v ÚP BC vymezeno, změna úrovně z RBC na LBC);
LBC K15-III Velký Hubenov;
LBC 8-I Obrtka II;
LBC 8-II Střížovická poklona;
LBC 8-III V Háji;
LBC CHOKO039 Pokolice;
LBC L1 Sukorady;
LBK 3 - 8-II Vědlice-Střížovická poklona;
LBK K15-L1 ´K15-Sukorady´;
LBK B14- Za Strážným vrchem-LBC Kalovice;
LBK L1- Sukorady-LBC Robeč;
LBK CL001-L1 Mošnice-Sukorady;
LBK CHOKO011-CL001 Tuhaň-Mošnice;
L1-B5 Sukorady-Jedlový důl (vymezeno v PSZ KPÚ);
B6-CHOKO039 Studený-Pokolice;
- 31 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
•
•
LBK 1286 - CHOKO039 Plošina Ráž – Pokolice;
LBK B54- K Čakovické rokli-LBC Hošťka.
Z toho prvky ÚSES z ÚP Snědovice, které byly upraveny ve vymezení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NBK K15 Vědlice – Kokořínský důl (v ÚP BK vymezen, změna úrovně z RBK na NBK);
RBC 1284 Písky (v ÚP BC vymezeno, změna úrovně z LBC na RBC);
RBK 0008 Radouň - K15;
LBC B55 Na liškách;
LBC K15-I Pod Strážným vrchem I (v ÚP BC vymezeno, změna úrovně z RBC na LBC);
LBC K15-II Pod Strážným vrchem II (v ÚP BC vymezeno, změna úrovně z RBC na LBC);
LBC B14 Za Strážným vrchem;
LBC B51 Obrtka I;
LBC B56 Na Havránce;
LBC B53 Poklona;
LBC B54 K Čakovické rokli;
LBC CL001 (B7) Mošnice;
LBK K15-B14 ´K15-Za Strážným vrchem´;
LBK 1284-B5 Písky-Jedlový důl;
LBK B5-B6 Jedlový důl-Studený.
Zrušeny byly, v ÚP Snědovice vymezené, následující prvky ÚSES:
•
•
•
•
•
RBC 37 (změna kategorizace, místo něj jsou nyní 2 LBC K15-I a K15-II);
LBC B57 (změna kategorizace, místo něj je nyní RBC 1284 Písky);
LBC B3; LBC B4; LBC B8; LBC B52;
LBK K2; LBK K3; LBK K4; LBK K7; LBK K8; LBK K9;
LBK K5 a K6 jsou základem pro vymezení LBK 1284-B5 a LBK B5-B6.
Jako podklad k upřesnění byly použity:
•
•
•
•
ZÚR Ústeckého kraje (2011):
o všechny prvky regionálního a nadregionálního ÚSES byly vymezeny a upřesněny v souladu
se ZÚR Ústeckého kraje; prvky ÚSES v ZÚR jsou součástí dat ÚAP (viz níže).
ÚAP Litoměřice (2014):
o NBC bylo do ÚAP převzato upřesněné z aktualizace vymezení NBC AOPK (2010), podle
kterého do řešeného území nezasahuje. Aktualizace vymezení NBC se nepromítla do
stávajících platných ZÚR, bude součástí následující aktualizace;
o RBC, RBK a NBK v ÚAP jsou převzaté ze ZÚR;
o u lokálních prvků ÚSES v ÚAP není zřejmé z čeho přesně vychází, zřejmě z dokumentace
AOPK z roku 2007 (údaje z dat ÚAP); některé v ÚP nově vymezené prvky ÚSES z této
dokumentace vychází (provázanost systému).
ÚP obce Snědovice (11/2008):
o prvky ÚSES nejsou vymezeny v souladu se ZÚR, což je mmj. důvodem aktualizace vymezení;
o zároveň není systém (zejm. lokální úroveň) vymezen tak, aby byl v území pravidelně rozložen,
není vhodně rozložen vzhledem k přírodním podmínkám a není prostorově spojitý (slepé
větve), je prostorově naddimenzován (velikost LBC řádově jako u RBC, šířky LBK časté
200m a více) a chybí systémové návaznosti za hranicemi obce;
o soupis prvků, které jsou převzaty revizí ÚSES změny ÚP a prvky vypouštěné jsou uvedeny
ve stejnojmenné kapitole v návrhu.
KPÚ k.ú. Sukorady 03/2011:
o prvky ÚSES jsou zde vymezeny v souladu s ÚP Snědovice (2008) a zároveň jsou rozvíjeny;
- 32 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
o problémem je, že ÚSES v ÚP nebyl vymezen metodicky vhodně, tedy KPÚ měly pro
vypracování vymezení prvků ÚSES chybný podklad; samotné KPÚ nemohou řešit systém ve
větších souvislostech;
o vymezené prvky ÚSES v PSZ vykazují namátkou následující chyby: LBC jsou plošně
naddimenzovány (viz výše odrážka ÚP), v některých místech nerespektují limity přírodního
prostředí (morfologie, hydrické podmínky);
o z PSZ bylo vymezení prvků převzato do změny ÚP pouze rámcově.
• Plán ÚSES Ústeckého kraje; A. Friedrich, 2009:
o studie vypracovaná jako zpřesnění a aktualizace vymezení nadregionálních biokoridorů, u
které byl předpoklad zařazení do ZÚR při jejich aktualizaci;
o plán je aktuálnější než vymezení ÚSES v ZÚR, které pravděpodobně přejímá z velké části
ještě ÚTP a tak nezohledňuje aktuální stav území a jeho vývoj od poloviny 90. let, nesplňuje
metodické parametry (např. délka úseků, šířka, kvalita mapovaných biotopů) a nevymezuje
hranice prvků nad aktuálními podklady;
o proto vymezení NBK ve změně ÚP vychází z této studie.
• Oborový dokument AOPK – Plán ÚSES CHKO (vrstva GIS, 2009):
o vymezeno pouze na území CHKO a blízkém okolí (východ řeš. úz.);
o nenavazuje zcela na vymezení ÚSES ostatními dokumentacemi; v některých případech
nejsou prvky zcela vhodně rozmístěny s ohledem k přírodním podmínkám (typy stanovišť,
morfologie);
o do změny ÚP proto nebylo převzato celé.
Generel lokálního systému ekologické stability je zastaralý a odborem životního prostředí ORP
Litoměřice byl jako podklad nedoporučován.
Dalšími použitými podklady jsou:
•
mapování biotopů Natura 2000, biochory a bioregiony, lesní typy ÚHUL, BPEJ a další dostupné
související a pro upřesnění ÚSES vhodné podklady.
Číslování a názvy prvků jsou převzaty z předchozí dokumentace ÚSES. Ze ZÚR v případě
NBC, NBK, RBC a RBK. Identifikace LBC je z územního plánu Snědovic, pokud zde LBC bylo
vymezeno (řada ´B´, např. B56). Dále je využito označení z Plánu ÚSES CHKO (např. CHOKO039).
Nové označení je vytvořeno pro nové prvky ÚSES (např. K15 – III pro LBC vložené do NBK a 8-I pro
LBC vložené do RBK).
PRVKY ÚSES
NBC 3 Vědlice
V ÚP Snědovice je vymezena v severozápadním cípu malá plocha NBC. Do změny ÚP se tato
část NBC nepromítla, protože řešení ÚSES ve změně přebírá upřesněné vymezení NBC dle AOPK,
které do řešeného území nezasahuje.
NBK K 15 Vědlice – Kokořínský důl; osa mezofilní hájová (9 úseků, celkem 6,1 km v řeš. úz.)
Byla provedena změna úrovně prvku, protože v ÚP je chybně vymezen jako RBK. Úseky jsou o
délce 0,1 km (v řeš. úz.) + 0,5 km + 0,4 km + 0,3 km + 0,5 km + 0,2 km + 0,4 km + 0,6 km + 0,4 km.
Změny ve vymezení prvku od severu k jihu:
•
•
•
•
vypuštěna plocha na sever od LBC B55, je systémově nadbytečná, sníží se nároky na zábory
pozemků a veřejné prostředky;
zúžen koridor na minimální vhodnou šířku pro typ a úroveň osy s ohledem na místní podmínky;
vypuštěno RBC 37 (uvedení do souladu se ZÚR) a místo něj v patřičných vzdálenostech (700 m)
vymezena dvě nová LBC K15-I a K15-II;
vloženo nové LBC K15-III pro dodržení maximální délky úseku NBK a pro překonání přírodní
bariéry údolní nivy;
- 33 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
•
•
•
•
•
•
podél Obrtky byl biokoridor omezen a zúžen pouze na reprezentativní stanoviště pro danou osu,
na svazích údolí;
upřesněno a zmenšeno vložené LBC B51, vloženo nové LBC 8-I (důvody pro vymezení jako u
LBC K15-III);
upřesněno a výrazně zmenšeno vložené LBC B56 tak, aby bylo pro osu reprezentativní a
minimalizovaly se nároky na zábory pozemků a veřejné prostředky;
vymezení NBK ovlivňuje změna ve vymezení LBC B57, které je v souladu se ZÚR vymezeno
jako RBC 1284;
za RBC (LBC B57) koridor zpřesněn a výrazně zúžen na vhodnou šířku pro typ a úroveň osy
s ohledem na místní podmínky;
pouze v případě vložených LBC K15-III, B51 a LBC 8-I jsou vymezením NBK dotčeny další, nové
pozemky.
LBC vložená do NBK
LBC B55 Na liškách (8,5 ha): mírně zvětšeno jižním směrem tak, aby bylo do NBK opravdu ´vloženo´,
mělo kompaktní tvar a zahrnovalo ucelený porost.
LBC K15-I Pod Strážným vrchem I (5,8 ha): (nově) vloženo v místě pův. RBC 37, v místě napojení
lokální osy.
LBC K15-II Pod Strážným vrchem II (5,1 ha): (nově) vloženo v místě pův. RBC 37, pro dodržení
maximální délky osy NBK 700 m.
LBC K15-III Velký Hubenov (6,9 ha): nově vloženo pro dodržení maximální délky úseku NBK a pro
překonání přírodní bariéry údolní nivy. Nově dotčeny pozemky v jihozápadní části BC.
LBC B51 Obrtka I (8,4 ha): v místě napojení RBK 8, mírně upraveno, zmenšeno pro větší
kompaktnost biocentra. Nově dotčeny pozemky na západní straně silnice.
LBC 8-I Obrtka II (6,3 ha): viz kapitolu RBK 8 Radouň - K15.
LBC B56 Na Havránce (5,9 ha): výrazně zmenšeno (z 20 ha) s ohledem na zábor pozemků a veřejné
prostředky, v souvislosti s vlastnostmi stanovišť vymezení posunuto západně. Východní část nově
vymezena v rámci NBK.
RBC 1284 Písky (67 ha)
Vymezeno dle ZÚR, v souladu, upřesněno na hranice lesního komplexu vrcholu Písky, vyjmuta
byla plocha zemědělská na severu. Převzato řešení vymezení LBC B57, mírně upraveno, nově
dotčeny malé plochy pozemků na severozápadní hranici BC.
RBK 0008 Radouň - K15 (6 úseků, celkem 4,8 km v řeš. úz.)
Úseky jsou o délce 0,5 km + 0,7 km + 0,7 km + 0,7 km + 0,4 km + 0,6 km. Změny ve vymezení
prvku od severu k jihu:
•
•
•
•
•
•
•
•
obecně po celé délce zúžen pouze na reprezentativní stanoviště pro danou osu a na vhodnou
šířku pro typ a úroveň osy s ohledem na místní podmínky;
RBK prodloužen zmenšením LBC B51, nově dotčeny malé plochy pozemků na západním okraji
tohoto úseku (dodržení min. šířky a kvůli reprezentativnosti BK);
vloženo nové LBC 8-I pro dodržení maximální délky úseku NBK a pro překonání přírodní bariéry
údolní nivy;
vloženo nové LBC 8-II pro dodržení maximální délky úseku RBK, nově jsou dotčeny pozemky
v západní části bočního údolí, v souvislosti s napojením LBK z území sousední obce;
vymezení BK ovlivňuje výrazné zmenšení LBC B53;
na jih od LBC B53 vybíhá mimo koridor vymezený v ÚP kvůli místním přírodním podmínkám, do
prvku jsou nově zahrnuty části dalších pozemků (na druhou stranu byl zrušeno vymezení na orné
půdě v západní části);
na západním okraji sídla Snědovice nově zahrnuje části dalších pozemků (max cca 20 m);
na jihu nově vloženo LBC 8-III pro dodržení maximální délky osy RBK;
- 34 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
•
v nejjižnějším úseku je potřeba koordinace návazností západní hranice RBK na území obce Štětí
(nedostatečná šířka na území Snědovic těsně pod LBC 8-III, úsek k založení).
LBC vložená do RBK
LBC 8-I Obrtka II (6,3 ha): nově vložené do NBK a RBK v místě jejich napojení, vloženo pro dodržení
maximální délky úseků obou BK a pro překonání přírodní bariéry údolní nivy. Nově jsou dotčeny
pozemky v údolní nivě na severní hranici sídla Střížovice.
LBC 8-II Střížovická poklona (5,1 ha): nově vložené do RBK pro dodržení maximální délky úseku BK a
v místě napojení nově vymezeného LBK 3 - 8-II. Nově jsou dotčeny pozemky nad rámec vymezení
v pův. ÚP, při západním okraji bočního údolí.
LBC B53 Poklona (5,7 ha): LBC výrazně zmenšeno (původní vel. cca 19 ha) tak, aby bylo pro osu
reprezentativní a minimalizovaly se nároky na zábory pozemků a veřejné prostředky.
LBC B54 K Čakovické rokli (4,7 ha): LBC vymezeno pouze na sever od cesty (zmenšeno o jižní část,
která je nyní součástí RBK), zvětšeno tak, aby bylo vzhledem k tvaru funkční. Proto zahrnuje část
pozemků orné půdy (pouze část nově dotčena), kde je LBC určené k založení. Ze západu se v tomto
místě napojuje nově vymezený LBK B54- .
LBC 8-III V Háji (4,7 ha): nově vymezené LBC pro dodržení maximální délky úseku BK, pouze část
plochy BC zahrnuje nově dotčené pozemky (na jihozáp. okraji a na východním okraji), protože v ÚP
zde byl vymezen široký RBK.
Lokální úroveň
LBC B14 Za Strážným vrchem (5,3 ha): LBC výrazně zmenšeno (původní vel. cca 12 ha) tak, aby bylo
pro systém reprezentativní (na hranicích dvou biochor) a minimalizovaly se nároky na zábory
pozemků a veřejné prostředky.
LBC L1 Sukorady (6,5 ha): zcela nově vymezené LBC v místě kontaktu čtyř LBK, vloženo také
pro překonání přírodní bariéry údolní nivy (odůvodnění vymezení LBK viz níže) a kvůli dodržení
maximální délky LBK K15-L1.
LBC CL001 (B7) Mošnice (7,9 ha): LBC výrazně upraveno tak, aby zahrnovalo přírodě bližší údolní
nivu Obrtky. Protože je sídlo Sukorady pro nivní osu neprůchozí, je do LBC zahrnuta část nivy, která
je v ÚP Tuhaň i Plánu ÚSES vymezena jako LBK. LBC je pro nivní osu v tomto místě koncovým. Do
LBC jsou zahrnuty dřevinné porosty na levých svazích údolí, z tohoto kombinovaného LBC vybíhá
nový LBK CL001-L1. Část LBC je na území obce Tuhaň (návaznost zachována). S výjimkou části
LBC u hráze rybníka Mošnice jsou všechny do LBC zahrnuté pozemky dotčeny nově.
LBC B5 Jedlový důl (6,8 ha): LBC výrazně upraveno, zmenšeno (z pův. 39 ha) pro minimalizaci
nároků na zábory pozemků a veřejné prostředky. LBC posunuto na východní okraj lesního komplexu
Jedlového dolu pro splnění maximální délky navazujícího LBK B5-B6. Vymezeno v PSZ KPÚ (výrazně
zmenšeno).
LBC B6/CHOKO038 Studený (6,2 ha): LBC výrazně upraveno, zmenšeno (z pův. 18 ha) pro
minimalizaci nároků na zábory pozemků a veřejné prostředky. LBC posunuto na východní okraj
lesního komplexu dle vymezení Plánu ÚSES CHKO, kde jsou pro osu reprezentativní stanoviště.
Všechny do LBC zahrnuté pozemky jsou dotčeny nově.
LBC CHOKO039 Pokolice (17,4 ha): LBC vymezeno zcela nově dle Plánu ÚSES CHKO. Oproti tomu
je výrazně upraveno, posunuto západním směrem na hranici dvou odlišných biochor
(reprezentativnost systému) a s ohledem na návaznosti LBK v řešeném území a na území Štětí i
Dubé.
LBK K15-B14 ´K15-Za Strážným vrchem´ (0,7 km): prvek upravený, posunutý na levé svahy údolí, do
LBK je zahrnuta část plochy původního LBC B14. Nově je zahrnuta část pozemku uprostřed údolí na
levém svahu.
LBK B14- Za Strážným vrchem-LBC Kalovice (0,4 km v řeš. úz.): zcela nově vymezený LBK
navazující na systém na území Úštěka. Vymezeno v oborovém dokumentu AOPK z roku 2007 (ÚAP).
LBK K15-L1 ´K15-Sukorady´ (2km): zcela nově vymezený LBK. Koridor, který prodlužuje osu RBK 8 v
biochoře výrazných údolí ve vápnitých pískovcích (dále přes LBC L1, severní část LBK L1-B5, přes
LBK CL001-L1 až k LBC CL001 (B7) a mimo řešené území až na sever od Robče).
- 35 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
LBK L1- Sukorady-LBC Robeč (1 km v řeš. úz.): zcela nově vymezený LBK, navazující na vymezený
LBK na území Úštěka. Vymezen v oborovém dokumentu AOPK z roku 2007 (ÚAP), vymezeno v PSZ
KPÚ.
LBK CL001-L1 Mošnice-Sukorady (1,3 km): zcela nově vymezený LBK, navazující na vymezený
ÚSES na území Tuhaně. Vymezen v oborovém dokumentu AOPK z roku 2007 (ÚAP).
LBK CHOKO011-CL001 Tuhaň-Mošnice (1,4 km v řeš. úz.): zcela nově vymezený LBK, navazující na
vymezený ÚSES na území Tuhaně. Vymezen dle Plánu ÚSES CHKO a ÚP Tuhaň (zúženo).
LBK L1-B5 Sukorady-Jedlový důl (1,6 km): nový LBK, propojuje sever a jih území. Vymezen
v oborovém dokumentu AOPK z roku 2007 (ÚAP), vymezeno v PSZ KPÚ jako IP. Část je vymezena
v ploše původního vymezení LBC B5. Všechny pozemky na sever od lesního komplexu LBC B5 jsou
dotčeny nově.
LBK 3 - 8-II Vědlice-Střížovická poklona (0,6 km): zcela nový LBK, navazující na vymezený LBK na
území Úštěka. Vymezeno v oborovém dokumentu AOPK z roku 2007 (ÚAP).
LBK 1284-B5 Písky-Jedlový důl (1,7 km): výrazně upravený LBK K4 a K5, které byly spojeny zrušením
LBC B4 a výrazně zúženy (z 250 m). Z větší části byl LBK vymezen na plochách v pův. ÚP
vymezených rozsáhlých LBC B4 a B5. Zmenšení bylo provedeno kvůli snížení záboru pozemků a
nároků na veřejné prostředky (příp. výkup, příspěvky na management). Změna ve vymezení na
jihovýchodním okraji lesního komplexu (zahrnuty pozemky nové) je důsledkem limitů přírodních
poměrů území.
LBK B5-B6 Jedlový důl-Studený (2 km): výrazně upravený, především zúžený LBK (až z 200 m).
Zúžen z důvodu snížení záboru pozemků a nároků na veřejné prostředky. Prvek je vymezen také v
Plánu ÚSES CHKO.
LBK B6-CHOKO039 Studený-Pokolice (1,8 km): zcela nově vymezený LBK dle Plánu ÚSES CHKO
pro zajištění návazností jihovýchodním směrem.
LBK 1286 - CHOKO039 Plošina Ráž – Pokolice (0,3 km v řeš. úz.): zcela nově vymezený LBK dle
Plánu ÚSES CHKO pro zajištění návazností jihovýchodním směrem.
LBK B54- K Čakovické rokli-LBC Hošťka (0,7 km v řeš. úz.): zcela nově vymezený pro zajištění
návazností na území obce Hoštka. LBK vymezen také v oborovém dokumentu AOPK z roku 2007
(ÚAP).
Prvky LBC B3, LBC B4, LBC B8, LBC B52, LBK K2, LBK K3, LBK K4, LBK K7, LBK K8, LBK K9
byly zrušeny pro systémovou nadbytečnost, ÚSES byl ÚP prostorově naddimenzován (velikost prvků,
hustota sítě), tyto prvky jsou vymezeny na stanovištích, která již mají v systému zastoupení.
j.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch zpracované dle § 53 odst. 5, písm. f) stavebního
zákona
Správní území obce Snědovice není podle nadřazené krajské dokumentace součástí žádné
rozvojové osy ani oblasti. Z tohoto vyplývá, že v řešeném území nelze předpokládat zvýšené nároky
na vymezení nových zastavitelných ploch. Platný územní plán navrhl několik zastavitelných ploch
určených k bydlení, které nebyly vyčerpány. Jejich přehled uvádí tabulka č.1.
číslo
plochy
Z1
Z2
P1
Z3
P2
Z5
Z6
Z7
Z8
výměra
předpokládaná
plochy
katastrální území
kapacita (RD)*
(ha)
0,2158
Snědovice
1
1,5357
Snědovice
10
0,2218
Snědovice
1
0,2701
Snědovice
1
0,2279
Křešov
1
0,2641
Křešov
2
1,0012
Křešov
4
0,1313 Strachaly (sídlo Lomy)
1
1,0392
Strachaly
5
- 36 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
číslo
plochy
Z9
Z10
Z11
Z13
výměra
plochy
(ha)
0,7454
1,5219
0,4531
0,2136
katastrální území
Střížovice
Sukorady
Velký Hubenov
Střížovice
předpokládaná
kapacita (RD)*
4
10
3
1
Celkem
7,8411
44
* odborný odhad projektanta změny č.1 pro potřeby bilance vymezení nových zastavitelných ploch
Tab. 1 - Přehled zastavitelných ploch navržených územním plánem
Odborný odhad potřeby vymezení nových zastavitelných ploch:
Počet obyvatel Snědovic 31.12. 2014
760 obyvatel
Předpokládaný max. 20% nárůst počtu obyvatel v horizontu 20 let
152 obyvatel
Odpovídající potřeba počtu RD (3osoby/ RD)
51 RD
Při porovnání předpokládané potřeby vymezení počtu nových RD (51 RD) s aktuální kapacitou
ploch obsažených v ÚP Snědovice (44 RD), lze konstatovat, že v řešeném území lze navrhnout nové
zastavitelné plochy pro celkem 7 RD.
Změna č.1 navrhuje nové zastavitelné plochy a plochy přestavby pro celkem 6 RD, což je v
souladu s výše uvedeným předpokladem.
k.
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Změnou č.1 se uvádí územní plán Snědovice do souladu s nadřazenou ÚPD, kterou jsou ZÚR
ÚK. Z hlediska širších vztahů byla změna č.1 koordinována se sousedními obcemi při zpřesnění trasy
koridoru cyklostezky č.25 a dále při zpřesnění návrhu prvků nadmístního systému ÚSES a lokálního
ÚSES.
Vyhodnocení koordinace širších vztahů cyklostezky č.25
V rámci zpřesnění trasy cyklostezky v řešeném území byla řešena návaznost cyklostezky č.25
mezi Libereckým a Ústeckým krajem. Po prostudování dostupných podkladů (ZÚR obou krajů a ÚPD
sousedních obcí) je nutné konstatovat, že návaznost cyklostezky není řešena již na úrovni příslušných
ZÚR. Cyklostezka č.25 není v rámci ZÚR LK řešena a navrhována.Tato skutečnost se dále promítá i
do příslušných ÚPD na území Libereckého kraje. Cyklostezka č.25 není řešena ani v platném ÚP
Dubá z roku 2013 a není zde navrhována ani žádná jiná cyklostezka či cyklotrasa, která by vedla ve
směru na rozhraní k.ú. Bylochov a na kterou by bylo možné navázat. Z tohoto důvodu není možné
zajistit v rámci změny č.1 ÚP Snědovice návaznost cyklostezky C25 na území Libereckého kraje
(podrobněji viz kapitola b.1).
Ve výkrese širších vztahů je cyklostezka vyznačena v řešeném území, s ponecháním dalšího
trasování dle ZÚR UK.
Vyhodnocení návazností vymezení ÚSES mimo řešené území:
•
•
•
•
ÚP Dubá (Archteam, 2013), vymezení ÚSES je v ÚP Dubá převzato z oborového dokumentu
AOPK – vrstvy Plánu ÚSES CHKO, podle kterého byl vymezen ÚSES i v ÚP Dubá, prvky ÚSES
na sebe navazují.
ÚP Hoštka (rozpracováno; Mgr. Ing. arch. Černý, 2015), návaznost prvků byla dohodnuta v rámci
rozpracovanosti s projektantem ÚP;
ÚP Štětí, právní stav po změně 7 (Ing. arch. Vávra; 2012), návaznost prvků v případě změn
domluvena s projektantkou ÚSES pro ÚP Štětí Ing. Šimčíkovou;
ÚP Tuhaň (Ing. arch. Tausingerová, 2011); vymezení Snědovic nenavazuje na LBK 0-1, místo něj
bylo rozšířeno LBC 1, více níže viz LBC CL001 (B7) Mošnice; nové vymezení vyvolává změnu na
- 37 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
•
•
území Tuhaně (vhodné řešit při nejbližší aktualizaci ÚP), konkrétně - zrušení LBK 0-1 a místo něj
vymezení části LBC 1 (LBC CL001 Mošnice); další návaznosti jsou zachovány;
ÚP Úštěk (Ing. arch. Hysek, 2010); vymezením ÚSES Snědovic není zajištěna návaznost pro LBK
severně od Julčína, pro LBK severně od severozápadního cípu NBK K15 a pro LBK mezi Velkým
Hubenovem a Robčí; LBK jsou systémově nadbytečné, a na většině plochy celé k založení; na
území Úštěku je vhodné provést revizi ÚSES (při nejbližší aktualizaci ÚP) s cílem optimalizovat
trasování prvků a vyřešit návaznosti;
ÚPD obce Medonosy neměl projektant k dispozici (ÚPSÚ, 1999), projektant využil novější oborový
dokument AOPK – vrstvu Plánu ÚSES CHKO, který území CHKO řeší v celcích větších než
území obce; při nejbližší aktualizaci ÚP je vhodné vyřešení trasování ÚSES Medonos
v návaznostech na Snědovice, Dubou a nově vznikající ÚP Štětí; společná hranice se
Snědovicemi je cca 1,3 km dlouhá.
Ve výkrese širších vztahů jsou zakresleny stávající prvky ÚSES dle platných ÚPD, včetně výše
popsaných návazností, či nenávazností, které je třeba řešit v rozpracovaných ÚPD (např.ÚP Štětí), či
jako změnou ÚPD, které nejsou v souladu se ZÚR (např. ÚP Úštěk).
Další plochy řešené změnou č.1 mají pouze lokální charakter bez nutnosti řešení z hlediska
širších vztahů.
l.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Návrh změny č.1 územního plánu je zpracován na základě Zastupitelstvem obce Snědovice
schváleného zadání a zprávy o uplatňování územního plánu Snědovice, obsahující další pokyny pro
zpracování návrhu této změny.
Návrh změny č.1 respektuje požadavky vyplývající z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1 a ZÚR
ÚK, včetně podrobného vyhodnocení souladu s těmito dokumentacemi.
V návrhu změny č.1 byly zohledněny a aktualizovány limity využití území vycházející z ÚAP
ORP Litoměřice.
V návrhu změny č.1 byly prověřeny následující požadavky na rozvoj území obce:
Katastrální území Snědovice
•
lokalita 3 (p. p. č. 23 ZE, díly 5, 6 a 7) - plocha pro bydlení
- plocha nebyla na základě prověření do návrhu změny č.1 zapracována. Jedná se o poměrně
rozsáhlou plochu, která leží v terénní depresi na jižním okraji zastavěného území Snědovic. Pro
realizaci bytové výstavby by bylo nutné budovat komplikované dopravní napojení. Dalším důvodem
pro nezařazení plochy je dostatek nových zastavitelných ploch určených pro bydlení v k.ú. Snědovice.
V návrhu změny č.1 územního plánu byly s ohledem na omezené rozvojové možnosti preferovány jiné
vhodnější plochy, menšího plošného rozsahu, které svou lokalizací nevyvolají realizaci nové dopravní
infrastruktury.
•
lokalita 2 (p. p. č. 585/1, 585/2 a 585/5) - plocha zemědělská
- plocha byla na základě prověření do návrhu změny zapracována jako plocha Z14 - plocha
smíšená obytná specifická. Jedná se o plochu na severozápadním okraji Snědovic, která bude tvořit
hospodářské zázemí ke stávající ploše smíšené obytné. Na ploše není přípustné realizovat nové
obytné objekty.
Katastrální území Strachaly
•
lokalita 4 (st. p. p. č. 42/3 a p. p. č. 511/4) a lokalita 5 (st. p. p. č. 68/2 a p. p. č. 496/4) plochy bydlení
- plocha byla na základě prověření do návrhu změny zapracována jako plocha P3 - plocha
smíšená obytná. Jedná se o plochu v severovýchodní části sídla Lomy, která řeší přestavbu dvou
stávajících rekreačních objektů. Plocha navazuje na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
sídla a nevyvolá zábor ZPF.
- 38 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Katastrální území Střížovice
•
lokalita 6 (p. p. č. 653/3 a část 651/2) - plocha bydlení
- plocha nebyla na základě prověření do návrhu změny č.1 zapracována. Plocha leží severně od
zastavěného území Střížovic. Plocha nenavazuje na zastavěné území sídla a je značně zatížena
limity využití území. Svým návrhem by navíc vyvolala další investice do veřejné infrastruktury v sídle.
V návrhu změny č.1 územního plánu byly preferovány jiné vhodnější plochy, které svou lokalizací
nevyvolají realizaci nové dopravní infrastruktury.
Katastrální území Sukorady
•
lokalita 8 (p. p. č. 79/1, 79/3, 79/7 a 246) - plocha bydlení
- plocha nebyla na základě prověření do návrhu změny č.1 zapracována. Po konzultaci s
vlastníkem pozemku v rámci rozpracovanosti změny č.1 bylo od návrhu plochy upuštěno.
Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu, která leží na terénní vyvýšenině nad Sukorady. Plocha je
navíc obtížně dopravně dostupná po stávající nekapacitní úvozové cestě. V návrhu změny č.1
územního plánu byly preferovány jiné vhodnější plochy, menšího plošného rozsahu, které svou
lokalizací nevyvolají realizaci nové dopravní infrastruktury.
Katastrální území Velký Hubenov
•
lokalita 9a (p. p. č. 13/1) - plocha bydlení
- plocha byla na základě prověření do návrhu změny zapracována jako plocha Z16 - plocha
smíšená obytná. Plocha leží na severním okraji sídla a navazuje na zastavěné území. Svým
návrhem nevyvolá další investice zejména do dopravní infrastruktury.
•
lokalita 9 b (p. p. č. 1286/1, 165, 163/1, 163/2 a 163/3) - plochy bydlení
- plocha byla na základě prověření do návrhu změny zapracována jako stávající plocha
smíšená obytná (bez číselného označení). Na dané ploše se nachází povolená stavba rodinného
domu a související stavby. Změnou č.1 se tak uvádí územní plán do souladu se stavem v této části
řešeného území.
•
lokalita 10 (p. p. č. 1105, 1106, 1110/2 a 1270) - plocha bydlení
- plocha byla na základě prověření do návrhu změny zapracována jako plocha Z15 - plocha
smíšená obytná. Plocha navazuje na zastavěné území sídla a svým návrhem nevyvolá potřeby
budování nové veřejné infrastruktury.
Katastrální území Bylochov
•
lokalita 1 (p. p. č. 591) - plocha smíšená obytná
- plocha byla na základě prověření do návrhu změny zapracována jako plocha Z18 - plocha
smíšená obytná. Plocha vhodně navazuje na zastavěné území sídla a využívá stávající dopravní
infrasturkturu.
Nad rámec schválené zprávy o uplatňování byly po dohodě s pořizovatelem a určeným
zastupitelem dále prověřovány následující podněty od občanů:
katastrální území Mošnice
•
Lokalita 11a ( p. p. č. 114, 113/1 a 112/2 - plocha zahrad
- plocha byla na základě prověření do návrhu změny zapracována jako plocha Z17 - plocha
soukromých zahrad. Plocha vhodně navazuje na zastavěné území sídla a bude tvořit doplňkovou
funkci ke stávající ploše smíšené obytné.
•
Lokalita 11b ( p. p. č. 13)
- plocha nebyla na základě prověření do návrhu změny č.1 zapracována. Současné využití
plochy odpovídá svým charakterem veřejnému prostranství na břehu rybníka. Po části pozemku vede
stávající místní komunikace. V rámci zpřesnění systému ÚSES vede po jižním okraji pozemku lokální
biokoridor. S ohledem na výše uvedené bylo využití pozemku ponecháno dle platného ÚP.
katastrální území Bylochov
•
Lokalita 12 (p. p. č. 435/1 a 435/3) - plocha smíšená obytná a dále žádost na zrušení návrhu
zalesnění na pozemcích 410/4, 410/5.
- plocha byla na základě prověření do návrhu změny zapracována jako plocha Z19 soukromých zahrad a plocha Z20 - plocha smíšená obytná. Plocha navazuje na zastavěné území
- 39 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
sídla Bylochov a svým návrhem nevyvolá potřebu budování nové veřejné infrastruktury. Návrhem
plochy nedojde k odnětí pozemků ZPF.
- na základě prověření bylo navrženo vypuštění části plochy zalesnění N1 v rozsahu výše uvedených
pozemků. Plocha byla zakreslena jako stav v území - plocha smíšená nezastavěného území, bez
číselného označení.
katastrální území Snědovice
Lokalita 13 ( p. p. č. 951/5 a 962) - plocha bydlení
- plocha nebyla na základě prověření do návrhu změny č.1 zapracována. Plocha leží jižně od
zastavěného území Snědovic, naproti stávající nově vybudované ČOV. Svým umístěním nenavazuje
na stávající obytnou zástavbu sídla. Tuto návaznost není možné zajistit ani případným rozšířením
návrhové plochy nad rámec žádosti, neboť se v proluce mezi předmětnou plochou a zastavěným
územím nachází VTL plynovod, včetně ochranného a bezpečnostního pásma. S ohledem na výše
uvedené nebyla plocha zařazena do návrhu změny č.1.
Lokalita O2 (západní okraj k.ú. Snědovice) - vypuštění návrhu ploch větrných elektráren.
- plochy Z4a, Z4b a Z4c
pořizovatelem změnou č.1
části dokumentace jsou
zemědělské - orná půda.
obsluhu ploch Z4a - Z4c.
byly na základě prověření po dohodě s určeným zastupitelem a
zrušeny a navrženy k vypuštění ze zastavitelných ploch. V grafické
plochy zakresleny dle aktuálního využití jako stávající plochy
Vypuštěna byla i navržená účelová komunikace řešící dopravní
V souladu s aktuálním zněním stavebního zákona byly dále prověřeny podmínky využití všech
ploch s rozdílným způsobem využití.
Změnou č.1 došlo k revizi celého systému ÚSES ve vazbě na nadřazené prvky vymezené v
ZÚR ÚK.
Změnou č.1 jsou upraveny VPS a VPO, navržené platným územním plánem tak, aby
odpovídaly platnému znění stavebního zákona a stavu v území. Po dohodě s určeným zastupitelem a
pořizovatelem byly kompletně vypuštěny VPS s možností uplatnění předkupního práva.
Byl prověřen návrh RBK 0008 ve vztahu k VPO s konstatováním, že daný prvek je v řešeném
území funkční a není tak nutné jeho navrhování jako VPO.
Byl zpřesněn a doplněn zákres stávajících limitů využití území.
Žádná z nově vymezených ploch nevyvolala potřebu jejího prověření územní studií.
Změna č.1 byla řešena v jedná variantě.
Členění a obsah textové a grafické části změny č.1 je zpracováno v souladu se stavebním
zákonem, vyhláškou č.500/2006Sb., v platném znění, schváleným zadáním územního plánu,
schválenou zprávou o uplatňování územního plánu a metodikami MMR ČR s respektováním stávající
skladby ÚP Snědovice.
Návrh změny č.1 byl v rozpracovanosti konzultován s pořizovatelem a určeným zastupitelem.
Zadání změny č.1 územního plánu a požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního
plánu byly splněny.
m.
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení
Změna č.1 nestanovuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v
zásadách územního rozvoje.
- 40 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
n.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
n.1
Zemědělský půdní fond
Změna č.1 navrhuje zastavitelné plochy Z14, Z15, Z16, Z17, Z18 a Z21 na pozemcích
vedených jako zemědělská půda.
Východní část plochy Z14 je navržena na pozemcích, které již byly odňaty ze ZPF územním
plánem Snědovice pro plochu smíšenou obytnou specifickou Z2 v rozsahu 0,13 ha.
Návrh plochy Z21 je navržen jako zpřesnění koridoru cyklostezky č.25 Chemnitz - Most - Doksy
navrženého v ZÚR ÚK. Trasa vede v souladu se ZÚR ÚK převážně jako samostatné těleso, případně
jako cyklotrasa po méně frekventovaných komunikacích. S ohledem na kvalitní zemědělské půdy v
řešeném území nejde vymezit trasu cyklostezky tak, aby bylo zamezeno záborům půd s vysokou
třídou ochrany ZPF.
Podrobnější zdůvodnění návrhu jednotlivých ploch je uvedeno v kapitole i.2 odůvodnění změny
č.1.
Zábor ZPF u plochy P3 není bilancován, neboť pozemek p.č. 511/4 je dle katastru nemovitostí
2
veden jako orná půda. Jelikož se jedná o plochu uvnitř zastavěného území o výměře 273m není v
souladu s metodickým pokynem pro vyhodnocení odnětí ZPF uveden v následujících tabulkách.
Návrhem ploch Z19 a Z20 nedochází k odnětí ze ZPF. Plochy jsou navrženy na ostatních
plochách.
Plochy Z10, Z12 a Z92 byly navrženy k odnětí platným ÚP a v grafické části dokumentace
dochází pouze k jejich zpřesnění na podkladu aktuální katastrální mapy a schválených komplexních
pozemkových úprav. Tyto plochy tak nejsou vedeny v následujících bilancích záboru ZPF ani
souvisejícím výkresu č.7
Změnou č.1 se ruší odnětí ze ZPF pro následující zastavitlené plochy, které jsou změnou č.1
rušeny:
Z4a - 0,9778ha
Z4b - 0,5293ha
Z4c - 0,4901ha
Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát a klimatické
poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále
BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První číslo v kódu BPEJ
charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední
dvojčíslí charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje
skeletovitost a hloubku půdy.
Zastavitelné plochy postihují půdy těchto BPEJ:
2.08.10/II., 2.08.40/IV., 2. 08.50/III., 2.10.00/I., 2.30.01/II., 2.30.51/IV., 2.58.00/II., 2.60.51/IV.,
4.14.00/I., 5.08.10/II., 5.10.10/I., 5.14.00/I., 5.14.10/II., 5.55.00/IV., 5.56.00/I., 5.58.00/II.
Jedná se o půdy následujících charakteristik:
Charakteristika klimatického regionu
2 – klimatický region T2 – teplý, mírně suchý
4 – klimatický region MT1 – mírně teplý, suchý
5 – klimatický region MT2 - mírně teplý, mírně vlhký
Charakteristiky hlavních půdních jednotek
08
černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší
než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez
skeletu a ve vyšší sklonitosti
- 41 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
10
hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší
14
luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí,
středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry
30
kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce,
permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší
55
fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na
lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné
56
fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné
58
fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1m, vláhové poměry po
odvodnění příznivé
60
černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách,
spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně
vlhčí
Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ)
0 – úplná rovina se všesměrnou expozicí
1 – mírný sklon se všesměrnou expozicí
4 – střední sklon s jižní expozicí
5 – střední sklon se severní expozicí
Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ)
0 – bezskeletovitá, s příměsí, hluboká
1 – bezskeletovitá, s příměsí až slabě skeletovitá, hluboká středně huboká
Půdy jsou podle BPEJ dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, rozděleny do
pěti tříd ochrany zemědělské půdy.
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno dle společného metodického doporučení Odboru
územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“
vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ústavem
územního rozvoje 2011.
Celkový hodnocený zábor zemědělských půd vyvolaný změnou č.1 činí 2,3223 ha (část plochy
Z14 o rozloze 0,13 ha byla odňata pro plochu smíšenou obytnou Z2 platným územním plánem).
Pozemky uvažované k rozvoji dle návrhu změny č.1 jsou tvořeny půdami s I., II., III. a IV. třídou
ochrany ZPF.
Na odnímaných plochách nebyly provedeny investice do půdy.
Plochy navržené k odnětí jsou součástí povodí 3. řádu 1-12-03 Labe od Vltavy po Ohří.
Při navrhovaném rozvoji o zábory zemědělské půdy neovlivní významně hydrologické a
odtokové poměry v území. Navrhované funkční využití území nezvyšuje erozní ohrožení půd.
Při zpracování změny č.1 územního plánu byly respektovány podmínky ochrany ZPF,
vyplývající ze zákona ČNR č. 334/1992Sb. o ochraně ZPF a vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb. ve znění
pozdějších úprav, kterými se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
- 42 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Zábory ZPF jsou vyznačeny v grafické části.
V následujících tabulkách je po katastrálních územích uveden zábor ZPF podle ploch
s rozdílným využitím.
- 43 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
číslo
lokality
Způsob využití plochy
Celkový
zábor
ZPF
[ha]
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]
orná půda
chmelnice
vinice
zahrady
Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]
ovocné
sady
Investice
do půdy
trvalé
travní
porosty
I.
II.
III.
IV.
%
V.
Katastrální území: Bylochov
Z18
Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené obytné celkem
0,2298
0
0,2298
0 0,2298
0,2409
0,2409
Plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka celkem
0,2409
0,2409
0
0
0
0
0
0,072 0,1689
0
0
0
0
51,18
ZÁBOR ZPF CELKEM
0,4707
0,2409
0
0
0
0
0,2298
0,072 0,3987
0
0
0
0
100,00
100
51,18
0,00
0,00
0,00
0,00
48,82
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0
48,82
0
Plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka
0
0,2298
0,2298
Z21
0
0,2298
0
0
0
0
0,072 0,1689
15,30
84,70
48,82
51,18
Tab. 2 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (k.ú. Bylochov)
číslo
lokality
Způsob využití plochy
Celkový
zábor
ZPF
[ha]
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]
orná půda
chmelnice
vinice
zahrady
Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]
ovocné
sady
trvalé travní
porosty
I.
II.
III.
IV.
Investice
do půdy
%
V.
Katastrální území: Mošnice
Z17
Plochy soukromých zahrad
Plochy soukromých zahrad celkem
Z21
0,2344
0,2344
0
0
0
0
0
0,2344
0,2344
0,2344
0,2344
0,0482
0,0482
82,94
0
0
0
0
0
82,94
Plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka
0,0482
Plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka celkem
0,0482
0
0
0
0
0
0,0482
0,0482
0
0
0
0
0
17,06
ZÁBOR ZPF CELKEM
0,2826
0
0
0
0
0
0,2826
0,2826
0
0
0
0
0
100,00
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
17,06
Tab. 3 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (k.ú. Mošnice)
- 44 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
číslo
lokality
Způsob využití plochy
Celkový
zábor
ZPF
[ha]
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]
orná půda
chmelnice
vinice
zahrady
Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]
ovocné
sady
trvalé travní
porosty
Investice
do půdy
I.
II.
III.
IV.
%
V.
Katastrální území: Snědovice
Z14
Plochy smíšené obytné specifické
0,3047
0,2637
Plochy smíšené obytné specifické celkem
0,3047
0,2637
0
0
0
0
0,041
0
0 0,3047
0
0
0
100,00
ZÁBOR ZPF CELKEM
0,3047
0,2637
0
0
0
0
0,041
0
0 0,3047
0
0
0
100,00
100
86,54
0,00
0,00
0,00
0,00
13,46
0,00
0,00 100,00
0,00
0,00
0,00
%
0,041
0,3047
100,00
Tab. 4 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (k.ú. Snědovice)
číslo
lokality
Způsob využití plochy
Celkový
zábor
ZPF
[ha]
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]
orná půda
chmelnice
vinice
zahrady
Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]
ovocné
sady
trvalé travní
porosty
I.
II.
III.
IV.
Investice
do půdy
V.
%
Katastrální území: Sukorady
Z21
Plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka
0,0287
0,0287
Plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka celkem
0,0287
0,0287
0
0
0
0
0
0,0174
0
0 0,0113
0
0
100,00
ZÁBOR ZPF CELKEM
0,0287
0,0287
0
0
0
0
0
0,0174
0
0 0,0113
0
0
100,00
100
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,63
0,00
0,00
0,00
%
0,0174
0,0113
0,00
39,37
Tab. 5 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (k.ú. Sukorady)
- 45 -
100,00
Změna č.1 územního plánu Snědovice
číslo
lokality
Způsob využití plochy
Celkový
zábor
ZPF
[ha]
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]
orná půda
chmelnice
vinice
zahrady
Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]
ovocné
sady
trvalé travní
porosty
I.
II.
III.
IV.
Investice
do půdy
V.
%
Katastrální území: Velký Hubenov
Z15
Plochy smíšené obytné
0,2814
Z16
Plochy smíšené obytné
0,1596
Plochy smíšené obytné celkem
0,1395
0,1395
0
22,77
0,1596
0,1596
12,92
0,3015
0,1596 0,2814
0,3624
0,066 0,5265
0,2021
0
Plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka
0,7946
0,4322
Plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka celkem
0,7946
0,4322
0
0
0
0
0,3624
0,066 0,5265
0 0,2021
0
0
64,31
ZÁBOR ZPF CELKEM
1,2356
0,4322
0
0
0,1395
0
0,6639
0,2256 0,8079
0 0,2021
0
0
100,00
100
34,98
0,00
0,00
11,29
0,00
53,73
0,00
0,00
%
0
0,2814
0,441
Z21
0
0,1419
18,26
65,39
0
0,00
0
16,36
Tab. 6 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (k.ú. Velký Hubenov)
- 46 -
0
0
35,69
64,31
Změna č.1 územního plánu Snědovice
číslo
lokality
Způsob využití plochy
k.ú. Bylochov
Celkový
zábor
ZPF
[ha]
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]
orná půda
chmelnice
vinice
zahrady
Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]
ovocné
sady
0,2298
k.ú. Velký Hubenov
trvalé travní
porosty
I.
II.
III.
0,2298
0,2298
IV.
%
V.
9,90
0,441
0
0
0
0,1395
0
0,3015
0,1596 0,2814
0
0
0
0
18,99
0,6708
0
0
0
0,1395
0
0,5313
0,1596 0,5112
0
0
0
0
28,89
k.ú. Bylochov
0,2409
0,2409
k.ú. Mošnice
0,0482
k.ú. Sukorady
0,0287
0,0287
k.ú. Velký Hubenov
0,7946
0,4322
1,1124
0,7018
Plochy smíšené obytné celkem
Plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka celkem
0,072 0,1689
0,0482
0,0482
2,08
0
0
0
0
0,4106
0,2036 0,6954
0 0,2134
0,2344
0,2344
0,2344
0,2344
0
0,3047
0,2637
Plochy smíšené obytné specifické celkem
0,3047
0,2637
0
0
0
0
0,041
ZÁBOR ZPF CELKEM
2,3223
0,9655
0
0
0,1395
0
1,2173
100
41,58
0,00
0,00
6,01
0,00
52,42
0
0
34,22
0,2021
0,2344
0
1,24
0,066 0,5265
Plochy soukromých zahrad celkem
0
0,0113
0,3624
0,2344
k.ú. Snědovice
10,37
0,0174
k.ú. Mošnice
%
Investice
do půdy
0
0
0
0
0
0
0,3047
0
47,90
10,09
0,041
10,09
13,12
0
0
0
13,12
0,5976 1,2066 0,3047 0,2134
0
0
100,00
0,00
0
25,73
0 0,3047
51,96
13,12
9,19
Tab. 7 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond - celkový přehled
- 47 -
0
Změna č.1 územního plánu Snědovice
n.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Změna č.1 řeší změnu využití území pozemků, které leží mimo pozemky náležící do PUPFL.
Změnou č.1 nedojde k záboru PUPFL.
Změnou č.1 se vypouští část navržené plochy N1 určené územním plánem k zalesnění v
rozsahu 0,17ha.
o.
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Bude doplněno na základě výsledku projednání změny č.1.
p.
Vyhodnocení připomínek
Bude doplněno na základě výsledku projednání změny č.1.
q.
Údaje o počtu listů
Textová část odůvodnění změny č.1 územního plánu obsahuje 39 listů.
IV. Grafická část odůvodnění změny č.1 územního plánu
Grafická část odůvodnění změny č.1 územního plánu obsahuje 3 výkresy:
5A, 5B, 5C
6
7A, 7B, 7C.
Koordinační výkres
Širší vztahy
Předpokládané zábory půdního fondu
1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000
V. Srovnávací text s vyznačením změn ve výrokové části územního plánu
tvoří přílohu č.1 odůvodnění změny č.1
Poučení
Proti změně č.1 územního plánu Snědovice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů).
……………………..
………………………
Zuzana Petkovová
starostka obce
Ing. Tomáš Nevelöš
místostarosta obce
- 48 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Označení správního orgánu, který změnu územního
plánu vydal:
Zastupitelstvo obce Snědovice
Datum nabytí účinnosti:
Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední
osoby pořizovatele:
Otisk úředního razítka:
- 49 -
Bc. Přemysl Pech
vedoucí úřadu územního plánování
Městského úřadu Litoměřice
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Příloha č. 1 odůvodnění změny č. 1 ÚP
V. Srovnávací text s vyznačením změn ve výrokové části územního plánu
POZNÁMKA: V následujícím textu jsou vyznačeny změny v textové části územního plánu,
které se změnou č. 1 upravují. Červeně zvýrazněný text se změnou č.1 doplňuje, modře
zvýrazněný a přeškrtnutý text se změnou č. 1 ruší.
a)
Vymezení zastavěného území
Na území obce Snědovice je vymezeno 28 29 zastavěných území s aktuálností k září 200713.4.2016. Rozsah
zastavěných území je zobrazen v grafické části.
b)
Základní kKoncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
b.1) Vymezení řešeného území
Řešené území je totožné s územím obce Snědovice (kód obce 15135) , které sestává z osmi katastrálních
území:
katastrální území
Bylochov
Křešov
Mošnice
Snědovice
kód
15584
15134
15936
15135
katastrální území
Strachaly
Střížovice u Snědovic
Sukorady
Velký Hubenov
kód
15585
15136
15937
15938
b.2) Koncepce rozvoje řešeného území
V řešeném území budou dodržovány tyto zásady:
-
-
Stávající základní struktura zástavby všech deseti sídel obce Snědovice zůstane zachována. Rozvojové lokality
pro obytnou zástavbu jsou s přihlédnutím k přírodním, historickým a krajinným podmínkám umísťovány pouze v
sousedství současně zastavěného území obce, nikoliv ve volné krajině.
Prioritou při činnostech v území obce Snědovice je zachování a zhodnocování přírodních a krajinných hodnot
území. Diferencovaně musí být přistupováno k části řešeného území, které se nachází v CHKO Kokořínsko.
Sídla budou plnit i nadále převážně funkci obytnou (se zařízeními občanské vybavenosti), která je doplněna
zařízeními výroby a taktéž využitím rekreačním.
Stávající základní dopravní systém zůstane zachován.
Prioritou v oblasti technického vybavení, s ohledem na ochranu životního prostředí, je korektní způsob likvidace
splaškových odpadních vod.
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot vyplývajících z historického a urbanistického vývoje
Urbanistické podmínky
U všech sídel řešeného území lze konstatovat, že vývoj zástavby je rovnocenně určován jak původní lokací, tak i
přírodními podmínkami (zejména morfologií terénu).
Lokace je zpravidla středověká, avšak sídla se vyznačují zejména rozdílným uspořádáním - od sídel v sevřeném
údolí, kde nejsou překročeny hranice kvalitnějších půd na vyvýšených plošinách (např. Snědovice, Střížovice), přes sídla kde
k tomuto přesahu částečně dochází (např. Velký Hubenov), až po sídla nacházející se ve vyvýšených polohách na úrovni
přilehlých zemědělských pozemků (např. Strachaly).
Základním požadavkem pro rozvoj obce je zachování urbanistické struktury stávajících sídelních útvarů a jejich
logický rozvoj. Tento požadavek je zohledněn ve členění území na jednotlivé plochy funkčního využití a dalšími požadavky
vyplývajícími z návrhu ÚP.
b.4) Hygiena prostředí, zdravé životní podmínky
Ochrana ovzduší, ochrana před účinky hluku -> viz. odůvodnění ÚP.
- 50 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
c)
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
c.1) Zastavěné území
Pro plochy v zastavěném území platí, že lze provádět změny staveb a umísťovat další stavby a zařízení v
souladu s charakteristikou funkčního využití a v souladu s dalšími ustanoveními návrhu ÚP Snědovice a zákonnými
předpisy.
c.2) Vymezení zastavitelných ploch
Návrhem ÚP Snědovice je stanovena charakteristika těchto vymezených zastavitelných ploch:
Z1
Z2
Z3
Z4
(a, b, c)
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z 10
Z 11
Z 12
Z 13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
- Využití: plocha pro výstavbu rodinného domu.
- Prostorové podmínky: plocha se nachází v hranici 50 m od oraje lesa, RD bude mít 1 - 2 nadzemní podlaží,
případně s obytným podkrovím.
- Využití: plocha pro rodinné domy na severním okraji Snědovic vč. související dopravní a technické
infrastruktury.
- Pro plochu se stanovuje prověření využití územní studií.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít 1- 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Využití: část lokality pro výstavbu RD.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít 1- 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Využití: tři plochy pro výstavbu tří větrných elektráren západně od Střížovic, včetně související dopravní a
technické
infrastruktury.
- Prostorové podmínky: Oplocení pozemků v co nejmenším rozsahu, avšak s ohledem na bezpečnost.
- Využití: plocha pro rodinné domy na jihu Křešova.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít 1- 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím, domy
budou umístěny mimo ochranné pásmo silnic a bude respektována technická infrastruktura.
- Využití: Plocha pro RD uzavírající jihozápadní okraj Křešova.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít 1- 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Využití: Plocha pro výstavbu rodinného domu ve východní části sídla Lomy.
- Prostorové podmínky: 1 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Využití: Plocha pro RD navazující na zástavbu v severovýchodní části sídla Strachaly.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít 1- 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Využití: Plocha pro rodinné domy na severním okraji Střížovic.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít 1- 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Využití: Plocha pro RD na severozápadě Sukorad.
- Prostorové podmínky: 1 - 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Využití: Plocha pro rodinné domy v severní části sídla Velký Hubenov.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít 1- 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Využití: Plocha pro výrobu ve východní části sídla Sukorady.
- Prostorové podmínky: jednopodlažní zástavba, v případě administrativy i 2 NP.
- Využití: Plocha pro rodinné domy na jižním okraji Střížovic.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít 1- 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím, domy
budou umístěny mimo ochranné pásmo silnic a bude respektována technická infrastruktura.
- Využití: Plocha smíšená obytná specifická na severozápadním okraji Snědovic.
- Prostorové uspořádání: přízemní hospodářské objekty s užitným podkrovím respektující charakter okolní
zástavby s podmíněným chovem zvířat.
- Využití: Plocha smíšená obytná na západním okraji Velkého Hubenova.
- Prostorové uspořádání: rodinný dům bude mít max. 1 nadzemní podlaží s obytným podkrovím, dům bude
umístěn mimo ochranné pásmo silnice.
- Využití: Plocha smíšená obytná na severním okraji Velkého Hubenova.
- Prostorové uspořádání: rodinný dům bude mít max. 1 nadzemní podlaží s obytným podkrovím.
- Využití: Plocha soukromých zahrad na severozápadním okraji Mošnice.
- Prostorové uspořádání: Zahrada tvořící zázemí k sousedící ploše smíšené obytné.
- Využití: Plocha smíšená obytná na západní okraji Nové Vsi.
- Prostorové uspořádání: rodinný dům bude mít max. 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Prostorové uspořádání: Plocha soukromých zahrad na severním okraji Bylochova
- Využití: Zahrada tvořící zázemí k sousedící navržené ploše smíšené obytné.
- 51 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Z20
Z21
Z 91
Z 92
- Využití:Plocha smíšená obytná na severním okraji Bylochova.
- Prostorové uspořádání: rodinný dům bude mít max. 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Využití: Plocha dopravní infrastruktury - cyklistická stezka vedoucí napříč severní částí řešeného území.
- Prostorové uspořádání: Plocha pro umístění cyklostezky realizovaná v nezbytně nutném rozsahu, včetně
souvisejících staveb
- Využití: Plocha pro čistírnu odpadních vod Snědovice - Střížovice a pro zřízení plynové regulační stanice jižně
od sídla Snědovice.
- Prostorové podmínky: oplocení pozemků.
- Využití: Plocha pro čistírnu odpadních vod Sukorady - jihozápadně od sídla.
- Prostorové podmínky: oplocení pozemků.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny graficky ve výkresové části.
c.3) Vymezení ploch přestavby
Návrhem ÚP Snědovice jsou vymezeny tyto plochy přestavby (plochy v zastavěném území, pro které je
navržena změna využití):
P1
P2
P3
- Využití: plocha pro zástavbu rodinnými domy na místě zdevastovaných zařízení výroby na východě Snědovic.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít 1- 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
- Využití: plocha pro RD ve střední části Křešova.
- Prostorové podmínky: rodinné domy s 1- 2 nadzemními podlažími, případně s obytným podkrovím.
- Využití: plocha pro přestavbu rekreačních objektů na rodinné domy.
- Prostorové podmínky: rodinné domy budou mít max. 2 nadzemní podlaží, případně s obytným podkrovím.
Plochy přestavby jsou vymezeny graficky ve výkresové části.
c.4) Vymezení systému sídelní zeleně
Stávající systém zeleně na veřejných prostranstvích, bude chráněn, udržován a rozvíjen (zejména v rámci
konkrétního řešení rozvojových lokalit). Podstatnou roli bude i nadále hrát zeleň nacházející se v zahradách souvisejících s
rodinnými domy.
Plochy sídelní zeleně jsou vymezeny graficky ve výkresové části, jako součást veřejných prostranství.
d)
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
d.1) Dopravní infrastruktura
Systém stávajících silnic II. a III. třídy je územním plánem respektován a zachován.
Propustnost krajiny je řešena v kapitole e).
d.2) Technická infrastruktura
Úvodní souhrnné zhodnocení
V sídelních útvarech náležejících do správního území obce Snědovice je na přiměřené úrovni, odpovídající
významu sídel, zajištěno zásobování elektrickou energií, pitnou vodou i telekomunikační služby.
V řešeném území však není dosud na dostatečné úrovni řešena likvidace odpadních splaškových vod, resp.
zásobování zemním plynem.
Vodní hospodářství
Hlavním recipientem na území obce Snědovice je Obrtka.
V řešeném území nejsou zastoupeny plošné meliorace - drenáže, ani se zde nevyskytují závlahové řady.
Likvidace splaškových odpadních vod:
Splaškové odpadní vody budou zadržovány v bez odtokových jímkách s následným odvozem k likvidaci,
případně po předčištění v domovních ČOV, resp. mikročistírnách, vypouštěny do dešťové kanalizace či recipientů. V sídlech
Snědovice, Sukorady a Střížovice toto platí pouze do doby realizace splaškové oddílné kanalizace zaústěné do ČOV.
- 52 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Zásobování pitnou vodou:
Maximální možný počet obyvatel bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, vodovodní distribuční
řady je přípustné rozvíjet jak do lokalit nové zástavby, tak do dosud neobsloužených míst..
Zásobování energiemi
Zásobování elektrickou energií:
Požadavky na zvýšení el. příkonů, popř. nové el. odběry budou postupně řešeny úpravou stávajících
distribučních sítí, s možným posílením stávajících trafostanic, případně realizací nových distribučních trafostanic. V rámci
řešení dvou větších rozvojových lokalit je možnost zřízení nové distribuční trafostanice - jedná se o lokality Z 2 (Snědovice) a
Z 10 (Sukorady).
Zásobování zemním plynem:
Z regulační stanice budou provedeny středotlaké distribuční plynovodní řady v rámci sídla Snědovice a do
nejbližších sídel: Střížovice a Křešov.
Telekomunikace
V plánu je navrhována kabelizace nadzemních rozvodů jak z důvodů technických, tak z důvodů ochrany
krajinného rázu území. To se týká i připojení nových objektů (a dalších dosud neobsloužených objektů) na místní
telekomunikační síť.
Veřejné osvětlení a místní rozhlas
Ve všech částech obce je realizována síť veřejného osvětlení převážně paralelně s NN rozvody el. energie.
Veřejné osvětlení bude rozšířeno do dosud neobsloužených částí a do rozvojových lokalit zástavby.
d.3) Občanské vybavení
Návrh ÚP předpokládá zachování všech stávajících zařízení občanského vybavení. Vzhledem k důležitosti
zařízení občanského vybavení pro rozvoj řešeného území mohou být vybraná zařízení umísťována dle podmínek funkčního
členění území.
d.4) Veřejná prostranství
Hlavními veřejnými prostranstvím jsou zpravidla centra sídel.
Veřejná prostranství je přípustné umísťovat i v rámci zastavitelných ploch.
d.5) Zneškodňování odpadů
Návrh nevymezuje nové plochy na kterých by bylo přípustné ukládání odpadů. Současná koncepce
zneškodňování odpadů bude uplatněna i pro zastavitelné a přestavbové plochy.
e)
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,
rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
e.1) Krajinný ráz
V případě obce Snědovice je základní charakteristikou krajinného rázu rovnoměrné rozmístění prakticky
uzavřených sídel, přičemž zbytek krajiny je nezastavěný, tvořený mozaikou ploch lesních, zemědělsky využívaných i dalších
přírodních prvků (remízy apod). Krajinný pokryv je i vzhledem k morfologii terénu velmi bohatý.
Z hlediska typu zástavby se jedná o území účelové. Účelnost jednotlivých sídel vytvářejí předpoklad pro jejich
únosnost v krajině.
Sídla se v obraze krajiny projevují čitelným ohraničením zástavby daným jak původní lokací, tak zejména
morfologickými podmínkami a nutností obhospodařování okolní krajiny.
Při veškerých činnostech musí být krajinný ráz respektován.
e.2) Nezastavěné území
Návrhem ÚP jsou vymezena tato opatření v krajině (změny využití území nestavební povahy):
N 1 Zalesnění plochy severně od Bylochova.
- 53 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
e.3) Územní systém ekologické stability
Územním plánem obce Snědovice jsou vymezeny tyto prvky místního územního systému ekologické stability:
-
místní biocentrum B 3”U kóty 239”
Návrh opatření:
omezit hospodářské využívání stromového porostu,
vyloučit průmyslové hnojení extenzivních travnatých porostů ekoton. charakteru,
zachovat keřové interakční porosty v plochách orné půdy.
-
místní biocentrum B 4”Na havrance”
Návrh opatření:
vyloučení ploch ekotonů (převážně sousedící a okrajové porosty) z intenzivní hospodářské činnosti,
udržovat přirozenou druhovou skladbu dřevin.
-
místní biocentrum B 5”Jedlový důl”
Návrh opatření:
udržování vhodné druhové skladby lesního porostu s ohledem na lokalitu,
provádět omezení nevhodných dřevin v okrajové části u silnice Strachaly - Bylochov.
-
místní biocentrum B 6”Studený - severní svah”
Návrh opatření:
vyloučení ploch ekotonů při severním okraji z hospodářské činnosti (postagrární lada)
omezení hospodářského využívání lesních porostů,
dosadba odpovídající druhovou skladbou dřevin.
-
místní biocentrum B 7”Mošnice - vod. nádrže”
Návrh opatření:
zajištění dostatečného přítoku kvalitní vody,
zamezit nepříznivému ovlivnění vodního biotopu omezením rekreačního využívání,
související přilehlé luční porosty vyloučit z intenzivního hospodářského využívání,
zamezit splachům průmyslových hnojiv z okolních hospodářsky využívaných pozemků,
podpořit vegetaci litorálního pásma,
podpořit zachování a rozvoj nedostatkových typů vodních porostů (vzplývavé vegetace).
-
místní biocentrum B 8”Mokřad u Velkého Hubenova”
Návrh opatření:
vyloučení nepříznivého ovlivnění vláhových poměrů,
vyloučení intenzivní hospodářské činnosti z okolních travo bylinných porostů.
-
místní biocentrum B 14”Stráně nad Velkým Hubenovem”
Návrh opatření:
omezit hospodářské využívání travních porostů,
omezit rozsah náletových dřevin v travo bylinných společenstvech,
zamezit splachům průmyslových hnojiv z výše položených hospodářsky využívaných pozemků.
-
místní biocentrum B 51 (vložené do RBK)”Pod Velkým Hubenovem”
Návrh opatření:
udržování vhodné druhové skladby lesního porostu s ohledem na lokalitu,
zachovat keřové interakční porosty na plochách zemědělské půdy.
-
místní biocentrum B 52 (vložené do RBK)”Střížovice”
Návrh opatření:
omezení hospodářského využívání lesních porostů,
zachovat keřové interakční porosty na plochách zemědělské půdy,
zamezit splachům průmyslových hnojiv z výše položených hospodářsky využívaných pozemků.
-
místní biocentrum B 53 (vložené do RBK)”Poklona”
Návrh opatření:
udržování vhodné druhové skladby lesního porostu s ohledem na lokalitu,
zamezit splachům průmyslových hnojiv z výše položených hospodářsky využívaných pozemků.
místní biocentrum B 54 (vložené do RBK)”Pod Snědovicemi”
- 54 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
-
Návrh opatření:
zachovat keřové interakční porosty na plochách zemědělské půdy,
dosadba odpovídající druhovou skladbou dřevin.
-
místní biocentrum B 55 (vložené do RBK)”K Černčí”
Návrh opatření:
udržování vhodné druhové skladby lesního porostu s ohledem na lokalitu,
omezení hospodářského využívání lesních porostů.
-
místní biocentrum B 56 (vložené do RBK)”Nad Střížovicemi”
Návrh opatření:
udržování vhodné druhové skladby lesního porostu s ohledem na lokalitu,
vyloučení intenzivní hospodářské činnosti z travo bylinných porostů,
vyloučit průmyslové hnojení extenzivních travnatých porostů ekoton. charakteru.
-
místní biocentrum B 57 (vložené do RBK)”Lomy”
Návrh opatření:
udržování vhodné druhové skladby lesního porostu s ohledem na lokalitu,
omezení hospodářského využívání lesních porostů.
-
místní biokoridor K1
Návrh opatření:
zamezit splachům prům. hnojiv z výše položených hospodářsky využívaných lokalit,
udržovat odpovídající druhovou skladbu dřevin.
-
místní biokoridor K2
Návrh opatření:
omezit hospodářské využívání stromového patra,
vyloučit soustavné využívání travo bylinných porostů,
zamezit splachům průmyslových hnojiv z výše položených hospodářsky využívaných ploch,
zachovat keřové interakční porosty v plochách orné půdy.
-
místní biokoridor K3
Návrh opatření:
omezit hospodářské využívání stromového porostu,
dosadba stromového patra vhodnou druhovou skladbou.
-
místní biokoridor K4
Návrh opatření:
omezení šíření keřových porostů do ekotonových částí post agrárních lad,
dosadba stromového patra vhodnou druhovou skladbou.
-
místní biokoridor K5
Návrh opatření:
výrazně omezit hospodářské využívání travo bylinných porostů (vyloučit hnojení průmyslovými hnojivy),
redukovat šíření náletů plevelných dřevin.
-
místní biokoridor K6
Návrh opatření:
udržovat odpovídající druhové skladby dřevin v lesních porostech,
redukce rozšiřování křovin v ekotonové části.
-
místní biokoridor K7
Návrh opatření:
dodržování odpovídající druhové skladby dřevin lesních porostů,
výrazné omezení hospodářského využívání travobylinných porostů ekotonů,
vyloučení používání průmyslových hnojiv v lučních porostech,
omezení šíření náletových dřevin do post agrárních lad.
-
místní biokoridor K8
Návrh opatření:
omezit hospodářské využívání stromového porostu,
- 55 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
-
dosadba stromového patra vhodnou druhovou skladbou.
místní biokoridor K9
Návrh opatření:
- zabezpečit dostatečný vláhový režim,
- vyloučit kontaminaci přitékajících vod (znečištění komunálními splachy, splachy průmyslových hnojiv),
- vyloučení intezivní hospodářské činnosti v oblasti luk,
- pobřežní vegetaci ponechat přirozenému vývoji (po dokončení revitalizace).
NRBK K15 Vědlice (3) – Kokořínský důl (41) (9 úseků); do NRBK je v řešeném území vloženo 7 LBC:
o LBC 8-I Obrtka II
o LBC B55 Na liškách;
o LBC K15-I Pod Strážným vrchem I;
o LBC K15-II Pod Strážným vrchem II;
o LBC K15-III Velký Hubenov;
o LBC B51 Obrtka I;
o LBC B56 Na Havránce;
RBC 1284 Písky;
o RBK 0008 Radouň - K15 (6 úseků); do RBK je v řešeném území vloženo 5 LBC:
o LBC 8-I Obrtka II;
o LBC 8-II Střížovická poklona;
o LBC B53 Poklona;
o LBC B54 K Čakovické rokli;
o LBC 8-III V Háji;
v lokálních větvích ÚSES jsou vymezeny:
o LBC B14 Za Strážným vrchem;
o LBC L1 Sukorady;
o LBC CL001 (B7) Mošnice;
o LBC B5 Jedlový důl;
o LBC B6/CHOKO038 Studený;
o LBC CHOKO039 Pokolice;
o LBK K15-B14 ´K15-Za Strážným vrchem´;
o LBK B14- Za Strážným vrchem-LBC Kalovice;
o LBK K15-L1 ´K15-Sukorady´;
o LBK L1- Sukorady-LBC Robeč;
o LBK CL001-L1 Mošnice-Sukorady;
o LBK CHOKO011-CL001 Tuhaň-Mošnice;
o LBK L1-B5 Sukorady-Jedlový důl;
o LBK 3 - 8-II Vědlice-Střížovická poklona;
o LBK 1284-B5 Písky-Jedlový důl;
o LBK B5-B6 Jedlový důl-Studený;
o LBK B6-CHOKO039 Studený-Pokolice;
o LBK 1286 - CHOKO039 Plošina Ráž – Pokolice;
o LBK B54- K Čakovické rokli-LBC Hošťka.
e.4) Prostupnost krajiny
Stávajícími místními účelovými komunikacemi je dostatečně zajištěn přístup k vybraným pozemkům a stavbám v
zastavěném území k pozemkům zemědělského půdního fondu a PUPFL, i dostatečně umožňují průchod turistům.
Řešeným územím neprochází žádná značená turistická trasa KČT pro pěší, avšak v jeho východní části se
nachází značená cyklotrasa 0057 ve směru Újezd - Tuhaň.
Územní plán navrhuje plochu Z21 pro umístění cyklostezky č.25 "Chemnitz - Most - Doksy". Vlastní vedení
cyklostezky je kombinací cyklostezky a cyklotrasy vedené převážně po méně frekventovaných komunikacích.
V území je navržena síť stezek pro koně, jejíž rozsah je vyznačen v grafické části.
Pozemky v nezastavěném území je podmíněně přípustné oplocovat za účelem zemědělské produkce a
agroturistiky (ohradníky z přírodních materiálů a jinými ploty, které nezasahují do vymezeného ÚSES a nenarušují síť
účelových komunikací). Podmínkou je souhlas příslušného orgánu ochrany přírody.
- 56 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
e.5) Protierozní opatření
Územním plánem jsou vymezeny dvě plochy pro realizaci protierozních opatření na zemědělské půdě. Jedná se
o plochy v k.ú. Velký Hubenov (směrem na Černčí) a v k.ú. Snědovice (západně od sídla).
e.6) Protipovodňová opatření
Nepříznivá situace nastává při extrémních srážkách u některých sídel (Snědovice, V. Hubenov, Sukorady,
Mošnice) v oblasti nátoku směsi srážkových vod a suspenzí (splach půdy) z výše umístěných zemědělských pozemků do
intravilánu.
Územní plánem jsou navržena opatření k omezení negativních účinků tohoto nátoku, (i s využitím”studie ochrany
obce Snědovice před nepříznivým účinkem srážkových vod). Jedná se o tyto základní druhy opatření:
1)
2)
3)
Zvýšení retenční schopnosti terénu a zamezení splavování (vodní eroze) orné půdy ze zcelených zemědělských
pozemků.
Protože problém v oblasti nátoku směsi srážkových vod a suspenzí z výše umístěných zemědělských pozemků
do intravilánu se vyskytuje v řešeném území četně, je v územním plánu stanoveno, za účelem možnosti
převedení problémových pozemků orné půdy na trvalé travní porosty: změny kultur zemědělského půdního fondu
jsou podmíněně přípustné.
Technická opatření v oblasti technické infrastruktury s výsledkem neškodného odvodu srážkových odpadních
vod z okraje intravilánu do recipientu.
Jedná se o odvodňovací rigoly z okolí vodojemu a z rozvojové lokality R 02 ve Snědovicích, a dále o navržené
trasy oddílné dešťové kanalizace z problémových míst nátoku (zejména v sídlech Snědovice, Velký Hubenov,
Sukorady), vybavené na svém začátku lapáky splavenin.
Zřizování retenčních nádrží menšího rozsahu (cca do 10 arů) pro zachycení vod při extrémních srážkách, s
následným postupným vypouštěním vod.
e.7) Rekreace
Rekreační využívání krajiny je dané vysokým přírodně - kulturním potenciálem území. Návrh nepředpokládá
zřízení nových lokalit rekreační zástavby.
f)
Podmínky Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového
uspořádání s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a
intenzity jejich využití)
Územním plánem jsou vymezeny tyto druhy ploch (zobrazeno v grafické části):
1)
plochy bydlení (Pb) se vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím
nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a
občanského vybavení.
-
Do ploch bydlení jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky bytových domů a související pozemky.
Plochy smíšené obytné je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
pozemky veřejných prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Plochy je podmíněně přípustné využívat pro:
drobná zařízení občanské vybavenosti.
Nepřípustné: vše ostatní.
-
Podmínky prostorového uspořádání:
- Maximální přípustná podlažnost bytových domů je 4 nadzemní podlaží, u ostatních staveb 1 NP.
2)
plochy rekreace (Pr) se vymezují za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí.
-
Do ploch rekreace jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.
Plochy rekreace je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
-
- 57 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
-
pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, pozemky související dopravní a
technické infrastruktury.
Plochy je podmíněně přípustné využívat pro:
užívání objektů k trvalému bydlení.
Nepřípustné: vše ostatní.
-
Podmínky prostorového uspořádání:
- Maximální podlažnost je přípustná 1 - 2 nadzemní podlaží + podkroví, vždy s přihlédnutím k charakteru
související zástavby či krajinnému rázu.
3)
plochy občanského vybavení (Ov) se vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění,
dostupnost a využívání staveb občanského vybavení.
-
Do ploch občanského vybavení jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a kulturu, sociální služby, péči o rodinu,
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.
Plochy občanského vybavení je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, církevní
zařízení, hřbitovy a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.
Nebude-li plocha využita pro občanské vybavení může být určena pro jinou výstavbu.
Plochy je podmíněně přípustné využívat pro:
byty služební a majitelů zařízení.
Nepřípustné: vše ostatní.
-
-
Podmínky prostorového uspořádání:
- Zástavba musí mít vždy parametry odpovídající charakteru zástavby související, či krajinnému rázu.
4)
plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně (Vp) se vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené
umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství.
-
Do ploch veřejných prostranství jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky veřejných prostranství, včetně veřejné a sídelní zeleně.
Plochy veřejných prostranství je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
pozemky zajišťující dopravní obsluhu mimo ploch dopravní infrastruktury, zařízení technické infrastruktury a
zařízení občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.
Nepřípustné: vše ostatní.
-
5)
plochy smíšené obytné (So) se vymezují v případech, kdy není účelné členit území na plochy bydlení a
občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení snižujících kvalitu prostředí.
-
Do ploch smíšených obytných jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky staveb pro bydlení a související pozemky.
Plochy smíšené obytné je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
pozemky veřejných prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky pro nerušící
výrobu a služby či zemědělství, dále pak i pro pozemky nerušícího občanského vybavení.
Plochy je podmíněně přípustné využívat pro:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.
Nepřípustné: vše ostatní.
-
-
Podmínky prostorového uspořádání:
- Maximální podlažnost je přípustná 1 - 2 nadzemní podlaží + podkroví, vždy s přihlédnutím k charakteru
související zástavby či krajinnému rázu.
- Stavby v zastavitelných plochách smějí být umísťovány výlučně mimo ochranné pásmo silnic.
5a)
-
plochy smíšené obytné specifické (Sx)
Do ploch smíšených obytných specifických jsou z hlediska hlavního využití zahrnuty:
pozemky staveb plnící doplňkovou hospodářskou funkci k sousedící ploše smíšené obytné (objekty pro
skladování krmiva a související technologické objekty atp.), včetně nezbytné technické infrastruktury.
Plochy je podmíněně přípustné využívat pro:
pozemky staveb sloužící k chovu a ustájení zvířat pokud svým případným negativním vlivem neomezí sousedící
obytné objekty.
Nepřípustné: vše ostatní.
-
-
- 58 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
-
Podmínky prostorového uspořádání:
přízemní hospodářské objekty s užitným podkrovím respektující charakter a objem okolní zástavby.
6)
plochy dopravní infrastruktury se vymezují v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení
vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch
dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti dalších ploch.
-
Do ploch dopravní infrastruktury jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
silniční pozemky včetně související technické infrastruktury.
Plochy dopravní infrastruktury je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
pozemky místních a účelových komunikací, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých
jsou umístěny součásti komunikace a dopravní zařízení.
Nepřípustné: vše ostatní.
-
6a)
-
-
-
plochy dopravní infrastruktury - cyklistická stezka (DSc)
Do ploch dopravní infrastruktury - cyklistická stezka jsou z hlediska hlavního využití zahrnuty:
pozemky určené k realizaci cyklostezky a souvisejících staveb. Nevyužitá část navržené plochy bude ponechána
dle aktuálního využití.
Plochy je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro::
nezbytnou technickou infrastrukturu, odpočinková stání včetně přístřešků proti nepříznivým povětrnostním
podmínkám a mobiliář související s provozem cyklostezky.
Nepřípustné: vše ostatní.
Podmínky prostorového uspořádání:
přístřešky proti nepříznivým povětrnostním podmínkám je třeba umisťovat v místech, kde nebudou tvořit
nevhodnou dominantu v krajině, případně dopravní závadu v území.
7)
plochy technické infrastruktury (Ti) se vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu
vylučuje začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné.
-
Do ploch technické infrastruktury jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky zařízení technické infrastruktury.
Plochy technické infrastruktury je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
pozemky související dopravní infrastruktury.
Nepřípustné: vše ostatní, včetně fotovoltaických a větrných elektráren. .
8)
plochy smíšené výrobní (Sv) se vymezují v případech, kdy není účelné členit území na plochy výroby a
skladování a na další plochy.
-
Do ploch smíšených výrobních jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky staveb pro výrobu pro drobné či střední podnikání a skladování.
Plochy smíšené výrobní je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
sběrné dvory, administrativní budovy, plochy a zařízení dopravní i technické infrastruktury, včetně zařízení
výroby energie.
Plochy je podmíněně přípustné využívat pro:
byty pohotovostní, služební a majitelů zařízení (ve zvlášť odůvodněných případech).
Nepřípustné: vše ostatní, včetně fotovoltaických a větrných elektráren.
-
-
Podmínky prostorového uspořádání:
- Maximální podlažnost je přípustná 1 nadzemní podlaží u výrobních a skladovacích staveb, 2 nadzemní podlaží
u staveb administrativních. Pro větrné elektrárny platí požadavky vyplývající z právních předpisů.
9)
plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami.
-
-
Do ploch vodních a vodohospodářských jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky vodních ploch a koryt vodních toků.
Plochy vodní a vodohospodářské je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.
Nepřípustné: vše ostatní.
10)
plochy zemědělské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití.
-
Do ploch zemědělských jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
-
- 59 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
-
pozemky zemědělského půdního fondu v členění na ornou půdu, zahrady a sady, trvalé travní porosty (louky a
pastviny) a chmelnice.
Plochy zemědělské je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
Pozemky související dopravní a liniová vedení technické infrastruktury.
Nepřípustné: vše ostatní.
11)
plochy lesní (Le) se vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les.
-
-
Do ploch lesních jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Plochy lesní je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní infrastruktury, technické
infrastruktury a liniová vedení technické infrastruktury.
Nepřípustné: vše ostatní.
12)
plochy přírodní se vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny.
-
-
Do ploch přírodních jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky II. zóny chráněné krajinné oblasti.
Plochy přírodní je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
lesní plochy.
Nepřípustné: vše ostatní.
13)
plochy smíšené nezastavěného území se vymezují v případech, kdy není účelné podrobnější členění.
-
Do ploch smíšených nezastavěného území jsou z hlediska hlavního účelu využití zahrnuty:
pozemky krajinné zeleně a související pozemky.
Plochy smíšené nezastavěného území je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
Pozemky zemědělského půdního fondu s upřednostněním mimoprodukčních funkcí.
Nepřípustné: vše ostatní.
-
-
-
14)
-
g)
plochy soukromých zahrad (Zn)
Do ploch soukromých zahrad jsou z hlediska hlavního využití zahrnuty:
pozemky zahrad vymezených mimo plochy zemědělské tvořící zázemí k sousedící ploše smíšené obytné.
Plochy je přípustné využívat pro účely hlavního využití a dále pro:
zahradní objekty pro uskladnění nářadí, altány, bazény a nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu.
Nepřípustné: vše ostatní.
Podmínky prostorového uspořádání:
přízemní objekty do 16m2 zastavěné plochy.
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
VT 1
VT 2
VT 3
Územním plánem jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby:
kat. úz.
čistírna odpadních vod Snědovice - Střížovice
Snědovice
čistírna odpadních vod Sukorady
Sukorady
regulační plynová stanice Snědovice
Snědovice
LBC 8-III
LBC B54
LBK 3 - 8-II
Územním plánem jsou vymezena tato veřejně prospěšná opatření:
Lokální biocentrum
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
h)
ppč.
23
494
23
určeno pro
obec Snědovice
obec Snědovice
obec Snědovice
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona
Územní plán nenavrhuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit
předkupní právo.
- 60 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
Územním plánem jsou vymezeny tato veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo:
Prvky místního ÚSES - vymezení je určeno ve výkresu V3. Jedná se o místní biocentra a místní biokoridory, z
hlediska zpracování místního ÚSES nefunkční.
kat. úz.
Velký Hubenov
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Střížovice u Snědovic
“
“
“
“
"
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
ppč.
820/1
820/2
1248
1249
649/2
1030/2
1257/4
1257/3
1257/2
1025
1168/1
1262
798/2
799
797
798/1
796/2
796/1
788
1277/1
786
808
809
810
812
785/2
1277/2
942
1291
956
955
1292/2
953
952
950
948
946
932
931
928
927
924
923
920
916
906/2
921
925
926
929
930
935
934
936
944
943
určeno pro
obec Snědovice
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
“
"
"
“
“
"
"
“
"
“
"
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
- 61 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Snědovice
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
949
986/1
990
1090/1
1220/1
1212/1
1212/2
1091
1090/2
1112/1
1112/2
1116
1114
1117
1118
1119
1184
1200/1
1200/2
1199/2
1120
1184
1179
1127
1175
1111
1170
377
376
375
381
380
373/4
370/3
551
546/1
547
537
541
524
522
521
525
526
517
512
514
515
513
511/2
496/1
1183
496/2
488
487
1165
487
1166
562
480/2
1178
761/1
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
- 62 -
Změna č.1 územního plánu Snědovice
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Mošnice
“
“
“
“
i)
760
768
1179/3
766/3
1180
721
772/1
772/2
773/1
775
773/2
778
933/15
967
970
933/3
928
922
923/1
926
923/2
978
966
918/2
979
980/1
981/1
982/1
985
989
988
991/1
992
994
995
209
236
561
318/3
668
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Vymezení ploch s prověřením změn jejich využití územní studií a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Pro plochu Z 2 (Snědovice) se po dobu 4 let ode dne nabytí účinnosti změny č. 1 platnosti územního plánu
stanovuje prověření využití územní studií, která bude v této lhůtě pořízena a data o této studii vložena do evidence územně
plánovací činnosti. Územní studieTa bude v rámci prostorového uspořádání řešit i opatření omezující možnost nátoku směsi
děšťových vod a půdních částic. Stávající technická infrastruktura bude respektována.
j)
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Územní plán nenavrhuje kompenzační opatření. Územní plán nemá vliv na evropsky významné lokality, uvedené
v národním seznamu evropsky významných lokalit, ani vyhlášené ptačí oblasti.
jk)
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Textová část ÚP má 8 číslovaných stran. Grafická část ÚP má 4 výkresy (1. Výkres základního členění území, 2.
Hlavní výkres, 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 4. Výkres ÚSES). Výkresy sestávají z šesti částí v
případě výtisku M 1 : 5000, resp. ze dvou částí při výtisku M 1 : 10 000.
- 63 -

Podobné dokumenty

03_Expertíza Roadmap_CZ_final

03_Expertíza Roadmap_CZ_final V oblasti podnikatelských záměrů stále převládají tradičně zaměřené struktury financování a chybí institucionální portfolioví investoři (business angeles, venture cupital funds). K podpoře inovační...

Více

2/2008 – červenec - Knihovna Vědomice

2/2008 – červenec - Knihovna Vědomice Klub důchodců ve Vědomicích Poděkování OÚ ve spolupráci se KPOZ uspořádal v květnu již tradiční setkání seniorů. Toto setkání bylo opravdu velice pečlivě připravené a zajištěné po všech stránkách....

Více

2012 děčín - Geoportál Ústeckého kraje

2012 děčín - Geoportál Ústeckého kraje a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, vyplývajících z platných právních předpisů či vlastností území, a záměrů na provedení změn v území v rámci správního obvodu obce s rozšířenou půso...

Více

k nahlédnutí zde.

k nahlédnutí zde. Malý Újezd a okresního města Mělníka během posledních uplynulých 3 let společně s rozpočtovým procesem, hospodářskou politikou a rozdělováním financí do veřejného sektoru. V praktické části bude an...

Více

Mapa stavebních surovin

Mapa stavebních surovin Mapa ložisek stavebních surovin (štěrkopísek-SP, stavební kámen-SK, cihlářská surovina-CS) na území Libereckého kraje ve vazbě k současným a klíčovým plánovaným stavebním záměrům Výhradní ložiska n...

Více

Sbírka zákonů ČR - 395/1992 Sb.

Sbírka zákonů ČR - 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 ods...

Více