návod k obsluze

Komentáře

Transkript

návod k obsluze
NÁVOD K OBSLUZE
PROMA CZ s.r.o.
MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA
CZECH REPUBLIC
ØEZAÈKA NA DLAŽBU
RD-1200S
A 004-01 02/2007
stra
1
na
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
OBSAH
1) Obsah balení
2) Úvod
3) Úèel použití
4) Technická data
5) Hodnoty hluku zaøízení
6) Bezpeènostní štítky
7) Èásti stroje
8) Konstrukce øezaèky
9) Montáž a seøízení øezaèky
1
10) Obsluha stroje
11) Elektrický systém
12) Údržba øezaèky
13) Seznam souèástí
14) Pøíslušenství a doplòky
15) Rozebrání a likvidace
16) Rozkreslení stroje
17) Všeobec. bezpeènostní pøedpisy
18) Záruèní podmínky
19) Záruèní list
Obsah balení
Øezaèka na dlažbu je dodávána èásteènì demontovaná v papírované krabici
s tímto pøíslušenstvím:
4) chladící systém
1) øezný diamantový kotouè
5) kryt øezného kotouèe
25,4 x 350 mm
6) stojny stroje
(instalován na stroji)
7) ovládací kolo nastavení výšky
2) vodící pojezdové tyèe
8) plastové klièky
3) posuvný pøíložník
9) návod k použití se záruèním listem
2
Úvod
Vážený zákazníku, dìkujeme Vám za zakoupení øezaèky na dlažbu
RD-1200S od firmy PROMA CZ s.r.o. Tento stroj je vybaven bezpeènostním
zaøízením na ochranu obsluhy a stroje pøi jeho bìžném technologickém
využití. Tato opatøení však nemohou pokrýt všechny bezpeènostní aspekty, a
proto je tøeba, aby obsluhující døíve, než zaène stroj používat, pozornì proèetl
tento návod a porozumìl mu. Vylouèí se tím chyby jak pøi instalaci stroje, tak i
pøi vlastním provozu. Nepokoušejte se proto uvést stroj do provozu døíve, než
jste si pøeèetli všechny instrukce a dokud jste neporozumìli každé funkci a
postupu.
Dbejte zejména bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích,
kterými je opatøen. Tyto štítky neodstraòujte ani nepoškozujte.
Úèel použití
Øezaèka na dlažbu je urèena pro dìlení betonové, kamené nebo
keramické dlažby diamantovým kotouèem o prùmìru 350 mm s kapacitou
øezu 1200 x 135 mm. Stroj je vybaven systémem výškového i úhlového
nastavení kotouèe a pojezdovým systémem. Jeho výhodou je vestavìné
chlazení øezu a zdroj laserového paprsku ukazujícího smìr øezu.
2
a
Stroj je urèen pro použití v mírných klimatických podmínkách.
Zákaz používání - pro øezání hliníku, magnézia, nebo jiných materiálù, které
mohou vytváøet riziko ohnì nebo výbuchu.
stra
n
3
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
4
Technická data
Otáèky
Rozmìr kootuèe
Kapacita øezu
Maximální proøez
Rozmìr stolu
Napìtí
Chlazení
Pøíkon
Krytí motoru
Hmotnost
5
2800 ot./min.
350 x 25,4 mm
1200 x 135 mm
75 mm
1450 x 580 mm
3/N/PE AC 400V 50 Hz
600 l/hod.
2200 W
IP 55
130 kg
Hodnoty hluku zaøízení
Pro typ RD - 1200 S:
Deklarovaná èasovì prùmìrovaná emisní hladina akustického tlaku A
na pracovním místì LpAeq,T = 89+5 [dB]
(podle ÈSN EN 13218, ÈSN EN ISO 11202 a ÈSN EN ISO 11204, bod A.2,
pracovní režim - naprázdno)
Hladina akustického výkonu A
LWA = 99 dB
(podle ÈSN ISO 3746 - pracovní režim - naprázdno)
6
Bezpeènostní štítky
1
3
2
4
stra
3
na
5
6
7
8
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
1) POZOR! Pøi sejmutém krytu nebezpeèí úrazu elektrickýn proudem!
(štítek je umístìn u vypínaèe stroje)
2) POZOR! Pøed zapoèetím práce na øezaèce ètìte návod k použití!
(štítek je umístìn na krytu øezaèky)
3) POZOR! Pøi práci na stroji dejte pozor na poranìní o kotouè! Dodržujte bezpeènou
.
vzdálenost od rotujícího kotouèe.
(štítek je umístìn na krytu øezaèky)
4) POZOR! Nepracujte na stroji v rukavicích! (štítek je umístìn na krytu øezaèky)
5) UPOZORNÌNÍ! Kotouè se musí otáèet smìrem udávaným tímto štítkem!
(štítek je umístìn na krytu øezaèky)
6) POZOR! Pøi práci na stroji používejte ochranné pomùcky zraku!
(štítek je umístìn na krytu øezaèky)
7) POZOR! Pøi práci na stroji používejte ochranné pomùcky sluchu!
(štítek je umístìn na krytu øezaèky)
8) POZOR! Laser! Nedívejte se do zdroje laserovéhopaprsku!
Èásti stroje
6
7
8
9
10
11
12
5
4
3
2
13
14
1
1) stojny stroje
2) madla pro transport
3) vyjímatelné lamely stolu
4) rameno uchycení vodících tyèí
5) nastavitelný doraz dráhy pojezdu
6) vodící tyèe
7) ochranný kryt kotouèe
8) ovládací kolo výškového nastavení
9) uzávìr pøívodu chladící kapaliny
10) elektrický vypínaè
11) ovládací madlo pojezdu
12) aretaèní páka naklonìní kotouèe
13) posuvný pøíložník
14) pøídavný stolek
4
stra
na
7
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
8
Konstrukce øezaèky
Konstrukce øezaèky je tvoøena z plechových dílù. Pohon kotouèe zajišuje
elektrický tøífázový motor. Øezaèka je vybavena automatickým systémem chlazení.
Pro snadný posun øezného kotouèe slouží pojezdový systém s posuvným
pøíložníkem. Po odaretování lze naklopit kotouè pro úhlové øezání. Øezaèka se dá
snadno pøenášet pomocí výsuvných madel.
9
Montáž a seøízení øezaèky
Nejprve pøekontrolujte, zda obsah balení odpovídá seznamu uvedeném v
kapitole obsah balení tohoto návodu. Øezaèka je dodávána èásteènì demontovaná.
Dále postupujte podle pokynù a obrázkù v této kapitole.
Upozornìní! Po vybalení a smontování øezaèky doporuèujeme
nejprve provést (5 min) zkušební zábìh (naprázdno). Odpovídajícím zpùsobem
je tøeba zajistit bezpeènost okolního prostøedí.
Montáž
Øezaèka je dodávána èásteènì
demontovaná. Pro kompletaci nasaïte a
pøišroubujte nohy k tìlu øezaèky pomocí šroubù
(1). po povolení aretaèních šroubù (2) lze sklápìt
nohy pro pøenášení stroje.
Pøed spuštìním stroje nainstalujte
ovládací páèky a kola (3). Pomocí ètyø šroubù
pøipevnìte vypínaè se zástrèkou (4) pro pøívodní
kabel.
Nastavte výchozí pozici dorazù pro
nulovou polohu.
Posuvný pøíložník nastavte do
požadované polohy a pevnì utáhnìte pákou.
Pøídavný stolek nasaïte na požadovanou stranu
základnyutáhnìte pákami (6,7)
stra
5
na
7
6
5
1
2
3
4
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Nastavení polohy øezného kotouèe
A
Polohu øezného kotouèe lze
nastavit výškovì ovládacím kolem (A).
Naklopit rameno kotouèe jde po
povolení aretaèních šroubù (A). Pro
úhlové nastavení slouží aretaèní páky
(B).
B
Upozornìní! Pøi manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti. Nebezpeèí
úrazu! Polohu kotouèe mìòte pouze za klidu stroje, aby nedošlo k poškození
kotouèe nebo zranìní obsluhy
Výmìna øezného kotouèe
Pøed výmìnou je nutné nejprve odšroubovat kryt kotouèe. Povolte
imbusové šrouby na obvodu a kryt sundejte. Postupujte opatrnì,
aby nedošlo k poškození hadièek pro chladící kapalinu. pomocí
klíèe a tyèky povolte kotouè a vymìòte ho za
kotouè se stejnými vlastnostmi o rozmìrech
350 x 25,4 mm. Pøi nasazování dávejte pozor
na správné umístìní. Dbejte zejména na
dodržení smìru otáèení. po montáži je
doporuèeno provést zkušební chod
naprázdno. Zabezpeète okolí pøi takovémto
provozu, aby nedošlo k poranìní
pøihlížejících osob.
6
stra
na
PROMA doporuèuje segmentový diamant.kotouè prùmìr 350 mm, otáèky 2800 / min.
obj. è. 25120001
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
10
Obsluha stroje
Obslužná místa
Øezaèka na dlažbu je urèena pro obsluhování pouze jedním pracovníkem.
Jediné pracovní místo je z èela brusky (u vypínaèe).
Vypínaè pohonu øezaèky
Øezaèka se zapne stlaèením zeleného tlaèítka "1" a vypne se stlaèením èerveného
tlaèítka "0". Pro zvýšení bezpeènosti slouží zavøený vypínaè jako stop tlaèítko se
zámkem. Používá se jako tlaèítko nouzového zastavení.
I 0
1
2
3
1) "Stop" tlaèítko (tlaèítko nouzového zastavení stroje)
2) Zelené tlaèítko "1",
3) Èervené tlaèítko "0"
Chlazení
7
stra
na
Pøi øezání betonových dlaždic ,
keramických obkladù, obrubníkù, kamenných
dílcù a pod. diamantovým kotouèem dochází k
nadmìrnému tøení, výraznému zvýšení teploty
a opotøebení kotouèe. Je proto nutné pøi øezání
chladit kotouè a místo øezu vodou. Pro tento
úèel je øezaèka vybavena chladícím systémem
s èerpadlem. Vana pro chladící kapalinu (vodu)
je rozdìlena do dvou èástí, aby nedocházelo k
nadmìrnému zanášení èerpadla. Udržujte
vodní hladinu tak, aby byly všechny èásti
èerpadla pod vodou. Pro vypouštìní slouží
pryžová zátka. Po každé práci systém dùkladnì
vyèistìte.
Pro pøipojení stroje k el. síti je nezbytnì
nutné používat tøívodièový prodlužovací kabel.
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Práce s øezaèkou
Pøed samotnou prací seøiïte kotouè a nastavte
ho do požadované polohy podle typu øezání. Naprázdno
odzkoušejte zda nedochází pøi pohybu kotouèe ke
kontaktu s pevnými èástmi øezaèky.
Pokud budete øezat dlažbu na stejný rozmìr,
doporuèujeme nastavit doraz dle pøíslušného rozmìru a
zaaretovat køídlovou maticí. Tento krok výraznì urychlí
sériovou práci.
Rovného øezu docílíte, budete-li pøikládat
dlaždice k výchozí hranì stolu, která je kolmá na dráku
kotouèe.
Pro zpøesnìní dlouhých øezù lze využít laserový
paprsek naznaèující rovinu øezu. Ten lze v závislosti na
kotouèi nastavovat na kloubovém uložení. Laser má
zvláštní napajení pøes trafo 230V.
11
Elektrický systém
Napìová soustava: 3/PE/N~50Hz 400V
Pøedøazené jišìní 16 A
L1, L2, L3 fázové vodièe
N
støední vodiè
PE
ochranný vodiè
SB1
zapínací tlaèítko
SB2
vypínací tlaèítko
(po zavøení krytu vypínaèe = stop tlaèítko)
SP
podpìová spouš spínaèe
LAS
laserový paprsek roviny øezu
M1
motor pohonu øezacího nástroje
M2
motor pohonu èerpadla chladící vody
è
Údržba øezaèky
Nebezpeèí: Práce s elektrickým zaøízením smí provádìt
pouze oprávnìná osoba s pøíslušnou elektrotechnickou vyhláškou.
Varování: Doporuèené pøedøazené jištìní stroje mùže být
zajištìno 16A jistièem v domovní elektroinstalaci.
8
na
Upozornìní: Pøed použitím stroje se seznamte s ovládacími
prvky, jejich funkcí a umístìním.
stra
12
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
Va rování: Pøed veškerými opravami, seøizováním,
údržbáøskými èinnostmi vždy vyjmìte pøívodní vidlici z el. sítì.
Mazání
Øezaèka na dlažbu je vybavena jednoøadými oboustrannì zakrytými kulièkovými
ložisky, která mají trvalé mazání a jsou bezúdržbová.
Údržba
Pravidelnì po každém pracovním cyklu odpojte stroj od el. sítì, vypuste vanu s
chladící kapalinou a oèistìte celý stroj. Dbejte zejména na oèištìní prostoru vany s
èerpadlem, motoru a prostoru v krytu okolo kotouèe. Neèistoty, které necháte
zaschnout budete v budoucnu velmi tìžko ze stroje odstraòovat. Po omytí stroj
vysušte suchým hadrem. Pohyblivá místa ošetøete olejem.
13
Seznam souèástí
Pøi objednání náhradních dílù udávejte vždy v zájmu rychlého a pøesného
vyøízení tyto údaje:
A) typovou znaèku pøístroje RD-1200S
B) zakázkové èíslo stroje - èíslo stroje
C) rok výroby a datum odeslání stroje
D) èíslo dílce
14
Pøíslušenství a doplòky
Základní pøíslušenství - jsou veškeré souèásti a dílce, které jsou dodávány
pøímo na stroji, nebo se strojem (je uvedeno v kapitole 1, Obsah balení).
Zvláštní pøíslušenství - je doplòující pøíslušenství, které lze dokoupit. Je
uvedeno v aktualizovaném nabídkovém katalogu. Tento katalog dostanete zdarma na
vyžádání v našich poboèkách. Pøípadná konzultace o použití zvláštního pøíslušenství je
také možná s naším servisním technikem.
15
Rozebírání a likvidace
Likvidace stroje po skonèení jeho životnosti:
9
stra
na
- odpojit stroj z elektrické sítì
- demontovat všechny dílce stroje
- všechny dílce roztøídit dle tøíd. odpadu (ocel, barevné kovy, pryž, kabely, elektrické
prvky) a odevzdat k odborné likvidaci.
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
10
na
Rozkreslení stroje
stra
16
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
17
Všeobecné bezpeènostní pøedpisy
1.1 Všeobecnì
A. Tento stroj je opatøen rùzným bezpeènostním zaøízením, a to jak na ochranu
obsluhy, tak i na ochranu stroje. Pøesto nemùže pokrýt všechny bezpeènostní
aspekty, a proto obsluhující, døíve než zaène na stroji pracovat, musí tuto kapitolu
pøeèíst a porozumìt jí. Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpeèí,
která se vztahují na okolní podmínky a materiál.
B. V tomto návodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpeènostních pokynù.
Nebezpeèí - Varování - Výstraha
Jejich význam je následný.
NEBEZPEÈÍ
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit ztrátu života.
VAROVÁNÍ
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zapøíèinit vážné poranìní nebo znaèné
poškození stroje.
VÝSTRAHA (Výzva k opatrnosti)
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit poškození stroje nebo drobná
poranìní.
C. Dbejte vždy bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích upevnìných na stroji.
Tyto štítky neodstraòujte ani nepoškozujte. V pøípadì poškození nebo neèitelnosti
štítku kontaktujte výrobní firmu.
D. Nepokoušejte se uvést stroj do provozu dokud jste si nepøeèetli všechny návody
dodané se strojem
(návod k obsluze, údržbì, seøizování, programování, atd.) a neporozumìli každé
funkci a postupu.
1. 2. Základní bezpeènostní položky
1) NEBEZPEÈÍ
Hrozí na zaøízení vysokého napìtí, elektrickém ovládacím panelu, transformátorech, motorech a svorkovnicích, která jsou opatøena štítkem. Za žádných
okolností se jich nedotýkejte.
11
stra
na
- Pøesvìdète se pøed pøipojením stroje do elektrické sítì, zda jsou všechny
ochranné kryty namontovány. V pøípadì nutnosti odstranit ochranný kryt,
vypnìte hlavní vypínaè a uzamknìte jej.
- Nepøipojujte stroj na sí, jsou-li ochranné kryty odstranìny.
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
2) VAROVÁNÍ
- Zapamatujte si polohu (místo) nouzového vypínaèe, abyste jej mohli vždy použít.
- Abyste pøedešli nesprávné obsluze, seznamte se pøed spuštìním stroje s umístìním
vypínaèù.
- Dejte pozor, abyste se pøi chodu stroje náhodnì nedotkli nìkterých vypínaèù.
- Za žádných okolností se nedotýkejte holýma rukama nebo jiným pøedmìtem
rotujícího dílce nebo nástroje.
- Dejte pozor, aby sklíèidlo nezachytilo vaše prsty.
- Kdykoliv pracujete na stroji, buïte opatrný na tøísky a na možnost uklouznutí na
chladicí tekutinì, oleji.
- Nezasahujte do konstrukce a zaøízení stroje, pokud to není uvedeno v návodu k
obsluze.
- V pøípadì, že na stroji nebudete pracovat, vypnìte stroj tlaèítkem ovládacího panelu
a odpojte pøívod energie do stroje.
- Pøed èištìním stroje nebo jeho periferního zaøízení vypnìte a uzamknìte hlavní
vypínaè.
- Jestliže stroj používá více pracovníkù, nepøikraèujte k další práci, aniž byste dalšímu
pracovníku oznámili, jak budete postupovat.
- Neupravujte stroj žádným zpùsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpeènost.
- Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte odpovìdného pracovníka.
3) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
- Nezanedbejte provádìní pravidelných inspekcí v souladu s návodem k obsluze.
- Zkontrolujte a ujistìte se, že se na stroji nevyskytuje nic rušivého ze strany uživatele.
- Je-li stroj zapojen do automatického cyklu, neotvírejte pøístupové dveøe ani ochranné
kryty.
- Po skonèení práce seøiïte stroj tak, aby byl pøipraven pro další sérii operací.
- Dojde-li k poruše v dodávce proudu, vypnìte okamžitì hlavní vypínaè.
- Nemìòte parametrové hodnoty, obsah hodnot nebo jiné elektrické seøizovací
hodnoty, aniž byste k tomu mìli dobrý dùvod. V pøípadì nutnosti zmìnit hodnotu
nejprve pøekontrolujte, zda je to bezpeèné a potom zaznamenejte pùvodní hodnotu
pro pøípad nutnosti ji opìtovnì nastavit.
- Nezamalujte, nezašpiòte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraòujte
bezpeènostní štítky. V pøípadì jejich neèitelnosti nebo ztráty zašlete naší spoleènosti
èíslo vadného štítku (èíslo uvedené ve spodním pravém rohu štítku), která Vám zašle
nový štítek, jenž umístíte na pùvodní místo.
1.3. Odìv a osobní bezpeènost
1) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
-
stra
12
na
Svažte si dlouhé vlasy nazad - mohly by být zachyceny a namotány hnacím
mechanizmem.
- Noste bezpeènostní vybavení (helmy, brýle, bezpeènostní obuv, apod.)
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
- V pøípadì pøekážek nad hlavou - v pracovním prostoru, noste helmu.
- Noste vždy ochrannou masku pøi obrábìní materiálu, ze kterého se uvolòuje prach.
- Noste vždy bezpeènostní obuv z ocelovými vložkami a s olejuvzdornou podrážkou.
- Nenoste nikdy volný pracovní odìv.
- Knoflíky, háèky na rukávech pracovního odìvu mìjte vždy zapnuté, abyste pøedešli
nebezpeèí namotání volných èástí odìvu do hnacího mechanismu.
- V pøípadì, že nosíte vázanku nebo podobné volné doplòky odìvu, dávejte pozor, aby
se nenamotaly do hnacího mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujícím
mechanismem).
- Pøi nasazování a odebírání obrobkù i nástrojù, jakož i pøi odstraòování tøísek z
pracovního prostoru používejte rukavice, abyste si ochránili ruce od poranìní ostrými
hranami a žhavými obrobenými komponenty.
- Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu.
- Trpíte-li závratìmi, oslabením nebo mdlobami, na stroji nepracujte.
1.4. Bezpeènostní pøedpisy pro obsluhu
Neuvádìjte stroj do provozu, dokud jste se neseznámili s obsahem návodu k obsluze.
1) VAROVÁNÍ
stra
na
- Uzavøete všechny kryty ovládacích panelù a svorkovnic, abyste pøedešli
poškozením zpùsobeným tøískami a olejem.
- Pøekontrolujte, zda nejsou poškozeny elektrické kabely, aby únikem elektrického
proudu nedošlo k úrazùm (elektrický šok).
- Kontrolujte pravidelnì, zda bezpeènostní kryty jsou správnì namontovány a zda
nejsou poškozeny. Poškozené kryty okamžitì opravte nebo nahraïte jinými.
- Stroj s odstranìným krytem nespouštìjte.
- Nedotýkejte se chladící kapaliny holýma rukama - mùže zpùsobit podráždìní. Pro
obsluhu trpící alergií platí speciální opatøení.
- Neupravujte trysku chladicí kapaliny za chodu stroje.
- Pøi odstraòování tøísek z plátku nástroje používejte rukavice a kartáè - nikdy
neprovádìjte obnaženýma rukama.
- Pøed výmìnou nástroje zastavte všechny funkce stroje.
- Pøi upínání polotovarù do strojù nebo pøi vyjímání obrobených dílcù ze strojù, které
nemají automatickou výmìnu obrobkù, dbejte, aby nástroj byl co možná nejdále z
pracovního prostoru a aby se neotáèel.
- Neotírejte obrobek nebo neodstranìné tøísky rukama ani hadrem, dokud se nástroj
otáèí. K tomuto úèelu zastavte stroj a použijte kartáè.
- Za úèelem prodloužení pojezdu osy neodstraòujte nebo jinak nezasahujte do
bezpeènostních zaøízení jako jsou dorazy koncových spínaèù nebo neprovádìjte
jejich vzájemné zablokování.
- Pøi manipulaci s díly, které jsou nad Vaší možnost, vyžádejte asistenci.
- Nepoužívejte zvedacího vozíku nebo jeøábu a neprovádìjte práci vazaèe, pokud
k tomu nemáte schválené oprávnìní.
- Pøi používání zvedacího vozíku nebo jeøábu se pøedem pøesvìdète, že v blízkosti
tìchto strojù se nevyskytují žádné pøekážky.
- Vždy používejte standardní ocelová lana a vázací prostøedky, které odpovídají
zatížení, které mají pøenášet.
13
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
- Kontrolujte vázací prostøedky, øetìzy, zvedací zaøízení a ostatní zvedací
prostøedky pøed použitím. Vadné èásti ihned opravte nebo nahraïte novými.
- Zajistìte preventivní opatøení proti ohni kdykoliv pracujete s hoølavým materiálem
nebo øezným olejem.
- Za prudké bouøe na stroji nepracujte.
2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
- Pøed zahájením práce zkontrolujte, zda jsou øemeny správnì napnuty.
- Pøekontrolujte upínací a další pøípravky, abyste zjistili, zda jejich upínací šrouby
nejsou uvolnìny.
- S rukavicemi na rukou neobsluhujte vypínaèe na ovládacím panelu, mohlo by dojít k
nesprávné volbì nebo k jinému omylu.
- Pøed uvedením stroje do provozu nechte zahøát vøeteno a všechny posuvné
mechanismy.
- Zkontrolujte a ovìøte, zda bìhem obrábìní nevzniká abnormální hluk.
- Zabraòte akumulaci tøísek bìhem silového obrábìní. Tøísky jsou velmi žhavé a
mohou zapøíèinit požár.
- Když je série operací skonèena - vypnìte vypínaè øídicího systému, vypnìte hlavní
vypínaè a pak vypnìte i vypínaè hlavního pøívodu proudu.
1.5. Bezpeènostní pøedpisy pro upínání obrobkù a nástrojù
1) VAROVÁNÍ
- Používejte vždy nástroj vhodný pro danou práci, který odpovídá specifikacím stroje.
- Otupené nástroje vymìòte co nejdøíve, jelikož jsou èasto pøíèinou úrazù nebo
poškození.
- Døíve než uvedete do pohybu vøeteno, zkontrolujte, zda jsou všechny èásti øádnì
zajištìny (upnuty).
- Pøi namontovaném pøíslušenství na vøetenu nepøekraèujte dovolené otáèky.
- Jestliže použité pøíslušenství není zaøízením doporuèeným výrobcem, ovìøte u
výrobce bezpeènou použitelnou (doporuèenou) rychlost.
- Dbejte, abyste se nezachytili prsty nebo rukou ve sklíèidle èi v opìrkách.
- Pro zvedání tìžkých opìrek a obrobkù používejte pøíslušné zvedací zaøízení.
2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
stra
12
na
- Pøesvìdète se, že délka nástroje je taková, aby nástroj nezasahoval do upínacího
pøípravku jako je sklíèidlo nebo do jiných pøedmìtù.
- Po namontování nástrojù a obrobku proveïte zkušební pracovní postup.
- Pro obrobení mìkkých èelistí pøekontrolujte, zda dokonale obrobek upínají a že tlak
sklíèidla je správný.
- I když držák nástroje mùže být namontován zleva nebo zprava, pøesto pøekontrolujte
jeho správnou polohu.
- Nepoužívejte mìøící zaøízení nástroje (nebo jednotku mìøícího zaøízení délky) døíve,
než se pøesvìdèíte, že nièemu nepøekáží.
PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC
18
1.
2.
3.
4.
5.
Záruèní podmínky
Na náøadí a stroje PROMA CZ je poskytována 36 mìsíèní záruka od data prodeje (prokázat øádnì
vyplnìným záruèním listem, úètenkou).
Záruka se nevztahuje na závady zavinìné neodborným zacházením, pøetížením, použitím
nesprávného pøíslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojù, zásahem nepovolané osoby,
pøirozeným opotøebením nebo poškozením bìhem transportu.
Pøi uplatòování nárokù na záruèní opravu je nutno pøedložit záruèní list, který je platný pouze tehdy, jeli opatøen datumem prodeje, výrobním èíslem (èíslem série), razítkem pøíslušné prodejny a podpisem
prodávajícího, který tím potvrzuje øádné pøedvedení a vysvìtlení funkcí výrobku.
Reklamaci uplatòujte u prodejce, kde jste náøadí nebo stroj zakoupili, popø. zašlete v nerozloženém
stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruèní list (datum prodeje, výr. èíslo, pøíp. èíslo série,
razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být zaznamenány ihned pøi prodeji.
Záruèní doba se prodlužuje o dobu, po kterou je náøadí nebo stroj v záruèní opravì. Nebude-li pøi
opravì shledána závada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika
vlastník stroje nebo náøadí.
Stroj nebo náøadí zasílejte do opravy s vloženým záruèním listem, nejlépe v originální krabici, kterou
doporuèujeme pro tyto úèely dobøe uschovat.
Záruka zaniká v tìchto pøípadech:
- výrobek nebyl dodán oèištìný v originál balení s øádnì vyplnìným záruèním listem
- údaje v záruèním listì nesouhlasí s údaji na štítku stroje
- výrobek je používán v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla neodborným zásahem do výrobku
- výrobek byl mechanicky poškozen vinou uživatele (napø. zneèištìním, nedodržením mazacího plánu,...)
- jedná-li se o pøirozené opotøebení výrobku
- jedná-li se o bìžnou údržbu výrobku (napø. vyèištìní, promazání, seøízení,...)
SERVIS - PROMA CZ s.r.o
centrální servis - Mìlèany 38, 518 01 DOBRUŠKA
19
494 629 015
Záruèní list
Výrobek: ØEZAÈKA NA DLAŽBU
Typ: RD-1200S
Datum:
Výr. èíslo / rok výroby:
(série)
Op. è.:
Datum:
Op. è.:
Datum:
Razítko a podpis
Bez øádnì vyplnìného zár. listu nebude na pøípadné reklamace brán zøetel!

Podobné dokumenty

2 in 1

2 in 1 Dokonèení modelu Zkontrolujte celý model. Musí být soumìrný a nepokroucený.

Více

Produktová monografie PICOPREP

Produktová monografie PICOPREP n u l a A r t e r i o l a M í z n í u z l i n a S v a l o v á v r s t v a s l i z n i c e M í z n í c

Více

defibrilátor - SHOParamedik

defibrilátor - SHOParamedik možnosti dobíjení; 200 joulù za ménì než 7 sekund (360 joulù za ménì než 12 sekund). Funkce tøívodièového monitorování (svod II): (v pøípadì zakoupení funkce zobrazení EKG) Vyžaduje zakoupení tøívo...

Více