Technický list

Komentáře

Transkript

Technický list
Datový list výrobku | Produktdatenblatt | Technical data sheet | 07-2013
EnergiePlus comfort
HOMOGENNÍ PODKLADNÍ DESKA POD OMÍTKU PRO DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ STAVBY
die homogene Putzträgerplatte für den Holzrahmenbau
The homogeneous base board for rendering for timber frame construction
▪▪ Vyrobena nejpokrokovějším suchým
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
­postupem
Povrch lze omítat
Nízká tepelná vodivost
Po obvodu symetrické pero a drážka
Vysoká pevnost v tlaku
Spojitá hydrofobní úprava
Otevřená difuzi vodní páry
Obecné schválení stavebního dohledu
OBLASTI POUŽITÍ
▪▪ Typy použití podle DIN 4108-10: WABds,
WAPzh, WH, WIzg
▪▪ Podkladní deska pod omítku prokombinované tepelně izolační systémy (např.
EnergiePlus WDVS comfort) v dřevěných
rámových stavbách
09
No. 0104-0909-024-2
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,sur
une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
hergestellt im modernen Trockenverfahren
Oberfläche verputzbar
Niedrige Wärmeleitfähigkeit
umlaufende symmetrische Nut und Feder
hohe Druckfestigkeit
durchgehend hydrophobiert
dampfdiffusionsoffen
allgemein bauaufsichtlich zugelassen
Anwendungsgebiete
▪▪ Anwendungstypen nach DIN 4108-10:
WABds, WAPzh, WH, WIzg
▪▪ Putzträgerplatte für Wärmedämm ver-bundsysteme (z.B. EnergiePlus WDVS
Holzrahmenbau
comfort) im
▪▪ Manufactured using the world‘s most innovative
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
dry process
Suitable for plastering of the surface
Low thermal conductivity
Symmetrical tongue-and-groove around the edges
High compressive strength
Treated all over with a waterproofing agent
Vapour permeable
Applications
▪▪ Base board for rendering for thermal insula-
tion composite systems (e.g. EnergiePlus
WDVS comfort) in timber frame construction
Datový list výrobku | Produktdatenblatt | Technical data sheet | 07-2013
Technické údaje | Technische Daten | Technical data
Technické údaje | Technische Daten | Technical data
Označení
Bezeichnung | Description
Dřevovláknitá izolační deska | Holzfaserdämmplatte |
Wood fibre insulation board
WF-EN13171-T4-TR20-CS(10/Y)100-WS1,0-MU3-AFr100
Odpadový klíč podle AVV
Abfallschlüssel nach aVV |
Disposal code in accordance with AVV
030105, 170201
Obecné schválení stavebního dohledu
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | General
­technical approval
Z-23.15-1417 Podkladní deska pod omítku | Putzträgerplatte | base board for rendering
Z-33.47-905 ITE | EnergiePlus WDVS comfort | thermal
­insulation composite system
Skladba
Volldeklaration | Composition
Dřevní vlákna, PMDI lepení 4%, parafín 1%| Holzfasern, PMDI-Verleimung 4%, Paraffin 1% | Wood fibres, PMDI
bonding 4%, paraffin 1%
Omítky a příslušenství vyhovující
schválení
Zulassungskonforme Putze und Zubehör |
Render and accessories compliant with
approval regulations
www.energieplus-putz.de,
Tel. +49 (0) 3 46 51. 41 69 00 [DE, EU]
[email protected], N° Azur 08 10. 60 06 99 [FR]
Tel. +420 283 893 426 [CZ]
[email protected] [CZ]
Výrobní postup Herstellverfahren | Manufactoring method
Suchý postup
Trockenverfahren | Dry process
Specifická tepelná kapacita Spezifische Wärmekapazität | Specific heat capacity
2100 J/(kg∙K)
Forma dodávky
Lieferform | Delivery form
Homogenní desky
Homogene Platten | Homogeneous boards
Max. tíha | Max. Gewicht | Max. density
185 kg/m³
Profil hran
Kantenprofil | Edge profile
Drážka a pero *
Nut und feder | Tongue and groove
Napětí v tlaku při poměrném stlačení 10 %
Druckspannung bei 10 % Stauchung |
Compressive stress at 10 % deformation
≥ 100 kPa
Tloušťky [mm]
Dicken | Thicknesses
22*, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene |
Tensile strength perpendicular to the board plane
≥ 20 kPa
Dodací a výpočetní rozměr [mm]
Liefer- und berechnungsmaß |
Delivery and calculation dimension
1325 x 615
Odpor proti difuzi vodní páry μ
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ |
Water vapour diffusion resistance factor μ
3
Krycí rozměr [mm]
Deckmaß | Coverage dimension
1300 x 590
Tepelná vodivost Wärmeleitfähigkeit | Thermal conductivity
≥ 80 mm: λD = 0,039W/(mK) [EU] , λR= 0,042W/(mK) [DE],
λr = 0,043W/(mK) [AT]
≤ 60 mm: λD = 0,043W/(mK) [EU] , λR= 0,046W/(mK) [DE],
λr = 0,047W/(mK) [AT]
Rozměry | Formate | Dimensions
* Jako příslušenství jsou dostupné nadpražní desky | Laibungsplatten sind als Zubehör erhältlich | Reveal panels are
available as accessory
Tento datový list výrobku odpovídá technickému stavu v čase tisku a při novém vydání ztrácí platnost. Platí
ve spojení s dalšími podklady HOMATHERM®. Při zpracování dodržujte prosím naše podrobné pokyny pro
zpracování. Musí se dodržovat národní stavební předpisy. Údaje a vhodnost materiálu pro uvažované účely
použití se musí v každém případě ověřit ze strany stavby. Ručení HOMATHERM® je vyloučeno. To platí také
pro tiskové chyby a dodatečné změny technických údajů.
Podélný odpor proudění | Längenbezogener Strömungs­
widerstand | Length-based flow resistance
≥ 100 kPa∙s/m²
Krátkodobá absorpce vody
Kurzzeitige Wasseraufnahme | Short-term water absorption
≤ 1,0 kg/m²
Požární ochrana
Brandschutz | Fire Classification
Eurotřída podle EN 13501-1 | Euroklasse nach EN 13501-1: E
This product data sheet is based on the best available technical information at the time of printing and will no longer be
| Euroclass in accordance with EN 13501-1: E
Dieses Produktdatenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen
einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit weiteren HOMATHERM® Unter-lagen. Bei der Ver­
arbeitung beachten Sie bitte unsere ausführlichen Verarbeitungshinweise. Vorschriften des nationalen Baurechts sind ein­
zuhalten. Die Angaben und die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseitig
zu überprüfen. Eine Haftung durch HOMATHERM® ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche
Änderungen technischer Angaben.
valid when a new version is published. It is applicable in conjunction with other HOMATHERM® documentation. When
handling, please observe our extensive handling tips. National building legislation regulations must be complied with. The information and suitability of the materials for the intended purposes must always be checked by the client. HOMATHERM®
is exempt from any liability claims. This also applies to misprints and subsequent changes to technical information.
HOMATHERM GmbH | Ahornweg 1 | 06536 Berga | Deutschland | Hotline +49 (0)3 46 51. 4 16-61 | Hotline English +44 (0)8 44. 8 80 24 78 | Fax +49 (0)3 46 51. 4 16-39 | [email protected] | www.homatherm.com
HOMATHERM FRANCE S.A.S. | 16, rue Pierre Marie FACHE | 52410 CHAMOUILLEY | France | Tél. 03 25 55 10 00 | Fax 03 25 55 10 01 | [email protected] | www.homatherm.com/fr