Certifikát pro vyšetření srdce - Cavalier King Charles Spaniel klub

Komentáře

Transkript

Certifikát pro vyšetření srdce - Cavalier King Charles Spaniel klub
Certifikát pro vyšetření srdce
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
Čech, Moravy a Slezska www.cavalierclub.cz
pes/dog fena/bitch
Jméno a CHS / Dog Reg. Name:
Datum narození / Date of Birth:
Barva / Colour:
Registrační číslo / Reg No:
Číslo čipu|tetování / Chip|Tattoo No:
Jméno majitele / Owner's Name:
Adresa / Owner's Address: ,
Souhlasím s tím, že všechny informace mohou být použity veterinárními lékaři a genetiky zkoumajícími problém srdečního šelestu u
kavalírů. Zároveň souhlasím s tím, že výsledky budou uloženy v klubové databázi a zveřejněny na klubovém webu.
Podpis majitele / Owner's Signature:
Datum / Date:
Klub na svém webu také publikuje seznam psů a fen, kteří mají čistý výsledek poslechového vyšetření srdce po pátém roce jejich věku.
Tento seznam má pomáhat chovatelům, kteří chtějí postupovat v chovu v souladu s pokyny pro zlepšení zdraví plemene. Pokud vyšetřený
jedinec splní potřebná kritéria, bude na tento seznam automaticky přidán.
V mnoha zemích se ukazuje, ž e MVD – Mitral Valve Disease (Onemocně ní srdeč ních chlopní) je u kavalírů velice bě ž né a č asto vede k
předč asné mu srdeč nímu selhá ní a smrti. Přestož e moderní medicína doká ž e vylepš it kvalitu a dé lku ž ivota, je to stá le stresující jak pro
majitele tak pro chovatele. Nedá vná studie vedená univerzitami v Anglii ukazuje, ž e vrhy odchované ze psů , u nichž se š elest na srdci
objevil pozdě ji v ž ivotě , mají menš í pravdě podobnost předč asně onemocně t. Proto se klub snaž í podporovat chovatele, aby kaž doroč ně
nechali vyš etřit své psy a v chovu dá vali přednost starš ím zdravý m jedinců m. MVD obvykle zač íná jako tichý š elest (stupeň 1 a 2), postupně
se zvyš uje na hlasitosti, jak nemoc postupuje přes mírný (stupeň 3) a hlasitý š elest (stupeň 4). Šelesty stupně 5 a 6 jsou charakterizová ny
jako chvě ní, přič emž š elest stupně 6 je slyš itelný i bez stetoskopu na hrudní stě ně .
Simon T Swift, MA. VetMB, Cert SAC. MRCVS
STANOVISKO VETERINÁŘE:
V souladu s ozdravným programem Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska jsem vyšetřil výše uvedeného psa na
přítomnost MVD. Potvrzuji, že v době mého vyšetření:
jsem nebyl schopen zjistit žádný důkaz mitrální regurgitace / I was unable to detect any evidence of mitral regurgitation
jsem zjistil šelest odpovídající mitrální regurgitaci stupně / I detected a murmur consistent with mitral regurgitation, grade .... z / from 6.
Podpis / Vet's Signature:
Jméno / Name:
Adresa / Address:
Datum /Date:
Kopii tohoto certifikátu prosím zašlete na adresu klubové poradkyně chovu:
Kateřina Šmejkalová
Straky 192, 289 25 Straky, okr. Nymburk
[email protected]
sestaveno 8.3.2015
strana 1 z 2
Certifikát pro vyšetření srdce
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
Čech, Moravy a Slezska www.cavalierclub.cz
pes/dog fena/bitch
Jméno a CHS / Dog Reg. Name:
Datum narození / Date of Birth:
Barva / Colour:
Registrační číslo / Reg No:
Číslo čipu|tetování / Chip|Tattoo No:
Jméno majitele / Owner's Name:
Adresa / Owner's Address: ,
Souhlasím s tím, že všechny informace mohou být použity veterinárními lékaři a genetiky zkoumajícími problém srdečního šelestu u
kavalírů. Zároveň souhlasím s tím, že výsledky budou uloženy v klubové databázi a zveřejněny na klubovém webu.
Podpis majitele / Owner's Signature:
Datum / Date:
Klub na svém webu také publikuje seznam psů a fen, kteří mají čistý výsledek poslechového vyšetření srdce po pátém roce jejich věku.
Tento seznam má pomáhat chovatelům, kteří chtějí postupovat v chovu v souladu s pokyny pro zlepšení zdraví plemene. Pokud vyšetřený
jedinec splní potřebná kritéria, bude na tento seznam automaticky přidán.
V mnoha zemích se ukazuje, ž e MVD – Mitral Valve Disease (Onemocně ní srdeč ních chlopní) je u kavalírů velice bě ž né a č asto vede k
předč asné mu srdeč nímu selhá ní a smrti. Přestož e moderní medicína doká ž e vylepš it kvalitu a dé lku ž ivota, je to stá le stresující jak pro
majitele tak pro chovatele. Nedá vná studie vedená univerzitami v Anglii ukazuje, ž e vrhy odchované ze psů , u nichž se š elest na srdci
objevil pozdě ji v ž ivotě , mají menš í pravdě podobnost předč asně onemocně t. Proto se klub snaž í podporovat chovatele, aby kaž doroč ně
nechali vyš etřit své psy a v chovu dá vali přednost starš ím zdravý m jedinců m. MVD obvykle zač íná jako tichý š elest (stupeň 1 a 2), postupně
se zvyš uje na hlasitosti, jak nemoc postupuje přes mírný (stupeň 3) a hlasitý š elest (stupeň 4). Šelesty stupně 5 a 6 jsou charakterizová ny
jako chvě ní, přič emž š elest stupně 6 je slyš itelný i bez stetoskopu na hrudní stě ně .
Simon T Swift, MA. VetMB, Cert SAC. MRCVS
STANOVISKO VETERINÁŘE:
V souladu s ozdravným programem Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska jsem vyšetřil výše uvedeného psa na
přítomnost MVD. Potvrzuji, že v době mého vyšetření:
jsem nebyl schopen zjistit žádný důkaz mitrální regurgitace / I was unable to detect any evidence of mitral regurgitation
jsem zjistil šelest odpovídající mitrální regurgitaci stupně / I detected a murmur consistent with mitral regurgitation, grade .... z / from 6.
Podpis / Vet's Signature:
Jméno / Name:
Adresa / Address:
Datum /Date:
Kopii tohoto certifikátu prosím zašlete na adresu klubové poradkyně chovu:
Kateřina Šmejkalová
Straky 192, 289 25 Straky, okr. Nymburk
[email protected]
sestaveno 8.3.2015
strana 2 z 2

Podobné dokumenty