Pražská energetika, as

Komentáře

Transkript

Pražská energetika, as
Pražská energetika, a.s.
Obsah
I.
Poslání, vize a cíle společnosti Pražská energetika, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Profil společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Úvodní slovo předsedy představenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
II.
Statutární orgány a vedení společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kodex správy a řízení společnosti založený na principech OECD
(Prohlášení společnosti o míře souladu její správy a řízení s kodexem) . . . . . . . . . . . . . 22
III.
Přehled hlavních mezníků v historii společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dlouhodobá strategie společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Současný stav v sektoru elektroenergetiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
IV.
Obchodní činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Distribuční síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Investice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Informatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
V.
Finanční zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Lidské zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Vztahy s veřejností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
VI.
Kapitálové účasti k 31. 12. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Akcionáři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4
VII.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a,
odst. 9 obchodního zákoníku (Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami) . . . . . . .
93
Informace požadované v souladu se zákonem o cenných papírech . . . . . . . . . . . . . . .
99
Zpráva dozorčí rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
VIII.
Zpráva o auditu řádné (nekonsolidované) účetní závěrky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Řádná (nekonsolidovaná) účetní závěrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Zpráva o auditu ke konsolidované účetní závěrce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Konsolidovaná účetní závěrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
IX.
Organizační struktura PRE k 31. 12. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Čestné prohlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Seznam použitých zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Adresy a kontaktní údaje subjektů skupiny PRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Adresa akciové společnosti a jejích pracovišť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Povodňová příloha
Změny, které nastaly od skončení účetního období (31. 12. 2002) do závěrky vydání
této výroční zprávy (11. 6. 2003), jsou v textu vyznačeny tučnou kurzívou.
5
I.
POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI
Ve společnosti Pražská energetika, a.s., (dále PRE) byla vytvořena strategie pro období otevírání trhu s elektřinou v České republice. Byly formulovány základní strategické cíle, poslání a vize
společnosti, a to jak pro úroveň portfolia PRE, tak pro samotnou mateřskou společnost.
Portfolio PRE je tvořeno 100% vlastněnými dceřinými společnostmi PREmont LHOTKA a.s.,
Cejchovna elektroměrů Praha a.s., ODEM a.s., a PREleas, a.s.
Poslání mateřské společnosti
Posláním PRE je zvyšování spokojenosti zákazníků, akcionářů a zaměstnanců společnosti
poskytováním spolehlivých a kvalitních dodávek elektřiny a s tím souvisejících služeb s využitím
všech schopností a zdrojů.
Vize mateřské společnosti
Vizí PRE je stát se pružnou a efektivní společností, jejíž profesionální tým zaměstnanců řídí aktivity společnosti v oblasti distribuce elektřiny a obchodu s elektřinou s výkonností evropské společnosti tak, aby
uspokojil požadavky a očekávání zákazníků a zaručil zvyšování její hodnoty pro akcionáře.
Strategické cíle společnosti jsou následující:
Zvyšovat hodnotu společnosti pro akcionáře.
Zvyšovat retenci zákazníků.
Koordinovat postupy distribuce a obchodu v rámci jednotných cílů PRE.
Rozvinout možnosti obchodu v oblasti nákupu elektřiny.
Snižovat ekologické zátěže.
Podporovat úsporná řešení užití energie.
Aktivně podporovat činnost regulátora a státní správy a podílet se
na řešení problémů společného zájmu.
Zajistit pro výkonné a iniciativní pracovníky profesionální a kariérový růst.
V Y B R A N É F I N A N Č N Í , O B C H O D N Í A T E C H N I C K É U K A Z AT E L E
Finanční ukazatele
Celková aktiva – netto
mil. Kč
Stálá aktiva – brutto
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
12 535,9
12 829,7
11 832,2
11 240,4
10 893,5
10 066,5
10 885,8
8 219,8
6 938,0
8 230,0
mil. Kč
16 381,3
17 723,2
16 855,8
15 595,3
14 416,6
12 713,6
10 936,8
9 123,8
z toho rozvod elektřiny
mil. Kč
13 338,4
13 412,0
12 218,7
11 279,0
9 905,4
8 740,5
7 698,8
7 570,9
6 624,2
ostatní včetně pozemků
mil. Kč
3 042,9
4 311,2
4 637,1
4 316,3
4 511,2
3 973,1
3 238,0
1 552,9
1 605,8
%
35,4
41,5
40,1
39,5
38,8
39,6
41,7
46,6
46,9
mil. Kč
10 394,3
10 198,0
9 827,6
9 168,0
8 473,3
7 371,4
6 108,4
4 894,0
4 359,8
Odepsanost hmotného majetku
Zůstatková hodnota DLHM k 31. 12.
Oběžná aktiva
mil. Kč
889,5
1 402,1
836,8
877,0
1 478,9
1 770,2
2 859,7
1 134,3
856,9
Ostatní aktiva
mil. Kč
1 024,5
1 001,4
892,7
869,7
543,9
586,6
1 619,8
2 021,8
1 702,1
Vlastní kapitál
mil. Kč
7 888,4
7 485,0
7 001,3
6 866,7
6 712,8
6 326,8
5 863,8
5 603,8
5 123,4
Základní kapitál k 31. 12.
mil. Kč
3 869,4
3 869,4
3 869,4
3 869,4
3 869,4
3 869,4
3 869,4
3 869,4
3 869,4
Cizí zdroje
mil. Kč
3 220,8
3 872,0
3 516,7
3 241,1
3 285,7
3 117,7
2 488,6
2 483,6
1 806,5
49,6
z toho bankovní úvěry
a výpomoci
mil. Kč
130,0
780,0
1 110,0
1 000,0
1 450,0
1 950,4
903,0
814,6
Ostatní pasiva
mil. Kč
1 426,7
1 472,7
1 314,2
1 132,6
895,0
622,0
2 533,4
132,3
8,1
Výnosy celkem*
mil. Kč
10 808,2
10 191,5
9 591,4
9 462,8
8 700,4
7 882,9
7 886,0
8 655,6
6 416,6
z toho výnosy za elektřinu
Náklady celkem*
mil. Kč
10 068,4
9 481,9
8 781,3
8 752,3
8 015,9
7 357,9
7 166,2
6 751,5
6 145,4
mil. Kč
9 429,7
8 932,1
8 860,4
8 740,9
7 837,1
7 344,3
7 404,7
8 201,1
6 030,8
4 566,7
z toho náklady na nákup
mil. Kč
6 288,1
6 018,2
5 979,4
5 705,9
5 557,4
5 286,0
5 339,9
5 016,0
Odpisy stálých aktiv
elektřiny
mil. Kč
674,2
815,8
857,4
771,9
647,3
571,3
496,9
429,2
410,3
Celkové náklady na opravy
mil. Kč
426,2
344,0
413,1
429,8
291,0
283,4
260,3
200,0
140,5
Celkové investice
mil. Kč
1 014,8
1 280,2
1 646,9
1 541,7
1 934,2
1 919,3
1 836,9
1 085,9
475,6
Investiční výdaje na DLHM a DLNHM
mil. Kč
1 013,9
1 280,2
1 642,9
1 540,7
1 849,5
1 889,4
1 764,7
1 063,1
475,6
Kč
257,48
226,96
136,46
128,50
160,00
116,82
83,31
117,46
–
1 582
Čistý zisk na akcii
Průměrná cena elektřiny
Kč/MWh
2 062
2 006
1 954
1 977
1 798
1 641
1 585
1 581
Kč/MWh
1 555
1 562
1 640
1 717
1 741
1 749
1 759
1 773
1 800
maloodběr podnikatelé
Kč/MWh
2 653
2 604
2 382
2 434
2 488
2 286
2 280
2 286
2 388
maloodběr obyvatelstvo
z užitečné dodávky
z toho: velkoodběratelé
Kč/MWh
2 594
2 404
2 229
2 093
1 470
1 174
1 018
954
833
Zisk před zdaněním
mil. Kč
1 378,5
1 259,4
730,9
721,9
863,2
538,6
481,3
728,2
673,7
Zisk po zdanění
mil. Kč
996,3
878,2
528,0
497,2
619,3
452,0
322,4
454,5
385,8
* Bez obratů finančních operací
Ostatní ukazatele
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Distribuce celkem
GWh
5 277,50
5 443,20
4 983,30
4 926,00
4 913,60
4 953,50
4 994,00
4 715,90
4 385,30
Nákup celkem – obchod
GWh
5 232,80
5 443,20
4 983,30
4 926,00
4 913,60
4 953,50
4 994,00
4 715,90
4 385,30
GWh
3 935,50
4 599,10
4 600,90
4 712,80
4 717,00
4 670,50
4 679,50
4 206,40
4 263,30
Povinný výkup
GWh
240,70
–
–
–
–
–
–
–
–
nákup z ostatních zdrojů
GWh
1 093,90
844,10
382,40
213,20
196,60
283,00
314,50
509,50
122,00
z toho: nákup od ČEZ, a. s.
Distribuce – ostatní
Ztráty v rozvodu elektřiny
Užitečná dodávka elektřiny celkem
GWh
44,70
–
–
–
–
–
–
–
–
GWh
463,5
482,1
477,1
483,7
445
459,4
472,9
446,7
492,1
GWh
4 748,70
4 724,80
4 506,20
4 442,40
4 468,60
4 494,10
4 521,10
4 269,20
3 893,20
GWh
2 142,27
2 455,00
2 301,30
2 210,10
2 182,00
2 155,00
2 111,40
2 012,60
1 921,40
velkoodběratelé OZ
GWh
321,50
–
–
–
–
–
–
–
–
maloodběr podnikatelé
GWh
961,00
934,30
949,10
1 026,80
877,00
776,40
793,50
769,20
636,70
GWh
1 323,90
1 331,50
1 215,60
1 158,30
1 365,30
1 542,50
1 600,00
1 472,30
1 320,60
počet
682 504
676 329
671 667
666 522
661 112
657 178
659 283
649 976
647 787
z toho: velkoodběratelé CHZ
maloodběr obyvatelstvo
Počet odběratelů elektřiny celkem
z toho: velkoodběratelé
počet
1 854
1 836
1 791
1 768
1 726
1 684
1 643
1 616
1 574
maloodběr podnikatelé
počet
123 344
119 986
117 934
115 205
112 276
109 558
106 495
103 539
100 667
maloodběr obyvatelstvo
počet
557 306
554 507
551 942
549 549
547 110
545 936
551 145
544 821
545 546
km
11 122,6
12 607,0
12 525,0
12 409,2
12 028,0
11 683,6
11 414,1
11 147,5
11 067,6
Délka elektrických sítí celkem
z toho: VVN
km
194,0
202,0
181,0
174,3
174,3
174,3
174,3
174,3
143,9
VN
km
3 546,0
3 535,0
3 570,0
3 574,8
3 530,0
3 468,8
3 397,3
3 312,7
3 324,0
NN
km
7 382,6
8 870,0
8 774,0
8 660,1
8 323,7
8 040,5
7 842,5
7 660,2
7 599,7
osoby
1 287
1 314
1 352
1 400
1 517
1 599
1 538
1 499
1 523
Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců
V roce 2002 došlo ke změně prezentace některých údajů v účetní závěrce. Formát údajů za rok 2001 uvedených v této výroční zprávě se může lišit od
srovnatelných údajů za rok 2001 uvedených v účetní závěrce k 31. prosinci 2002.
9
Vývoj tržeb
za elektrickou energii (mil. Kč)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999 2000
2001 2002
Úroveň zadluženosti
(cizí zdroje + ostatní pasiva)
pasiva celkem
50
40
30
20
10
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999 2000
Tvorba zisku
zisk před zdaněním (mil. Kč)
1 600
1 200
800
400
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999 2000
10
2001 2002
2001 2002
PROFIL SPOLEČNOSTI
Základní údaje o PRE
plošný rozsah oblasti Praha včetně Roztok. . . . . . . . . . . . . . . . cca 500 km2
počet obyvatel v oblasti Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000 osob
průměrný počet obyvatel na km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 376 osob
Pražská energetika, a.s., je společnost s bohatou tradicí trvající více než sto let. Dne 1. 9. 1897
byla založena firma, kterou PRE považuje za svého přímého právního předchůdce – Elektrické
podniky královského hlavního města Prahy. Tento subjekt tehdy kompletně zajišťoval pro hlavní
město výrobu elektřiny, výstavbu, údržbu a provozování všech tratí elektrických drah, osvětlení na
ulicích a v domech a samozřejmě i distribuci elektrické energie pro velké průmyslové podniky, drobné
podnikatele a domácnosti.
V průběhu první poloviny minulého století prodělala firma řadu reorganizací a restrukturalizací,
přečkala obě světové války, období socialistického hospodaření; v roce 1990 se Pražské energetické
závody staly samostatným státním podnikem a 1. 1. 1994 vznikla akciová společnost Pražská energetika v dnešní podobě.
PRE je regionální distribuční energetickou společností působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy. Na tomto území o rozloze přibližně 500 km2 a cca 1,2 mil. obyvatel je společnost
dodavatelem elektřiny pro všechny průmyslové podniky, podnikatele a domácnosti. Prioritní snahou
vedení a všech zaměstnanců společnosti je změnit podnik dříve technokratického typu na moderní elektroenergetickou společnost komerčního zaměření, která je schopna pružně se přizpůsobovat proměnlivým požadavkům svých zákazníků. Hlavním cílem všech zaměstnanců je zvyšování kvality veškerých
poskytovaných služeb, příprava společnosti pro budoucí konkurenční prostředí v sektoru energetiky,
zvýšení vlastního kapitálu firmy, trvalé zlepšování ekonomických ukazatelů a v neposlední řadě i změna
přístupu a myšlení zaměstnanců ve vztahu k jejich práci a k zákazníkům.
V souvislosti s přípravou sektoru na tržní prostředí, které bude doslova revoluční změnou, bude třeba
ve zvýšené míře podporovat především samostatnost a odpovědnost zaměstnanců v oblasti poskytování
služeb zákazníkům. Naprostou samozřejmostí bude dodržování Etického kodexu, který byl zpracován
vedením společnosti. Nutnost zvýšených požadavků na fungování společnosti se postupně odrazí i v zaměstnanecké struktuře.
11
Předmět podnikání společnosti byl naposledy aktualizován na valné hromadě
konané dne 11. 6. 2003 a sestává z následujících činností:
obchod s elektřinou,
distribuce elektřiny,
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení – dle rozsahu oprávnění,
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a zařízení,
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení,
zpracování dat, služby databank, správa sítí,
poskytování SW a poradenství v oblasti HW a SW,
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení,
projektování elektrických zařízení,*
velkoobchod,
specializovaný maloobchod,
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
maloobchod použitým zbožím,
grafické práce a kresličské práce,
provádění staveb, jejich změn a odstraňování,*
opravy a montáž měřidel,
pronájem a půjčování věcí movitých,
opravy pracovních strojů,
silniční motorová doprava nákladní,
silniční motorová doprava osobní,
ubytovací služby,
hostinská činnost,
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení,
poskytování telekomunikačních služeb,
testování, měření a analýzy,
revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení,
zprostředkování obchodu,
realitní činnost,
pořádání školení v oblasti výpočetní techniky včetně lektorské činnosti,
činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
u fyzických a právnických osob,
zprostředkování služeb,
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
činnost technických poradců v oblasti energetiky a stavebnictví,
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
inženýrská činnost v investiční výstavbě,
reklamní činnost a marketing,
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
* Dne 11. 6. 2003 bylo vypuštěno
Ing. Drahomír Ruta
předseda představenstva a generální ředitel
Ú VO D N Í S L OVO P Ř E D S E DY P Ř E D S TAV E N S T VA
Vážení akcionáři, vážení čtenáři,
rok 2002 byl výjimečným hned ze dvou důvodů. Zažili jsme povodně v rozsahu, který nikdo nepamatuje, a došlo k otevření trhu v elektroenergetice pro zákazníky s ročním odběrem nad 40 GWh.
Lze konstatovat, že s následky povodní jsme se vyrovnali velice dobře, v době největšího výpadku
proudu bylo mimo provoz 524 distribučních trafostanic. Při vzniku povodní se zdálo, že odstraňování
jejich následků bude trvat do konce září, podařilo se to ale již o čtrnáct dní dříve, zejména díky mimořádnému pracovnímu nasazení řady našich pracovníků i spolupracujících firem i dobré práci lidí ve všech
řídících štábech. Povodně urychlily nebo podnítily řešení některých záležitostí, které bychom bez povodní
řešili pomaleji. Naši zákazníci postižení povodní měli možnost se v každém okamžiku podívat na internetovou stránku PRE a najít si informaci o tom, v jakém stavu je distribuční trafostanice, která je napájí. Voda také zúžila seznam potenciálních dodavatelů technických zařízení, neboť se ukázalo, že zařízení
různých výrobců v podobných cenových relacích se kvalitativně liší. Odstraňování následků povodní stálo jen v přímých nákladech v loňském roce 161 mil. Kč a další související náklady budou vynaloženy letos a v příštím roce.
Rok 2002 byl také prvním rokem fungování zatím omezeného trhu s elektřinou v České republice.
Proto byla ve společnosti završena významná etapa přeměny na společnost orientovanou na zákazníka a připravenou uspět v novém konkurenčním prostředí. Od 1. 7. 2002 byla zavedena nová organizační struktura. Činnost podniku byla rozdělena do tří divizí – Síť, Obchod a Služby, které se specializují na svoji činnost.
Divize Síť je držitelem licence provozovatele distribuční soustavy a je v ní soustředěna většina regulované činnosti. Divize Obchod drží licenci na obchod a zajišťuje nákup a dodávky elektřiny jak oprávněným zákazníkům, tak zajišťuje regulovanou činnost nákupu a dodávky chráněným zákazníkům. Divize
Služby zajišťuje služby finanční, personální, logistické, informatické, právnické a majetkově správní pro
obě další divize i pro společnost jako celek.
15
Divize Obchod měla v roce 2002 první čtyři oprávněné zákazníky. Ke konci roku 2002
probíhala jednání s těmi zákazníky, kteří se stali oprávněnými od 1. 1. 2002. V této skupině
se podařilo udržet všechny zákazníky a úbytek jednoho zákazníka ve skupině nad 40 GWh byl
nahrazen získáním jednoho zákazníka ve skupině nad 9 GWh. To je velmi dobrý výsledek.
Významnou událostí minulého roku byl summit NATO v Praze. V době konání tohoto
summitu byla zajištěna zcela bezproblémová dodávka elektřiny. Nicméně se v loňském roce
vyskytlo několik významných poruch v distribuční síti, z nichž největší byl plošný výpadek
proudu Rozvodny Střed. Maximální zatížení v síti dosáhlo 1 055 MW, tj. o 20 MW více, než
v roce 2001. Dodávka elektřiny stoupla pouze o 0,5 %.
Z celkového objemu investic 1 014 mil. Kč bylo opět nejvíce vydáno do oblasti sítě –
888 mil. Kč. Mezi významné rozestavěné akce patří rekonstrukce rozvodny 110 kV Malešice, rekonstrukce rozvodny 22kV a doplnění řídicí techniky v rozvodně Střed, výstavba nové rozvodny
110 kV na Černém Mostě a výstavba centrálního dispečinku v Nitranské.
V roce 2003 se obchodní divize bude intenzivně připravovat na další etapu otevření trhu s elektřinou. V divizi Síť bude věnován prostor dalšímu řešení některých následků povodní a poruch.
V loňském roce se začal implementovat celopodnikový systém řízení rizik. Tato práce bude skončena
v dubnu 2003.
Ani povodně, ani poruchy na distribuční síti neznehodnotily hospodářský výsledek firmy. Loni jsme
dosáhli rekordně vysokého čistého zisku 996 mil. Kč. Na dobrých výsledcích se podílelo všech 1 287
zaměstnanců, kterým patří poděkování. Společnost se již delší dobu angažuje v podpoře zdravotnictví
a dětských domovů, proto i v roce 2002 byla určitá část vydělaných prostředků věnována formou darů
této oblasti.
Ing. Drahomír Ruta
předseda představenstva a generální ředitel
16
II.
STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI ORGÁNY
A VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Představenstvo k 31. 12. 2002
Ing. Drahomír Ruta
Ing. Vladimír Šalek
Ing. František Krákora
Předseda,
Místopředseda,
Člen,
absolvent ČVUT – FEL v Praze;
absolvent VUT – FEL v Brně;
absolvent ČVUT – FEL v Praze;
v sektoru energetiky pracuje
v sektoru energetiky pracuje
v sektoru energetiky pracuje
od roku 1970. Předseda představenstva
od roku 1971. Předseda představenstva
od roku 1970. Předseda
dceřiné společnosti PREleas, a.s.,
dceřiné společnosti PREmont LHOTKA a.s.
představenstva dceřiné společnosti
člen představenstva PRE-H a.s.
(do 25. 3. 2003).
Cejchovna elektroměrů Praha a.s.
(do 14. 4. 2003).
Datum narození: 25. 3. 1944
a člen představenstva PEAS.
Datum narození: 1. 12. 1946
Bydliště: Praha 4, Na Pankráci 38,
Datum narození: 14. 11. 1946
Bydliště: Praha 8, Sopotská 642/64,
PSČ 140 00
Bydliště: Praha 4, Podjavorinská 6,
PSČ 181 00
PSČ 149 00
Všichni členové představenstva zastávají funkci od 1. 1. 1995
(po opětovné volbě na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne 3. 12. 1999).
Dne 11. 6. 2003 byl počet členů rozšířen z 3 na 5.
Dozorčí rada k 31. 12. 2002
(členové ve funkci k tomuto datu jsou označeni tučnou kurzívou)
Ing. Petr Švec*
Ing. Radek Mička*
Předseda,
Člen,
absolvent ČVUT – FSI v Praze, náměstek primátora hlavního města
absolvent ČVUT – FSI; do 31. 1. vedoucí oddělení majetkových
Prahy, společník REPOK, s.r.o., místopředseda představenstva
účastí; od 1. 2. vedoucí odboru kontroly na FNM ČR.
Pražská teplárenská, a.s., člen představenstva DINKA, a.s. v likvidaci,
Člen představenstva Severočeské doly a.s.,
člen představenstva Nadace BONA, předseda představenstva
místopředseda představenstva MERO ČR, a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s., předseda dozorčí rady
Datum narození: 3. 7. 1967
Pražská teplárenská Holding a.s., předseda dozorčí rady PRE-H a.s.,
Bydliště: Praha 5, Houdova 901/11, PSČ 150 00
člen dozorčí rady Pražská plynárenská Holding a.s.
Datum narození: 22. 7. 1957
Bydliště: Praha 8, Pod Čimickým hájem 180/7, PSČ 180 00
Dipl. Ing. Mark W. Mecidoglu
Člen od 12. 6. 2002 (jmenován od 2. 5. 2002),
absolvent Technické univerzity Berlín, SRN,
Dipl. Vw. Siegmund Messmer
zaměstnanec RWE Plus AG, Essen – v sekci zahraničních
Místopředseda,
majetkových účastí/mezinárodní aktivity vedoucí pro oblast
absolvent vysoké školy ekonomického směru v Kostnici, SRN
České republiky.
Předseda představenstva GESO AG, SRN,
Jednatel společnosti RWE Plus CZ, s.r.o., Praha,
člen představenstva PRE-H a.s.
člen představenstva PRE-H a.s.
Narozen: 16. 6. 1950
Datum narození: 8. 2. 1963 Sale, Velká Británie
Bydliště: 012 19 Dresden, August–Bebel–Strasse 25, SRN
Bydliště: Zeißbogen 37, 45133 Essen, SRN
Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc.*
Ing. František Kubelka*
Člen,
Člen od 12. 6. 2002,
absolvent ČVUT – FSI, člen Zastupitelstva hlavního města Prahy,
absolvent ČVUT – FSI, MPO ČR – náměstek ministra,
člen představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
divize hutnictví, energetiky a stavebnictví (do 28. 2. 2003)
předseda dozorčí rady TCP – Vidoule, a.s., člen dozorčí rady
Datum narození: 30. 11. 1939
Střední průmyslová škola dopravní, Střední odborné učiliště
Bydliště: Kettnerova 2051, Praha 5, PSČ 150 00
a Učiliště, a.s., od 27. 6. 2001 člen dozorčí rady PRE-H a.s.
Datum narození: 1. 5. 1936
Bydliště: Praha 6, U Beránky 5, PSČ 160 00
V průběhu roku byli dále členy dozorčí rady:
Josef Němeček
Člen,
vedoucí provozu poruchové služby; v PRE od roku 1973
Dipl. Ing. Hartmut Fiege
Datum narození: 24. 10. 1948
Člen do 2. 5. 2002,
Bydliště: Praha 10, U Zahradního Města 3192/2C, PSČ 106 00
absolvent vysoké odborné školy Bielefeld, SRN
Vedoucí správy aktiv v síťovém regionu Sever společnosti
RWE Net AG, SRN
Zdeněk Přenosil
Člen představenstva PRE-H a.s., jednatel RWE Plus CZ s.r.o.,
Člen,
člen dozorčí rady Prometheus, energetické služby, s.r.o.
vedoucí správy sítě Provozní správy jih; v PRE od roku 1961
Narozen: 22. 12. 1950
Datum narození: 2. 9. 1943
Bydliště: 46282 Dorsten, Smetanaweg 27, SRN
Bydliště: Praha 10, Golfová 7, PSČ 102 00
Ing. Jana Novotná
Ladislav Zitta
Členka do 12. 6. 2002,
Člen od 4. 12. 2000,
absolventka ČVUT – FEL, bývalá ředitelka odboru správy
technik měření OK 4; v PRE od roku 1971
elektroenergetiky MPO ČR; v současné době v důchodu
Datum narození: 13. 11. 1952
Datum narození: 21. 4. 1941
Bydliště: Mnichovice, Podskalí 625, PSČ 251 64
Bydliště: Praha 6, Bělohorská 2065, PSČ 169 00
* Dne 11. 6. 2003 odstoupili z funkcí v dozorčí radě, zároveň byli valnou hromadou schválení jako noví členové dozorčí rady: Mgr. P. Hulinský,
36 let, náměstek primátora hl. města Prahy; Ing. Mgr. M. Poche, 25 let, člen zastupitelstva hl. města Prahy; M. Langmajer, 39 let, zástupce
starosty městské části Praha 22; Dipl. Phys. H. Lüschen, 50 let, ředitel úseku zahraničních účastí EnBW AG, SRN.
Emitent prohlašuje, že žádný z členů představenstva a dozorčí rady nebyl odsouzen za trestný čin majetkové povahy. Žádný z členů řídících orgánů není
zaměstnán ani není členem představenstva dozorčí rady v jiných společnostech ani nepodniká mimo okruh společnosti, pokud není uvedeno jinak.
Výkonný management k 31. 12. 2002
Ing. Drahomír Ruta
Ing. František Krákora
generální ředitel
ředitel divize Obchod
Ing. Vladimír Šalek
Ing. Pavel Elis
ředitel divize Síť
ředitel divize Služby
KODEX SPRÁVY A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ZALOŽENÝ NA PRINCIPECH OECD
(Prohlášení společnosti o míře souladu její správy a řízení s kodexem)
Členové představenstva společnosti PRE usilují o všeobecné zdokonalení standardů správy a řízení společnosti a v rozsahu dále uvedeného textu přijali „Kodex správy a řízení společnosti“, jak to doporučuje Komise pro cenné papíry.
Statutární a řídící orgány společnosti
Představenstvo k 31. 12. 2002:
Ing. Drahomír Ruta – předseda
Ing. Vladimír Šalek – místopředseda
Ing. František Krákora – člen
Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy
a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.
Všichni členové představenstva pracují svoji celou profesní kariéru v sektoru elektroenergetiky jednak na různých
úrovních řízení, jednak na různých úsecích aktivit firmy podnikající v energetice. Jde o specialisty, kteří jsou často zváni jako odborní referující na konference a sympozia, jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Odborná způsobilost je v současné době tranzitu od dřívějšího prakticky monopolního postavení distribuční firmy k budoucímu plně tržnímu modelu
prioritou a zárukou, že společnost bude dobře a koncepčně řízena.
Představenstvu přísluší zejména (čl. 17 a 23 stanov společnosti):
1.
2.
3.
4.
zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
vykonávat zaměstnavatelská práva,
svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
a) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů
podle § 160 Obchodního zákoníku,
b) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
c) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a odměňování členů
představenstva a dozorčí rady,
d) zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
e) návrhy na způsob úhrady ztrát společnosti,
f) návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
22
g) návrhy na zřízení a zrušení dalších, ve stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
h) návrh na zrušení společnosti,
i) návrh změny stanov, vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
5. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, sestavení
zprávy o čtvrtletních výsledcích hospodaření pro dozorčí radu a sestavení a uveřejnění výroční a pololetní zprávy podle zákona o cenných papírech, uložení schválené účetní závěrky ověřené auditorem spolu se zprávou auditora do
sbírky listin u rejstříkového soudu do jednoho měsíce po jejím schválení valnou hromadou, zveřejnění vybraných
údajů z výroční zprávy,
6. jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, u nichž to stanovuje Zákoník práce,
7. uzavírat se členy dozorčí rady a se členy představenstva smlouvy na výkon jejich funkcí v souladu s usnesením
valné hromady.
Představenstvu přísluší po předchozím souhlasu dozorčí rady uskutečňovat:
1. kapitálovou účast v jiných obchodních společnostech či sdruženích, kdy hodnota vkladu společnosti je v jednotlivém případě
vyšší než 30 mil. Kč, nebo přijetí jakýchkoli záruk za závazky jiných osob od hodnoty 5 mil. Kč v jednotlivém případě,
2. prodej a pronájem vnitřních organizačních jednotek,
3. výběr auditora účetní závěrky a návrh smlouvy s tímto auditorem,
4. zcizení a dlouhodobý pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 5 mil. Kč,
5. investiční projekty s finančním nákladem nad 30 mil. Kč, přijetí dlouhodobé a střednědobé půjčky (úvěru) a jiné dlouhodobé finanční operace nad 30 mil. Kč,
6. zásady mzdové politiky společnosti,
7. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle
§ 160 Obchodního zákoníku, o předkládané valné hromadě,
8. hospodářský plán, skládající se z plánu hospodářského výsledku, finančního plánu, plánu bilance, investičního plánu,
personálního plánu, plánu nákupu a odbytu, doplněný pětiletým plánem, jakož i změny hospodářského plánu; hospodářský plán, doplněný pětiletým plánem, se předloží před uplynutím předchozího obchodního roku včas ke schválení,
9. koncepci podnikatelské činnosti společnosti.
Představenstvo je povinno si vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:
1.
2.
3.
4.
5.
změnám stanov předkládaným valné hromadě,
pořadu jednání valné hromady včetně materiálů pro valnou hromadu,
zřízení a pravidlům hospodaření fondů,
zásadním změnám všeobecné organizace společnosti,
použití rezervního fondu.
23
Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
Důsledky porušení povinností obsažených ve výše uvedených dvou odstavcích vyplývají z obecně závazných právních
předpisů.
Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů
představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
Vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními Obchodního zákoníku o mandátní smlouvě, pokud z ujednání mezi společností a členem představenstva nebo
z jiných ustanovení Obchodního zákoníku, upravujících jeho povinnosti, nevyplývá jiné určení práv a povinností.
Dozorčí rada k 31. 12. 2002:
Ing. Petr Švec – předseda
Dipl. Vw. Siegmund Messmer – místopředseda
Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. – člen
Ing. Radek Mička – člen
Dipl. Ing. Mark W. Mecidoglu – člen od 12. 6. 2002
Ing. František Kubelka – člen od 12. 6. 2002
Josef Němeček – člen
Zdeněk Přenosil – člen
Ladislav Zitta – člen
V průběhu roku byli dále členy dozorčí rady:
Dipl. Ing. Hartmut Fiege – člen do 2. 5. 2002
Ing. Jana Novotná – členka do 12. 6. 2002
Dozorčí radě přísluší zejména (čl. 24 a 29 stanov společnosti):
1. kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
2. přezkoumávat účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
3. projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření,
4. svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,
24
5. předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
6. nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
7. přezkoumávat výkon působnosti představenstva na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu,
8. vydávat stanovisko k návrhu na úhradu ztráty,
9. projednávat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti,
10. projednávat výroční a pololetní zprávu podle zákona o cenných papírech a výroční zprávu podle zákona o účetnictví,
11. projednávat a schvalovat představenstvu:
a) kapitálovou účast v jiných obchodních společnostech či sdruženích, kdy hodnota vkladu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 30 mil. Kč, nebo přijetí ručitelských závazků za závazky jiných osob od hodnoty 5 mil. Kč
v jednotlivém případě,
b) prodej a pronájem vnitřních organizačních jednotek,
c) zcizení a dlouhodobý pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne 5 mil. Kč,
d) realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad 30 mil. Kč,
e) přijetí dlouhodobé a střednědobé půjčky (úvěru) a jiné dlouhodobé finanční operace nad 30 mil. Kč,
f) výběr auditora účetní závěrky a návrh smlouvy s tímto auditorem,
g) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu a vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160
Obchodního zákoníku předkládané valné hromadě,
h) rozhodovat o střetu zájmů členů orgánů společnosti,
i) koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
j) hospodářský plán, skládající se z plánu hospodářského výsledku, finančního plánu, plánu bilance, investičního plánu,
personálního plánu, plánu nákupu a odbytu, doplněný pětiletým plánem, jakož i změny hospodářského plánu,
k) zásady mzdové politiky společnosti,
12. projednávat a vyjadřovat se představenstvu k:
a) použití rezervního fondu,
b) svolávání valné hromady a k jejímu pořadu jednání včetně předkládaných materiálů,
c) zřízení a pravidlům hospodaření fondů,
d) návrhu všeobecné organizace společnosti,
e) návrhu na převod akcií na jméno, s výjimkou akcie na jméno se zvláštními právy,
13. být představenstvem informována zejména o:
a) významných kupních smlouvách s odběrateli a s dodavateli,
b) zásadách pro kolektivní vyjednávání,
c) cenových návrzích předložených regulačnímu orgánu,
d) mzdovém vývoji ve společnosti.
Dozorčí rada plní další úkoly uložené jí zákonem a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy,
stanovami společnosti, usneseními valné hromady a svým jednacím řádem.
Povinnosti členů statutárních orgánů
V souladu s Kodexem správy a řízení společností jsou členové statutárních orgánů povinni při výkonu své funkce
jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
Na možný střet zájmů je pamatováno ve smlouvách o podmínkách výkonu funkce všech členů statutárních orgánů
společnosti, kde je uvedeno: „Člen představenstva (dozorčí rady) nesmí podnikat v oboru stejném nebo obdobném
oboru podnikání společnosti, vstupovat se společností do obchodních vztahů, zprostředkovávat nebo obstarávat
pro jiné osoby obchody společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením
nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, vykonávat činnost jako
statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným
předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.“
Důsledky porušení povinností obsažených ve výše uvedených odstavcích vyplývají z obecně závazných právních
předpisů.
Členové statutárních orgánů odpovídají společnosti – za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy – za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více
členů statutárního(ch) orgánu(ů), odpovídají za ně společnosti společně a nerozdílně.
Vztah mezi společností a členem statutárního orgánu při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními Obchodního zákoníku o mandátní smlouvě, pokud z ujednání mezi společností a členem statutárního orgánu nebo z jiných ustanovení Obchodního zákoníku, upravujících jeho povinnosti, nevyplývá jiné určení práv a povinností.
Výkonný management k 31. 12. 2002:
Ing. Drahomír Ruta – generální ředitel
Ing. Vladimír Šalek – ředitel divize Síť
Ing. František Krákora – ředitel divize Obchod
Ing. Pavel Elis – ředitel divize Služby
Dozorčí rada je volena valnou hromadou (s výjimkou členů dozorčí rady, kteří zastupují zaměstnance) a ta následně volí představenstvo.
Členové statutárních orgánů mají dostatek obchodních, finančních a specificky odvětvových dovedností a praktických zkušeností, aby mohli zajišťovat účinné řízení společnosti.
Všichni členové statutárních orgánů mají včasný přístup ke všem potřebným informacím. Představenstvo se v průběhu roku 2002 sešlo 19krát; dozorčí rada pak 7krát. Podrobné podklady pro jednání byly vždy rozesílány v souladu s jednacími řády představenstva a dozorčí rady 10 dnů před příslušným jednáním s cílem zajistit, aby členové představenstva a dozorčí rady mohli činit kvalifikovaná rozhodnutí o záležitostech, které mají řešit. Některé podklady byly
v případě potřeby prezentovány a komentovány i ústně.
Jak je z výše uvedeného patrné, tři členové výkonného managementu jsou zároveň i členy představenstva (gene-
26
rální ředitel, ředitelé divizí Síť a Obchod). Ve všech třech případech jde o oblasti firmy životně důležité pro zajištění
budoucí prosperity společnosti.
Členové obou statutárních orgánů mohou kdykoliv v případě potřeby využít služeb odborných konzultačních a poradenských firem; v případě potřeb i služeb nezávislého auditora.
Zvyšování hodnoty společnosti pro akcionáře, informační otevřenost vůči všem akcionářům a investorům, transparentnost všech rozhodnutí je jednou z hlavních priorit představenstva a vedení společnosti. Pro kontakt s akcionáři
bylo v rámci společnosti zřízeno oddělení, které je akcionářům pro jejich případné dotazy kdykoliv plně k dispozici.
Členům statutárních orgánů je rovněž v případě potřeby plně k dispozici právní sekce společnosti, která buď
vlastními silami nebo ve sporných případech za pomoci externí právní firmy, zajišťuje soulad řízení společnosti s platnými zákony, vyhláškami a směrnicemi.
V souladu s nutností zdokonalovat vnější regulační a právní prostředí společnost upřednostňuje (jak je dříve
uvedeno) odbornou fundovanost a nezávislost členů statutárních orgánů.
Představenstvo má tajemníka společnosti, který se zúčastňuje všech schůzí představenstva a je odpovědný
za pořizování zápisů.
Dozorčí rada má rovněž tajemníka, který je zároveň jejím členem.
Vztahy společnosti s akcionáři
Společnost dbá všech ustanovení Obchodního zákoníku ohledně ochrany práv akcionářů, zejména bez odkladu
poskytuje všechny příslušné informace o společnosti, svolává a vede své valné hromady.
Společnost kromě toho zajišťuje stejné zacházení se všemi akcionáři a respektuje zásady Kodexu správy a řízení
společností. Na valné hromadě jsou pro potřeby akcionářů, resp. pro okamžitou reakci na jejich dotazy vždy přítomni
zástupci hlavních úseků společnosti. Veškeré dotazy na všech dosud konaných řádných i mimořádných valných hromadách (od založení akciové společnosti v roce 1994) byly vždy odpovězeny okamžitě na jednání a nebylo nutno
využít možnosti odpovědět písemně post festum.
Společnost aktivně podněcuje konstruktivní dialog s institucionálními investory jak jednotlivými, tak prostřednictvím jejich příslušných asociací.
Na valné hromadě a ve výroční zprávě jsou akcionáři seznamováni s výší odměn členů statutárních orgánů.
Ve věci evidence akcionářů společnost plně zajišťuje bezpečný způsob registrace vlastnictví akcií. Akcionáři mají
v případě zájmu možnost kdykoliv nahlédnout do pololetních a výročních zpráv, mají k dispozici informace, které
by mohly ovlivnit cenu akcií.
Společnost žádným způsobem nebrání volnému obchodu s vlastními akciemi, které jsou obchodovány prostřednictvím BCPP, RM-S a SCP.
Pro dostupnost a úsporu nákladů organizuje společnost valnou hromadu vždy ve vlastních prostorách a v dopoledních hodinách. Program valné hromady je vždy koncipován tak, aby umožnil diskusi o otázkách, které platně
a řádně vznesl kterýkoli akcionář.
Výroční zpráva podává všem akcionářům i investorům jasnou informaci o finanční struktuře a způsobu výkonného řízení společnosti.
27
V souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku je se všemi akcionáři téže třídy (vlastní stejný druh
akcií) zacházeno stejně. V rámci každého druhu akcií mají akcionáři stejná hlasovací práva. Každý akcionář a investor obdrží (v případě zájmu) informace o hlasovacích právech spojených se všemi druhy akcií ještě před tím, než akcie
případně zakoupí.
S cílem maximální informovanosti jak akcionářů, tak široké veřejnosti jsou veškeré informace o aktivitách společnosti pro zájemce k dispozici na www.pre.cz. Tento způsob nabízí získání veškerých informací řádným, včasným
a nákladově efektivním přístupem.
Obecné problémy informační otevřenosti a transparentnosti
Všichni členové představenstva a dozorčí rady mají povinnost danou zákonnými normami zveřejnit každý svůj
podstatný zájem na transakcích prováděných společností.
Společnost se řídí směrnicemi KCP o zveřejňování všech podstatných informací a respektuje zásady Kodexu
správy a řízení společností, čímž umožňuje všem akcionářům a potencionálním akcionářům znát finanční situaci,
výkonnost, vlastnictví a správu společnosti tak, aby jejich investiční rozhodnutí mohla být informovaná.
Výbory pro audit, jmenování a odměňování
S cílem zajištění efektivního vnitřního řízení byl ve společnosti ustaven odbor vnitřního auditu, útvar vnitřní
kontroly. Specializované kontrolní útvary existují i v divizích Síť a Obchod.
Odbor vnitřního auditu v průběhu roku 2002 měl 3 zaměstnance se specializací na oblasti služeb, ekonomiky,
technické oblasti a výpočetní techniku.
Útvar vnitřní kontroly sumarizuje veškeré došlé stížnosti a kontroluje jejich řešení z hlediska jednak zákonných
lhůt, jednak věcné správnosti. V rámci společnosti funguje SW, který umožňuje vyhodnocovat a v časových řadách
porovnávat a analyzovat příčiny nejčastějších stížností a podání zákazníků. Sumární výstupy kontrolní činnosti realizované v rámci společnosti jsou v rámci zákonných norem pravidelně předávány vnějšímu subjektu – ERÚ. Tato
skutečnost posiluje úlohu kontroly v rámci firmy.
Politika společnosti vůči zainteresovaným stranám
Společnost průběžně plní všechny své zákonné povinnosti k zainteresovaným stranám včetně zaměstnanců,
věřitelů a dodavatelů.
Kromě toho je si společnost vědoma své odpovědnosti vůči místní komunitě a věnuje část svých příjmů na
veřejně prospěšné účely formou darů.
V rámci minimalizace možných rizik společnost v roce 2003 završila přípravu systému PRErisk. Tento systém
by měl v budoucnu v maximálně možné míře zabránit rizikům spojeným zejména s otevíráním trhu, restrukturalizací, deregulací atd. Systém bude fungovat formou tzv. integrovaného řízení rizik, které bude zahrnovat
všechny hlavní rizikové oblasti aktivit společnosti – včetně rizik finančních, obchodních a operačních.
28
III.
PŘEHLED HLAVNÍCH MEZNÍKŮ V HISTORII SPOLEČNOSTI
1897 – 1. 9. 1897 byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy
1924 – vládním nařízením prohlášeny Elektrické podniky za všeužitečné
1934 – dokončena stavba ústřední budovy Elektrických podniků v Praze. Celková koncepce
budovy daleko předběhla dobové zvyklosti a byla jednou z nejmodernějších v tehdejším
hlavním městě
1941 – Elektrické podniky začleněny do Městských podniků pražských
1945 – znárodnění energetiky na základě dekretu prezidenta republiky
1946 – od Elektrických podniků se odloučil Dopravní podnik; vznik národního podniku Středočeské
elektrárny, jehož součástí se stala i bývalá elektrárenská část Elektrických podniků
1959 – vznik Středočeských energetických závodů, n.p., (STE) a Okresní správy Praha
1965 – vznik Rozvodného závodu Praha v rámci STE, n.p.
1982 – Pražské energetické závody, k.p., získaly statut samostatného podniku v rámci Českých energetických
závodů koncern, odloučením od STE, k.p.
1990 – Pražské energetické závody se od 1. 7. staly samostatným státním podnikem
1994 – vznik akciové společnosti Pražská energetika, a.s.
1995-6 – zakládány dceřiné společnosti PREmont LHOTKA s.r.o., (později PREmont LHOTKA a.s.),
PREleas, a.s., a další
1996 – zahájena stavba nové provozní budovy v ulici Na Hroudě
1997 – oslavy 100. výročí existence společnosti, dokončena stavba nové administrativní budovy
– projekt obdržel Čestné uznání obce československých architektů v kategorii novostaveb
1998 – společnost byla v rámci soutěže „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 1998 – ocenění
kapitálového trhu“ oceněna čestným uznáním
1999 – společnost byla v rámci soutěže „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 1999 – ocenění
kapitálového trhu“ vyznamenána čestným uznáním
– hospodářská komora hlavního města Prahy pod záštitou primátora hlavního města
Prahy ve spolupráci s ABF, a.s., a Výstavištěm Praha udělila PRE čestné uznání za
rekonstrukci rozvodny Praha Sever v soutěži „INVESTOR ROKU 1999“ na území
hlavního města Prahy
– v rámci žebříčku připraveného sdružením „CZECH TOP 100“ byla v sektoru energetiky
společnost vyhodnocena jako 5. nejobdivovanější v rámci ČR. Žebříček byl připraven na
základě hodnocení odborníků z řad managementu firem, analytiků, představitelů veřejné
správy, akademické půdy atd. Hlavními kritérii byly oblasti inovací, celkové kvality managementu,
vztahu k životnímu prostředí, kvality výrobků nebo služeb a finanční spolehlivosti
2000 – v PRE byl zahájen ambiciózní projekt změn, který by měl naplnit vizi a strategické cíle společnosti
– v rámci společnosti byla ukončena modernizace všech kontaktních míst, pro zákazníky byl zahájen
provoz zákaznické linky
– společnost získala prestižní ocenění „BEZPEČNÝ PODNIK“, které zástupci managementu společnosti
obdrželi z rukou ministra práce a sociálních věcí
2001 – Hospodářská komora hlavního města Prahy udělila společnosti čestnou plaketu v rámci soutěže
„INVESTOR ROKU 2001“ na území hlavního města Prahy
– společnost byla po certifikačním řízení ustavena jako 5. zákaznické kompetenční centrum systému
SAP v rámci ČR
– společnost INTERGRAPH ČR udělila PRE ocenění za pokročilé provozní nasazení systému FRAMME
– v rámci ankety pořádané sdružením CZECH TOP 100 – stav „INVESTOR RELATION“
v ČR kategorie nefinančních institucí – se PRE umístila na 10. místě
2002 – v rámci 5. ročníku soutěže CZECH TOP 100 byla PRE vyhodnocena v kategorii „Výroba
a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry“ jako nejobdivovanější společnost
– společnost obdržela certifikát zásobovací logistiky dle normy ISO 9001:2000
– PRE obdržela za měsíc květen certifikát kompetenčního centra SAP (Customer Competence Center)
– PRE se více než úspěšně vyrovnala s následky srpnových povodní
– společnost zřídila Internetový informační magazín pro novináře
– v rámci národní soutěže byl kalendář PRE vyhodnocen jako „Kalendář roku“;
v soutěži Asociace reklamních a marketingových agentur získal kalendář ocenění
„Zlatá pecka“
D L O U H O D O BÁ S T R AT E G I E S P O L E Č N O S T I
Celý proces restrukturalizace společnosti, resp. její přeměny na subjekt orientovaný na
zákazníka, který uspěje i v konkurenčním prostředí po změně legislativy a nápravě cenových
deformací, byl zahájen již v roce 1995. V prvních letech přeměny (1995 –1998) byl celý
proces změn zahájen projektem mapování procesů. Tento ucelený souhrn prací položil základ
pro systematické poznávání a systémové řízení jednotlivých aktivit společnosti a zařazení procesů
v rámci společnosti v kontextu jejich finančního ohodnocení. Na tento projekt pak již navázal projekt
vlastního formulování strategie PRE.
Konečnou fází restrukturalizace společnosti byl Program změn, který implementoval schválené změny
do organizační struktury a aktivit společnosti. Dlouhodobá strategie společnosti je zpracována (a průběžně
dle probíhajících změn vnějšího prostředí i aktualizována) na základě současného stavu legislativy v sektoru elektroenergetiky a předpokládaného vývoje v tomto odvětví.
Dlouhodobá strategie společnosti, která byla vypracována na období do roku 2004, stanovuje a definuje
proces komplexní změny organizační struktury, která musí po všech stránkách vyhovět budoucím požadavkům
konkurenčního prostředí.
–
Pro první etapu Programu změn stanovily řídící orgány společnosti následující čtyři základní cíle:
na základě známých strategických cílů definovat soubor osmi klíčových změn (Klíčovou změnou je souhrn
postupných kroků, rozsáhlejších projektů nebo významných liniových rozhodnutí, které kvalitativně mění
danou oblast ve smyslu naplnění strategických cílů společnosti. V souvislosti s definováním klíčových změn
byla provedena revize probíhajících projektů. Výsledkem tohoto procesu bylo buď převedení některých
procesů dosud řízených projektově do liniového řízení, nebo sloučení příslušného projektu s klíčovou
změnou či konečné zastavení projektu). K zajištění realizace klíčových změn byly definovány
druhotné (podpůrné) změny, které mají napomoci uskutečnění klíčových změn,
– definovat organizační strukturu a pravidla fungování Programu změn,
– definovat zásady, principy a cíle komunikace v rámci Programu změn,
– připravit zaměstnance na přijetí změn.
–
–
Budoucí priority vidí společnost v následujících osmi oblastech:
nákup elektřiny (optimální struktura dodavatelů, aktivní řízení diagramu denního
zatížení, obchodování s elektřinou a jejími deriváty),
prodej elektřiny (segmentace zákazníků, definice nových produktů a služeb, nové obchodní podmínky pro prodej, nové marketingové metody atd.),
33
–
regulované služby zajišťované obchodem (definovat tyto služby s cílem udržet vysokou
úroveň jejich poskytování a využít vazeb umožňujících podporu obchodní činnosti
zachováním jejich organizačního zařazení, nastavit vztahy k distribuční části společnosti
v rámci nových legislativních podmínek),
– správa, provoz a údržba sítí (optimální nastavení a optimalizace procesů správy, provozu
a údržby sítí, nastavení optimálního poměru kvality dodané elektřiny a její ceny),
– řízení výkonnosti (zavedení systému ukazatelů, měřítek a metodik pro stanovování a vyhodnocování výkonnosti společnosti),
– lidské zdroje (zvyšování vzdělanosti, dovedností a loajality zaměstnanců, nalézání nových metod motivace),
– neenergetické dodávky (vytvořit efektivní komplexní systém nákupu veškerých potřebných vstupů
s výjimkou elektřiny),
– organizační změny (přizpůsobit a optimalizovat organizační strukturu společnosti novým podmínkám
podnikání). Tato změna byla rozšířena o vybudování systému řízení rizik ve společnosti (viz kapitola „Kodex
správy a řízení společnosti založený na principech OECD“).
Časový horizont – konec roku 2003 – vytváří dostatečný prostor pro potřebné korekce jak uzavřených
změnových aktivit, tak probíhajících činností.
Program změn je otevřeným dokumentem, který bude v rámci společnosti podléhat trvalé veřejné diskusi
a jeho další postupné kroky budou vždy jednak navazovat na předchozí etapy, jednak budou modifikovány
v návaznosti na případné změny vnější ekonomické a legislativní reality. Funkcionalita Programu změn
je prozatím pracovně časově omezena předpokládaným zahájením liberalizace trhu s elektřinou v ČR, tj.
rokem 2004, ale toto časové vymezení je pouze formální. Ve skutečnosti je Program změn chápán jako
nepřetržitý kontinuální proces. Tento proces by měl ve svých důsledcích v budoucnu zajistit jednak splnění stanovených strategických cílů společnosti, jednak dlouhodobou prosperitu a úspěšné fungování
společnosti v budoucím konkurenčním prostředí.
Po této úvodní etapě organizačních změn budou probíhat další potřebné změny, které budou
vždy předem projednány v řídících orgánech společnosti. Hrubý časový harmonogram do
roku 2006 je následující:
1. 1. 2003 organizační změny v nově ustavené divizi služeb,
1. 1. 2005 vyhodnocení účinnosti stávající (nové) organizační struktury z hlediska fungování a úspěšnosti společnosti v prostředí liberalizovaného trhu,
31. 3. 2005 dokončení jednání o případné další změně organizační struktury společnosti,
1. 2. 2006 realizace případné nové upravené organizační struktury.
SOUČASNÝ STAV V SEKTORU ELEKTROENERGETIKY
Je nutno konstatovat, že, tak jako v mnoha sektorech hospodářství, nejsou vnější ekonomické podmínky exaktně definovány ani v sektoru elektroenergetiky a průběžně dochází
k jejich změnám. Tato skutečnost je nezbytnou daní tranzitu od dřívějšího direktivního ekonomického způsobu řízení ekonomiky, resp. jeho jednotlivých subjektů a jeho reziduí, k novému tržnímu
modelu. Neúplnost a nekonzistentnost právního rámce, ve kterém se akciová společnost po několik
uplynulých let pohybovala a stále pohybuje, způsobuje následně řadu nejistot zejména při plánování,
vytváření koncepcí a dlouhodobé strategie rozvoje společnosti.
Výkonem státní regulace v energetice včetně cenové regulace byl od 1. 1. 2001 pověřen nově konstituovaný ERÚ. Podnikání v energetice je umožněno na základě státního souhlasu – licence. V ČR byl přijat model
regulovaného přístupu třetích stran k sítím (regTPA), který ve svém principu znamená, že oprávnění zákazníci
budou mít právo volit si svého dodavatele elektřiny a nebudou odkázáni pouze na majitele sítí. V cílovém stavu
bude vystavena konkurenci veškerá výroba a obchod s elektřinou.
Nový energetický zákon a jeho prováděcí vyhlášky reagují na Direktivu EU 96/92 a nejsou v rozporu s dohodou o přidružení České republiky k EU, ani s obecnými zásadami práva Evropského společenství. Direktiva EU
96/92 upravující pravidla pro vnitřní trh s elektřinou stanovuje minimální nároky na rychlost a míru otevírání
trhu s elektřinou pro působení konkurenčních sil. Podmínky trhu v Evropě budou pravděpodobně v blízké
budoucnosti upraveny, neboť Komise EU připravuje novelu nynější Direktivy 96/92 ve smyslu urychlení
úplné liberalizace trhu, zpřísnění požadavků na oddělení regulovaných a neregulovaných činností, tlaku
na unifikaci postupů při regulovaném přístupu k sítím. Cílem EU je postupný přechod k jednotnému
vnitřnímu trhu s energiemi s dořešením pravidel pro stanovení přeshraničních tarifů a vyřešením
problémů nedostatečných lokálních přenosových kapacit evropských sítí.
Rekapitulace důležitých událostí v roce 2002
Nový energetický zákon č. 458/2000 Sb. ve znění zákona č. 262/2002 Sb. a jeho
prováděcí vyhlášky, které reagují na směrnici č. 96/92 EU, byly v roce 2002, jako v prvém
roce prvního regulačního období (2002–2004), naplno aplikovány subjekty elektroenergetického trhu včetně jeho 76 oprávněných zákazníků.
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002:
nastavilo podmínky a minimální výkupní ceny elektřiny, dodané výrobci z kombinované
výroby elektřiny, tepla a z obnovitelných zdrojů,
– byl stanoven pevný příspěvek na výrobu elektřiny výrobci nepřipojenému do přenosové
soustavy, který svojí výrobou do distribuční soustavy šetří svému územně příslušnému
provozovateli distribuční soustavy náklady za použití sítí přenosové soustavy,
– byla pevně stanovena cena systémových služeb poskytovaných přenosovou soustavou s každou
dodanou kWh a to včetně systémových služeb užitých při spotřebě elektřiny vyrobené výrobcem
pro účelovou spotřebu v areálu výrobny,
– byly definovány podmínky a pevné ceny poskytovaných přenosových a distribučních služeb a to včetně
služeb poskytovaných navzájem mezi provozovateli distribučních soustav,
– byly určeny podmínky a maximální ceny za náhradní dodávky oprávněným zákazníkům v těch případech,
kdy dodavatel oprávněného zákazníka nemohl z ekonomických, technických či jiných důvodů smluvenou
dodávku uskutečnit,
– byly stanoveny podmínky a pevné ceny za činnosti Operátora trhu s elektřinou (OTE, a.s.),
– byla definována pevná zúčtovací cena pro ocenění odchylek subjektů zúčtování pro ty případy, kdy zúčtovací
cenu pro ocenění odchylky nebylo možné stanovit průsečíkem nabídkové a poptávkové křivky cen podpůrných služeb.
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002 stanovilo pro chráněné zákazníky také maximální cenu silové elektřiny a podmínky a maximální cenu dodávky/odběru jalové energie pro oprávněné zákazníky a to jako ceny s celostátní platností.
ERÚ pro rok 2002 přiznal distribučním společnostem marži při nákupu silové elektřiny pro chráněné
zákazníky a pro krytí činných ztrát distribucí elektřiny ve výši 1% z ceny silové elektřiny. Dále byl REAS
přiznán příspěvek na náklady spojené s administrací výběru plateb za systémové služby, pevného příspěvku na výrobu z kogeneračních, obnovitelných zdrojů a příspěvku na ostatní zdroje pracující do
distribuční soustavy.
–
V průběhu roku 2002 byly zahájeny práce na novelizaci vyhlášky ERÚ č. 438/2001 Sb.
(tato vyhláška půjde do mezirezortního připomínkového řízení závěrem roku) a vyhlášky
č. 306/2001 Sb. (zde nebyla konečná podoba zatím dohodnuta). ERÚ byla závěrem listopadu předložena Komisí pro tvorbu a revize Pravidel provozování distribuční soustavy
ke schválení novela Pravidel provozování distribučních soustav. REAS ve spolupráci s ČSRES
a agenturou EuroEnergy zahájily práce na novelizaci Energetického zákona a souvisejících
vyhlášek.
36
V průběhu roku byla uplatňována vládou schválená státní energetická politika jako
základní koncepce dlouhodobého rozvoje energetického průmyslu.
Energetický zákon stanoví následující postup otevírání trhu s elektřinou:
– od 1. 1. 2002 se stali oprávněnými koneční zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny vztažená
na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní potřebu překročila hodnotu 40 GWh
v roce 2000 nebo v ročním období od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001; právo regulovaného
přístupu mají za účelem uplatnění své výroby držitelé licence na výrobu elektřiny s instalovaným
elektrickým výkonem větším než 10 MW,
– od 1. 1. 2003 se stali oprávněnými koneční zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny vztažená na jedno
odběrné místo včetně výroby pro vlastní potřebu, překročí hodnotu 9 GWh v roce 2001 nebo v ročním
období od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2002; právo regulovaného přístupu mají za účelem uplatnění své výroby
všichni držitelé licence na výrobu elektřiny,
– od 1. 1. 2005 budou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, odebírající elektřinu ze sítí vyššího
než nízkého napětí, a ti koneční zákazníci odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí, jejichž spotřeba elektřiny
vztažená na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní potřebu překročí hodnotu 100 MWh v roce 2003
nebo v ročním období od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004,
– od 1. 1. 2006 budou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.
PRE jako distributor na území hlavního města Prahy a obce Roztoky a současně jako dodavatel elektřiny
musí být dle nového Energetického zákona držitelem licence na distribuci a obchod s elektřinou. PRE obdrželo
licenci na obchod (na období 1. 1. 2002 – 16. 1. 2007; ERÚ udělena dne 14. 8. 2001) i na distribuci elektřiny (na období 1. 1. 2002 – 16. 1. 2027; udělena ERÚ dne 26. 10. 2001).
Na základě vládního rozhodnutí zkoumal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) v průběhu měsíců listopadu a prosince problematiku spojení ČEZ, a. s., s regionálními distributory elektřiny. Spojení bylo
tímto subjektem schváleno s následujícími třemi omezujícími podmínkami:
– do 1 roku od získání podílů je ČEZ, a. s., povinen na stát převést 34% akciový podíl své 100%
dceřiné společnosti ČEPS, a.s., který jí v této firmě zůstane po odprodeji 66 % akcií státu,
– do 1 roku od proběhnutí transakce musí ČEZ, a. s., prodat 34 % akcií, které vládním
rozhodnutím získal v PRE, a.s., JČE, a.s., a JME, a.s., aniž by předem musel zveřejnit,
kterému zájemci podíl prodá,
– do 1 roku od proběhnutí transakce musí ČEZ, a. s., prodat podíl v jedné z distribučních
firem (SČE, a.s., ZČE, a.s., VČE, a.s., SME, a.s., a STE a.s.), ve kterých získá po odkoupení akcií od státu majoritu.
ČEZ, a. s., podal proti tomuto verdiktu rozklad s tím, že požaduje majoritu v pěti
a minoritu ve třech regionálních distributorech.
Dne 4. 4. 2003 oznámil FNM ČR, že v souladu s § 183d Obchodního zákoníku a na základě Usnesení vlády ČR č. 477 ze dne 6. 5. 2002, převedl dnem 1. 4. 2003 34% podíl na
hlasovacích právech PRE, na ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649. Dne
28. 4. 2003 oznámil FNM ČR, že v souladu s § 183d Obchodního zákoníku a na základě
Usnesení vlády ČR č. 477 ze dne 6. 5. 2002, převedl dnem 11. 4. 2003 podíl na hlasovacích
právech společnosti PRE ve výši 14,19 % (včetně akcie se zvláštními právy) na Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2, IČ: 00551023.
Přehled relevantní legislativy
Zákon č. 458/2000 Sb. (nový energetický zákon) uložil příslušným orgánům státní správy (MPO ČR
a ERÚ) vydání prováděcích právních předpisů (vyhlášek):
– vyhlášky MPO ČR:
– č. 18/2002 Sb., (platnost od 18. 1. 2002) – podmínky připojení k PS a DS
– č. 220/2001 Sb., (platnost od 29. 6. 2001) – aktualizace dispečerského řádu
– č. 218/2001 Sb., (platnost od 29. 6. 2001) – měření, vyhodnocování a předávání dat mezi účastníky trhu
– č. 221/2001 Sb. a č. 222/2001 Sb., (platnost od 29. 6. 2001) – č. 252/2001 Sb., (platnost od 24. 7. 2001)
způsob výkupu elektřiny z KVET a OZE
– č. 19/2002 Sb., (platnost od 18. 1. 2002) – organizace krátkodobého trhu s elektřinou
– vyhlášky ERÚ:
– č. 219/2001 Sb., (platnost od 29. 6. 2001) – stavy nouze, nasazení regulačního, vypínacího a frekvenčního
plánu v ES ČR
– č. 373/2001 Sb., (platnost od 16. 10. 2001) – pravidla trhu s elektřinou
– č. 306/2001 Sb., (platnost od 30. 8. 2001) – kvalita dodávek elektřiny a služeb
– č. 297/2001 Sb., (platnost od 15. 8. 2001) – podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné
zákazníky
– č. 154/2001 Sb., (platnost od 3. 5. 2001) – podrobnosti udělování licencí
– č. 377/2001 Sb., (platnost od 1. 1. 2002) – tvorba a čerpání energetického regulačního fondu
– č. 439/2001 Sb., (platnost od 1. 1. 2002) – pravidla pro vedení oddělené evidence
tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace
– č. 438/2001 Sb., (platnost od 1. 1. 2002) – obsah ekonomických údajů a postupů pro
regulaci cen
K zákonu č. 406/2000 Sb. (hospodaření s energií) byly rovněž vydány všechny vyhlášky. PRE se
týká pouze vyhláška č. 153/2001 Sb. – podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu elektřiny.
38
IV.
OBCHODNÍ ČINNOST
Obchodní činnost, jak mimo jiné vyplývá z celkové strategie firmy, patří mezi klíčové procesy ve společnosti. V budoucím období bude tato oblast (společně s distribucí) úsekem, kde se odehraje nejtvrdší boj
o zákazníka a kde se bude rozhodovat o budoucím ekonomickém úspěchu či neúspěchu společnosti.
Na základě zákona č. 458/2000 Sb. vstoupil trh s elektřinou do první etapy postupného otevírání
a první koneční zákazníci se stali oprávněnými. První oprávnění zákazníci si mohli zvolit dodavatele elektřiny na základě přímého jednání s výrobci a obchodníky působícími na trhu s elektřinou. ERÚ stanovil pouze cenu za použití sítí a maximální ceny pro chráněné zákazníky. Otevření trhu přineslo i vstup řady dalších
subjektů, které vytvářejí účinnou konkurenci stávajícím výrobcům a obchodníkům. V roce 2002 se výrazně
zvýšil dovoz elektřiny do ČR, což vytvořilo konkurenční tlak na domácí ceny. Tuto skutečnost společnost
prostřednictvím obchodníků účinně využívala pro zajištění optimálních nákladů na pořízení elektřiny pro
konečné zákazníky. Díky snížení nákladů na nákup elektřiny mohla PRE svým zákazníkům v roce 2002
nabídnout nižší ceny.
Na otevřeném trhu s elektřinou docházelo díky možnosti výběru obchodního partnera pro dodávky
elektřiny k oddělení obchodních a fyzikálních toků elektřiny. Jejich sladění zajišťoval Operátor trhu s elektřinou, a.s., který také zajišťoval fungování krátkodobého trhu s elektřinou.
PRE dodala svým zákazníkům v roce 2002 celkem 4 748 699 MWh, což představuje v porovnání s rokem 2001 meziroční nárůst o 0,5 %.
Kromě zákazníků, kteří se stali oprávněnými v roce 2002, byla stejná péče věnována i zákazníkům,
kteří se stanou oprávněnými v další vlně od roku 2003.
Dodavatelé a nákup elektřiny
Na straně dodávky elektřiny konečným zákazníkům je trh (jak je dříve uvedeno) otevírán v postupných
krocích. Díky tomu společnost v roce 2002 více než 80 % objemu elektřiny dodávala za maximální ceny
stanovené regulátorem; zatímco nákup elektřiny pro tyto zákazníky byl zajišťován na volném trhu.
Dominantním dodavatelem elektřiny byla elektrárenská společnost ČEZ, a. s., která dodala 74,7 % veškeré nakoupené elektřiny, což představuje v porovnání s rokem 2001 další snížení závislosti na jediném dodavateli o 7,9 %. Pokrytí spotřeby zákazníků bylo zajištěno dodávkami od dalších subjektů působících na
trhu s elektřinou a to jak ve spolupráci s tradičními partnery, tak i dodávkami od nově se etablujících subjektů na trhu s elektřinou.
V rámci povinného výkupu byla největším dodavatelem Pražská teplárenská a.s., která dodala 3,7 %
objemu celkové dodávky elektřiny. Další zdroje na území zásobovaném PRE (malé vodní zdroje a kogenerační jednoty) dodaly 0,9 % spotřeby elektřiny. Malá část elektřiny byla dodána v rámci přetoků propojených distribučních sítí PRE a STE.
Část elektřiny byla nakoupena, popř. prodána, prostřednictvím Operátora trhu s elektřinou, a.s., v rámci odchylek (ty tvořily 0,4 % celkového nákupu) a na krátkodobém trhu organizovaném OTE.
Na konci roku 2002 byla při Českomoravské komoditní burze Kladno založena energetická burza, která se stala doplňkem krátkodobého trhu s elektřinou. Na burze, jejímž zakládajícím členem byla také PRE,
probíhají obchody na období jednoho týdne až jednoho roku.
Řízení nákupu a prodeje elektřiny
Výsledky roku 2002 ukazují, že zkušenosti a investice vynaložené na efektivní řízení diagramu
prostřednictvím obchodního dispečinku a ostatních útvarů lze s úspěchem využít také na otevřeném trhu.
Společnost využívala za výhodných podmínek dodávek od nově vstupujících subjektů na český trh; aktivně
bylo obchodováno na krátkodobém trhu i přes jeho nízkou likviditu (podíl OKO na objemu všech obchodů
tvoří v rámci ČR 0,8 %, zatímco v PRE je podíl OKO na objemu všech obchodů 1,2 %). Díky aktivnímu obchodování a využívání řízení diagramu pomoci HDO společnost dosáhla jedny z nejnižších odchylek v ČR.
Díky komerčnímu přístupu k obchodování s elektřinou byla společnost schopna promítnout výsledky tohoto
přístupu do nižších prodejních cen, což vytváří i budoucí předpoklady pro zvýšení konkurenceschopnosti
společnosti.
42
Snaha připravit společnost na úspěšný přechod k volnému trhu s elektřinou se odrazila v řadě marketingových činností v konkrétních opatřeních směřujících ke zlepšení obsluhy zákazníků, která byla realizována v průběhu roku 2002, a v objemu investic do oblastí, které se přímo týkají potřeb odběratelů.
Vzhledem k zahájené liberalizaci elektroenergetického trhu věnovala společnost zvláštní pozornost jednak
největším zákazníkům, kteří se jako první v roce 2002 stali oprávněnými zákazníky, a jednak, s cílem
rozšířit spektrum dodavatelů elektřiny, nezávislým výrobcům.
Zákaznické systémy, které zajistily zásadní zrychlení finančních toků za dodanou elektřinu a umožnily
kvalitativní změnu v obsluze zákazníků, byly v roce 2002 provozovány v rutinním chodu bez zásadních
uživatelských potíží a jejich funkcionality byly dále rozvíjeny. Zákaznická linka, která byla dne 3. 1. 2000
uvedena do provozu, se stala jedním z důležitých komunikačních toků mezi společností a zákazníky kategorie C a D. Transakce jsou operátorkami prováděny v souladu s nastavenými procesy obsluhy a jejich
množství je limitováno rozsahem dosud uvolněných procesů ve vztahu na právní prostředí v oblasti elektroenergetiky.
Počty zodpovězených hovorů na zákaznické lince:
rok:
celkem:
2002
148 291
2001
162 426
2000
80 405
Všechna kontaktní místa PRE poskytují zákazníkům komfort přiměřený potřebám 21. století. Se změnou
organizační struktury k 1. 7. 2002, která se promítla zásadním způsobem i do obchodu s maloodběrateli
elektřiny, byla mimo jiné provedena i změna názvu kontaktních míst pro osobní jednání zákazníků.
Obsluha zákazníků probíhá v následujících obchodních kancelářích:
Obchodní
Obchodní
Obchodní
Obchodní
Obchodní
Obchodní
kancelář
kancelář
kancelář
kancelář
kancelář
kancelář
43
Svornosti
Chmelnice
Vladimírka
Africká
Balabenka
Eden
Obchodní kanceláře zajišťují komplexní služby týkající se uzavření smluv, montáží a výměn měřicích
zařízení, fakturace, salda plateb, včetně plateb v hotovosti na pokladně, reklamací, vymáhání dluhů
a ostatních služeb.
Do kompetence obchodních kanceláří byla současně s organizační změnou od 1. 7. 2002 převedena obsluha zákazníků s požadavky definovanými vyhláškou č. 297/2001 Sb., tj. žádosti o připojení k distribuční
soustavě a podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
Provedenou analýzou byly specifikovány konkrétní typy požadavků, jejichž řešení je i nadále v kompetenci
odboru plánování sítě. Tyto, v obchodních kancelářích přijaté požadavky zákazníků, jsou interně předávány
k realizaci příslušné oblasti, která má samozřejmě také možnost kompletního vyřízení, včetně zaslání
odpovědi zákazníkům.
Převedením této činnosti do obchodních kanceláří byla dořešena komunikace se zákazníkem na jednom
kontaktním místě ve společnosti. Tento kontakt pokrývá celé spektrum podmínek připojení a dodávek
elektřiny pro chráněné zákazníky a ostatní činnosti vztahující se k dodávce elektřiny.
Nákup elektřiny (MWh)
Dodavatel/rok
ČEZ, a. s.
Povinný výkup
2002
3 935 474
2001
4 599 091*
2000
1999
1998
1997
1996
4 600 905*
4 712 837*
4 718 873*
4 670 472*
4 679 511*
1995
4 206 361*
240 722
237 721
214 402
213 200
194 747
279 360
346 030
Ostatní
1 093 934
606 423
167 976
–
–
28 265
7 490
390 845
180 240
Celkem
5 270 130
5 443 235
4 983 283
4 926 037
4 913 620
4 978 097
5 033 031
4 777 446
* do roku 2001 je hodnota nákupu od ČEZ, a. s., uváděna souhrnně s nákupem od ČEPS, a.s.
Nákup elektřiny (%)
Dodavatel/rok
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
ČEZ, a. s.
74,67
84,49
92,33
95,67
96,04
93,82
92,98
88,05
Povinný výkup
4,57
4,37
4,30
4,33
3,96
5,61
6,88
8,18
Ostatní
20,76
11,14
3,37
–
–
–
0,15
3,77
Celkem
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
44
Služby zákazníkům a podpora obchodování
PRE je zákaznicky orientovanou společností a jejím prioritním úkolem je neustálé zvyšování kvality a rozšiřování spektra služeb zákazníkům. Společnost v průběhu roku 2002 například realizovala:
– akci „Akumulační vytápění se vyplatí“, která nabízí zákazníkům možnost získat slevu na pořízení
kvalitních akumulačních kamen ve výši 21 až 33 % z ceny. Nabídku využilo 233 zákazníků, kteří si zakoupili celkem 360 kamen o celkovém příkonu 1 273 kW, uplatněná sleva byla ve výši 1,669 mil. Kč.
Vzhledem k velkému zájmu byla nabídka prodloužena až do 31. 12. 2003. Akce byla podpořena
v únoru 2002 vydáním zákaznického časopisu PREfórum Speciál,
– v roce 2002 pokračovala akce s nabídkou slevy zákazníkům na pořízení spotřebičů pro elektrický
ohřev vody („Teplá voda – žádný luxus“). Nabídku využilo 173 zákazníků, kteří si zakoupili celkem 180
ohřívačů vody, uplatněná sleva dosáhla výše 0,78 mil. Kč. Vzhledem k velkému zájmu byla nabídka prodloužena až do 31. 12. 2003. Akce byla podpořena v únoru 2002 vydáním zákaznického
časopisu PREfórum Speciál,
– na podporu instalací ekologických topných systémů a jako kompenzaci povodňových škod byla
nabídnuta v září 2002 zákazníkům kategorie D, kteří si v souvislosti s povodní nainstalovali tepelné čerpadlo jako náhradu původního topného systému, částka 50 000 Kč,
– pokračovala spolupráce se základními školami; pro žáky 4., 5., 8. a 9. tříd probíhal v seminární
místnosti program pod názvem „Putování za elektřinou s Pražskou energetikou, a.s.“, který má děti
vést k šetrnému využívání energie a ochraně životního prostředí,
– v návaznosti na změnu cen od 1. 1. 2003 byly vydány nové ceníky pro zákazníky MO a VO a materiály
propagační a informativní povahy pro oprávněné zákazníky,
– v červenci 2002 byla zprovozněna fotovoltaická elektrárna (FVE) umístěná na budově ředitelství PRE.
Jedná se o atypickou instalaci, která má zájemcům nabídnout informace o možnostech výroby elektřiny ze slunce. Údaje o okamžité výrobě jsou zobrazovány na informačních panelech v PIS a na internetových stránkách www.pre.cz/fve, kde jsou archivovány údaje o naměřených hodnotách od začátku provozu FVE. Současně bylo vydáno speciální číslo zákaznického časopisu PREfórum na téma výroby
elektrické energie ze slunce,
– společnost se zúčastnila veletrhů Pragotherm, AMPER, ForEco, ForArch a Aqua-therm,
– v prosinci 2002 byl poskytnut zákazníkům MOO bonus – „Vánoční pohoda s Pražskou energetikou“,
který spočíval v prodloužení doby NT o 2 hodiny denně,
–
–
–
PRE rozšířila platnost sazby D61 (víkendová sazba) i na sváteční dny roku 2002,
v roce 2002 proběhla v PIS série celkem osmi poradenských dnů se zaměřením na využití tepelných
čerpadel, kterých se zúčastnilo celkem 16 odborných poradců – zástupců dodavatelů tepelných
čerpadel a montážních firem,
PRE vyhlásila v roce 2002 veřejnou soutěž na podporu instalací tepelných čerpadel instalovaných
na svém zásobovacím území v roce 2003 elektřinou v hodnotě 40 000 Kč (zákazníkům, kteří pro vytápění objektu instalují tepelné čerpadlo, které bude hlavní součástí topného systému, splní podmínky
akce a uzavřou se společností smlouvu o reklamě a propagaci).
Dodávky elektřiny (GWh)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1990
1991
1992
Velkoodběr
1993
1994
1995
1996
Podnikatelé
1997
1998
1999
Domácnosti
2000
2001
2002
Celkem
DISTRIBUČNÍ SÍŤ
Rozvod elektřiny shrnující veškeré aktivity spojené s rozvojem a obnovou aktiv, provozováním a údržbou
sítě je dalším klíčovým procesem v podnikání společnosti. Tento proces podléhá cenové a kvalitativní
regulaci směřující k optimalizaci nákladů a cen za použití sítí při dodržení dostatečné kvality distribuce
elektřiny a s ní spojených služeb uživatelům a zákazníkům.
Celkové zatížení distribuční sítě dosáhlo maxima 1 055 MW, což je o 1,8 % více než v roce předchozím;
sítěmi bylo distribuováno celkem 5 277,5 GWh na všech úrovních napětí a byly pokryty veškeré požadavky na výkon a energii pro stávající i nové zákazníky a investory v rozvojových lokalitách města.
Stejně jako v minulých letech pokračovala intenzivní obnova a rozvoj distribuční sítě v zájmu soustavného zlepšování jejího technického stavu z hlediska přenosové schopnosti, provozní spolehlivosti a postupné nápravy historicky vzniklých problémů. Statistické trendy rostoucí spolehlivosti a kvality dodávky
z minulých let byly v roce 2002 nepříznivě ovlivněny mimořádnými událostmi. Nejzávažnější událostí byla
extrémní povodeň, která vyřadila z provozu sítě vysokého a nízkého napětí v takovém rozsahu, že bylo
nutno vyhlásit stav nouze podle zákona č. 458/2000 Sb. na období od 14. 8. do 16. 9. a i po prvotním
obnovení provozu a dodávek vznikají následné poruchy ve větším rozsahu, než odpovídá minulým trendům.
Na okamžitou i navazující sanaci sítí byly uvolněny dodatečné finanční prostředky a i v rozpočtech pro léta
2003 a 2004 jsou obsaženy dodatečné prostředky pro tuto oblast. Druhou závažnou událostí byl požár
kabelů 22 kV v rozvodně Střed, který způsobil přerušení dodávky elektřiny v části centra města na dobu
4–12 hod. Příčinou této havárie byla technická porucha kabelu v kabelovém prostoru rozvodny.
Po celý rok byly pro zákazníky připojené k distribuční síti plněny standardy kvality dodávek elektřiny
a souvisejících služeb v souladu s vyhláškou ERÚ č. 306/2001 Sb., vyjma období stavu nouze při povodni,
kdy ani při nejvyšším nasazení dostupných zdrojů nebylo možné standardů dosáhnout.
Program revizních, rekonstrukčních prací a oprav rozvodných zařízení byl realizován v souladu s podnikatelským plánem. Po odeznění povodňových událostí byl plán modifikován a většina kapacit a finančních
zdrojů byla přesunuta na opravy a obnovu zařízení v postižených oblastech. Hlavními položkami v oblasti
oprav byly zejména práce na zlepšení technického stavu kabelových tunelů, na opravách stavebních a technologických částí rozpínacích stanic a distribučních transformoven, práce na výměnách vybraných kabelových úseků a kabelových souborů 22 kV s vyšší četností izolačních poruch. V zaplavených oblastech bylo
opraveno, resp. vyměněno, vybavení v cca 240 distribučních stanicích, opraveny byly desítky kabelových
koncovek vysokého napětí a stovky kabelových skříní, koncovek či částí tras kabelů nízkého napětí.
Do rozvoje a investiční obnovy distribuční sítě, včetně řídicích a telekomunikačních systémů, bylo vloženo
celkem 888 mil. Kč, což je o 3,3 % méně než v roce předchozím a do oprav z provozních prostředků bylo
vloženo dalších 353 mil. Kč, což je naopak o 30 % více než v roce 2001.
V zájmu zvyšování efektivity rozvodu elektřiny v prostředí cenové regulace byla v roce 2002 ukončena
v divizi odpovědné za distribuční síť základní etapa změny organizace na procesně orientovanou a současně došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 2 %. Další etapy změny organizace a racionalizace pracovních míst
jsou plánovány v letech 2004 a 2005.
Porovnání vývoje vybraných síťových ukazatelů
Ukazatel
Jednotka
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
MW
1 055,0
1 035,6
939,9
951,8
1 057,3
1 003,4
1 009,3
989,5
Dosažené maximum
Délka sítě VVN
Počet stanic VVN/VN
Délka vedení VN
Počet stanic VN/NN celkem
km
194
202
181
174
174
174
174
174
ks
19/22
19/22
18/21
17/20
16/20
15/20
15/20
15/20
km
3 546
3 535
3 570
3 575
3 530
3 469
3 397
3 313
ks
4 626
4 640
4 522
4 500
4 562
4 398
4 445
4 421
ks
3 255
3 438
3 345
3 331
3 403
3 421
3 260
3 245
km
7 383
8 870
8 774
8 660
8 324
8 041
7 845
7 660
Počet distribučních stanic
VN/NN
Délka sítě NN
Stupeň automatizace rozvodné sítě (k 31. 12. daného roku)
2002
Druh stanice
Stupeň automatizace
stanice
2001
2000
Počet stanic (ks)
2002
2001
2000
2002
Celkový počet stanic (ks)
2001
2000
Stupeň automatizace sítě (%)
Transformovny
DO, DM, DS
12
13
13
14
16
16
85,71
81,25
81,25
VVN/VN
DS, DM
1
2
2
–
–
–
7,14
12,5
12,5
bez DO, DM, DS
1
1
1
–
–
–
7,14
6,25
6,25
Transformovny
DO, DM, DS
3
3
9
3
3
9
100
100
100
VVN/VN
DS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
bez DO, DM, DS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
281
270
244
307
307
303
91,53
87,95
80,53
Rozpínací stanice
DO, DM, DS
DS, DM
bez DO, DM, DS
9
9
9
–
–
–
2,93
2,93
2,97
17
28
50
–
–
–
5,54
9,12
16,5
Pozn.: DO = dálkové ovládání, DM = dálkové měření, DS = dálková signalizace
V tabulce jsou uvedeny stanice vlastní i stanice odběratelů.
48
INVESTICE
Investiční výdaje dle hlavních alokací za léta 1995–2002 (tis. Kč)
Rok
Distribuce
Informatika
Elektroměry
Ostatní
Celkem
1995
504 652
184 445
179 948
193 934
1 062 979
1996
1 009 861
144 755
178 746
431 423
1 764 785
1997
1 267 631
130 955
127 931
362 865
1 889 382
1998
1 249 781
112 256
168 052
319 346
1 849 435
1999
1 060 218
105 425
159 317
215 768
1 540 728
2000
1 174 532
110 269
204 479
153 644
1 642 924
2001
918 458
87 555
198 294
75 995
1 280 302
2002
887 811
98 919
*
27 160
1 013 890
*Počínaje rokem 2002 nejsou elektroměry zařazovány jako investiční, ale jako spotřební majetek (výše nákupu činila 209 951 tis. Kč).
–
Investiční program v roce 2002 byl v souladu se strategickým plánem společnosti zaměřen
především na:
obnovu a modernizaci sítí nízkého a vysokého napětí v zájmu zvýšení spolehlivosti jejich provozu,
rozšíření a posílení sítí v souvislosti s novými požadavky zákazníků na připojení a zvýšení požadovaného příkonu,
rozvoj nových kapacit a modernizaci zařízení rozvoden VVN/VN a rozpínacích stanic VN,
zdokonalení informačních a řídicích systémů pro zlepšení služeb zákazníkům a zvýšení spolehlivosti
řízení distribuční soustavy,
zvýšení úrovně zákaznických služeb, včetně rozvoje objektů a prostředků.
–
–
–
Významné rozestavěné investice:
rekonstrukce rozvodny 110 kV Malešice,
rekonstrukce rozvodny 22 kV a doplnění řídicího systému ve stanici 110/22 kV Střed,
centrální dispečink Nitranská.
–
–
–
–
Podrobné informace o investičních výdajích (včetně způsobu financování) dle hlavních alokací za léta
1997–2001 jsou uvedeny ve výročních zprávách za tato období.
49
Plánované investiční výdaje dle hlavních alokací pro léta 2003–2007
Tato stať je zařazena nad rámec informačních povinností emitenta, avšak vzhledem k důležitosti znalostí
strategických záměrů společnosti pro investory a informovanosti o zásadní filozofii společnosti ve vztahu
ke stávajícím a potenciálním budoucím zákazníkům jsou dále uvedeny investiční záměry firmy pro léta
2003–2007 pro dále uvedené oblasti.
Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější část investic společnosti směřuje každoročně do oblasti sítě a IT,
je dále o těchto oblastech alespoň rámcově pojednáno.
a) divize síť
Investiční program je výsledkem syntézy celé řady dílčích analýz, respektujících technický stav, přenosovou schopnost a dosahovanou spolehlivost provozu sítí. Dále pak reálnou fyzickou životnost jednotlivých
síťových komponent a možnosti jejich efektivního udržování. Zapracována jsou i nezbytná opatření v síti,
která si vyžádá likvidace důsledků povodní ze srpna 2002 na zásobovacím území. Investiční program rovněž
zohledňuje předpokládaný další rozvoj poptávky zákazníků na nová připojení resp. zvyšování odebíraného
výkonu v již existujících přípojných místech, a to jak v jednotlivých odběratelských kategoriích, tak i v rozvojových lokalitách města. Předpoklad budoucího trendu lze odhadnout na základě konkrétních požadavků
odběratelů a při znalosti dosavadního vývoje v Praze. Tato východiska prokazují i nadále nezbytnost zachování prakticky stálého tempa a rozsahu investičních aktivit po celé uvažované období s mírným přesunem objemů ve prospěch napěťových úrovní VN a VVN. Nadále bude rozvíjena informační podpora hlavních procesů v oblasti distribuce vedoucí k dalšímu zefektivnění klíčových rozhodovacích a řídicích procesů.
Investice pro roky 2003 až 2007
v oblasti sítě (mil. Kč) – cenová úroveň roku 2002
15
40
44
15
13
149
15
25
105
80
14
0
129
14
VN
27
168
67
30
188
50
70
160
45
RS
8
60
53
6
50
45
5
15
35
15
179
95
15
187
68
15
120
65
DŘT
Celkem
Obnova celkem
Opravy
10
79
DTS, trafa, kabely NN
Prostá
reprodukce
Rozšířená
reprodukce
0
VVN/VN
Opravy
Opravy
2005
239
VVN
Prostá
reprodukce
2004
Rozšířená
reprodukce
2003
Prostá
reprodukce
Zařízení
Rozšířená
reprodukce
Rok
55
21
20
35
21
20
35
21
20
344
517
275
231
570
212
138
594
194
788
–
–
792
–
–
782
–
–
Základní stavby dle zákona
162
–
–
152
–
–
147
–
–
Rozšířená reprodukce celkem
506
–
–
383
–
–
285
–
–
Investice celkem
–
1 023
–
–
953
–
–
879
–
Celkem do rozvodných zařízení
–
–
1 298
–
–
1 165
–
–
1 073
RS
DTS, trafa, kabely NN
DŘT
Celkem
Obnova celkem
Prostá
reprodukce
Opravy
Rozšířená
reprodukce
Prostá
reprodukce
Opravy
VN
Celkem
Rozšířená
reprodukce
VVN/VN
2007
Opravy
VVN
2006
Prostá
reprodukce
Zařízení
Rozšířená
reprodukce
Rok
55
126
15
105
33
15
213
362
75
909
0
15
228
0
15
662
288
83
67
151
50
25
120
50
219
787
262
5
30
40
5
30
40
29
185
213
15
135
65
15
120
64
75
741
357
15
17
20
25
17
20
185
97
100
267
459
205
403
320
204
1 383
2 460
1 090
3 550
–
–
664
–
–
524
–
–
Základní stavby dle zákona
147
–
–
147
–
–
786
–
–
Rozšířená reprodukce celkem
414
–
–
550
–
–
1 921
–
–
Investice celkem
–
873
–
–
870
–
–
4 381
Celkem do rozvodných zařízení
–
–
1 078
–
–
1 074
–
–
5 471
Strategické investice
Stavby zařazené do této kategorie řeší zejména výstavbu nových transformačních bodů 110/22 kV nebo
jejich dozbrojení a rozšíření kapacity vzhledem k očekávanému vývoji zatížení v oblastech, které zásobují,
a výstavbu nových připojovacích vedení pro tyto body. V plánovacím období 2003–2007 se jedná o následující investice:
– TR 110/22 kV „Červený Vrch“– dozbrojení – současná transformovna je vybudována v polovičním
rozsahu cílového řešení,
– TR 110/22 kV „Černý Most“ – nová – v intenzivně rozvíjeném území východní části Prahy byly v podstatě vyčerpány možnosti pro krytí energetických potřeb ze stávajících zdrojů. Nová TR umožní další
rozvoj území a stabilizuje přenosové poměry v napájecích sítích 22 kV v oblasti,
– TR Karlov – dozbrojení – R 110 kV, doplnění transformátoru 63 MVA a v navazující stavbě řešení druhého přívodu 110 kV,
– TR Smíchov – dozbrojení – nová zapouzdřená R 110 kV a instalace stroje 63 MVA,
– TR Pražačka – dozbrojení – doplnění stroje 63 MVA k dosažení plné plánované kapacity stanice,
– Kb vedení 110 kV Karlov – Střed – druhý přívod pro dobudovanou transformovnu TR 110/22 kV Karlov,
– Kb vedení 110 kV Smíchov – Karlov – druhý přívod pro dobudovanou transformovnu TR 110/22 kV Smíchov,
– TR Pankrác – nová – pro krytí růstu zatížení této oblasti Prahy jsou vyčerpány možnosti stávající sítě 22 kV,
– Centrální řídicí systém – jedná se o projekt z kategorie DŘT, který navazuje na předchozí upgrade technologie stávajících dispečerských pracovišť. Projekt zahrnuje rovněž doplnění HW a síťových komponentů tak, aby architektura zajišťovala spolehlivou funkci s nezbytnou redundancí klíčových prvků.
b) divize Obchod
Počínaje rokem 2002 jsou elektroměry považovány z účetního hlediska nikoliv za investice, ale za spotřební majetek (viz dříve). Hlavní položkou investic v této divizi je příprava nového zákaznického systému.
–
–
c) divize Služeb
ostatní investiční výdaje správy, služeb a sociálního programu
Investiční výdaje v oblasti správy a služeb budou použity na modernizaci a rekonstrukci neenergetických
objektů, na strojní vybavení provozů skladu a dopravy, náhradu zařízení ubytovny pro zaměstnance.
IT
52
Vývoj investic do informačních systémů (mil. Kč)
300
250
200
150
100
50
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
skutečnost
2006
2007
plán
Investiční výdaje za období 2003–2007 dle jednotlivých divizí – ceny roku 2003 (tis. Kč)
Síť vč. telekomunikací
Obchod
Služby
z toho IIS
Součet
Kapitalizace + zaokrouhlení
Investiční výdaje celkem bez inflace
2003
2004
2005
2006
2007
Celkem
984 600
1 003 800
911 100
900 600
910 300
4 710 400
39 110
153 370
103 670
11 000
3 400
310 550
125 200
107 800
97 850
97 800
97 750
526 400
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
450 000
1 148 910
1 264 970
1 112 620
1 009 400
1 011 450
5 547 350
4 090
6 030
4 380
3 600
3 550
21 650
1 153 000
1 271 000
1 117 000
1 013 000
1 015 000
5 569 000
53
I N F O R M AT I K A
V roce 2002 bylo hlavním úkolem informačního systému společnosti zlepšování stávajícího systému
řízení při implementaci a provozování nových systémů informačních technologií s cílem zlevnit a stabilizovat
jejich chod a aktivně podporovat proces otevírání trhu s energiemi.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
K hlavním strategickým úkolům s trvalou platností v oblasti informačních technologií patří:
zkvalitňování služeb zákazníkům (tento úkol je považován za prioritní),
zvyšování výkonového rozvoje systému,
rozvoj informačních technologií pro optimalizaci vnitřních procesů společnosti,
provozování informačního systému s optimálními náklady.
V průběhu roku 2002 byly dokončeny následující projekty:
aktivní podpora krizového plánování,
rozšíření a zabezpečení provozu systémů obchodních měření (odečtová centrála C2000, www100
a www200),
zabezpečení komunikace s Operátorem trhu s elektřinou,
pokračování přechodu na systémy Windows 2000 (na serverech i na stanicích),
propojení sítí Cejchovna elektroměrů Praha, a.s., a Středočeská energetická, a.s., s WAN PRE,
výběrová řízení na dodavatele aktivních prvků,
zvýšení zabezpečení interních sítí (změna firewallu),
další otevírání informační soustavy společnosti na Internet – umožnění přístupu externích zákazníků
k interním datům PRE (portal.pre.cz, mapy.pre.cz),
rozvoj zákaznického systému,
zavedení dalších modulů do systému SAP (celý systém SAP se stal integrální součástí řízení procesů
v rámci společnosti a jeho funkčnost v průběhu celého roku byla bezproblémová), oběh faktur, datový
sklad, workplace.
54
Technická tabulka informatiky k 31. 12. daného roku
HW
Servery
2002
HP 9000 (15 ks)
HP–UX 11.00/10.20
Compaq Alpha (3 ks)
OSF1 v. 4.0
SUN (4 ks)
Solaris 8
Dell/AutoCont/HP (54 ks)
Windows NT 4.0, Windows 2000, Linux
Diskové kapacity
cca 4,5 TB
Síťové prvky
Cisco – směrovače
7500, 7200, 4500, 2500
Cisco – přepínače
Catalyst (6500, 2900, 1900),
LightStream 1010
LAN
strukturovaná kabeláž,
Ethernet 10/100/1000 Mb
WAN – datové okruhy
optické a metalické, přenosová kapacita
Gbit/ ATM/ SDH–2Mbps/64kbps/dialup
Osobní počítače
AutoCont/DELL (1 100 ks)
Windows 95, NT, 2000
Tiskárny
HP/OKI/Tektronix (400 ks)
síťové laserové
Databáze
Oracle
7.3.4, 8.0, 8i
Aplikace (vybrané)
SAP
moduly FI, CO, AM, TR–CM,
TR–TM, MM, MM–WM, Wp
HR–PA, HR–PD, PM, DMS, BW
v. 4.6C
Zákaznický systém MO
vývoj na zakázku
Zákaznický systém VO
vývoj na zakázku
Obchodní měření
Datagyr C2000, www100, www200, xenergie, HDO
Webové aplikace
portal.pre.cz, mapy.pre.cz
Databáze
Framme, FieldView, Geomedia web map
HW
Servery
2001
2000
HP 9000 (12 ks)
HP–ZX 11.00/10.20
HP 9000 (10 ks)
Compaq Alpha (3 ks)
OSF1 v. 4.0
LAN servery HP,
Intranetware 4.11, NT 4.0,
AutoCont, Dell
w2000,
(30 kusů)
Linux
SUN (2 ks)
Solaris 8
Dell/AutoCont/HP (40 ks)
Windows NT 4.0,
HP UX 11.00 HP UX 10.20
Windows 2000, Linux
Diskové kapacity
Síťové prvky
cca 2.4 TB
cca 1,3 TB
Cisco – směrovače
7500, 7200, 4500, 2500
Cisco – přepínače
Catalyst (6500, 2900, 1900), Catalyst
Cisco
6500, 5000, 2900, 1900
LightStream 1010
1010
LightStream
7500, 7200, 4500, 2500
Osobní počítače
AutoCont/Dell (1 100 ks)
Windows 95, NT, 2000
1 100 kusů
MS Exchange
Tiskárny
HP/OKI/Tektronix (400 ks)
síťové laserové
400 kusů
síťové laserové
Databáze
Oracle
7.3.4, 8.0, 8i
Oracle
verze 7.3.4, 8.0.4
Aplikace (vybrané)
SAP
moduly FI, CO, AM,
FI, AM, CO, TR, MM, verze 4.0B
TR–CM, TR–(tm), MM,
MM–WM, HR–PA,
MM–WM, HR–PA,
HR–PD
HR–PD, PM
Zákaznický
Vývoj na zakázku
Vývoj na zakázku
Vývoj na zakázku
Vývoj na zakázku
Datagyr C2000, www100
Alfa DS20E (2 ks)
verze 2.5.0
systém MO
Zákaznický
systém VO
Obchodní měření
56
True cluster
V.
F I N A N Č N Í Z P R ÁVA
Stejně jako v letech minulých se společnost musela vypořádat s řadou změn vnějšího ekonomického prostředí. Rok 2002 byl ve znamení nejistot a rizik, která rezultovala z vývoje ekonomiky v tomto období.
Zisk za rok 2002 dosáhl hodnoty 996,3 mil. Kč, čímž byl nejenom překročen plán, ale jedná se
o lepší výsledek než v roce 2001 (dosud považovaný za rekordní – dosažený zisk 878,2 mil. Kč, tj.
zvýšení o 118,1 mil. Kč – 13,4 %). Tato vysoká úroveň zisku však byla do značné míry ovlivněna metodickou změnou – zúčtováním opravné položky na finanční investici Aliatel a.s., do výnosů v částce
135,7 mil. Kč při současném snížení vlastního kapitálu v položce kapitálové fondy o tutéž částku.
Opravná položka na pohledávku u Českých drah ve výši 143 mil. Kč (ve formě směnky) byla vytvořena ve výši 100 % její hodnoty.
Obchodní rozpětí z prodeje elektřiny vzrostlo oproti předešlému roku o 316,6 mil. Kč (tj. 9,1 %)
na hodnotu 3 780,3 mil. Kč. Náklady na nákup elektřiny meziročně vzrostly o 269,9 mil. Kč a výnosy z prodeje elektřiny vzrostly o 586,5 mil. Kč, přičemž přidaná hodnota meziročně poklesla
o 55,6 mil. Kč.
Byl dosažen provozní hospodářský výsledek 1 390,9 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst
o 77,8 mil. Kč (5,9 %). Uvedený vývoj se promítl do meziročního zvýšení rentability celkově vloženého
kapitálu z 10,6 % na 11,1 %. Hospodářský výsledek z finančních operací vykázal zisk 10,3 mil. Kč,
což souviselo s nižší potřebou čerpání úvěrů vzhledem k vyšší tvorbě vlastních zdrojů. Vyšší objemy
finančních výnosů a nákladů jsou dány obraty u krátkodobých obchodů s cennými papíry.
Na tvorbě hospodářského výsledku se podílelo vyšší tempo růstu celkových nákladů (10 546,4 mil. Kč)
o 0,2 % oproti růstu celkových výnosů (11 542,7 mil. Kč). Hospodaření společnosti bylo v loňském
roce výrazně ovlivněno škodami způsobenými srpnovými povodněmi; na odstraňování jejich následků bylo jen do konce roku 2002 vynaloženo 161 mil. Kč. Zisk po zdanění ovlivnila vysoká daňová
povinnost odvozená z vyššího hospodářského výsledku.
Bilanční suma se meziročně snížila o 293,8 mil. Kč (o 2,3 %). Na jejím snížení se podílelo snížení
oběžných aktiv vlivem krátkodobých pohledávek z obchodního styku o 254,9 mil. Kč a rovněž vlivem
odložené daňové pohledávky (111,9 mil. Kč), která byla v roce 2002 převedena metodickou změnou
do rezerv. Stálá aktiva se meziročně zvýšila zejména vlivem nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku o 139,5 mil. Kč a staveb o 114,5 mil. Kč. Ostatní aktiva se zvýšila vlivem změny dohadných účtů aktivních o 25,4 mil. Kč (2,8 %).
Financování společnosti bylo z 62,9 % zajištěno vlastními zdroji; z 25,7 % cizími zdroji a zbývající zdroje tvořila ostatní pasiva ve výši 11,4 %. Vlivem tvorby zisku běžného roku a rozdělením zisku
roku předešlého se vlastní kapitál meziročně zvýšil o 403,4 mil. Kč a dosáhl 7 888,4 mil. Kč. Cizí
zdroje meziročně poklesly o 651,2 mil. Kč na hodnotu 3 220,8 mil. Kč, hlavně poklesem krátkodobých závazků, ze kterých je v roce 2002 vyloučen odložený daňový závazek (vlivem metodické změny
vykazován v rezervách) a poklesu úvěrového zatížení ze 780 mil. Kč na 130 mil. Kč. Ostatní pasiva
poklesla o 46,0 mil. Kč na hodnotu 1 426,7 mil. Kč, zejména vlivem dohadných účtů pasivních.
Rok 2002 byl pro společnost výjimečný a zřejmě neopakovatelný nejen díky existenci nových podmínek na trhu s elektřinou, ale i díky zásadní změně organizační struktury společnosti, jejímž cílem
bylo přizpůsobit se pravidlům regulace odvětví a stabilizovat finanční řízení vnitřních ekonomických
jednotek, kterým byla svěřena vyšší pravomoc, ale i vyšší stupeň odpovědnosti.
60
Finanční analýza
2002
2001
2000
1999
1998
1997
mil. Kč 10 157,2
9 591,0
8 868,1
8 825,8
8 086,2
7 439,0
elektřiny
mil. Kč
3 780,3
3 463,7
2 801,9
3 046,4
2 458,5
2 071,9
Zisk po zdanění
mil. Kč
996,3
878,2
528,0
497,2
619,3
452,0
mil. Kč
1 670,5
1 694,0
1 385,4
1 269,2
1 266,6
1 023,4
Kalkulační vzorec
Úroveň produktivnosti
Celkový obrat (tržby z prodeje
elektřiny, služeb a zboží)
Obchodní rozpětí z prodeje
Finanční produktivnost
společnosti
Úroveň ziskovosti tržeb
Obchodní rozpětí z prodeje
elektřiny na 1 Kč tržeb
%
37,55
36,53
31,91
34,81
30,67
28,16
Obchodní rozpětí z prodeje
Přidaná hodnota na 1 Kč tržeb
%
27,27
29,46
23,36
26,20
25,03
23,00
Přidaná hodnota:
elektřiny: tržby z elektřiny x 100
tržby celkem x 100
Provozní hospodářský
výsledek na 1 Kč tržeb
%
13,69
13,69
9,02
13,07
10,35
8,35
Provozní hospodářský výsledek:
tržby celkem x 100
Hospodářský výsledek
za běžnou činnost na 1 Kč tržeb
%
10,45
9,14
6,21
8,07
7,84
6,14
Hospodářský výsledek za běžnou
Zisk po zdanění na 1 Kč tržeb
%
9,81
9,16
5,95
5,63
7,66
6,08
Zisk po zdanění: tržby celkem x 100
Běžná likvidita
%
85,14
80,04
61,47
53,83
117,59
215,39
Oběžný majetek + ostatní aktiva:
Okamžitá likvidita
%
83,26
78,13
58,50
51,99
114,86
210,63
Oběžný majetek + ostatní aktiva
činnost: tržby celkem x 100
Úroveň likvidity
krátkodobý cizí kapitál x 100
– zásoby: krátkodobý cizí kapitál x 100
Obrat krátkodobých
počet
pohledávek
obratů
Obrat ostatních aktiv
počet
30,22
13,65
19,40
19,95
19,08
15,13
Tržby celkem: stav krátkodobých
pohledávek ke konci roku
obratů
9,91
9,58
9,93
10,15
14,87
12,68
Tržby celkem: stav ostatních aktiv
ke konci roku
Obrat krátkodobých závazků
počet
obratů
4,85
3,41
3,83
4,10
4,94
6,83
Tržby celkem: stav krátkodobých
závazků ke konci roku po vyloučení
přijatých záloh na elektřinu
61
Jednotka
Úroveň zadluženosti
Podíl vlastního kapitálu
k celkově vloženému kapitálu %
Podíl celkového zápůjčního
kapitálu k celkovému
vloženému kapitálu
%
Podíl vlastního kapitálu
k cizímu kapitálu
%
Úroveň rentability
Obchodní rozpětí z elektřiny
na 1 Kč dlouhodobě vázaného
kapitálu
%
Rentabilita celkového
vloženého kapitálu
%
Rentabilita vlastního kapitálu %
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Kalkulační vzorec
62,93
58,34
59,17
61,09
61,62
62,85
Vlastní kapitál: celkový
vložený kapitál x 100
1,04
6,08
9,38
8,90
13,31
19,38
244,92
193,31
199,09
211,86
204,30
202,93
43,59
42,62
37,99
39,77
29,41
28,05
11,10
10,62
6,79
7,84
9,84
6,53
12,96
12,12
7,62
7,32
9,50
7,42
0,81
0,75
0,75
0,80
0,77
0,71
Obrat celkového vloženého
kapitálu
počet
obratů
Úrokové krytí
násobek
37,32
13,22
9,28
3,19
5,41
4,05
Produktivita práce z přidané
hodnoty
Čistý obchodní kapitál
tis. Kč/
2 152
zaměst./rok
8 884,5
mil. Kč
2 150
7 760,9
1 533
7 093,8
1 652
6 939,6
1 334
6 891,9
1 070
6 383,6
Zaměstnanci
Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců
Koncový počet zaměstnanců
k 31. 12.
počet
1 287
1 314
1 352
1 400
1 517
1 599
počet
1 267
1 309
1 325
1 364
1 463
1 595
Vysvětlivky:
Finanční produktivnost:
Dlouhodobě vázaný kapitál:
Celkově vložený kapitál:
Krátkodobý cizí kapitál:
Bankovní úvěry a výpomoci:
celkový vložený kapitál x 100
Vlastní kapitál: cizí zdroje
celkem x 100
Obchodní rozpětí z prodeje elektřiny:
průměrný stav dlouhodobě
vázaného kapitálu x 100
Zisk před zdaněním + nákladové
úroky: průměrný stav celkového
vloženého kapitálu x 100
Zisk po zdanění: průměrný stav
vlastního kapitálu x 100
Tržby celkem: průměrný stav
celkového vloženého kapitálu
Zisk před zdaněním + nákladové
úroky + ostatní finanční
náklady: nákladové úroky
+ ostatní finanční náklady
Přidaná hodnota: průměrný
přepočtený stav zaměstnanců
Stálá aktiva + oběžný majetek
+ ostatní aktiva – cizí zdroje celkem
po vyloučení rezerv – ostatní pasiva
zisk po zdanění + odpisy DHM a DNM (dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku)
vlastní kapitál + dlouhodobé závazky + dlouhodobé úvěry + rezervy
pasiva celkem
krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry + dohadné položky pasivní
Pokud jde o údaje týkající se sporů vedených jak společností jako žalující stranou, tak i stranou žalovanou, je možno uvést následující:
Společnost jako žalující strana
Rok
1999
2000
2001
2002
Počet
1 753
1 407
1 299
1 266
Částka (tis. Kč)
13 348
5 217
27 498
39 486
Společnost jako žalovaná strana
Rok
1999
2000
2001
2002
Počet
19
7
16
8
Částka (tis. Kč)
59 099
57 422
7 835
1 959
Na nedořešené soudní kauzy, kde je společnou žalovanou stranou, byly vytvořeny následující účetní
rezervy:
– ČEZ, a. s., (54 096 tis. Kč plus příslušenství a náklady řízení – celkem 93 200 tis. Kč)
– STE a.s., (181 092 tis. Kč z titulu hrozícího sporu o náhradu za rezervovanou kapacitu
přenosových zařízení ČEPS, a.s., v roce 2001)
– na ostatní spory ve výši 7 236 tis. Kč.
Celkem tedy 281 528 tis. Kč.
Společnost neeviduje patenty ani licence, které by využívala
nebo na nich byla závislá.
Společnost v průběhu roku 2002 nepřerušila své podnikání.
Předpokládaný hospodářský výsledek roku 2003 – hlavní ukazatele
Výchozím podkladem pro plán roku 2003 jsou strategické cíle společnosti zakotvené ve schváleném
dlouhodobém pánu pro období 2003–2007.
Předpokládá se zvýšení objemu dodané elektřiny o téměř 4 %, ovšem na druhé straně pokles průměrné prodejní ceny a zvýšení průměrné nákupní ceny přinese snížení obchodního rozpětí o cca 9,7 %
v porovnání s rokem 2002 (nejistota vývoje trhu s elektřinou).
Při těchto vstupech je pro rok 2003 očekáván hospodářský výsledek po zdanění 850,2 mil. Kč.
I přes připravená úsporná opatření není reálné docílit úrovně zisku roku 2002 ve výši 996,3 mil. Kč,
který byl mimořádně vylepšen dříve popsanou metodickou změnou. Navíc v údržbě distribuční sítě je
nutné pokračovat v opravách vynucených loňskou povodní.
K docílení lepšího než plánovaného výsledku mohou přispět neplánované prodeje majetku (majetkových účastí a nemovitostí), které nebyly známy v době sestavení ročního plánu, případně lepší
úspěšnost v obchodování s elektřinou.
Celkové provozní náklady bez nákupu elektřiny v porovnání se skutečností roku 2002 se zvyšují
o 302,7 mil. Kč (9,3 %); dochází však ke změně jejich struktury. Spotřeba materiálu se zvyšuje
o 82 mil. Kč (17,3 %), a to především o materiálové náklady na investice vlastní silou. Položka
externích služeb také vykazuje nárůst o 147,5 mil. Kč (22,4 %); mimo jiné v důsledku povodní
roku 2002. Osobní náklady vzrostou o 32,7 mil. Kč (5,1 %), z toho mzdové náklady vzrostou
o 6,8 mil. Kč (1,6 %).
Ve finančních nákladech vykazují nákladové úroky nárůst o 6,8 mil. Kč (18,9 %). Toto navýšení
souvisí s předpokládaným úvěrovým zatížením.
Rozdělení předpokládaného zisku roku 2003 ve výši 850,24 mil. Kč je navrženo takto:
–
–
–
–
fond sociálního rozvoje
výplata dividend
výplata tantiém
nerozdělený zisk
64
27,3
577,0
9,5
236,4
mil.
mil.
mil.
mil.
Kč
Kč
Kč
Kč
LIDSKÉ ZDROJE
V oblasti lidských zdrojů má PRE pro budoucí období dvě hlavní priority:
– změnu postojů a chování zaměstnanců společnosti vůči zákazníkům, resp. budování zákaznicky
orientované podnikové kultury,
– vytvoření takové organizační struktury, která bude pružně reagovat na budoucí, dosud přesně
nedefinovatelné potřeby společnosti v personální oblasti (vznik nových komerčních a technických
funkcí, oblast péče o klienty atd.).
Jak bylo dříve uvedeno, došlo k 1. 7. 2002 k zásadní změně řídící a organizační struktury PRE.
Společnost přešla na procesní způsob řízení v divizním uspořádání organizačních útvarů štáb, síť,
služby a obchod. Celkový počet systemizovaných míst byl snížen z 1 382 na 1 314. V průběhu II.
pololetí roku byla připravována další zásadní organizační změna v rámci divize služeb. Ta byla zčásti
realizována k 1. 1. 2003 a další kroky se uskuteční v průběhu I. pololetí roku 2003.
Byly zprovozněny www stránky personalistiky; v rámci synergických efektů byla v rámci projektu
spolupráce s dceřinými společnostmi jednak vedena personální agenda a výpočty mezd pro CEP a.s.,
jednak byly poskytovány služby z oblasti bezpečnosti práce a životního prostředí.
Společnost využívá pro vedení personální agendy modul SAP HR verze 4.6C, resp. 13 Update
(legislativní změny a rozšíření funkčnosti verze 4.6C).
V rámci zvyšování kvalifikace zaměstnanců pokračovala cílená profesní školení pro úzké odbornosti zaměstnanců vyplývající ze zákona (např. vyhláška 50/78 Sb. atd.), pokračovaly kurzy vzdělávání managementu a speciální školení zaměřená na prohlubování odborných znalostí, znalost nových
vyhlášek (řízení jakosti ISO/DIS 9001, smluvní právo atd.), zákonů v oblasti ekonomické, právní a personální. Probíhaly rovněž kurzy zaměřené na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci zaměstnanců. Vzhledem k nezbytnému procesu optimalizace počtu zaměstnanců byl v rámci společnosti připraven
a schválen variantní systém sociálně finančně kompenzačních opatření, který by měl zaměstnancům
společnosti uvolňovaným v rámci organizačních změn napomoci řešit jejich situaci způsobenou těmito
změnami. Společnost ve svém sociálním programu uplatňuje i řešení a pomoc nad rámec daný
platnou legislativou. Pro společnost vždy zůstává prvořadou snaha účinně napomáhat uvolňovaným
zaměstnancům, zejména v předdůchodovém věku, samoživitelům atd.
V platnosti je Kolektivní smlouva uzavřená mezi PRE a odborovým orgánem na léta 2002–2003,
která v porovnání s dřívějšími lety jednak akcentuje v sociální oblasti loajalitu zaměstnanců – přihlíží
k délce trvání pracovního poměru – jednak rozšiřuje možnosti společnosti ve věci odstupného i podpory zaměstnanců při předčasném odchodu do starobního důchodu.
65
Pro zaměstnance je, tak jako v dřívějších letech, zajištěna komplexní závodní lékařská péče
včetně stomatologické. Ve společnosti probíhá program zdravotní preventivní péče, který odpovídá
požadavkům Národního programu podpory zdraví. Nad tento rámec byly pro zaměstnance společnosti realizovány následující tři projekty:
– onkologický program zaměřený na prevenci a léčbu karcinomu prsu,
– program na zjištění osteoporózy,
– preventivní urologický program.
Společnost zajistila pro zájemce vystavené riziku nákazy klíšťové encefalitidy vakcíny proti této
nemoci; operativně bylo zajištěno očkování proti hepatitidě (žloutence) typu A pro 250 zaměstnanců, kteří se podíleli na odstraňování následků srpnových povodní v Praze a vstupovali do ohrožených
oblastí Prahy.
Výhody zaměstnaneckého stravování využívá celkem 1 221 zaměstnanců, tj. cca 95 % celkového počtu.
Věkové složení zaměstnanců
0,15 % do 20 let
15,16 % 20–30 let
23,60 % 30–40 let
22,93 % 40–50 let
35,60 % 50–60 let
2,56 % nad 60 let
Kvalifikační struktura zaměstnanců
14,81 % VŠ
51,46 % ÚS s maturitou
31,84 % S a vyučení
1,89 % Základní
66
Počet zaměstnanců – průměrný přepočtený stav
2008
1 120
2007
1 120
2006
1 144
2005
1 202
2004
1 248
2003
1 273
2002
1 287
2001
1 314
2000
1 352
1998
1 517
1997
1 599
1996
1 538
1995
1 499
1994
1 523
1993
1 485
1992
1 491
1991
1 488
1990
1 524
1999
1 400
Společnost zajišťuje pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky letní i zimní rekreaci ve vlastních i pronajatých rekreačních střediskách. Pro děti zaměstnanců pak zimní a letní dětské tábory
a tradičně dvoutýdenní ozdravný pobyt v Řecku.
Pro zájemce společnost zajišťuje jazykové kurzy; v oblasti profesní přípravy žáků – učňů (případných budoucích zaměstnanců) pak spolupracuje se dvěma pražskými elektrotechnickými učilišti
(SOU energetické – Praha 9, Poděbradská 12 a Centrum odborné přípravy technicko-hospodářské
– Praha 9, Poděbradská 1 a).
Svou kvalifikaci si v průběhu roku zvyšovalo studiem při zaměstnání celkem 35 zaměstnanců.
Pro nové mladé nastupující zaměstnance je ve společnosti praktikován tzv. adaptační proces,
kdy v průběhu několika měsíců tito zaměstnanci procházejí systémem krátkých pobytů na různých
pracovištích PRE.
PRE provozuje na své náklady cvičné výukové pracoviště využívané jako pomoc při zabezpečování odborné praxe; v roce 2002 absolvovali v tomto zařízení praxi celkem 302 studenti.
67
O C H R A N A Ž I VOT N Í H O P R O S T Ř E D Í
Společnost považuje ochranu životního prostředí za jednu z důležitých součástí úspěšného fungování veřejně prospěšného subjektu. Počínaje rokem 1993 byly nezávislými specializovanými
firmami zpracovávány ekologické audity. Na základě skutečností zjištěných auditory došlo k odstranění starých ekologických zátěží a průběžně jsou přijímána opatření potřebná k zamezení vzniku
nových ekologických problémů. Společnost neprovozuje zařízení, která by ohrožovala ovzduší emisemi, nenakládá s nebezpečnými látkami a odpady a neprovozuje skládky ani zařízení na zneškodnění odpadů.
V průběhu celého roku 2002 byly prováděny pravidelné kontroly nakládání s odpady, chemickými
látkami a s přípravky nebezpečnými pro životní prostředí na pracovištích a v rekreačních zařízeních
společnosti. Na žádném z kontrolovaných pracovišť nebyly zjištěny závažné nedostatky.
Společnost dodržuje veškeré povinnosti dané platnou legislativou. Příslušné interní řídicí akty
upravují metodiku řízení ochrany životního prostředí, nakládání s chemickými látkami a nakládání se
všemi druhy odpadů včetně druhotných surovin. PRE ve své ekologické firemní politice respektuje veškeré současně platné právní normy, zejména zákony č. 17/1992 Sb. (životní prostředí), 114/1992 Sb.
(ochrana přírody a krajiny), 138/1973 Sb. (ochrana vod v platných zněních včetně prováděcích předpisů), 125/1997 Sb. (nakládání s odpady včetně prováděcích předpisů) a konečně 157/1998 Sb.
(chemické látky a chemické přípravky včetně prováděcích předpisů).
V průběhu roku probíhala potřebná školení zaměstnanců; byly zavedeny úpravy v materiálové
evidenci SAP, označeny chemické látky a přípravky. Evidence bezpečnostních listů nebezpečných
chemických látek a přípravků je v rámci společnosti centrálně vedena v odborném útvaru, v odboru
logistiky u jednotlivých zásobovačů a na všech pobočných skladech.
V rámci společnosti bylo zavedeno třídění komunálního odpadu na papír, plast, suché baterie,
náplně do tiskáren, diskety, CD–ROM, vyřazenou elektroniku a takto tříděný odpad je předáván
k odborné likvidaci smluvní firmě.
Byl vytvořen systém účinné komunikace s veřejností v oblasti podpory ekoimage, v rámci kterého
bylo definováno komunikačně požadované vnímání PRE, byly stanoveny cílové skupiny a bylo pro ně
vypracováno komunikační sdělení.
O ochranu životního prostředí se PRE stará i aktivitami, které jsou uvedeny v kapitolách o obchodní činnosti a vztazích se zákazníky, do nichž investuje nemalé částky, tj. např. podpora rozvoje
tepelných čerpadel, rozšiřování akumulačních kamen jako ekologického zdroje vytápění atd.
Politika péče o životní prostředí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
V rámci společnosti byly definovány následující hlavní cíle v oblasti ochrany životního prostředí:
usilovat o vybudování systému řízení ochrany životního prostředí, který je minimálně zatěžuje
a který odpovídá systému uplatňovanému v EU,
v oblastech investiční výstavby vybírat moderní technologie a materiály, které jsou k životnímu
prostředí ohleduplné a které jsou ve shodě s příslušnou legislativou EU,
provádět důslednou výměnu stávajících olejových zařízení za zařízení hermeticky uzavřená, která
životní prostředí neohrožují úniky provozní kapaliny,
monitorovat poslední lokalitu s nedokončenou sanací staré ekologické zátěže (TR Vorlovna)
do doby ukončení provozu a možnosti její konečné sanace,
dodržovat zákonné předpisy ve všech oblastech životního prostředí; věnovat maximální pozornost
novým předpisům a aplikovat je ve společnosti,
využívat mobilní čističku AQUASTAR k čištění oplachových vod ze záchytných jímek pod transformátory v rozvodnách 110 kV,
důsledně dodržovat systém nakládání s nebezpečnými odpady a způsob jejich předávání oprávněným firmám,
dodržovat třídění komunálního odpadu včetně nebezpečných složek, obalů a odpadů, které lze
bezplatně předávat ke zpětnému odběru servisním firmám,
provádět systematická školení zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami
a přípravky dle zákona č. 157/1998 Sb.,
systémem předávání informací a vzdělávání zvyšovat u zaměstnanců povědomí nutnosti ochrany
životního prostředí a snahu o jeho neustálé zlepšování.
V Z TA H Y S V E Ř E J N O S T Í
Postupná přeměna PRE ve společnost zákaznicky orientovanou se silným kapitálovým potenciálem, se strategickými vazbami na okolní ekonomické subjekty a s profesionálním managementem je
jedním z nejdůležitějších dlouhodobých cílů společnosti. Zároveň s rozsáhlým investičním programem,
zavedením nového zákaznického systému a s vytvořením kvalitativně vyššího stupně vnější i vnitřní
komunikace společnost vědomě buduje také nový vztah k věcem veřejným, regionálním a občanským.
Strategickým cílem v oblasti public relations je dosáhnout pozitivního vnímání společnosti širokou
veřejností, zákazníky, akcionáři a všemi obchodními partnery. K zajištění tohoto cíle jsou využívány
veškeré dostupné prostředky – kultivace všech prostor pro zákazníky, co nejvstřícnější jednání s nimi,
hledání nových forem komunikace se zákazníky, s veřejnou, regionální i městskou správou, dosažení
jednotného vnějšího i vnitřního grafického projevu atd. Nezanedbatelnou součástí vytváření veřejného
pozitivního vnímání jsou i poradenství a marketing, které se významně podílejí na vytváření vnějšího
obrazu společnosti jako seriózního obchodního partnera.
Poradenské a informační středisko (PIS) poskytuje bezplatné poradenství zaměřené na hospodárné využití elektřiny pro domácnosti i drobné podnikatele; pro zákazníky jsou pravidelně připravovány tematické výstavky elektrických spotřebičů a technologií. Dále PIS připravuje (vlastními silami
PRE i ve spolupráci s Českou energetickou agenturou) pro zákazníky a zájemce různé akce.
Na webových stránkách (www.pre.cz) byl aktualizován formulář pro výpočet optimální sazby MO
v souvislosti se změnou cen a úpravou tarifní struktury, včetně informací zákazníkům prostřednictvím
technologie WAP. Dále byly na webových stránkách instalovány formuláře pro zákazníky ve formě
kalkulaček pro výpočet maximálního zatížení jističe, návrh proudové hodnoty jističe, pro výpočet
energie potřebné k ohřátí vody, výpočet potřebného příkonu bojleru, výpočet doby potřebné pro
ohřátí vody a výpočet množství smíšené vody. V závěru roku byly zpracovány specifikace pro realizaci kalkulačky pro výpočet tepelných ztrát objektu a následného stanovení potřebného výkonu otopné
soustavy. Dlouhodobě jsou v PIS prezentovány úsporné světelné zdroje, spotřebiče na ohřev užitkové
vody, akumulační vytápění a podlahové elektrické vytápění. Stálou expozici reprezentuje moderní
kuchyňská linka vybavená energeticky úspornými a ekologickými kuchyňskými elektrospotřebiči, jejíž
součástí jsou i nejmodernější vestavěné velké domácí spotřebiče (sporák s moderní keramickou varnou deskou a troubou, pračka s nejlepšími parametry v energetické náročnosti – labelingu, sušička
prádla apod.) Dále pak je návštěvníkům k dispozici kinetický model objasňující princip a využití
tepelného čerpadla. V PIS byla koncem října instalována nová výstavka s prezentací elektrických
70
přímotopných kotlů vhodných pro vytápění objektů pro domácnosti a zprovozněn přístroj pro
demonstraci ovládání elektrospotřebičů pomocí telefonu TELESWITCH.
V průběhu roku 2002 společnost investovala pro potřeby klientů nemalé částky do vydávání
různých informačních materiálů s aktuální energetickou tematikou (hospodaření s energií, ceníky
elektřiny atd.) a zákaznického časopisu PREfórum. Toto periodikum bylo dne 24. 10. 2002 zaregistrováno Ministerstvem kultury.
Značný prostor byl věnován informacím zveřejňovaným pro zákazníky na Internetu na webových
stránkách (www.pre.cz) a prostřednictvím technologie WAP. Odběratelům s průběhovým měřením
společnost umožnila sledovat průběh jejich odběru prostřednictvím Internetu.
Od 1. 5. 2001 mohou zákazníci platit za elektřinu i prostřednictvím Internetu. Je k tomu využíváno transakčního systému mikroplateb I LIKE Q, který vyvinula česká společnost Villusion s podporou Sun Microsystems. Implementací tohoto platebního způsobu chce PRE v rámci strategie
poskytnout novou službu zákazníkům a zároveň podpořit rozvoj platebních procesů na Internetu.
Podnikatelská filozofie společnosti si klade za cíl spojit aplikaci nejmodernějších technologií s partnerským vztahem ke svým zákazníkům, se vstřícností vůči potřebám svého okolí – k akcím humanitárním, kulturním, sportovním a dalším.
Sponzorské a donátorské aktivity PRE jsou pokládány za významnou součást budování pozitivní
image a renomé společnosti. Cílem sponzorských aktivit je prezentovat PRE jako subjekt dynamický,
pozitivně komunikující a otevřený veřejnosti. Je nutno uvést, že filozofie sponzorství PRE v podmínkách
transformující se ekonomiky a postupného otevírání trhu s energiemi nemůže sloužit pouze k veřejně
prospěšným účelům, ale hraje také důležitou komunikační roli. Před rozhodnutím o každém projektu
je vždy zvažováno, kterou cílovou skupinu zvolit a jak ji daný projekt osloví.
–
–
–
Hlavní rysy sponzorských aktivit PRE jsou následující:
sponzorské prostředky musí ve svém důsledku napomoci posílení dobrého jména společnosti
u široké veřejnosti,
jako společnost s výrazně regionální působností směřovat převážnou část sponzorských aktivit na
region hlavního města Prahy; dále v souladu s postupnou liberalizací trhu s elektřinou rozšiřovat
tyto aktivity i na území celé ČR,
preferovat projekty, které jsou určeny pro nejširší veřejnost a které co nejvýrazněji přispívají
k vytváření pozitivní image u veřejnosti,
71
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
podporovat projekty, které zdůrazňují dynamiku, přizpůsobivost, otevřenost a vstřícnost novým
myšlenkám,
soustředit se na projekty, které mají vlastní silný komunikační potenciál, tzn. že samy o sobě
vyvolávají širokou publicitu, anebo jsou obecně pozitivně přijímány,
na základě pocitu spoluzodpovědnosti se nezříkat i spoluúčasti na akcích zejména humanitárního
charakteru celorepublikového významu,
v rámci zlepšení ekoimage se nezříkat podpory ekologických aktivit.
Partneři, kterým byly poskytnuty sponzorské příspěvky v průběhu roku 2002:
III. interní kardiologická klinika FN KV – nákup dýchacího přístroje OXYLOG 1000, převozový
ventilátor,
PVTS – pobočka PRE – provoz společnosti,
Nadační fond Kapka naděje – provozní náklady fondu,
SOU Praha 4, Ohradní 57 – nákup výpočetní techniky,
Nadace Bona – chráněné bydlení – provozní náklady nadace,
Nadace Naše dítě – linka bezpečí – provoz linky bezpečí a krizového centra,
Respin (Klub Kvítek) – provoz klubu, hippoterapie pro děti,
Registr dárců kostní dřeně – provoz registru,
Klub přátel DD v Novém Strašecí – akce pořádané pro děti,
Basket Slovanka – na provoz klubu,
Fakultní nemocnice Motol – provoz nemocnice,
Správa Pražského hradu – oprava prasklého zvonu,
p. F. Polák – výpomoc na splacení úvěru,
ČČK – baterky, ochranné pomůcky – srpnové povodně,
Deky – MÚ Praha 7 – srpnové povodně,
ČČK, oblastní spolek Praha 7 a 1 – rekondice dětí z oblastí postižených povodněmi,
FNKV – klinika popálenin – provoz kliniky,
ZŠ V Zahrádkách – projekt Míša,
FN Motol – Magstim super rapid – magnetická stimulace.
Celkem bylo na tyto aktivity v průběhu roku 2002 vynaloženo 3 452 600 Kč.
Vnější identifikace společnosti je cíleně budována i reklamními aktivitami, které jsou v souladu
s vypracovanou firemní koncepcí směrovány především do oblastí všeobecně prospěšných,
kulturních a sportovních.
72
–
–
–
–
–
Jako hlavní reklamní akce z oblasti všeobecně prospěšné lze například uvést:
zdravotnické moduly vysílané ČT v rámci projektu „Managerem vlastního zdraví“,
podpora magazínu Energie,
výstavy obrazů českých umělců ve výstavních prostorách v budově ředitelství společnosti,
podpora konferencí pořádaných ESČ, ČENES a IIR,
vydavatelství Grada – překlad učebnice ekonomie.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
V oblasti kulturní proběhly reklamní akce ve spolupráci s následujícími partnery:
Divadlo Bez zábradlí,
Branické divadlo,
Divadlo ABC,
Lotos,
Nakladatelství Grada – Ekonomie,
Fotograf J. Všetečka,
Fotograf F. Koudelka – výstava v NG,
Městské knihy o regionech ČR,
Mezinárodní koncert smyčcových kvartet,
Kapka naděje – koncert hvězd Lucerna,
NKL Žofín – Koncert hvězd,
Music Art – festival smyčcových kvartet,
Nadace Český literární fond – udělování výročních cen Nadace,
Gallery, s.r.o. – vydání slovníku českého výtvarného umění Vademecum.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
V oblasti sportovní:
HC Sparta Praha (smlouva uzavřena na 2 roky),
HC Slavia (smlouva uzavřena na 4 roky),
Expedice Kangchenjunga 2002,
Český tenisový svaz vozíčkářů – tenisový turnaj,
Triatlon – Velká cena Prahy,
Triatlon – Generální partner PRE cup,
Triatlon – světový pohár,
SK STOPA – zimní sportovní hry,
Vánoce na ledě.
73
PRE se stalo generálním reklamním partnerem Českého svazu triatlonu při pořádání cyklu závodů
PRE CUP 2002 pořádaných v různých městech ČR.
Další významnou akcí je každoroční „Velká cena Pražské energetiky“ v triatlonu, která probíhá
v historickém centru Prahy.
PRE podporuje stříbrného medailistu z XXVII. letních olympijských her v australském Sydney
a držitele světového rekordu – desetibojaře Romana Šebrleho.
PRE se stalo reklamním partnerem extraligového oddílu ledního hokeje Slavia Praha a Sparta Praha.
Společnost na vlastní náklady provozuje Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky
– prostory muzea jsou pro zájemce otevřeny po předchozí telefonické dohodě. Na ploše přes 300 m2
najde návštěvník několik desítek exponátů, fotografií a originálních tiskovin, kterými chce PRE přispět
k poznání části historie hlavního města v oblasti výroby, rozvodu a distribuce elektřiny.
Pražská energetika, a.s., je aktivním členem Klubu přátel Národního technického muzea v Praze,
Hospodářské komory hlavního města Prahy, Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a Asociace
pro elektronickou komerci.
74
VI.
K A P I TÁ L O V É Ú Č A S T I K 3 1 . 1 2 . 2 0 0 2
Společnost se ve svých podnikatelských aktivitách zaměřuje především na podnikání ve stejném
či blízkém oboru.
V průběhu roku 2002 měla PRE 100% účast v následujících společnostech:
PREmont LHOTKA a.s.
Společnost byla založena v roce 1995; základní kapitál subjektu je 80 mil. Kč. Hlavními předměty
podnikání jsou výstavba zařízení pro rozvod elektřiny, kabelových vedení 110, 22 a 1 kV, rozvoden
110 a 22 kV, transformačních stanic, rozvaděčů, provádění elektroinstalačních prací, úprav venkovního
vedení 22 a 1 kV, pronájem staveništních transformačních stanic atd. V roce 1999 proběhla konverze
tohoto subjektu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
V roce 1996 založil tento subjekt dceřinou společnost PREmont PROJEKT, s.r.o., se základním
kapitálem 100 000 Kč. Akcionářské složení je 51 % PREmont LHOTKA a.s., 49 % fyzická osoba.
Koncem roku dceřiná společnost zahájila provoz v nových administrativních prostorách.
Hlavní údaje o společnosti (v tis. Kč):
Sídlo: Praha 4, Lhotecká 804 (s.r.o. k 30. 11. 1999, a.s. od 1. 12. 1999)
IČ: 26121603 (a.s.), 63986400 (s.r.o.)
2002
2001
2000
1999 a.s.
1999 s.r.o.
1998
(k 30. 11.)
Aktiva
283 968
316 439
254 477
200 153
203 229
257 348
Pasiva
283 968
316 439
254 477
200 153
203 229
257 348
Vlastní kapitál
178 691
171 070
168 875
161 840
159 626
169 773
Cizí zdroje
103 066
156 632
79 394
37 305
41 885
85 221
Výnosy
512 731
651 630
507 778
74 021
311 825
423 564
Náklady
499 050
640 040
491 954
71 807
310 776
381 781
13 681
11 590
14 035
2 214
1 049
41 783
1 268
34 940
13 143
2 920
Zisk po zdanění
Údaje o hlavních investicích
uskutečněných v běžném účetním
období a třech předcházejících
účetních obdobích včetně
finančních investic
11 946
Soudní, správní ani rozhodčí řízení nebyla v běžném účetním období a dvou předcházejících účetních
obdobích vedena.
V průběhu roku probíhala neveřejná dvoukolová soutěž k převzetí (odkoupení) 100 % akcií
této dceřiné společnosti. Soutěže se zúčastnilo celkem osm zájemců; do druhého kola postoupily dva zahraniční subjekty. Dne 25. 3. 2003 byla dceřiná společnost prodána belgické firmě
Fabricom S.A.
PREmont PROJEKT, s.r.o. (dceřiná společnost PREmont LHOTKA a.s.)
IČ: 63986400
Sídlo: Lhotecká 804, Praha 4
Základní kapitál: 100 000 Kč
Společníci: PREmont LHOTKA a.s., Lhotecká 804, Praha 4
Ing. Josef Krejčí, r. č. 560923/1496, bytem Výletní 351, Praha 4
51 %
49 %
Valná hromada PREmont PROJEKT, s.r.o., konaná v únoru 2003 schválila převzetí celého
obchodního podílu ve výši 49 % společníka Ing. Josefa Krejčího druhým společníkem, tj. PREmont
LHOTKA a.s.
78
PREleas, a.s.
Společnost byla založena v roce 1996; její základní kapitál je 10 mil. Kč. Hlavním předmětem podnikání je leasing a pronájem technologií a technologických celků. Leasingová činnost je orientována pouze na členy skupiny PRE; jejím podnikatelským záměrem není vstup na leasingový trh. Společnost využívá při provádění svých podnikatelských aktivit i formu zpětného leasingu (leaseback).
Hlavní údaje o společnosti (v tis. Kč):
Sídlo: Praha 10, Limuzská 2110/8
IČ: 25054040
2002
2001
2000
1999
1998
Aktiva
291 473
271 502
231 906
151 797
99 752
Pasiva
291 473
271 502
231 906
151 797
99 752
32 965
25 281
19 439
14 775
12 737
Cizí zdroje
178 703
165 782
137 804
84 983
55 735
Výnosy
106 207
90 105
69 605
74 594
16 086
Náklady
97 723
83 463
64 541
72 256
15 275
8 484
6 642
5 064
2 338
811
99 863
106 912
119 603
101 929
70 626
Vlastní kapitál
Zisk po zdanění
Údaje o hlavních investicích
uskutečněných v běžném účetním
období a třech předcházejících
účetních obdobích včetně
finančních investic
Soudní, správní ani rozhodčí řízení nebyla v běžném účetním období a dvou předcházejících účetních
obdobích vedena.
Hlavní investice společnosti jsou zaměřeny na zpětný leasing majetku (leaseback), přičemž
tento majetek byl původně vlastněn podniky ve skupině PRE.
Cejchovna elektroměrů Praha a.s., (CEP a.s.)
Společnost byla založena v roce 1998; hlavními předměty podnikatelské činnosti jsou montáž,
opravy a údržba měřidel.
Základní kapitál je 35 mil. Kč, společnost postupně diverzifikuje své aktivity i na obchod s doplňkovým zbožím (HDO, měřicí přístroje a vybavení pro měření, zkoušečky, testery apod.) a poradenskou činnost. CEP a.s. založila v roce 1999 dceřinou společnost CEP – elektroměrová služba s.r.o. se základním kapitálem 125 000 Kč. Akcionářské složení je 52 % CEP a.s., 48 % fyzické osoby. Předmětem
podnikatelské činnosti je provádění montážních prací pro elektroměrovou službu PRE.
79
Hlavní údaje o společnosti (v tis. Kč):
Sídlo: Partyzánská 7a, Praha 7
IČ: 25677063
2002
2001
2000
1999
1998
Aktiva
104 509
102 401
91 151
61 496
63 602
Pasiva
104 509
102 401
91 151
61 496
63 602
55 968
53 461
54 625
51 623
44 663
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
48 248
48 631
36 104
9 584
18 766
Výnosy
421 488
359 007
162 563
69 737
36 769
Náklady
417 612
355 939
154 497
61 826
27 372
3 876
3 068
7 783
7 911
9 397
2 498
2 997
9 947
26 517
–
Zisk po zdanění
Údaje o hlavních investicích
uskutečněných v běžném účetním
období a třech předcházejících
účetních obdobích včetně
finančních investic
Soudní, správní ani rozhodčí řízení nebyla v běžném účetním období a dvou předcházejících účetních
obdobích vedena.
CEP – elektroměrová služba s.r.o. v likvidaci (dceřiná společnost CEP a.s.)
IČ: 25724509
Sídlo: Partyzánská 188/7a, Praha 7, 170 00
Základní kapitál: 125 000 Kč
Vlastník: Cejchovna elektroměrů Praha a.s., Partyzánská 7a, Praha 7
Od 1. 1. 2003 je společnost v likvidaci.
100 %
ODEM a.s.
Společnost byla založena v roce 1999; základní kapitál je 5 mil. Kč (po navýšení základního kapitálu v roce 2000 o 4 mil. Kč). Předmětem činnosti jsou odečty a sběr dat měřicích zařízení a doručovací služba. Společnost předpokládá rozšíření svých aktivit i do oblasti jiných energetických médií.
Hlavní údaje o společnosti (v tis. Kč):
Sídlo: Praha 10, Na Hroudě 19
IČ: 25755609
80
2002
2001
2000
1999
1998
Aktiva
18 861
18 131
17 155
18 345
–
Pasiva
18 861
18 131
17 155
18 345
–
Vlastní kapitál
12 101
10 644
9 011
5 340
–
6 701
7 467
8 123
12 994
–
Výnosy
47 365
37 596
33 208
15 858
–
Náklady
43 060
34 182
29 191
16 282
–
4 305
3 414
4 017
-424
–
3 606
5 450
6 040
9 620
–
Cizí zdroje
Zisk po zdanění
Údaje o hlavních investicích
uskutečněných v běžném účetním
období a třech předcházejících
účetních obdobích včetně
finančních investic
Soudní, správní ani rozhodčí řízení nebyla v běžném účetním období a dvou předcházejících účetních
obdobích vedena.
Všechny dceřiné společnosti hospodařily v roce 2002 se ziskem.
V průběhu roku 2002 měla PRE minoritní účast v následujících společnostech:
Aliatel a.s.
Základní kapitál společnosti je cca 2,8 mld. Kč; majetkový podíl PRE v tomto subjektu činí 9,33 %;
hlavním předmětem podnikání je zřizování, provozování telekomunikačních sítí a poskytování telekomunikačních služeb. Společnost vlastní na celou oblast podnikatelské činnosti certifikát ISO 9001. Na základě rozhodnutí představenstva i dozorčí rady PRE byl odsouhlasen prodej celého podílu v tomto subjektu. Jednání směřující ke splnění tohoto rozhodnutí probíhala v průběhu celého roku 2002.
PEAS
Majetkový podíl PRE ve společnosti činí 19 %; hlavní činností této akciové společnosti je obchod
s dováženou elektřinou a výroba elektřiny ve vlastních zdrojích.
PRE vlastní dále nevýznamné akciové podíly v následujících subjektech:
SME, a.s., JČE, a.s., SČE, a.s., ZČE, a.s., JME, a.s., VČE, a.s., a STE a.s.
PRE je členem sdružení REAS nazvaného ČSRES.
V dubnu 2003 se PRE stala podílníkem (25,81 %) HC Slavia s.r.o.
Celkový čistý výnos z finančních investic za období 1995–2002 (mil. Kč)
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
7,69
9,71
7,57
7,86
15,6
7,77
–
–
81
AKCIONÁŘI
Všichni akcionáři mají volně dostupné veškeré důležité informace o společnosti. Všechny materiály
jsou k dispozici buď přímo na internetové adrese, nebo na vyžádání v oddělení akcionářských agend,
které je akcionářům plně k dispozici. O některých, pro akcionáře důležitých akcích, byli tito v souladu
s příslušnými právními předpisy průběžně informováni doporučenou poštovní zásilkou.
Hlavní akcionáři PRE (%)
k 31. 12.
1. a 11. 4.
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
PRE–H a.s.
50,78
50,78
50,77
–
–
–
–
–
–
–
ČEZ, a. s.
34,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MPSV ČR
14,19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
FNM ČR
–
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
51,59
100,00
Hlavní město Praha
–
–
–
25,89
33,83
33,83
33,83
33,83
33,83
–
Město Roztoky u Prahy
–
–
–
–
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
–
0,16
0,16
0,16
17,42
16,76
16,49
16,09
15,59
–
–
GESO AG
RWE Energie AG **
–
–
–
7,61
–
–
–
–
–
–
Právnické osoby
0,17
0,17
0,18
0,18
0,26
0,48
0,50
0,73
12,81
–
Fyzické osoby
0,70
0,70
0,70
0,71
0,79
0,84
0,82
1,09
1,60
–
–
–
–
–
–
–
0,40
0,40
–
–
Zaměstnanecké akcie
** Od roku 2001 firma RWE plus AG
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že akcionářská struktura společnosti je v období posledních pěti let
stabilní, což vytváří dobré předpoklady pro dlouhodobé koncepční strategické řízení společnosti.
Jak je uvedeno dříve, oznámil dne 4. 4. 2003 FNM ČR, že v souladu s § 183d Obchodního
zákoníku a na základě Usnesení vlády ČR č. 477 ze dne 6. 5. 2002, převedl dnem 1. 4. 2003 34%
podíl na hlasovacích právech PRE na ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649.
Dne 28. 4. 2003 oznámil FNM ČR, že v souladu s § 183d Obchodního zákoníku a na základě
Usnesení vlády ČR č. 477 ze dne 6. 5. 2002, převedl dnem 11. 4. 2003 podíl na hlasovacích
právech společnosti ve výši 14,19 % (včetně akcie se zvláštními právy) na Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2, IČ: 00551023.
82
Zpráva o řádné valné hromadě, která proběhla v průběhu roku 2002
–
–
–
–
–
–
–
–
Valná hromada projednala a schválila následující materiály:
jednací řád a orgány valné hromady,
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2001 a o stavu jejího majetku,
řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2001 včetně stanovení
výše a způsobu výplaty dividend, tantiém a přídělů do fondů,
zprávu dozorčí rady,
schválení výše darů pro rok 2003,
odvolání a volbu členů dozorčí rady včetně potvrzení do funkce člena dozorčí rady dle § 31 a odst. 6
Obchodního zákoníku,
návrh na odměňování členů představenstva, dozorčí rady,
změny stanov společnosti.
Vývoj kurzu akcií na BCPP a v RM-S v letech 1998–2002
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
BCPP
16. 10. 2002
14. 6. 2002
11. 2. 2002
5. 10. 2001
4. 6. 2001
30. 1. 2001
25. 9. 2000
24. 5. 2000
20. 1. 2000
15. 9. 1999
14. 5. 1999
13. 1. 1999
8. 9. 1998
7. 5. 1998
5. 1. 1998
0
RM-S
Akcie PRE patří, jak je patrné z výše uvedeného přehledu, z hlediska dlouhodobé investice ke
stabilním burzovním produktům jak na trhu BCPP, tak i RM-S.
83
Obchodování s akciemi společnosti na kapitálovém trhu v průběhu roku 2002
Akcie PRE byly uvedeny na volný trh Burzy cenných papírů Praha 1. 3. 1995 se zaváděcí cenou
2 750 Kč; na hlavní trh pak byly přijaty dne 25. 9. 1995 (ISIN = CZ0005078154). Od 5. 1. 1998 jsou
akcie společnosti obchodovány na vedlejším trhu BCPP.
Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP)
Na Burze cenných papírů Praha byly akcie společnosti přítomny v roce 2002 celkem během 250
seancí. Z výše uvedeného počtu seancí byly kótovány celkem během 20; během zbývajících 230 seancí kótovány nebyly (kotace byla pozastavena z důvodu valné hromady, absence poptávky či nabídky,
technických problémů BCPP apod.). Ve dnech, kdy byly akcie kótovány, zvýšily svůj kurz celkem 10krát;
naopak v 8 dnech jejich kurz poklesl. Ve zbývajících 2 dnech kurz stagnoval.
Maximální kurz během roku 2002 byl 2 100 Kč, minimální kurz byl 1 500 Kč. Nejdelší časový úsek
(měřeno počtem obchodních dnů), během něhož kurz akcií společnosti neklesl, trval 157 obchodních
dnů. Tento úsek začal 10. 5. 2002 a skončil 19. 12. 2002. V následující obchodní den kurz poklesl.
Během tohoto období kurz posílil z počáteční hodnoty 1 545 Kč na hodnotu 1 788 Kč. Nejdelší
interval, během něhož kurz akcií nevzrostl, trval 128 obchodních dnů. Toto období začalo 16. 4. 2002
a skončilo dne 16. 10. 2002. Následující obchodní den kurz posílil. Během této doby kurz zeslabil z počáteční hodnoty 1 957 Kč na 1 545 Kč.
Z 20 obchodních dnů, kdy byly akcie kótovány, proběhly obchody při 12 seancích. Celkem prostřednictvím automatizovaného obchodního systému Burzy cenných papírů Praha změnilo majitele 22 akcií
v úhrnné hodnotě 39,33 tis. Kč. Z výše uvedeného plyne, že průměrně se ve dnech, kdy se uskutečnily nějaké obchody, zobchodovaly 2 kusy akcií a denní průměrný objem obchodů byl 3 277 Kč. Nejvíce
akcií v jeden den v automatizovaném obchodním systému BCPP (5 kusů) bylo zobchodováno dne
7. 2. 2002 při kurzu 1 757 Kč, což představuje transakci o objemu 8 785 Kč. Tentýž den bylo dosaženo i největšího objemu obchodu s akciemi společnosti v automatizovaném obchodním systému
Burzy cenných papírů Praha.
Minimální kurz, při kterém byli akcionáři v roce 2002 ochotni prodávat, byl 1 500 Kč, naopak
při kurzu nejvýše 2 100 Kč se našli investoři svolní koupit tento cenný papír. (Předcházející dvě čísla
nemusí být shodná s minimální a maximální hodnotou kurzu, protože těchto extrémních hodnot mohlo
být dosaženo při totálním převisu poptávky či nabídky a neproběhly tedy žádné obchody.)
RM-Systém (RM-S)
Na trhu RM–systému bylo možno obchodovat s akciemi společnosti celkem při 252 průběžných
aukcích. Obchody s akciemi zmíněné společnosti proběhly při 188 aukcích, během nichž změnilo majitele celkem 5 462 akcií. Na trhu RM-S se obchoduje kontinuálně a nikoli za pevně stanovený kurz
jako na BCPP. Pro každou průběžnou aukci RM-S je znám pouze celkový objem obchodů, z čehož je
84
možno určit průměrnou cenu akcie v daný den. Nejvyšší průměrná cena akcií společnosti v roce 2002
na trhu RM-S byla 2 445 Kč; nejnižší průměrná cena dosažená v průběžné aukci RM-S byla 1 401,80 Kč.
Celkový objem obchodů uskutečněných prostřednictvím RM-S byl 11 165 365,50 Kč. Největšího
objemu při jedné aukci bylo dosaženo dne 23. 8. 2002, kdy změnilo majitele celkem 902 akcií při
průměrné prodejní ceně 2 400 Kč. Výsledkem je rekordní denní objem s hodnotou 2 344 800 Kč. Výše
uvedené datum rekordního objemu je též dnem, kdy bylo zobchodováno nejvíce akcií.
Průměrný denní objem obchodů v RM-S v roce 2002 s akciemi společnosti byl 59 390,24 Kč
a v jedné průběžné aukci (pokud se obchodovalo) bylo zobchodováno 29 akcií.
Středisko cenných papírů (SCP)
Prostřednictvím přepážky SCP bylo v roce 2002 převedeno celkem 1 233 akcií. Při převodu na přepážce SCP je uváděna i smluvní cena převáděných akcií a SCP zveřejňuje na základě těchto hodnot též
průměrnou cenu převáděných akcií v příslušném týdnu. Z údajů uveřejněných v roce 2002 plyne, že
celková cena všech akcií společnosti převedených na přepážce SCP v roce 2002 byla 2 418 302 Kč.
Akcie vydané PRE (ks)
Stav k 31. 12.
11. 6. 2003*
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Na majitele
2 553 832 2 553 831 2 553 831 2 553 831 2 553 831 2 553 831 2 538 353 2 538 353
Na jméno – akcie obcí
1 315 611 1 315 611 1 315 611 1 315 611 1 315 611 1 315 611 1 315 611 1 315 611
Na jméno – zaměstnanecké
0
0
0
0
0
0
15 478
15 478
Na jméno se zvláštními právy
0
1
1
1
1
1
1
1
Celkem
3 869 443 3 869 443 3 869 443 3 869 443 3 869 443 3 869 443 3 869 443 3 869 443
* Akcie se zvláštními právy byla zrušena rozhodnutím valné hromady dne 11. 6. 2003.
Akcie na jméno se zvláštními právy – má plné hlasovací právo a jsou k ní vázána práva jmenovitě
uvedená ve stanovách společnosti
Akcie na majitele
– mají nemateriální formu, plné hlasovací právo a jsou volně
převoditelné
Akcie na jméno – akcie obcí
– mají hlasovací právo a jsou převoditelné se souhlasem valné
hromady
Všechny výše uvedené akcie mají nárok na výplatu dividendy v případě schválení jejího vyplacení
valnou hromadou.
V případě neuplatnění práva na dividendu v době od data splatnosti schválené valnou hromadou do
zákonem stanovené lhůty dividenda propadá ve prospěch společnosti.
V průběhu účetního období společnost nenabyla vlastní účastnické papíry.
Struktura akcionářů PRE
Stav k 31. 12.
Tuzemští akcionáři
Zahraniční akcionáři
2002
2001
2000
1999
1998
Počet
Nominální
Počet
Nominální
Počet
Nominální
Počet
Nominální
Počet
Nominální
akcií
hodnota
akcií
hodnota
akcií
hodnota
akcií
hodnota
akcií
hodnota
(ks)
(tis. Kč)
(ks)
(tis. Kč)
(ks)
(tis. Kč)
(ks)
(tis. Kč)
(ks)
(tis. Kč)
8 434
3 855 871
8 808
3 856 620
9 817
2 895 264
10 610
3 212 796
11 672
3 223 041
7
13 572
6
12 823
8
974 179
9
656 647
10
646 402
Akcionáři celkem
8 441
3 869 443
8 814
3 869 443
9 825
3 869 443
10 619
3 869 443
11 682
3 869 443
Fyzické osoby
8 419
27 241
8 786
27 177
9 795
27 545
10 587
30 678
11 637
32 159
22
3 842 202
28
3 842 266
30
3 841 898
32
3 838 765
45
3 837 284
0
0
0
0
0
0
0
0
8
443
Právnické osoby
z toho IPF
Vývoj kurzu akcií PRE na BCPP v roce 2002
(Kč)
2 500
2 000
PX50
1 500
1 000
500
BAAPRENG
86
2. 12. 2002
2. 11. 2002
2. 10. 2002
2. 9. 2002
2. 8. 2002
2. 7. 2002
2. 6. 2002
2. 5. 2002
2. 4. 2002
2. 3. 2002
2. 2. 2002
2. 1. 2002
0
Hlavní akcionáři PRE (%)
Stav k 31. 12. 1. a 11. 4. 2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
PRE-H a.s.
50,78
50,78
50,77
–
–
–
–
–
–
–
ČEZ, a. s.
34,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MPSV ČR
14,19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
48,19
51,59
100,00
–
FNM ČR
Hlavní město Praha
GESO AG
–
–
–
25,89
33,83
33,83
33,83
33,83
33,83
0,16
0,16
0,16
17,42
16,76
16,49
16,09
15,59
–
–
–
–
–
7,61
–
–
–
–
–
–
RWE Energie AG**
** Od roku 2001 firma RWE plus AG.
Finanční poměrové ukazatele
Ukazatel
Jednotka
2002*
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
118,75
99,70
Čistý zisk na akcii
(EPS)
Kč
257,48
226,96
136,46
128,50
160,04
116,82
83,31
Peněžní tok na akcii
Kč
431,73
437,79
358,04
328,00
327,33
264,47
211,72
(DA)
Kč
168,00
110,00
95,00
95,00
80,00
55,00
–
20,12
Dividendový výnos
%
9,40
7,17
5,58
5,23
7,41
3,14
–
1,57
–
index
6,9442
6,7483 14,9888 24,0656 10,7787
–
228,37 205,75
Dividenda na akcii
Cena akcie k zisku P/E
6,7589 12,4725 14,1395
–
Ziskový výnos
%
14,40
14,80
8,02
7,07
14,82
6,67
4,16
9,28
–
Účetní hodnota akcie
Kč
2 039
1 934
1 809
1 775
1 735
1 635
1 515
1 448
1 324
index
0,8771
0,7930
0,9406
1,0239
0,6225
1,0709
1,3231
0,8838
–
%
65,25
48,47
69,62
73,93
49,99
47,08
–
16,94
–
Cena akcie k tržní
hodnotě
Výplatní poměr
* Hodnoty byly schváleny na řádné valné hromadě.
87
Dividendová politika
Společnost bude i nadále vytvářet podmínky pro stabilní dividendovou politiku; krytí dividend bude
zabezpečeno dostatečnou tvorbou zisku.
– výše vyplácených dividend bude postupně zvyšována (v souladu s rozhodnutími akcionářů na
valných hromadách), přičemž uskutečňování vytčené dividendové politiky není investičními výdaji
omezeno,
– zvyšování ziskovosti společnosti přispěje ke zvýšení tržní hodnoty jejích akcií,
– finanční výkonnost společnosti je založena na růstu tržeb z prodeje elektřiny.
–
–
–
–
–
–
–
Společnost uvažuje ve svém strategickém plánu se stabilní výší vyplácených dividend.
Za rok 1995 se výplatou dividendy ve výši 20,12 Kč/akcie společnost zařadila na 61.–67. místo
v rámci ČR,
za rok 1996 nebyly na základě rozhodnutí akcionářů dividendy vypláceny,
za rok 1997 se výplatou dividendy ve výši 55 Kč/akcie společnost zařadila na 30. místo
v rámci ČR,
za rok 1998 se výplatou dividendy ve výši 80 Kč/akcie společnost zařadila na 19. místo
v rámci ČR (v sektoru energetiky pak na 4. místo),
za rok 1999 se výplatou dividendy ve výši 95 Kč/akcie společnost zařadila na 23. místo
v rámci ČR,
za rok 2000 se výplatou dividendy ve výši 95 Kč/akcie společnost zařadila na 23. místo
v rámci ČR,
za rok 2001 se výplatou dividendy ve výši 110 Kč/akcii společnost zařadila na 39. místo
v rámci ČR.
88
Schéma řízení skupiny PRE k 31. 12. 2002
PRE-H a.s.
50,78 %
FNM ČR**
48,19 %
Fyzické osoby
0,70 %
Právnické osoby 0,17 %
GESO AG
0,16 %
Valná hromada PRE
Dozorčí rada PRE
Představenstvo PRE
100% dceřiné společnosti
minoritní
akvizice
PREmont PROJEKT, s.r.o.
PREmont LHOTKA a.s.*
PEAS
PREleas, a.s.
Aliatel a.s.
ODEM a.s.
CEP - elektroměrová služba s.r.o.
v likvidaci
CEP a.s.
Výkonný management PRE
*
Dne 25. 3. 2003 byla dceřiná společnost prodána belgické firmě Fabricom S.A.
**
Dne 4. 4. 2003 oznámil FNM ČR, že v souladu s § 183d Obchodního zákoníku a na základě Usnesení vlády ČR
č. 477 ze dne 6. 5. 2002, převedl dnem 1. 4. 2003 34% podíl na hlasovacích právech PRE na ČEZ, a. s.,
Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649. Dne 28. 4. 2003 oznámil FNM ČR, že v souladu s § 183d
Obchodního zákoníku a na základě Usnesení vlády ČR č. 477 ze dne 6. 5. 2002, převedl dnem 11. 4. 2003
podíl na hlasovacích právech společnosti ve výši 14,19 % (včetně akcie se zvláštními právy) na Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023.
Společnost má uzavřenou smlouvu s firmou ADMINISTER, spol. s r.o., jejímž prostřednictvím mohou
majitelé akcií uplatňovat svá majetková práva spojená s vlastnictvím cenných papírů.
89
VII.
Z P R ÁVA O V Z TA Z Í C H
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a,
odst. 9 Obchodního zákoníku
(Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami)
A. Informace o vztahu ovládající osoba (PRE-H a.s., IČ: 26428059, sídlo Praha 10, Na Hroudě 1492/4) - ovládaná osoba (PRE)
Společnost ovládající PRE-H a.s. – základní údaje
Obchodní firma (název):
Pražská energetika Holding a.s.
Sídlo:
Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05
IČ:
26428059
Základní kapitál:
3 598 627 000 Kč
Vlastní kapitál:
4 476 053 143 Kč
Průměrný počet zaměstnanců:
–
Hospodářský výsledek po zdanění:
182 235 000 Kč
Údaje o hlavních oblastech činnosti:
– spravování majetkových účastí právnických osob
– činnost ekonomických a organizačních poradců
Výnosy z dividend:
182 235 000 Kč
Údaje o tržbách v posledním účetním období:
Údaje o závislosti emitenta na patentech, licencích,
mají-li zásadní vliv na činnost emitenta:
Společnost není závislá na patentech ani licencích
Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních vedených
v běžném účetním obdobím a dvou předcházejících účetních obdobích:
Žádné spory nebyly vedeny
Číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných
v běžném účetním období:
4 318 481 000 Kč
Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních:
–
Obecné údaje o tendencích v činnosti emitenta a údaje
o obchodních vyhlídkách:
a) Geneze vzniku
Na mimořádné valné hromadě PRE konané dne 19. 4. 2000 bylo akcionáři rozhodnuto následující:
- byl udělen souhlas s převodem 1 001 751 akcií na jméno PRE ve vlastnictví hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2,
110 00 Praha 1 (SIN: 770950000628) na společnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10,
- byl udělen souhlas s převodem 19 227 akcií na jméno PRE ve vlastnictví společnosti GESO AG, se sídlem Friedrich-Liszt-Platz 2,
D-01069 Drážďany, SRN (SIN: 770950000628) na společnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10,
- byl udělen souhlas s převodem 294 633 akcií na jméno PRE ve vlastnictví společnosti RWE Energie AG (od 23. 1. 2001 RWE Plus AG),
Kruppstraße 5, D-45128 Essen, SRN (SIN: 770950000628) na společnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4,
100 05 Praha 10,
- smlouva o založení společnosti PRE-H a.s. byla podepsána dne 9. 2. 2000. Rozhodnutí výše uvedené mimořádné valné hromady nabylo
účinnosti dnem 17. 1. 2001, kdy byla společnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 zapsána do Obchodního
rejstříku.
93
b) Nabídka převzetí majitelům cenných papírů
PRE-H a.s., získala (faktickým vložením akcií svých akcionářů dne 11. 7. 2001) jednáním ve shodě s GESO AG (vlastní navíc přímý podíl
0,16 % v PRE) podíl na hlasovacích právech ve výši 50,92 %, čímž jí vznikla v souladu s § 183a, odst. 11 Obchodního zákoníku povinnost
učinit nabídku převzetí všem majitelům účastnických cenných papírů PRE. K nabytí akcií a hlasovacích práv došlo (jak je v této stati
uvedeno) v důsledku vložení části akcií PRE do základního kapitálu PRE-H a.s. formou nepeněžitých vkladů akcií tří akcionářů PRE.
Rozhodnutí učinit nabídku bylo v souladu s § 183b Obchodního zákoníku schváleno příslušnými orgány jak PRE-H a.s., tak i PRE. Veřejná
nabídka byla publikována zákonně předepsaným způsobem dne 23. 8. 2001.
Dne 22. 5. 2002 schválila valná hromada společnosti změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné; přičemž listinné akcie mohou být
nahrazeny hromadnou akcií.
c) Ovládající a ovládaná osoba mezi sebou mají uzavřeny následující smlouvy:
- „Smlouva o nájmu nebytových prostor“ Na základě této smlouvy má ovládající osoba na dobu neurčitou za tržní (cena obvyklá) nájemné
v budově ředitelství ovládané osoby pronajatu jednu místnost pro administrativní účely.
- „Smlouva o vedení ekonomické a personální agendy“ Na základě této smlouvy provádí ovládaná osoba pro osobu ovládající za tržní ceny
následující činnosti:
- v rámci vedení ekonomické a personální agendy přejímá ošetření veškerých obchodních operací, včetně sestavování bilance, platebního
styku a daní,
- vedení personální agendy včetně výplaty mezd a odeslání plateb s tím souvisejících z hlediska pojišťoven a sociálního zabezpečení,
- organizační zajištění služebních cest včetně zajištění letenek, jízdenek a ubytování,
- zajišťování organizačních služeb při plnění informačních povinností PRE-H a.s. ve vztahu k BCPP a orgánům státní správy,
- čtvrtletní zpracování bilance a výkazu zisků a ztrát.
Výše uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní
strany. Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy, žádnému z obou subjektů nebyly poskytnuty žádné
výhody ani způsobena újma. Z plnění těchto smluv nevznikla PRE majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo
z hlediska PRE nevýhodné. Organizace ovládané hlavním městem Praha mají s PRE pouze standardní obchodní vztahy.
B. Vztah mezi ovládající osobou (PRE) a osobami ovládanými (ODEM a.s., CEP a.s., CEP - elektroměrová služba s.r.o.,
PREleas, a.s., PREmont LHOTKA a.s. a PREmont PROJEKT, s.r.o.)
Základní informace o ovládaných osobách, resp. 100% dceřiných společnostech jsou uvedeny ve stati „Podnikatelské aktivity“ této výroční
zprávy.
a) Informace o vztahu ovládající osoba (PRE) - ovládaná osoba (ODEM a.s.)
Ovládající a ovládaná osoba mezi sebou měly a mají uzavřeny následující smlouvy:
I. Transakce typu nákup
1. Smlouva o nájmu nebytových prostor
platnost od 1. 5. 1999
Dodatek č. 1
platnost od 1. 5. 2000
Dodatek č. 2
platnost od 1. 5. 2001
2. Smlouva o dočasném užívání věci (telefonní linky a telefony)
platnost od 1. 5. 1999
3. Rámcová smlouva o pronájmu automobilů
platnost od 29. 3. 2001
II. Transakce typu prodej
1. Smlouva o provádění odečtů č. P421200/3
platnost od 1. 1. 2000
Dodatek č. 1/2000
platnost od 23. 8. 2000
Dodatek č. 2/2000
platnost od 1. 12. 2000
Dodatek č. 3/2000
platnost od 8. 12. 2000
Dodatek č. 4/2002
platnost od 2. 1. 2002
2. Smlouva zasilatelská č. P421200/5
platnost od 30. 6. 2000
III. Seznam závazků, evidovaných k propojeným osobám
1. Smlouva o úvěru
platnost od 6. 5. 1999
Dodatek č. 1
platnost od 17. 4. 2000
Dodatek č. 2
platnost od 10. 4. 2002
94
2. Dohoda o poskytování finančních služeb
platnost od 17. 12. 2002
V návaznosti na § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku byly za poslední účetní období mezi PRE, jako ovládající osobou,
a ODEM a.s., jako ovládanou osobou, uzavřeny nebo byly v platnosti uvedené smlouvy a dohoda. Z plnění těchto smluv a dohody
nevznikla společnosti ODEM a.s. majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo z hlediska ODEM a.s.
nevýhodné. Z těchto důvodů není nutné uzavírat mezi oběma společnostmi smlouvu o úhradě majetkové újmy a ani taková újma
nemusela být do konce roku 2002 PRE hrazena.
Výše uvedené obchodní smlouvy a dohoda byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez zvýhodnění jedné nebo
druhé smluvní strany a na jejich uzavření se podílel za ODEM a.s. nezávislý právní zástupce.
S ostatními ovládanými osobami, které ovládá PRE, nebyly uzavřeny žádné obchodní smlouvy ani jiné právní úkony ve smyslu
§ 66a odst. 9 Obchodního zákoníku.
b) Informace o vztahu ovládající osoba (PRE) - ovládaná osoba (CEP a.s.)
Ovládající a ovládaná osoba mezi sebou měly a mají uzavřeny následující smlouvy:
I. Transakce typu nákup
a) poskytovaných ovládající osobou osobě ovládané
Smlouva o nájmu nebytových prostor
platnost od 1. 9. 2000
Dodatek č. 1 (C 00031/02) (nájem prostor v Partyzánská 7a)
platnost od 1. 1. 2002
Dodatek č. 2 (C 00057/02) ruš. dodatek č. 4/02
platnost od 1. 8. 2002
Dodatek č. 3 (C 00058/02)
platnost od 13. 8. 2002
Dodatek č. 4 (C 00064/02)
na dobu od 1. 10. 2002 do 31. 12. 2002
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. C 00001/01
platnost od 1. 11. 2001
(skladové prostory Praha 8, K Ládví)
do 31. 12. 2002
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. C 00036/02
platnost od 1. 4. 2002
(skladové prostory Praha 8, K Ládví)
do 31. 12. 2002
Kupní smlouva č. I 4214/98
platnost od 1. 7. 1998
(pravidelný měsíční prodej vyřazených přístrojů prodávajícího kupujícímu)
Dodatek č. 4/2000
platnost od 1. 12. 2000
Mandátní smlouva o službách č. C 00063/02
platnost od 1. 7. 2002
(účetní a personální agendy)
Smlouva o spolupráci při dodávkách a zajišťování služeb
v oblasti informatiky č. 674 (C 00077/03)
platnost od 12. 12. 2002
Dohoda o poskytování finančních služeb (C 00085/03)
platnost od 19. 12. 2002
b) poskytovaných ovládanou osobou osobě ovládající
Smlouva o skladování č. P 4214/98/3
(doba skladování od 1. 7. 1998 do 31. 12. 2003)
platnost od 1. 7. 1998
Dodatek č. l/99
platnost od 4. 1. 1999
Smlouva o dílo č. P 4214/98/01
platnost od 1. 7. 1998
(úřední ověřování elektroměrů)
Dodatek č. 1/98
platnost od 2. 10. 1998
Dodatek č. 2/98
platnost od 2. 10. 1998
Dodatek č. 3/98
platnost od 2. 10. 1998
Dodatek č. 4/98
platnost od 2. 10. 1998
Dodatek č. 7/99
platnost od 1. 7. 1999
Dodatek č. 8/99
platnost od 15. 10. 1999
Dodatek č. 10/2000
platnost od 25. 5. 2000
Dodatek č. 11/2000
platnost od 1. 12. 2000
Smlouva o dílo č. P 4011/1/98
platnost od 25. 11. 1998
(práce pro oddělení kontroly služeb zákazníkům D 401100)
Smlouva o dílo č. P 410198/007
platnost od 15. 12. 1998
(úřední ověřování elektroměrů a měření transformátorů)
95
Smlouva o dílo č. P 4011/99/1
platnost od 10. 3. 1999
(práce pro oddělení kontroly služeb zákazníkům D 401100)
Dodatek č. 1 (C 00044/02)
platnost od 29. 5. 2002
Smlouva o dílo
platnost od 1. 2. 2000
(kalibrace pracovních měřidel)
Smlouva o dodávce měřicí techniky
platnost od 30. 5. 2000
Smlouva na dodávku měřicích zařízení č. P 4214/01/4
platnost od 19. 10. 2001 do 31. 12. 2003
Smlouva na dodatečnou dodávku měřicích zařízení č. C 00055/02
platnost od 30. 8. 2022
Dodatek č. 1/2002 (C 00079/03)
platnost do 30. 6. 2003
Smlouva na dodávku měřicích zařízení č. P 4280/02/004
platnost do 31. 3. 2003
(C 00060/02)
II. půjčky propojeným osobám (ve prospěch CEP a.s.)
–
III. Smluvní vztahy s ostatními ovládanými propojenými osobami (platné v účetním období roku 2001)
a) PREleas, a.s. – ve prospěch CEP a.s. – leasing
Leasingové smlouvy č. 29 až 32/2000
platnost od 1. 2. 2000 do 15. 1. 2003
(leasing kalibračních stanic)
Leasingová smlouva č. 33/2001
platnost od 1. 2. 2001
(leasing kalibrační stanice)
b) CEP a.s. – CEP elektroměrová služba s.r.o. (CEPes s.r.o.)
Smlouva o nájmu nebytových prostor
platnost od 1. 7. 2001
Smlouva o nájmu výpočetní techniky
platnost od 2. 7. 2001
Smlouva o dílo – údržbové práce
platnost od 1. 1. 1999
(elektroinstalační práce pro CEP a.s.)
V návaznosti na § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku byly za poslední účetní období mezi PRE, jako ovládající osobou, a CEP a.s.,
jako ovládanou osobou, uzavřeny nebo byly v platnosti výše uvedené smlouvy.
Z plnění těchto smluv nevznikla společnosti CEP a.s. majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo
z hlediska CEP a.s. nevýhodné.
Z těchto důvodů není nutné uzavírat mezi oběma společnostmi smlouvu o úhradě majetkové újmy a ani taková újma nemusela být
do konce roku 2002 společností PRE hrazena.
Výše uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez zvýhodnění jedné nebo druhé
smluvní strany.
S ostatními ovládanými osobami, které ovládá společnost PRE (vyjma smluv uvedených výše), nebyly uzavřeny žádné obchodní
smlouvy ani jiné právní úkony ve smyslu § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku.
c) Informace o vztahu ovládající osoba (PRE) - ovládaná osoba (PREleas, a.s.)
Ovládající a ovládaná osoba mezi sebou měly a mají uzavřeny následující smlouvy:
I. Transakce typu nákup
1. Smlouva o vývoji a údržbě software a s tím spojených službách
Dodatek č. 1
platnost od 3. 1. 1997
platnost od 30. 3. 1998
2. Kupní smlouvy č. 1 až 7/1998 dodávky dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 70 627 tis. Kč
platnost od 1. 6. 1998
3. Kupní smlouvy č. 1 až 16/1999 dodávky dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 101 928 tis. Kč
platnost od 1. 2. 1999
4. Kupní smlouvy č. 1 až 28/2000 dodávky dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 102 337 tis. Kč
platnost od 1. 2. 2000
5. Kupní smlouvy č. 1 až 32/2001 dodávky dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 99 740 tis. Kč
platnost od 1. 2. 2001
6. Kupní smlouvy č. 1 až 18/2002 dodávky dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 99 863 tis. Kč
platnost od 1. 2. 2002
Finanční objem transakcí nákup celkem
474 495 tis. Kč
96
II. Transakce typu prodej
1. Leasingové smlouvy č. 2 a 7/1997 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 4 325 tis. Kč
platnost smlouvy č. 2 od 31. 7. 1997, platnost smlouvy č. 7 od 19. 12. 1997
2. Leasingové smlouvy č. 1 až 7/1998 pronájem dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 124 305 tis. Kč
platnost od 1. 6. 1998
3. Leasingové smlouvy č. 1 až 16/1999 pronájem dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 146 581 tis. Kč
platnost od 1. 2. 1999
4. Leasingové smlouvy č. 1 až 28/2000 pronájem dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 139 800 tis. Kč
platnost od 1. 2. 2000
5. Leasingové smlouvy č. 1 až 32/2001 pronájem dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 136 647 tis. Kč
platnost od 1. 2. 2001
6. Leasingové smlouvy č. 1 až 18/2002 pronájem dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 129 444 tis. Kč
platnost od 1. 2. 2002
Finanční objem transakcí prodej celkem
681 102 tis. Kč
III. Seznam závazků, evidovaných k propojeným osobám
Smlouva o poskytování leasingových služeb č. 1/2000
platnost od 15. 3. 2000
IV. Další smluvní vztahy mezi propojenými osobami (nabídka služeb ze strany PRE)
Dohoda o poskytování finančních služeb
platnost od 20. 12. 2002
V návaznosti na § 66a odst. 9 Obchodníku zákoníku byly za poslední účetní období mezi PRE jako ovládající osobou,
a PREleas, a.s., jako ovládanou osobou, uzavřeny nebo byly v platnosti uvedené smlouvy. Z plnění těchto smluv nevznikla
společnosti PREleas, a.s., majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo z hlediska PREleas, a.s.,
nevýhodné. Z těchto důvodů není nutné uzavírat mezi oběma společnostmi smlouvu o úhradě majetkové újmy a ani taková újma
nemusela být do konce roku 2002 společností PRE hrazena.
Výše uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez zvýhodnění jedné nebo druhé
smluvní strany.
S ostatními ovládanými osobami, které PRE ovládá, nebyly uzavřeny žádné obchodní smlouvy ani jiné právní úkony ve smyslu
§ 66a odst. 9 Obchodního zákoníku, které by odporovaly postupu obvyklému při uzavírání obchodních vztahů se společností
PRE.
d) Informace o vztahu ovládající osoba (PRE) - ovládaná osoba (PREmont LHOTKA a.s.)
V účetním období roku 2002 byly v platnosti mezi ovládanou a ovládající osobou následující smlouvy:
I. Transakce typu nákup
1. Smlouva o spolupráci při dodávkách a zajišťování služeb
v oblasti informatiky č. 673
platnost od 16. 1. 2002
2. Smlouva o dodávce elektřiny č. 144531
platnost od 30. 7. 2001 na dobu neurčitou
3. Smlouva o poskytování služeb zkušebny kabelů VN
platnost od 9. 1. 2002 do 20. 12. 2002
4. Smlouva o provádění revize a zkoušek zdvihacích zařízení č. 2/6113/02
platnost od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002
5. Smlouva o provádění revizí a zkoušek tlakových nádob č. 1/6113/02
platnost od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002
6. Smlouva o vzájemné obchodní spolupráci v oblasti dodávek zboží a služeb platnost od 1. 3. 2001 na dobu neurčitou
7. Rámcová smlouva o dílo č. 31/02/C o vypínání a zajištění trafostanic
zákazníků objednatele za účelem montážních prací na technologickém
zařízení, revize, čištění a údržby trafostanic, vypnutí kabelů VN
za účelem montáže kabelových armatur
platnost od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004
II. Transakce typu prodej
1. Smlouva č. P 2300 02/002 o poskytování prací v kabelové síti
Pražské energetiky, a.s., - oblast B (střed) a
Dodatek č. 1
platnost od 26. 6. 2002 do 1. 7. 2005
2. Smlouva o výpomoci při mimořádných situacích a stavech nouze
v rozvodu elektřiny
platnost od 21. 9. 2001
Dodatek č. 1
platnost od 27. 11. 2001
97
3. Rámcová smlouva o dodávkách betonových TS a rozvaděčů NN
pro distribuční transformovny č. IS6200/2000/B
platnost od 21. 1. 2000 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1
platnost od 27. 10. 2000
4. Smlouva o servisu pro potřeby provozu, údržby a oprav rozvodných zařízení platnost od 19. 5. 2000 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1
platnost od 6. 3. 2002
5. Rámcová smlouva na zhotovení staveb elektrorozvodné sítě
č. IS6200/2000/A
platnost od 21. 1. 2000 na dobu neurčitou
(účinnost pozastavena k 1. 4. 2002)
6. Smlouva o nájmu věcí nemovitých č. 234-00 na pronájem
oceloplechové TS umístěné na adrese Praha 2, ulice Neklanova
platnost od 20. 11. 2000
Dodatek č. 2
platnost od 25. 6. 2002 do 30. 6. 2003
7. Jednotlivé smlouvy o dílo nespadající do režimu rámcových smluv či smlouvy servisní, celkový počet těchto smluv je 160.
III. Speciální smlouvy
1. Dohoda o poskytování finančních služeb
platnost od 20. 12. 2002 na dobu neurčitou
2. Smlouva o zvláštních podmínkách práce externích zhotovitelů
v rozvodných zařízeních Pražské energetiky, a.s., uzavřená podle
§ 269, odst. 2 Obchodního zákoníku, evidenční číslo 21/03/2000
platnost od 11. 5. 2000 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1
ze dne 20. 11. 2001
3. Smlouva č. 179 - 02/UD o výpomoci při odstraňování následků
povodní v Praze
platnost od 7. 11. 2002 na dobu
neurčitou
IV. Další smluvní vztahy mezi propojenými osobami
a) se společností PREmont PROJEKT, s.r.o.
I. Transakce typu nákup
Celkem 37 smluv o výkonu inženýrské činnosti a dodávek projektové dokumentace.
II. Transakce typu prodej
1. Smlouva o vedení účetnictví
platnost od 1. 1. 2000
2. Smlouva o nájmu nebytových prostor
platnost od 1. 10. 2001
b) se společností CEP - elektroměrová služba s.r.o. v likvidaci
I. Transakce typu prodej
Smlouva o dílo č. 201-01 o provádění úprav krycích plechů
elektroměrových rozvaděčů
platnost od 19. 11. 2001 na dobu neurčitou
V návaznosti na § 66 a, odst. 9 Obchodního zákoníku byly za poslední účetní období mezi PREmont LHOTKA a.s., jako
ovládající osobou, a PREmont PROJEKT, s.r.o., jako ovládanou osobou, uzavřeny nebo byly v platnosti pouze výše uvedené
smlouvy. Z plnění těchto smluv nevznikla společnosti PREmont PROJEKT, s.r.o., majetková újma, ani nebylo poskytnuto
žádné protiplnění, které by bylo z hlediska PREmont PROJEKT, s.r.o., nevýhodné.
Z těchto důvodů není nutné uzavírat mezi oběma společnostmi smlouvu o úhradě majetkové újmy a ani taková újma
nemusela být do konce roku 2002 společností PREmont LHOTKA a.s. hrazena.
Výše uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez zvýhodnění jedné nebo
druhé smluvní strany.
Jak je uvedeno v kapitole „Kapitálové účasti“, byla dceřiná společnost PREmont LHOTKA a.s. počátkem roku 2003
prodána belgické firmě Fabricom S.A.
98
I N F O R M A C E P O Ž A D O V A N É V S O U L A D U S E Z Á K O N E M O C E N N Ý C H PA P Í R E C H
Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru:
Základní informace
• obchodní firma nebo název emitenta registrovaného cenného papíru, sídlo, IČ, bylo-li přiděleno
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Adresa akciové společnosti a jejích pracovišť“.
• rejstříkový soud, popř. jiný orgán oprávněný k vedení obchodního rejstříku a číslo, pod kterým je emitent u tohoto soudu nebo jiného orgánu
zapsán
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Adresa akciové společnosti a jejích pracovišť“.
Předmět podnikání
• předmět podnikání emitenta podle určení ve společenské smlouvě nebo ve stanovách s odkazem na příslušné ustanovení společenské smlouvy
nebo stanov
Údaje jsou uvedeny ve stati „Profil společnosti“.
Vydané cenné papíry
• druh, forma, podoba, počet kusů cenných papírů, jmenovitá hodnota cenného papíru, celková hodnota emise a ISIN cenného papíru, názvy
trhů, na kterých byl cenný papír přijat k obchodování
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Akcionáři“.
• v případě emitenta dluhopisů se dále uvedou informace dle vyhlášky MF 82/2001 Sb., § 5a-m.
Společnost není emitentem dluhopisů.
Struktura koncernu
• osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat, jsou-li emitentovi známy, s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje
k hlasování
Údaje jsou uvedeny ve stati „Akcionáři“.
• popis struktury koncernu, jestliže je emitent jeho součástí, a pozice, kterou emitent v takovém seskupení zaujímá (§ 66a Obchodního zákoníku).
Údaje jsou uvedeny ve „Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
v souladu s § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku“.
Údaje o činnosti emitenta registrovaného cenného papíru:
Hlavní oblasti podnikání emitenta, nové výrobky a služby
• údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta s uvedením hlavních druhů výrobků a služeb; odděleně se uvedou nové významné výrobky
a služby; především popis nových činností, produktů a služeb
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Profil společnosti“.
Výnosy emitenta za poslední tři účetní období podle druhů činností
• emitent akcií uvede údaje o tržbách v posledních třech účetních obdobích s rozlišením podle druhů činnosti a trhů v různých geografických
oblastech, a to pouze v případě, jestliže tyto druhy či trhy vykazují s ohledem na způsob prodeje výrobků nebo poskytování služeb emitentem
podstatné odlišnosti; emitent dluhopisů uvede údaje o tržbách v posledních dvou účetních obdobích, a to bez výše uvedeného rozlišení
Údaje jsou uvedeny ve stati „Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele“.
Sídlo organizační složky podílející se na celkovém obratu společnosti alespoň 10 %
• sídlo organizační složky podniku emitenta, která se alespoň 10 % podílí na celkovém obratu nebo výrobě či službách poskytovaných emitentem
Společnost nemá organizační složky, které se podílejí alespoň 10 % na celkovém obratu.
Souhrnný popis nemovitostí vlastněných emitentem
• souhrnný popis nemovitostí vlastněných emitentem, jiné významné informace týkající se této oblasti (např. zatížení nemovitosti zástavním
právem apod.)
Společnost vlastní řádově stovky nemovitostí na území hlavního města Prahy; v případě potřeby je jejich seznam k dispozici v sídle společnosti.
99
• emitenti činní v oblasti těžby nerostných surovin nebo ropy uvedou popis nalezišť, odhad hospodářsky využitelných zásob, předpokládaný
rozsah prací, trvání a hlavní podmínky oprávnění k těžbě a podmínky jejího hospodářského využití a stav skutečného postupu prací
Emitent není činný v oblasti těžby nerostných surovin.
Patenty a licence
• údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních
procesech, jestliže mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost emitenta
Emitent není závislý na patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech.
Soudní, správní a rozhodčí řízení
• údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních vedených v běžném účetním období, která měla nebo mohou mít významný vliv na
finanční situaci emitenta
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Finanční zpráva“.
Údaje o investicích
• číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v běžném účetním období včetně finančních investic, zejména investicích do akcií a dluhopisů
jiných emitentů; údaje o hlavních prováděných investicích s výjimkou finančních investic s geografickým rozlišením jejich umisťování (tuzemsko,
zahraničí) a s uvedením způsobu jejich financování (vlastní zdroje, vnější zdroje); údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních
investic
Údaje jsou uvedeny v samostatné kapitole „Investice“.
Politika výzkumu a vývoje
• emitent akcií uvede informace o politice výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů v běžném účetním období, jestliže jsou významné
Vzhledem k předmětu podnikání emitent neprovádí politiku výzkumu nebo vývoje nových výrobků.
Hlavní rizikové faktory ve finančním hospodaření společnosti
Potřebné údaje jsou uvedeny ve stati „Finanční zpráva“ a „Finanční analýza“.
Údaje o přerušeních v podnikání
• údaje o přerušeních v podnikání emitenta, která mohou mít nebo měla významný vliv na finanční situaci emitenta v běžném období
Emitent v průběhu roku 2002 nepřerušil podnikání.
Realizace nabídek převzetí
Emitent neobdržel nabídku převzetí.
Údaje o průměrném počtu zaměstnanců
• údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů podnikatelské činnosti emitenta
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Lidské zdroje“.
Doplňující informace o statutárních a dozorčích orgánech
• jméno a příjmení statutárních orgánů a členů dozorčích orgánů s uvedením jejich funkcí; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem nebo
členem dozorčího orgánu emitenta právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a IČ; pokud došlo ke změně ve složení
statutárních orgánů či dozorčích orgánů, uvede se celkové představení nového člena statutárního nebo dozorčího orgánu a důvod změny
Informace jsou uvedeny ve stati „Statutární orgány a vedení společnosti“
• údaje o všech peněžitých i naturálních příjmech a tantiémách, které přijali v minulém roce členové statutárních orgánů, dozorčí rady a vedoucí
zaměstnanci od emitenta a od osob ovládaných emitentem, dále o peněžních vztazích mezi emitentem a těmito osobami, a to souhrnně za
každý orgán
Údaje jsou uvedeny v bodě 22 účetní závěrky.
• údaje o počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců emitenta. Tyto osoby jsou
povinny oznámit emitentovi na žádost počet akcií emitenta, které mají ve svém majetku, a to souhrnně za každý orgán
Údaje jsou uvedeny v bodě 22 účetní závěrky.
100
Údaje o finanční situaci emitenta registrovaného cenného papíru:
Vývoj vlastního kapitálu
• přehled o změnách vlastního kapitálu ve formě srovnávací tabulky za poslední tři účetní období
Potřebný údaj je uveden v účetní závěrce.
Hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti emitenta připadající na jednu akcii za poslední tři období
• emitent akcií, který uvádí ve výroční zprávě pouze účetní závěrku, uvede hospodářský výsledek (zisk, ztrátu) po zdanění z běžné činnosti
emitenta připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období; jestliže uvádí emitent akcií ve výroční zprávě pouze konsolidovanou účetní
závěrku, uvede pouze konsolidovaný výsledek, který připadl na jednu akcii v posledních třech účetních obdobích, emitent akcií, který uvádí ve
výroční zprávě též konsolidovanou účetní závěrku, uvede též konsolidovaný výsledek, který připadl na jednu akcii v posledních třech účetních
obdobích. Jestliže došlo v těchto údajích v průběhu posledních tří účetních období ke změnám v počtu akcií, zejména z důvodu snížení nebo
zvýšení základního kapitálu nebo spojení nebo štěpení akcií, upraví tyto údaje tak, aby bylo možné vzájemné srovnání; způsob úpravy
(přepočítací vzorec) se uvede ve výroční zprávě
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Akcionáři“.
Výše dividendy za poslední tři období
• emitent akcií dále uvede výši dividendy na akcii za poslední tři účetní období
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Akcionáři“.
Přijaté a nesplacené úvěry
• emitent dluhopisů uvede poslední údaje o celkové výši dosud nesplacených úvěrů přijatých emitentem v rozdělení na zajištěné a nezajištěné
úvěry a způsob jejich zajištění; údaje o celkové výši veškerých půjček přijatých emitentem a jiných závazků emitenta v rozdělení na zajištěné
a nezajištěné půjčky a závazky a způsob jejich zajištění. Jestliže emitent sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, závazky v rámci
konsolidačního celku se nezohledňují – ve výroční zprávě se výslovně uvede, že emitent nepřijal žádné půjčky nebo úvěry nebo že nemá žádné
závazky
Údaje jsou uvedeny v účetní závěrce.
Osoby, ve kterých má emitent přímou nebo nepřímou účast
• údaje o každé osobě, ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % čistého
ročního zisku nebo ztráty emitenta. Je-li emitent součástí konsolidačního celku, uvedou se údaje o každé osobě, ve které má emitent přímou
nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % konsolidovaného vlastního kapitálu nebo nejméně 10 % konsolidovaného čistého ročního zisku
nebo ztráty konsolidačního celku. U každé této osoby emitent uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, IČ, předmět podnikání nebo jiné
činnosti, výši upsaného základního kapitálu a výši podílu emitenta na základním kapitálu takové osoby
Údaje jsou uvedeny v kapitole “Kapitálové účasti“.
Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce
• údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě ve víceletém výhledu
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Finanční zpráva“.
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu:
• jméno, příjmení a funkce fyzických osob odpovědných za výroční zprávu; u osoby, která odpovídá jen za část výroční zprávy, se uvede část, za
kterou tato osoba odpovídá
• čestné prohlášení a podpisy osoby/osob odpovědných za výroční zprávu, že údaje uvedené ve výroční zprávě nebo její části odpovídají
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly
opomenuty či zkresleny
Údaje jsou uvedeny ve stati „Čestné prohlášení“.
101
Z P R ÁVA D O Z O R Č Í R A DY
V roce 2002 se dozorčí rada sešla ke svému jednání celkem sedmkrát. Jednání se soustředila na zásadní materiály týkající se strategických
rozhodnutí; finančního a investičního plánu roku 2002.
Dozorčí rada na svých jednáních průběžně sledovala a hodnotila dosahované hospodářské výsledky společnosti; průběžně se zabývala
pohledávkami.
Dozorčí rada dále projednala a schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2002 a seznámila se s výroky auditora k těmto
závěrkám. Dále schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2002, způsob a výši vyplacení dividend a tantiém.
Dozorčí rada projednala text Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku.
Dozorčí rada také projednala a schválila návrh představenstva na poskytnutí darů pro rok 2004.
Dále dozorčí rada mimo jiné schválila:
– jmenovité projekty investičního programu roku 2002 s rozpočtovými náklady nad 30 mil. Kč,
– udělení záruky PREleas, a.s., do výše 205 mil. Kč pro rok 2003,
– plán společnosti na rok 2003 jako základnu očekávané skutečnosti roku 2003,
– slevy z cen elektřiny zákazníkům PRE, kteří byli postiženi srpnovými povodněmi,
– záměr a následně i prodej 100% akciového podílu v dceřiné společnosti PREmont LHOTKA a.s.
Dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti projednávala například:
– prověrku vybraných výběrových řízení vypsaných společností,
– podnikatelský záměr společnosti v návaznosti na aktuální situaci při otevírání trhu s elektřinou,
– informace o aktuálním stavu při prodeji akcií Aliatel a.s.,
– interpelaci Ing. Dobrého, starosty městské části Letňany, na předsedu dozorčí rady Ing. Švece ohledně kauzy V. Šimka , Dr. Kykala a spol.,
– marketingový plán společnosti,
– závěrečnou zprávu o vlivu povodní v srpnu 2002 na rozvodné zařízení PRE a dopad do hospodaření společnosti.
Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2002 byly nejlepší od doby vzniku společnosti a vyslovuje za ně členům
představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování. Dále dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům společnosti za přístup a práci při
povodních v srpnu 2002; bez tohoto přístupu by určitě nebylo možné v tak krátké době obnovit dodávky elektřiny do postižených oblastí.
V Praze dne 1. 4. 2003
Ing. Petr Švec
předseda dozorčí rady
102
VIII.
Z P R ÁVA O A U D I T U Ř Á D N É ( N E K O N S O L I D O VA N É ) Ú Č E T N Í Z ÁV Ě R K Y
Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská energetika, a.s.
Na základě provedeného auditu jsme dne 28. února 2003 vydali o nekonsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu
následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Pražská energetika, a.s. k 31. prosinci 2002. Za účetní závěrku je odpovědný statutární
orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují,
abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit
zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých
účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený
audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční
situace společnosti Pražská energetika, a.s. k 31. prosinci 2002 a výsledku hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví
a příslušnými předpisy České republiky.“
Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou
tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.
Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je ověřit
správnost údajů uvedených ve zprávě. Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k názoru, že zpráva obsahuje významné nesprávnosti.
V Praze, dne 20. června 2003
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Otakar Hora, CSc.
Osvědčení číslo 71
Osvědčení číslo 1197
103
Ř Á D N Á ( N E K O N S O L I D O VA N Á ) Ú Č E T N Í Z ÁV Ě R K A
Rozvaha k 31. 12. (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
B.
Stálá aktiva
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
2002
2001
2000
1999
12 535 885
12 717 784
11 832 249
11 240 415
1998
1997
10 621 806
10 426 208
10 102 796
9 493 676
8 870 742
7 709 740
98 377
101 427
142 782
188 794
227 444
235 140
10 893 496 10 066 539
B.I. 1. Zřizovací výdaje
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3. Software
3 041
4 094
5 591
316
465
671
92 226
97 051
134 398
188 023
226 029
230 069
2 260
282
2 793
455
897
780
53
3 620
7 371 436
4. Ocenitelná práva
5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
7. Poskytnuté zálohy na DLNM
850
Dlouhodobý hmotný majetek
10 394 272
10 198 025
9 827 635
9 168 042
8 473 251
419 643
417 972
426 898
394 822
367 672
327 943
6 706 449
6 591 954
6 208 430
5 839 729
4 966 714
3 875 641
2 649 890
2 719 241
2 591 290
2 346 104
1 898 760
1 601 058
B.II. 1. Pozemky
2. Stavby
3. Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
5. Základní stádo a tažná zvířata
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
4 468
4 433
2 113
1 853
1 288
1 290
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
508 983
369 519
493 801
529 438
889 667
975 197
8. Poskytnuté zálohy na DLHM
104 839
94 906
105 103
56 096
349 150
590 307
129 157
126 756
132 379
136 840
170 047
103 164
124 693
124 693
3 809
2 063
7 686
12 147
50 354
27 935
889 532
1 290 158
836 800
876 998
1 478 877
1 770 209
42 404
57 301
83 694
59 647
46 998
52 110
41 796
56 499
49 949
42 138
46 606
43 690
6
17 162
9. Opravná položka k nabytému majetku
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s podstatným vlivem
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4. Půjčky podnikům ve skupině
5. Jiný finanční majetek
6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek
C.
Oběžná aktiva
C.I.
Zásoby
C.I. 1. Materiál
655
2. Nedokončená výroba a polotovary
219
3. Výrobky
13
33 170
4. Zvířata
5. Zboží
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
608
583
104
569
347
52
8 045
340
362
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
C.II. 1. Pohledávky z obchodního styku
2002
2001
2000
1999
1998
1997
37 530
74 676
4 854
11 272
1 770
1 735
8 215
40 752
1 254
1 272
1 770
1 735
1 200
2 400
3 600
10 000
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
5. Jiné pohledávky
28 115
31 524
Krátkodobé pohledávky
336 092
590 586
457 161
442 364
423 916
491 794
C.III. 1. Pohledávky z obchodního styku
319 261
574 134
322 990
299 679
362 185
345 460
34
40
111 535
118 102
1 200
1 200
9 200
C.III.
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení
3. Sociální zabezpečení
4. Stát - daňové pohledávky
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
139 689
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
8. Jiné pohledávky
C.IV.
Finanční majetek
C.IV. 1. Peníze
2. Účty v bankách
3. Krátkodobý finanční majetek
15 597
15 212
13 436
24 583
61 731
6 645
473 506
567 595
291 091
363 715
1 006 193
1 224 570
4 306
4 049
5 057
5 214
3 711
4 228
98 906
136 959
45 099
18 880
30 014
798 640
370 294
426 587
4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek
D.
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv
1 024 547
1 001 418
892 653
869 741
543 877
586 590
D.I.
Časové rozlišení
83 912
86 223
85 139
77 045
72 062
21 809
D.I. 1. Náklady příštích období
75 712
72 445
73 591
63 866
47 340
7 054
8 200
13 778
11 522
12 579
24 697
14 668
940 635
915 195
807 514
792 696
471 815
564 781
2. Příjmy příštích období
D.II.
Dohadné účty aktivní
105
PASIVA CELKEM
2002
2001
2000
1999
12 535 885
12 717 784
11 832 249
11 240 415
1998
1997
10 893 496 10 066 539
A.
Vlastní kapitál
7 888 384
7 485 004
7 001 349
6 866 671
6 712 803
6 326 846
A.I.
Základní kapitál
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 350
A.I. 1. Základní kapitál
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
3 869 443
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
-93
3. Změny základního kapitálu
A.II.
Kapitálové fondy
376 527
513 104
513 104
513 104
513 104
512 707
513 104
513 104
513 104
513 104
513 104
512 707
A.II. 1. Emisní ážio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
-136 577
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
A.III.
Fondy ze zisku
667 193
620 716
590 657
562 548
528 421
506 629
A.III.1. Zákonný rezervní fond
632 656
588 745
562 344
537 482
506 518
483 916
2. Nedělitelný fond
3. Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let
34 537
31 971
28 313
25 066
21 903
22 713
1 978 903
1 603 537
1 500 118
1 424 333
1 182 551
986 130
1 978 903
1 603 537
1 500 118
1 424 333
1 182 551
986 130
2. Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Výsledek hospodaření
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
996 318
878 204
528 027
497 243
619 284
452 030
3 220 780
3 760 108
3 516 738
3 241 146
3 285 685
3 117 681
996 080
1 073 638
92 408
72 879
179 083
56 790
20 000
10 000
17 007
20 024
20 208
B.I. 1. Rezervy zákonné
B.II.
2. Rezerva na daň z příjmu
129 404
229 320
3. Ostatní rezervy
287 328
255 945
4. Odložený daňový závazek (pohledávka)
579 348
568 373
32
32
Dlouhodobé závazky
32
B.II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3. Dlouhodobé přijaté zálohy
4. Emitované dluhopisy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Jiné dlouhodobé závazky
32
32
32
17 007
20 024
20 208
Krátkodobé závazky
2 094 668
1 906 438
2 314 298
2 151 260
1 636 578
1 090 271
B.III. 1. Závazky z obchodního styku
2 026 102
1 846 889
1 765 255
1 645 879
1 421 594
1 059 640
612
573
1 194
112 487
50 812
4 876
3. Závazky k zaměstnancům
31 090
28 065
28 137
28 220
31 681
5 991
4. Závazky ze sociálního zabezpečení
21 748
16 950
17 361
15 319
18 253
14 859
5. Stát - daňové závazky a dotace
15 116
13 960
6 745
5 107
114 250
4 897
1
255
11
-12
8
B.III.
2. Závazky ke společníkům a sdružení
6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
8. Jiné závazky
106
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
2002
2001
2000
1999
1998
1997
130 000
780 000
1 110 000
1 000 000
1 450 000
1 950 412
1 450 000
1 450 000
B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2. Běžné bankovní úvěry
700 000
700 000
130 000
80 000
410 000
1 000 000
500 412
3. Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
1 426 721
1 472 672
1 314 162
1 132 598
895 008
622 012
C.I.
Časové rozlišení
1 403 358
1 365 675
1 225 098
1 038 956
811 369
618 124
C.I. 1. Výdaje příštích období
56
11 207
12 095
13 288
23 720
56 657
2. Výnosy příštích období
1 403 302
1 354 468
1 212 801
1 025 664
787 580
561 420
23 363
106 997
89 064
93 642
83 639
3 888
C.II.
Dohadné účty pasivní
107
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2002 (tis. Kč)
Název
2002
2001
I.
Tržby za prodej zboží
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.
Výkony
10 242 851
9 666 119
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
10 157 205
9 591 003
II. 2.
Změna stavu vnitropodnikových zásob
vlastní výroby
II. 3.
Aktivace
2000
1999
1998
1997
15
2
8 925
7 614
45
4
-30
-2
1 311
9 028 942
8 887 353
8 135 586
7 519 590
8 868 064
8 825 807
8 086 210
7 430 104
-220
-32 957
16 015
17 162
-13
-88
85 866
108 073
144 863
44 384
49 389
89 575
B.
Výkonová spotřeba
7 473 221
6 840 884
6 956 924
6 574 980
6 111 948
5 810 021
B. 1.
Spotřeba materiálu a energie
5 161 167
6 218 294
6 236 833
5 864 774
5 698 091
5 457 462
B. 2.
Služby
2 312 054
622 590
720 091
710 206
413 857
352 559
+
Přidaná hodnota
2 769 630
2 825 235
2 072 018
2 312 343
2 023 636
1 710 880
C.
Osobní náklady
614 652
550 101
527 619
500 306
479 769
442 941
C. 1.
Mzdové náklady
420 276
381 367
363 228
344 593
330 501
307 072
C. 2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
2 925
3 246
3 003
2 704
2 368
2 268
C. 3.
Náklady na sociální zabezpečení
153 737
138 165
132 144
128 332
119 450
110 708
C. 4.
Sociální náklady
37 714
27 323
29 244
24 677
27 450
22 893
D.
Daně a poplatky
6 201
10 909
4 789
6 132
5 325
6 616
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného
674 221
815 817
857 394
771 929
647 311
571 322
150 382
298 429
299 657
224 657
225 020
61 450
172 231
257 089
267 208
209 497
196 353
55 413
20 000
4 241
204
107 621
31 390
187 796
20 307
843
116 036
40 878
59 741
50 423
87 579
54 216
31 155
13 521
a hmotného majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu
IV.
Zúčtování rezerv a časového rozlišení
G.
Tvorba rezerv a časového rozlišení
provozních výnosů
provozních výnosů
V.
Zúčtování opravných položek do provozních
H.
Zúčtování opravných položek do provozních
výnosů
15 000
nákladů
200 999
117 167
62 068
90 750
31 787
74 927
VI.
Ostatní provozní výnosy
149 993
121 695
130 630
71 378
67 389
58 485
I.
Ostatní provozní náklady
59 137
47 991
50 959
36 912
34 064
45 902
VII.
Převod provozních výnosů
621 337
J.
Převod provozních nákladů
*
Provozní výsledek hospodaření
1 390 915
1 313 153
799 744
1 153 846
836 555
VIII.
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
736 430
174 585
238 950
3 638 689
7 111 895
106 017
K.
Prodané cenné papíry a vklady
736 460
172 656
238 523
3 627 526
7 112 213
102 434
7 688
9 718
8 513
7 518
15 183
7 768
7 650
9 690
8 500
7 500
15 000
7 500
38
28
13
18
183
268
IX.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
IX. 1.
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích
ve skupině
IX. 2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných
papírů a vkladů
IX. 3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního
majetku
108
Název
X.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
XI.
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
L.
Tvorba rezerv na finanční náklady
XII.
Zúčtování opravných položek do finančních
M.
Zúčtování opravných položek do finančních
2002
2001
2000
1999
1998
1997
23 808
29 988
26 774
80 144
176 805
79 908
8
26
600
26
87
63
8
26
600
26
87
10 172
3 262
24 478
výnosů
682
46 429
30 370
29 806
17 891
XIII.
nákladů
Výnosové úroky
13 457
3 764
4 507
13 021
28 953
3 347
N.
Nákladové úroky
29 198
50 583
52 694
146 091
167 772
145 479
XIV.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
XV.
Převod finančních výnosů
123
813
515
1 848
6 082
875
7 602
6 003
5 086
153 739
10 035
6 395
-77 633
P.
Převod finančních nákladů
*
Finanční výsledek hospodaření
10 254
-56 103
-46 840
-216 516
41 240
R.
Daň z příjmu za běžnou činnost
340 105
380 494
201 966
224 662
243 957
86 589
R. 1.
- splatná
307 922
307 471
73 747
97 634
243 957
86 589
457 115
R. 2.
- odložená
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
32 183
73 023
128 219
127 028
1 061 064
876 556
550 938
712 668
XVI.
633 838
Mimořádné výnosy
138 193
3 688
3 032
3 832
3 917
S.
4 690
Mimořádné náklady
160 879
1 299
25 003
219 257
18 471
9 775
42 060
741
940
741
940
1 648
-22 911
-215 425
-14 554
-5 085
996 318
878 204
528 027
497 243
619 284
452 030
1 378 483
1 259 439
730 933
721 905
863 241
538 619
T.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
T. 1.
- splatná
T. 2.
- odložená
*
Mimořádný výsledek hospodaření
U.
Převod podílu na výsledku hospodaření
42 060
-64 746
společníkům
* * * Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
109
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2002 (tis. Kč)
2002
AKTIVA
2001
řád.
Brutto
Korekce
Netto
Netto
18 793 194
-6 257 309
12 535 885
12 717 784
AKTIVA CELKEM
001
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
002
B.
Stálá aktiva
003
16 381 294
-5 759 488
10 621 806
10 426 208
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
573 312
-474 935
98 377
101 427
B.I. 1. Zřizovací výdaje
B.II.
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
6 530
-3 489
3 041
4 094
3. Software
007
563 672
-471 446
92 226
97 051
282
4. Ocenitelná práva
008
5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
009
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
010
2 260
2 260
7. Poskytnuté zálohy na DLNM
011
850
850
Dlouhodobý hmotný majetek
012
15 678 825
-5 284 553
10 394 272
013
423 680
-4 037
419 643
417 972
2. Stavby
014
10 025 582
-3 319 133
6 706 449
6 591 954
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
015
4 611 273
-1 961 383
2 649 890
2 719 241
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
016
B.II. 1. Pozemky
B.III.
005
10 198 025
5. Základní stádo a tažná zvířata
017
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
018
4 468
4 468
4 433
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
019
508 983
508 983
369 519
8. Poskytnuté zálohy na DLHM
020
104 839
104 839
94 906
9. Opravná položka k nabytému majetku
021
022
129 157
129 157
126 756
023
124 693
124 693
124 693
3 809
3 809
2 063
655
655
Dlouhodobý finanční majetek
B.III. 1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem
2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s podstatným vlivem
024
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
025
4. Půjčky podnikům ve skupině
026
5. Jiný finanční majetek
027
6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek
028
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
029
C.
Oběžná aktiva
030
1 387 353
-497 821
889 532
C.I.
Zásoby
031
44 634
-2 230
42 404
57 301
032
44 026
-2 230
41 796
56 499
C.I. 1. Materiál
2. Nedokončená výroba a polotovary
033
3. Výrobky
034
4. Zvířata
035
5. Zboží
036
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
C.II. 1. Pohledávky z obchodního styku
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení
1 290 158
219
037
608
608
583
038
37 530
37 530
74 676
039
8 215
8 215
40 752
1 200
1 200
2 400
28 115
28 115
31 524
040
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
041
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
042
5. Jiné pohledávky
043
110
2002
AKTIVA
řád.
Krátkodobé pohledávky
044
C.III. 1. Pohledávky z obchodního styku
045
C.III.
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení
2001
Korekce
Netto
Netto
831 683
-495 591
336 092
590 586
767 554
-448 293
319 261
574 134
046
3. Sociální zabezpečení
047
4. Stát - daňové pohledávky
048
34
34
40
5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
049
1 200
1 200
1 200
6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
050
7. Jiné pohledávky
C.IV.
Brutto
Finanční majetek
C.IV. 1. Peníze
051
62 895
052
473 506
-47 298
15 597
15 212
473 506
567 595
053
4 306
4 306
4 049
2. Účty v bankách
054
98 906
98 906
136 959
3. Krátkodobý finanční majetek
055
370 294
370 294
426 587
4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek
056
D.
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv
057
1 024 547
1 024 547
1 001 418
D.I.
Časové rozlišení
058
83 912
83 912
86 223
D.I. 1. Náklady příštích období
059
75 712
75 712
72 445
060
8 200
8 200
13 778
061
940 635
940 635
915 195
2. Příjmy příštích období
D.II.
Dohadné účty aktivní
111
PASIVA
řád.
2002
2001
PASIVA CELKEM
063
12 535 885
12 717 784
A.
Vlastní kapitál
064
7 888 384
7 485 004
A.I.
Základní kapitál
065
3 869 443
3 869 443
A.I. 1. Základní kapitál
066
3 869 443
3 869 443
376 527
513 104
513 104
A.II.
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
067
3. Změny základního kapitálu
068
Kapitálové fondy
069
A.II. 1. Emisní ážio
A.III.
070
2. Ostatní kapitálové fondy
071
513 104
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
072
-136 577
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
073
Fondy ze zisku
074
667 193
620 716
A.III.1. Zákonný rezervní fond
075
632 656
588 745
2. Nedělitelný fond
076
3. Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let
077
34 537
31 971
078
1 978 903
1 603 537
079
1 978 903
1 603 537
080
A.V.
Výsledek hospodaření
081
996 318
878 204
B.
Cizí zdroje
082
3 220 780
3 760 108
B.I.
Rezervy
083
996 080
1 073 638
B.I. 1. Rezervy zákonné
084
B.II.
085
129 404
229 320
3. Ostatní rezervy
086
287 328
255 945
4. Odložený daňový závazek (pohledávka)
087
579 348
568 373
088
32
32
Dlouhodobé závazky
B.II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
089
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
B.III.
20 000
2. Rezerva na daň z příjmů
090
3. Dlouhodobé přijaté zálohy
091
4. Emitované dluhopisy
092
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
093
6. Jiné dlouhodobé závazky
094
32
32
095
2 094 668
1 906 438
1 846 889
Krátkodobé závazky
B.III. 1. Závazky z obchodního styku
096
2 026 102
2. Závazky ke společníkům a sdružení
097
612
573
3. Závazky k zaměstnancům
098
31 090
28 065
4. Závazky ze sociálního zabezpečení
099
21 748
16 950
5. Stát - daňové závazky a dotace
100
15 116
13 960
6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
101
7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
102
8. Jiné závazky
103
112
1
B.IV.
PASIVA
řád.
2002
2001
Bankovní úvěry a výpomoci
104
130 000
780 000
B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
105
2. Běžné bankovní úvěry
106
3. Krátkodobé finanční výpomoci
107
700 000
130 000
80 000
C.
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
108
1 426 721
1 472 672
C.I.
Časové rozlišení
109
1 403 358
1 365 675
C.I. 1. Výdaje příštích období
110
56
11 207
2. Výnosy příštích období
111
1 403 302
1 354 468
112
23 363
106 997
C.II.
Dohadné účty pasivní
113
Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. (tis. Kč)
Skutečnost v účetním období
Název
řád.
2002
2001
I.
Tržby za prodej zboží
01
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
+
Obchodní marže
03
II.
Výkony
04
10 242 851
9 666 119
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
10 157 205
9 591 003
II. 2.
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
06
-220
-32 957
II. 3.
Aktivace
07
85 866
108 073
B.
Výkonová spotřeba
08
7 473 221
6 840 884
B. 1.
Spotřeba materiálu a energie
09
5 161 167
6 218 294
B. 2.
Služby
10
2 312 054
622 590
+
Přidaná hodnota
11
2 769 630
2 825 235
C.
Osobní náklady
12
614 652
550 101
C. 1.
Mzdové náklady
13
420 276
381 367
C. 2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
2 925
3 246
C. 3.
Náklady na sociální zabezpečení
15
153 737
138 165
27 323
C. 4.
Sociální náklady
16
37 714
D.
Daně a poplatky
17
6 201
10 909
E.
Odpisy DHNM a hmotného majetku
18
674 221
815 817
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
150 382
298 429
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
20
172 231
257 089
IV.
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
21
20 000
4 241
G.
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
22
31 390
187 796
V.
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
23
59 741
50 423
H.
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
24
200 999
117 167
VI.
Ostatní provozní výnosy
25
149 993
121 695
I.
Ostatní provozní náklady
26
59 137
47 991
VII.
Převod provozních výnosů
27
J.
Převod provozních nákladů
28
*
Provozní výsledek hospodaření
29
1 390 915
1 313 153
VIII.
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
30
736 430
174 585
K.
Prodané cenné papíry a vklady
31
734 460
172 656
IX.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
32
7 688
9 718
IX. 1.
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
33
7 650
9 690
38
28
23 808
29 988
8
26
IX. 2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů
34
IX. 3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
36
L.
Náklady z finančního majetku
37
XI.
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů
38
M.
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
39
XII.
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
40
N.
Tvorba rezerv na finanční náklady
41
8
XIII.
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
42
682
O.
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
43
46 429
114
Skutečnost v účetním období
Název
XIV.
řád.
2002
2001
Výnosové úroky
44
13 457
3 764
50 583
P.
Nákladové úroky
45
29 198
XV.
Ostatní finanční výnosy
46
123
813
Q.
Ostatní finanční náklady
47
7 602
6 003
XVI.
Převod finančních výnosů
48
R.
Převod finančních nákladů
49
*
Finanční výsledek hospodaření
50
10 254
-56 103
S.
Daň z příjmu za běžnou činnost
51
340 105
380 494
S. 1.
- splatná
52
307 922
307 471
S. 2.
- odložená
53
32 183
73 023
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
54
1 061 064
876 556
XVII.
Mimořádné výnosy
55
138 193
3 688
T.
Mimořádné náklady
56
160 879
1 299
U.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
57
42 060
741
U. 1. - splatná
58
U. 2. - odložená
59
42 060
*
Mimořádný výsledek hospodaření
60
-64 746
W.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
61
* * * Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
115
741
1 648
62
996 318
878 204
63
1 378 483
1 259 439
Příloha řádné (nekonsolidované) účetní závěrky
za rok končící 31. prosincem 2002
Obecné údaje
Založení a charakteristika společnosti
Pražská energetika, a.s., (dále jen PRE nebo Společnost) byla založena Fondem národního majetku České republiky jako akciová společnost dne
13. prosince 1993 a byla zapsána do obchodního rejstříku Okresního soudu v Praze 1 dne 1. ledna 1994.
Sídlo PRE je Na Hroudě 1492/4, Praha 10, PSČ 100 05.
PRE je podnikem veřejných služeb, jejímž hlavním předmětem činnosti je distribuce elektrické energie, která reprezentuje podstatnou část
výnosů společnosti. PRE primárně zajišťuje prodej a rozvod elektrické energie v regionu hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy o rozloze
přibližně 497 čtverečních kilometrů. PRE má vedoucí postavení v distribuci elektrické energie v této oblasti.
Statutární a dozorčí orgány k 31. 12. 2002
Představenstvo:
Ing. Drahomír Ruta
Předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Vladimír Šalek
Místopředseda představenstva a ředitel divize síť
Ing. František Krákora
Člen představenstva a ředitel divize obchod
Dozorčí rada:
Ing. Petr Švec
Předseda dozorčí rady, Hlavní město Praha
Dipl. Vw. Siegmund Messmer
Místopředseda dozorčí rady, GESO AG, SRN
Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc.
Člen dozorčí rady, Hlavní město Praha
Ing. Jana Novotná
Členka dozorčí rady, exředitelka odboru správy elektronenergetiky MPO ČR do 12. 6. 2002
Dipl. Ing. Hartmut Fiege
Člen dozorčí rady, RWE Net AG, SRN
Ing. Radek Mička
Člen dozorčí rady, Fond národního majetku ČR
do 2. 5. 2002
Ing. František Kubelka
Člen dozorčí rady, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Dipl. Ing. Mark W. Mecidoglu
Člen dozorčí rady, RWE Plus AG, SRN
zvolen 12. 6. 2002
jmenován 2. 5. 2002
zvolen 12. 6. 2002
Zdeněk Přenosil
Člen dozorčí rady, zaměstnanec PRE
Josef Němeček
Člen dozorčí rady, zaměstnanec PRE
Ladislav Zitta
Člen dozorčí rady, zaměstnanec PRE
Hlavní akcionáři PRE
2002
2001
Pražská energetika Holding a.s.
50,78 %
50,78 %
2000
-
FNM ČR
48,19 %
48,19 %
48,19 %
0,16 %
0,16 %
17,42 %
Ostatní
0,87 %
0,87 %
0,89 %
Celkem
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Hlavní město Praha (HMP)
25,89 %
GESO Beteiligungs und Beratungs-AG, Dresden (GESO)
RWE Energie AG (RWE)
7,61 %
Pozn.: Usnesením Vlády ČR 477 z 6. 5. 2002 bylo rozhodnuto o prodeji akcií distribučních společností, mimo jiné i o prodeji 34 % akcií
Pražské energetiky, a.s., společnosti ČEZ, a. s. Dne 1. 4. 2003 byl dle sdělení společnosti ČEZ, a. s., tento převod uskutečněn.
116
Zásadní účetní postupy používané v PRE
Způsoby ocenění
a) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
Nakupovaný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. Hmotný, resp. nehmotný
dlouhodobý majetek v pořizovací ceně nad 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč, s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze.
b) Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností
Ocenění hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé a nepřímé náklady bezprostředně související
s vytvořením tohoto majetku.
c) Drobný hmotný a drobný nehmotný majetek
Hmotný majetek v pořizovací ceně od 2 000 Kč do 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je klasifikován jako drobný hmotný
majetek a SW vybavení v ceně do 60 000 tis. Kč je klasifikováno jako drobný nehmotný majetek. Nákup tohoto se účtuje na vrub nákladů
a jeho fyzický stav je veden v podrozvahové evidenci.
d) Odpisové metody
Dlouhodobý majetek společnosti je účetně odpisován lineárně s použitím následujících dob odpisování:
Kategorie majetku
Doba odpisu v letech
Budovy, haly
50
Ostatní stavební objekty
30
Energetické hnací stroje a zařízení
20
Pracovní stroje a zařízení
15
Přístroje a zvláštní technická zařízení
10
Dopravní prostředky
6
Inventář
8
Dlouhodobý nehmotný majetek
4
e) Klasifikace finančního majetku
Finančním majetkem se rozumí majetkové účasti, cenné papíry k obchodování, cenné papíry držené do splatnosti a realizovatelné cenné
papíry.
f) Zásoby
Zásoby materiálu jsou oceňovány pořizovacími cenami s použitím váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení
materiálu, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které obsahují přímé náklady a proporcionální část režijních nákladů podle
stavu rozpracovanosti.
g) Pohledávky
Pohledávky se účtují v jejich nominální hodnotě. Hodnota rizikových pohledávek se snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub
nákladů.
h) Způsob stanovení nevyfakturovaných dodávek elektřiny
Nevyfakturovaná elektřina vzniká z titulu periodické fakturace maloodběratelům elektřiny. Spotřeba každého zákazníka se odečítá a fakturuje
každé čtyři měsíce. K rozvahovému dni se celkový objem elektřiny, která byla odebrána, ale nebyla vyfakturována, odhaduje. Tyto
nevyfakturované dodávky jsou účtovány netto způsobem, tj. do výnosů se zaúčtuje částka ve výši rozdílu stavu dohadných účtů aktivních na
počátku a na konci účetního období.
117
i) Přepočet cizích měn
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se v průběhu roku přepočítávají pevným čtvrtletním směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaným
Českou národní bankou. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou
k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.
Do roku 2001 byly nerealizované kurzové zisky a ztráty vykazovány v rozvaze a na nerealizované kurzové ztráty byla tvořena rezerva, pokud
kurzová rizika nebyla zajištěna.
j) Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny na veškerá ocenitelná rizika známá ke dni účetní závěrky. Všechny rezervy jsou účtovány netto způsobem.
k) Stanovení opravné položky k hmotnému dlouhodobému majetku
Opravná položka k dlouhodobému majetku se vytváří na základě analýzy jeho využitelnosti.
l) Oceňování finančního majetku
Majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou. Cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou. Změna reálné hodnoty se u cenných papírů
k obchodování účtuje do výsledku hospodaření, u ostatních cenných papírů do vlastního kapitálu. Cenné papíry, u kterých není možné
objektivně stanovit reálnou hodnotu, se oceňují odborným odhadem, zpravidla ekvivalenční metodou.
m) Stanovení opravné položky k zásobám
Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než současná tržní hodnota příslušných
zásob. Na základě vlastních historických analýz PRE se vytváří k zásobám, od jejichž posledního výdeje uplynulo více než 2 roky, resp. 4 roky,
opravná položka ve výši 50 %, resp. 100 % jejich účetní hodnoty.
n) Stanovení opravné položky k pohledávkám a odpisy pohledávek
PRE tvoří opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků. Opravné položky jsou
tvořeny netto způsobem v každé z následujících skupin pohledávek:
Pohledávky v konkurzu
Ke všem pohledávkám v konkurzním a vyrovnávacím řízení se vytváří opravná položka ve výši 100 % účetní hodnoty pohledávky.
Ostatní pohledávky
Na všechny ostatní pohledávky byly vytvořeny opravné položky podle následujícího režimu:
Počet měsíců, které uplynuly od splatnosti pohledávky
Opravná položka
více než 1
5%
více než 3
20 %
více než 6
50 %
více než 12
100 %
Opravná položka může být u jednotlivých pohledávek vyšší, než uvádí tabulka, a to ve zvláštních případech, kdy je rizikovost pohledávky
posuzována specificky.
o) Přijaté úvěry
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány v jejich nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která
je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.
p) Investiční příspěvky
Odběratelé se podílejí na úhradě účelně vynaložených nákladů PRE s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Povinnost úhrady
vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 297/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato úhrada se účtuje jako výnosy příštích
období s časovým rozlišením na 20 let (do roku 1999 na 30 let).
118
q) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového
základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné
pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních
obdobích uplatněna.
r) Finanční nájem
PRE účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje časově rozlišené leasingové splátky do nákladů, při ukončení nájmu a uplatnění možnosti
odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní, případně v reprodukční ceně.
s) Konsolidace
PRE sestavuje konsolidovanou účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů (IFRS, dříve IAS).
Změny účetních metod a postupů
Cenné papíry
V souladu se změnou postupů účtování pro podnikatele se změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtuje do vlastního kapitálu.
V předchozích letech se změna ocenění účtovala prostřednictvím opravných položek do výsledku hospodaření. Proto byly k 1. 1. 2002 opravné
položky k tomuto finančnímu majetku zrušeny - zúčtovány do mimořádných výnosů ve výši 138 121 tis. Kč (k části byl zároveň zaúčtován vliv na
odloženou daň do mimořádných nákladů ve výši 42 060 tis. Kč). Reálná hodnota těchto cenných papírů byla k 31. 12. 2002 snížena celkem
o 136 577 tis. Kč (včetně vlivu odložené daně). Zúčtování opravných položek do mimořádných výnosů má významný vliv na výši výsledku
hospodaření, avšak není podloženo žádnými peněžními toky.
Alikvotní úrokový výnos
Od 1. 1. 2002 je o alikvotním úrokovém výnosu dlužných cenných papírů účtováno jako o samostatném cenném papíru, který je vykázán
v krátkodobém finančním majetku (6 474 tis. Kč k 31. 12. 2002). V předchozích letech o něm bylo účtováno jako o příjmech příštích období
a byl vykazován v přechodných aktivech.
Elektroměry
O nákupu elektroměrů s pořizovací cenou do 40 000 Kč se od 1. 1. 2002 účtuje jako o spotřebě materiálu. Jejich pořizovací cena se eviduje
na podrozvahovém účtu. V minulých letech se tyto elektroměry vykazovaly jako plně odepsaný dlouhodobý drobný hmotný majetek. V souvislosti
s uvedenou změnou byly k 1. 1. 2002 vyřazeny z aktiv elektroměry v celkové pořizovací hodnotě 1 418 850 tis. Kč. Nulová netto hodnota aktiv
v rozvaze se nezměnila.
Daně z příjmů
Vzhledem k tomu, že den sestavení účetní závěrky předchází dni sestavení daňového přiznání, je počínaje rokem 2002 vykazován předběžný
výpočet daně z příjmů jako rezerva na daň z příjmů v rozvaze a jako splatná daň ve výkaze zisků a ztrát. V minulých letech byl tento odhad
vykazován jako krátkodobý závazek. Z důvodu zajištění srovnatelnosti údajů byly údaje minulého účetního období překlasifikovány do rezerv.
V souvislosti se změnou účetní legislativy jsou odložená daňová pohledávka a odložený daňový závazek vykazovány společně v rezervách.
V minulém roce byla odložená daňová pohledávka vykázána v aktivech a odložený daňový závazek v pasivech. Z důvodu zajištění srovnatelnosti
údajů byly údaje minulého účetního období překlasifikovány do rezerv.
Obchod s elektřinou
V souvislosti se změnami ve způsobu obchodování s elektřinou (viz poznámka 17a) se od roku 2002 účtuje zvlášť o nákupu a prodeji silové
elektřiny (účty 503 a 601) a zvlášť o nákupu a prodeji souvisejících služeb (účty 518 a 602). Do roku 2001 se účtovalo jen o souhrnné ceně
elektřiny, která obsahovala i cenu souvisejících služeb (účty 503 a 601).
119
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Rozvaha
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
2. Dlouhodobý hmotný majetek
3. Drobný hmotný a drobný nehmotný majetek
4. Najatý majetek
5. Dlouhodobý finanční majetek
6. Dlouhodobé pohledávky
7. Krátkodobé pohledávky
8. Krátkodobý finanční majetek
9. Opravné položky
10. Přechodná aktiva
11. Vlastní kapitál
12. Rezervy
13. Závazky z obchodního styku
14. Odložený daňový závazek a odložená daňová pohledávka
15. Bankovní úvěry
16. Přechodná pasiva
Výkaz zisků a ztrát
17. Provozní výsledek hospodaření
18. Finanční výsledek hospodaření
19. Mimořádný výsledek hospodaření
20. Daně z příjmů
21. Výkaz uznaných zisků a ztrát
Další informace
22. Informace o spřízněných osobách
23. Ostatní závazky neuvedené v účetní závěrce
24. Ostatní události, které se staly po datu účetní závěrky
25. Výkaz o peněžních tocích
Rozvaha
1. Dlouhodobý nehmotný majetek (mil. Kč)
Software investice
Nedokončené
Ostatní
Celkem
512,2
0,2
6,9
519,3
57,0
2,3
1,3
60,6
-5,5
-0,3
-0,8
-6,6
563,7
2,2
7,4
573,3
415,1
2,8
417,9
61,9
1,5
63,4
-5,5
-0,8
-6,3
471,5
3,5
475,0
Pořizovací cena
Stav k 31. 12. 2001
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Stav k 31. 12. 2002
Oprávky
Stav k 31. 12. 2001
Odpisy
Opravné položky
Oprávky k úbytkům
Stav k 31. 12. 2002
Zůstatková hodnota 2001
97,1
0,2
4,1
101,4
Zůstatková hodnota 2002
92,2
2,2
3,9
98,3
120
2. Dlouhodobý hmotný majetek (mil. Kč)
Pozemky
Stavby
Technologie
Elektroměry
Nedokončené
Zálohy
Celkem
369,5
94,9
17 076,3
369,1
98,8
investice
Pořizovací cena
Stav k 31. 12. 2001
Přírůstky
Úbytky
422,0
10 210,2
4 560,8
21,6
232,8
231,1
-19,9
-616,1
-296,0
198,7
119,8
-229,6
-88,9
423,7
10 025,6
4 615,7
509,0
104,8
4,0
3 618,3
1 837,1
282,8
306,4
-0,6
1,2
-581,4
-183,3
Přeúčtování
Stav k 31. 12. 2002
1 418,9
-1 418,9
953,4
-2 350,9
15 678,8
Oprávky
Stav k 31. 12. 2001
Odpisy
Opravné položky
Oprávky k úbytkům
Stav k 31. 12. 2002
1 418,9
6 878,3
589,2
0,6
-1 418,9
-2 183,6
4,0
3 319,1
1 961,1
418,0
6 591,9
2 723,7
369,5
94,9
10 198,0
Zůstatková hodnota 2002 419,7
6 706,5
2 654,3
509,0
104,8
10 394,3
Zůstatková hodnota 2001
5 284,5
V roce 2002 proběhla prověrka existence kabelů nízkého napětí, která měla uvést do souladu jejich účetní a technickou evidenci. Výsledkem
prověrky bylo mimořádné jednorázové snížení pořizovací ceny kabelů o 554 364 tis. Kč. Tyto kabely již byly plně odepsány.
Reprodukční hodnota majetku PRE
Studie nezávislé konzultační firmy ukazuje, že reprodukční pořizovací hodnoty aktiv sloužících distribuci elektřiny jsou oproti účetní hodnotě
značně vyšší. Hlavním důvodem je výrazné zvýšení cen po roce 1990, přičemž velká část aktiv PRE byla pořízena dříve.
Následující tabulka uvádí srovnání účetní a reprodukční zůstatkové hodnoty aktiv k 31. prosinci:
Účetní zůstatková hodnota aktiv
Reprodukční zůstatková hodnota aktiv
Koeficient zvýšené hodnoty
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
8 877
8 754
8 269
7 240
6 866
5 477
4 625
25 109
27 705
27 315
26 234
25 471
20 677
18 290
2,83
3,16
3,30
3,62
3,71
3,78
3,95
3. Drobný hmotný a drobný nehmotný majetek (tis. Kč)
V souladu s účetními postupy (viz bod c) je tento majetek při pořízení účtován do nákladů a evidován v podrozvahové evidenci. Následující
tabulka uvádí cenu pořízení tohoto majetku, který je v užívání k datu účetní závěrky:
Elektroměry v hodnotě do 40 tis. Kč*)
Drobný hmotný majetek do hodnoty 40 tis. Kč
Drobný nehmotný majetek do hodnoty 60 tis. Kč
Celkem
2002
2001
1 657 322
-
2000
-
150 866
132 377
123 971
30 585
21 494
25 844
1 838 773
153 871
149 815
*) Elektroměry byly do roku 2001 evidovány v rozvaze jako drobný dlouhodobý hmotný majetek - viz změny účetních metod.
121
4. Najatý majetek (tis. Kč)
a) Finanční nájem
Společnost je zavázána platit nájemné za finanční leasing podle následující tabulky:
Zaplaceno od počátku smluv do 31. 12. běžného roku
2002
2001
2000
351 239
270 487
185 180
Závazek splatný do 1 roku
78 868
64 148
50 655
252 857
236 471
198 623
Splátky celkem (hodnota leasingu)
682 964
571 106
434 458
z toho: Energetická zařízení
644 422
514 978
379 846
7 701
25 287
23 771
30 841
30 841
30 841
Závazek splatný v následujících letech
Těžká mechanizace
Sdělovací kabely
b) Operativní nájem
Společnost platí nájemné za uložení kabelů v kabelových kolektorech a za umístění svých distribučních trafostanic v nebytových prostorách.
Nájemní smlouvy znějí většinou na dobu neurčitou.
Celkové roční náklady týkající se těchto pronájmů činily:
Nebytové prostory
2002
2001
2000
28 031
27 986
25 552
20 198
Kabelové kolektory
21 377
20 819
Vozidla (od října 2000)
29 130
23 519
4 272
Nájemné celkem
78 538
72 324
50 022
PRE nemá žádný majetek, který by byl v zástavě nebo jímž by bylo ručeno.
5. Dlouhodobý finanční majetek (tis. Kč)
Poznámka
Podíl
k 31. 12. 2002
k 31. 12. 2001
k 31. 12. 2000
Majetkové účasti
PREmont LHOTKA a.s.
Neobchodovatelné
100 %
66 429
66 429
66 429
Cejchovna elektroměrů Praha a.s.
Neobchodovatelné
100 %
43 264
43 264
43 264
PREleas, a.s.
Neobchodovatelné
100 %
10 000
10 000
10 000
ODEM a.s.
Neobchodovatelné
100 %
5 000
5 000
5 000
-
-
6 224
19 %
2 380
1 100
1 100
Severomoravská energetika, a.s.
100 akcií
162
313
313
Jihočeská energetika, a.s.
100 akcií
209
275
275
Severočeská energetika, a.s.
100 akcií
150
247
247
Západočeská energetika, a.s.
100 akcií
234
229
229
Jihomoravská energetika, a.s.
100 akcií
254
226
226
Východočeská energetika, a.s.
100 akcií
170
207
207
Středočeská energetická a.s.
100 akcií
150
201
201
12,5 %
100
100
100
Realizovatelné cenné papíry
IF Energetiky
Neobchodovatelné
První energetická a.s.
Neobchodovatelné
České sdružení RES
Neobchodovatelné
Jiný dlouhodobý finanční majetek
655
Opravná položka*)
Dlouhodobý finanční majetek
129 157
-835
-1 436
126 756
132 379
*) Opravná položka je stanovena jako rozdíl mezi účetní a tržní hodnotou u obchodovatelných cenných papírů. Společnosti, které jsou
neobchodovatelné, vykazují takové hospodářské výsledky, že není nutné tvořit opravné položky. Do roku 2001 bylo přecenění účtováno do výsledku
hospodaření prostřednictvím opravné položky, od roku 2002 je přecenění účtováno proti vlastnímu kapitálu.
122
a) Další údaje o dceřiných společnostech:
Obchodní jméno: PREmont LHOTKA a.s.
Společnost byla založena v roce 1995. Zabývá se výstavbou zařízení pro rozvod elektřiny a má za úkol v průběhu 2-3 let dosáhnout 50 %
svých výkonů na volném trhu (mimo spřízněné podniky). Za tím účelem byl koncem roku zřízen odbor reinženýringu. Záměrem společnosti
je získat silné pozice v oblasti správy a údržby energetických zařízení. Společnost byla k 1. 1. 2002 organizačně restrukturalizována s tím,
že bylo posíleno ekonomické řízení firmy.
k 31. 12. 2002
k 31. 12. 2001
k 31. 12. 2000
143
141
134
Sídlo: Praha 4, Lhotecká 804
IČ: 26121603
Průměrný počet zaměstnanců:
Ekonomické údaje:
Základní kapitál
Vlastní kapitál
Zisk po zdanění
Tržby za prodej zboží a služeb
80 000
80 000
80 000
178 691
171 070
168 875
13 681
11 590
14 035
441 532
357 812
411 889
Obchodní jméno: Cejchovna elektroměrů Praha a.s.
Společnost byla založena v roce 1998 a hlavními předměty podnikatelské činnosti jsou montáž, opravy a údržba měřidel. Společnost
postupně diverzifikuje své aktivity i na obchod s doplňkovým zbožím (hromadné dálkové ovládání, měřicí přístroje a vybavení pro měření,
zkoušečky, testery apod.) a poradenskou činnost.
k 31. 12. 2002
k 31. 12. 2001
k 31. 12. 2000
70
68
75
Základní kapitál
35 000
35 000
35 000
Vlastní kapitál
55 968
53 461
54 629
Sídlo: Praha 7, Partyzánská 7a
IČ: 25677063
Průměrný počet zaměstnanců:
Ekonomické údaje:
Zisk po zdanění
Tržby za prodej zboží a služeb
3 876
3 068
7 783
407 067
339 577
137 356
Obchodní jméno: ODEM a.s.
Společnost byla založena v roce 1999 a zabývá se kontrolou plombování a odečty elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů a měřičů tepla.
k 31. 12. 2002
k 31. 12. 2001
k 31. 12. 2000
126
97
78
5 000
Sídlo: Praha 10, Na Hroudě 19
IČ: 27755609
Průměrný počet zaměstnanců:
Ekonomické údaje:
Základní kapitál
Vlastní kapitál
Zisk po zdanění
Tržby za prodej zboží a služeb
123
5 000
5 000
12 101
10 644
9 011
4 305
3 414
4 017
47 095
37 232
32 268
Obchodní jméno: PREleas, a.s.
Leasingová společnost byla založena v roce 1996. Obchodní vizí společnosti je zajišťovat stabilní úroveň strategické daňové optimalizace
prostřednictvím zpětného leasingu ve skupině Pražské energetiky, a.s. Jedná se o každoroční leasbackové operace v objemu cca
100 mil. Kč.
k 31. 12. 2002
k 31. 12. 2001
k 31. 12. 2000
2
2
2
Základní kapitál
10 000
10 000
10 000
Vlastní kapitál
32 965
25 281
19 439
Sídlo: Praha 10, Limuzská 2110/8
IČ: 25054040
Průměrný počet zaměstnanců:
Ekonomické údaje:
Zisk po zdanění
Tržby za prodej zboží a služeb
8 484
6 642
5 064
106 012
89 688
69 052
6. Dlouhodobé pohledávky (tis. Kč)
Jistina za karty CCS
Kauce na obchodování s elektřinou
Pohledávky z prodeje bytových domů
Půjčka dceřiné společnosti (viz pozn. 22b)
2002
2001
2000
1 298
1 298
1 254
6 917
24 100
28 115
31 524
1 200
Ostatní dlouhodobé pohledávky z obchodního styku
2 400
3 600
15 354
Celkem
37 530
74 676
4 854
2002
2001
2000
7. Krátkodobé pohledávky (tis. Kč)
Pohledávky z obchodního styku
Velkoodběratelé elektřiny
310 619
237 001
182 720
Maloodběratelé elektřiny - podnikatelé
244 996
273 036
301 932
Maloodběratelé elektřiny - domácnosti
83 135
85 942
74 498
Obchodování s elektřinou
20 950
106 318
Ostatní pohledávky
107 854
143 413
55 849
Celkem brutto*)
767 554
845 710
614 999
Opravné položky
-448 293
-271 576
-292 009
319 261
574 134
322 990
Celkem netto
*) Z výše uvedených krátkodobých obchodních pohledávek jsou pohledávky více než 180 dní po lhůtě splatnosti ve výši 272 193 tis. Kč
(274 029 tis. Kč v roce 2001 a 294 142 tis. Kč v roce 2000).
2002
2001
2000
Jiné krátkodobé pohledávky
Obchodní půjčky
48 810
92 210
Pohledávky z prodeje bytových domů a půjček z fondu sociálního rozvoje
13 163
12 853
922
492
616
Celkem brutto*)
62 895
105 555
13 436
Opravné položky
-47 298
-90 343
15 597
15 212
Ostatní pohledávky
Celkem netto
124
12 820
13 436
8. Krátkodobý finanční majetek (tis. Kč)
Podílové listy (realizovatelné CP)
2002
2001
15 405
20 000
2000
Korporátní směnky
49 351
Depozitní směnky
40 020
54 500
Majetkové cenné papíry (realizovatelné CP)
133 830
262 000
112 300
Dluhopisy (realizovatelné CP)
214 585
192 502
165 073
Alikvotní úrokový výnos
6 474
Opravná položka*)
Celkem
370 294
-137 286
-90 938
426 587
240 935
*) Opravná položka byla vytvořena do výše podílu na neuhrazené ztrátě u majetkových cenných papírů a na rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou
dluhopisů. Do roku 2001 bylo přecenění účtováno do výsledku hospodaření prostřednictvím opravné položky, od roku 2002 je přecenění účtováno
proti vlastnímu kapitálu.
9. Opravné položky (tis. Kč)
k 31. 12. 2002
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Pohledávky
Zúčtování
Tvorba
v běžném roce
v běžném roce
k 31. 12. 2001
16 796
-1 240
1 859
16 177
2 230
-1 494
495 591
-57 007
190 679
361 919
3 724
Dlouhodobý finanční majetek
-
-835
835
Krátkodobý finanční majetek
-
-137 286
137 286
514 617
-197 862
Celkem
192 538
519 941
Zúčtování opravných položek k finančnímu majetku ve výši 138 121 tis. Kč je vykázána v mimořádném výsledku hospodaření. Pohyby
ostatních opravných položek jsou vykázány v provozním výsledku hospodaření. V tvorbě opravných položek je rovněž vykázána hodnota sítí,
souvisejících s bytovou výstavbou ve výši 8 461 tis. Kč, jež budou zdarma převedeny na obec.
10. Přechodná aktiva (tis. Kč)
2002
2001
2000
Nevyfakturovaná elektřina - dohadná položka
935 045
909 658
802 620
Časové rozlišení nultých leasingových splátek
69 292
67 211
62 751
Ostatní
20 210
24 549
27 282
Celkem
1 024 547
1 001 418
892 653
11. Vlastní kapitál (tis. Kč)
Registrovaný základní kapitál a druhy akcií k 31. 12. 2002
Druh akcií
2002
2001
2000
Na majitele
2 553 831
2 553 831
2 553 831
Na jméno - akcie obcí
1 315 611
1 315 611
1 315 611
1
1
1
3 869 443
3 869 443
3 869 443
Na jméno se zvláštními právy
Celkem
Akcie na majitele
Akcie v nemateriální formě s plným hlasovacím právem a volnou převoditelností.
Akcie na jméno
Akcie obcí, které mají plné hlasovací právo a jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
125
Akcie na jméno se zvláštními právy
Akcie s plným hlasovacím právem a dalšími právy jmenovitě uvedenými ve stanovách PRE.
Změny vlastního kapitálu
Zůstatek k 31. 12. 2001
Základní
Kapitálové
Fondy
HV ve schva-
Nerozdělený
kapitál
fondy
ze zisku
lovacím řízení
zisk
celkem
3 869 443
513 104
620 716
878 204
1 603 537
7 485 004
Tvorba rezervního fondu
Tvorba a čerpání sociálního fondu
43 911
-43 911
2 566
-24 788
-22 222
-425 639
-425 639
Výplata dividend
Výplata tantiém
-8 500
Nerozdělený zisk
-8 500
-375 366
Čistý zisk roku 2002
375 366
996 318
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
996 318
-199 846
Vliv přecenění CP na odloženou daň
Zůstatek k 31. 12. 2002
Vlastní kapitál
-199 846
63 269
3 869 443
376 527
63 269
667 193
996 318
1 978 903
7 888 384
O výši a způsobu rozdělení výsledku hospodaření za rok 2001 rozhodla valná hromada dne 12. června 2002.
Kapitálové fondy
Kapitálové fondy představují část kapitálu bývalého státního podniku - právního předchůdce PRE. Na základě privatizačního projektu se kapitál
státního podniku rozdělil ke dni vzniku akciové společnosti (1. 1. 1993) na základní kapitál, rezervní fond a kapitálové fondy. K tomuto datu
byl zůstatek kapitálových fondů 390 390 tis. Kč. V letech 1993 až 1997 byly tyto fondy zvyšovány o darovaný hmotný majetek sloužící
k rozvodu elektřiny. Od roku 2002 se v položce kapitálových fondů vykazuje změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů.
k 31. 12. 2002
k 31. 12. 2001
Počáteční zůstatek dle privatizačního projektu k 1. 1. 1993
390 390
390 390
Bezúplatné nabytí majetku v letech 1993-1997
122 714
122 714
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku (včetně vlivu odložené daně)
-136 577
Celkem
376 527
513 104
Fondy ze zisku
V souladu s obchodním zákoníkem a stanovami tvoří PRE zákonný rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku a to až do okamžiku, kdy tento
fond dosáhne 20 % základního kapitálu. Možnost užití rezervního fondu je dána stanovami PRE. Dále se v PRE povinně tvoří na základě
kolektivní smlouvy fond sociálního rozvoje.
k 31. 12. 2002
Zákonný rezervní fond
Fond sociálního rozvoje
Celkem
Zúčtování
Tvorba
v běžném roce
v běžném roce
34 537
-22 222
24 788
31 971
667 193
-22 222
68 699
620 716
632 656
43 911
k 31. 12. 2001
588 745
Rozdělení zisku
Návrh 2002
2001
2000
Čistý zisk
996 318
878 204
528 027
Zákonný příděl do rezervního fondu
141 233
43 910
26 401
27 317
24 789
23 610
9 500
8 500
7 000
Dividendy
650 066
425 639
367 597
Nerozdělený zisk
168 200
375 366
103 419
Příděl do fondu sociálního rozvoje
Tantiémy členům představenstva a dozorčí rady
O návrhu na rozdělení zisku za rok 2002 nebylo v době sestavení účetní závěrky rozhodnuto - do účetní závěrky bude doplněno před jejím
zveřejněním ve výroční zprávě.
126
12. Rezervy (tis. Kč)
Provozní rezervy
k 31. 12. 2002
Rezervy na podnikatelská rizika
Zúčtování
Tvorba
v běžném roce
v běžném roce
287 328
31 390
Rezervy na opravy
-20 000
Rezervy na kurzové ztráty
287 328
255 938
20 000
-7
Celkem
k 31. 12. 2001
7
-20 007
31 390
275 945
Podnikatelská rizika představují vesměs soudní spory. Byly vytvořeny rezervy na následující tituly:
• Žaloba společnosti ČEZ, a. s., v celkové částce 93 200 tis. Kč (včetně úroků z prodlení) za údajné nedodržení smluvních podmínek při
dodávce elektřiny v roce 1996 (84 003 tis. Kč k 31. 12. 2001).
• Žaloba společnosti Středočeská energetická a.s., která požaduje celkem 171 719 tis. Kč a úrok z prodlení, a to za služby v oblasti
rezervace kapacity a přenosu elektřiny v roce 2001. V této záležitosti se již vyjádřil Energetický regulační úřad a přiklonil se na stranu
STE a.s. V roce 2002 byl soudem vydán platební rozkaz - společnost proti tomu podala odpor. Výše rezervy je 181 092 tis. Kč
(165 000 tis. Kč k 31. 12. 2001).
• Rezerva na odstupné ve výši 5 800 tis. Kč (3 600 tis. Kč k 31. 12. 2001).
• Rezerva na ostatní drobná podnikatelská rizika v celkové výši 7 236 tis. Kč (3 335 tis. Kč k 31. 12. 2001).
Rezervy na daně z příjmů
k 31. 12. 2002
Zúčtování
Tvorba v běžném roce
v běžném roce
Splatná daň
Odložená daňová pohledávka*)
129 404
účtováno do:
VK
výsledku
-63 268
-13 493
87 736
680 275
-63 268
74 243
797 693
-99 916
229 320
-188 663
Odložený daňový závazek
768 011
Celkem
708 752
-99 916
Převod
k 1. 1. 2002
-111 902
*) Odložená daňová pohledávka se tvořila jednak z titulu přecenění realizovatelných cenných papírů (účtováno do vlastního kapitálu) a tvorby
opravných položek k oběžným aktivům (účtováno do výsledku hospodaření).
13. Závazky z obchodního styku (tis. Kč)
Přijaté zálohy na elektřinu
Faktury dodavatelů se splatností v následujícím roce
Ostatní závazky
Celkem
PRE nemá žádné závazky, které jsou více než 180 dní po splatnosti.
127
K 31. 12. 2002
K 31. 12. 2001
k 31. 12. 2000
1 515 560
1 307 734
1 190 935
483 240
517 462
545 824
27 302
21 693
28 496
2 026 102
1 846 889
1 765 255
14. Odložený daňový závazek a odložená daňová pohledávka (tis. Kč)
Odložené daňové pohledávky a závazky vykázané v rozvaze:
Pohledávka
2002
Závazek
2001
2000
Dlouhodobý majetek
Zásoby
2002
2001
2000
2 477 454
2 194 436
1 785 300
2 230
3 724
7 846
Pohledávky
224 747
52 970
89 510
Finanční majetek*)
204 093
135 679
90 039
Mimořádné závazky
177 519
168 600
Dočasné rozdíly celkem
608 589
360 973
187 395
2 477 454
2 194 436
1 785 300
31 %
31 %
31 %
31 %
31 %
31 %
188 663
111 902
58 092
768 011
680 275
553 443
579 348
568 373
495 351
Daňová sazba
Odložený daňový závazek
(pohledávka)
Saldo
*) K 31. 12. 2002 se jedná o přecenění realizovatelných cenných papírů. Odložená daňová pohledávka ve výši 63 269 tis. Kč, vzniklá z tohoto titulu,
byla účtována přímo do vlastního kapitálu (viz také poznámka 12). K 1. 1. 2002 byla rozpuštěna původní opravná položka do mimořádných
výnosů se souběžným zaúčtováním vlivu na odloženou daň do mimořádných nákladů (viz také poznámka 19 a kapitola Změny účetních metod
a postupů).
Odložené daňové pohledávky nevykázané v rozvaze
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě (q) nebylo účtováno o následujících daňových pohledávkách:
Odpočitatelné dočasné rozdíly
2002
2001
2000
171 910
189 381
93 462
31 %
31 %
31 %
53 292
58 708
28 973
Daňové ztráty
-
Daňová sazba
Nevykázaná odložená daňová pohledávka
15. Bankovní úvěry (tis. Kč)
k 31. 12. 2002
Jistina
Úroková
k 31. 12. 2001
Splatnost
Jistina
míra
Úroková
k 31. 12. 2000
Splatnost
Jistina
Úroková
míra
míra
80 000 Fix 5,01 %
Splatnost
Krátkodobé úvěry
Bankovní úvěr # 1
10. 1. 2002 110 000 Fix 5,40 %
10. 1. 2001
Bankovní úvěr # 2
130 000
Fix 3,1 %
2. 1. 2003
100 000 Fix 5,38 %
10. 1. 2001
Bankovní úvěr # 3
100 000 Fix 5,54 % 26. 1. 2001
Bankovní úvěr # 4
Celkem
100 000 Fix 5,57 % 27. 2. 2001
130 000
80 000
410 000
Bankovní úvěr # 1
200 000
4,9250 % 18. 12. 2003 200 000
5,9350 % 18. 12. 2003
Bankovní úvěr # 2
500 000
5,3475 %
5,7675 % 15. 5. 2003
Celkem
700 000
Dlouhodobé úvěry
15. 5. 2003 500 000
700 000
Oba dlouhodobé úvěry byly splaceny předčasně v roce 2002. Všechny úvěry jsou v českých korunách.
128
16. Přechodná pasiva (tis. Kč)
Výnosy příštích období - investiční příspěvky
2002
2001
2000
1 403 302
1 354 416
1 212 682
Ostatní účty časového rozlišení
Dohadné účty pasivní
Celkem
56
11 259
12 416
23 363
106 997
89 064
1 426 721
1 472 672
1 314 162
k 31. 12. 2002
2002
k 31. 12. 2001
1 750 432
139 483
1 610 949
-347 130
-90 596
Investiční příspěvky
V souladu s bodem (p) zásadních účetních postupů byly zaúčtovány hodnoty investičních příspěvků:
Přijaté příspěvky
Zúčtováno do výnosů (viz pozn. 17b)
Zůstatek k 31. 12. běžného roku
1 403 302
-256 534
1 354 415
Výkaz zisků a ztrát
17. Provozní výsledek hospodaření (tis. Kč)
Pozn.
2002
2001
2000
17a)
3 780 322
3 463 745
2 801 885
-21 849
41 340
32 449
Jiné provozní výnosy
17b)
404 147
360 547
466 041
Osobní náklady
17c)
Hrubý zisk z prodeje elektřiny
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
Náklady na materiál a služby
17d)
Jiné provozní náklady
17e)
Provozní výsledek hospodaření
614 652
550 101
527 619
589 003
729 714
742 032
63 433
83 000
107 508
1 185 106
822 700
977 493
319 511
366 970
145 979
1 390 915
1 313 153
799 744
a) Obchod s elektřinou (tis. Kč)
Odběratelé se zákonem dělí podle velikosti své spotřeby na oprávněné a chráněné zákazníky. Cena za distribuci elektrické energie
oprávněným zákazníkům a cena elektřiny pro chráněné zákazníky jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem.
Oprávnění zákazníci mají právo vybrat si dodavatele elektřiny. Pokud si vyberou dodavatele, jehož zásobovací území není v místě
fyzického odběru elektřiny, platí tomuto dodavateli jen za obstaranou elektřinu. Distributorovi, v jehož zásobovacím území se odběr
nachází, pak platí za distribuční a systémové služby (dále jen služby) související s dodávkou elektřiny. Cena elektřiny je smluvní
(neregulovaná), zatímco cena služeb je regulovaná.
Chránění zákazníci nemají právo vybrat si svého dodavatele elektřiny - jejich dodavatelem se automaticky stává ten distributor, v jehož
zásobovacím území se odběr nachází. Cena elektřiny obsahuje i úhradu za služby a je regulovaná.
Od 1. 1. 2002 byli oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž roční spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné místo
překročila hodnotu 40 GWh. Od 1. 1. 2003 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž roční spotřeba elektřiny
vztažená na jedno odběrné místo překročila hodnotu 9 GWh.
Zajištění příjmů
Zákazníci - velkoodběratelé
Odečty elektroměrů a fakturace se provádí měsíčně. Na úhradu odebrané, ale ještě nevyfakturované elektřiny platí zákazníci měsíční
nebo dekádní zálohy ve výši očekávané spotřeby, přičemž se bere v úvahu spotřeba minulých období, sezónnost a další faktory. Způsob
stanovení zálohy je předmětem smlouvy o dodávce elektřiny. V případech neplacení za dodávku elektřiny jsou zákazníci upomínáni.
Pokud odběratel neuhradí pohledávky ani ve stanovené dodatečné lhůtě, dochází k přerušení dodávky elektřiny. Část velkoodběratelů
jistí úhradu budoucích pohledávek zálohami placenými v předstihu a kaucemi.
129
Zákazníci - maloodběratelé
Běžný odečet elektroměrů a fakturace se provádí u zákazníků jednou za čtyři měsíce, a na dodanou, ale zatím nevyfakturovanou
elektřinu jsou stanoveny jedna až tři zálohy, které jsou stanoveny tak, aby odpovídaly velikosti a charakteru spotřeby. Stanovení ceny
a způsobu placení je obsaženo ve smlouvě uzavřené se zákazníkem.
Výnosy a náklady související s obchodem s elektřinou
2002
Oprávnění zákazníci
2001
tis. Kč
Kč/MWh
483 634
1 410
Výnosy z prodeje elektřiny
234 950
731
Výnosy z prodeje služeb
248 684
679
tis. Kč
2000
Kč/MWh
tis. Kč
Kč/MWh
Chránění zákazníci
9 385 592
Velkoodběratelé
3 424 830
1 599
3 843 107
1 562
3 783 106
1 644
Maloodběr - podnikatelé
2 551 189
2 551
2 438 360
2 604
2 289 489
2 445
Maloodběr - domácnosti
3 409 573
2 445
3 089 786
2 404
2 662 077
1 947
Ostatní výnosy
32 514
Nevyfakturovaná elektřina
3 640
27 604
25 387
107 037
Výnosy celkem
9 927 127
9 481 930
2 005
8 781 314
Náklady na nákup elektřiny
4 764 864
903
Náklady na nákup souvisejících služeb
1 381 941
262
Náklady na pořízení elektřiny celkem 6 146 805
1 165
6 018 185
1 152
5 979 429
Hrubý zisk z prodeje elektřiny
3 780 322
3 463 745
19 038
1 200
2 801 885
Pozn.: Údaje jsou uvedeny bez DPH.
b) Jiné provozní výnosy (tis. Kč)
2002
2001
2000
Výnosy z prodeje služeb
88 767
109 072
86 751
Aktivace nákladů do investic a změna stavu nedokončené výroby
85 646
75 116
160 878
Zúčtování rezerv
20 000
4 241
204
Zúčtování opravných položek
59 741
50 423
87 579
Časové rozlišení investičních příspěvků (20 let)
90 596
83 641
72 432
Ostatní provozní výnosy
59 397
38 054
58 197
404 147
360 547
466 041
Celkem
c) Osobní náklady (tis. Kč)
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Mzdy vyplacené v závislosti na výsledku hospodaření Společnosti
Sociální a zdravotní pojištění
Odměny členům orgánů PRE
Sociální náklady
Celkem
Informace o odměňování řídících pracovníků je uvedena v bodě (22a)
130
2002
2001
2000
1 287
1 314
1 352
394 589
372 954
355 397
25 687
8 413
7 831
153 737
138 165
132 144
2 925
3 246
3 003
37 714
27 323
29 244
614 652
550 101
527 619
d) Náklady na materiál a služby (tis. Kč)
Materiál a energie
2002
2001
2000
186 353
200 109
257 404
Nákup elektroměrů
209 951
-
-
Opravy dlouhodobého majetku
269 485
161 527
247 303
Konzultační služby
36 122
24 031
66 203
Finanční leasing
96 753
80 599
62 893
Podpora IT
69 279
67 903
66 198
Poštovní a telekomunikační poplatky
45 684
45 056
47 712
271 479
243 475
229 780
1 185 106
822 700
977 493
Ostatní služby
Celkem
Celkové náklady na služby (ř. 10 výkazu zisků a ztrát) se v roce 2002 zvýšily o 1 689 464 tis. Kč. Příčinou byl jednak zvýšený objem
oprav v roce 2002 o 107 958 tis. Kč a dále zejména změna metodiky účtování v obchodu s elektřinou. V roce 2002 byly v nákladech
na služby vykázány i náklady na služby související s obstaráním elektřiny, zatímco v roce 2001 byly tyto náklady vykázány společně
s náklady na nákup elektřiny (ř. 9 výkazu zisků a ztrát). Důvodem změny účtování jsou změny ve způsobu obchodování s elektřinou (viz
Změny účetních metod a postupů a poznámka 17a).
e) Jiné provozní náklady (tis. Kč)
Odpis pochybných pohledávek*)
Zůstatková hodnota vyřazeného dlouhodobého majetku
2002
2001
2000
31 747
32 931
40 633
21 785
3 103
7 854
200 999
117 167
62 068
Tvorba rezerv
31 390
187 796
20 307
Ostatní provozní náklady
33 590
25 973
15 117
319 511
366 970
145 979
2000
Tvorba opravných položek
Celkem
*) Tato položka je kompenzována zúčtováním opravných položek (viz pozn. 17b)
18. Finanční výsledek hospodaření (tis. Kč)
2002
2001
1 970
1 929
427
Výnosy z držení cenných papírů
23 808
29 988
26 774
Přijaté úroky
13 457
3 764
4 507
Kurzové zisky
123
813
515
7 696
10 427
9 113
Celkové finanční výnosy
47 054
46 921
41 336
Úrokové náklady (vyjma kapitalizovaných)
29 198
50 583
52 694
1 323
440
790
46 429
30 370
Zisk z prodeje cenných papírů
Ostatní finanční výnosy
Kurzové ztráty
Tvorba opravných položek k finančnímu majetku
Ostatní finanční náklady
6 279
5 572
4 322
Celkové finanční náklady
36 800
103 024
88 176
Finanční výsledek hospodaření
10 254
-56 103
-46 840
131
19. Mimořádný výsledek hospodaření (tis. Kč)
2002
Zúčtování opravných položek k realizovatelným cenným papírům (RCP)
2001
2000
3 688
3 032
1 299
25 003
-2 389
21 971
138 121
Ostatní mimořádné výnosy
72
Mimořádné výnosy celkem
138 193
Zůstatková cena aktiv*)
19 773
Spotřeba materiálu*)
25 362
Opravy*)
48 077
Služby*)
20 413
Nákup elektroměrů*)
43 544
Ostatní náklady*)
3 710
Mimořádné náklady celkem
160 879
Vliv zúčtování opravných položek k RCP na odloženou daň
40 260
Mimořádný výsledek hospodaření
64 746
*) Jedná se o výdaje na likvidaci a odstraňování následků škod po povodni v srpnu 2002.
Společnost dále odhaduje, že v souvislosti s povodní budou vynaloženy investiční výdaje v celkové výši 200 až 250 mil. Kč (z toho
29 mil. Kč v roce 2002).
20. Daně z příjmů (tis. Kč)
2002
2001
2000
307 922
308 212
74 687
Odložená daň z příjmů - z běžné činnosti
32 183
73 023
128 219
Odložená daň z příjmů - z mimořádné činnosti
42 060
Celková daň z příjmů ve výkaze zisků a ztrát
382 165
381 235
202 906
Splatná daň z příjmů
Efektivní daňová sazba
2002
Zisk před zdaněním
2001
1 378 483
2000
1 259 439
730 933
Daň z příjmů při užití platné sazby daně z příjmů
427 330
31 %
390 426
31,0 %
226 589
Efekt z daňově neúčinných nákladů
122 901
8,9 %
133 132
10,6 %
62 992
8,6 %
Efekt z daňově neúčinných výnosů
-79 006
-5,7 %
-22 388
-1,8 %
-24 835
-3,4 %
-157 451
-11,5 %
-188 377
-15,0 %
-182 584
-25,0 %
Efekt ze zdanění některých příjmů zvláštní sazbou daně -5 851
-0,4 %
-4 581
-0,4 %
-7 475
-1,0 %
74 243
5,4 %
73 023
5,8 %
128 219
17,6 %
382 165
27,7 %
381 235
30,3 %
202 906
27,8 %
Daňové pobídky nezohledněné v účetní závěrce
Odložená daň
Celková daň z příjmů / efektivní daňová sazba
31,0 %
21. Výkaz uznaných zisků a ztrát (tis. Kč)
2002
2001
2000
-142 832
-
-
6 255
-
-
-136 577
-
-
Čistý zisk běžného období
996 318
878 204
528 027
Uznané zisky a ztráty celkem
859 741
878 204
528 027
Úbytek z přecenění majetku
Přírůstek z přecenění majetku
Celková ztráta neuvedená ve výsledovce
132
Další informace
22. Informace o spřízněných osobách (tis. Kč)
a) Odměňování managementu, představenstva a dozorčí rady
Osobní náklady
2002
PŘ
2001
DR
ŘP
Mzdové náklady
PŘ
2000
DR
ŘP
PŘ
DR
ŘP
46 352
33 994
29 802
16 223
11 898
10 431
Sociální a zdravotní
pojištění
Odměny členům
orgánů PRE
Sociální náklady*)
Celkem
840
2 085
1 056
2 190
60
154
430
113
163
392
1 272
92
1 731
118
391
900
2 239
63 005
1 169
2 353
46 284
1 364
1 849
40 624
Pozn.: PŘ (představenstvo), DR (dozorčí rada), ŘP (řídící pracovníci - výkonní ředitelé a vedoucí odborů)
*) Členům představenstva a dozorčí rady se bezplatně poskytuje nadstandardní zdravotní a rehabilitační péče do částky 20 tis. Kč za rok.
Ostatní požitky
2002
Tantiémy
PŘ
DR
3 825
4 675
2001
ŘP
PŘ
DR
3 150
3 850
2000
ŘP
Poskytnuté půjčky
300
50
Životní pojištění
430
392
PŘ
DR
2 970
3 630
ŘP
391
Bezplatné používání
automobilů**)
Celkem
1 837
3 825
4 675
2 567
1 177
3 150
3 850
1 619
1 747
2 970
3 630
2 138
**) Je zde zahrnuto i používání automobilů členy představenstva, neboť jsou zároveň členy výkonného managementu. Částka vyjadřuje 1 %
pořizovací ceny automobilu za každý měsíc používání a vstupuje do základu daně z příjmu příslušných zaměstnanců.
Pohledávky
k 31. 12. 2002
PŘ
k 31. 12. 2001
DR
ŘP
10
2 560
PŘ
k 31. 12. 2000
DR
ŘP
34
4 053
PŘ
DR
ŘP
58
2 151
Poskytnuté půjčky
a splátkové kalendáře
Členové statutárních orgánů vlastní v úhrnu 10 akcií PRE a za členství v orgánech dceřiných společností obdrželi odměny v souhrnné
částce 1 241 tis. Kč.
b) Vztahy k dceřiným společnostem
Pohledávky PRE k 31. 12.
PREmont LHOTKA a.s.
PREleas, a.s.
CEP a.s.
ODEM a.s.
Celkem
Závazky PRE k 31. 12.
2002
2001
2000
2002
2001
2000
63 353
74 742
1 099
13 417
25 296
10 954
26 091
38
8
17
312
948
10 790
33 675
59 839
2 756
3 980
5 139
1 060
2 367
2 223
66 459
79 678
17 045
48 152
87 502
39 268
Společnosti ODEM a.s. byl poskytnut dlouhodobý úvěr ve výši 10 000 tis. Kč, jehož zůstatek k 31. 12. 2002 činil 2 400 tis. Kč (z toho
1 200 tis. Kč je krátkodobá pohledávka). Od roku 2000 je půjčka pravidelně splácena (1 200 tis. Kč vždy k 31. 12.), úrok je sjednán ve
výši 8,5 % p.a. Poslední splátka bude 31. 12. 2004.
133
Výnosy PRE
PREmont LHOTKA a.s.
z toho: Služby
2001
2000
2002
2001
2000
29 797
33 458
60 263
306 231
269 148
277 690
3 618
3 720
2 826
166
1 544
19 638
21 378
57 437
6 375
6 460
5 950
100 092
99 833
229
93
99 863
99 740
102 432
5 189
7 941
5 178
5 051
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Dividendy
Úroky z půjček
PREleas, a.s.
CEP a.s.
z toho: Služby
Dlouhodobý majetek
102 432
1 022
704
80 599
62 893
80 599
62 893
4 302
259 089
212 035
98 142
3 942
19 120
14 165
22 148
239 873
197 870
75 994
32 723
32 242
2 550
85
360
3 436
3 277
2 672
1 275
425
283
414
633
144 509
169 669
Úroky z půjček
Celkem
543
96
2 805
Úroky z půjček
Služby
27 131
249 855
98 835
11
Dividendy
z toho: Dividendy
31 542
236 584
98 835
Zásoby
ODEM a.s.
55 290
250 398
356
z toho: Služby
Dlouhodobý majetek
Náklady PRE
2002
1 878
138 514
35 086
35 086
32 723
32 242
699 241
593 483
470 967
c) Vztahy k mateřské společnosti (Pražská energetika Holding a.s.)
V roce 2002 byly mateřské společnosti vyplaceny dividendy z rozdělení zisku roku 2001 ve výši 184 451 tis. Kč (159 182 tis. Kč v roce
2001). Během roku 2002 byly mateřské společnosti poskytnuty služby v hodnotě 792 tis. Kč (347 tis. Kč v roce 2001), a to za vedení
ekonomické agendy, nájem kanceláří a organizaci služebních cest. K 31. 12. 2002 je evidována pohledávka ve výši 22 tis. Kč
(227 tis. Kč k 31. 12. 2001).
23. Ostatní závazky neuvedené v účetní závěrce
PRE ručí za úvěr dceřiné společnosti PREleas, a.s., až do hodnoty 195 101 tis. Kč.
24. Významné události, které se staly po datu účetní závěrky
Dne 1. února 2003 byly uzavřeny smlouvy na finanční nájem energetického zařízení v celkové hodnotě 150 669 tis. Kč. V roce 2003
bude z této částky splaceno celkem 35 412 tis. Kč.
V lednu 2003 byla prodána budova staré rozvodny i s pozemkem za 32 500 tis. Kč, zůstatková hodnota ke dni prodeje činila
6 036 tis. Kč.
Počátkem roku 2003 se vedení společnosti rozhodlo ukončit nakupování materiálu za účelem jeho dalšího prodeje.
134
25. Výkaz o peněžních tocích
Penězi a peněžními ekvivalenty se rozumí hotovost, prostředky na běžných bankovních účtech a krátkodobé termínové vklady.
2002
2001
2000
141 008
50 156
24 094
1 401 169
1 257 050
752 904
652 436
812 714
849 540
31 747
32 931
40 633
144 187
290 806
24 388
A.1.2.2 Změna stavu nevyfakturované energie
-25 387
-107 037
-19 038
A.1.2.3 Zúčtování investičních příspěvků do výnosů
-90 596
-83 641
-72 432
A.1.2.4 Ostatní účty časového rozlišení
12 503
18 454
-17 744
-8 676
P.
Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů
Provozní činnost
Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1.1.1 Odpisy stálých aktiv
A.1.1.2 Odpis nedobytných pohledávek
A.1.2.1 Změna stavu opravných položek a rezerv
A.1.3
Zisk (ztráta) z prodeje a vyřazení stálých aktiv
34 578
-20 789
A.1.4
Výnosy z dividend a podílů na zisku
-7 688
-9 719
-8 513
A.1.5
Vyúčtované úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) a výnosy z držení CP
-8 067
22 082
21 400
2 144 882
2 212 851
1 562 462
339 687
-624 021
-10 320
-126 908
310 432
-4 199
16 392
30 515
-19 246
A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu
A.2.1
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
A.2.2
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
A.2.3
Změna stavu zásob
A.2.4
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
A **
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
A.3
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4
Přijaté úroky a příjmy z držení CP
A.5
Zaplacená daň z příjmů
A.6
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem
A ***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
-5 431
-232 000
68 777
2 368 622
1 697 777
1 597 474
-40 349
-51 467
-53 261
43 758
25 981
37 128
-407 837
521
-69 448
-160 807
2 389
924
1 803 387
1 675 201
1 512 817
Investiční činnost
B.1
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
-1 016 138
-1 280 235
-1 642 925
B.1.2
Příjmy z investičních příspěvků
139 482
225 374
262 496
B.2
Příjmy z prodeje stálých aktiv
132 906
169 765
172 162
B.3
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
1 200
9 200
-2 800
B ***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
-742 550
-875 896
-1 211 067
C.1
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
-650 000
-330 000
110 000
C.2.5
Čerpání sociálního fondu
-22 222
-19 951
-19 152
C.2.6
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku
-434 099
-368 219
-375 049
Finanční činnost
C.3
Přijaté dividendy a podíly na zisku
C ***
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
7 688
9 717
8 513
-1 098 633
-708 453
-275 688
F.
Změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů
-37 796
90 852
26 062
R.
Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů
103 212
141 008
50 156
135
Z P R ÁVA O A U D I T U K E K O N S O L I D O VA N É Ú Č E T N Í Z ÁV Ě R C E
Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská energetika, a.s.
Na základě provedeného auditu jsme dne 18. dubna 2003 vydali o konsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu
následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené konsolidované rozvahy, konsolidovaného výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích společnosti Pražská
energetika, a.s. a jejích dceřiných společností k 31. prosinci 2002. Za tuto konsolidovanou účetní závěrku je odpovědný statutární orgán
společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy. Tyto standardy požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů
prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů
učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro
vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává ve všech významných ohledech poctivý a věrný obraz aktiv, závazků, vlastního
kapitálu a finanční situace skupiny k 31. prosinci 2002 a výsledku hospodaření za rok 2002 v souladu s Mezinárodními účetními standardy
přijatými Výborem pro Mezinárodní účetní standardy.“
Podle našeho názoru údaje z konsolidované účetní závěrky uvedené v této výroční zprávě odpovídají konsolidované účetní závěrce společnosti
Pražská energetika, a.s. k 31. prosinci 2002.
V Praze, dne 20. června 2002
KPMG Česká republika, spol. s r.o.
136
K O N S O L I D O VA N Á Ú Č E T N Í Z ÁV Ě R K A
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát
(tis. Kč)
Pozn.
Tržby z prodané elektřiny
Náklady na prodanou elektřinu
2002
2001
9 927 127
9 481 930
6 146 805
6 018 185
(1)
3 780 322
3 463 745
Další provozní výnosy
(2)
438 521
889 632
Osobní náklady
(3)
673 171
653 754
Odpisy - dlouhodobý hmotný majetek
(8)
542 584
674 182
Odpisy - dlouhodobý nehmotný majetek
(9)
65 366
84 782
Nakoupené služby, materiál a energie
(4)
1 035 078
1 047 367
Další provozní náklady
(5)
Hrubý zisk z prodeje elektřiny
Provozní zisk
Finanční náklady (netto)
362 048
1 531 244
(6)
Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
(7)
Zisk z běžné činnosti po zdanění
Mimořádné náklady
(5)
Zisk (ztráta) za účetní období
Zisk připadající na kmenovou akcii (Kč)
Pozn.
Zůstatek k 31. 12. 2001
8 536
41 401
1 343 767
1 489 843
350 428
454 468
993 339
1 035 375
163 219
-
830 120
1 035 375
193
251
(17)
Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu
Efekt ze změny KS
550 341
1 352 303
(tis. Kč)
Základní
Kapitálové
Rezervní
Fond
Nerozdělený
kapitál
fondy
fond
z přecenění
zisk
celkem
3 869 443
382 652
588 745
-132 909
2 928 031
7 635 962
-25 442
-25 442
(27)
Tvorba RF
43 911
-43 911
Tvorba SF
Výplata dividend
Výplata tantiém a podílů na zisku
Oceňovací rozdíly
28 634
Odložená daň
33 642
Čistý zisk roku 2002
Zůstatek k 31. 12. 2002
3 869 443
382 652
137
632 656
Vlastní kapitál
-70 633
-26 596
-26 596
-425 639
-425 639
-10 900
-10 900
28 634
13 271
46 913
830 120
830 120
3 238 934
8 053 052
Konsolidovaná rozvaha
(tis. Kč)
Pozn.
2002
2001
Dlouhodobý hmotný majetek
(8)
9 465 924
9 135 606
Dlouhodobý nehmotný majetek
(9)
102 543
106 833
Dlouhodobý finanční majetek
(10)
4 919
3 189
Dlouhodobé pohledávky
(11)
36 395
72 893
Odložená daňová pohledávka - dlouhodobá
(12)
Aktiva
Stálá aktiva
188 663
63 353
9 798 444
9 381 874
Krátkodobý finanční majetek
(10)
536 594
444 842
Zásoby
(13)
50 909
171 749
Stát - daňové pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
(14)
Ostatní pohledávky
(15)
Peníze a peněžní ekvivalenty
34
6 953
319 262
517 263
39 657
44 204
158 177
197 728
Oběžná aktiva
1 104 633
1 382 739
Aktiva celkem
10 903 077
10 764 613
Pasiva
3 869 443
3 869 443
Kapitálové fondy
Základní kapitál
382 652
382 652
Fondy ze zisku
562 023
455 836
3 238 934
2 928 031
Nerozdělené zisky
Vlastní kapitál
(16)
8 053 052
7 635 962
Bankovní úvěry
(18)
85 000
818 000
Ostatní dlouhodobé cizí zdroje
(20)
20 341
15 869
Rezervy
(19)
281 528
142 088
Odložený daňový závazek
(12)
Dlouhodobé cizí zdroje
Bankovní úvěry
(18)
Stát - daňové závazky
845 856
681 366
1 232 725
1 657 323
220 000
125 000
161 245
338 892
Závazky z obchodního styku
(20)
1 070 127
819 309
Ostatní krátkodobé cizí zdroje
(20)
160 128
177 818
Rezervy
(19)
5 800
10 309
1 617 300
1 471 328
10 903 077
10 764 613
Krátkodobé cizí zdroje
Pasiva celkem
138
Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích
(tis. Kč)
Pozn.
Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů
2002
2001
197 728
156 364
Provozní činnost
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
1 343 767
1 489 843
Odpisy dlouhodobého majetku
(8, 9)
607 950
758 964
Odpis nedobytných pohledávek
(5)
31 747
33 064
(2, 5)
287 749
130 443
Změna stavu opravných položek a rezerv
Změna stavu přechodných účtů
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
(2)
Výnosy z dividend a podílů na zisku
Vyúčtované úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu
15 277
16 453
28 951
-21 496
-6 579
-557
5 257
33 708
2 314 119
2 440 422
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
348 956
-613 089
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
-161 841
130 483
Změna stavu zásob
(13)
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem
9 136
-48 214
-3 125
-197 133
2 507 245
1 712 469
-59 488
-69 755
48 923
34 113
-414 447
-13 511
-163 137
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
1 919 096
1 663 316
-1 022 949
-1 255 638
139 482
229 328
33 045
70 649
Investiční činnost
Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku
Příjmy z investičních příspěvků
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
1 200
9 200
-849 222
-946 461
Finanční činnost
Změna stavu závazků
(18)
-638 000
-304 366
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku
(16)
-436 499
-371 682
Přijaté dividendy a podíly na zisku
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Efekt ze změny konsolidačního celku
6 579
557
-1 067 920
-675 491
-41 505
Změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů
Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů
139
1 954
41 364
158 177
197 728
Příloha konsolidované účetní závěrky
Všeobecné údaje
Založení a popis společnosti
Pražská energetika, a.s., (dále jen PRE) byla založena FNM ČR jako akciová společnost dne 13. 12. 1993 a byla zapsána do obchodního rejstříku
Okresního soudu v Praze 1 dne 1. 1. 1994. Sídlo PRE je Na Hroudě 1492/4, Praha 10, PSČ 100 05. PRE je podnikem veřejných služeb, jehož
hlavním předmětem činnosti jsou obchod a distribuce elektrické energie, které představují podstatnou část výnosů společnosti. PRE primárně
zajišťuje prodej a rozvod elektrické energie v regionu hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy o rozloze přibližně 497 čtverečních
kilometrů. PRE má vedoucí postavení v distribuci elektrické energie v této oblasti.
Statutární a dozorčí orgány k 31. 12. 2002
Představenstvo:
Ing. Drahomír Ruta
Předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Vladimír Šalek
Místopředseda představenstva a ředitel divize Síť
Ing. František Krákora
Člen představenstva a ředitel divize Obchod
Dozorčí rada:
Ing. Petr Švec
Předseda dozorčí rady, Hlavní město Praha
Dipl. Vw. Siegmund Messmer
Místopředseda dozorčí rady, GESO AG, SRN
Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc.
Člen dozorčí rady, Hlavní město Praha
Ing. Jana Novotná
Členka dozorčí rady, exředitelka odboru správy elektronenergetiky MPO ČR
do 12. 6. 2002
Dipl. Ing. Hartmut Fiege
Člen dozorčí rady, RWE Net AG, SRN
do 2. 5. 2002
Ing. Radek Mička
Člen dozorčí rady, FNM ČR
Ing. František Kubelka
Člen dozorčí rady, MPO ČR
Dipl. Ing. Mark W. Mecidoglu
Člen dozorčí rady, RWE Plus AG, SRN
zvolen 12. 6. 2002
jmenován 2. 5. 2002
zvolen 12. 6. 2002
Zdeněk Přenosil
Člen dozorčí rady, zaměstnanec PRE
Josef Němeček
Člen dozorčí rady, zaměstnanec PRE
Ladislav Zitta
Člen dozorčí rady, zaměstnanec PRE
Hlavní akcionáři PRE
2002
2001
Pražská energetika Holding a.s.
50,78 %
50,78 %
Fond národního majetku ČR (FNM)
48,19 %
48,19 %
GESO Beteiligungs und Beratungs-AG, Dresden (GESO)
0,16 %
0,16 %
Ostatní
0,87 %
0,87 %
Celkem
100,00 %
100,00 %
Pozn.: Usnesením Vlády ČR 477 z 6. 5. 2002 bylo rozhodnuto o prodeji akcií distribučních společností, mimo jiné i o prodeji 34 % akcií
Pražské energetiky, a.s., společnosti ČEZ, a. s. Dne 1. 4. 2003 byl dle sdělení společnosti ČEZ, a. s., tento převod uskutečněn.
Účetní zásady
Pražská energetika, a.s., je společnost podnikající v ČR. Konsolidovaná finanční závěrka společnosti za rok končící 31. 12. 2002 zahrnuje
společnost a její dceřiné společnosti (společně jsou nazývány konsolidačním celkem).
a) Prohlášení o shodě
Konsolidované účetní výkazy byly připraveny podle účetních standardů vydaných Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASB), dále dle
interpretací vydaných Stálým interpretačním výborem IASB a v souladu s platnou legislativou ČR.
140
b) Východiska přípravy účetní závěrky
Hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v tisících Kč (tis. Kč) nebo milionech Kč (mil. Kč). Oceňování aktiv je na bázi historických nákladů
s výjimkou krátkodobého finančního majetku, který je oceněn na základě tržní ceny.
Účetní zásady jsou užívány konzistentně v celém konsolidačním celku a jsou konzistentní se zásadami používanými v předchozím roce.
c) Východiska přípravy konsolidované účetní závěrky
Dceřiné společnosti
Dceřinými společnostmi se rozumí společnosti, ve kterých PRE uplatňuje a hodlá uplatňovat i v následujícím roce rozhodující vliv. Rozhodující
vliv existuje tehdy, když PRE může přímo nebo nepřímo řídit finanční a provozní záležitosti příslušné společnosti se záměrem na těchto
operacích dosahovat zisku. Účetní závěrky dceřiných společností jsou začleněny do konsolidované účetní závěrky od data, kdy začal být
rozhodující vliv uplatňován.
Způsob konsolidace
V roce 2002 byly všechny dceřiné společnosti konsolidovány plnou metodou.
Metoda konsolidace
Veškeré zůstatky a transakce stejně jako nerealizované zisky z transakcí mezi podniky ve skupině byly při přípravě účetní závěrky eliminovány.
Nerealizované ztráty byly eliminovány stejným způsobem jako nerealizované zisky s výjimkou případů, které byly posouzeny jako ztráty
vyplývající ze snížení hodnoty aktiv.
d) Přepočet cizích měn
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se v průběhu roku přepočítávají pevným čtvrtletním směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaným
Českou národní bankou. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou
k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Kurzové zisky a ztráty se vykazují ve výkazu zisků a ztrát.
e) Finanční deriváty
Společnost používá instrumentů SWAP k zajištění stability úrokového rizika. Deriváty jsou oceňovány na akruální bázi. Prvotně jsou oceněny
pořizovacími náklady a dále přeceněny na reálnou hodnotu. Společnost se rozhodla neaplikovat zajišťovací účetnictví, tzn., že deriváty jsou
oceňovány stejnou metodou jako finanční aktiva držená za účelem obchodování.
f) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Majetek ve vlastnictví společnosti
Nakupovaný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. Hmotný, resp. nehmotný
dlouhodobý majetek v pořizovací ceně, ceně nad 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč, s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován
v rozvaze. Pořizovací cena neobsahuje investiční příspěvky (viz účetní zásady - písm. j).
Ocenění hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé a nepřímé náklady bezprostředně související
s vytvořením tohoto majetku.
Majetek pořízený formou finančního pronájmu
Pronajatý majetek, u něhož společnost přebírá základní rizika plynoucí z jeho vlatnictví, je klasifikován jako finanční pronájem. Tento majetek
je oceňován současnou hodnotou budoucích splátek sníženou o oprávky a opravné položky.
Drobný hmotný a drobný nehmotný majetek
Hmotný majetek v pořizovací ceně od 2 000 Kč do 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je klasifikován jako drobný hmotný
majetek a SW vybavení v ceně do 60 000 tis. Kč je klasifikováno jako drobný nehmotný majetek. Nákup tohoto majetku se účtuje na vrub
nákladů a jeho fyzický stav je veden v podrozvahové evidenci.
Technická zhodnocení
Výdaje vynaložené na výměnu části jednotlivých položek dlouhodobého investičního majetku navyšují zůstatkovou účetní hodnotu daného
odpisovaného majetku. Ostatní následné výdaje jsou kapitalizovány pouze v případě, že se tím zvýší budoucí ekonomická hodnota daného
majetku. Všechny ostatní výdaje jsou účtovány do nákladů.
141
Odpisy
Dlouhodobý majetek společnosti je účetně odpisován lineárně s použitím následujících dob odpisování:
Kategorie majetku
Doba odpisu v letech
Budovy, haly
50
Ostatní stavební objekty
30
Energetické hnací stroje a zařízení
20
Pracovní stroje a zařízení
15
Přístroje a zvláštní technická zařízení
10
Dopravní prostředky
6
Inventář
8
Dlouhodobý nehmotný majetek
4
g) Klasifikace a oceňování finančního majetku
Finančním majetkem se rozumí majetkové účasti, cenné papíry k obchodování, cenné papíry držené do splatnosti a realizovatelné cenné
papíry.
Majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou. Cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou. Změna reálné hodnoty se u cenných papírů
k obchodování účtuje do výsledku hospodaření, u ostatních cenných papírů do vlastního kapitálu. Cenné papíry, u kterých není možné
objektivně stanovit reálnou hodnotu, se oceňují odborným odhadem, zpravidla ekvivalenční metodou.
Finanční aktiva držená do splatnosti a realizovatelná finanční aktiva se účtují k datu zúčtování obchodu.
h) Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky jsou oceňovány nominální hodnotou sníženou o opravné položky (viz účetní zásady l).
i) Zásoby
Zásoby materiálu jsou oceňovány pořizovacími cenami s použitím váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení
materiálu, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují
vlastními náklady, které obsahují přímé náklady a proporcionální část režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.
j) Investiční příspěvky
Odběratelé se podílejí na úhradě účelně vynaložených nákladů PRE s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Povinnost úhrady
vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 297/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ocenění dlouhodobého majetku, který je takto
dotován, je sníženo o přijaté příspěvky.
k) Peníze a peněžní ekvivalenty
Penězi a peněžními ekvivalenty se rozumí hotovost, peníze na cestě, vklady na běžných bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž
ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být okamžitě převedena na hotovost.
l) Ztráty ze snížení hodnoty aktiv - opravné položky
Při ocenění aktiv (s výjimkou odložené daňové pohledávky) k rozvahovému dni se zkoumá, zda u jednotlivých položek existuje indikace snížení
jejich hodnoty. Pokud ano, je u příslušného aktiva odhadnuta zpětně získatelná částka. Snížení hodnoty aktiva je rozpoznáno tehdy, pokud je
zpětně získatelná částka nižší než ocenění aktiva. Snížení hodnoty aktiva se účtuje prostřednictvím tvorby opravných položek do výkazu zisku
a ztrát.
Stanovení zpětně získatelné částky
Zpětně získatelná částka je u dlouhodobých majetkových cenných papírů stanovena ve výši jejich reálné hodnoty, u dlouhodobých dlužných
cenných papírů a pohledávek ve výši současné hodnoty diskontovaných očekávaných budoucích peněžních toků. Krátkodobé pohledávky se
nediskontují. Krátkodobý finanční majetek je oceňován reálnou hodnotou. Zpětně získatelná částka u ostatních aktiv je stanovena buď jako
čistá prodejní cena, nebo hodnota z užívání, podle toho, která z částek je vyšší. Při určování hodnoty z užívání se očekávané budoucí peněžní
toky diskontují na současnou hodnotu za použití diskontní sazby před daní ze zisku, která vyjadřuje současné tržní odhady časové hodnoty
peněz a rizika specifická pro dané aktivum. U aktiva, které nevytváří žádné peněžní toky nezávislé na peněžních tocích z jiných aktiv, je zpětně
získatelná částka stanovena pro penězotvornou jednotku, do které dané aktivum patří.
142
Zrušení opravných položek
Ztráta ze snížení hodnoty dlouhodobého finančního majetku, krátkodobého finančního majetku či pohledávek se ruší v případě, že dojde ke
zvýšení zpětně získatelné částky aktiva, a to prokazatelně poté, co byla tato ztráta ze snížení hodnoty vykázána.
Co se týče ostatních aktiv, ztráta ze snížení hodnoty se ruší v případě, že se změnily předpoklady, na základě kterých byla zpětně získatelná
částka stanovena. Ztráta ze snížení aktiva se ruší pouze v případě, že účetní hodnota aktiva přesáhne účetní hodnotu (sníženou o odpisy),
kterou by aktivum mělo, kdyby ztráta ze snížení hodnoty nebyla vykázána.
m) Akciový kapitál
Emitované akcie
Společnost emitovala různé formy kmenových akcií (viz pozn. 16).
Dividendy
Dividendy jsou vykázány jako závazek v období, ve kterém bylo schváleno rozdělení zisku.
n) Půjčky a bankovní úvěry
Krátkodobé a dlouhodobé půjčky a úvěry jsou oceněny v nominální hodnotě. Část dlouhodobých půjček a úvěrů, která je splatná do 1 roku,
je vykázána spolu s krátkodobými půjčkami a úvěry.
o) Rezervy
Rezerva je vykázána v rozvaze tehdy, pokud vznikl společnosti právní nebo konstruktivní závazek jako výsledek minulých událostí a je
pravděpodobné, že peněžní toky poplynou ven ze společnosti.
Záruční opravy
Rezervy na záruční opravy jsou vykázány tehdy, pokud je pravděpodobné, že budou vynaloženy náklady na záruční opravy.
p) Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky jsou oceněny nominální hodnotou.
q) Výnosy
Prodaná elektřina a poskytnuté služby
Výnosy z prodané elektřiny jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát v období její spotřeby zákazníky. Výnosy z poskytnutých služeb jsou vykázány
ve výkazu zisků a ztrát v poměru dokončení zakázky k rozvahovému dni. Výnosy se nevykáží v případě, že existuje významná nejistota ohledně
zpětného získání vynaložených nákladů.
Výnosy z pronájmu
Výnosy z pronájmu (zejména optických kabelů) se vykazují ve výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po dobu trvání pronájmu.
r) Náklady
Operativní leasing
Splátky operativního leasingu jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát v období, kdy byly zaplaceny. Jedná se zejména o pronájem kabelových
tunelů a nebytových prostor, kde jsou umístěny trafostanice VN/NN.
Finanční náklady netto
Finanční náklady zahrnují splátky úroků (vyjma kapitalizovaných), přijaté dividendy, kurzové zisky a ztráty, zisky a ztráty ze zajišťovacích
transakcí (viz bod e), zisky a ztráty z prodeje cenných papírů.
Úroky jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát na akruální bázi. Příjmy z dividend jsou vykázány v období, ve kterém bylo rozhodnuto o jejich
vyplacení.
143
s) Daň z příjmů
Daň z příjmů běžného období je vykázána ve výkazu zisků a ztrát a zahrnuje splatnou a odloženou daň.
Splatnou daní se rozumí daňová povinnost plynoucí z hospodaření v běžném roce a dále doplatky (resp. přeplatky) daně z minulých období.
Odložená daň je stanovena rozvahovou metodou, a to na základě přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou všech
rozvahových položek. Při výpočtu je použita předpokládaná budoucí daňová sazba. Odložená daňová pohledávka se účtuje pouze v rozsahu,
v jakém je pravděpodobné, že tato pohledávka bude v dohledné budoucnosti realizována.
t) Srovnatelné údaje
Srovnatelné údaje jsou zveřejňovány v souladu s IFRS (viz pozn. 16).
u) Segmentové výkaznictví
Segmentem se rozumí ta část činností společnosti, která je samostatně odlišitelná svým charakterem od ostatních segmentů.
v) Změny účetních metod a postupů
Elektroměry
O nákupu elektroměrů s pořizovací cenou do 40 000 Kč se od 1. 1. 2002 účtuje jako o spotřebě materiálu. Jejich pořizovací cena se eviduje
na podrozvahovém účtu. V minulých letech se tyto elektroměry vykazovaly jako plně odepsaný dlouhodobý drobný hmotný majetek.
V souvislosti s uvedenou změnou byly k 1. 1. 2002 vyřazeny z aktiv elektroměry v celkové pořizovací hodnotě 1 418 850 tis. Kč. Netto
hodnota aktiv v rozvaze se nezměnila.
Seznam poznámek ke konsolidovaným výkazům
0. Segmentové výkaznictví
1. Výnosy a hrubý zisk z prodané elektřiny
2. Ostatní provozní výnosy
3. Osobní náklady
4. Náklady na materiál, služby a energii
5. Ostatní provozní náklady a mimořádné náklady
6. Finanční náklady netto
7. Daň z příjmu
8. Dlouhodobý hmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek
10. Finanční majetek
11. Dlouhodobé pohledávky
12. Odložená daň
13. Zásoby
14. Obchodní pohledávky
15. Ostatní pohledávky
16. Registrovaný akciový kapitál a fondy
17. Výnosy na akcii
18. Bankovní úvěry a půjčky
19. Rezervy
20. Ostatní krátkodobé závazky
21. Ztráty ze snížení hodnoty aktiv - opravné položky
22. Finanční instrumenty
23. Operativní leasing
24. Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku
25. Budoucí možné závazky
26. Spřízněné strany
27. Společnosti konsolidovaného celku
28. Odsouhlasení rozdílů mezi českou konsolidovanou účetní závěrkou a konsolidovanou účetní závěrkou dle IFRS
144
0. Segmentové výkaznictví
Činnosti konsolidační skupiny jsou účetně uspořádány do následujících segmentů, čímž jsou respektovány požadavky směrnice EU 92/96, aby
účetnictví bylo vedeno tak, jak by se požadovalo, kdyby zmíněné činnosti byly prováděny oddělenými společnostmi, a to s cílem vyhnout se
diskriminaci, vzájemnému přelévání finančních prostředků a narušení soutěžního prostředí.
Nealokované činnosti
Nákup elektřiny
Obchod
Externí tržby
(prodej elektřiny)
Rozvod
Externí tržby
(doplňkové služby)
Externí tržby
(prodané služby)
Interní
služby
Interní (mezisegmentové) výnosy
Segment obchodu
Zajišťuje nákup a prodej elektřiny včetně souvisejících činností, tj. řízení diagramů zatížení, měření, odečty a fakturace dodané elektřiny.
Výnosem segmentu je prodaná elektřina.
Odběratelé se zákonem dělí podle velikosti své spotřeby na oprávněné a chráněné zákazníky. Cena za distribuci elektrické energie
oprávněným zákazníkům a cena elektřiny pro chráněné zákazníky jsou regulovány ERÚ.
Oprávnění zákazníci mají právo vybrat si dodavatele elektřiny. Pokud si vyberou dodavatele, jehož zásobovací území není v místě fyzického
odběru elektřiny, platí tomuto dodavateli jen za obstaranou elektřinu. Distributorovi, v jehož zásobovacím území se odběr nachází, pak platí
za distribuční a systémové služby (dále jen služby) související s dodávkou elektřiny. Cena elektřiny je smluvní (neregulovaná), zatímco cena
služeb je regulovaná.
Chránění zákazníci nemají právo vybrat si svého dodavatele elektřiny - jejich dodavatelem se automaticky stává ten distributor, v jehož
zásobovacím území se odběr nachází. Cena elektřiny obsahuje i úhradu za služby a je regulovaná.
Od 1. 1. 2002 byli oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž roční spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné místo
překročila hodnotu 40 GWh. Od 1. 1. 2003 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž roční spotřeba elektřiny vztažená
na jedno odběrné místo překročila hodnotu 9 GWh.
Segment rozvodu
Zajišťuje fyzický přenos elektřiny od dodavatelů k zákazníkům v požadovaném množství a kvalitě. Hlavním výnosem segmentu je interní výnos
od segmentu obchodu za přenesené množství energie v jednotlivých napěťových hladinách. Součástí segmentu je dceřiná leasingová
společnost PREleas, a.s., která pronajímá mateřské společnosti technologická aktiva.
Segment interních služeb
Poskytuje ostatním segmentům obslužné činnosti. Jedná se zejména o logistiku (doprava a zásobování), pronájem administrativních budov,
provoz informačních technologií a systémů, služby pro zaměstnance (bytová politika a rekreace) a personalistiku.
Nealokované činnosti
Jedná se o všeobecné administrativní činnosti mateřské společnosti (statutární orgány, vrcholové vedení, vnitřní audit, financování, plánování,
daně, právní záležitosti, bezpečnost práce a životní prostředí).
Pravidla pro účtování mezisegmentových transakcí
Přímo přiřaditelné náklady a výnosy se vykazují v rámci příslušného segmentu. Vnitropodnikové služby se oceňují plánovanou sazbou, jejíž
výše je kalkulována na základě rozpočtu vlastních nákladů. Výnosem segmentu je interní zúčtování s příjemcem služby, a to na základě
kalkulační sazby a množství poskytnuté služby. Pro rozvrh nákladů je zásadně používána metoda ABC (Activity Based Costing).
Interní výnos segmentu rozvodu za distribuci elektřiny je stanoven ve výši poplatku za distribuci elektřiny, který byl stanoven pro daný rok
ERÚ. Tento poplatek byl stanoven tak, aby plánovaná míra rentability přeceněné zůstatkové hodnoty provozních aktiv byla 3 %.
145
Do roku 2001 byla kalkulační sazba za přenos elektřiny segmentem rozvodu stanovena interně tak, aby zisk dosažený prodejem elektřiny byl
alokován na segmenty obchodu a rozvodu jednak podle objemu použitých aktiv a jednak v závislosti na riziku, ve kterém se segment nachází.
Toto riziko bylo stanoveno s ohledem na budoucí liberalizované prostředí trhu s elektřinou, kdy segment rozvodu bude regulovaným
přirozeným monopolem s nízkou mírou rizika a segment obchodu se bude nacházet v tržním prostředí. Po zevrubných analýzách byla pro
tento segment zvolena riziková přirážka k výnosnosti aktiv ve výši 6,4 %.
Výkaz zisků a ztrát
Obchod
Distribuce
2002
2001
9 927 127
9 481 930
2002
Interní služby
2001
2002
2001
Eliminace/Nealokováno
2002
2001
Konsolidace
2002
2001
Výnosy z prodeje
elektřiny
9 927 127 9 481 930
Náklady na nákup
elektřiny
6 109 147
5 984 785
37 658
33 400
6 146 805 6 018 185
Cenové rozpětí
3 817 980
3 497 145
-37 658
-33 400
3 780 322 3 463 745
majetku
11
33
-1 078
729
8 196
23 632
-27
7 102
Prodej materiálu
18
14
907
841
-29 880
16 091
3
-28 952
16 946
4 927
39 555
54 552
41 430
27 877
32 994
1 412
529
88 768
114 508
40 491
27 339
58
39
42 920
Externí výnosy:
Prodej dlouhodobého
Prodej služeb
Přijaté pokuty a penále
2 371
Stavebně montážní činnost
433 713
24 394
27 378
433 713
Externí výnosy celkem
45 447
66 941
54 381
43 000
8 564
506 430
1 446
568
109 838
616 939
Ostatní provozní výnosy
183 602
144 419
24 647
4 303
2 842
6 912
31 946
11 299
243 037
166 933
85 214
107 551
432
-1 791
85 646
105 760
Změna stavu zásob
Mezisegmentové výnosy
439 212
566 927
2 810 827
3 017 708
291 735
350 376 -3 541 774
-3 935 011
Výnosy segmentu celkem 668 261
778 287
2 975 069
3 172 562
303 573
861 927 -3 508 382 -3 923 144
438 521
889 632
Osobní náklady
220 281
187 270
274 192
250 589
77 770
148 132
100 928
67 763
673 171
653 754
48 555
258 143
443 866
390 941
110 455
105 643
5 074
4 237
607 950
758 964
3 273 875
3 307 134
1 075 635
1 223 697
182 908
529 795 -3 497 340 -4 013 259
Ostatní provozní náklady 152 367
158 582
29 831
17 956
23 199
33 257
344 944
152 253
364 303
1 151 545
1 289 379
-90 759
45 100
-499 646
-167 538
8 536
41 401
Odpisy dlouhodobého
majetku
Náklady na nákup
materiálu a služeb
1 035 078 1 047 367
550 341
362 048
Hospodářský výsledek
segmentu
791 163
Finanční náklady (netto)
Mimořádné náklady
45 884
117 335
1 352 303 1 531 244
8 536
41 401
163 219
Daň z příjmů
350 428
454 468
350 428
454 468
Hospodářský výsledek
po zdanění
830 120 1 035 375
Ostatní významné
nepeněžní náklady
Tvorba opravných
položek, netto
101 041
70 368
Tvorba rezerv, netto
140 289
59 196
31 511
32 950
619
954
39 699
-5 244
141 359
66 078
146 390
64 365
236
31 747
32 950
355
21 785
3 217
2 939
6 101
2 230
Odpis nedobytných
pohledávek
Vyřazení dlouhodobých
aktiv
2 140
19 290
3 217
146
Rozvaha
Obchod
Distribuce
Interní služby
Eliminace/Nealokováno
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
75 057
96 933
8 496 357
8 015 458
889 143
1 015 030
5 367
8 185
45 239
32 712
24 430
18 012
27 821
Konsolidace
2002
2001
Aktiva
Dlouhodobý hmotný
majetek
9 465 924 9 135 606
Dlouhodobý nehmotný
majetek
48 717
5 053
7 392
102 543
75
1 051
4 919
2 063
4 919
3 189
1 267
24 141
577
35 128
48 175
36 395
72 893
124 702
31 920
63 269
31 433
188 663
63 353
246 265
185 781
Investice
Dlouhodobé pohledávky
106 833
Odložená daňová
pohledávka
692
Dlouhodobá aktiva
celkem
8 520 787
Investice
8 033 470
917 656
1 065 375
7 100
Zásoby
Stát - daňová pohledávka
Obchodní pohledávky
8 505
4 239
167 510
34
1 103
5 810
236 002
401 072
27
83 260
113 736
97 248
536 594
437 742
42 404
40
116 164
Ostatní krátkodobá aktiva
9 798 444 9 381 874
536 594
444 842
50 909
171 749
34
6 953
319 262
517 263
39 657
44 204
39 657
44 204
103 212
141 008
158 177
197 728
Peníze a peněžní
ekvivalenty
54 928
15 096
37
119
41 505
Krátkodobá aktiva
celkem
299 469
421 510
37
7 246
83 260
330 989
721 867
622 994
Aktiva celkem
545 734
607 291
8 520 824
8 040 716
1 000 916
1 396 364
835 603
720 242 10 903 077 10 764 613
1 104 633 1 382 739
Pasiva
Vlastní kapitál celkem
8 053 052
7 635 962
8 053 052 7 635 962
Dlouhodobé půjčky
a bankovní úvěry
85 000
118 000
700 000
85 000
818 000
Ostatní dlouhodobé
závazky
3 600
4 071
Rezervy
274 292
134 003
Odložený daňový závazek
16 709
1 820
816 229
677 362
277 892
139 894
901 229
795 362
90 000
45 000
13 749
2 338
2 976
2 598
899 259
459 927
94 256
80 623
11 766
32
32
20 341
15 869
4 720
7 236
3 365
281 528
142 088
2 184
29 627
845 856
681 366
18 670
36 895
Dlouhodobé závazky
celkem
16 709
703 397
1 232 725 1 657 323
Krátkodobé půjčky
a bankovní úvěry
Stát - daňový závazek
130 000
80 000
220 000
125 000
3 243
144 520
330 713
161 245
338 892
124 913
143 359
331 664
1 230 255
997 127
10 309
5 800
5 800
10 309
Ostatní krátkodobé
závazky
93 381
Rezervy
Krátkodobé závazky
celkem
Pasiva celkem
913 008
462 265
187 232
128 221
93 381
138 465
423 679
1 190 900
602 159
1 088 461
923 583
110 090
157 135
8 513 626
147
742 377
1 617 300 1 471 328
9 081 736 10 903 077 10 764 613
1. Výnosy a náklady související s obchodem s elektřinou
2002
Oprávnění zákazníci
2001
tis. Kč
Kč/MWh
483 634
1 410
Výnosy z prodeje elektřiny
234 950
731
Výnosy z prodeje služeb
248 684
679
tis. Kč
Kč/MWh
Chránění zákazníci
9 385 592
Velkoodběratelé
3 424 830
1 599
3 843 107
1 562
Maloodběr - podnikatelé
2 551 189
2 551
2 438 360
2 604
Maloodběr - domácnosti
3 409 573
2 445
3 089 786
2 404
Ostatní výnosy
32 514
970
3 640
1 004
Nevyfakturovaná elektřina
25 387
Ostatní výnosy
107 037
Výnosy celkem
9 927 127
2 076
Náklady na nákup elektřiny
4 764 864
903
Náklady na nákup souvisejících služeb
1 381 941
262
Náklady na pořízení elektřiny celkem
6 146 805
1 165
Hrubý zisk z prodeje elektřiny
3 780 322
9 481 930
2 005
6 018 185
1 152
3 463 745
Pozn.: Údaje jsou uvedeny bez DPH.
2. Ostatní provozní výnosy (tis. Kč)
Výnosy z poskytnutých služeb (zejména stavebně montážní práce)
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
2002
2001
116 182
279 547
7 103
25 102
Zisk (ztráta) z prodeje zásob
-28 611
13 186
Vyúčtované pokuty a penále
42 919
27 379
Změna stavu nedokončené výroby a vlastních investic
98 811
168 293
Zúčtování rezerv
Zúčtování opravných položek
-
8 626
59 777
52 178
Ostatní
142 340
315 321
Celkem
438 521
889 632
2002
2001
3. Osobní náklady (tis. Kč)
Zaměstnanci včetně managementu
Počet
1 487
1 626
Mzdy
459 573
452 484
Pojištění
167 599
163 402
Odměny členům orgánů společnosti
Sociální náklady
Celkem
148
5 265
6 025
40 734
31 843
673 171
653 754
4. Náklady na nákup materiálu, služeb a energií (tis. Kč)
Materiál a energie
2002
2001
156 843
353 388
Nákup elektroměrů
209 951
-
Opravy dlouhodobého hmotného majetku
270 243
165 329
Konzultační služby
36 878
24 378
Nájemné
69 905
68 997
Poštovní a telekomunikační poplatky
46 177
47 549
Podpora IT
69 632
68 107
Stavebně montážní činnost
28 254
160 882
Ostatní
147 195
158 737
Celkem
1 035 078
1 047 367
5. Ostatní provozní náklady a mimořádné náklady (tis. Kč)
Ostatní provozní náklady
Odpis nedobytných pohledávek
Zůstatková hodnota vyřazeného dlouhodobého majetku
Tvorba rezerv
2002
2001
31 747
32 950
21 785
3 217
146 390
72 990
Tvorba opravných položek
201 136
118 256
Ostatní provozní náklady
149 283
134 635
Celkem
550 341
362 048
Mimořádné náklady
2002
2001
Zůstatková cena aktiv
19 773
-
Spotřeba materiálu
25 362
-
Opravy
48 077
-
Služby
20 413
-
Nákup elektroměrů
43 544
-
Ostatní
Mimořádné náklady celkem
6 050
-
163 219
-
Jedná se o výdaje na likvidaci a odstraňování následků škod po povodni v srpnu 2002.
Společnost dále odhaduje, že v souvislosti s povodní budou vynaloženy investiční výdaje v celkové výši 200 až 250 mil. Kč (z toho 29 mil. Kč
bylo již vynaloženo v roce 2002).
149
6. Finanční náklady (netto) (tis. Kč)
2002
2001
1 970
1 929
Výnosy z držení cenných papírů
23 862
30 596
Přijaté úroky
13 906
6 381
Kurzové zisky
123
1 005
Zisk z prodeje cenných papírů
Ostatní finanční výnosy
7 862
1 491
Finanční výnosy celkem
47 723
41 402
Úrokové náklady (vyjma kapitalizovaných)
39 602
69 996
Kurzové ztráty
1 323
890
494
4 140
Bankovní výlohy
6 174
5 457
Ostatní finanční náklady
8 666
2 320
Finanční náklady celkem
56 259
82 803
Finanční náklady (netto)
8 536
41 401
Ztráta z přecenění finančních nástrojů na reálnou hodnotu (netto)
7. Daně z příjmů (tis. Kč)
Daň z příjmů - splatná
2002
2001
317 403
322 188
33 025
132 280
Daň z příjmů - odložená:
Dočasné rozdíly
Snížení daňové sazby
Daň z příjmů vykázaná ve výkazu zisků a ztrát
-
-
350 428
454 468
Efektivní daňová sazba
2002
Zisk před zdaněním
2001
1 180 548
1 489 843
Daň z příjmů
365 970
31,0 %
461 851
Efekt z daňově neúčinných nákladů
162 254
13,7 %
56 309
3,8 %
Efekt z daňově neúčinných výnosů
-69 592
-5,9 %
-20 108
-1,3 %
-135 326
-11,5 %
-171 118
-11,6 %
-5 903
-0,5 %
-4 746
-0,3 %
33 025
2,8 %
132 280
8,9 %
350 428
29,7 %
454 468
30,5 %
Daňové pobídky nezohledněné v účetní závěrce
Efekt ze zdanění některých příjmů zvláštní sazbou daně (15 %)
Odložená daň
Celková daň z příjmů/efektivní daňová sazba
150
31,0 %
8. Dlouhodobý hmotný majetek (mil. Kč)
Pozemky
Stavby
Technologie
Elektroměry
Nedokončené
Zálohy
Celkem
21,9
16 000,2
investice
Pořizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2001
448,2
9 214,2
4 532,5
1 413,9
369,5
Efekt ze změny
konsolidačního celku
Přírůstky
Úbytky
-26,2
49,7
-30,6
-
11,7
73,1
77,7
21,6
163,1
283,5
-
271,1
98,8
838,1
-19,9
-582,9
-199,2
-1 425,3
-
-
-2 227,3
-
175,6
44,9
-
-131,6
-88,9
-
423,7
9 019,7
4 631,1
-11,4
520,7
104,9
14 688,7
4,0
3 483,3
1 963,4
1 413,9
-
-
6 864,6
Přeúčtování
Stav k 31. 12. 2002
Oprávky
Stav k 31. 12. 2001
Efekt ze změny
konsolidačního celku
-
3,2
-20,7
-
-
-
-17,5
Odpisy
-
212,4
330,2
-
-
-
542,6
Opravné položky
-
-8,3
1,2
-
-
-
-7,1
Oprávky k úbytkům
-
-571,3
-163,2
-1 425,3
-
-
-2 159,8
4,0
3 119,3
2 110,9
-11,4
-
-
5 222,8
Stav k 31. 12. 2002
Zůstatková hodnota
k 31. 12. 2001
444,2
5 730,9
2 569,1
-
369,5
21,9
9 135,6
k 31. 12. 2002
419,7
5 900,4
2 520,2
-
520,7
104,9
9 465,9
Reprodukční hodnota dlouhodobého majetku
Studie nezávislé konzultační firmy ukazuje, že reprodukční hodnoty aktiv sloužící distribuci elektřiny jsou oproti účetní hodnotě značně vyšší.
Hlavním důvodem je výrazné zvýšení cen po roce 1990, přičemž velká část aktiv PRE byla pořízena dříve. Dalším významným důvodem je to,
že reprodukční pořizovací hodnota je stanovena bez ohledu na to, že část hodnoty aktiv je hrazena investičními příspěvky od zákazníků a ta
se do účetní hodnoty nezapočítává (viz Účetní zásady písm. j).
Následující tabulka uvádí srovnání účetní a reprodukční zůstatkové hodnoty aktiv k 31. prosinci:
Účetní zůstatková hodnota aktiv
Reprodukční zůstatková hodnota aktiv
Koeficient zvýšené hodnoty
2002
2001
2000
1999
1998
1997
8 877
8 754
8 269
7 240
6 865
5 477
25 109
27 704
27 315
26 233
25 471
20 677
2,83
3,16
3,30
3,62
3,71
3,78
151
9. Dlouhodobý nehmotný majetek (mil. Kč)
Software
Ostatní
Celkem
521,4
10,1
531,5
-2,1
-
-2,1
57,9
5,2
63,1
Pořizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2001
Efekt ze změny konsolidačního celku
Přírůstky
Úbytky
-5,5
-1,4
-6,9
Přeúčtování
1,6
-2,7
-1,1
573,3
11,2
584,5
420,1
4,6
424,7
-1,8
-
-1,8
63,9
1,5
65,4
Stav k 31. 12. 2002
Oprávky
Stav k 31. 12. 2001
Efekt ze změny konsolidačního celku
Odpisy
Oprávky k úbytkům
-5,5
-0,8
-6,3
476,7
5,3
482,0
k 31. 12. 2001
101,3
5,5
106,8
k 31. 12. 2002
96,6
5,9
102,5
Stav k 31. 12. 2002
Zůstatková hodnota
V souladu s účetními postupy (viz Účetní zásady písm. f), je drobný dlouhodobý majetek při pořízení účtován do nákladů. Následující tabulka
uvádí cenu pořízení tohoto majetku, který je v užívání k datu účetní závěrky:
Drobný dlouhodobý majetek (mil. Kč)
2002
Elektroměry (viz bod v)
Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 000 Kč
Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 000 Kč
Celkem
2001
1 657
-
151
132
31
21
1 839
153
2002
2001
10. Finanční majetek (tis. Kč)
Účetní hodnota
Dlouhodobý finanční majetek
Pořízení dlouhodobého finančního majetku
Majetkové cenné papíry
Dluhopisy držené do splatnosti
Dlouhodobý finanční majetek celkem
655
-
4 264
2 189
-
1 000
4 919
3 189
Krátkodobý finanční majetek
Depozitní a korporátní směnky držené do splatnosti
Realizovatelné majetkové cenné papíry
Realizovatelné podílové listy
4 300
96 471
295 830
126 321
15 405
19 984
Realizovatelné dluhopisy
221 059
202 066
Krátkodobý finanční majetek celkem
536 594
444 842
Finanční majetek celkem
541 513
448 031
152
11. Dlouhodobé pohledávky (tis. Kč)
Složené jistiny
2002
2001
8 215
25 397
Ostatní
28 180
47 496
Celkem
36 395
72 893
12. Odložený daňový závazek a odložená daňová pohledávka (tis. Kč)
Odložené daňové pohledávky a závazky vykázané v rozvaze
Odložené daňové pohledávky a závazky se vztahují k následujícím položkám:
Pohledávka
Saldo
2001
2002
2001
2002
2001
-
-
2 728 567
2 197 955
2 728 567
2 197 955
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Závazek
2002
2 230
3 724
-
-
-2 230
-3 724
Finanční majetek
204 093
89 250
-
-
-204 093
-89 250
Pohledávky
402 266
111 392
-
-
-402 266
-111 392
Dočasné rozdíly celkem
608 589
204 366
2 728 567
2 197 955
2 119 978
1 993 589
Daňová sazba
31 %
31 %
31 %
31 %
31 %
31 %
Odložená daň
188 663
63 353
845 856
681 366
657 193
618 013
Odložené daňové pohledávky nevykázané v rozvaze
V souladu s účetními zásadami (viz písm. s) nebylo účtováno o následujících odložených daňových pohledávkách:
Odpočitatelné dočasné rozdíly
Daňová sazba
Nevykázaná odložená daňová pohledávka
2002
2001
171 910
189 381
31 %
31 %
53 292
58 708
Odpočitatelnost dočasných rozdílů není současnou daňovou legislativou omezena. Odložená daňová pohledávka nebyla zaúčtována z toho
důvodu, že není pravděpodobné, že bude realizována v dohledné budoucnosti.
13. Zásoby (tis. Kč)
Materiál
Nedokončená výroba
Výrobky
Poskytnuté zálohy
Celkem
2002
2001
43 894
71 846
-
96 770
6 407
1 924
608
1 209
50 909
171 749
14. Obchodní pohledávky (tis. Kč)
2002
2001
Pohledávky z prodeje elektřiny velkoodběratelům
131 831
203 394
Pohledávky z prodeje elektřiny maloodběratelům
104 171
123 707
83 260
190 162
319 262
517 263
Ostatní obchodní pohledávky
Celkem
153
15. Ostatní pohledávky (tis. Kč)
Pohledávky za zaměstnanci
Reálná hodnota finančních derivátů
Časové rozlišení
2002
2001
13 441
15 212
-
876
14 620
13 770
Ostatní
11 596
14 346
Celkem
39 657
44 204
16. Vlastní kapitál (tis. Kč)
Registrovaný základní kapitál a druhy akcií k 31. 12. 2002
Základní kapitál společnosti se skládá z 3 869 443 akcií o nominální hodnotě 1 000 Kč.
Druh akcií
2002
2001
Na majitele
2 553 831
2 553 831
Na jméno - akcie obcí
1 315 611
1 315 611
Na jméno se zvláštními právy
Celkem
1
1
3 869 443
3 869 443
Akcie na majitele
Akcie v nemateriální formě s plným hlasovacím právem a volnou převoditelností.
Akcie na jméno
Akcie obcí, které mají plné hlasovací právo a jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
Akcie na jméno se zvláštními právy
Akcie s plným hlasovacím právem a dalšími právy jmenovitě uvedenými ve stanovách PRE.
Fondy ze zisku
V souladu s obchodním zákoníkem a stanovami tvoří PRE zákonný rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku, a to až do okamžiku, kdy tento
fond dosáhne 20 % základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo a dle stanov je možno tento fond užít jen
k úhradě ztráty.
Kapitálové fondy
Kapitálové fondy představují část kapitálu bývalého státního podniku - právního předchůdce PRE. Na základě privatizačního projektu v letech
1991-1992 se kapitál státního podniku rozdělil ke dni vzniku akciové společnosti (1. 1. 1993) na základní jmění, rezervní fond a kapitálové
fondy.
Fond z přecenění finančních aktiv
V souvislosti s aplikací IFRS 39 byl vytvořen fond z přecenění, vůči kterému se účtují zisky a ztráty z přecěnění realizovatelných finančních
nástrojů na reálnou hodnotu. V rozvaze je tento fond vykázán společně s rezervním fondem v položce fondy ze zisku.
Sociální fond
Podle kolektivní smlouvy je Skupina povinna každoročně odvádět část čistého zisku (vypočtenou z objemu vyplacených mezd) do sociálního
fondu. Takto vzniklý závazek je vykázán v položce Ostatní krátkodobé závazky (viz poznámka 20).
154
17. Zisk na akcii (tis. Kč)
Výpočet zisku na akcii vychází z čistého zisku ve výši 748 713 tis. Kč (971 114 tis. Kč v roce 2001) připadající na 3 869 443 (3 869 443
v roce 2001) kmenových akcií (vážený průměr):
Čistý zisk běžného období
2002
2001
830 120
1 035 375
Příděl do rezervního fondu
-43 911
-26 401
Příděl do sociálního fondu
-26 596
-27 396
Výplata tantiém schválená valnou hromadou
Čistý zisk připadající na kmenové akcie
Zisk na akcii
-10 900
-10 464
748 713
971 114
193
251
18. Půjčky a bankovní úvěry (tis. Kč)
Tento bod shrnuje informace o smluvních podmínkách úročených půjček a úvěrů. Více informací o angažovanosti PRE v úrokových
a měnových rizicích je uvedeno v bodu 22.
k 31. 12. 2002
Jistina
Úroková míra
Úvěr # 1
130 000
Fix 3,1 %
Úvěr # 2
90 000
k 31. 12. 2001
Splatnost
Jistina
Úroková míra
Splatnost
2. 1. 2003
80 000
Fix 5,01 %
10. 1. 2002
17. 2. 2003
45 000
Fix 8,65 %
15. 2. 2002
Krátkodobé úvěry
Krátkodobé úvěry celkem
6,20 %3)
220 000
125 000
Dlouhodobé úvěry
Úvěr # 3
57 000
Fix 5,54 %
15. 2. 2005
Úvěr # 4
-
-
-
200 000
4,9250 %1) 18. 12. 2003
Úvěr # 5
-
-
-
500 000
5,3475 %2)
15. 5. 2003
Úvěr # 6
-
-
-
90 000
6,2000 %3)
17. 2. 2003
Úvěr # 7
28 000
Fix 6,05 %
15. 2. 2004
28 000
6,0500 %
15. 2. 2004
Dlouhodobé úvěry celkem
85 000
1
) Float 6M Pribor + 0,3250 % p.a.
2
) Float 6M Pribor + 0,2375 % p.a.
3
) Float 6M Pribor + 0,3400 % p.a.
818 000
Všechny úvěry jsou v českých korunách.
Informace o řízení rizik jsou v poznámce č. 22.
19. Rezervy (tis. Kč)
Zůstatek k 31. 12. 2001
Efekt ze změny konsolidačního celku
Tvorba rezerv v běžném roce
Čerpání rezerv v běžném roce
Soudní spory
Záruční opravy
Odstupné
Celkem
138 488
10 309
3 600
152 397
-1 150
-10 309
-
-11 459
144 190
-
2 200
146 390
-
-
-
-
Zůstatek k 31. 12. 2002
281 528
-
5 800
287 328
Dlouhodobé
281 528
-
-
281 528
Krátkodobé
-
-
5 800
5 800
281 528
-
5 800
287 328
Celkem
155
Byly vytvořeny rezervy na následující tituly:
• Žaloba společnosti ČEZ, a. s., v celkové částce 93 200 tis. Kč (včetně úroků z prodlení) za údajné nedodržení smluvních podmínek při
dodávce elektřiny v roce 1996 (84 003 tis. Kč k 31. 12. 2001).
• Žaloba společnosti STE a.s., která požaduje celkem 171 719 tis. Kč a úrok z prodlení, a to za služby v oblasti rezervace kapacity a přenosu
elektřiny v roce 2001. V této záležitosti se již vyjádřil Energetický regulační úřad a přiklonil se na stranu STE a.s. V roce 2002 byl soudem
vydán platební rozkaz - společnost proti tomu podala odpor. Výše rezervy je 181 092 tis. Kč (50 000 tis. Kč k 31. 12. 2001).
• Rezerva na odstupné ve výši 5 800 tis. Kč (3 600 tis. Kč k 31. 12. 2001).
• Rezerva na ostatní drobná podnikatelská rizika v celkové výši 7 236 tis. Kč (3 335 tis. Kč k 31. 12. 2001).
20. Závazky (tis. Kč)
Obchodní závazky
Přijaté zálohy na elektřinu, netto*)
Ostatní obchodní závazky
Celkem
2002
2001
580 515
398 076
489 612
421 233
1 070 127
819 309
*) Přijaté zálohy zmenšené o stav nevyfakurované elektřiny.
Ostatní krátkodobé závazky
2002
2001
16 831
13 653
Časové rozlišení nákladů
34 078
45 775
Závazky z leasingu
12 997
9 000
Závazky k zaměstnancům (včetně sociálního fondu)
94 842
86 283
Přecenění finančních aktiv
494
23 107
Ostatní závazky
886
-
160 128
177 818
Jistina přijatá od zákazníků
Celkem
Ostatní dlouhodobé závazky
Závazky z leasingu
2002
2001
20 309
15 366
Ostatní
32
503
Celkem
20 341
15 869
21. Opravné položky (tis. Kč)
Zůstatek k 31. 12. 2001
Dlouhodobý majetek
Pohledávky
Zásoby
Celkem
21 436
362 380
4 355
388 171
-
-427
-628
-1 055
1 859
199 277
-
201 136
Efekt ze změny konsolidačního celku
Tvorba v běžném roce
Čerpání v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2002
1 240
57 043
1 494
59 777
22 055
504 187
2 233
528 475
156
22. Finanční nástroje (tis. Kč)
Charakter činností skupiny s sebou nese vznik kreditního, úrokového a měnového rizika. Ke snížení fluktuace úrokových sazeb jsou použity
derivátové finanční nástroje. Vzhledem k tomu, že tyto nástroje nesou riziko změn jejich tržní hodnoty, jsou tyto změny zpravidla
kompenzovány opačnou změnou hodnoty podkladového aktiva.
Kreditní riziko
Běžným postupem společnosti je nepožadovat zajištění obchodních pohledávek. Vedení společnosti zavedlo zásady řízení kreditního rizika
a velikost tohoto rizika je pravidelně monitorována. Ohodnocení finanční bonity je prováděno u všech zákazníků, kteří překročí určitý limit.
V oblasti distribuce elektřiny, která je hlavní činností skupiny, jsou aplikovány níže uvedené režimy, čímž je minimalizováno riziko nezaplacení
pohledávek.
Zákazníci - velkoodběratelé
Odečty elektroměrů a fakturace se provádí měsíčně. Na úhradu odebrané, ale ještě nevyfakturované elektřiny platí zákazníci měsíční nebo
dekádní zálohy ve výši očekávané spotřeby, přičemž se bere v úvahu spotřeba minulých období, sezónnost a další faktory. Způsob stanovení
zálohy je předmětem smlouvy o dodávce elektřiny. V případech neplacení za dodávku elektřiny jsou zákazníci upomínáni. Pokud odběratel
neuhradí pohledávky ani ve stanovené dodatečné lhůtě, dochází k přerušení dodávky elektřiny. Část velkoodběratelů jistí úhradu budoucích
pohledávek zálohami placenými v předstihu a kaucemi.
Zákazníci - maloodběratelé
Běžný odečet elektroměrů a fakturace se provádí u zákazníků jednou za čtyři měsíce, a na dodanou, ale zatím nevyfakturovanou elektřinu
jsou stanoveny jedna až tři zálohy, které jsou stanoveny tak, aby odpovídaly velikosti a charakteru spotřeby. Stanovení ceny a způsobu
placení je obsaženo ve smlouvě uzavřené se zákazníkem.
K rozvahovému dni neexistuje žádné významné kreditní riziko. Riziko u každé položky finančních aktiv je zahrnuto v jejím ocenění v rozvaze.
Úrokové riziko
Zajištění
Výše budoucích úrokových nákladů z dlouhodobých úvěrů byla zajištěna následujícími instrumenty IRS (Interest Rate Swap) na dobu tří let:
Reálná hodnota k 31. 12.
Zajištěná
Datum
částka
obchodu
SWAP # 1
500 000
1. 11. 1999
1. 11. 2003
7,46 % p.a.
SWAP # 2
80 000
6. 1. 2000
17. 2. 2003
7,37 % p.a.
SWAP # 3
10 000
22. 12. 1999
17. 2. 2003
7,15 % p.a.
Celkem
Splatnost
Placené
Přijaté úroky
2002
2001
6M PRIBOR
-
-13 086
6M PRIBOR
-442
-9 042
6M PRIBOR
-52
-979
-494
-23 107
úroky (fixní)
590 000
Podle dohody je skupina povinna platit výše uvedené fixní sazby výměnou za příjem proměnných úrokových měr na bázi 6M PRIBOR.
Reálná hodnota finančních nástrojů
Finančními nástroji použitými skupinou jsou vesměs krátkodobé finanční nástroje se splatností do 12 měsíců. Z tohoto důvodu je za reálnou
hodnotu považována jejich účetní hodnota.
Měnové riziko
Toto riziko není významné, protože většina transakcí skupiny je prováděna v českých korunách.
157
23. Operativní pronájem (tis. Kč)
Nájemné
Jak je uvedeno v účetních zásadách (r), skupina má v operativním nájmu zejména kabelové tunely pro kabely VVN a VN a dále nebytové
prostory pro trafostanice VN/NN. Smlouvy znějí na dobu neurčitou. Management očekává, že nájemné zůstane v budoucnu na současné
úrovni.
Nájemné uvedené ve výkazu zisků a ztrát se skládá z následujcích položek:
2002
2001
27 986
Nájemné
Nebytové prostory
28 031
Kabelové kolektory
21 377
20 819
Celkem
49 408
48 805
24. Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku
Skupina ročně investuje do rozvoje, rekonstrukce a modernizace zařízení přibližně 1 000 až 1 300 mil. Kč. V roce 2003 se očekávají celkové
investiční výdaje ve výši 1 150 mil. Kč s tím, že k datu sestavení účetní závěrky bylo smluvně zajištěno přibližně 550 mil. Kč.
25. Budoucí možné závazky
Společnost poskytla bankovní záruku za úvěr dceřiné společnosti PREleas, a.s., do výše 195 mil. Kč. Skutečná výše vyčerpaného úvěru
k 31. 12. 2002 byla 118 mil. Kč (163 mil. Kč k 31. 12. 2001) - viz poznámka (18), úvěry # 2 a 7.
26. Spřízněné strany (tis. Kč)
Za spřízněné strany se považují členové orgánů všech společností skupiny a výkonný management.
2002
Představenstvo
Počet
Tantiémy
Poskytnuté půjčky
Životní pojištění
Bezplatné užívání automobilů
Celkem
2001
Dozorčí
Výkonný
rada
management
Představenstvo
Dozorčí
Výkonný
rada
management
43
13
18
39
17
21
5 517
5 383
-
5 599
4 865
-
-
-
300
-
-
50
720
503
430
757
376
392
-
-
2 057
-
-
1 592
6 237
5 886
2 787
6 356
5 241
2 034
Pozn.: Výkonný management zahrnuje ředitele jednotlivých společností ve skupině a vedoucí odborů.
2002
Představenstvo
Poskytnuté půjčky a splátkové kalendáře
2001
Dozorčí
Výkonný
rada
management
10
2 560
-
Představenstvo
-
Půjčky manažerům jsou obsaženy v položce ostatní pohledávky (viz pozn. 15). Jedná se o bezúročné půjčky.
Tantiémy
Výše tantiém byla schválena valnou hromadou (viz také pozn. 17).
158
Dozorčí
Výkonný
rada
management
34
4 053
Celkové odměny obsažené v položce „Osobní náklady“ (viz pozn. 3):
2002
2001
Výkonný
Členové orgánů
Výkonný
Členové orgánů
management
společnosti
management
společnosti
39
31
43
38
Mzdové náklady
54 121
-
42 191
-
Sociální a zdravotní pojištění
18 947
-
14 766
-
-
5 265
-
6 355
Odměny členům orgánů skupiny
Sociální náklady
Celkem
499
214
542
276
73 567
5 479
57 499
6 631
Členům představenstva a dozorčí rady PRE se bezplatně poskytuje nadstandardní zdravotní a rehabilitační péče do částky 20 tis. Kč ročně.
Členové statutárních orgánů PRE vlastní v úhrnu 10 akcií (28 v roce 2001).
27. Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku - skupiny
Dceřiné společnosti
Společnost
Země
Vlastnický podíl
původu
2002
2001
Poskytování leasingu uvnitř skupiny
ČR
100 %
100 %
CEP a.s.
Cejchování elektroměrů
ČR
100 %
100 %
ODEM a.s.
Odečítání měřidel
ČR
100 %
100 %
PREmont LHOTKA a.s.
Stavebně montážní činnost
ČR
100 %
100 %
PREleas, a.s.
Hlavní činnost
Vlastnický podíl
Pozn.: Společnost PREmont LHOTKA a.s. nebyla v roce 2002 zařazena do konsolidačního celku, neboť v době sestavení závěrky byl celý podíl prodán
- prodej proběhl v březnu 2003. Podíl k 31. 12. 2002 byl překlasifikován do krátkodobých realizovatelných cenných papírů s přeceněním do vlastního
kapitálu. Reálná cena byla stanovena ve výši prodejní ceny.
28. Odsouhlasení rozdílů mezi českou konsolidovanou účetní závěrkou a konsolidovanou účetní závěrkou dle IFRS (tis. Kč)
Zisk Skupiny dle českých účetních předpisů
Efekt z účtování finančního leasingu dle IFRS
Efekt z jiného pojetí rezerv v české účetní legislativě a IFRS
Efekt z přecenění finančních aktiv na reálnou hodnotu
Efekt ze zrušení OP k realizovatelným finančním aktivům v české účetní legislativě
2002
2001
1 011 483
890 765
-674
-1 328
-135 000
125 000
-494
-1 976
-138 121
43 583
Efekt z přepočtu odpisů ve Skupině
52 050
44 415
Efekt z přepočtu odložené daně
40 876
-64 970
Ostatní
-
-114
Celkový efekt
-181 363
144 610
Zisk skupiny dle mezinárodních účetních standardů
830 120
1 035 375
159
IX.
O R GA N I Z AČ N Í S T R U K T U R A S P O L E Č N O S T I K 31 . 1 2 . 2 0 0 2
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Kancelář vedení společnosti
Vnitřní audit
SÍŤ
SLUŽBY
OBCHOD
Řízení aktiv sítě
Finance
Obchod s VO elektřiny
Plánování sítě
Ekonomika společnosti
Obsluha zákazníků
Výstavba sítě
Účtárny
Měření a odečty v sítích
Správa sítě
Personální
Obchod s MO elektřiny
Řízení provozu sítě
Právní
Obchodní kancelář Svornosti
Provoz sítě
IIS
Obchodní kancelář Chmelnice
Údržba sítě
Logistika
Obchodní kancelář Vladimírka
Údržba VVN a RS
Správa majetku a služeb
Obchodní kancelář Africká
Správa sítě
Obchodní kancelář Balabenka
Technická podpora
Obchodní kancelář Eden
Telekomunikace a ŘT
Zákaznická linka
Měření a odečty v sítích NN
DIVIZE
Obchodní systémy
Sekce
Obchodování s elektřinou
Odbor
Obchodní dispečink
160
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2002 odpovídají skutečnosti a že žádné podstatné okolnosti, které nám byly známy
a které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti Pražská energetika, a.s., nebyly vynechány.
V posledních čtyřech účetních obdobích provedla audit společnosti Pražská energetika, a.s., společnost KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
(IČ: 49619187, sídlo: Jana Masaryka 708/12, 120 00 Praha 2).
Ing. Jan Doležálek
Ing. Roman Tupý
Datum narození: 23. 2. 1952
Datum narození: 2. 2. 1963
vedoucí sekce Kancelář vedení společnosti
vedoucí odboru Účtárny
odpovědný za výroční zprávu
odpovědný za výroční zprávu
str. 1-102, 160-165, povodňová příloha
str. 103-159
Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
161
S E Z N A M P O U Ž I T Ý C H Z K R AT E K
BCPP
Burza cenných papírů Praha
BTTO
brutto
CEP a.s.
Cejchovna elektroměrů Praha a.s.
ČENES
Česká energetická společnost
ČSRES
České sdružení rozvodných energetických společností
DDZ
denní diagram zatížení
DLHM
dlouhodobý hmotný majetek
DLNHM
dlouhodobý nehmotný majetek
DŘT
dispečerská řídící technika
DS
disribuční soustava
DTS
distribuční transformační stanice
ERÚ
Energetický regulační úřad
ES ČR
elektrizační soustava ČR
ESČ
Elektrotechnický svaz český
EU
Evropská unie
FNM ČR
Fond národního majetku České republiky
FVE
fotovoltaická elektrárna
GWh
gigawatthodina
HDO
hromadné dálkové ovládání
HMP
hlavní město Praha
Hz
Hertz
CHZ
chráněný zákazník
IIR
International Institut for Research
IIS
integrovaný informační systém
JČE, a.s.
Jihočeská energetika, a.s.
JME, a.s.
Jihomoravská energetika, a.s.
kV
kilovolt
KVET
kombinovaná výroba elektřiny a tepla
ME, a.s.
Moravia Energo, a.s.
MF ČR
Ministerstvo financí České republiky
MO
maloodběratel
OK
obchodní kancelář
OKO
organizovaný krátkodobý obchod
MPO ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
MPSV ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MVE
malé vodní elektrárny
MWh
megawatthodina
MW
megawatt
NN
nízké napětí
NT
nízký tarif
OZ
oprávněný zákazník
OTE, a.s.
Operátor trhu s elektřinou, a.s.
OZE
obnovitelné zdroje
PEAS
První energetická akciová společnost
PIS
poradenské a informační středisko
PRE
Pražská energetika, akciová společnost
162
PRE-H, a.s. Pražská energetika Holding a.s.
PS
provozní správa
R
rozvodna
REAS
rozvodné energetické akciové společnosti
RS
rozvodná stanice
SCP
středisko cenných papírů
SČE, a.s.
Severočeská energetika, a.s.
SME, a.s.
Severomoravská energetika, a.s.
STE a.s.
Středočeská energetická a.s.
SW
software
TR
transformační stanice
ÚED ČR
Ústřední energetický dispečink České republiky
ÚHOS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VČE, a.s.
Východočeská energetika, a.s.
VN
vysoké napětí
VVN
velmi vysoké napětí
VO
velkoodběratel
WAN
wide areal network
ZČE, a.s.
Západočeská energetika, a.s.
163
A D R E S Y A K O N TA K T N Í Ú D A J E S U B J E K T Ů S K U P I N Y P R E
Pražská energetika Holding a.s.
IČ:
26428059
Sídlo:
Praha 10, Na Hroudě 1492/4, 100 05
Tel.:
267 051 009
Fax.:
267 310 952
Pražská energetika, a.s.
Strana 165 výroční zprávy
PREmont LHOTKA a.s.
CEP a.s.
ODEM a.s.
PREleas, a.s.
IČ:
26121603 (a.s.),
IČ:
25677063
IČ:
25755609
IČ:
63986400 (s.r.o.)
Sídlo:
Praha 7, 170 00,
Sídlo:
Praha 10,
Sídlo: Praha 10,
Sídlo:
Praha 4, Lhotecká 804
Partyzánská 7a
Na Hroudě 19
25054040
Limuzská 2110/8
(s.r.o. k 30. 11. 1999,
Tel.:
267 052 254
Tel.:
267 053 250
Tel.:
267 052 172
Fax.:
267 053 255
Fax.: 272 702 305
a.s. od 1. 12. 1999)
Fax.:
Tel.:
267 054 902
Internet: www.cepas.cz
Internet: www.odem.cz
Fax.:
267 054 990
E-mail:
E-mail:
[email protected]
Internet: www.premont.cz
PREmont PROJEKT, s.r.o.
CEP - elektroměrová služba s.r.o.
IČ:
63986400
v likvidaci
Sídlo:
Praha 4, Lhotecká 804
IČ:
Tel.:
267 054 980
Sídlo:
Fax:
267 054 992
25724509
Praha 7, 170 00,
Partyzánská 188/7a
Tel.:
267 052 180
Fax:
267 052 172
Internet: www.cepas.cz
E-mail:
[email protected]
164
[email protected]
272 702 305
ADRESA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍCH PRACOVIŠŤ
Pražská energetika, a.s.
Adresa
PSČ
Telefon, fax
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 051 111, 267 310 817
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 2405
web: www.pre.cz
e-mail: [email protected]
[email protected]: [email protected]
IČ: 60193913
DIČ: 010-60193913
Bankovní spojení:
Komerční banka Praha - město
č. účtu: 7606-021/0100
Adresa
PSČ
Telefon
Generální ředitel
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 051 000
Ředitel divize Síť
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 052 000
Ředitel divize Služby
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 053 000
Ředitel divize Obchod
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 054 000
Kancelář vedení společnosti
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 051 100
Vnitřní audit
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 051 010
Řízení aktiv sítě
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 052 100
Řízení provozu sítě
Praha 2, Kateřinská 9
120 00
267 052 200
Provoz sítě
Praha 2, Kateřinská 9
120 00
267 052 220
Údržba sítě
Praha 9, Novovysočanská 3
190 00
267 052 300
Údržba VVN a RS
Praha 7, Jankovcova 40
170 00
267 052 310
Telekomunikace a ŘT
Praha 7, Partyzánská 7a
170 05
267 052 400
Finance
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 053 100
Personalistika
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 053 200
Právní
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 053 300
Integrovaný informační systém
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 053 400
Logistika
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 053 500
Správa majetku a služeb
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 053 600
Obchod s velkoodběrateli elektřiny
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 054 100
Obchod s maloodběrateli elektřiny
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 054 200
Obchodní systémy
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 054 300
Obchodování s elektřinou
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 054 400
Obchodní kancelář Svornosti
Praha 5, Svornosti 19
150 00
267 054 210
Obchodní kancelář Chmelnice
Praha 3, Koněvova 208
130 00
267 054 220
Obchodní kancelář Vladimírka
Praha 4, Vladimírova 18
140 00
267 054 230
Obchodní kancelář Africká
Praha 6, Africká 36
160 00
267 054 240
Obchodní kancelář Balabenka
Praha 9, Ocelářská 5a/659
190 00
267 054 250
Obchodní kancelář Eden
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 054 260
Poruchová služba
Praha 2, Kateřinská 9
120 00
224 915 151
Zákaznická linka
Praha 10, Na Hroudě 19
100 05
267 055 555
Poradenské a informační středisko
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 053 157
Informace pro akcionáře
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 051 101
Informace pro tisk
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
100 05
267 051 102
165
OLDŘICH JELEN
Narozen v roce 1961 v Bělé pod Bezdězem.
1990–1993
AVU
1992–2001
13 autorských výstav
Díla O. Jelena jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě i Americe. Pravidelně se velice úspěšně zúčastňuje mezinárodních veletrhů
s uměním ve Francii, Belgii a Německu. Hlavní náplní jeho práce je ilustrování knih – v současné době patří mezi nejznámější a nejúspěšnější
iliustrátory dětských knih; v posledních letech se věnuje také litografii.
LUBOMÍR ŠEDIVÝ
Narozen 10. 10. 1955 v Karlových Varech.
1971–1975
Střední průmyslová škola grafická v Praze
1981–1987
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Od roku 1987 je na volné noze, zabývá se knižní a propagační grafikou, corporate identity a fotografií. V letech 1992–1993 vyučoval tvorbu
písma na VŠUP Praha. V letech 1999–2000 pracoval v Lidových novinách jako Art Director. Spolupracuje s řadou knižních nakladatelství
a grafických studií (Albatros, Paseka, Trinitas, Mladá fronta, Volvox globator, Entre). Je členem Typo design clubu. Žije a pracuje v Černošicích.
2003
Vydala: Pražská energetika, a.s.
Poradenství a produkce: ENTRE s.r.o.
Ilustrace: Oldřich Jelen
Design: Lubomír Šedivý
Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o.
©

Podobné dokumenty