Základní vyšetření:

Komentáře

Transkript

Základní vyšetření:
Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění gastrointestinálního traktu
Základní vyšetření:
Iontogram, jaterní testy(ALP, AST, ALT, GGT), parametry acidobazické rovnováhy,
osmolalita séra, kreatinin, urea, krevní obraz
Protrahované zvracení:

Iontogram, osmolalita, kreatinin, urea, Astrup, HCO3Očekáváme hypochloremii, alkalózu (hypochloremická alkalóza), zvýšenou
osmolalitu, vzestup renálních parametrů
Protrahovaný průjem, enterální píštěle

Iontogram, osmolalita, kreatinin, urea, Astrup, HCO3Očekáváme hypokalemii, nízkou hladinu bikarnonátu, acidózu
(hyperchloremická acidóza), zvýšenou osmolalitu, vzestup renálních
parametrů
Nespecifické střevní záněty:

Aktivita onemocnění: sedimentace, CRP, leukocytóza, kalprotektin ve stolici
často mikrocytární hypochromní anemie

Morbus Crohn často pozitivní protilátky ASCA (protilátky proti antigenům
kvasinky Saccharomyces cerevisce)

Ulcerozní kolitida často pozitivní protilátky ANCA (protilátky proti neutrofilním
granulocytům)
Testy při malabsorbci:

Stanovení tuku ve stolic/72 hodin při definované dietě ( nepoužívá se)

Xylózový test – ukazuje resorpční schopnost sliznice. Xylóza se nemetabolizuje
Sleduje se množství vyloučené močí.

Laktózový test – ukazuje aktivitu laktázy. Sledujeme vzestup gykemie po
Perorálním podání definovaného množství laktózy.

Schillingův test – ukazuje absorpci vitaminu B12. Sledujeme množství do moči
vyloučeného vitaminu B12 značeného radioaktivním izotopem kobaltu
Celiakální sprue

Protilátky proti transglutamináze,endomysiu a gliadinu v kategorii IgA + stanovení
hladiny IgA, IgG, IgM. Při IgA deficienci stanovujeme protiláky ve třídě IgG

Ke stanovení diagnózy nutná biopsie z proximálního jejuna!
Vše při plném zatížení lepkem.
Helicobacter pylori

Neinvazivní diagnostika:
o Dechový ureázový test - bakteriální ureáza štěpí podanou močovinu značenou
radioaktivním izotopem uhlíku. Stanovuje se jeho množství ve
vydechovaném oxidu uhličitém.
o Stanovení antigenu ve stolici metodou ELISA
o Sérologické vyšetření je zcela nevhodné.

Invazivní diagnostika (nutné endoskopicky získat vzorky sliznice žaludku)
o Histologické vyšetření –barvení dle Giemsy či Genty –přímá vizualizace
patogena
o Ureázový test: změna zbarvení pH citlivého indikátoru při štěpení močoviny
bakteriální ureázou na amoniak a oxid uhličitý.
o Kultivace s možností stanovení ATB citlivosti – mikroaerofilní prostředí,
Stuartovno transportní médium
o PCR stanovení přítomnosti nukleové kyseliny Helikobaktera.(výzkumné účely)
Vyšetření žaludeční sekrece (Zollinger Ellisonův syndrom, atrofická gastritida)

Postřik sliznice Kongo červení ( v kyselém prostředí zčerná) (nepoužívá se)

Pentagastrinový test – stanovování pH žaludečního sekretu nativně a po stimulaci
Pentagastrinem. Žaludeční sekret odsáván zavedenou nasogastrickou sondou.

Stanovení hladiny gastrinu nativně a po stimulaci sekretinu
Zevní sekretorická funkce pankreatu

Stanovení hladiny bikarbonátu a pankreatických enzymů v duodena při současném
odsávání žaludečního obsahu za stimulace cholecystokininem (nepoužívá se)

Stanovení množství do moči vyloučených štěpných produktů různých perorálně
podaných substrátů štěpených pankreatickými enzymy.

Stanovení pankreatických enzymů ve stolici (elastáza)

Dechové testy – stanovení přítomnosti oxidu uhličitého značeného radioaktivním
izotopem uhlíku ve vydechovaném vzduchu po perorálním podání
značených substrátů (TAG, škrob)
Akutní pankreatitida

Sérová amyláza, lipáza nad trojnásobek.Elevace reaktantů akutní fáze zánětu,
leukocytóza.

Sérový a slinný izoenzym amylázy

Amyláza v moči
Screening kolorektálního karcinomu (Ve zdravé populaci symptomatických jedinců bez
rodinné anamnézy kolorektálního karcinomu provádíme á 2 roky od věku 50 let.)
Při anamnéze eneroragie nemá smysl provádět test na okultní krvácení.

Test na okultní krvácení (TOKS)
o Hemocult - detekce hemoglobin na podkladě pseudoperoxidázové rekce.Test
reaguje pozitivně i na zvířecí krev, rostlinou peroxidázu
o Imunochemická vyšetření – přímá detekce antigenu lidského hemoglobinu

Kvalitativní (bed side testy)

Kvantitativní – s možností stanovení cut-off hodnoty pro pozitivitu
o Primární screeningová kolposkopie (od 55 let, při negativním nálezu
opakovat po 10 letech)
Onkomarkery
AFP – hepatocelulární karcinom - sledování pacientů s jaterní cirhózou
CEA, CA 19-9 kolorektální karcinom, karcinom pankreatu
Neslouží jako screeningová vyšetření. Vhodná při dispenzarizaci onkologických
pacientů po radikálních výkonech a ke sledování odpovědi na léčbu.