Trestní příkaz č. 19/2006

Komentáře

Transkript

Trestní příkaz č. 19/2006
SP.zn.: 21 T 60/2006
'15kusirDVD-Rnosi6[rs filrnyTroja,ConAif, lvlatrix,
MatfixRevolutions,
MatdxReloaded,
'1,
distributor
v eR, WarnerBross.r.o.,se sidlemPraha Na Poiidi30,
Armageddon,
2 kusyDVD-Rnosi6i s filrr'ryV fukachnepfitele,lndianaJones,Kiizoveviprava,distributor
28,
ClassicEntertaiment
s.r.o.,se sidlemPraha4, MezivrSi
v eR, Holliwood
v CR,
zem6,
disiributor
Soubojcti, Boji6t6
4 kusyDVD-Rnosi60s filmyJohnnylvlnemonic,
13,
T G.Masaryka
spol.s.t.o.,se sidlemBieclav,nAmEsti
TaunusProductions
lntersonnic
kl€#j
uniise sidlemPraha8, Pobfezni22, lCt4576B7O6,
aimzzpisobileesk6 protipifatske
vi6i
69.088,Ki
Skodu
v
celkov6
spolednostizastupuje,
v eR uveden6
s hudebnimi
nahrevkami-Kabat2003-2004,
2 kusvDVD-Rnosi6[r
pr0myslu,
se sidlem
federacehudebniho
iim2 io0sobjleesk6narodnlskupineMezindrodni
Praha 2, Na Kozaece7, kterd vCR zastupujezahranidnii domdci virobce zvukovj/ch
K0,
Skoduve vi6i nejmen6'1.400,zaznamir,
prevk auiorsk6mu
dilu,
zas6hldo zakonemchrandnich
t e d y: neopravn€n6
obrazovemu
zeznamu
vvkonu.zvukov6mu
dizvukovd
um6leck6mu
aimZ
sPachal
poruSovaniautorsk6hoprava,pravsouvisejicichs pravem
trestn),'din
autorskim a prav k databezipodleS 152odst.1 tf. zakona
a
odsuzuje
se
k S 314e odst.2 pism. a) tr. fadu
podleS 152 odst. 1 tr. zekonas pfihlednutim
k tiestuodn6ti sifobody v trvini 5 (p6ti) mdsictl.
Podle$ 58 odst.1 tr. zekonase vikon tohototrestu podmin€n6odkladaa podle
$ 59 odst. 1 tr. zakona se stanovi zkugebnidoba v tfveni 24 (dvacetidtyi)
mEsict.
a toi
ddleuklad,tresipropadnutivdci
seobvindn6mu
PodleS 55odsi.'l pism.a)tr.zakona
obal0- '1ks
vdetnE
1. Dobaledova
vdetne
obali - 1 ks
2. Dobaledove
- 1 ks
obalfr
vdein6
3. Fanfen
tulipan
- 1 ks
DANGv6etnE
obalu
4. Johnny
Mnemonic-'l
obalu
ks
5. Hr6divaetn6
6. theGuest- Soubojctivdetneobalu- 1 ks
7. theGuest- Soubojctivdetn6obalu- 1 ks
obalu-'1 ks
8. Trojavdetn€
9. Tfojavietn6obalu- 1 ks
obalu- 1 ks
10.Trojavdetnd
obalu- 1 ks
11.Trojavdetn6
obalu- 1 ks
12.Celavdetn€
obalu- 1 ks
13.Celavdetnd
obalu- 1 ks
14.CelavdetnC
obalu- 1 ks
15.Denpotevdetn6
pot6
obalu- 1 ks
vdetn6
16.Den
17.BojiStE
zem6vietn6obalu- 1 ks
zloein
vaetnE
obalu- 12ks
18.T6m6idokonali
vdetn6
obalu- 1 ks
nepiiteLe
19.V rukech
dri082(Tr.t.82- [email protected])
Sp.zn.: 21 T 60i2006
20. Conairvdetndobalu- 1 ks
21.Conairvdetnd
obalu- 1 ks
22. Kabet2003-2004
vdetneobaluuvnitidiskDVDd. I a 6. 2
23.Jet u Kr6lzabijek0
vdetn€obalu- I ks
24. Malrix1. dil vdetn6obalu- 1 ks
25. lvlatrix2. dil vdetneobalu- 1 ks
26. Matrix2. dll vdetn6obalu- 1 ks
27. Matrix3. dil vdetneobalu- 1 ks
28. Matrix3. dil vdetndobalu- 1 ks
29.Virusvdetndobalu- 1 ks
30.Virusv6etn6obalu- 1 ks
31.HavanaNightsv6etn6obalu-'1 ks
ks
32. MinorityreportvdetnEobalu- 1
'1ks
vdein6
obalu
33. MichelValliant
34. l\4aliNickyvdetn6obalu- 1 ks
35.lndianaJonesvdetn6obalu- 1 ks
36.Va Helsingvdetndobalu- 1 ks
37. BldznivASkolkavdetndobalu- 1 ks
vdetndobalu- 1 ks
38.Afmagedon
vdetnBobalu- 1 ks
39.Armagedon
vdetneobalu- '1ks
40.Afmagedon
vdetndobalu- 1 ks.
4'1.Armagedon
PodleS 228 odst. '1tr. faduje obvin6nypovinenna nehradCSkodyzaplatitposkozen6eesk6
protipirdtsk6
unii,se sidlemPraha8, Sokolovske37/24ddstkuve visi 150,-Kd.
a.s.,Hollywood
C.E.,s.r.o.,Intersonic
PodleS 229 odst.1 tr. fdduse poikozeniBontonfilm
s...o.,\ /ainer
TaunusProductions,
s.r.o.,IilagicBox,a.s.,SPIInternetional
Czechrepublic,
pr0mysluodkazuji
Bros,s.r.o.a eesk6 ndrodniskupinaMezinerodni
federacehudebnlho
s uplatn6nim
sv\ichnirok0na nahfadu6kodyna iizenlvevecechobdanskoprdvnich.
Pouaeni;
Proii iomuto trestnimupiikazu lze do osmi dni od jeho dorudenipodatu zdejiiho soudu
poikozen6mu.
Pokudje odporpodenvdasa oprivnEnou
odpor.Pr6vopodatodpornenale2i
osobou,trestni pfikaz se rusi a ve veci bude nafizenohlavni li6eni. Pfi projednanlv6ci
v hlavnimlideni neni samosoudcevezen pt'vni kvaliiikaciani druhem a v:imeroutrestu
obsa2enymi
v trestnimpiikaze.Nebude{iodporiadn6 a vdas podan,irestnipfikazse stane
pravomocnim
V pfipad6,Ze obvineny
odpornepode,vzd6v6se tim preva
a vykonatelnym.
projednanivdci
na
v hlavnimlideni.
'-a ::'
V Prazedne 20. dubna2006
Zaspravnost
vyhotolr'enii
/
LenkaNestadkove/f114l
dlr082(Tr.r 82. kesnrprrkd)
JUDr.TomaiDurdik,v.r.
samosoudce

Podobné dokumenty

Trestní příkaz č. 18/2006

Trestní příkaz č. 18/2006 v Praze;. PodleS 228 odst. 1 tf. iedu je obvin6na povinnazaplatitpo5kozen6Cesk6 protipir6tske unii,se sidlemPraha8,Sokolovske 24, destku150,-Ki. PodleS 229 odst.2 tf. feduse pogkozend Ceskeprotipir...

Více

Trestní příkaz č. 45/2006

Trestní příkaz č. 45/2006 I ks BobbyDeerfield 1 ks Vr6naIV., I ks Krokodjl Dundeev Los Argeles, I ks Krokodil DundeeII., 1 ks Krokod;ilDundee, 1 ks Queen- A Night al the Opera, I ks Hranicezoufalstvi, 1 ks JudasPriest, I ks...

Více

Usneseni

Usneseni DAVID MORAVEC, bytem ZAVODNI 2881/137, 70300, OSTMVA,

Více

Rozsudek č. 36/2006

Rozsudek č. 36/2006 jejichrozmnozenin uzit'kdydditelem dila roziiiovanim piestoze toho,ze neniopfevnena si bylav6doma autorsk6ho zekona proceskourepubliku vesmyslu oprevn6ni piislusnich licendnich smluvn€ distrlbudnic...

Více

Prohlédnout životopis

Prohlédnout životopis Matrix: StarGate, tým Hakuna Matata na pozici účastník hry Ze současných členů se účastnili: Kuba, Honza, Makki, Miki Paralaxa, tým Hakuna Matata na pozici účastník hry Ze současných členů se účast...

Více

r:r:trti eian rddEr.ti tletui - Chrlice

r:r:trti eian rddEr.ti tletui - Chrlice lX. Soudni exekutor upozoriuje, ie pfi rozvrhu podstaty se mohou oprAvn6ni, ti, kdo do iizeni piistoupili jako dalai opr6vneni, a dalsi v6fitel6 povinn6ho domahat uspokojeni jinych vymahatelnych po...

Více

Diplomový seminář - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Diplomový seminář - Pražská vysoká škola psychosociálních studií publikace toho autora, z níž odkaz na dalšího autora byl převzat. V každém případě je však pak nutno v textu uvést k cit. dle ……nejen rok, ale i stránku, odkud se to převzalo, aby to bylo dohledate...

Více