International Social Security Agreement between Australia and the

Komentáře

Transkript

International Social Security Agreement between Australia and the
Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Austrálií
a Českou republikou
Australský systém sociálního zabezpečení
Australský systém sociálního zabezpečení se liší od systémů většiny jiných rozvinutých zemí.
Důchod vyplácí všem osobám australská vláda z všeobecných fondů, nikoli z fondu sociálního
pojištění, do kterého přispívají jednotlivé osoby i zaměstnavatelé. Z tohoto důvodu se při
výplatě důchodů v Austrálii zjišťuje příjem a majetkové poměry příslušných osob.
Dávky sociálního zabezpečení pro jednotlivé osoby vyplácí v Austrálii Ministerstvo služeb pro
občany (Department of Human Services – DHS).
Pokud chcete v Austrálii žádat o důchod, musíte podat informace o všech vašich příjmech a
majetkových poměrech a v některých případech i o příjmech a majetkových poměrech vašeho
partnera / vaší partnerky1.
Jak vám tato smlouva pomůže?
Smlouva obecně umožňuje podat žádost o dávky z druhé země. Umožňuje také sečíst období, kdy
jste byl(a) rezidentem/rezidentkou Austrálie, a období, kdy se na vás vztahuje systém sociálního
zabezpečení v České republice, abyste mohl(a) splňovat minimální předpoklady pro výplatu
důchodu.
Kdo může získat australské dávky?
Pokud žijete v Austrálii, České republice či v jiné stanovené smluvní zemi 5, můžete požádat
o australský starobní důchod v kterékoli z těchto zemí.
Abyste podle smlouvy měl(a) nárok důchod obdržet, musíte splňovat následující základní
požadavky:*
Starobní důchod
Můžete mít možnost získat starobní důchod, pokud:
 jste dosáhl(a) kvalifikačního věku (podrobnosti naleznete na webu humanservices.gov.au),
a
 celkové období, po které jste žil(a) v Austrálii, nebo období sociálního zabezpečení v České
republice činí v součtu více než 10 let.
Poznámka: Pokud žijete v době podání žádosti mimo Austrálii, potřebujete obecně nejméně 12
měsíců pobytu v Austrálii v ekonomicky aktivním období 2, z čehož nejméně šest měsíců musí
představovat nepřetržitý pobyt.
* Než vám budou vyplaceny dávky, může být nutné splňovat ještě další požadavky.
INT037CZE.1606
PAGE 1 OF 4
Kdo může získat český starobní důchod?
Podle této smlouvy můžete pro splnění minimálních požadavků na český starobní důchod, invalidní
důchod či vdovský/sirotčí důchod sčítat období pobytu v Austrálii v ekonomicky aktivním období 2 s
obdobím, které pokrývá sociální zabezpečení v České republice.
Veškerá rozhodnutí ohledně českých plateb přijímá Česká správa sociálního zabezpečení. Chcete-li
získat další informace o výplatách dávek, kontaktujte Českou správu sociálního zabezpečení 3.
Jak podat žádost?
Pokud jste v Austrálii, postupujte takto:
 chcete-li v rámci této smlouvy požádat o australské dávky, navštivte stránky
humanservices.gov.au
 chcete-li požádat o české dávky, kontaktujte ministerstvo4, nebo
 podejte žádost na nejbližším středisku služeb DHS (DHS Service Centre).
Pokud jste v České republice, postupujte takto:
 chcete-li požádat o české dávky, kontaktujte místní pobočku České správy sociálního
zabezpečení,
 chcete-li žádat o australské dávky,
o kontaktujte místní pobočku České správy sociálního zabezpečení,
o ministerstvo, nebo
o si stáhněte formuláře žádosti z webové stránky humanservices.gov.au
Žádost můžete podat také v kterékoli místní pobočce České správy sociálního zabezpečení.
Pokud se nacházíte v jiné smluvní zemi5, postupujte takto:
 chcete-li požádat o australské dávky, kontaktujte ministerstvo, nebo
 si stáhněte formuláře žádosti z webových stránek humanservices.gov.au
Žádost můžete podat také v kterékoli místní pobočce správy sociálního zabezpečení dotyčné třetí
země.
Chcete-li požádat o české dávky, obraťte se na Českou správu sociálního zabezpečení3. Žádost o české
dávky bude třeba podat přímo České správě sociálního zabezpečení.
Žádosti o dávky by měly být podány co nejrychleji, protože žádné dávky se obvykle nevyplácejí
zpětně.
Žádosti o australské dávky je možné podat s předstihem až 13 týdnů.
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND CZECH REPUBLIC
INT037CZE.1606
PAGE 2 OF 4
Department of Human Services
Další informace
Pokud byste potřebovali podrobnější informace, kontaktujte nás 4 a my vám zdarma pomůžeme a
poradíme.
Prohlášení
Informace obsažené v této publikaci jsou určeny pouze jako průvodce dostupnými dávkami a
službami.
Informace v tomto dokumentu jsou přesné ke květnu 2012. Pokud budete tuto publikaci používat
po tomto datu, ověřte si, zda jsou obsažené údaje aktuální.
Měl(a) bych podat žádost?
Nemůžeme s určitostí říci, zda budete mít na dávky nárok, dokud nepodáte žádost a nebudou
přezkoumány vaše poměry. Rozhodnutí, zda podáte žádost o dávky, či nikoli, je pouze na vás.
Od jakého data budou dávky k dispozici?
Většina dávek vyplácených vládou se platí od data či po datu, kdy byla podána žádost. Platí tedy, že
čím dříve žádost podáte, tím dříve dávky obdržíte.
Co máte učinit při jednání s třetí osobou?
Můžete jednat s třetí osobou, která není naším pracovníkem. Pokud tak budete činit, pamatujte, že
jsme nezmocnili žádnou třetí stranu k tomu, aby vám poskytovala informace či poradenství
ohledně dávek.
Poznámky
1. Definice
partnera/partner
ky
Pro naše účely je možné určitou osobu považovat za vašeho partnera či vaši
partnerku, pokud s takovou osobou trvale nebo obvykle žijete ve společné
domácnosti; jste v manželském vztahu či v registrovaném partnerství (bez
ohledu na rozdílnost nebo shodnost pohlaví) nebo ve vztahu de-facto
rovnocenném manželství (bez ohledu na rozdílnost nebo shodnost
pohlaví).
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND CZECH REPUBLIC
INT037CZE.1606
PAGE 3 OF 4
Department of Human Services
Ministerstvo považuje určitou osobu za osobu ve vztahu de-facto
rovnocenném manželství od okamžiku, kdy začala žít spolu s jinou osobou
jako jedna z dvojice.
2. Pobyt v Austrálii
Ministerstvo uznává jakékoli páry, bez ohledu na rozdílnost nebo
shodnost pohlaví.
„Pobytem v Austrálii“ se rozumí období, kdy jste pobýval(a) v Austrálii
jako občan(ka) Austrálie nebo jako držitel(ka) trvalého australského víza.
Podmínkou nároku na australské dávky je pobyt v Austrálii, ať už byl
kdykoli.
„Pobytem v Austrálii v ekonomicky aktivním období“ se rozumí pouze
období pobytu v Austrálii ve věku od 16 let do penzijního věku platného
v Austrálii.
3. Kontaktní údaje
České správy
sociálního
zabezpečení
4. Kontaktní údaje
Ministerstva služeb
pro občany
(Department of
Human Services)
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Křížová 25
225 08 Praha 5
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon +420 257 061 111
Fax +420 257 063 360
E-mail [email protected]
Z Austrálie volejte 131 673.
Z oblastí mimo Austrálii volejte +61 3 6222 3455.
Poznámka: telefonáty jsou zpoplatněné – hovory z mobilních telefonů
mohou být zpoplatněny vyšší částkou.
E-mail [email protected]
Poznámka: e-mail nepředstavuje zabezpečený prostředek komunikace.
Fax +61 3 6222 2799
Poštovní adresa: GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia.
5. Jiná specifikovaná
smluvní země
Internet: humanservices.gov.au
Internet: humanservices.gov.au
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND CZECH REPUBLIC
INT037CZE.1606
PAGE 4 OF 4
Department of Human Services
Social Security Agreement between Australia
and the Czech Republic
Australia’s social security system
Australia’s social security system is different to most other developed countries. Each person’s
pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through
contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason,
Australian pensions are income and asset tested.
The Department of Human Services (DHS) delivers Australian social security payments to
individuals.
You will have to tell us about all of your, and in some instances, your partner’s 1 income and
assets if you want to claim an Australian pension.
How does the agreement help you?
The agreement generally allows you to lodge a claim for payment from either country. It also
allows you to add together your periods of residence in Australia and periods of social security
coverage in the Czech Republic, so you can meet the minimum requirements for payment.
Who can get an Australian payment?
If you live in Australia, the Czech Republic or another specified agreement country 5, you can lodge
a claim for the Australian Age Pension in any of those countries.
To qualify under the agreement, you need to meet the following basic requirements*:
Age Pension
You may be able to get Age Pension if:
you are over the qualifying age (refer to humanservices.gov.au for details), and
the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in the
Czech Republic add up to more than 10 years.
Note: if you live outside Australia when you claim, you generally need at least 12 months
Australian Working Life Residence2, of which six months must be continuous.
* There may be additional requirements you need to meet before you can be paid.
INT037.1606
PAGE 1 OF 4
Who can get a Czech payment?
Under the agreement, you can add periods of Australian Working Life Residence2 to your periods
of coverage in the Czech Republic to meet the minimum requirement for the Czech Age Pension,
Disability Pension and Survivor’s Pension.
The Czech pension authorities make all decisions about Czech payments. For more information
about Czech payments, you should contact the Czech pension authorities 3.
How do I claim?
If you are in Australia, to claim:
an Australian payment under the agreement, visit humanservices.gov.au
a Czech payment, contact the department4, or
lodge your claim at your nearest DHS Service Centre.
If you are in the Czech Republic, to claim:
a Czech payment, contact your local Czech social insurance office
an Australian payment:
o contact your local Czech social insurance office
o the department, or
o download the claim forms from humanservices.gov.au
You can also lodge your claim at any local Czech social insurance office.
If you are in another specified agreement country5, to claim:
an Australian payment contact the department, or
download the claim forms from humanservices.gov.au
You can also lodge your claim at any local social insurance office in that third country.
To get a claim for a Czech payment, contact the Czech pension authorities3. You will need to lodge
your claim for a Czech payment directly with the Czech pension authorities.
Claims for payments should be lodged quickly, as back payments are not normally paid.
Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early.
For more information
If you would like more detailed information you should contact us4 for free help and advice.
SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE CZECH REPUBLIC
INT037.1606
PAGE 2 OF 4
Department of Human Services
Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services
available.
The information in this factsheet is accurate as at May 2012. If you use this publication after that
date, please check with us that the details are up to date.
Should I lodge a claim?
We can’t be sure if you will get a payment, until you lodge a claim and your circumstances are
taken into account. It is your responsibility to decide whether you lodge a claim for payment or
not.
From what date are the payments available?
Most government payments are paid from, or after the date on which the application is made. So
the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid.
What do you need to do when dealing with a third party?
You may deal with a third party who is not a member of our staff. If you do so, please remember
that we have not authorised any third parties to provide information or advice to you about
payments.
Notes
1. Definition of a
partner
For our purposes, a person is considered to be your partner if you and
the person are living together, or usually live together; are married, in a
registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto
relationship (opposite or same-sex).
The department considers a person to be in a de facto relationship
from the time they start living with another person as a member of a
couple.
The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex.
SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE CZECH REPUBLIC
INT037.1606
PAGE 3 OF 4
Department of Human Services
2. Australian
residence
‘Australian residence’ means periods when you were residing in
Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder.
Australian residence at any time is used to qualify for an Australian
payment.
‘Working Life Residence’ is period/s of Australian residence between
the ages of 16 and Australian age pension age only.
3. Czech social
insurance contact
details
4. Department of
Human Services
contact details
Česká Správa Sociálního Zabezpečení (CSSA)
Křížová 25
225 08 Praha 5
CZECH REPUBLIC
Call +420 257 061 111
Fax +420 257 063 360
Email [email protected]
Call 131 673 from within Australia.
Call +61 3 6222 3455 from outside Australia.
Note: call charges apply—calls from mobile phones may be charged at a
higher rate.
Email [email protected]
Note: email is not a secure communication medium.
Fax +61 3 6222 2799
Write to GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia.
5. Specified
agreement country
Visit humanservices.gov.au
Visit humanservices.gov.au
SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE CZECH REPUBLIC
INT037.1606
PAGE 4 OF 4
Department of Human Services

Podobné dokumenty