Slovo StaroSty

Komentáře

Transkript

Slovo StaroSty
­­Huslenky
Zpravodaj obce Huslenky
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
předně vás všechny co nejsrdečněji pozdravuji. Do vašich domovů se dostává
huslenský Zpravodaj, již tradičně před
koncem prázdnin a před obecními slavnostmi, které se tradičně uskuteční první
sobotu v září. Letos jsme pro vás připravili něco nového - divadelní představení
Don Quijote de la Ancha– divadlo Bolka
Polívky z Brna, které se bude konat v sobotu 29. 8. 2015 v areálu Rybníček od
17.hodin. Pokračováním sobotního podvečera bude vystoupení kapely Frťani.
Tato akce je součásti projektu Podpora
kultury z EU.
Letošní léto, které je až extrémně horké, nám připravilo nemalé problémy
s vodou. Nechci se rozepisovat o problémech, které nám příroda připravila,
pravděpodobně extrémní sucho může
mít ještě další dopad po dobu dalších
měsíců. Úsporná opatření i zákazy o odběru vod, která byla vyhlášena, se svým
způsobem ukázala jako dostačující, občané si plně uvědomili, že bez vody není
života. Nutno konstatovat, že z vlastního
zdroje, prameniště v Kýchové, bychom
nebyli schopni dodávat vodu do domácností, a proto bylo nutné do rezervoáru
na Lucký vrch dopouštět pitnou vodu ze
Stanovnice.
Jsme před dokončením rozsáhlé investiční akce „Čistá řeka Bečva II“ o délce
12,255 km. K dnešnímu dni je veškeré
kanalizační potrubí položeno a probíhají terénní úpravy a dokončovací práce.
Každý z nás, který byl zasažen stavbou,
prožil nemalé starosti a vyskytly se různě
složité problémy. Bohužel je to naše generace, která ale vybudovala stavbu pro
další nastupující generace. Nyní bude
probíhat kolaudace celého díla, což nám
opět způsobí několik problémů, zejména díky nedávno dokončené digitalizaci
katastrálních map naší obce. V podstatě
při skutečném zaměření kanalizace došlo
k tomu, že byly tvz. zasaženy pozemky,
které nebyly ve stavebním povolení, a nyní tato skutečnost se musí dořešit s tvz.
novými vlastníky pozemků (smluvně
ošetřit). Jsme připraveni občanům od
14. 9. 2015 vydávat projektovou dokumentaci na připojení jejich rodinného
domku. Tato dokumentace má právoplatné stavební povolení. Dále je připraveno
potrubí dle projektové dokumentace, které si můžete rovněž vyzvednou v areálu
Číslo 34 - září 2015. Zdarma.
Služby obce Huslenky s. r. o. Podrobněji
o postupu připojení na hlavní kanalizační řád se dočtete na jiném místě v tomto
Zpravodaji. Projektovou dokumentaci
v plné výši uhradila obec z obecního
rozpočtu a materiál obdrží občané na základě tvz. výpůjčky (toto bude smluvně
ošetřeno).
Kromě výstavby odkanalizování části
naší obce jsme projekčně připravili rekonstrukci kuchyně v ZŠ, a s nákladem
cca 1,3 mil Kč bez DPH (z rozpočtu obce) rovněž celou rekonstrukci zrealizovali. Pevně věřím, že modernizace kuchyně
bude ku prospěchu našim žáků, pracovníkům školy, ale také občanům, kteří budou
moci od 2. 9. 2015 využívat tohoto zařízení k odběru obědu do jídlonosičů (info
pro případné strávníky na jiném místě
tohoto Zpravodaje).
Zároveň, jak bylo slíbeno v minulém
roce, jsme nyní v době prázdnin dokončili výstavbu zpevněných ploch areálu MŠ
Huslenky – tato poměrně malá a nenáročná investiční akce byla financována z rozpočtu obce ve výši cca 365 tis. Kč bez
DPH a dokončena ve zkráceném termínu.
Na počátku roku jsme se zapojili
a požádali o státní dotaci Programu
EFEKT – revitalizace veřejného
Foto: J. Pechal
osvětlení 1. etapa, včetně efektivní
osvětlovací a řídící soustavy veřejného osvětlení. Po výběrovém řízení
na zhotovitele je podepsána smlouva
s firmou Empesort s. r. o. a obnova
veřejného osvětlení první etapy by
měla být dokončena do 31. 10. 2015.
Hodnota díla je 1,6 mil. Kč bez DPH.
Rádi bychom pokračovali v započatém
díle a to revitalizací osvětlení i v roce
následujícím, a rovněž předložili žádost o státní dotaci do připravovaného
programu EFEKT 2016 - druhá etapa.
Na žádost TJ Sokol Huslenky, kde
vznikl nový oddíl tenisu, jsme začali
připravovat projekt na cvičnou tenisovou stěnu pro naše mladé začínající
tenisty. Projekt byl vypracován poměrně rychle s představou, že již o letních
prázdninách budou naši mladí tenisté této stěny využívat. Pravdou je, že
jsme věděli, že vyjednávat a povolovat
stavbu v ochranném pásmu železnice a získat kladné stanovisko CHKO
Beskydy nebude nic jednoduchého, ale
že administrace této tvz. „stavbičky“ si
vyžádá taková opatření, to jsme opravdu nečekali. Dnešní stav je takový, že
se nám podařilo vše doložit a požádat
o stavební povolení. Jakmile obdržíme
rozhodnutí od stavebního úřadu, vypíšeme veřejnou soutěž na zhotovitele
stavby a začneme s realizací. Nedokážu
2
nyní vám sdělit termín dokončení, ale
zcela určitě v příštím roce bude tréninková stěna sloužit přípravce pro tenis.
Na sedmém zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období dne
22. července 2015 byl vydán územní
plán pro obec Huslenky a dne 7. srpna
2015 nabyl účinnosti. Tato věta se napíše velmi lehce a jednoduše, ale za slůvkem „byl vydán“ se skrývá několikaletá
mravenčí práce pořizovatele, tj. odboru
územního plánování MěÚ Vsetín, naší
obce, dále zpracovatele územního plánu
USB Brno s. r. o., a také odborných dotčených orgánů. Návrh územního plánu
se musel přizpůsobit několika novelizacím územně-plánovacích předpisů
a také námitkám občanů, kteří využili
možnosti jej v zákonné lhůtě připomínkovat. Územní plán tak prošel všemi
zákonnými etapami projednávání, proběhlo společné jednání, veřejné projednání a opakované veřejné projednání.
Na konci tohoto procesu je k dispozici
nový územní plán Huslenky, který bude
vyvěšen i na webových stránkách obce.
Naši občané v průběhu června mohli
využít přítomnosti pracovníků katastrálního úřadu Vsetín a seznámit s pozemkovými změnami, které vznikly
v důsledku prováděné katastrální digitalizace území naší obce (viz podrobnosti na jiném místě ve Zpravodaji).
Ve Zpravodaji č. 33 jsem vás informoval o připravovaném investičním projektu
„Odkanalizování obce Huslenky II“ (což
představuje horní část obce). Projektová
dokumentace získala stavební povolení
a pokračují přípravné práce na podání
žádosti o dotaci. Zajisté slyšíte ze sdělovacích prostředků, že v podzimních
měsících se očekává vyhlášení výzev na
výstavby kanalizací a obnovu dopraví
infrastruktury. Netrpělivě očekáváme
vyhlášení těchto výzev a jsme připraveni
využít jak výstavbu kanalizací, tak společně se Zlínským krajem opravu a rekonstrukci silnice II/487.
V každém minulém Zpravodaji jsem
pochvaloval příkladnou spolupráci s partnerskou obcí Oravská Lesná a družební
obcí Jasenica (SR), bohužel v poslední
době od podzimních voleb 2014, kdy
došlo v obou jmenovaných obcích k výměně starostů, se spolupráce nerozvijí takovým tempem, jako v minulosti.
Závěrem mě dovolte, abych vás jménem svým i celého zastupitelstva pozval
na výše jmenované dvě kulturní akce
v naší obci a popřál vám hezkou podívanou a příjemnou zábavu.
Našim žáčkům - a obzvláště prvňáčkům - příjemný vstup do nového školního
roku a vám všem vše dobré a především
pevné zdraví.
Oldřich Surala, starosta obce
Huslenky č. 34, srpen 2015
Digitalizace obce Huslenky
Dnem 30. 6. 2015 nabyl platnosti obnovený katastrální operát katastrálního
území Huslenky obce Huslenky.
Důsledkem obnovy katastrálního
operátu mohlo dojít ke změně parcelního čísla, změně výměry nebo kultury
parcely, případně i změně poplatníka
daně z pozemku. Po skončení obnovy
katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (PK), ale každá parcela má své
parcelní číslo, výměru a kulturu.
Pro vlastníky nemovitostí, kteří mají
jakoukoliv výše uvedenou změnu platí,
že musí podat do konce ledna příštího roku na Finanční úřad Vsetín úplné nebo dílčí daňové přiznání k dani
z nemovitostí.
Podkladem pro podání tohoto přiznání je nově vyhotovený výpis z katastru
nemovitostí nebo srovnávací sestavení parcel, které předávali vlastníkům
nemovitostí pracovníci katastrálního
úřadu v době, kdy byl vystavený na
obecním úřadě k nahlédnutí návrh digitalizovaného plánu obce Huslenky.
Vlastníci nemovitostí, kteří si toto
srovnávací sestavení parcel nevyzvedli na obecním úřadě, mohou tak učinit
přímo na pracovišti Katastrálního úřadu ve Vsetíně.
Vlastníci nemovitostí, kteří nemají
žádnou změnu, případně v letošním
roce neprodávali ani nekupovali žádné
nemovitosti, přiznání k dani z nemovitostí nepodávají.
Informace k Huslenským slavnostem
Blíží se konec prázdnin a tudíž i termín Huslenských slavností. Tradiční
termín, první sobota v září, letos připadá na 5. září.
Občané se mohou těšit na vystoupení našich dětí ze základní a mateřské
školy, balónkového klauna, Petru Černockou, kouzelníka Šeklina, BONEY M
revival, a tradiční Stram a ohňostroj. Během odpoledne bude pro děti připraveno jejich oblíbené malování na tvář a někteří přítomní občané si opět
budou moci zasoutěžit. O bohaté občerstvení účastníků slavností se postarají
místní složky.
Moderování letošních slavností se ujme paní Lucie Strbačková.
Program slavností je zveřejněn zde ve Zpravodaji a rovněž na webových
stránkách obce Huslenky.
Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko
Milí spoluobčané,
v současné době je pracovním týmem
Místní akční skupiny Valašsko – Horní
Vsacko, z.s. připravována Integrovaná
strategie rozvoje území Valašska –
Horního Vsacka na programové období
2014 – 2020. Tento ucelený rozvojový
dokument by měl reflektovat potřeby
našeho regionu a jeho obyvatel vztažmo
k čerpání prostředků z fondů Evropské
unie na realizaci potřebných a žádoucích záměrů obcí, příspěvkových, neziskových organizací a podnikatelských
subjektů působících v našem regionu.
Z důvodu souladu tohoto dokumentu se
skutečnými potřebami našeho regionu a
jeho obyvatel byli do jeho přípravy intenzivně zapojováni zástupci různých organizací a široká veřejnost, a to formou
dotazníkových šetření, veřejných projed-
Huslenky č. 34, srpen 2015
nání, jednání u kulatých stolů v tematických skupinách a intenzivní komunikace.
Více informací o Místní akční skupině,
z.s., o realizovaných projektech v uplynulém programovém období a Integrované
strategii rozvoje území na období 2014
– 2020 se dozvíte na webových stránkách www.masvhv.cz nebo na facebooku
www.facebook.com/MASVHV.
Touto cestou bychom chtěli především
poděkovat všem aktivním spoluobčanům,
kteří se do přípravy Strategie jakýmkoliv způsobem zapojují a tím se podílejí
na tom, abychom na to naše Valašsko –
Horní Vsacko byli i v budoucnosti právem pyšní.
Za celý náš pracovní tým Vám přeji
pohodové letní dny.
Kristýna Jakešová
Vaření obědů v ZŠ
na Bařinách
Od září letošního roku plánuje Obec
Huslenky zahájit vaření obědů pro mimoškolní strávníky ve školní kuchyni
základní školy. Ti si budou moci ve
školní jídelně odebírat jídlo do svých
jídlonosičů, v době od 11.00 – 11.30
hod.
Zájemci o odběr obědů se mohou ještě hlásit na Obecním úřadě
v Huslenkách nebo přímo u vedoucí školní jídelny, paní Zdeňky
Václavíkové.
Jarmila Relovská
OÚ Huslenky
Poděkování Zlínskému kraji
za poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Obci Huslenky byla poskytnuta
účelová neinvestiční dotace
ve výši 140.000.-Kč
z rozpočtu Zlínského kraje
na úhradu nákladů za provádění
údržby na místních komunikacích
v místních částech Černé a Uherská
s ohledem na zajištění dopravní
obslužnosti na komunikacích
ve vlastnictví obce
Dovoluji si vyslovit poděkování
Zlínskému kraji,
jako poskytovateli dotace,
za poskytnutí finančních prostředků.
Oldřich Surala, starosta obce
V Huslenkách dne: 10. srpna 2015
Poděkování Zlínskému kraji
za poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Obci Huslenky byla poskytnuta
účelová neinvestiční dotace
ve výši 10.000.-Kč
z rozpočtu Zlínského kraje.
Dotace je poskytnuta
na pořádání akce
„Huslenské slavnosti 2015“,
konané dne 5. září 2015.
Dovoluji si vyslovit poděkování
Zlínskému kraji,
jako poskytovateli dotace,
za poskytnutí finančních prostředků.
Oldřich Surala, starosta obce
V Huslenkách dne: 10. srpna 2015
3
Domovní kanalizační přípojky
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se blíží ukončení výstavby kanalizace „ČŘB II.
Huslenky – kanalizace I. etapa“, která
řeší odkanalizování první poloviny naší
obce, dovoluji si vás informovat o problematice připojování jednotlivých
domovních kanalizačních přípojek
na hlavní stoku kanalizace.
Po předání hotové stavby ze strany
zhotovitele (fa PORR a. s.) obec následně musí vyřídit její kolaudaci (povolení k užívání). Vzhledem k rozsáhlé administraci, kterou je k tomu nutné
připravit, se kolaudace předpokládá
pravděpodobně v listopadu 2015.
Důležité je vědět, že na hlavní
stoku kanalizace lze domovní kanalizační přípojku napojit AŽ PO
KOLAUDACI!!
Proto jakékoliv nepovolené připojení či vypouštění splašků do kanalizace
před kolaudací stavby není přípustné!
V případě dřívějšího napojení (tj.
před kolaudací) zaplatí občan poslední vyčištění potrubí před kamerovými zkouškami a převzetím kanalizace
VaK Vsetín a. s., a také se vystavuje
postihu dle zákona o Vodovodech
a kanalizacích.
Proto prosím, abyste výše uvedené
respektovali a předešli tak zbytečným
problémům!
K dnešnímu dni je povoleno 208 přípojek k rodinným domkům a dalším
nemovitostem. Zatím (z nejrůznějších
důvodů) nejsou povolena čísla popisná:
11, 259, 277, 278, 295, 303, 309, 312,
315, 418, 419, 421, 425, 446, 518, 553,
574, 615, 662, 679, 699, 709, 746, 749,
750, stavba na p.č. 3570. Tyto budeme
dále řešit.
Postup pro napojování
jednotlivých nemovitostí
do hlavní stoky kanalizace:
Níže uvedené se týká pouze těchto
čísel popisných/evidenčních či staveb
bez č.p.:
*č.p. 0-100
13; 14; 28; 48; 51; 58
*č.p. 200-299
208; 260; 261; 262; 263; 265; 266;
267; 268; 269; 270; 271; 272; 273;
274; 276; 280; 281; 282; 283; 284;
285; 286; 288; 290; 291; 292; 293;
294; 296; 297; 298
*č.p. 300-399
300; 302; 304; 305; 306; 307; 308;
310; 311; 328; 329; 330; 332; 333;
352; 376; 398; 399;
4
*č.p. 400-499
400; 401; 406; 407; 408; 409; 410;
411; 412; 413; 415; 416; 420; 423;
426; 427; 428; 430; 432; 433; 434;
435; 436; 437; 438; 439; 440; 441;
442; 443; 444; 445; 447; 448; 450;
452; 453; 454; 455; 456; 457; 460;
461; 466; 481; 482; 483; 486; 488;
489; 490; 492; 493; 494; 498; 499
*č.p. 500-599
500; 504; 505; 512; 513; 515; 517;
520; 524; 525; 529; 532; 539; 540;
543; 544; 546; 547; 548; 550; 551;
552; 554; 558; 561; 562; 585; 587;
596; 597
*č.p.600-699
609; 616; 617; 618; 620; 621; 623;
626; 627; 641; 642; 643; 644; 645;
646; 647; 648; 649; 650; 652; 660;
661; 672; 673; 674; 676; 677; 678;
680; 681; 695; 696; 697; 698
*č.p. 700-800
712; 714; 716; 721; 727; 728; 729;
731; 732; 741; 742; 743; 744; 745;
747; 748; 752; 753; 754
*stavby zatím bez č.p. na pozemku
parc.č.:
1759; 2927; 2931; 3097; 3102; 3432;
3507; 3524; 3525; 3538; 4089/1; 4623;
782
Před napojením na kanalizaci je
nutno udělat 3 důležité kroky:
I. Vyzvednout si projekt a trubní
materiál na kanalizační přípojku
II. Splnit požadavky provozovatele
kanalizace, tj. firmy Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen „VaK“)
III. Přípojku zrealizovat
ad.I. Vyzvednutí projektu a trubního materiálu na kanalizační přípojku:
1. projekt a materiál se bude vydávat
vlastníkovi nemovitosti (u spoluvlastníků jednomu z nich), která má být
připojena
2. projekt i materiál se bude vydávat ve firmě Služby Obce Huslenky,
Hrachoveček, č.p. 699, ode dne
14. 9. 2015 vždy ve dnech pondělí
a středa od 8.00 hod. do 16.00 hod.
3. důležité upozornění: materiál bude vydáván ve specifikaci a v množství
podle podkladů projektanta v rámci
platného povoleného projektu, který
projektant zpracoval podle informací
od každého jednotlivého vlastníka za
jeho účasti na místě samém – upozorňujeme předem, že pokud v realitě dojde k odchylce od projektu a stavebník
bude potřebovat jiný materiál nebo ten
samý ale např. v jiných délkách apod.,
je nutné si tento jiný materiál dokoupit
na své vlastní náklady!
Za možné komplikace a za to, že materiál možná nedostanete úplně přesně
„na míru“ se předem omlouváme. Je tomu tak proto, že obec musela (v rámci
společného postup obcí v rámci ČŘB
II.) materiál objednat ještě před realizací přípojek a to podle podkladů od
projektanta, který na základě každého
jednotlivého projektu určil, jaký konkrétní materiál má být každému stavebníkovi přípojky vydán.
Objednaný materiál je obecním majetkem, který se darovací smlouvou
převede na jednotlivé stavebníky přípojek. Proto musí být vydání materiálu
v souladu s podklady od projektanta,
s objednávkou a v souladu s účetnictvím obce. Nelze tedy např. vydat někomu něco jiného, než má uvedeno ve
svém projektu, i když v realitě by mu to
„jiné“ třeba vyhovovalo lépe.
Děkujeme za pochopení.
4. materiál je nutné si odvézt vlastní dopravou (obec, ani Služby obce
Huslenky, nebudou odvoz zajišťovat)
5. z hlediska potřeby uvolnění prostoru na Službách obce Huslenky prosíme všechny občany, aby si materiál
a projekt vyzvedli co nejdříve!
ad.II. Požadavky provozovatele kanalizace - VaKu Vsetín a.s.:
1. vlastník připojované nemovitosti
musí nejprve vyplnit „Žádost o zřízení kanalizační přípojky v rámci ČŘB
II.“ a připravit si k ní podklady, které ze žádosti vyplývají ( k vyplnění
můžete použít přímo žádost vytisklou
v tomto Zpravodaji nebo je na webových stránkách www.vakvs.cz nebo ji
dostanete vloženou přímo ve vašem
projektu)
2. na základě dohody s VaK Vsetín
obec svolá pravděpodobně během října/listopadu 2015 veřejnou schůzi za
účasti obce, občanů a VaK Vsetín,
na této schůzi VaK podá informace
občanům ohledně samotného připojování a vybere si od občanů vyplněné
Žádosti s podklady podle bodu 1., na
základě kterých vypracuje „Smlouvu
o odvádění a čištění odpadní vod“ pro
každého jednotlivého žadatele o připojení
3 . Va K V s e t í n d o d á n a o b e c
„Smlouvy o odvádění a čištění odpadní vody“, kde si je občané přijdou
podepsat (občané budou o termínu informováni)
4. kontrola napojení přípojky před
záhozem - občan provede napojení pří-
Huslenky č. 34, srpen 2015
pojky na hlavní stoku a před záhozem
místa napojení do stoky oznámí tuto
skutečnost VaK Vsetín, jehož pracovník
přijde napojení zkontrolovat – konkrétní
kontaktní osoba bude upřesněna na veřejné schůzce s VaK Vsetín.
Vše výše uvedené je také podrobně
popsáno v přílohách od VaK Vsetín
a.s., které jsou otištěny ve Zpravodaji
jako zvláštní dvojstrana.
Jedná se o tři přílohy:
- příloha č.1 pro skupinové vyřizování (pro domácnosti) s využitím obce
jako prostředníka mezi občanem a VaK
Vsetín
- příloha č.2 pro samostatné vyřizování (týká se právnických osob – firem
s IČO)
-příloha č. 3 Žádost o připojení
pozor! - výše uvedené platí pouze
pro domácnosti, které využijí zprostředkování ze strany obce mezi nimi a VaK
Vsetín (viz. příloha č.1) a neplatí pro
právnické osoby (firmy), které si musí
připojení vyřídit přímo na VaK Vsetín
(viz příloha č. 2)
ad. III. REALIZACE PŘÍPOJKY
1. přípojka bude zrealizována podle platného projektu, který projektant
zpracoval podle informací od každého
jednotlivého vlastníka za jeho účasti na
místě samém
2. výkop, realizaci a zához přípojky
si vlastník nemovitosti realizuje na své
vlastní náklady
3. vlastník si může přípojku před
kolaudací předchystat – tj. přípojku si
může v celé délce zrealizovat předem,
nesmí ji však zatím napojit do hlavní stoky – propojení bude možné až
po kolaudaci, po podepsané Smlouvě
o odvádění a čištění odpadní vody“
s VaK Vsetín a po kontrole napojení od
pracovníka VaK Vsetín před záhozem
(viz výše).
Shrnutí - doporučený postup
Na závěr ještě uvádím doporučený
postup při výstavbě přípojek od hlavního projektanta kanalizace pana Ing.
Kolečkáře z Brna, který můžete použít
jako pomůcku při stavbě:
1. Přípojku realizovat vždy až po vysazení odbočky z hlavní stoky.
2. Před zahájením vždy u stavby ověřit,
kde je odbočka vysazena a v jaké hloubce
pod terénem
3. Následně prověřit, kde je vývod z
domu - polohově i výškově a změřit skutečnou délku mezi vývodem z domu a vysazeným koncem odbočky.
4. V ideálním případě by měly zjištěné
údaje odpovídat údajům uvedeným v projektu přípojek. Většinou však budou zejména v místech vývodů z domů odchylky
od výškové polohy, kterou občané uvedli
do dotazníků.
5. Pokud existují odchylky mezi projektem a reálným stavem věcí, je nutno provést přepočet podélného profilu přípojky.
6. Podle přepočteného podélného profilu provést výkop v trase přípojky.
7. Ve směru proti toku vody postupně
položit potrubí přípojky. Dbát přitom na
minimalizaci počtu výškových i směrových lomů (kolen).
V žádném případě se nesmí stavět po
směru toku vody (shora dolů).
Ing. Vlastislav Kolečkář
Mob. +420 605 204 412
[email protected]
Děkuji vám za trpělivost při výstavbě
a všem nám přeji, aby nově vybudovaná
kanalizace v co největší míře sloužila
zdravému životnímu prostředí v obci
i spokojenosti všech jednotlivých budoucích uživatelů.
Helena Jurčíková – místostarosta
[email protected]
Mob. +420 602 144 254
Biketrails Valašsko 2 - nové terénní cyklotrasy
Vážení spoluobčané,
od 1. 7. 2015 jsou pro Vás nově otevřeny traily ve Zděchově, ve Velkých
Karlovicích v Léskovém a v Pluskovci
s názvem Biketrails Valašsko 2.
Výstavba těchto trailů byla spolufinancována z ROP Střední Morava.
Nově vybudovaný technicky zajímavý
singletrail s množstvím zábavných prvků
ve Zděchově je dlouhý 3,6 km. Trail je
překřížen ve dvou místech stoupacím
úsekem, který umožňuje návrat zpět na
začátek trailu. Úžasný pocit jízdy je sice
vykoupen náročnějším stoupáním, ale
rozhodně stojí za opakovanou návštěvu.
Traily najdete západně od obce na svazích pod Filkou. Přístup k trailům je od
místního sportovního areálu.
Ve Velkých Karlovicích vzniklo u cyklostezky dětské skill centrum plné
malých vln a drobných překážek s pozvánkami do jednotlivých míst trailů.
Jedním z nich je trail v Leskovém, který
vede z Makovského sedla a jeho délka
je 2,5 km. Vede v těsné blízkosti potoka
a několikrát jej kříží. I když je nejkratším
z nových trailů, díky prostředí a svému
jízdnímu charakteru je velmi zajímavý
Huslenky č. 34, srpen 2015
pro všechny skupinky terénních jezdců.
V Pluskovci, v blízkosti Bike parku
Kyčerka vznikl další trail. Nastoupit na
něj je možné ze dvou směrů, a to buď
od hřebene Javorníků, anebo vlekem
v bike parku. Součástí jsou i stoupací
úseky. Gravity části jsou velmi plynulé
a příjemné pro jízdu a hlavně si na něm
můžete na svém kole pořádně hrát.
V kombinaci se stávajícími tratěmi a nově objevenými lesními stezkami je možné
na Kyčerce jezdit na 12 km tratí.
Hezké sportovní zážitky přeje
Sdružení Valašsko – Horní Vsacko.
5
Novinky ze sběrného dvora v Huslenkách
Co s nefunkčními
elektrospotřebiči z domácnosti?
S vyřazenými domácími spotřebiči
a nástroji, jako jsou pračky, chladničky,
zahradní sekačky, mikrovlnky, PC , TV
či kuchyňské roboty, se donedávna nakládalo jako s nebezpečným odpadem.
Nový zákon o odpadech, který u nás
začal platit v srpnu loňského roku, ale
umožnil domácí spotřebiče z běžného
odpadového režimu vyjmout. Naše obec
uzavřela smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení s firmami ELEKTROWIN
a ASEKOL, které se zabývají recyklací
elektroodpadu.
Nepořádek u svážních míst
Stále řešíme nepořádek, který vzniká
u tzv. svážních míst. Občané pohazují kolem sběrných nádob odpad, který do nich
nepatří. Nejhorším místem je kontejner
na směsný komunální odpad, umístěný
v Losovém u cyklostezky. Tento kontejner slouží především v letních měsících
pro obyvatele chatové oblasti u Bečvy
a návštěvníky cyklostezky. Bohužel někteří občané ho využívají jako skládku
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. K uložení tohoto odpadu slouží sběrný dvůr a občané Huslenek tam mohou
zcela zdarma tento odpad ukládat.
Jedná se o zařízení sloužící ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů
klasickým kompostováním na volné ploše v hromadách.
Obec dále umístila po katastru obce
Huslenky 11 kusů kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad, které občané
mohou využívat.
Druhy odpadů přijímaných
do kompostárny
20 02 01 - biologicky rozložitelný
odpad
- zeleň z údržby obecních ploch a hřišť
- rostlinný odpad ze zahrad občanů /
větve, tráva, listí/
- dřevní hmota z ořezu stromů
03 01 05 - piliny
02 01 07 - odpad z lesnictví
03 03 01 - odpadní kůra a dřevo
Sběrný dvůr
Zřizovatel: Obec Huslenky, tel.
571 165 100, provozovatel: Služby obce
Huslenky, s. r. o.
Sběrný dvůr se nachází v prostorách
firmy Služby obce Huslenky s. r. o., místní část Hrachoveček, tel. 571 445 197,
737 238 265.
Elektrozařízení není běžný odpad
Použité domácí elektrospotřebiče,
nářadí a nástroje nejsou podle zákona
odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným
elektrozařízením. Občané Huslenek
je mohou odevzdat ve sběrném dvoře
v Hrachovečku.
Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozařízení pocházející z domácností je takové elektrozařízení, které
svým stavem odpovídá výrobku s ukončenou životností bez bližšího určení důvodu.
Nekompletnost elektrozařízení
Také ze zákona vyplývá, že elektrozařízení, které prošlo jakoukoliv fází
„zpracování“ či dílčího využití /neúplný
elektrospotřebič/, je posuzováno už jako odpad, a proto jej nelze zařadit do
systému zpětného odběru, ale je třeba
zaplatit za jeho likvidaci!!!
6
Dále žádáme ty, kteří nám „berou“
pytle z odpadkových košů, umístěných
u cyklostezky, aby si pro pytle přišli na
obecní úřad nebo do kanceláře Služeb
obce Huslenky, s. r. o. Obec je občanům poskytuje zdarma, v různých
barvách dle druhu odpadu. V koších
kolem cyklostezky je opravdu potřebujeme, chceme, aby tam byl pořádek.
Dále připomínáme občanům, že do
sběrného dvora nelze ukládat stavební odpad a suť. Nemáme od KÚZL potřebné povolení nakládat s tímto odpadem. Likvidaci tohoto odpadu nabízí
Technické služby Vsetín, s. r. o., které
po domluvě přistaví za úplatu kontejner.
KOMPOSTÁRNA
Na základě kolaudačního souhlasu zahájila obec Huslenky zkušební provoz
kompostárny. Provozovatelem kompostárny jsou SOH s. r. o.
PROVOZNÍ DOBA - letní provoz
od 1. 4. do 30. 9.
Pondělí: 6.00 hod. – 14.30 hod.
Úterý: 6.00 hod. - 14.30 hod.
Středa: 6.00 hod. - 18.00 hod.
Pouze první středu v měsíci
Čtvrtek: 6.00 hod - 14.30 hod.
Pátek: 6.00 hod. - 14.30 hod.
Sobota: 7.00 hod. – 11.00 hod.
Pouze první sobotu v měsíci
PROVOZNÍ DOBA - zimní období
od 1. 10. do 31. 3.
Pondělí - pátek: 6.00 – 14.30 hodin
Do sběrného dvora je možno
ukládat:
- nebezpečný odpad - např. zbytky barev, baterie, akumulátory
- velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, podlahové krytiny
- ostatní odpad - oděvy a textil, pneumatiky, železo, jedlý olej a tuk, sklo,
papír, plasty, folie
- elektrozařízení - vyřazené ledničky,
pračky, vysavače, mikrovlnné trouby, televizory, monitory, počítače, varné konvice, rádia, mobilní telefony apod.
Nelze ukládat stavební suť !!!
-ps-
Huslenky č. 34, srpen 2015
MÍSTNÍ SKUPINA ČČK HUSLENKY
V tomto roce jsme si připomněli 65.
výročí vzniku ČK v Huslenkách. Naše
oslavy proběhly při výroční schůzi.
Vzpomněli jsme si na počátky ČK, poté následovala zpráva o naší činnosti.
Vystoupilitaké žáci ze zdravotnického
kroužku z Hovězí, kteří si připravili
program na téma Poskytování první
pomoci.
Zpestřením oslav bylo také jejich divadelní pásmo Polámal se mraveneček.
Na závěr nám zahrála k tanci a poslechu hudební kapela z Lidečka.
Po celý školní rok se scházel v ZŠ
Huslenky kroužek Mladý záchranář,
který vedla paní vychovatelka Vítková.
Zdravotnický kroužek v Hovězí byl na
prvním i druhém stupni, a to v počtu 23
žáků, kteří jsou částečně i z Huslenek.
Školáci se učili poznávat případy nouze, volat záchrannou službu, resuscitovat, ošetřit poranění, zastavit krvácení. Odnesli si vědomosti, které se jim
v životě neztratí. Vždyť své budoucí
záchrance si musíme vychovávat!
Všichni žáci se zúčastnili soutěže Mladý zdravotník ve Vsetíně.
Školáci z Hovězí si dovezli zlatý,
stříbrný a bronzový pohár. Žáci ze
druhého stupně postoupili do krajského kola a získali krásné druhé
místo. Zdravotnický kroužek ve
škole v Huslenkách i na Hovězí bude probíhat opět od nového školního
roku, a tak se na všechny těšíme.
Již čtvrtým rokem organizujeme
sběr víček od PET lahví.V tomto roce stále sbíráme pro Tomáška
Bojdu z Lidečka. Za výnos z prodeje suroviny - plastových víček - rodiče zakoupí pro Tomáška přístroj
na podporu dýchání. Víčka můžete nosit do obchodu v Huslenkách,
kde je vložíte do připravené nádoby.
Víčka jsme sbírali již rok a dovezli
jsme do Lidečka celkem 300 kg.Velký dík patří všem, kteří nám stále
pomáhají sbírat, a to firmě Služby
Obce Huslenky, členům ČK, sboru
Českobratrské církve evangelické,
ZŠ Hovězí a mnoha spoluobčanům.
Jestli máte zájem, tak se k nám připojte.
Samozřejmostí jsou pro nás zdravotní dozory - letos to bylo na
Dětském dni, střelecké soutěži a soutěži Mladých hasičů.
Již 30. srpna pojedeme na zájezd
do Ostravy. Navštívíme Důl Landek,
pivovar Nošovice a poobědváme
v restauraci Ondráš.
Na podzim máme naplánovanou
přednášku o novinkách v poskytování první pomoci.V prosinci se vždy
těšíme na vánoční koncert, který nás
přenese do doby vánoční.
Chtěla bych poděkovat zvláště
Obecnímu úřadu, panu starostovi
obce, obecní radě, kteří nás finančně podporují.Velký dík patří členkám
výboru a všem, kteří uznávají a odporují ČK v obci.
Přeji všem lidem pevné zdraví, které je v životě nejdůležitější.
Jana Sklářová
V Huslenkách se zápolilo v parkuru
Pět desítek jezdců se v sobotu pětadvacátého července sešlo na jízdárně stáje IP Huslenky, kde kolektiv
v čele s Ivetou Tlaškovou a Pavlou
Nechanickou pořádal svůj tradiční
jezdecký hobby den.
Závodníky čekala
šestice závodů, do kterých se přihlašovali dle
výkonnosti své a svých
koní. Největší účasti se
těšil parkur křížkový,
ve kterém odstartovalo patnáct dvojic. Dále
byly na pořadu parkur
po pony a parkury na
výškách sedmdesát,
devadesát a sto centimetrů.
Prostřednictvím křížkového a pony parkuru
se představily děti a začátečníci, vyšší soutěže
už patřily především
zkušenějším jezdcům.
„Zatím jsem závodila
pouze na několika akcích a jezdecký den na
Huslenky č. 34, srpen 2015
Huslenkách patří k těm nejlepším. Co
se týče organizace, závodu samotného i všech drobností kolem, byla jsem
maximálně spokojená“, říká účastnice
Zuzana Stryžovská.
Akce přilákala i mnoho diváků a tak
se zdá, že se po všech směrech vydařila. Její opakování je tudíž naplánováno na sobotu dvaadvacátého srpna.
(Text a foto Lucie Krampotová)
7
Novinky z naší mateřské školy
Během celého školního roku se děti v mateřské škole
seznamovaly s okolím, přírodou a lidmi ve své rodné obci
v Huslenkách, sousedících vesnicích a zprostředkovaně
i s různými kouty naší Země. V paměti si jistě odnáší spoustu
zážitků, vědomostí a legrace, kterou jsme během všedních
i nevšedních dnů společně zažili. Jednou z nejopěvovanější
události se stala návštěva Mikuláše s panem starostou neboli
čertem, který se na nás dobýval vidlemi pootevřeným oknem.
Dále se nám podařilo pro děti připravit a uskutečnit třítýdenní
pedagogický projekt s názvem „Když voláme: Pomóc!“.
Cílem projektu bylo seznámit děti s profesemi integrovaného
záchranného systému a s významem jejich činnosti pro nás
a naše bezpečí. Abychom téma dětem co nejvíce přiblížily,
pokoušely jsme se zajistit besedy či exkurze s hasiči, policií
i záchranáři. Všechny oslovené složky se ihned nabídly
a neváhaly za námi přijet nebo pozvat nás na exkurzi do sídla
záchranné stanice. Proto bychom chtěli i touto cestou ještě
jednou poděkovat dobrovolným hasičům z Huslenek, jejich
veliteli Jiřímu Světinskému a vedoucímu mladých hasičů
Jiřímu Maňákovi, vedení a celému kolektivu ze Zdravotnické
záchranné služby Vsetín a praporčíkovi Pavlu Krutilkovi,
policistovi z Cizinecké policie ve Vsetíně.
Děti nás mile překvapily. O téma projevily velký zájem,
horoucně a s nadšením vypravovaly dosavadní vědomosti
o policii, hasičích či záchranářích. Během třech týdnů se
děti formou her, pohybových chvilek, povídáním i tvořením
více seznámily s pracovními pomůckami, oděvem, pracovní
náplní a čísly na policii, hasiče i záchranáře. Úsměvné bylo,
jaký vliv mělo téma na námětové hry dětí. V průběhu ranních
a odpoledních her se z různých koutů školky ozývalo jen:
„Hoří!, Pozor zloděj!, Húú húú húú“… Byla to opravdu
srandovní podívaná.
Ve středu 27. 5. jsme očekávali návštěvu hasičů a byl předem
dohodnut nácvik požárního poplachu s následným opuštěním
budovy únikovými východy. Musíme uznat, že některým
dětem strnul výraz ve tváři, když spatřily bílý dým, linoucí se
z chodby, ale všem se podařilo za zvuku sirén opustit budovu
MŠ. Jakmile jsme se připravili a shromáždili před budovou
MŠ, hasiči ukázali dětem veškeré své vybavení, auto, praktické
ukázky hašení ohně hasícími přístroji a umožnili dětem stříkat
s dětskými hadicemi na cíl.
Dalším zážitkem bylo setkání s policistou, který dětem také
přiblížil své povolání. Ukázal dětem obušek, pouta, vesty, auto
i alkohol tester J, do kterého si směly děti dýchnout, protože
byl předpoklad, že nebude muset pan policista vést záznam.
Dětem se setkání moc líbilo, byly zvídavé a veselé.
Poslední setkání, a to se záchranáři, se uskutečnilo na
Vsetíně ve Zdravotnické záchranné službě. Děti měly možnost
prohlédnout si sanitky a ochotní záchranáři dětem popisovali
vybavení, potřebné k zajištění první pomoci. Názorně ukazovali
manipulaci s různými přístroji, dlahami, lehátky, měřili srdíčko
a podobně.
Na otázku, kterou jsem kladla dětem: „Kdo by chtěl být,
děti, policistou, hasičem či záchranářem?“ se hlásila téměř celá
třída. Ale jak tomu doopravdy bude, na to si budeme muset
ještě chvíli počkat.
Lucie Kašparová,
učitelka MŠ
Po prázdninách
Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost.
8
ŠKOLA
KÁ
spěchejte do naší školky.
SLENKY
HU
MATEŘ
S
Po prázdninách kluci, holky,
Huslenky č. 34, srpen 2015
Mladý talent Andrea Šuláková
Bůh nás do života posílá jako dešťovou
kapku, jejíž síla a krása se odráží v obsahu, který si na tento svět nese. Je v ní vše,
co potřebujeme. V odlesku jejího světla
se odráží i naše nadání, talenty, které si
přinášíme tady dolů na pozemský svět.
U někoho se rozvinou jako plátky královské růže, u jiného zůstanou jen v hlubokém snění a spánku zároveň. Někdy
člověk nepotřebuje ani žádné nadání.
Stačí, když má od Hospodina srdce vsazeno na správném místě a tím srdcem se
umí dívat dokořán kolem sebe, protože
srdcem vidíme nejvíce věcí. Obzvláště,
pokud se daná krása usadí do srdéčka
dospívajícího, které je ještě tolik křehké
a svět vnímá s neokázalou pokorou, krásou a skromností.
Tak bych popsala dívku z 8. A,
Andreu Šulákovou z naší farnosti
v Halenkově z údolí Hluboké, která svou
jemnost a nadání dala do své práce pro
literární soutěž: „Viděla jsem motýla“.
Její práce dosáhla až na 1. místo ve 2.
kategorii této literární soutěže. Osobně
i já mám ve svém nitru úctu a lásku
k literatuře a ke psaní, které člověka
osvobozuje a nasadí mu někdy i ta pomyslná motýlí křídla, abychom se odpoutali
od tohoto těžce dýchajícího světa, který
nás občas tlačí tam, kam sami nechceme.
Znám Andreu od dětství, je to dívka plná citu, pochopení, spolehlivosti, radosti,
pracovitosti a víry, která ji vede k tomu,
že bude svoji cestu životem hledat tím
správným směrem, protože jejím darem
je i velká rodina, která ji vede ke všemu
dobrému, co v životě bude potřebovat.
V našem malém setkání jsme si pohovořili o všem, co má Andrea ráda, jak se
její práce v hlavě zrodila, jak chápe tento svět a co vše jí působí radost, kterou
prožila i při vyhodnocení dané soutěže,
v níž měli příležitost k úspěchu i všichni
soutěžící kolem ní, protože mladých
talentů je třeba si vážit a rozvíjet je.
„Mám ráda slohové práce, mám ráda
přírodu, v soutěži měl každý z nás velkou šanci. Nerozdělovalo se na nejlepší
práce, všichni byli odměněni a ohodnocení. Všichni jsme si odnesli z celého
dne příjemný pocit, dobře odvedené
práce,“ svěřila se Andrea.
Tu radost jsem cítila i já sama, protože
člověk by měl být na tuto dospívající drobotinu nejen zdravě pyšný, ale zároveň
být i přející ke všem, kteří něco dokázali,
a u dětí to platí dvojnásob. Věřím, že se
i Vám bude práce této milé a nenápadné
dívky líbit s přáním, že ve svém psaní
neustane. Boží nadání je jen drobná perlička, s níž svoji pílí může každý z nás
navléci celý perlový náhrdelník. Nezáleží
na velikosti a cennosti perel, Bůh ocení
jen naši píli a snahu.
Mgr. Jarmila Kopecká
Motýlí křídla
Něco přerušilo sled mých myšlenek. Byl
to motýl. Modrásek. Sedl si mi na břicho
a já ho jemně, ale přesto neopatrně, pohladila prsty po azurově zbarvených křídlech.
Jak křehká má křídla.
Najednou se zatmělo. Letmý pohled
na oblohu mi napověděl, že se schyluje
k bouřce.
Zdvihl se vítr. Motýl elegantně zatřepotal křídly, ale nevzlétl. Nemohl. Bylo
mi ho líto. Asi jsem mu nechtěně svým
dotykem ublížila. Co teď?
Nemohu ho tady přece nechat napospas zlému počasí.
A už se snášely první drobné kapky.
Rozběhla jsem se na kraj lesa, do bosých
nohou se mi zabodávaly ostré kamínky
a jehličí, bolest jsem ale nevnímala.
Z piknikové deky a pár větviček jsem
mu pod vysokým smrkem postavila malý
úkryt a pospíchala jsem domů za kopec.
Té noci za okny zuřila asi největší
bouřka, jakou jsem kdy zažila. Blesky
křižovaly oblohu a prudký déšť bičoval
střešní tašky. Hned ráno jsem běžela k lesíku podívat se na něj a.. Byl mrtvý. Jeho
bezvládné tělíčko leželo zmoklé pod dekou. Skryla jsem ho pod mech a dále na
něj zapomněla, myslela jsem, že navždy.
O sedm měsíců později jsem ležela na
porodním sále. Měla jsem velmi těžký
porod, po kterém jsem unavená odpočívala na pokoji. Překvapilo mne, že
mi zatím nikdo nedonesl mé dítě. Náhle
vešla lékařka a smutně se mi podívala
do očí.
Lekla jsem se. Už nešlo zastavit to, co
mi sdělila.
„Narodila se Vám dcerka, ale trpí
vážnou vrozenou nemocí – bulózní epidermolýzou.“
Nemusela mi nic vysvětlovat, z učiva
jsem dobře znala informace o tomto vzácném onemocnění pojivové tkáně.
Nemoc motýlích křídel, jsou to motýlí
děti – blesklo mi hlavou.
Náhle se mi vše spojilo v celek – louka,
motýl a bouřka.
Smutný pohled manžela od dveří mne
vrátil do reality.
„Chci ji vidět.“
A tak jsem poprvé držela v náručí její
křehké tělíčko s ještě křehčí kůží. Modré
oči mne vážně sledovaly – modrásek. Můj
malý modrásek!
Proč? Proč zrovna já? Udělala jsem
něco špatně?
Myslím, že ne. To jen někdy neštěstí
navštíví lidi, asi aby je ještě víc posílilo
a naučilo vážit si i obyčejných věcí.
Od té doby plánuji málokdy. Žiji spíš
přítomnou chvílí. Starám se o Sáru
a o domácnost, chodím do práce, studuji
a pátrám po možnostech léčby.
Vím, že mezi námi žije mnoho vážně
nemocných.
Často i zdraví lidé mají „poraněná křídla“ - něco je trápí a omezuje jejich let.
Bylo mi dáno, abych v mém životě potkala motýla. A od té chvíle se každý den
zcela nelogicky modlím, aby mi nikam
„neuletěll!“...
Andrea Šuláková
Je parný letní den a já ležím ve stínu
pod stromy na kraji louky s hlavou plnou
zmatených myšlenek.
Zatím jsem si nikdy nepřiznala, že k tomuto místu cítím obrovskou náklonnost,
něco záhadného mě sem táhne už od útlého dětství.
Často tady tajně utíkám, schovávám se
před lidmi do vysoké trávy a jsem ráda,
že tu kromě mne nikdo nechodí.
V dětství mi babička vyprávěla, že se
k této lučině traduje prokletí.
Prý ten, kdo si zamiluje její krásnou
„tvář“, toho nepotká v životě klid a štěstí.
Připadalo mi to nesmyslné a dětinské,
nevěřila jsem ani jako malá na strašidla.
Dnes jsem si poprvé uvědomila, že jsem
se vlastně nikdy nezajímala o důvod, proč
právě toto místo lidi děsí. Možná se tu
stalo nějaké neštěstí. Kdo ví.
Babička už nežije, aby mi vše vysvětlila.
Na pověry přece věří jen blázni, což já,
dvacetiletá studentka medicíny s přesně
vymezenými představami o budoucnu,
určitě nejsem.
Navíc mě zítra čeká velký den D, vdávám se. Jsem zamilovaná a přiznávám, že
kdybych ještě chvíli čekala, nevlezla bych
se do šatů, protože jsem nedávno zjistila,
že jsem těhotná.
Dny plynou v klidu a pohodě, co by se
taky mohlo pokazit, když jsem si vše do
puntíku naplánovala?
Huslenky č. 34, srpen 2015
9
Základní škola Huslenky
Milí čtenáři,
Jako obvykle mám za úkol informovat veřejnost o životě
v naší základní škole.
Musím říct, že neznám jiné místo na světě, kde by celý
den, měsíc i rok plynul v tak aktivním a tvořivém duchu.
V letošním školním roce se nám podařila zásadní věc.
V oblasti výuky
a vzdělávání (což je
základní obor naší
činnosti) jsme, zdá
se, předstihli dobu.
Zatímco jinde přemýšlejí o tom, kterým
směrem se vydat, jaké
nové metody výuky
přijmout a naučit se
je aplikovat, my jsme
na nové cestě již osmý rok.
V prvé řadě vyučujeme matematiku profesora Hejného, o které se v současné době
velmi hovoří mezi rodiči veřejností a v médiích. Protože
patříme mezi několik škol v ČR, které přijaly metodu za
svou mezi prvními, spolupracujeme s týmem prof. Hejného
a sdružením H-mat, které tuto metodu a její výuku zastřešuje. Zároveň jsme ve spojení s Fakultou didaktiky
matematiky na Univerzitě Karlově. Pomáháme při zavádění této metody v jiných školách. Všem učitelům z naší školy byla nabídnuta možnost
rozšiřujícího
studia této metody na UK. Zatím
dvě paní učitelky této možnosti
využily a pracují
jako certifikované lektorky
Hejného matematiky. U nás ve
škole probíhají
otevřené hodiny
a semináře pro pedagogy. Plánujeme
další rozšíření spolupráce v oblasti
matematiky a speciální pedagogiky,
matematiky a angličtiny.
Uplynulý školní rok byl pro nás velmi úspěšný v oblasti
mezinárodní spolupráce. Realizovali jsme a ještě realizujeme několik evropských projektů.
V rámci příhraniční spolupráce se nám podařilo společně
se ZŠ Babín uskutečnit projekt Dialog faktu a fantazie. Díky
tomuto projektu jsme velmi kvalitně vybavili školu novými
10
pomůckami do přírodních věd za 120 000,- Kč, do třídních
knihovniček jsme nakoupili 100 nových knih, které patří
v současné době do zlatého fondu české literatury.
Finance jsme využili i pro vzdělávání učitelů. Všichni
pedagogové z ČR a SR se zúčastnili semináře o scénickém
čtení, což je metoda, která podporuje čtenářství. Seminář
jsme organizovali
ve spolupráci se
Slováckým divadlem v Uherském
H r a d i š t i .
Uskutečnili jsme
také I. Mezinárodní
festival scénického čtení. Letos se
konal v Babíně,
příští rok bude
v Huslenkách.
Festivalu se zúčastnili zástupci všech
tříd prvního stupně
z partnerských škol
z ČR i SR se svými
scénickými čteními. Vznikl i didaktický materiál pro výuku scénického čtení na základních školách v Česku a na
Slovensku.
V rámci projektu jsme také zorganizovali pro učitele
z partnerské školy v Babíně otevřené hodiny matematiky a
semináře Hejného matematiky, o kterou stoupá zájem i na
Slovensku. Na závěr celého projektu, a také školního roku,
jsme zorganizovali v areálu ZŠ Huslenky „Jarmark vědy“.
Byla to velmi originální akce, na které jsme prezentovali
nejen nové pomůcky, ale zároveň vše, co se děti naučily
během školního roku v oblasti přírodních věd. V minulém
školním roce jsme zkoumali svět přírodních věd a věnovali
se přírodním vědám vždy jeden den v měsíci. Podle předem
stanoveného plánu jsme prováděli pokusy a bádání v oblasti botaniky, fyziky, chemie, geografie, akustice, anatomie,
optice, astronomie, geologie a mikrobiologie.
Ve škole pečujeme i o rozvoj jazykových dovedností nejen
dětí, ale i učitelů. Naše škola je zapojena do sítě škol, které
Huslenky č. 34, srpen 2015
spolupracují na různých tématech prostřednictvím e-Twinningu. Potkáváme se
se žáky a učiteli z celého světa, prostřednictvím nových technologií sdílíme daná témata, žáci si také vyměňují dopisy,
pohlednice, výrobky, dárky.
K tomu, abychom mohli takto realizovat výuku, je nutné podporovat profesní
růst pedagogů.
Ve školním roce 2014/15 byla naše
škola zapojena do projektu Erasmus+,
díky kterému mohli učitelé vycestovat
na studijní jazykové pobyty do Anglie,
na Maltu a do Skotska.
Na tento projekt navázal další, který
byl podpořen - projekt OPVK Výzva 56.
Naši pedagogové vycestovali na další
studijní pobyty i o prázdninách, a to do
Anglie a Irska.
Paní učitelky ještě čeká zahraniční
cesta přímo do vybrané evropské školy. Zde budou mít naši
pedagogové za úkol sledovat výuku a věnovat se speciálně
jednomu výukovému předmětu. Zajímá nás, jak se jinde vyučuje matematika, angličtina, historie, přírodní vědy, a také
jak se pracuje se žáky se speciálními potřebami.
Po ukončení projektů bychom se o své poznatky a zkušenosti chtěli podělit. Plánujeme výstavu i besedu pro děti,
rodiče a zájemce z řad veřejnosti.
V uplynulém školním roce jsme zaznamenali také několik významných úspěchů v soutěžích. Dva žáci se stali úspěšnými řešiteli okresního kola matematické soutěže
Pythagoriáda, získali jsme také několik ocenění ve výtvarných soutěžích, z toho ocenění hejtmana Zlínského kraje
v rámci MFF v soutěži pro nevidomé děti.
V loňském roce jsme uspořádali několik školních akcí,
např. lyžařský výcvik, exkurze, zájezdy do divadla, školní
ples, Jarmark vědy, Festival scénického čtení, školní výlety,
zahraniční cesty, Živý Betlém atd. Ve škole máme také 21
skupin různých kroužků.
Za všemi aktivitami školy se skrývá nadstandartní práce
pedagogického sboru a všech pracovníků školy.
Pedagogický sbor ZŠ Huslenky patří v současné době
ke špičce v ČR, co se týká pedagogické odbornosti, získa-
Huslenky č. 34, srpen 2015
ných kompetencí, zkušeností, a také pracovního nasazení.
Myslím, že i dosažené výsledky vzdělávání - např. matematické soutěže Klokánek a Pythagoriáda, jsou toho důkazem.
Všem patří velký dík.
Poděkování zaslouží i nepedagogičtí pracovníci školy.
Oceňuji, že pro ně jejich práce není pouhá nutnost a povinnost, ale že nechávají ve škole kus svého srdce.
Všechny děti v naší škole jsou v rukou odpovědných vzdělaných a zkušených pedagogů.
Prostřednictvím Zpravodaje také děkuji panu
starostovi Oldřichu Suralovi a obecnímu úřadu
Huslenky za podporu. Obec předfinancovala škole
příhraniční projekt Dialog faktu a fantazie a v současné době realizuje rekonstrukci školní kuchyně.
Školní rok 2014/2015 je u konce. Vstupujeme na
práh školního roku 2015/2016. Přeji všem dětem,
rodičům i pedagogům, aby byl i následující rok podobně inspirativní, zajímavý, příjemný a plodný.
K tomu, aby se tak stalo, je potřebná spolupráce
a vzájemná smysluplná komunikace mezi všemi zúčastněnými- dětmi, rodiči, pedagogy, a také dalšími
institucemi, bez kterých se fungování školy neobejde. Velmi se těším na naše další společná setkání.
Do té doby vám všem přeji hezký barevný podzim a rodinám s dětmi příjemné vykročení do nového školního roku!
Mgr. Vladislava Bednářová
11
Tělovýchovná jednota Sokol Huslenky
TJ Sokol Huslenky má za sebou
půlrok svého působení ve svém novém
volebním období. Proto nastává čas na
první ohlédnutí za výsledky práce nového
výboru a také nahlédnutí do budoucích
plánů a příprav, na které se můžou naši
příznivci těšit. Na následujících řádcích
tedy uvidíte přehled činnosti jednotlivých
sekcí Sokolu, zhodnocení naší úspěšnosti
pak necháme na Vás.
Začneme největší části TJ Sokolu, a to
fotbalovým oddílem.
dotace poskytnou v původní podobě
nebo dojde ke změně či zrušení dotací.
Dále nás zastihla Fotbalová (R)evoluce,
kdy od 1. 7. 2015 přechází vše do
elektronické podoby, čímž jsme byli
nuceni si pořídit techniku na všechny
úkony a zřídit internetové připojení od
probíhaly třikrát týdně, středy patřily
hovězské tělocvičně, pátky a neděle
trávili hráči na víceúčelovém hřišti
v Huslenkách. Během přípravy Huslenky
odehrály čtyři přátelská utkání, nejdříve
se sousedním Hovězím (1:4), následovalo
nerozhodné utkání s Janovou (3:3),
společnosti Hovnet, které nyní můžete i
vy využívat v lokalitě hřiště. Tohle nám
má ušetřit mnoho času, ze začátku ale
tomu tak nebylo, nahrávání dat, nových
fotografií, různých školení nám zabralo
hodně dní. Nyní už se systém pomalu
stabilizuje a začíná vše fungovat.
vítězné v Ústí (3:1) a nakonec prohra
s Novým Hrozenkovem (0:2). Takto
muži nakročili do jarní sezóny pro rok
2015. Hned první zápas jarního kola,
který měli odehrát s Byninou, byl kvůli
špatnému počasí odložen. A z toho
druhého odcházely Huslenky vinou
velmi špatného výkonu poraženi od
Stříteže (0:4). Až na domácím hřišti se
Huslenkám začalo dařit a s Hutiskem
vyhrály těsným výsledkem 1:0, díky
čemuž jim do tabulky naskočily první
body jarní sezóny. Následující zápas
v Choryni měl pro Huslenky velmi
nepříjemný průběh, kdy už po 20.
minutách prohrávaly 0:4, s nejistým
gólmanem v zádech si nakonec všichni
oddychli, když tento zápas konečně
skončil (1:6). S Horní Bečvou se jim pak
podařilo uhrát remízu, takže zápas dostal
divácky zajímavé rozuzlení v podobě
penaltových rozstřelů, kde brankář byl
pohotový a střelci úspěšní, a Huslenky
tak získaly cenné dva body (4:3). Že jim
penalty jdou, ukázal i následující zápas,
kdy dohrávali odložené první jarní kolo
s Byninou, a díky penaltám získaly další
dva body (4:3). Další dva zápasy s týmy
z předních míst tabulky byly velkou
výzvou, ještě s Prlovem to byla těsná
prohra 2:3, s Karlovicemi už byl výsledek
výraznější 2:5, ale pro oba zápasy platilo,
že Huslenky hrály se svými soupeři velice
vyrovnanou hru, za kterou se nemusely
Fotbal
Základem pro dobré fungování bylo
vytvoření fotbalového výboru. Předsedou
byl zvolen Zbyněk Januš, s ním se starají
o chod Pavel Tydlačka, Michal Brhlík,
Lukáš Labaj, David Pisklák, Jiří Gargulák
a Petr Tydlačka. Každý z výboru má
přidělenou svou funkci a společně vytváří
doplňující se tým, který se stará o hráče
a hřiště. Zejména hřiště v obdobích
sucha dost trpělo, ale nyní jsme rozložili
pravidelné zalévání a udržujeme hřiště
při životu a doufáme, že se nám podaří
získat kýženou dotaci, o kterou bojujeme
na vytvoření podzemního zavlažování.
V únoru jsme předložili žádost o dotace
„Zelený trávník“, postupně jsme se
účastnili několika kol. Nejdříve jsme
vyhráli výběr v okresním fotbalovém
výboru, dále ve zlínském a nakonec
odsouhlasení v hlavní fotbalové asociaci
v Praze. V současné době už jen čekáme
na podpis ministerstva, bohužel situaci
nenahrává odvolání ministra školství
Marcela Chládka, který byl spjat
s fotbalem (nyní dělá manažera FAČR),
ten byl nahrazen novou ministryní
š k o l s t v í K a t e ř i n o u Va l a c h o v o u .
Ministerstvo se zatím nevyjádřilo, zda
Muži 2014/15
Shrnutí sezóny 2014/2015
jarní část - Muži
Po zimní pauze se v únoru naplno
rozjely tréninky mužů pod vedením
nového trenéra Antonína Trlici. Tréninky
Dorost 2014/15
12
Huslenky č. 34, srpen 2015
ani po prohře stydět. Další pozitivní věcí
bylo, že hráči dostali chuť bojovat, což
se projevilo i v následujících zápasech.
S Kelčem ještě remizovali a tentokrát je
nepodržely penalty, takže pro ně zápas
skončil 1:2 ziskem jednoho bodu, ale
hned další tři utkání pro ně skončila
vítězně. Zápas s Poličnou byl napínavý
až do konce a Huslenkám se ho povedlo
rozhodnout až v 92. minutě (4:3), ve
Valašské Bystřici už o vítězi nebylo
pochyb a Huslenky s přehledem zvítězily
3:0, což korunovaly krásnou domácí
výhrou se Lhotkou 2:0. Posledním
zápasem jarní sezóny
bylo emotivní derby
s Halenkovem, ještě po
prvním poločase nebylo
jasné, který z těchto týmů
odejde ze zápasu jako
vítěz - tak byl ten souboj
vyrovnaný, bohužel
v druhém poločase přišel
výpadek Huslenek, který
domácí potrestali dvěma
góly (0:2).
Do nové sezóny už
Huslenky nastupují bez
trenéra Antonína Trlici,
za kterého se jim doposud
nepodařilo najít náhradu,
takže na trenérském
postu zaskakuje současný
předseda fotbalového
oddílu Zbyněk Januš. Huslenský tým
také čeká obroda, pomalu je začínají
opouštět stálice místního týmu David
Pisklák a Pavel Tydlačka, a tak předávají
zkušenosti svým mladším následovníkům.
Huslenky tak potřebovaly doplnit bílá
místa ve střední záloze a obraně. Náhradu
za středního záložníka našli v podobě
Tomáše Helise ze Lhoty u Vsetína a do
obrany se vrátili Petr Obr a Stanislav
Václavík z Halenkova. Huslenští gólmani
jsou velmi žádaní, Josef Machalec je na
hostování v Leskovci a o talentovaného
gólmana Adama Rišicu projevuje
zájem Vsetín. V mužích tak pokračuje
spolupráce s Markem Hučíkem z Hovězí,
odkud je i již huslenská stálice Radek
Koňařík.
Mladší žáci
Jedním z cílů nového výboru bylo
obnovení žákovské kategorie. V březnu
jsme se tedy domluvili se základní
školou v Huslenkách na založení
fotbalového kroužku. Prostřednictvím
školy jsme oslovili rodiče k přihlášení
svých dětí. A od dubna se začalo
trénovat každý čtvrtek v prostorách
školy. Trenéři jsou Antonín Vozák ml.,
16:30. V sezoně je čeká sedm soupeřů:
Nový Hrozenkov, Francova Lhota,
Horní Lideč, Lidečko, Liptál, Ústí
a Lužná. První zápas odehrají doma
30. 8. ve 14:30 s Francovou Lhotou.
Jak to po většinou bývá, první ročník
je vždy kritický, než si všechny děti
zvyknou na zápasové tempo, ale věříme,
že snad co nejrychleji aklimatizují a poté
budou předvádět slušné výsledky. Od
září bychom se chtěli vrátit i do školy
s kroužkem, takže budou mít dva
tréninky týdně, jeden na fotbalovém
hřišti v Huslenkách a jeden u školy.
Dorost
Trenéři dorostu jsou Petr
Tydlačka a Jan Hrbáček,
vypomáhá jim Jaromír
Hruška. Hráči dorostu začali
trénovat v únoru a využívali
především tělocvičnu na
Hovězí. Dorostenci hráli jako
na houpačce, jednou předvedli
skvělý výkon, jindy to bylo
nemastné neslané. Navíc je
někdy trápil nedostatek hráčů,
museli jim vypomáhat žáci
a scházel jim brankář, protože
jejich hlavní opory Martin Rýc
a Adam Rišica byli využíváni
především v mužské kategorii.
Momentka z dětského dne N a k o n e c s e u m í s t i l i n a
9. příčce se ziskem 23 bodů.
To by se mělo teď na podzim
Zbyněk Januš a Pavel Tydlačka, kteří se
změnit.
Do
mužské kategorie přestupují
dětem věnují i teď, po dobu přípravy na
pouze
Vlastimil
Hrbáček a Marek
sezonu. Využívali jsme dvě venkovní
Hruška.
Na
hostování
pravděpodobně
hřiště, travnaté pod školou, umělý
povrch před školou a při nepřízni počasí odejdou Adam Rišica do Vsetína
jsme se schovali do tělocvičny. U dětí a Petr Hruška do Velkých Karlovic.
to vzbudilo velký zájem a do kroužku Dorosteneckého věku naopak dosáhli
Pavel Hrbáček, Jakub Hübner-Kučera,
docházelo téměř 20 dětí různých
Daniel Januš, Marek Kocurek, Petr
věkových kategorií. Pro velký zájem
Hajdík a Adam Šimara. Navíc na Hovězí
jsme tedy do letošní sezony přihlásili
a na Halenkově nemají v zastoupení
nové mužstvo v kategorii Mladší žáci,
dorostence, takže jsme získali hráče na
ve kterém může v sezóně 2015/16 hrát hostování, z Hovězí k nám zamíří Tomáš
nejvýše ročník 2003, u dívek je to ročník Kovář a Patrik Ptáček, z Halenkova
o jeden výše, tedy 2002. Nyní mladší Radim Zavičák, Tomáš Ohryzek, Zdeněk
žáci trénují 1x týdně, a to ve čtvrtek od
Rozpis pro sezónu 2015/16
Huslenky č. 34, srpen 2015
13
Měrka a Josef Žárský. To by mělo tým
dorostu stabilizovat a věříme v lepší
umístění, než předchozí sezonu.
Tenis
Dalším hlavním úkolem bylo obnovit
tenisový oddíl v Huslenkách. Předsedou
nového tenisového oddílu se stal
Marian Kovařík, jehož prvním úkolem
bylo sehnat trenéra pro mládež. Pro
tento post se mu podařilo získat Mgr.
Miroslavu Koželuhovou, nyní Bendlovou
(bývalá vítězka Fed Cupu z roku 1975).
7. 4. 2015 proběhl nábor a v něm se
přihlásilo přes 20 dětí. Ty byly rozdělené
do tří skupin podle věku a každá skupina
měla hodinový trénink. Přes prázdniny
vzhledem k dovoleným se trénování
zúžilo na celkové dvě hodiny. Trénovat by
se mělo podle počasí ještě v září a v říjnu,
poté v tělocvičně. Jednou v tělocvičně na
Hovězí a jednou na Vsetíně, ale to už dle
zájmu rodičů. Trenérka je přesvědčena,
že zde máme mnoho talentů a pokud se
to bude dobře vyvíjet, tak od jara 2016
by chtěla přihlásit tým do kategorie
Babytenis, což je kategorie pro děti 8-9
let.
Zpráva šachového oddílu TJ Sokol
Huslenky 2014 – 2015
Úvodem bychom chtěli konstatovat, že
se spoluprací všech hráčů oddílu můžeme
být nadmíru spokojeni, jelikož sezóna,
která letos proběhla, patřila mezi ty
nejlepší za posledních deset a více let.
Na vynikajících výsledcích se podílejí
všichni hráči, kteří již reprezentují
šachový oddíl TJ Sokol Huslenky déle,
než 20-30 let.
Mezi nejstarší harcovníky herně
až doposud patří tito hráči: Antonín
Maňák, Jan Múdrý, Josef Měrka,
Václav Chrástecký, Radek Chrástecký,
Pavel Holec, Petr Mieres, Josef Múdrý,
Pavel Krátký, Rudolf Valo, Radim
Palacký a Petr Krejčí. Také musíme
vyzdvihnout vychované mladé hráče
trenérem Miroslavem Bělíčkem
v místní základní škole Huslenky, kteří
se na těchto úspěších taky podílejí,
zvláště Pavel a Petr Hrbáčkovi. Ke
zmiňovaným dobrým výsledkům nám
dopomohli i hosté z jiných šachových
oddílů, jako Vlastimil Straděj (ŠKZ
Vsetín), Vladislav Bambušek a Martin
Klíma (oba ŠO Karolinka).
Šachové družstvo oddílu TJ Sokol
Huslenky „A“ hraje okresní přebor,
kde se soutěže letos zúčastnilo 11
oddílů z různých měst a obcí. Z deseti
utkání náš oddíl vyhrál osm zápasů
a pouze 2 prohrál. Pár kol v této soutěži
triumfoval a byl na čele (1. místě)
tabulky, ale v posledním zápase prohrou
spadl na celkové třetí místo, čímž ztratil
14
Foto týmů Huslenek XVI. ročníku HSK CUP:Bílá trička
naději na postup do krajského přeboru.
Šachové družstvo oddílu TJ Sokol
Huslenky „B“ hraje regionální přebor,
kde hrálo osm oddílů. Ze sedmi utkání
vyšel náš oddíl třikrát vítězně, taktéž
třikrát remizoval a pouze jednou okusil
hořkost porážky. Celkově obsadil také
třetí místo.
V sezóně 2015 – 2016 bude družstvo
„A“ startovat opět v okresním přeboru.
V sezóně nepočítáme s posílením ze ŠO
Karolinka, a tak dostanou příležitost
hráči z našeho „B týmu“. Družstvo „B“
bude posíleno o šachové nováčky od
pana Bělíčka, kteří tak budou získávat
nové zkušenosti v šachových soutěžích.
Závěrem kdybychom měli hodnotit
účinkování našich oddílových šachistů.
Můžeme konstatovat, že výsledky
i umístění jsou na dobré až vynikající
úrovni a právem můžeme být hrdí
a spokojení v tak silné konkurenci
ostatních šachových oddílů jako ŠKZ
Vsetín, ŠO Hošťálková, Valašské
Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm
a další. Jejich šachová základna se totiž
pohybuje kolem padesáti a více hráčů.
Zároveň všichni hráči oddílu děkují
TJ Sokolu a představenstvu obce za
pochopení a podporu při rozvíjení
šachového sportu v obci Huslenky
a nadále se budou snažit o dobré
výsledky i v příštích ročnících.
Jan Múdrý
předseda šachového oddílu
Akce TJ SOKOL
TJ Sokol Huslenky se podílí i na
různých akcích či turnajů, letos tomu
nebylo jinak.
Sportovní ples 2015
Proběhl 23. 1. v Restauraci
U Pokorných. K tanci a poslechu
Foto týmů Huslenek XVI. ročníku HSK CUP: Tihelňa
Huslenky č. 34, srpen 2015
Bohužel turnaj
už ztrácí své
kouzlo, a tak se
v příštím ročníku
dočkáme určitě
zajímavých změn.
HSK Cup XVI.
Ročník
uskutečnit, a také všem týmům a
fanouškům, kteří je přijeli podpořit. A
určitě se můžeme těšit na další ročník,“
prohlásil hlavní pořadatel Jan Mazáč.
Ještě nás čekají Bohušovy penalty
a tenisový turnaj. Fotky z našich akcí
můžete shlédnout na našem ve webu
ve fotogalerii na stránkách www.sokol.
huslenky.cz, kde můžete pravidelně
sledovat probíhající akce TJ Sokol
Huslenky, popřípadě psát i své dotazy
a připomínky k naší činnosti.
V
sobotu
11.7.2015 se konal
v Huslenkách již
tradiční turnaj
v malé kopané
Spolupráce s obcí
XVI. ročník HSK
Naše spolupráce funguje po všech
C U P. T u r n a j e
Foto týmů Huslenek XVI. ročníku HSK CUP: HSK
se zúčastnilo 20 stránkách, na začátku roku nám obec
týmů z širokého schválila vysoký rozpočet pro novou
nám zahrála skupina Stram. Plesu se
valašského okolí Hovězí, Karolinka, sezonu, díky čemuž můžeme realizovat
zúčastnilo přes 150 lidí.
Hutisko, Rožnov, Valašské Meziříčí, plánované aktivity pro tento rok. Navíc
Dětský den pod záštitou starosty
Prlov a jeden tým sem dorazil až z Brna. dala naše obec letos vybudovat veřejné
obce Huslenky
Utkání řídili profesionální rozhodčí Josef osvětlení ke hřišti a nyní se také zabývá
Letos jsme se domluvili s panem Nuc, Radomír Vašek, Ladislav Kopecký a projektem na tenisovou zeď pro naše
starostou na společném uspořádání Martin Černovský. Týmy byly rozděleny malé talenty, jejíž cena se pohybuje
dětského dne, který se konal na místním do čtyř skupin, ve kterých se utkaly v řádech statisíců. Také jsme od obce
hřišti v Huslenkách, kam si našlo cestu o místa do vyřazovací části. Zápasy získali zámkovou dlažbu, která bude
přes 100 dětí. K dispozici byla spousta měly asi největší
zábavných soutěží a atrakcí, jako např. úroveň z dosud
skákací atrakce, střelba ze vzduchovky, o d e h r a n ý c h
jízda na koních, česání účesů, malování patnácti ročníků.
na obličej, předvádění hasičského útoku D o v y ř a z o v a c í
a mnoho dalších. Program doprovodila části postoupilo
mladá hudební skupina Lujana. Usilovali 16 mužstev. Na
jsme i o předváděcí akci Armády ČR, ú p l n ý v r c h o l
bohužel ministerstvo naší žádost zamítlo s s i d o š l y t ý m y
tím, že taková akce musí být naplánovaná Fru Fru a Draci
rok dopředu. Tak snad se dočkáme příští z Va l a š s k é h o
rok. Rádi bychom tímto ještě jednou Meziříčí. Jejich
finálový zápas
poděkovali všem sponzorům.
vyšel obhájci
IX. ročník
trofeje z minulého
ročníku týmu Fru
Memorial Josefa Sívka
Foto týmů Huslenek XVI. ročníku HSK CUP: Pomalá pípa
Na rozdíl od minulého roku se nám Fru, který porazil
Draky 3:1. O třetí
podařilo poskládat 4 týmy z části Bařiny,
místo rozhodovaly penalty, v nichž byli umístěna pod přístřeškem na novém hřišti
Darebňa, Kychová a Uherská, turnaj
úspěšnější MFK Hutisko proti KZB (plánuje se dokončení koncem srpna),
s přehledem vyhráli Tygři Bařiny. Utkání
Gořalé. „Letošní ročník se obzvlášť a hlavně pro nás mají mnoho cenných
řídili profesionální rozhodčí Ladislav
vydařil. Povedlo se nám po několika rad a podporují nás v našich aktivitách.
Kopecký a Libor Skalický.
letech zase naplnit Tímto bych jim chtěl velice poděkovat
kapacitu dvaceti a oufám, že naše spolupráce bude nadále
týmů. Počasí nám pokračovat.
přálo a jednotlivá
Sponzoři
utkání měla
Ve l i c e b y c h c h t ě l p o d ě k o v a t
vysokou úroveň.
M r z í n á s j e n sponzorům, jak našim hlavním Zamet
zranění jednoho spol. s r. o. a DAF INNOVA s. r. o.,
hráče, pro kterého tak i těm menším, kteří se rozhodli
m u s e l a d o j e t nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať
záchranná služba. už to bylo cestou materiální podpory,
Na závěr bych či formou finančního daru. Dále bych
r á d p o d ě k o v a l chtěl poděkovat všem našim členům
všem sponzorům, a fanouškům za jejich přízeň a doufám,
o b z v l á š ť o b c i že se budeme i nadále potkávat na akcích
H u s l e n k y, b e z pořádaných TJ Sokol Huslenky.
Za výbor TJ Sokol Huslenky
kterých by se
Foto týmů XVI. ročníku HSK CUP: Staří páni Huslenky t u r n a j n e m o h l
Zbyněk Januš
Huslenky č. 34, srpen 2015
15
Myslivecký spolek Kátlina Huslenky
Vážení spoluobčané, jménem mysliveckého spolku, který
působí v naší obci již řadu let, bych Vás chtěl seznámit s děním ve spolku. Od posledního zimního zpravodaje již uplynula
dlouhá doba. Srnci
stihli nasadit a vytlouct nové paroží,
srny kladly srnčata, nyní končí srnčí
říje... Barva paroží
je závislá na plodině, o kterou srnec
vytlouká. Někdy je
světlejší, jindy zase
tmavší. V lese podle
oškrábaného kmínku
poznáte určitě, že u
tohohle stromu srnec
byl. Mnozí zahrádkáři to poznají také,
ale už ne s takovou
radostí. Srny kladou
srnčata nikoliv na
pole, ale do vysoké
trávy. Proto se právem vždy obáváme
jarních senosečí, kdy je nutné zvěř vyhánět před vjezdem zemědělské techniky, před kterou několik dnů stará srnčata nemají
žádnou šanci.
Scházíme se pravidelně každý měsíc a neustále řešíme problémy, které s myslivostí souvisí. Ať se jedná už o činnosti v
revíru, přijímání nových adeptů a členů, řešení legislativních
věcí nebo jen tak,
když například
některý kolega
oslaví životní
jubileum nebo
bohužel, když
některý kolega
navždy odejde.
Jedním z takových setkání
byly každoroční
střelby, které se
konaly předposlední červnovou sobotu na
střelnici v Huslenkách. Před sezónou je vždy důležité osvěžit
zásady používání střelné zbraně a vyzkoušet, jestli je muška
16
stále rovná a ruka dosti pevná. Díry v papírovém terči zas tolik
neznamenají, ale ulovit srnce dle všech zásad a pravidel vyžaduje mnohem větší zodpovědnost a sklonit zbraň a nevystřelit
v ne úplně ideálních
podmínkách není
ostudou, ale právě
projevem zodpovědnosti vůči zvěři. Pro
nácvik lovecké střelby jsme stříleli na
malované terče lišky, srnce, divočáka
a kamzíka, který sice
není tolik zdejší, ale
jedná se o nádherný
terč. Pochopitelně
střelbu doprovázela
rivalita, nikdo si nechtěl udělat ostudu
a opravdu výsledky
byly dost vyrovnané.
Nejmladší členové
chtěli překvapit, ale
musí si počkat na
příště. My starší a zkušenější ještě totiž střílet umíme. Takové
posezení ke spolkovému životu patří a pouze stmeluje náš kolektiv.
Takto získané poznatky využijeme při hospodaření se zvěří.
Ono ta myslivost není určitě o tom „Tak teď půjdu a střelím si
srnce.“ Lov má svá pravidla, se zvěří jako s přírodním bohatstvím se uvážlivě hospodaří, nelze ulovit cokoliv a kdekoliv.
Vše podléhá plánování a kontrole. To bohužel spousta lidí nevidí, že ten lov je až to poslední na myslivosti. Úhyny v zimě
a při sečení, volně pobíhající psi, pytláci a jiné neočekávané
události nám dělají vždy vrásky.
Za všechny myslivce MS Kátlina Huslenky bych chtěl poděkovat všem, kteří naší činnost podporují a sympatizují s ní.
Za MS Ing. Pavel Kocurek, Ph.D.,
myslivecký hospodář
Huslenky č. 34, srpen 2015
Ze života Sboru dobrovolných hasičů Huslenky
Start do tohoto roku byl nás celkem
pozvolný, protože „tradiční“ novoroční
zahoření kontejneru s komunálním odpadem na Hřebíku se nakonec nekonalo, za
což si zaslouží zdejší obyvatelé a chataři
pochvalu. Na první a prozatím i poslední
letošní výjezd jsme si museli počkat až do
11. dubna, kdy se krátce před polednem
vymknulo z rukou jednomu nejmenovanému spoluobčanovi vypalování suché
trávy v místní části Hluboček a oheň se
začal nekontrolovaně rozšiřovat směrem k mladému lesnímu porostu. Díky
včasnému zásahu jednotek z Huslenek,
Halenkova a profesionální jednotky ze
Vsetína, byl požár rychle lokalizován
a nedošlo k větším škodám.
Hlavní událostí letošního roku byly
pro Sbor dobrovolných hasičů oslavy
80. výročí založení, které se konaly v sobotu 27. června 2015. Tyto byly zahájeny krátce po jedenácté hodině slavnostní
schůzí v sálu restaurace U Pokorných,
kde kromě členů našeho a okolních sbo-
rů, přijali pozvání také zástupci všech
spolupracujících složek v obci a vedení
naší obce. Pozvání neodmítli ani hasiči
z družební obce Jasenica a svou návštěvou nás poctil i jejich nový starosta obce
Ing. Richard Pekar. Po slavnostním pochodu od zbrojnice pokračovaly oslavy
odpoledním programem na novém hřišti,
kde mohli návštěvníci shlédnout kromě
ukázky hasičské techniky a vyproštění
osoby z havarovaného vozidla, kterou
provedla výjezdová jednotka hasičů
města Karolinky, také ukázku výcviku
policejních psů, kterou provedli psovodi
z Krajského ředitelství policie Zlínského
kraje, a na závěr ukázku slaňování z plošiny, provedenou členy Městské policie
Vsetín. V programu nechyběly ani ukázky disciplíny požární útok Plamen, provedené družstvem mladých hasičů. Dále
byla pro děti připravena soutěž v motání
hadic a dospělí si mohli vyzkoušet
Huslenky č. 34, srpen 2015
disciplínu TFA (v překladu „nejtvrdší
hasič přežije“). Po devatenácté hodině
pokračovaly oslavy v areálu Rybníček,
kde všem přítomným zahrála k tanci
i poslechu kapela Frťani. Během celého
odpoledne i večera bylo zajištěno bohaté občerstvení a návštěvníci si tak mohli
kromě specialit z udírny, pochutnat také
na výborném guláši.
Další událostí byl dne 8. Srpna 2015
9. ročník soutěže mladých hasičů v běhu na 60 m překážek. Soutěž se po osmi
letech přestěhovala z prostoru starého
hřiště u střelnice na nové hřiště, kde je
lepší sociální zázemí jak pro závodníky
i nás, pořadatele. Svou rychlost a techniku si zde poměřilo na osmdesát dívek
a chlapců ve věkovém rozpětí od 3 do 15
let, kteří byli rozděleni do šesti kategorií.
V silné konkurenci se neztratili ani naši
závodníci a někteří z nich dosáhli i na
medailové pozice.
Závěrem bych rád poděkoval všem členům SDH Huslenky, kteří se aktivně podíleli na přípravách obou zmíněných akcí,
dále pak obecnímu úřadu v Huslenkách
pod vedením pana Oldřicha Suraly za
finanční podporu a Sokolu Huslenky
v čele s předsedou panem Stanislavem
Hrbáčkem za propůjčení hřiště a prostor
v kabinách.
Jiří Světinský, velitel SDH Huslenky
17
CharitA Svaté rodiny Nový Hrozenkov
DOMA - Domácí hospicová péče
Umírání je přirozenou součástí života.
Zároveň je to ale náročné období jak pro
umírajícího, tak i pro jeho nejbližší.
Posláním služby DOMA - Domácí hospicové péče je pomoci nemocnému a jeho
rodině tuto situaci zvládnout a umožnit
nemocnému strávit poslední období života v jeho domácím prostředí v kruhu
blízkých.
Poskytujeme individuální, komplexní
a dostupnou péči a pomoc těžce nemocným, umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí.
Podmínky zavedení hospicové péče:
Nemocný si přeje hospicovou péči
v domácím prostředí.
Ošetřující lékař rozhodne o zavedení
symptomatické léčby. Toto rozhodnutí
musí být uvedeno ve zdravotnické dokumentaci nemocného.
Domácí zázemí nemocného je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování (kvalitní lůžko, pomůcky proti proleženinám apod.). Všechny tyto pomůcky
je možné zapůjčit u nás.
Rodinní příslušníci jsou schopni zajistit
nemocnému základní životní potřeby –
stravu, pitný režim, polohování a hygienu. V dohledu nad nemocným a v pečovatelské úloze může rodině také pomoci
personál pečovatelské služby a služby
osobní asistence.
Přípravu na zavedení péče zajišťuje
tzv. koordinátor hospicové péče – zkušená zdravotní sestra. Koordinátor
vlastní registraci odborné způsobilosti
k práci bez odborného dohledu vydanou
Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Multidisciplinární tým
poskytující péči a pomoc:
- sociální pracovník - základní sociální
poradenství
- zdravotní sestry - ošetřovatelská péče,
hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je nutná indikace lékaře
- pečovatelky - sociální péče, hrazena
klientem dle platného ceníku Charitní pečovatelské služby
- osobní asistenti - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku charitní
Osobní asistence
- pastorační asistent Charity Nový
Hrozenkov
- dobrovolníci
Spolupracujeme:
- s praktickými lékaři
- s odborným lékařem - specialistou na
léčbu bolesti
- s psychologem, s duchovními
18
Všichni členové našeho multidisciplinárního týmu jsou profesionálové ve
svém oboru, mají zkušenosti s paliativní péčí a zároveň kladou velký důraz na
lidský přístup k pacientovi i jeho rodině.
Hlavní náplní pracovní náplní týmu je
paliativní ošetřovatelská péče. Provádějí
ji zdravotní sestry, které vlastní registraci
odborné způsobilosti k práci bez odborného dohledu vydanou Ministerstvem
zdravotnictví ČR.
Služba je poskytována 24 hodin, 7 dní
v týdnu. Je řešena formou pohotovosti.
Na základě ordinace lékaře je možné poskytnout péči až 6 hodin denně
Kontakty:
Koordinátor DOMA - Domácí hospicové péče:
Jarmila Škarpová, tel. 571 410 087,
737 572 190
Sociální pracovník:
Eva Slováčková, tel.: 571 410 087,
728 324 494
www.nhrozenkov.charita.cz
Sociální automobil
pro Charitu Nový Hrozenkov
Již řadu let jsme měli podanou žádost
u firmy Kompakt o dodání sociálního automobilu. Jsme rádi, že jsme se dočkali.
Co si pod tímto názvem „ sociální auto-
mobil“ můžete představit? A komu bude
sloužit? Jde o automobil, určený pro sociální služby, který je zakoupen z finančních příspěvků místních i vzdálenějších
firem. O které firmy jde, si můžete přečíst
přímo na automobilu. Je totiž celý polepen logy jejich jednotlivých zástupců.
Určen bude v současné době pro Dům
pokojného stáří a Víceúčelový charitní
dům v Halenkově, jak pro dovoz obědů,
tak také pro odvoz obyvatel k lékaři, případně za jiným účelem.
Slavnostní předání proběhlo ve čtvrtek
25. 6. 2015 u Víceúčelového charitního
domu v Halenkově za účasti zástupce firmy Kompakt přímo z Poděbrad, kde firma sídlí, a dále zástupců firmy Kompakt
za regiony Valašské Meziříčí, Rožnov
pod Radhoštěm a Frenštát, kterým tímto
děkuji za jejich pomoc při získávání darů.
Mezi vzácné hosty patřili pan Ing.
Dalibor Krpenský, prokurista firmy
Austin Powder – jeden z dárců a náš
dlouholetý podporovatel, paní starostka
Bc. Stanislava Špruncová a pan starosta
Ing. Jiří Lušovský.
Na šťastnou cestu nám automobil požehnal pan farář Mgr. Miroslaw
Lukasiewicz.
Slavnostní setkání proběhlo v příjemném prostředí Denního
stacionáře.
Ing. Danuše Martinková, ředitelka
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov oznamuje, že má volnou kapacitu
v pečovatelské službě a Osobní asistenci.
Tyto služby jsou poskytovány v domácnostech zájemců. Nabízíme Vám pomoc
s hygienickou péčí, s přípravou a podáváním jídla, s úklidem, nákupem, s dovozem
např. k lékaři, s vyplněním volného času a poskytnutím společnosti pro Vaše blízké.
Služby poskytujeme i několikrát denně, v různé délce podle potřeb Vašich blízkých.
Kontakt: Charitní pečovatelská služba - tel. 728 324 494, 728 324 457
Osobní asistence - tel. 733 685 408
pevná tel. linka pro obě služby - 571 410 087
Huslenky č. 34, srpen 2015
Letní pozdrav ze sboru Českobratrské církve evangelické v Huslenkách
Milí čtenáři zpravodaje,
co se v letošním roce u nás událo, co
se děje a co chystáme v nejbližší době?
Přelom jara a léta byl v našem sboru
tradičně časem bohatým na různé akce
a setkání. Poslední květnový pátek
jsme již počtvrté otevřeli kostel široké
veřejnost, místním i hostům, při Noci
kostelů. Pro všechny návštěvníky byl
připraven bohatý kulturní program.
V rámci večera vystoupily například
děti bařinské školy s pásmem písní;
varhaník sboru Jaroslav Suchý zase
při krátkém koncertu představil nové
sborové harmonium, jež má sloužit
k doprovázení zpěvu především při
bohoslužbách ve farním sále. Farář
Jiří Palán svou přednáškou připomněl
osobnost Mistra Jana Husa.
Již 600. výročí Husovy mučednické
smrti jsme vzpomněli i při bohoslužbách
v dřevěném kostele ve Valašském muzeu
v přírodě 6. července. Rožnovský farář
Josef Hurta připomněl památku Mistra
Jana z kazatelny tolerančního kostelíka
originálním Husovým kázáním.
Událostí, jež má pro život huslenského
evangelického sboru ten největší význam,
však bylo pověření nového staršovstva
v čele s kurátorem Jiřím Sívkem.
Pověření proběhlo při slavnostních
bohoslužbách poslední červnovou neděli.
Nové staršovstvo čeká společně
s farářem množství úkolů v oblasti
bohoslužebné, hospodářské i pastorační.
V nejbližší době se chystáme například
k provedení terénních úprav na farní
zahradě rozrušené po budování
kanalizace.
Začátek nového školního roku je však
v evangelické církvi především časem,
kdy se obnovuje sborový život a nadchází
opět čas pro setkávání.
Ve školách na Hovězí a v Huslenkách
se po prázdninách rozběhne výuka
náboženství, na faře biblické hodiny,
konfirmační cvičení a sdružení mládeže.
Souběžně s bohoslužbami se od září koná
nedělní besídka dětí. Každé pondělní
dopoledne se na faře schází i maminky
s dětmi.
Zveme vás však nejen k pravidelným
a již zaběhlým shromážděním. Na
podzim chystáme třeba i farní zabíjačku.
Určitě přijďte, jistě to bude - v každém
slova smyslu - výborné!
O aktualitách ze sborového života
i čase konání pravidelných shromáždění
a dalších setkáních se více dozvíte na
webových stránkách cce.huslenky.cz.
Tam si můžete i přečíst některá kázání
nebo si prohlédnout fotogalerii.
Přeji Vám všem krásný zbytek léta,
dobré vykročení do nového školního roku
a podzim plný barev a hojné úrody!
Jiří Palán
Diakonie otevřela první dobročinný obchůdek
Daruj – pomůžeš a Koupíš – pomůžeš. Dvě jednoduchá motta, která vyjadřují hlavní smysl vzniku Dobročinného
obchůdku ve Vsetíně, v okrese je prvním
svého druhu. Vsetínská Diakonie tak chce
získat další finanční prostředky na pomoc
potřebným.
V úterý 2. června otevřela Diakonie
Vsetín svůj dobročinný obchůdek. Proč
dobročinný? Každý předmět, který zde
lidé zakoupí, přispěje na dobrou věc – na
pomoc seniorům a lidem v sociálně tíživé
situaci. Přispěje však i ten, kdo daruje do
obchůdku, co mu doma jen leží a není
využito. Může to být oblečení, bižuterie, sklo a keramika či plyšové hračky.
Dobročinný obchůdek najdete v blízkosti
supermarketu Albert, na ulici Na Příkopě
814, vstup je z Václavkovy ulice.
Koupíš - pomůžeš
Sortiment nabízeného zboží dobročinného obchůdku je široký a ceny příjemné. Ke koupi je zde oblečení pro děti
Huslenky č. 34, srpen 2015
i dospělé, kabelky, šátky, bižuterie, ale i
sklo, porcelán či keramika. Děti si mohou vybrat z velkého množství plyšových
hraček. Obchůdek nabízí i Fair trade zboží – různé druhy kávy, čajů a okolády.
Postaráno zde bude nejen o nakupující,
ale i o děti, pro něž je připraven dětský
koutek. Pro čekající „protějšky“ zas
příjemné posezení venku v pohodlných
křeslech, do budoucna i s nabídkou dobré
kávy.
Otevírací doba obchůdku je od
pondělí do pátku 9,00 – 17,00 hodin,
v sobotu bude otevřeno od 9,00 – 11,00
hodin.
Daruj - pomůžeš
Pokud i vy máte věci, které se rozhodnete do dobročinného obchůdku darovat, můžete je nosit v malém množství
(1 taška) přímo do obchodu, větší množství převezmou pracovníci Diakonie na
Domově Jabloňová (ulice Strmá, č. 26)
každou středu od 14,00 – 16,00 hodin, po
domluvě i jinak. (Kontakt: 723 490 712
nebo 732 363 859).
Výtěžek z prodeje dobročinného obchůdku pomůže stabilizovat finanční
situaci Diakonie Vsetín. Pomoci se tak
i nadále dočkají senioři a lidé v sociálně
tíživé situaci na Vsetínsku.
Slavnostního otevření dobročinného
obchůdku se účastnila pestrá společnost:
1. místostarostka Vsetína Mgr. Simona
Hlaváčová, JUDr. Jitka Hoplíčková,
předsedkyně správní rady Nadace pro
výstavbu penzionů pro seniory, s komplexními službami, evangelický farář
Bronislav Czudek, klienti a pracovníci
Diakonie Vsetín, zástupci místních organizací a médií i lidé ze Vsetína a okolí.
Ředitel Diakonie Vsetín Ing. Dan Žárský
poděkoval všem, kdo se podíleli na zrodu
a přípravě obchůdku a vysvětlil princip
jeho fungování. Nechyběla ani výzva
k přítomným: „Těšíme se na vaše příznivé přijetí této nové formy podpory ve
službě potřebným“.
19
HUSLENSKÉ SLAVNOSTI
5. září 2015
PROGRAM:
1 4 :00 Zahájení
1 4 : 1 5 Vystoupení žáků ZŠ
1 4 :45 Vystoupení žáků MŠ
1 5 : 1 5 Balónkový klaun
1 6 :00 Soutěž
1 6 :45 Petra Černocká
1 8 :00 Kouzelník Šeklin
1 9 :00 BONEY M revival
20:30 Ohňostroj
2 1 :00 STRAM
Akce se koná pod záštitou
Ing. Mariana Jurečky , ministra zemědělství
a MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje.
PŘEHLED SPONZORŮ:
Porr a.s., Praha * Zamet spol. s r.o., Nový Hrozenkov * Empemont s.r.o., Val. Meziříčí * Repont s.r.o., Lipník nad Bečvou * Stavební
mechanizace – servis, s.r.o., Val. Meziříčí * Ing. Jaroslav Eršil, geodetické práce, Vsetín * Stanislav Olšák, Velkoobchod, Vsetín *
Tydlačka Ivo, ValGlass CZ s.r.o., Hovězí * Voding Hranice, spol. s r.o. * Milan Matouš, grafik, Nový Jičín * Marek Orság, Rybníček
Huslenky * Daf Innova s.r.o., Huslenky * Ing. Lenka Trlicová, projektová činnost, Janová * Ing. Karel Trlica, Autorizovaný inženýr, Janová *
Internext 2000, s.r.o., Vsetín * TM Stav, spol. s r.o., Vsetín * Zdeňka Pončíková, Veloobchod-Maloobchod, Huslenky * SOH, s.r.o. Huslenky *
ZEMAN-les s.r.o. Zubří * Pavel Jašek, vodo-topo-plyn Huslenky * Jan Strnadel, EMS Huslenky * BS Vsetín, s.r.o. * Jarmila Uhříková,
Restaurace u Pokorných, Huslenky * Radek Šimara, obchodní a serv. činnost Huslenky * MSS-projekt s.r.o., projekce Vsetín * Radim
Varaja, Zděchov * Jana Běťáková, Huslenky
Huslenky - Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: O. Surala, H. Jurčíková, J. Relovská,
K. Jakešová, P. Sívková, J. Sklářová, J. Kopecká, J. Václavíková, L. Kašparová, V. Bednářová, L. Krampotová,
Z. Januš, J. Múdry, J. Světínský, L. Maňáková, T. Talanda, P. Kocurek, Charita Nový Hrozenkov, Diakonie Vsetín,
J. Palán. Foto: J. Pechal a archivy organizací. Vyšlo v srpnu 2015 v nákladu 800 ks. Grafická úprava a zlom: DAF
INNOVA s.r.o., Denisa Halašová. Tisk: GARAMOND Vsetín. Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu
OÚ Huslenky, tel.: 571 165 111, [email protected] nebo [email protected] Internetová adresa: www.huslenky.cz

Podobné dokumenty