IT_572 Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Komentáře

Transkript

IT_572 Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
IT_572
Přehled nástrojů CASE na
tuzemském trhu
ZS 2005/2006
Ekaterina Bokova
Michal Hauzírek
Dana Malcová
František Nagy
Petr Vožda
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Obsah
Obsah
Obsah.......................................................................................................................................... 2
Úvod ........................................................................................................................................... 4
Cíle práce................................................................................................................................ 4
Úvod do CASE........................................................................................................................... 4
Co je to CASE ........................................................................................................................ 4
Způsoby klasifikace nástrojů CASE ...................................................................................... 4
Přínosy využití nástrojů CASE .............................................................................................. 5
Rizika využití nástrojů CASE ................................................................................................ 6
Popisované produkty .................................................................................................................. 6
Zahraniční komerční produkty ................................................................................................... 7
IBM Rational SW Modeler .................................................................................................... 7
Charakteristika produktu .................................................................................................... 7
Podporovaná funkcionalita................................................................................................. 7
Systémové požadavky ........................................................................................................ 8
Oracle Designer 10g............................................................................................................. 10
Charakteristika produktu .................................................................................................. 10
Podporovaná funkcionalita............................................................................................... 11
Select Component Architect................................................................................................. 14
Charakteristika produktu .................................................................................................. 14
Podporovaná funkcionalita............................................................................................... 14
Systémové požadavky ...................................................................................................... 16
Sybase PowerDesigner 11 .................................................................................................... 17
Charakteristika produktu .................................................................................................. 17
Podporovaná funkcionalita............................................................................................... 18
Systémové požadavky ...................................................................................................... 20
Domácí komerční produkty...................................................................................................... 22
CASE Studio 2 CZ ............................................................................................................... 22
Charakteristika produktu .................................................................................................. 22
Podporovaná funkcionalita............................................................................................... 22
Systémové požadavky ...................................................................................................... 24
XTG Data Modeller ............................................................................................................. 25
Charakteristika produktu .................................................................................................. 25
Podporovaná funkcionalita............................................................................................... 25
Varianty XTG Data Modeller .......................................................................................... 27
Systémové požadavky:..................................................................................................... 27
Free/Open Source produkty ..................................................................................................... 29
JUDE/Community................................................................................................................ 29
Charakteristika produktu .................................................................................................. 29
Podporovaná funkcionalita............................................................................................... 29
Systémové požadavky ...................................................................................................... 30
Open System Architect......................................................................................................... 31
Charakteristika produktu .................................................................................................. 31
Podporovaná funkcionalita............................................................................................... 32
Umbrello UML Modeller ..................................................................................................... 34
Charakteristika produktu .................................................................................................. 34
Podporovaná funkcionalita............................................................................................... 35
Závěr......................................................................................................................................... 37
Seznam obrázků ....................................................................................................................... 38
strana 2
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Obsah
Seznam tabulek ........................................................................................................................ 38
Použité zdroje........................................................................................................................... 39
strana 3
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Úvod
Úvod
Cíle práce
Jako cíle naší práce jsme si zvolili následující dva body. Prvním je poskytnout stručný
teoretický úvod do problematiky CASE spolu se základními přínosy a riziky jejich využití.
Druhým a zásadním je potom popis funkcionality vybraných špičkových světových CASE
nástrojů dostupných na českém trhu a jejich porovnání s existujícími tuzemskými nástroji a
vybranými dostupnými free/open source řešeními.
Úvod do CASE
Co je to CASE
Od počátků vývoje software byla pociťována potřeba automatizovaných nástrojů, jejichž
využití by tuto práci velmi usnadnilo. Původně byl zájem směrován na nástroje pro podporu
programování jako jsou různé překladače, kompilery, assemblery, zavaděče. Ale jak se
počítače stávali stále výkonnějšími a počítačové programy stále složitějšími, začala se paleta
těchto nástrojů rozšiřovat. Především využívání interaktivních systémů se sdílením času
nastartovalo rozvoj editorů, debuggerů a analyzérů kódu. Z těchto nástrojů se postupem času
vyvinuly robustní integrované CASE nástroje, jaké známe dnes.
Existuje mnoho definic CASE a nástrojů CASE, pro tuto práci jsme vybrali definice Carnegie
Mellon Software Engineering Institute:
CASE (Computer Aided Software Engineering)
→ vývoj software s využitím počítačové podpory
nástroj CASE
→ sada softwarových nástrojů podporujících určité fáze vývoje informačního systému
Způsoby klasifikace nástrojů CASE
interaktivity
o CASE nástroje, které jsou interaktivní ze své podstaty (např. nástroje
podporující metodu návrhu)
o CASE nástroje, které nejsou interaktivní (tzv. vývojové nástroje, např.
kompilery)
fáze projektu vývoje software, v níž jsou využívány
o front-end CASE nástroje (využívány v dřívějších fázích projektu – např.
nástroje na podporu návrhu)
o back-end CASE nástroje (využívány v dřívějších fázích projektu – např.
kompilery a nástroje podporující testování)
toho, zda jsou využívány během celého životního cyklu software
o vertikální CASE nástroje (nástroje podporující jen dílčí krok životního cyklu
software či dílčí oblast – např. zjišťování uživatelských požadavků nebo
kódování)
strana 4
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Úvod
o horizontální CASE nástroje (nástroje podporující několik kroků životního
cyklu software či více oblastí – např. nástroje pro tvorbu dokumentace či řízení
konfigurace)
stupně integrace
o CASE tools (nástroje zabezpečující automatizovanou podporu libovolné úlohy
životního cyklu software)
o CASE toolkits (soubor integrovaných softwarových nástrojů, který poskytuje
částečnou či komplexní podporu jen v rámci jedné fáze životního cyklu
software)
o CASE workbenches (množina integrovaných CASE tools nebo CASE
toolkits, která poskytuje částečnou či komplexní podporu v minimálně dvou
fázích životního cyklu software)
o I – CASE (představuje nejvyšší stupeň integrace; představuje propojení
několika CASE tools, CASE toolkits a CASE workbenches)
fází životního cyklu informačního systému, v nichž jsou využívány
o Pre CASE (podporuje činnosti předcházející vývoji IS – globální strategie)
o Upper CASE (podporuje tvorbu informační strategie a fázi analýzy)
o Middle CASE (podporuje tvorbu globálního a detailního návrhu IS)
o Lower CASE (podporuje fázi implementace)
o Post CASE (podporuje fázi uvedení IS do provozu, provoz, údržbu,
reengineering)
můžeme se setkat i s jednodušším členěním na:
Upper CASE (nástroje podporující fáze analýzy a návrhu – např. nástroje pro tvorbu
diagramů, generování reportů a formulářů a analytické nástroje)
Lower CASE (nástroje podporující fáze implementace, testování a řízení konfigurací)
Přínosy využití nástrojů CASE
Využití nástrojů CASE s sebou přináší celou řadu výhod, uvádíme zde nejpodstatnější z nich.
Vyšší produktivita práce
Díky automatizaci práce, kterou s sebou využití nástrojů CASE přináší, dochází k urychlení
práce - zvláště při tvorbě různých diagramů. Odhaduje se, že při využití nástrojů CASE může
dojít ke zvýšení produktivity práce až na 200 % původní hodnoty.
Méně chyb
Využití nástrojů CASE s sebou přináší možnost průběžných kontrol, které vedou ke včasnému
odstraňování chyb. Čím dříve jsou chyby detekovány a odstraněny, tím nižší jsou náklady
s tímto spojené. Jak se systém stává větším a robustnějším, je identifikace chyb obtížnější a
jejich odstraňování problematičtější a nákladnější. Nástroje CASE též usnadňují komunikaci
problémů v rámci velkých týmů podílejících se na vývoji systému, již je obtížné řídit a která
je velmi náročná na čas i nákladná.
Snazší údržba a další vývoj výsledného produktu
Výsledkem kvalitnějšího návrhu, dokonalejší analýzy, automatického generování kódu,
automatizovaného testování a včasného odstraňování chyb je vyšší kvalita celého systému.
strana 5
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Úvod
K tomu je navíc k dispozici kvalitnější dokumentace, což s sebou přináší snadnější a tudíž
levnější údržbu systému během celého jeho životního cyklu.
Díky nástrojům podporujícím reengineering vyžaduje tento proces méně času a dalších
zdrojů, což vede k vyšší efektivitě práce.
Kvalitnější dokumentace
CASE nástroje umožňují snazší tvorbu přesnější dokumentace, která je automaticky
generována. Většina nástrojů využívá revizí pro poznámky k vývoji a údržbě systému.
Umožnění větší participace uživatelů na vývoji produktu
Využití CASE nástrojů umožňuje (díky srozumitelným diagramům) větší participaci uživatelů
na vývoji produktu, což vede k lepšímu přijetí nového systému. Zároveň dochází ke zkrácení
doby nutné k zaučení uživatelů v práci s novým systém.
Rizika využití nástrojů CASE
Ačkoliv s sebou využití nástrojů CASE přináší mnoho výhod, je třeba zmínit se i o jeho
rizicích.
Nevhodný výběr nástroje či jejich kombinace
Abychom díky využití nástrojů CASE dosáhli úspory nákladů, je důležité dbát na správný
výběr nástroje. Dále musíme věnovat pozornost integraci nástrojů CASE a integraci dat přes
všechny platformy. Zvláště musíme mít na zřeteli možnost přechodu z jednoho nástroje
CASE na jiný.
Vysoké náklady na pořízení nástroje
Nástroje CASE nejsou levnou záležitostí. Při kalkulaci nákladů na jejich pořízení nesmíme
opomenout zahrnout náklady na potřebný hardware, software, školení zaměstnanců a náklady
na podporu. Teprve tyto celkové náklady porovnáváme s úsporami, které si od zavedení
nástroje slibujeme.
Vysoké nároky na znalosti uživatelů
Při zavádění nástrojů CASE musíme počítat s náklady a časem potřebným na osvojení si
práce s novým nástrojem jeho uživateli. Z tohoto důvodu vzniklo odvětví poradenství pro
nástroje CASE. Konzultanti jsou připraveni poskytnout svým zákazníkům školení přímo
v prostorách jejich firmy. Takováto školení mohou být významným faktorem urychlujícím
proces učení.
Popisované produkty
Při výběru produktů pro naši práci jsme vyšli ze zmiňovaných cílů. Vybrali jsme několik
významných zástupců dostupných na tuzemském trhu z každé skupiny (tj. špičkové
zahraniční produkty, domácí produkty a free/open source nástroje).
strana 6
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
Zahraniční komerční produkty
IBM Rational SW Modeler
Verze:
V6.0
Výrobce:
IBM Corporation (www.ibm.com/us)
1133 Westchester Ave., New York
USA
Distributor:
IBM Česká republika, s.r.o. (www.ibm.com/cz)
V Parku 2294/4, Praha 4
Lokalizace ČR:
ANO
Demoverze:
ANO
Cena licence:
€1821 bez daně
Platforma:
Linux, Windows 2000 a vyšší
Charakteristika produktu
IBM Rational Software Modeler je užívateľsky prispôsobiteľný nástroj pre design využívajúci
UML vizuálne modelovanie, ktoré umožňuje užívateľom dokumentovať a spojovať rôzne
pohľady na systém. Je určený pre architektov, systémových analytikov a návrhárov
zodpovedných za špecifikácie a podporu týchto rôznych pohľadov na systém behom vývoja.
Nástroj je založený na štandarde UML 2.0, podporuje vytváranie meta-modelov a definovanie
obmedzení softwarovej architektúry prostredníctvom Object constraint language. Podporuje
tímový vývoj, pretože ho je možné integrovať s ostatnými nástrojmi v podniku. Umožňuje
modelovanie pre prostredie Windows i Linux.
IBM Rational Software Modeler je vytvorený na otvorenej a rozšíriteľnej platforme Eclipse 3
a funguje s viacerými otvorenými štandardmi. Výhodou Software Modeleru je tiež integrácia
s ďalšími produktmi IBM (RequisitePro, ClearCase LT, ClearQuest). Zákazníci môžu včleniť
praktiky modelovania do stávajúceho prostredia.
Podporovaná funkcionalita
modelovanie v UML 2.0
popísanie a dokumentovanie modelu - free-form, topic, browse diagramy
konfigurovanie projektu podľa metodiky RUP so sprievodcom dynamicky reagujúcim
na aktuálne súvislosti
Model Driven Architecture
definície obmedzení pomocou Object Constrain Language
kontroly na výskyt nedoporučovaných štruktúr - antipaterny
podporuje UML V2.0 metamodel a Eclipse open source APIs, vrátane Eclipse
Modeling Framework (EMF)
import modelov z Rational Rose a z XDE
možnosť prispôsobovania (customization) modelovacieho prostredia v JAVA
strana 7
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
podpora tímovej práce (multi-model, compare, merge..)
prepojenie na systém správy požiadaviek
prepojenie na generovanie dokumentácie
Modelovanie v UML 2.0 a prepojenie na generovanie dokumentácie
Podpopruje Use Case Class, Sequence, Activity, Composite Structure, State Machine,
Communication, Component, Deployment diagramy. Z UML dokáže priamo generovať
reporty do HTML, PDF a XML.
Model driven architecture
IBM SW Modeler podporuje transformačné pravidlá a návrhové vzory pre transformácie z
analytických modelov do platformovo nezávislej architektúry aplikácie
vrátane najčastejšie používaných vzorov architektúry aplikácie GOF (Erich Gamma,
Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides)
chovanie sa - observer, mediator, interpreter, iterator, command, chain of
responsibility ...
o vytváranie - abstract factory, builder, factory method, prototype, singleton ...
o štruktúra - adapter, bridge, composite, decorator, facade, proxy ...
o
možnosť upravovania a tvorby vlastných vzorov
správa repozitory so vzormi
Open API
Podporuje prispôsobenie a rozširovanie modelovacieho prostredia. Vytváranie UML profilu a
jeho editáciu, za účelom prispôsobenia vlastností uchovaných v UML modeloch. Organizácie
majú možnosť vyvinúť plug-iny za účelom customizácie analýzy a designovacích nástroj pre
vlastné prostredie a vývoj. Podporuje vytvorenie ekosystému, povoľujúc tak ďalším
vendorom vyvinúť integrácie.
Systémové požadavky
Pentium3, 500 Mhz; doporučeno Pentium4, 1.4 GHz
Paměť 384 MB; doporučeno 1 GB RAM
Volné místo na disku 1 GB
Některý z následujících operačních systémů:
Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 1, 2
Microsoft Windows 2000 Professional, Service Pack 3, 4
Microsoft Windows 2000 Server, Service Pack 3, 4
Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Service Pack 3, 4
Microsoft Windows 2003 Standard Edition
Microsoft Windows 2003 Enterprise Edition
Linux: Red Hat Enterprise Linux WS 3.0
Linux: SuSE Linux Enterprise Server 9.0
strana 8
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
Obrázek 1 IBM Rational Software Modeler – prostředí programu a propojení diagramů
Obrázek 2 IBM Rational Software Modeler –Use Case
strana 9
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
Oracle Designer 10g
Verze:
10gR2 (10.1.2.0.2) (září 2005)
jako součást Oracle Developer Suite
Výrobce:
ORACLE (www.oracle.com)
Distributor:
Oracle Czech s.r.o. (www.oracle.cz)
Škrétova 12 – Vinohrady
email: [email protected]
Lokalizace ČR:
ANO
Demoverze:
ANO
Cena licence:
€4 253
Platforma:
Linux, Solaris, HP-UX, MS Windows
Charakteristika produktu
Oracle Designer představuje integrovaný CASE-nástroj, který podporuje automatizování
procesů celého životního cyklu složitých aplikací, včetně analýzy požadavků, detailní analýzy
konkrétní oblasti, projektování, programování, testování, podpory a tvorby dokumentace.
Tento nástroj je postaven v souladu s metodologií strukturovaného programování, kdy vývoj
aplikace je představen řetězcem přesně stanovených kroků a etap. Oracle Designer podporuje
každou s těchto etap od sběru a obecné analýzy požadavků až po podporu hotového produktu.
Jako základní a nejdůležitější etapy vývoje systémů se berou modelování a analýza business
procesů, vývoj koncepčních modelů, projektování aplikace a realizace.
První etapa je spojená s modelováním a analýzou podnikových procesů. Součástí Oracle
Designer jsou prostředky, které umožňují modelovat presesy a vztahy mezi nimi a analyzovat
je. Dává možnost konstrukce modelu průběhu jednotlivých procesů, bohaté signalizace stavu
s využitím zvukových efektů, obrázku, animací. Pomocí těchto multimediálních technik lze
proces animovat, ilustrovat tak modely časového průběhu a zachytit výsledky a obchodní
příležitosti. Výsledkem druhé etapy jsou detailní modely vybrané oblasti. V další etapě –
projektování – na základě koncepčních modelů se vytváří technická specifikace budoucí
aplikace, vytváří se struktura databáze a jsou specifikované funkční moduly budoucí aplikace.
Oracle Designer umožňuje pomocí nástrojů, které má na základě koncepčních modelů provést
tento krok automaticky. V poslední etapě jsou vytvářené konkrétní kódy programů, které
odpovídají specifikaci v předchozích krocích.
Využití generátorů aplikaci, které jsou součástí Oracle Designer umožňuje plně automatizovat
celý proces, zkrátit dobu vývoje aplikace a zvýšit její kvalitu a spolehlivost. Oracle Designer
umožňuje generovat komponenty nejen pro databáze Oracle, ale také podporuje i jiné, jako
například SQL Server, DB/2, Sybase a další. Všechny modely a specifikace, které se týkají
projektu vývoje aplikace jsou uložené v centrální bance dat (repository) a umožňuje
uchovávat nejenom metadata, ale také jakékoliv soubory s dokumentací, kódy programů atd.
Repository podporuje víceuživatelský přístup, což umožňuje efektivnost a sladění práce
analytiků, programátorů a jiných účastníků projektu. V repository jsou také dostupné nástroje
administrace, včetně řízení přístupů uživatelů, export a import části repository, nebo jeho
strana 10
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
celku atd. Oracle Designer také obsahuje systém verzování, což umožňuje uchovávat historie
všech objektů, porovnávání a slučování.
Podporovaná funkcionalita
Souhrn možnosti, které poskytuje Oracle Designer:
Několik typů diagramů
plná kontrola vývoje a dodržování požadavků zákazníku
automatické generování zdrojového kódu
generování skriptů
podpora týmové práce
verzování
prototypování
reenginiring, BPR
vývoj a modifikace sežitých aplikace
nezávislost na systému
Několik typů diagramů
Oracle Designer podporuje následující typy diagramů:
Process diagram
Dataflow diagram
Function Hierarchy diagram
Entity Relationship diagram
Matrix diagram
Generování skriptů
Podporována jsou následující prostředí:
Oracle
DB/2
Microsoft SQL Server
Sybase
+ další které vyhovují standardu ANSI
Nástroje, které v sobě zahrnuje Oracle Designer jsou rozděleny do několika skupin:
modelování požadavku
transformace předběžného designu
navrhování a generování
konfigurační nástroje Repository
Ke všem nástrojům se přistupuje přes jednotnou obrazovku, tzv. Oracle Disigner Front Panel.
V každé skupině existuje několik nástrojů využívaných v teto oblasti, vybrané z něj jsou
popsané dále.
Modelování požadavků na systém: Proces Modeler
Nástroj Proces Modeler umožňuje namodelovat současné/nově navrhované presesy, včetně
metrik jako čas nebo náklady. Umožňuje například rozpad jednotlivých činnosti na
strana 11
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
podprocesy, barevné rozlišování různých toku (dat, materiálů atd.), což je důležité pro lepší
přehlednost modelu.
Entity Relationship Diagrammer
Entity Relationship Diagrammer reprezentuje požadavky systému zaměřeného na data. Dále
poskytuje přístup k nástroji Database Design Transformer, aby se daly snadno vytvořit
standardní databázové prvky. Tento nástroj umožňuje v standardní notaci presentovat entity,
jejich atributy a vztahy mezi jednotlivými entitami.
Function Hierarchy Diagrammer
Nástroj reprezentuje základní podnikové funkce, které se v podniku vyskytují. Vyjádření
ilustruje jako jsou užívány jednotlivé entity a jejich atributy. Nástroj obsahuje podporu
„Function Point Analysis“ pro podporu řízení projektů a také poskytuje přístup k „Application
Design Patterns“ pro tvorbu standardních návrhových vzorů.
Nástroj umožňuje například rozpad funkci na podfunkce (tzv. drilldown), u každé funkce je
možnost definovat odezvu, entity které využívá a také jakým způsobem je využívá (např.
create, update atd.). Další možnosti je definice druhu funkce (např. jestli je manuální).
Dataflow Diagrammer
Nástroj vyjadřuje jako se pohybují data v rámci podniku na jakékoliv úrovni. Slouží
především k identifikaci existence závislostí mezi daty, např. mezi datovým skladem a
základní podnikovou funkcí.
Database Design Transformer.
Tento nástroj umožňuje z diagramu entit vytvořit první návrh databáze podle požadavků
kladených na systém. Vytvářejí se tabulky, atributy, cizí klíče a td.
Aplication Design Transformer
Umožňuje vytvořit první „nástřel“ návrhu aplikace na základě funkci a business jednotek
definovaných při zadávaní požadavku na systém požadavků. Především se jedná o jednotlivé
možné kandidáty na menu, moduly atd. které mohou být lehce implementovaný jako Oracle
Forms, Oracle Reports nebo Web PL/SQL pomocí nástroje Design Editor.
Obrázek 3 Oracle Designer – Front Panel
strana 12
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
Obrázek 4 Oracle Designer – Proces Modeler
Obrázek 5 Oracle Designer – function hierarchy diagrammer
strana 13
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
Select Component Architect
Verze:
6.0
Výrobce:
Select Business Solutions, Inc. (www.selectbs.com)
Distributor:
LBMS, s.r.o. (www.lbms.cz)
Sokolovská 77, Praha 8
Lokalizace ČR:
NE (pouze některé exportní šablony)
Demoverze:
možnost „ověření produktu“
Cena licence:
N/A
Platforma:
Windows
Charakteristika produktu
Select Component Architect je jedním z množiny nástrojů balíku Select Component Factory,
který umožňuji komplexní práci při objektově orientované analýze a návrhu a modelování.
Pomoci Select Component Architect můžeme navrhovat, modelovat databáze, analyzovat
podnikové procesy, navrhovat komponentové řešení. Všechny fáze odpovídají standardu
UML.
Společně s nástroji Select se dodává i metodika LBMS Development Method v češtině. Tato
metodika poskytuje konkrétní návod na postupy vývoje a údržby vícevrstevných aplikací.
Tato metodika je založena na principech moderních přístupu k vývoje aplikaci v podobě
Model Driven Architecture (MDA).
Nástroj Select Component Architect umožňuje komplexně namodelovat informační systém
před samotných vývojem a odhalit nejčastější a nákladné problémy ještě předtím, než se
začne vyvíjet a každá úprava může být mnohem dražší. Nástroj také umožňuje uchovávat
„znalosti“, což je velice cenné jak po celou dobu existence systému, tak i například pro
vylepšování a integraci s jinými systémy.
Jádrem Select Component Architect jsou standarty UML, zaměření na CBD (Component-base
design) a business design. Návrh databázi je podporován pomoci ERD diagramu, a kde se
také využívá standardní pro datové modelování notifikace. Všechny diagramy Select
Component Architect odkazuji na jednotný Data Dictionary, což zajišťuje konzistenci velkého
množství diagramů. Veškeré změny se podchycuji, což umožňuje sledovat vývoj od samého
začátku až do konce.
SCA poskytuje všem zúčastněným stranám centrální přistup ke všem modelům přes
víceuživatelskou repository. Přistup k teto repozitory je možný i na dálku, což umožňuje
zohlednit i to, že projektový tým nemusí být v jednom místě a není závislý na geografické
lokalitě.
Podporovaná funkcionalita
Podpora standardu UML 1.6 (2.0)
Podpora procesního a datového modelování
Process Hierarchy Diagram, Process Thread Diagram, Use Cases, Use Case Diagram
strana 14
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
Object Sequence Diagram, Class Diagram, Class Browser, State Transition Diagram,
Object Animator
Definice a použití komponent
Oboustranný převod objektového modelu do relačního modelu (ERA) - ORSync
(Object-Relational Synchronizer)
Generátor databáze - SQL Schema Generator - generuje do databázových prostředí
Informix, Interbase, Oracle, SQL Server and MSDE, DB,. Ingress, Sybase, Watcom,
Dbase, FoxPro, Access
Synchronizer kódu (C++, Java, C#, MS Visual Basic, Delphi a PowerBuilder) – addon moduly.
Generování dokumentace – Document Generator – do HTML a do prostředí MS
Word, předdefinované sestavy, šablony v češtině.
Business Process Orchestration
Procesní modelování umožňuje businessu a IT efektivně komunikovat při diskusi o otázkách
podnikových procesů . SCA podporuje celou skupinu technik a notaci (Business Process
Modeling Notation) procesního modelování od diagramu hierarchického rozpadu procesů po
Use Case diagramy, sekvenční diagramu a další.
Podpora moderních standardů
S novou verzí si uživatelé mohou při modelování vybrat mezi třemi moderními notacemi,
které mohou použít:
Business Process Modeling Notation – standard vyvinuty společnosti BPMI
(www.bpmi.org) a adoptovaný OMG. Tento standard procesního modelování má
bohatou nabídku, která muže být hladce integrovaná s posledními praktikami v oblastí
procesního modelování, konkrétně např. Business Process Execution Language a
XML Process Defenition Language.
CSC Catalyst Notation – poskytuje možnosti vytváření jako např. orientované na
business modely hierarchie procesů a jejich propojeni (Process Hierarchies, Process
Tread).
UML Activity Models – rozšířená UML specifikace, umožňuje využívat diagramy
jako Business Use Case.
Business Process Simulation
Jedním z kritických faktoru celého procesu modelování je odsouhlasení podnikových procesů
vrcholovým vedením. SCA má zabudovaný nástroj, který umožňuje zjednodušit tento proces.
Select Business Process Simulator poskytuje možnost grafický nasimulovat průběh
podnikových procesů ve všech třech notacích a po te také možnost tuto simulaci spouštět.
Výsledky těchto simulaci mohou být exportované do jiných formátu pro externí finanční
analýzu (např. vedením podniku) nebo jiných vybraných aplikaci, jako např. Microsoft Excel.
Datové modelování.
Možnosti datového modelování jsou rozšířeny o nové prvky umožňující uživateli vytvářet
návrh kompletně v CASE prostředí.
Nové komponenty:
strana 15
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
Common Data Items Modeling – umožňuje vývojáři zachycovat obecnou definici dat,
kterou lze následně opakovaně využívat v logických a fyzických modelech dat. Tímto
lze dosáhnout minimální redundance dat.
Modelování triggerů – triggery mohou být namodelované společně s Fyzickým
modelem dat a následně mohou být synchronizované s databázi přes Select DBSync.
Modelování parametrů – umožňuje vývojáři přidávat další parametry tabulek a
databázi a následně je synchronizovat s fyzickou realizaci.
Generování SQL
Dále je k dispozici generátor databáze SQL Schema Generator umožňující generovat do
databázových prostředí Oracle, MS SQL Server, Borland Interbase a prostřednictvím normy
ANSI SQL 92 do Informix, DB2 a Sybase (podporována je i norma ANSI SQL 89).
Systémové požadavky
MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší
Pentium 300 Mhz nebo vyšší, 64 MB RAM
300 MB volného místa na pevném disku
Microsoft Word verze 8 (pro generování dokumentace)
Obrázek 6 Select Component Architect – Business Process Simulation
Obrázek 7 Select Component Architect – datové modelování
strana 16
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
Sybase PowerDesigner 11
Verze:
11
Výrobce:
Sybase, Incorporated (www.sybase.com)
Worldwide Headquarters
One Sybase Drive
Dublin, CA 94568
USA
Distributor:
Sybase Software s.r.o. (www.sybase.cz)
Tychonova 2
160 00 Praha 6 – Hradčany
Lokalizace ČR:
NE
Demoverze:
ANO
Cena licence:
33 763,--Kč (cena za edici PhysicalArchitect v e-shopu Sybase CR)
Platforma:
MS Windows
Charakteristika produktu
Power Designer představuje modelem řízený analytický a návrhový nástroj, který podporuje
efektivní tvorbu informačního systému firmy. Tento nástroj je určen uživatelům napříč celou
firmou – od datových analytiků, správců databáze, programátorů a návrhářů aplikace až po
business analytiky a manažery nejrůznějších oddělení firmy. Využitím centrální podnikové
repository PowerDesigner podporuje týmovou spolupráci všech, kdo se na vývoji či úpravách
informačního systému podílejí, a zároveň umožňuje správu metadat systému.
Nástroj PowerDesigner je k dispozici v několika edicích, které se od sebe liší funkcionalitou.
Každá z nich je určena pro jinou skupinu uživatelů:
PhysicalArchitect
PhysicalArchitect je základní variantou PowerDesigneru která obsahuje pouze podporu
fyzického datového modelu. PhysicalArchitect je určen především databázovým
administrátorům, kteří nepotřebují konceptuální a objektové modely, ale potěší je možnost
zpětné analýzy a dokumentace jimi spravované databáze.
DataArchitect
PowerDesigner DataArchitect je nástrojem pro datového analytika. Přístup dvouúrovňového
datového modelování dává analytikovi možnost soustředit se na vlastní obchodní data
systému a oprostit se od implementačních úprav databáze a přitom vyvíjet databázová
schémata přímo na míru cílových databází.
Developer
Pro programátora a návrháře aplikace je určen PowerDesigner Developer. PowerDesigner v
této variantě zpřístupňuje ve fyzickém datovém modelu databázové schéma výsledné aplikace
a umožňuje pomocí diagramů objektového modelu (Use Case, Sequence, Class, Aktivity,
Component) navrhovat příslušnou aplikační logiku systému.
strana 17
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
ObjectArchitect
ObjectArchitect tvoří kompletní sada modulů pro vývoj aplikací. Plně podporuje návrh obou
stran informačního systému. Nabízí jak dvouúrovňovou datovou analýzu, tak i návrh aplikace
v objektovém modelu.
Business Process Architect
PowerDesigner Business Process Architect umožňuje obchodním (ne-IT) analytikům zachytit
procesy v organizaci a předat je IT oddělení k jejich IT analýze a převedení do vyvíjených
systémů. Vedle zajištění shody obchodního zadání s vyvíjenou aplikací lze Business Process
Architect použít také k popisu obecných procesů v podniku, jejich optimalizaci a pro podporu
business process reengineeringu.
Studio
PowerDesigner Studio tvoří univerzální prostředí, které pokrývá veškeré požadavky na
modelování a návrh informačního systému. Vedle nástrojů pro detailní návrh informačního
systému (konceptuální, fyzický datový a objektový model) obsahuje i model podnikových
procesů, který umožňuje analyzovat a modelovat chování celého podniku.
Viewer
PowerDesigner Viewer je určen nikoliv samotným analytikům, ale ostatním uživatelům
výsledků jejich práce. PowerDesigner Viewer umožňuje prohlížení všech typů modelů
vytvořených v PowerDesigneru a projektoví manažeři pomocí něho mohou sledovat postup
práce na systému.
Enterprise Option
Ke každé z výše uvedených variant PowerDesigneru existuje její mutace s podporou
centrálního úložiště projektu (repository), která podporuje verzování a řízení práce týmu
analytiků.
Power Designer
Fyzický datový Konceptuální datový
model
model
Objektový
model
PhysicalArchitect
x
PhysicalArchitect Enterprise
x
DataArchitect
x
x
DataArchitect Enterprise
x
x
Developer
x
Developer Enterprise
x
ObjectArchitect
x
x
x
ObjectArchitect Enterprise
x
x
x
Model podnikových
procesů
Repository
x
x
x
x
x
x
Business Process Architect
x
Business Process Architect
Enterprise
x
x
Studio Personal
x
x
x
x
Studio Enterprise
x
x
x
x
x
Pouze pro čtení
Pouze pro
čtení
Pouze pro čtení
Pouze pro
čtení
Viewer
Pouze pro čtení
Tabulka 1 Dostupnost modulů v jednotlivých edicích Sybase PowerDesigner
Podporovaná funkcionalita
řízení požadavků
modelování podnikových procesů
datové modelování
XML modelování
modelování aplikací s využitím UML
strana 18
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
modelování dostupnosti informací
integrace modelů
celopodniková repository
podpora mnoha vývojových platforem a databázových systémů
Obrázek 8 Sybase PowerDesigner - Schema propojení jednotlivých součástí produktu
Řízení požadavků
Sběr, provázání, správa, uchování a vykazování požadavků s možností jejich hierarchického a
maticového zobrazení. Možnost importu a exportu dokumentů MS Word.
Modelování podnikových procesů
Podpora intuitivní netechnické hierarchie podnikových procesů a postupových diagramů
(Flow diagrams) s možností simulace. Podnikové procesy můžeme modelovat na analytické či
návrhové úrovni.
Datové modelování
Možnost víceúrovňové tvorby konceptuálních, logických a fyzických modelů a modelů
datového skladu s podporou moderních technik jako jsou Java, XML a webové služby
databáze. Datové modely fyzické úrovně mohou být využity ke generování kódu (i zpětnému
inženýrství) pro více než 45 databázových systémů.
XML modelování
PowerDesigner též podporuje specifické modelovací techniky pro dokumentování, generování
a zpětné inženýrství XML Schematu a XML DTD struktur. XML modely jsou provázány
s procesními modely pro zachycení formátu zpráv a s UML modely, jež zachycují
komponenty zodpovědné za správu XML a datových modelů.
Modelování aplikací s využitím UML
PowerDesigner podporuje UML diagramy (UML - Unified Modeling Language) a nabízí
pokročilé relačně-objektové mapování. Modelem řízený přístup PowerDesigneru umožňuje
z UML diagramů analytické úrovně generovat detailnější návrhové modely pro specifická
prostředí. Na úrovni návrhu jsou podporovány: Java, návrhové předlohy J2EE, C#, VB.NET,
strana 19
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
návrhové předlohy Web Services a PowerBuilder. Obsáhlé možnosti zpětného inženýrství
zajišťují neustálou synchronizaci modelu a kódu.
Modelování dostupnosti informací
Specialita PowerDesigneru, model dostupnosti informací, zachycuje všechny aspekty pohybu
informace. Zachycením uložišť zdrojových dat, cílových uložišť dat a procesů transformace
dat, které mezi nimi probíhají, lze v tomto modelu zobrazit např. replikaci, synchronizaci dat
a vrstvy ETL.
Integrace modelů
Modely jsou plně integrovány s použitím technologií PowerDesigner’s Link a Synch.
Metadata všech modelů jsou integrována napříč všemi typy modelů tak, aby byla umožněna
analýza dopadu z pohledu celého podniku či projektu.
Celodniková repository
Celopodniková repository je škálovatelná a uživateli umožňuje vzdálený přístup. Umožňuje
zajištění bezpečnosti založené na využití uživatelských rolí (mj. možnost skrytí některých
modelů pro určité uživatele či skupiny uživatelů), verzování a vyhledávání. V repository
mohou být uloženy i jakékoliv dokumenty včetně souborů MS Office a MS Project a obrázků.
Podpora mnoha vývojových platforem a databázových systémů
PowerDesigner podporuje všechny hlavní vývojové platformy.
Podporuje přes 45 databázových systémů včetně produktů firem Oracle, IBM (včetně
Informix a Red Brick Warehouse), Microsoft (SQL Server a Access), Sybase (včetně ASE,
ASA a IQ), NCR Teradata a MySQL;
hlavní platformy pro vývoj aplikací jako Java J2EE, Microsoft .NET (C# and VB.NET), Web
Services a PowerBuilder;
a hlavní aplikační servery a jazyky ebXML a BPEL4WS.
Systémové požadavky
Minimální systémové požadavky zahrnují:
MS Windows XP, NT 4.0, 2000
procesor Pentium 90 MHz
96 MB RAM
SVGA displej (s rozlišením 800x600 nebo větším)
mechaniku CD-ROM (pro instalaci)
200 MB volného místa na pevném disku
pro verzi Enterprise je navíc třeba:
podporovaný relační systém řízení databáze (to zahrnuje databáze Sybase, Microsoft,
IBM a Oracle) s ODBC konektorem
strana 20
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Zahraniční komerční produkty
Obrázek 9 Sybase PowerDesigner - Uživatelské prostředí - ukázka modelu podnikových procesů
strana 21
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Domácí komerční produkty
Domácí komerční produkty
Množina domácích CASE produktů není (na rozdíl např. od bezpečnostního SW) rozhodně
nijak velká. Prezentujeme zde jejich téměř úplný výběr. Z toho jeden produkt se nezdá být již
po několik let dále vyvíjen. V obou případech se jedná o produkty zaměřené téměř výhradně
na návrh datové základy tj. tam, kde se automatizace a generování SQL kódu zpravidla
využívá i při „živelné“ tvorbě systému.
CASE Studio 2 CZ
Verze:
2.22 (7.11. 2005)
Výrobce:
CHARONWARE, s.r.o. (www.casestudio.cz)
Distributor:
CHARONWARE, s.r.o.
Úlehlova 267/5
Ostrava-Hrabůvka
Lokalizace ČR:
ANO
Demoverze:
ANO
Cena licence:
4980 Kč, každá další licence 1500 Kč (bez DPH)
Platforma:
MS Windows
Charakteristika produktu
CASE Studio 2 CZ je profesionální software pro vizuální navrhování databázových struktur jinak řečeno "Database modeler" či "Database designer". Tento produkt tedy není klasický
CASE nástroj, zaměřuje se primárně na návrh databází – hlavní součástí je tedy modelování
dat – diagramy ERD. Nejvíce zdůrozňovaným kladem tohoto produktu je široký výčet
databází, které jsou podporovány. Počet předdefinovaných databází ve verzi 2.22 již přesáhl
30.
Podporovaná funkcionalita
ER diagramy (Entity relationship diagrams)
data flow diagramy
podpora pro různé databáze
šablony
generování SQL (DDL) scriptů
reverse engineering (zpětné načtení struktury)
generování HTML a RTF dokumentace
export do XML formátu apod.
Data flow diagramy
CASE Studio 2 CZ umožňuje vytvářet kromě entitně relačních diagramů také data flow
diagramy. Přehledným způsobem si lze zorganizovat jednotlivé procesy ve vlastním modelu.
V diagramu datových toků je možno rozvrhnout veškeré Data Story (datová uložiště),
Procesy, Termiátory včetně Datových toků. Pro DFD lze stejně jako u ERD generovat HTML
a RTF reporty.
strana 22
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Domácí komerční produkty
Podpora pro různé databáze + šablony
V současnosti jsou podporovány následující databázové systémy (bez rozlišení verzí):
MS Access
ADO
Advantage 7
Clipper 5.0
DB2 UDB
DBIsam 3
Firebird
Informix
Ingres
Interbase
MaxDB
MS SQL (i nejnovější 2005)
mySQL 5
Oracle
Paradox
Pervasive
PostgreSQL
Sybase Anywhere
Sybase ASE
Šablony
Výrazným kladem je také možnost rozšířit tento výčet o další databáze. CASE Studio 2 CZ
totiž nabízí možnost editace šablon, která mimo jiné umožňuje napsat vlastní skript popisující
způsob generování přidávané databáze. Uživatel si takto může napsat své vlastní šablony s
definicemi pro RE, ERD a tvorbu SQL skriptu.
Editace či tvorba šablon však slouží k mnohem širšímu použití. Tímto způsobem lze změnit
prakticky cokoliv v CASE Studiu 2, od změny chování Reverse Engineeringu, přes ERD až
po např. generování dokumentace v HTML/RTF. Podporované jazyky jsou interní scripting,
JScript a VBScript. CASE Studio 2 obsahuje dva základní typy šablon. Systémové šablony,
které nemohou být modifikovány uživatelem a uživatelské šablony. Uživatelské šablony jsou
postaveny na základě systemových, avšak mohou být modifikovány a tím pádem mají větší
prioritu před systemovými. CASE Studio 2 rovněž obsahuje okno MS Scriptingu pro rychlé
spuštění skriptů. Díky MS Scriptingu je možné např. automaticky změnit názvy všech objektu
ERD na malá písmena apod.
Generování SQL
CASE Studio 2 slouží nejen k vytvoření ER diagramu, ale také k vygenerování velice
detailního SQL (DDL) scriptu. Finální SQL (DDL) kód lze ovlivnit několika způsoby. Lze
zvolit, které prvky modelu budou použity při generování scriptu – domény, tabulky, primární
klíče, alternativní klíče, indexy, referenční integritu, triggery, procedury, pohledy, role,
uživatelská práva. Proces generování SQL scriptů lze navíc ovlivnit prostřednictvím šablon.
strana 23
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Domácí komerční produkty
Reverse Engineering
Významným prvkem CASE Studio 2 CZ je Universal reverse engineering. Slouží ke
zpětnému vytvoření modelu již existující databáze, tedy k načtení entit, atributů, relací,
indexů, triggerů, procedur a dalších prvků. Ne všechny databáze však podporují stejné prvky,
proto je výsledek reverse engineeringu závislý na vybrané databázi. K databázi se lze připojit
pomocí ODBC, ADO, BDE nebo nativního připojení.
HTML a RTF reporty
CASE Studio 2 dokáže vygenerovat reporty jak ER diagramů, tak i DF diagramů. Výstupním
dokumentem může být Physical Entity Relationship report, Logical Entity Relationship
report, To-Do List report, Data Flow report, Version comparison report nebo User
permissions report. Výhodou CASE Studia 2 je možnost vytváření vlastních jazykových verzí
reportů za pomocí příslušných slovníkových šablon. Pomocí předefinování či přidání nového
souboru CSS lze jakýkoliv styl editovat.
Systémové požadavky
MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
procesor Pentium, 64MB RAM , 16 MB volného prostoru
Obrázek 10 CASE Studio 2 – prostředí programu a ERD
strana 24
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Domácí komerční produkty
Obrázek 11 CASE Studio 2 – detail DFD
XTG Data Modeller
Verze:
2.3.4
Výrobce:
XTG Systéme (www.xtg.cz)
Distributor:
XTG Systéme (www.xtg.cz)
Lokalizace ČR:
ANO
Demoverze:
ANO
Cena licence:
2 500,- až 29 000,- Kč
Platforma:
MS Windows
Charakteristika produktu
XTG Data Modeller je CASE nástroj, který se podobně jako CASE Studio 2 CZ specializuje
na datové modelování. Tento nástroj vznikl v podstatě jako vedlejší produkt, neboť hlavní
činností firmy XTG je tvorba databázových systémů a pro tuto činnost si XTG vyvinula
vlastní nástroj. Webové stránky, na kterých je tento produkt nabízen však již několik let
neprochází žádnými úpravami a vzhledem k tomu, že poslední verze pochází z roku 2002,
můžeme usuzovat, že již nedochází k dalšímu vývoji tohoto programu.
Poněkud zarážející je grafické zpracování. Všechny modely i reporty hýří množstvím
křiklavých barev, které působí esteticky velmi nepřesvědčivě. Můžeme se zde setkat s jistou
zajímavostí – tou je novinka v poslední verzi v podobě možnosti tisknout modely černobíle,
což na první pohled vypadá jako maličkost a samozřejmost, ale po shlédnutí barev
používaných v modelech si každý uvědomí, že právě tato funkce je opravdu nutná.
Z hlediska flexibility je XTG Data Modeller poněkud pozadu za svými konkurenty, avšak
nějaké možnosti přeci jen nabízí. Jednotlivé modely je možno dělit do submodelů, existuje
možnost vytvářet uživatelské datové typy (UDD). Tento nástroj také slibuje podporu návrhu
multidimenzionálních modelů.
Podporovaná funkcionalita
ERD
strana 25
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Domácí komerční produkty
reverse engineering
exporty do HTML, PNG, BMP a EMF
generování SQL
porovnání modelů
podpora několika databází
ERD
Struktura se vytváří ve formě ERD diagramu pomocí entit a relací mezi nimi. Entity jsou
reprezentovány boxy s popisem atributů a relace spojnicemi entit s označením kardinality.
Základem zobrazení je logický či fyzický náhled na model. Rovněž lze přepínat mezi
různými úrovněmi pohledu (Entita, Atributy, Popis).
Reverse engineering
U reverse engineeringu kromě načítání z ODBC zdroje, což je dnes poměrně běžný a
relativně jednoduchý způsob, dokáže Data Modeller provést i algoritmicky náročnou analýzu
SQL scriptu.
Exporty do HTML, PNG, BMP a EMF
Ke každému vytvořenému modelu je možno vygenerovat dokumentaci ve formě HTML,
možnosti jsou však omezené. Model lze také exportovat ve formě obrázku a to do formátů
.png, . bmp a .emf.
Generování SQL
Samozřejmostí je generování SQL scriptů. Pro generování lze zadat, co se má dát na začátek a
na konec skriptu. Bohužel již nelze zadat podobné informace pro každou tabulku, stejně tak
parametrizování zde není možné, takže chcete-li generovat například sekvence (ORACLE),
musí se vše napsat ručně.
Porovnání modelů
Zajímavou možností XTG Data Modelleru je porovnávání modelů – tzv. XER Compare.
Tento nástroj umožňuje velmi detailně porovnat 2 modely. V přehledné tabulce se barevně
zobrazí entity a atributy, ve kterých se obě verze liší, a odlišnosti jsou popsány.
Podpora několika databází
Podporovány jsou následující databázové systémy:
InterBase / Firebird
Oracle
Microsoft SQL Server
Microsoft Access
PostgreSQL
MySQL
Centura SQLBase
DB2
Informix
Mimer
strana 26
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Domácí komerční produkty
Varianty XTG Data Modeller
demoverze – zdarma
umožňuje plně pracovat jen se čtyřmi entitami, pokud model obsahuje entit více, nelze
ho uložit, nelze vygenerovat SQL script a nelze vygenerovat HTML dokumentaci
verze „Lite“ – 2 500 Kč
počet entit je omezen na 50, není dostupný reengineering a databázová konektivita
single licence – 4 000 Kč
instalace na 1 počítači + 1 záloha
multi licence – 12 000 Kč
instalace na lib. počtu stanic na 1 místě patřícím uživateli
unlimited multi licence – 29 000 Kč
instalace na lib. počtu stanic patřícím uživateli bez ohledu na umístění
Systémové požadavky:
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, 2 MB diskového prostoru
Obrázek 12 XTG Data Modeller – logický náhled na ERD
strana 27
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Domácí komerční produkty
Obrázek 13 XTG Data Modeller – porovnání modelů XER Compare
strana 28
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Free/Open Source produkty
Free/Open Source produkty
Ze poměrně nevelké skupiny CASE produktů, které jsou k dispozici pro použití zdarma,
případně i se zdrojovými kódy, jsme vybrali tři reprezentanty. Každý z nich zastupuje
z hlediska licence mírně odlišný přístup.
JUDE/Community
Verze:
2.4.4. (prosinec 2005)
Výrobce:
Eiwa Systemu Management, Inc.
Distributor:
http://www.esm.jp/jude-web/
Lokalizace ČR:
NE
Demoverze:
ANO (verze Professional – 20 dní)
Cena licence:
verze Community zdarma
Platforma:
Java (oficiální podpora profi verze pouze na Windows)
Charakteristika produktu
JUDE/Community je zdarma dostupná mírně omezená verze komerčního CASE nástroje
JUDE/Professional s cenou okolo $280 za licenci. Omezení free verze nejsou taková, aby
znemožňovala její používání. Chybějí některé funkce (z významnějších např. spojování
modelů, exporty a importy v XMI, výstupy v RTF a vektorové formáty obrázků, tisk
diagramu na více stran) a některé zvláštní typy diagramů (Eriksson-Penker Process Diagram,
Mind Maps). Navíc jsou tiskové výstupy obsahují v rohu logo programu. Není
implementována podpora pro týmovou spolupráci (v profi verzi pouze spojování modelů).
Stáhnout volně dostupnou verzi je možné po bezplatné registraci na www stránkách výrobce,
stejně tak i verzi professional spolu s licenčním klíčem platným na zkušební dobu 20 dnů. Pro
verzi community sice oficiálně není k dispozici manuál, ovšem vzhledem k její podobnosti
s verzí professional (jejíž manuál je ke stažení tamtéž), to téměř nehraje roli.
Obě verze nástroje jsou zaměřeny zejména na práci s UML diagramy a to ve verzi UML 1.4.
Podporovaná funkcionalita
UML 1.4
generování kódu diagramů (Java)
generování modelů ze zdrojových kódů Java
úpravy vzhledu modelů
export Class diagramu do HTML (javadoc)
export diagramů do PNG, JPEG
datové typy a přístupnosti atributů v modelech jako v jazyce Java
neomezená funkce undo/redo
UML 1.4
Podporovány jsou základní diagramy tj. Class Diagram, UseCase Diagram, Sequence
Diagram, Collaboration Diagram, Statechart Diagram, Activity Diagram, Component
Diagram a Deployment Diagram.
strana 29
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Free/Open Source produkty
Generování kódu z diagramů
Vzhledem k silné provázanosti s Java prostředím (i když výrobce plánuje rozšíření i o jazyk
C++.) lze kostru kódu generovat právě pouze do tohoto jazyka.
Generování modelů ze zdrojových kódů Java
Nástroj umí na základě existujícího zdrojového kódu v jazyce Java vygenerovat model tříd i
s jejich odpovídajícími vazbami.
Úpravy vzhledu modelů
Jako většina pokročilých CASE nástrojů umožňuje i JUDE do jisté míry uživateli nastavit, jak
budou vypadat diagramy. Lze skrývat a zobrazovat některé vlastnosti, nastavovat barvy a to
nejen individuálně, ale také podle přiřazených stereotypů. K dispozici jsou také funkce pro
úpravu rozložení a zarovnání prvků diagramu.
Systémové požadavky
Pro verze professional výrobce uvádí:
Pentium III 700MHz, paměť 256MB
Java Runtime Environment 1.4.1 nebo vyšší (JRE5 není oficiálně podporováno)
Windows 2000 nebo XP (ostatní operační systémy s JRE nejsou oficiálně podporovány)
verze Community má velikost cca 12 MB (bez JRE).
Obrázek 14 JUDE – prostředí programu a Class diagram
strana 30
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Free/Open Source produkty
Obrázek 15 JUDE – detail UseCase diagramu
Open System Architect
Verze:
4.0.0. (prosinec 2005)
Výrobce:
Peter Harvey (CodeByDesign)
Distributor:
http://www.codebydesign.com/
Lokalizace ČR:
NE
Demoverze:
-
Cena licence:
zdarma (GPL)
Platforma:
MS Windows, Linux, Apple OS X, Solaris
Charakteristika produktu
Tento multiplatformní nástroj původně od firmy CodeByDesign se ještě před několika lety
jmenoval Data Architect a prodával se za cca $70. Poměrně nedávno (zřejmě v první polovině
roku 2005) byl uvolněn pod licencí GPL. I nadále na něm pracuje donedávna mj. majitel
společnosti CodeByDesign Peter Alexander Harvey.
Open System Architect slouží v současnosti výlučně k návrhu datové základny. Umožňuje
práci s datovými modely ERD jak na konceptuální úrovni, tak také na fyzické úrovni
v několika konkrétních databázových systémech. Výhledově se uvažuje o rozšíření o UML.
Uživatelské rozhraní je pro CASE poměrně standardní, ovšem je nutné ho uzpůsobit skrytím
některých nástrojových lišt. Funkce undo a redo, zdá se, fungují pouze pro editaci SQL
příkazů a nikoliv pro práci s modely. Nápověda či uživatelská dokumentace k programu
zřejmě není k dispozici.
strana 31
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Free/Open Source produkty
Podporovaná funkcionalita
ERD konceptuální a fyzické
převod konceptuálního modelu na fyzický (a zpět)
validace modelů
podpora několika typů databází
generování ERD z připojené databáze
generování SQL a SQL front-end
obecný „kreslící“ diagram
exporty v HTML, BMP, PNG a dalších grafických formátech
ERD konceptuální a fyzické
Nástroj umožňuje systematickou práci při návrhu struktury datové základny a postup od
logického konceptuálního modelu k implementačnímu fyzickému modelu uzpůsobenému pro
konkrétní databázový systém.
Převod konceptuálního modelu na fyzický (a zpět)
Konceptuální model lze snadno převést na fyzický po výběru cílové databáze. K dispozici je i
opačný převod z fyzického modelu na konceptuální využitelný například pokud je fyzický
model získán přečtením metadat z databáze.
Validace modelů
K dispozici je také funkce pro validaci modelů k objevení potenciálních chyb a nedostatečně
vyplněných informací. Úroveň podrobnosti kontroly lze zvolit ze tří předem definovaných
nastavení, nebo lze vybrat pro každý ze sedmi desítek kontrolovaných prvků úroveň
(nekontrolovat, informativní, varování, chyba).
Podpora několika typů databází
V současné době je možné pracovat s fyzickými modely a generovat SQL pro následující
databáze:
Interbase
Firebird
PostgreSQL
MySQL
Microsoft SQL
DB2
Kromě toho je možné pracovat s obecnými standardy SQL92 a ODBC. Pro připojení
k databázovým strojům se používá rozhraní ODBC.
Generování ERD z připojené databáze
Tato reverse engineering funkce umožňuje získat základní kostru fyzického modelu přímo
z metadat běžící databáze. Přečtení entit/tabulek je poměrně bezproblémové, získání jejich
vazeb pak záleží na schopnostech té které databáze (např. práce s cizími klíči atp.).
Generování SQL a SQL frront-end
Struktury fyzických modelů je možno jednorázově vygenerovat pro příslušnou databázi
v podobě dávky SQL příkazů. Prostřednictvím integrovaného rozhraní je možné spouštět
vygenerované i jiné příkazy a sledovat jejich výsledky.
strana 32
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Free/Open Source produkty
Obecný „kreslící“ diagram
Kromě ERD je možné v tomto nástroji také kreslit obecné diagramy se základními
geometrickými tvary, obrázky, spojnicemi a textem.
Obrázek 16 Open System Architect – prostředí a fyzický model
Obrázek 17 Open System Architect – detail konceptuálního ER modelu
strana 33
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Free/Open Source produkty
Umbrello UML Modeller
Verze:
1.5.0 (prosinec 2005)
Výrobce:
Paul Hensgen & Umbrello UML Modeller Authors
Distributor:
http://uml.sourceforge.net/download.php
Lokalizace ČR:
NE
Demoverze:
-
Cena licence:
zdarma (GPL)
Platforma:
Linux (KDE)
Charakteristika produktu
Umbrello UML Modeller je CASE nástroj pre podporu vývoja software.
Projekt UML Modeller bol naštartovaný Paulom Hensgenom ako jeho univerzitný projekt. Na
jeho vývoji pracoval až do roku 2001, kedy sa objavila verzia 1.0. Už v tomto čase ponúkal
pomerne širokú funkcionalitu, ktorá sa po príchode a kontribúcii ďalších vývojárov postupne
zvyšuje. Potom, čo Paul Hensgenom ukončil svoju prácu na univerzite, mohli do projektu
pristúpiť aj iní vývojári, aby ho mohli vylepšiť. Tým sa napr. pôvodný binárny formát
súborov zmenil na dnešný formát založený na XML a pridali sa aj iné UML diagramy, ako aj
generovanie zdrojového kódu či import zdrojového kódu, atď. Paul v roku 2002 ukončil svoju
činnosť na projekte, avšak projekt žije ďalej a vyvíja sa, podobne, ako iné programy s voľne
dostupným kódom. Teraz sa oň stará skupina vývojárov z celého sveta. V septembri roku
2002 zmenil projekt svoje meno na terajšiu podobu. Existovali preto dobré dôvody, napríklad
UML (ako sa nazýval) bol príliš všeobecný názov a spôsoboval problémy s niektorými
distribúciami.
Umbrello UML Modeller sa používa pri analýze a designe, a tiež pri tvorbe dokumentácie pre
ďalších vývojárov. Produkt je šírený pod licenciu GNU General Public License úplne zdarma,
len s prosbou autorov o hlásení chýb a problémov. Je vytvorený pre KDE. Tento produkt je
stále aktuálny, súčasná verzia vyšla 9.12.2005. Podpora autorov vzhľadom k tomu, že produkt
je zdarma, nie je garantovaná, ale je poskytovaná. Vývoj programu, ako aj diskusia o tom, na
čo by sa budúce verzie mali sústrediť, je otvorená a vždy sa robí prostredníctvom internetu.
Sami vývojári apelujú na verejnosť, aby sa v prípade záujmu podieľali na vývoji. Existuje
veľa spôsobov, ako sa dá prispieť k vývoju programu Umbrello: Hlásenie chýb alebo
podávanie návrhov pre zlepšenie, odstraňovanie chýb alebo pridávanie nových funkcií
napísanie dobrej dokumentácie alebo preklad programu do iného jazyka A samozrejme
programovanie.
Umbrello je možné inštalovať veľmi jednoducho ak sa použije predkompilovaný balík (.rpm,
.deb) pre daný systém. Ak chce užívateľ aplikáciu prekompilovať sám, alebo pre jeho systém
neexistuje binárny balík, môže si stiahnuť zdroje a potom postupovať podľa pokynov pre
inštaláciu zo zdrojového kódu. Vývojárom je známe, že mnohým užívateľom spôsobuje
problémy nainštalovať Umbrello zo zdrojov, preto sa snažia poskytnúť množstvo binárnych
balíkov pre rôzne systémy/distribúcie, Ak chce užívateľ nainštalovať Umbrello z binárneho
balíka, musí si ho vyhľadať na domovskej stránke Umbrello. Tu sa ukladajú všetky balíky,
ktoré vývojári vytvorili sami, resp. im dodali tretie strany. Aj tak sa samozrejme môže stať, že
balík pre danú distribúciu ešte neexistuje, v tomto prípade autori prosia, aby ich užívateľ
strana 34
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Free/Open Source produkty
kontaktoval, v prípade, že balík dokáže vytvoriť sám. Takto ho môže zverejniť a podporiť
ostatných užívateľov.
Podporovaná funkcionalita
grafický návrh pomocou UML diagramov a ERD
import zdrojového kódu
generovanie zdrojového kódu
export do grafických formátov
Grafický návrh pomocou UML diagramů
Use Case Diagram zobrazuje užívateľov systému (actors), scenáre práce v systéme
(use cases), a ich vzťahy.
Class Diagram zobrazuje triedy a vzťahy medzi nimi.
Sequence Diagram zobrazuje objekty a sekvencie volaní metód, ktoré vykonávajú na
iných objektoch.
Collaboration Diagram ukazuje objekty a ich vzťahy s dôrazom na výmenu správ.
State Diagram zobrazuje stavy, zmeny stavov a udalosti v objekte alebo v časti
systému.
Activity Diagram zachytáva v časti systému aktivity a prechody od jednej aktivity k
druhej spoločne s odpovedajúcimi udalosťami.
Component Diagram ukazuje zloženie systému z vysokoúrovňových programových
komponent (ako sú KParts alebo Java Beans).
Deployment Diagram zobrazuje inštancie komponent a ich vzťahy.
Od verzie 1.4.1 boli implementovány aj entity relationship diagramy
Import zdrojového kódu
Funkcia užitočná v prípade, že sa s tvorbou programu začalo v niektorom programovacom
jazyku a neskôr je potreba vytvoriť model systému. Umbrello UML Modeller môže
analyzovať vytvorený kód a importovať nájdené triedy do modelu. Umbrello UML modeller
nevytvorí z kódu žiadny diagram, triedy budú len naimportované a užívateľ ich bude môcť
použiť v akomkoľvek diagrame. Do verzie 1.4 podpora len C++, vo verzii 1.4 pridaná
CORBA IDL, následne vo verzii 1.5 pridaná Ada.
Generovanie zdrojového kódu
Umbrello UML Modeller vie na základe UML modelu vygenerovať zdrojový kód v
niekoľkých programovacích jazykoch a tak pomôcť v začiatku implementácie. Vygenerovaný
kód sa skladá z deklarácií tried s ich metódami a atribútmi, takže môžeme začať doplňovať
priamo vlastnú logiku metód. V prvom kroku je nutné len nahrať model obsahujúci aspoň
jednu triedu, nasledovne použiť sprievodcu generovaním kódu. Umbrello UML Modeller
podporuje generovanie zdrojového kódu v týchto jazykoch: Java, PHP, JavaScript,
ActionScript, SQL, Python, Ada, IDL, XML Schema, Perl, C++, Ruby, Tcl.
Export do grafických formátov
Umbrello UML Modeller poskytuje možnosti podobné OLE. Pomocou klávesovej skratky
CTRL-C môžeme vybraný model umiestniť do clipboardu a potom ho vložiť do dokumentu
(napr. v KWordu) ako obrázok.
strana 35
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Free/Open Source produkty
Modeller poskytuje aj priamy export do PNG, stačí vybrať diagram a následne vybrať Export
as Picture. Od verzie 1.5 je možné exportovať aj pomocou príkazového riadku.
Obrázek 18 Umbrello UML Modeller – prostředí programu a entity relationship diagram
Obrázek 19 Umbrello UML Modeller – detail class diagramu
strana 36
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Závěr
Závěr
Z porovnání funkcionalit popisovaných produktů vyplývá také jejich očekávané zaměření na
odlišné zákaznické segmenty trhu. Z tuzemských produktů vypadá jako aktivní pouze CASE
Studio zaměřené na návrh datové základny. Zatímco špičkové produkty od renomovaných
firem v sobě často zahrnují podporu týmové práce a snahu o dokonalou integraci a
nastavitelnost. Menší produkty se zaměřují zejména na poměrně snadnou použitelnost při
obecném použití.
Pro velké vývojářské firmy, kde se na projektech opakovaně podílí mnoho vývojářů, kteří
pracují v týmech tak bude vhodnou volbou některý z „velkých“ produktů, který si přizpůsobí
konkrétní používané metodice. Menší týmy by pak v případě zájmu o vývoj (zejména mimo
čistou windows platformu) s podporou CASE mohli úspěšně využít některý z produktů
poskytovaných zdarma. Jejich kvalita je poměrně dobrá a jejich funkcionalita se neustále
rozšiřuje.
Z hlediska funkčnosti podporuje většina CASE nástrojů alespoň základní diagramy UML.
Některé jsou orientovány více na návrh datové základny a ERD, některé umožňují také práci
s procesy. Ve funkcionalitě je patrná jistá konvergence.
Zajímavým poznatkem je také často implementovaná podpora technik reverse engineeringu
v produktech, která implikuje využití systémů CASE až v pozdějších fázích vývoje systémů.
strana 37
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Seznam obrázků/Seznam tabulek
Seznam obrázků
Obrázek 1 IBM Rational Software Modeler – prostředí programu a propojení diagramů ........ 9
Obrázek 2 IBM Rational Software Modeler –Use Case ............................................................ 9
Obrázek 3 Oracle Designer – Front Panel................................................................................ 12
Obrázek 4 Oracle Designer – Proces Modeler ......................................................................... 13
Obrázek 5 Oracle Designer – function hierarchy diagrammer ................................................ 13
Obrázek 6 Select Component Architect – Business Process Simulation ................................. 16
Obrázek 7 Select Component Architect – datové modelování ................................................ 16
Obrázek 8 Sybase PowerDesigner - Schema propojení jednotlivých součástí produktu......... 19
Obrázek 9 Sybase PowerDesigner - Uživatelské prostředí - ukázka modelu podnikových
procesů ..................................................................................................................................... 21
Obrázek 10 CASE Studio 2 – prostředí programu a ERD ....................................................... 24
Obrázek 11 CASE Studio 2 – detail DFD................................................................................ 25
Obrázek 12 XTG Data Modeller – logický náhled na ERD .................................................... 27
Obrázek 13 XTG Data Modeller – porovnání modelů XER Compare .................................... 28
Obrázek 14 JUDE – prostředí programu a Class diagram ....................................................... 30
Obrázek 15 JUDE – detail UseCase diagramu......................................................................... 31
Obrázek 16 Open System Architect – prostředí a fyzický model ........................................... 33
Obrázek 17 Open System Architect – detail konceptuálního ER modelu ............................... 33
Obrázek 18 Umbrello UML Modeller – prostředí programu a entity relationship diagram.... 36
Obrázek 19 Umbrello UML Modeller – detail class diagramu................................................ 36
Seznam tabulek
Tabulka 1 Dostupnost modulů v jednotlivých edicích Sybase PowerDesigner....................... 18
strana 38
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Použité zdroje
Použité zdroje
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
Petrželková, K.: Trh CASE nástrojů. diplomová práce VŠE, 2004.
Jude UML modelling tool [online] <http://www.esm.jp/jude-web/index.html> [cit.
10.1.2006]
Open System Architect: [online] <http://www.codebydesign.com> [cit. 10.1.2006]
Plotěný, L. & kol.: Přehled produktů CASE na českém trhu. Seminární práce na
předmět IT_572, LS 2004/2005.
CASE Studio 2 [online] <http://www.casestudio.cz> [cit. 10.1.2006]
XTG Data Modeller [online] <http://www.xtg.cz> [cit. 10.1.2006]
IBM Rational Software Modeler – datasheet [online]
<http://www3.software.ibm.com/ibmdl/pub/software/rational/web/datasheets/rsm.pdf>
[cit. 10.1.2006]
Umbrello UML Modeller [online] <http://uml.sourceforge.net/index.php> [cit.
10.1.2006]
Twana L. Lee: CASE Tools – Advantages and Limitations of CASE Tools [online]
<http://www.cs.utexas.edu/users/almstrum/cs370/tlee/r3.htm> [cit. 10.1.2006]
Carnegie Mellon Software Engineering Institute: Computer-Aided Software
Engineering (CASE) Environments [online]
<http://www.sei.cmu.edu/legacy/case/case_whatis.html> [cit. 10.1.2006]
Computer-aided software engineering [online]
<http://en.wikipedia.org/wiki/CASE_tool> [cit. 10.1.2006]
Klasifikácia systémov CASE [online]
<www.fpedas.utc.sk/katedry/ks/pracovnici/kremenova/portal/si/casesys.html> [cit.
10.1.2006]
Oracle Designer overview [online]
<http://www.oracle.com/technology/products/designer/pdf/9idesigner_overview.pdf>
[cit. 10.1.2006]
Oracle Designer demos [online]
<http://www.oracle.com/technology/products/designer/demos.htm> [cit. 10.1.2006]
Select Component Architect technical overview [online]
<http://www.lbms.cz/Nastroje/Select/_pdf/Select-Component-Architect-TechnicalOverview.pdf> [cit. 10.1.2006]
Select Component Architect [online]
<http://www.lbms.cz/Nastroje/Select/index.html> [cit. 10.1.2006]
Sybase PowerDesigner 11 Overview, PD11_product_overview.pdf [online] <
<http://www.sybase.com/detail?id=1035420 > [cit. 20.1.2006]
PowerDesigner, kompletní prostředí pro návrh podnikových systémů [online]
<http://www.sybase.cz/prod/case/index.html> [cit. 20.1.2006]
strana 39

Podobné dokumenty

Seznam všech knih Dobřany 2015_web

Seznam všech knih Dobřany 2015_web V šachu Adamův pád Milenec ze snů Rošáda Život až po chlapy Krájení snů Ani ryba ani rak Nehodná dcera rodu Kantořina - těžká dřina Legendy a příběhy Mayů Kdo má právo soudit Řeka nese smrt Pegasův...

Více

Informace - ECCB 2009

Informace - ECCB 2009 2nd European Congress of Conservation Biology 1.-5. září 2009, Praha, Česká republika (www.eccb2009.org) TÉMA KONGRESU “Conservation biology and beyond: from science to practice” odráží skutečnost,...

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 tento prostředek pokrýval všechny fáze životního cyklu projektu. Tyto prostředky se pak nazývají jako integrovaná prostředí pro vývoj aplikací. Přičemž jejich hlavní charakteristikou je pevná sváza...

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Ten se procesem reverse engineeringu transformuje do diagramů. Celé diagramy nebo jejich části lze potom považovat za součást návrhu systému. Takhle lze "vykrádat" již hotové grafické knihovny či č...

Více

Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy

Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy se počítače využívaly pro vědeckotechnické výpočty, kde záleželo spíše na preciznosti řešení, než na efektivitě výroby. V 70. letech dochází k formulaci základních principů tohoto oboru. V dalších ...

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu všech bodech každého z nástrojů. Každý z popisovaných nástrojů má stejnou strukturu, která je vymezena těmito body: Tabulka se základními informacemi o nástroji, popis nástroje, funkcionalita nástr...

Více

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu produktu (z CASE Studio na Toad Data Modeler). Nyní je v prodeji nová anglická verze Toad Data Modeler 2.25 společně s původní českou verzí CASE Studio 2.24.1. V české verzi existoval produkt již o...

Více

Zaměření na principy - Přihlášení :: Team 100 Setzer

Zaměření na principy - Přihlášení :: Team 100 Setzer Tím si vytvoříte dobré vztahy s lidmi z určitých okruhů vlivu. Při setkání s novými lidmi si berte kontakty nebo dávejte kontakt na sebe a zvažujte možnost pozvání prospektů na prezentaci MARKETING...

Více

Kancelářské balíky - OpenOffice.org v češtině

Kancelářské balíky - OpenOffice.org v češtině práci. Jistì, podobné funkce lze v nastavení vypnout, ale vzhledem k tomu, že mnoho z nich je defaultnì zapnuto, stihnou èasto nadìlat mnoho škody. Je to horší o to, že kanceláøské programy èasto è...

Více

LinuxExpo Praha - 2009

LinuxExpo Praha - 2009 Koncový uživatel :  má k dispozici zdrojový kód  může kombinovat systém s komerčním i nekomerčním software  systém libovolně modifikovat a rozvíjet  provozovat pro libovolný počet uživatelů Ome...

Více