NAS 2014-2016

Komentáře

Transkript

NAS 2014-2016
Prioritní témata vědecké spolupráce mezi AV České republiky a NAV Ukrajiny na léta 2014 - 2016
Priority topics of scientific cooperation between ASCR anf the NAS of Ukraine for the years 2014-2016.
Совместыe науныe темы сотрудничества между НАН Украины и АН ЧР на 2014-2016 гг.
Č./No
Téma/Тема/Topic
1.
Určení a anylýza geodetické excitační funkce pomocí nového
zpracování pozorování interferometrie z velmi dlouhých základen.
Determination and analysis of geodetic excitation function from
reprocessing of very long baseline interferometry data.
AV ČR/ АН ЧР/ ASCR
NAVU/ НАНУ/NASU
Ing. Cyril Ron, CSc., Astronomický ústav, Praha;
Astronomical Institute, Prague
Dr. Vasyl Čolij (Vasyl Choliy), Головної астрономічної
обсерваторії, Київ, Hlavní astronomická observatoř NAVU,
Kyjev; Main Astronomical Observatory, Kiev;
2.
Dielektrické vlastnosti kapalného hélia. Dielectric properties of liquid
helium.
Tymofiy Chagovets, PhD, Fyzikální ústav, Praha; Institute
of Physics, Prague
Dr. Olexij Rybalko (Oleksiy Rybalko), Фізико-технічний інститут
низьких температур ім. Б.І. Вєркіна, Харків; Ústav nízkoteplotní
fyziky a inženýrství, Charkov; Ústav nízkoteplotní fyziky a
inženýrství V. I. Verkina, Charkov; B. I. Verkin Institute for Low
Temperature Physics and Engineering, Kharkiv
3.
Inženýrství kyslíkových vakací a souvisící fyzikální vlastnosti
perovskytů. Oxigen vacancies engineering and related physocal
properties of perovskite.
Alexander Deyneka, Fyzikální ústav, Praha; Institute of
Physics, Prague
Dr. Hab. Igor Bykov, Francevičův ústav pro problémy
materiálových věd, Kyjev; Frantsevich Institute for Problems of
Materials Science, Kyiv
4.
Studium dynamiky supravodivých virů infračervenou spektroskopií a
akustoelektrickm jevem. Infrared and acoustoelectric study of vortex
dynamics in superconductors.
RNDr. Jan Koláček, CSc., Fyzikální ústav, Praha; Institute
of Physics, Prague
Prof. Vjačeslav D. Fil (Vyacheslav D. Fil), Фізико-технічний
інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна, Харків; Ústav
nízkoteplotní fyziky a inženýrství V. I. Věrkina, Charkov; B. I.
Verkin Institute foor Low Temperature Physics and Engineering,
Kharkiv
5.
Optické rezonance ve víceprvkových plazmonických strukturách pro
nanosenzorové
aplikace:
elektromagnetické
modelování
a
experimentální výzkum. Optical resonances in multielement monic
structures for nanosensor applications: electromagnetic modelling and
experimental research.
Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., Ústav fotoniky a elektroniky,
Praha; Institute of Photonics and Electronics, Prague
Prof. A.I. Nosič (A. I. Nosich), Ústav radiofyziky a elektroniky A.
Usikova, Charkov; A. Usikov Institute of Radio-Physics and
Electronics, Kharkiv
6.
Odvození fyzikálního základu inženýrské verze lokálního přístupu při
hodnocení lomu. Development of the physical basis of engineering
version of the local approach to fracture.
Prof.Ing. Ivo Dlouhý, CSc., Ústav fyziky materiálů, Praha,
Instutute of Physics of Materials, Prague
Prof. Sergij Kotrečko (Sergiy Kotrechko), Інститут
металофізики ім.Г.В.Курдюмова Національної академії наук
України, Київ; Ústav fyziky materiálů Kudrjumova, Kyjev;
Kudryumov Institute for Metal Physics, Kyiv
7.
Experimentální výzkum nestacionárních proudových polí v okolí
kmitajícího profilu křídla s aplikacemi v aeroelasticitě. Experimental
Investigation of unsteady flow patterns around vibrating airfoil with
applications for the aeroelasticity.
Ing. Igor Zolotarev, CSc., Ústav termomechaniky, Praha;
Institute of Thermomechanics, Prague
Prof. Anatolij Zinkovskij (Anatolii Zinkovkyi), Інститут проблем
мiцностi iменi Г. С.Писаренка, Київ; Ústav problémů pevnosti
G. S. Pisarenka, Kyjev; G.S Pisare Institute for Problems of
Strength, Kyiv
8.
Užití metodiky 3D modelování tenkou vrstvou při geoelektrických
studiích na území Ukrajiny. Application of the 3D thin sheet modelling
technique in the geoelectrical studies within the territory of Ukraine.
Ing. Svetlana Kováčiková, PhD, Geofyzikální ústav,
Praha; Institute of Geophysics, Prague
Dr. Igor Longvinov, Институт геофизики, Київ; Ústav
geofyziky, Kyjev; Institute of Geophysics, Kyiv
9.
Magnetostratigrafie s vysokou rozlišovací schopností hraničního
souvrství jura/ křída v Theodosii, východní Krym (Ukrajina). Highresolution megnetosratigraphy of the Jurassic/Cretaceous boundary strata
in Theodisia, Eastern Crimea (Ukraine).
Ing. Petr Pruner, DrSc., Geologický ústav, Praha; Institute
of Geology, Prague
Dr. Vladimir Bachmutov (Vladimir Bakhmutov), Институт
геофизики, Київ; Ústav geofyziky, Kyjev; Institute of Geophysics,
Kyiv
10.
Výzkum nanosystémů připravených chemickou depozicí z
netěkavých koordinačních prekursorů. Chemical deposition and
research of anosystems from non-volatile coordination precursors.
Ing. Jan Šubrt, CSc., Ústav anorganické chemie, HusinecŘež; Institute of Inorganic Chemistry, Husinec-Řež
RNDr. Anatolij Gerasimčuk, CSc. (Anatoliy Gerasymchuk),
Ústav obecné a anorganické chemie, Kyjev; V. I. Vernadskii
Institute of General and Inorganic Chemistry, Kyiv
11.
Modelování komplexních molekulárních tekutin za extrémních
podmínek: Teorie a aplikace. Modeling of complex molecular fluids at
extreme conditions: Theory and applications.
Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., Ústav chemických
procesů, Praha; Institute of Chemical Process
Fundamentals, Prague
Dr. Andrij Trochymčuk, DrSc. (Andriy Trokhymchuk), Інститут
фізики конденсованих систем, Львів; ústav fyziky
kondenzovaných materálů, Lvov; Institute of Condensed Matter
Physics, Lviv
12.
Sole gel modifikované membrány pro odstranění těžkých kovů. A Sol
gel modified membranes for heavy metals removal.
Ing. Olga Šolcová, DSc., Ústav chemických procesů,
Praha; Institute of Chemical Process Fundamentals,
Prague
Jurij L. Zub (Yuriy L. Zub), Інститут хімії поверхні ім. О.О.
Чуйка, Київ; Ústav povrchové chemie O. O. Čujka, Kyjev; O. O.
Chuiko Institute of Surface Chemistry, Kiev
13.
Magnetické anorganicko-polymerní nanokompozity pro ovlivňování
oxidativního stresu proteinů a lipidů a jeho korekci analogy vitamínu
E. Magnetic inorganic-polymer nanocomposites effecting lipids and
proteins oxidative stress and its correction by vitamin E analogue.
Ing. Daniel Horák, CSc., Ústav makromolekulární chemie,
Praha; Institute of Macromolecular chemistry, Prague
Olexandr Kuzmenko, PhD (Oleksandr Kuzmenko), Інститут
біохімії ім. О. В. Палладіна, Київ; Ústav biochemie O. V.
Palladina; Palladin Institute of Biochemistry, Kyiv
14.
Modifikace struktury DNA/RNA adsorbované na uhlíkové nanotrubky
a oxidy grafénu pomocí malých ligandů. Tuning the structure of
DNA/RNA adsorbed on carbon nanotubes or graphene oxide by small
ligands.
Dr. Valery Andrushchenko, Ústav organické chemie a
biochemie, Praha; Institute of the Organic Chemistry and
Biochemistry, Prague
Dr. Prof. Viktor O. Karačevcev (Victor O. Karachevtsev), Фізикотехнічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна, Харків;
Ústav nízkoteplotní fyziky a inženýrství V. I. Věrkina, Charkov; B.
I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering,
Kharkiv
15.
Změny ve fysiologii bakterií, makro a mikromycetů a v houbových
společenstvech následkem radiačního stresu. Changes in fungal
communities and pfysiology of bacteria, macro- and micromycetes under
the radiation stress.
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., Mikrobiologický ústav, Praha;
Institute of Microbiology, Prague
Anna A. Grodzinskaja, Ph.D. (Anna A. Grodzinskaya), Інститут
ботаніки ім. М .Г. Холодного, Київ; Botanický ústav M.G.
Cholodného, Kyjev; M. G. Kholodny Institute of Botany, Kyiv
16.
Studium úlohy proteinové rodiny fosfolipas C v adaptaci
metabolismu rostlin na stresové podmínky za použití transgenních
rostlin Arabidopsis thaliana. The assessment of phospholipase C
protein family role in the adaptation of plant metabolism to stress
conditions using transgenic Arabidopsis.
RNDr. Jan Martinec, CSc., Ústav experimentální botaniky,
Praha; Institute of Experimental Botany, Prague
Dr.Sc. Volodymyr Kravec (Volodymyr Kravets), Інститут
біоорганічної хімії та нафтохімії, Київ; Ústav Bioorganické
chemie a petrochemie, Kyjev; Institute of Bioorganic Chemistry
and Petrochemistry, Kyiv
17.
Studium antioxidační ochrany transgenních rostlin s vneseným
interferonem-alfa 2b genem během virové infekce. Studying of the
activity peculiarities of antioxidant protection systém of the transgenic
plants with ifn-alfa 2b gene under the phytoviral infection effect conditions
as the biotic stress model.
Dagmar Procházková, PhD., Ústav experimentální
botaniky, Praha; Institute of Experimental Botany, Prague
Ju. S. Lučakivska, PhD. (Yu. S. Lukachivska), Інститут
клітинної біології та генетичної інженерії, Київ; Ústav buněčné
biologie a genetického inženýrství, Kyjev; Institute of Cell Biology
and Genetic Engineering, Kyiv
18.
Trypanosomatidi a Bodoni sladkovodních ryb: potřeba vědět více.
Trypanosomidae and Bodonidae of freshwater fish: we need to know
more.
Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., Biologické centrum,
Parazitologický ústav, České Budějovice; Biologické
centrum - Parazitologický ústav, České Budějovice
Volodymyr Juryšyněc , PhD, (Volodymyr Yuryshynets) Інститут
гідробіології, Київ;, Ústav hydrobiologie, Kyjev; Institute of
Hydrobiology, Kyiv
19.
Helminti ve vodních ekosystémech: jejich diverzita a životní cykly v
měnícím se světě. Melminth parasites in aquatic ecosystems: their
diversity and life-cycles in the changing world.
Prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc., Biologické centrum Parazitologický ústav, České Budějovice; Biology Centre,
Institute of Parasitology, České Budějovice
Prof. Vadim V. Korňušin, DSc. (Vadim V. Kornyushin), Інститут
зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Київ; Zoologický ústav I. I.
Schmalhasena, Kyjev; I. I. Schmalhausen Institute of Zoology,
Kyiv
20.
Společenstva
EPT-komplexu
(Ephemeroptera,
Plecoptera,
Trichoptera) z přeshraniční Karpatské oblasti (Zakarpatská Ukrajina):
struktura, diverzita a hodnocení ekologického stavu vodních toků.
The communities of EPT-complex (Ephemeroptera, Plecoptera,
Trichoptera) of the Carpathians transboundary region (Zakarpattia,
Ukraine): structure, diversity and the assessment of ecological status of
streams.
RNDr. Pavel Sroka, PhD., Biologické cetrum,
Entomologický ústav, České Budějovice; Biology Centre,
Institute of Entomology, České Budějovice
Dr. Roman Hodunko, Státní přírodovědné muzeum NAVU,
Lvov; State Museum of Natural History, Lviv
21.
Rezistence sinic na ionty těžkých kovů. Resistance of cyanobacteria to
ions of toxic metals.
Prof. Josef Elster, Botanický ústav, Průhonice; Institute of
Botany, Průhonice
Dr. Olexandr Tašyrev (Oleksandr Tashyrev), Інститут
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Київ; Ústav
mikrobiologie a virologie D. K. Zabolotného, Kyjev; D. K.
Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, Kyiv
22.
Etymologie a sémantika slovanské slovní zásoby. Etymology and
Semantics of Slavic Vocabulary. Этимология и семантика
славянского словарного состава.
PhDr. Pavla Valčáková, CSc., Ústav pro jazyk český,
Praha; Institute of the Czech Languague, Prague
Akad. Prof. V. H. Skljarenko, DrSc. (V. H. Sklyarenko), Iнститут
мовозанства iм. О. О. Потебнi, Київ; Ústav jazykovědy O. O.
Potebniho, Kyjev; Institute of Linguistics, Kyiv

Podobné dokumenty

RosOl XLVII num2 (2.část) - Katedra slavistiky - sekce rusistiky

RosOl XLVII num2 (2.část) - Katedra slavistiky - sekce rusistiky stylových indexů symbolizuje aktuálnost, expresivní charakteristiku či stylovou příslušnost jednotlivých frazémů. Nestává se často, zvláště v dnešní uspěchané době, aby tak rozsáhlé lexikografické d...

Více

14th FINA WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS

14th FINA WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS Ujbuda Senior Sc Budapest Sv Cannstatt 1898 E.V.

Více

pozvánka na akci ČAU + ÚVES

pozvánka na akci ČAU + ÚVES Marjana Drač v Rádiu Svoboda pracuje od roku 1996. Studovala mezinárodní vztahy (Roosevelt University in Chicago) a státní správu a ekonomii (Інститут державного управління і місцевого самоврядуван...

Více

Předškoláci (roč. 2006 a ml., 100m)

Předškoláci (roč. 2006 a ml., 100m) AK Bílina Lokomotiva Teplice AK Bílina AK Litvínov SDH Lhnice AK Bílina Lokomotiva Teplice AK Litvínov AC Ústí AK Bílina AK Litvínov AK Bílina

Více

Seznam aktuálně řešených českých grantových projektů

Seznam aktuálně řešených českých grantových projektů (Nematoda), studium fauny, determinace a aplikace nematodů pro ochranu produkce žampionů před hmyzími škůdci. Podpora členství v řídícím výboru mezinárodní vědecké společnosti International Society...

Více