Přibyslavský občasník - Listopad 2012

Komentáře

Transkript

Přibyslavský občasník - Listopad 2012
Přibyslavský
O B Č A S N Í K
ROČNÍK
XXII
ČÍSLO ZDARMA
263
LISTOPAD 2012
Jak jsme v Přibyslavi
volili
str.
2
Z Městského úřadu
Přibyslav
Zprávy z jednotlivých odborů
městského úřadu
str.
3
Usnesení rady města
Podrobný výčet usnesení
a rozpočtových opatření
od str.
4
Strašidla v Keřkově
str.
13
Průkaz energetické
náročnosti budov
str.
15
Bohatá spolková
a kulturní činnost
od str.
13
Přibyslavský sport
Dvanáctiboj
Florbal
Fotbal
Volejbal
od str.
14
Kulturní
a společenská inzerce
od str.
18
Uzávěrka příštího čísla
je 20. 11. do 12.00 hod.
Mateřská škola – Tyršova 242 – slavnostně otevřena
www.pribyslav.cz
Str. 2
LISTOPAD 2012
Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané…
Zadávání zakázek malého rozsahu ve městě Přibyslav
• Chci vám všem poděkovat za účast v letošních krajských a senátních volbách,
Je tomu déle než rok, kdy Rada města Přibyslav schválila „Pravidla Rady města
pro zadávání veřejných zakázek“. Tato pravidla řeší především zadávání zakázek
malého rozsahu, to znamená zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne
1.000.000 Kč, v případě stavebních zakázek 3.000.000 Kč bez DPH. Od jejich
zavedení došlo k přijetí jedné změny těchto pravidel, která odrážela především
změny zákona 137/2006 Sb. po jeho velké novelizaci. Reflektujeme tak v pravidlech především nové limity a nové povinnosti, jakými je např. zřízení profilu zadavatele a zveřejňování uzavřených smluv v hodnotě nad 500.000 Kč, jež můžete
nalézt na webových stránkách města Přibyslav.
Zakázky malého rozsahu dnes v Přibyslavi dělíme na:
– Veřejná zakázka malého rozsahu 1. kategorie – jedná se o veřejnou zakázku,
jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 50.000 Kč (dodávky a služby)
a 100.000 Kč (stavební práce).
– Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie – jedná se o veřejnou zakázku,
jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 50.000 Kč (dodávky a služby)
a 100.000 Kč (stavební práce) a nepřesáhne částku 500.000 Kč (dodávky
a služby) nebo částku 1.000.000 Kč (stavební práce).
– Veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie – jedná se o veřejnou zakázku,
jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 500.000 Kč (dodávky, služby)
nebo částku 1.000.000 Kč (stavební práce) a nedosáhne částky 1.000.000 Kč
(dodávky, služby) nebo částky 3.000.000 Kč (stavební práce).
které se konaly ve dnech 12. a 13. října tohoto roku. Jak můžete vidět v přiložené tabulce, byla účast ve volbách v našem městě opravdu dobrá. V den, kdy
se uzavírá listopadové číslo Přibyslavského občasníku, výsledky krajských voleb
známe. Ovšem kdo se stane senátorem za naši oblast, to je dosud velká neznámá. Dozvíme se to o něco později z krajských nebo státních deníků.
• V listopadu nás čeká další státní svátek: 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii. Přeji vám, abyste tento, pro nás tak významný sváteční den, prožili
v pohodě, v kruhu svých blízkých, abychom si všichni připomněli, co jsme před
23 lety prožívali.
• Rád bych vás všechny touto cestou pozval na slavnostní ukončení amatérské
přehlídky Divadelní Přibyslav 2012, které proběhne o první adventní neděli 2.
prosince 2012 v Přibyslavi na náměstí, kde bude v 17:00 rozsvícen tradiční vánoční strom.
Mgr., Bc. Jan Štefáček, starosta města
VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA
KRAJE VYSOČINA
dne 12. 10.–13. 10. 2012
Hlasování v Přibyslavi
Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy hlasů
celkem zpr. v %
3
3
100,00 3 223
1 446 44,87
1 440
1 372 95,28
Kandidátní listina
číslo
název
7
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
16
Strana soukromníků ČR
20
Moravané
22
Nár. socialisté - levice 21. stol.
36
TOP 09 a Starostové pro Vys.
39
SUVERENITA - Blok JB pro VYS.
43
Komunistická str.Čech a Moravy
51
Strana zelených
Platné hlasy
celkem
8
41
2
1
1
20
10
181
17
v%
0,58
2,98
0,14
0,07
0,07
1,45
0,72
13,19
1,23
Kandidátní listina
číslo
název
60
Česká str.sociálně demokrat.
66
Pro Vysočinu
67
Česká strana národně sociální
70
Občanská demokratická strana
75
Starostové pro občany
77
Strana svobodných občanů
80
Dělnic.str.sociální spravedl.
84
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
93
Česká pirátská strana
Platné hlasy
celkem
436
25
0
357
20
18
2
219
14
v%
31,77
1,82
0,00
26,02
1,45
1,31
0,14
15,96
1,02
Na cyklostezce
Celé znění pravidel naleznete na webových stránkách města Přibyslav v legislativě.
Od počátku zavedení pravidel bylo uskutečněno několik desítek zadání veřejných
zakázek. Rozdíly v nabídkách jsou různé, ale v některých výjimečných případech
činí i několik stovek tisíc. Častěji jde však o rozdíly v řádech tisíců a desetitisíců Kč.
Představitelé měst se často předhánějí a vypočítávají, kolik ušetřili poptávkami
a výběrovými řízeními. Nic takového nechci na tomto místě dělat, neboť je vždy
zavádějící vypočítávat úsporu z rozdílu nejnižší a nejvyšší nabídky, kdy bychom se
skutečně dostali k úspoře několika milionů Kč za dobu působení pravidel.
Pravdou je, že systém zadávání zakázek malého rozsahu procházel jakýmsi zabíhacím obdobím, kdy jsme se učili veřejné zakázky administrovat, a ne vždy vše
muselo proběhnout bezchybně. Za největší bolest a zároveň alfu a omegu výběru
kvalitního a přitom nejlevnějšího uchazeče považuji kvalitně zpracované zadávací
podmínky výběrového řízení. Toto je ještě slabina, pro jejichž odstranění budou
muset jednotliví úředníci odvést velký kus práce.
Přesto se domnívám, že zavedení těchto pravidel přispělo jak transparentnosti
výběru uchazečů, tak rozpočtu města Přibyslav.
Martin Kamarád, místostarosta města
Mateřská škola – Tyršova 242 – slavnostní otevření
Historický most v Ronově – stav v říjnu 2012
LISTOPAD 2012
Str. 3
Zprávy z radnice
Z Městského úřadu Přibyslav
Termín opravy komunikace I/19 v Dobré se v důsledku nepředvídaných geologických podmínek
pod vozovkou prodlouží pravděpodobně až do
pololetí příštího roku. Během zimního období
bude doprava tak jako v současné době řízena semafory a nebude zde povolen průjezd vozidel nad
3,5 t s výjimkou autobusů. V říjnu byla zahájena
úprava přechodů pro chodce na komunikacích
I/19 a II/350. Tato stavební akce bude dokončena
do konce listopadu 2012.
Děkuji touto cestou všem pracovníkům města,
kteří zajišťovali průběh voleb do Zastupitelstva
Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR a podíleli
se na organizaci Mlékárenského dne a Výstavy
ovoce, zeleniny, brambor a medu Přibyslavska.
Ing. Josef Moštěk, tajemník MÚ
Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí v průběhu podzimu
2012 nechal provést zdravotní a redukční úpravu
stromů, zejména na městském koupališti a za radnicí. Současně probíhaly tyto úpravy i v místních
částech, např. v Poříčí. Pokud občané vědí ze znalostí místních poměrů o stromech, které je nutné
ošetřit, popřípadě skácet, obraťte se s připomínkami na vedoucí odboru Mgr. Ludmilu Řezníčkovou, tel. kontakt 569 430 825.
Ochrana vodních poměrů a údržba pozemků
Odbor životního prostředí upozorňuje občany
města Přibyslav a jeho místních částí, že dle ustanovení § 27 zákona o vodách jsou vlastníci pozemků
povinni zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke
zhoršování vodních poměrů. V praxi to znamená,
že nesmí činností vody docházet k erozi půdy, dále
že nesmí činností vody docházet k zaplavování jiných pozemků. Jedná se například o zaplavování
komunikaci povrchovou vodou. Dále jsou vlastníci
pozemků povinni udržovat tyto pozemky tak, aby
nedocházelo k znehodnocování okolních pozemků,
např. zaplevelením.
Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP
Odbor správy a údržby
V říjnu byl Radou města Přibyslav schválen plán
zimní údržby na zimní období 2012/2013. Oproti
předchozímu období nedošlo k žádným podstatným změnám. Tak, jako každý rok, bude zimní
údržbu místních komunikací v obcích Utín, Hřiště,
Poříčí, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, komunikaci od autobusové čekárny na křižovatce u Dolní
Jablonné po silnici Přibyslav Polná, Dvorek, Uhry
a Dobrá, včetně cesty pro pěší z Tyršovy ulice do
Dobré, zajišťovat pan Ivo Šimanovský. Dále zajistí
ruční odklízení sněhu na chodníku po levé straně
ulice Hesovská, a to od ulice Rašínova po ulici
Jiráskova. V Keřkově bude udržovat místní komunikace Sativa a.s., v Ronově nad Sázavou a přidělené ulice v Přibyslavi dle plánu zimní údržby firma
Osiva.
V průběhu měsíce byl především prováděn úklid
veřejných prostor a cyklostezky od spadaného listí.
Pro zjednodušení práce s tímto úklidem pracovníci
místního hospodářství provedli úpravu vysavače na
vozidle Magma. Na úklid jsou využíváni i pracovníci
veřejné služby, kterým smluvní období pro výkon
veřejné služby končí během měsíce listopadu.
Pokračovali jsme v opravě chodníku na ulici Jana
Otty. Tuto rekonstrukci chceme dokončit příští
měsíc. Na základě požadavku občanů z obcí proběhly drobné úpravy místních komunikací, a to
v obci Dobrá, Poříčí, Ronov nad Sázavou. Většího
rozsahu byla oprava havarijního stavu místní komunikace v obci Česká Jablonná, kterou se nám
podařilo díky dobrému počasí zrealizovat během
měsíce září–říjen. Dále pokračují opravy závad
komínů na městských budovách, provedeny byly
opravy v obci Ronov nad Sázavou, Hřiště a Utín.
Zbývá opravit komíny v obci Poříčí, Česká a Dolní
Jablonná. Opravy se týkají kulturních domů a hasičských zbrojnic. Na požadavek jednotky požární
ochrany z Přibyslavi bylo vyhlášeno výběrové řízení
na rekonstrukci vodoinstalace v budově hasičské
zbrojnice. V době, kdy píši tento příspěvek, není
ještě znám výsledek výběrového řízení. Podíleli
jsme s na přípravě krajských voleb a na přípravě
konání bramborářských dnů.
Z oblasti bytového hospodářství: byla započata
výmalba společných prostor v bytovém domě
č. p. 40. Proběhla kolaudace stavebních úprav
bytu v domě č. p. 41, který je částečně financován
z dotačního programu. Na základě usnesení Rady
města Přibyslav byl přidělen byt v domě č. p. 41 na
Bechyňově náměstí a jeden byt v DPS.
Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSU
Odbor výstavby
Energetické štítky budov. Štítky, tzv. průkazy energetické náročnosti, mají sloužit jako informační nástroj pro kupující či nájemce, kteří podle něj zjistí
provozní náklady na energie. Nové pravidlo by také
mělo vést k nižší spotřebě energií a snížení výdajů za
energie. Návrh vychází z evropské směrnice a také
zavádí povinné měřiče tepla v bytech s ústředním
topením. Průkaz energetické náročnosti budovy
(dále PENB). PENB je dokumentem, který vyhodnocuje spotřebu energie nutné pro provoz budovy
za časové období. Zpracovává se podle vyhlášky č.
148/2007 Sb. Povinnost zpracování PENB udává
zákon již od roku 2009. Povinnost se týká výstavby
všech nových budov a větších změn dokončených
budov. Novela zákona, která vstoupí v platnost
1. 1. 2013, počítá se zavedením povinnosti nechat
PENB zpracovat i při prodeji a pronájmu budovy.
Novela říká, že vlastník budovy nebo společenství
vlastníků jednotek jsou povinni:
a) zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy
nebo ucelené části budovy – např. bytu (od 1.
1. 2013), při pronájmu budovy (od 1.1.2013)
a při pronájmu ucelené části budovy – např.
bytu (od 1. 1. 2016)
b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
možnému kupujícímu nebo nájemci budovy
nebo její ucelené části
c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené
části nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní
smlouvy
d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo
ucelené části budovy.
Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící dokument, který posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na
základě toho zatřídí tento objekt na stupnici A až
G energetické náročnosti. Průkaz objekt hodnotí
z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby
energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na
vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je
instalována), i z hlediska potřeby energie na umělé
osvětlení. Právní předpis také stanoví, kdy průkaz
energetické náročnosti nebude potřeba. Jedná
se např. o majitele chat, chalup a dalších objektů
určených k rekreaci, stávajících objektů rodinných
domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat a další. Uvedenou problematiku řeší zákon
č. 406/2000 Sb. v platném znění, včetně poslední
změny č. 318/2012 Sb.
Miloš Šimek, vedoucí OV
Odbor hospodářsko-správní
– hospodaření města Přibyslav
Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 30. 9. 2012 po
rozpočtovém opatření č. 4 ve výši Kč 72.264.366
a výdaje Kč 71.753.793.
V následující tabulce je uvedeno plnění rozpočtu
města k 30. 9. 2012
(v Kč)
Rozpočet po Výsledek
% plnění
změnách
od počátku
roku
PŘÍJMY
1. daňové
72 264 366 53 772 732 74,4
52 612 371 45 214 764 85,9
2. nedaňové 1 779 682
1 803 750
101,4
3. kapitálové 2 970 032
2 093 026
70,5
4. přijaté
dotace
VÝDAJE
1. běžné
4 661 192
31,3
14 902 281
71 753 793 34 289 995 47,8
44 355 241 30 469 921 68,7
2. kapitálové 27 398 552
3 820 075
13,9
1. Finanční plán hospodářské činnosti předpokládá na rok 2012 výnosy ve výši 21.318.150 Kč
a náklady ve výši 10.570.650 Kč.
2. Výnosy a náklady hospodářské činnosti města
k 30. 9. 2012 jsou uvedeny v tabulce.
(v Kč)
Výnosy
Náklady
Lesy
Skládka
Sportovní
zařízení
Správa
majetku
Kabelová
televize
Všeobecná
správa
Pronájmy
Celkem
642 269
9 612 525
585 384
Hospodářský
výsledek
225 273 416 996
5 013 251 4 599 274
-694
586 078
1 446 642
801 059
3 117 976
1 312 651 1 805 325
77 966
34 586
645 583
43 381
2 346 066 0
2 346 066
17 828 828 7 386 126 10 442 702
Ing. Zdeňka Teclová, vedoucí OHS
Str. 4
LISTOPAD 2012
Zprávy z radnice
Z činnosti Pečovatelské služby Přibyslav
V současné době využívá služeb Pečovatelské
služby Přibyslav 118 uživatelů, kterým pomáháme
např. s oblékáním a svlékáním, s prostorovou orientací, s úkony osobní hygieny, s přípravou a podáním jídla a pití, s úklidem domácnosti, se zajištěním
běžných nákupů a pochůzek, s dovozem či donáškou oběda do bytu apod. Maximální kapacita
Pečovatelské služby Přibyslav je 120 klientů.
Dne 16. 10. se pracovnice Pečovatelské služby
Přibyslav v rámci vzdělávání zúčastnily školení na
téma „Péče o imobilní klienty“. Cílem kurzu bylo
poskytnout osobám, které pečují o tyto nemocné
odborné informace v oblasti ošetřovatelské péče
o imobilní nemocné, rozumět a účinně předcházet
komplikacím vznikajícím v důsledku imobilizace.
V průběhu měsíce září a října byla zpracována
žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
rok 2013. Může o ni požádat pouze poskytovatel
sociální služby, který má oprávnění k poskytování
sociálních služeb – registraci anebo jde o poskytování sociální služby dle § 52 zákona o sociálních
službách. Tuto účelovou dotaci lze použít pouze na
úhradu nákladů na poskytování sociální služby – na
provoz pečovatelské služby. Ze státního rozpočtu
není na ni právní nárok, ale prozatím byly v minulosti tyto žádosti vždy vyhodnoceny kladně, tzn.,
že nám byla dotace přidělena.
V roce 2010 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí přidělena Městu Přibyslav účelová dotace na poskytování pečovatelské služby v částce
375 000 Kč (z toho částka 25 000 Kč byla dotace od
Kraje Vysočina), v roce 2011 činila částku 375 000
Kč a v roce 2012 šlo o obnos 397 500 Kč (z toho
částka 60 500 Kč byla dotace od Kraje Vysočina).
Část této částky využíváme již několik let na modernizaci vybavení Střediska pečovatelské služby
a na zkvalitňování poskytované péče. Během minulých let byla např. z těchto peněz zrekonstruována
a vybavena denní místnost pro pečovatelky, společenská místnost a jídelna ve Středisku pečovatelské
služby a byla zřízena Půjčovna kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek. O zbývající část byly
vždy poníženy náklady Města Přibyslav na provoz
pečovatelské služby v daném roce.
Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS
Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 26. 9. 2012
167/2012 RM
168/2012 RM
169/2012 RM
170/2012 RM
171/2012 RM
172/2012 RM
173/2012 RM
174/2012 RM
CENÍK INZERCE
V PŘIBYSLAVSKÉM
OBČASNÍKU
FORMÁT 1 / 1 celá strana (cca 190 x 269 mm)
2 000 Kč
175/2012 RM
FORMÁT 1 / 2 strany (cca 190 x 134,5 mm;
95 x 269 mm)
1 000 Kč
FORMÁT 1 / 4 strany (cca 95 x 134,5 mm) 500 Kč
FORMÁT 1/ 8 strany (cca 67 x 95 mm)
250 Kč
FORMÁT 1/ 16 strany (cca 33 x 95 mm)
125 Kč
2
FORMÁT 1 cm
4 Kč
Uzávěrka příštího čísla
20. 11. do 12.00 hod.
176/2012 RM
Rada města Přibyslav rozhoduje zadat dodání „CMTS kabelová TV“ firmě MTL Cable spol. Výběrové řízení
s r.o., Tuřanka 111b, 627 00 Brno, IČ 25314491 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena
díla je 34 653,01 USD bez DPH. Podepsání kupní smlouvy je možné až po schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Přibyslav.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Jiří Koudela
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu, firmu PROFI Jihlava spol. s r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228 jako
zhotovitele zakázky „Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby Infrastruktura Keřkov“. Cena díla je 60.000 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu, firmu VRV a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 jako zhotovitele zakázky
„Pasportizace kanalizace v místní části Hřiště a návrh úpravy vodních poměrů Hřiště“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Cena díla je 78.000 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat, na základě výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu, firmu Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava,
IČ 46344314 jako zhotovitele zakázky „Zpracování změny číslo 1. Územního plánu Přibyslav“
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Nabídková cena je 60.000 Kč bez DPH.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na dodávku pohonné jednotky pro
hydraulické vyprošťovací zařízení WEBER HYDRAULIK.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Ivo Šimanovský
Termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Rada města Přibyslav souhlasí s prováděním vyžínání trvalého travního porostu v areálu
skládky Ronov nad Sázavou společností OSIVA, a. s., Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův
Brod, IČ 48171069 za cenu 0,5 Kč za m2, v případě mulčování 1 Kč za m2.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Přemysl Tonar
Termín: od 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zabezpečovací práce na Smlouva
havárii kamenného mostu v Ronově nad Sázavou“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a firmou EVOS-HYDRO, s. r. o., Pivovarská 1003, 584
01 Ledeč nad Sázavou, IČ 474 70 984. Cena díla je 215.401,93 Kč včetně DPH.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na výkon inženýrské činnosti
– technického dozoru v průběhu realizace stavby „Rekonstrukce Mateřské školy – Tyršova
242“ mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a panem
Václavem Siberou, aut. tech., Jiráskova 437, 396 01 Humpolec, IČ 18312772. Konečná cena
díla je 34.060 Kč.
Odpovědnost: Martin Kamarád
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemku ve vlastnictví města Přibyslav parc. č. 963/69 v k. ú. Přibyslav mezi městem Přibyslav, Bechyňovo
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina parc. č. 541/8, 550/1 a 552/1 v k. ú. Hřiště, parc. č. 340/1 v k. ú. Utín,
parc. č. 1413/1 v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a parc. č. 1696/1, 1737/3, 1739/5 a
1748/1 v k. ú. Přibyslav mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 a
městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Pokračování tabulky na další straně
LISTOPAD 2012
Str. 5
Zprávy z radnice
Pokračování tabulky z předchozí strany
177/2012 RM
MĚSTO PŘIBYSLAV
Rada města Přibyslav rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce, na majetek
uvedený v příloze smlouvy, mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí
1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a Ministerstvem práce a sociálních věcí
České republiky, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ 00551023.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 11/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ
CENY MĚSTA PŘIBYSLAV
I. Obecná ustanovení
178/2012 RM
Rada města Přibyslav jmenuje v souladu s ust. § 2 odst (3) vyhlášky. Mateřská škola
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na výběr ředitele/ky
Mateřské školy Přibyslav:
a) zástupce zřizovatele Mgr. Jana Štefáčka a pana Martina Kamaráda
b) člena určeného ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina
Mgr. Evu Chvátalovou
c) odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
ředitelku MŠ Korálky Havlíčkův Brod paní Blaženu Polyakovou
d) pedagogického pracovníka MŠ Přibyslav paní Miluši Novotnou
e) školní inspektorku České školní inspekce Mgr. Marii Novákovou
a předsedou konkurzní komise jmenuje Mgr. Jana Štefáčka, starostu města
Přibyslav.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: od 26. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
179/2012 RM
Rada města Přibyslav rozhoduje zaplatit doplatek faktury za provedení Rozpočet
koncesního výběrového řízení ve výši 36.000 Kč z paragrafu 2310 a překročit tím 90% čerpání schváleného rozpočtu.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Rada města Přibyslav schvaluje uvolnění vázání rozpočtu Mateřské
školy Přibyslav na rok 2012 ve výši 10 %, tj. 120.000 Kč.
Odpovědnost: Miloslava Pospíchalová
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
180/2012 RM
181/2012 RM
182/2012 RM
183/2012 RM
Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových finančních
příspěvků na návrh Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav
dle neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Ing. Marie Málková
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
2.300 Kč panu Janu Kudovi, Hesovská 149, 582 22 Přibyslav na částečné pokrytí nákladů kulturní akce „JJ jam“.
Odpovědnost: Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Martin Kamarád, místostarosta
Pokračování tabulky na další straně
1. Cena města může být udělena jednotlivci i kolektivu, fyzické i právnické
osobě.
2. Cena města může být udělena jednotlivci in memoriam.
3. Z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva města, dále pak
zaměstnanci města a městem řízených, nebo ovládaných subjektů za
činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností.
4. Cena města nemůže být udělena osobě či kolektivu za stejnou činnost,
za kterou již stejné ocenění získal.
III. Postup při nominaci na udělení Ceny města
1. Nominaci na udělení Ceny města mohou podávat jednotlivci, kolektivy,
jakákoliv fyzická či právnická osoba.
2. Nominace se podávají Výboru pro Cenu města Přibyslav prostřednictvím
tajemníka MÚ Přibyslav.
3. Všechny nominace na udělení Ceny města musí být doručeny městu
Přibyslav (tajemníkovi) nejpozději do 31. 1. roku následujícího za rokem,
za který má být Cena města udělena.
4. Nominace se podává písemně, případně elektronickou poštou.
5. Každý kandidát na udělení Ceny města musí být navržen samostatnou
nominací.
6. Počet nominací jednoho kandidáta není pro udělení Ceny města
rozhodující.
7. Informace o podaných nominacích se veřejnosti nesdělují.
1. Nominace na udělení Ceny města musí obsahovat povinné údaje:
a) jméno a adresu nominovaného kandidáta,
b) zdůvodnění předkládaného návrhu,
c) jméno a adresu navrhovatele.
2. Nominace, která neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 1,
bude považována za neplatnou a bude z dalšího projednávání
vyřazena.
3. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.
V. Postup při posouzení nominací a rozhodnutí o udělení
Ceny města
Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 17. 10. 2012
184/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje poskytnutí jednorázových finančních
příspěvků na návrh Komise sociální a zdravotní Rady města Přibyslav dle
neveřejné přílohy k jednání.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
185/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit poptávkové řízení na rekonstrukci vnitřního vodovodu hasičské zbrojnice Přibyslav, Hasičská 255.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Ivo Šimanovský
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
186/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na dodávku 13
ks LCD monitorů.
Odpovědnost: Jiří Koudela
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
II. Nominovaní kandidáti
IV. Náležitosti nominace
Rada města Přibyslav vyjadřuje souhlas se stavbou sochy draka držícího Různé
krabici od výtvarníka pana Michala Olšiaka na pozemku parc. č. 197/1
v k. ú. Hřiště (Ronov nad Sázavou).
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 09/2012
Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 2.
Mgr. Jan Štefáček, starosta
1. Cenu města uděluje každoročně město Přibyslav v souladu s § 36 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích za výraznou aktivitu, mimořádný počin
nebo dílo, přinášející prospěch občanům i samotnému městu Přibyslav
ve všech oblastech společenského života města, jež významně přispěly
k rozvoji a šíření dobrého jména města Přibyslav. Cenu města uděluje
město Přibyslav například v oblasti ekonomické, ekologické, kulturní,
publicistické, společenské, sportovní, technické, umělecké, vědecké,
veřejně prospěšné, vzdělávací a dalších.
2. Cena města se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost
oblastech uvedených v odst. 1 v roce předcházejícím udělení ceny.
3. Cena města je udělována maximálně jedenkrát ročně a může být
udělena v několika oblastech.
4. Cena města nemusí být udělena každoročně.
5. Na Cenu města není právní nárok.
Komise rady
města
Výběrové
řízení
1. Z došlých nominací provede Výbor pro Cenu města Přibyslav návrh
kandidáta či kandidátů, které spolu se seznamem všech nominovaných
osob předloží ke konečnému rozhodnutí ve smyslu zákona o obcích
Zastupitelstvu města Přibyslav.
2. Zastupitelstvo města Přibyslav rozhodne na svém zasedání usnesením
o udělení Ceny města v souladu s § 84 odst. 2, písm. s) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích.
3. Cena města je předávána veřejně a slavnostním způsobem. O termínu
a okolnostech předání Ceny města rozhodne starosta města.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Tajemník MÚ Přibyslav zveřejňuje informace a termíny týkající se
udělení Ceny města prostřednictvím sdělovacích prostředků.
2. Tato pravidla schválilo Zastupitelstvem města Přibyslav usnesením
číslo 54/2012 ZM ze dne 27. 6. 2012.
Mgr. Jan Štefáček, starosta
Martin Kamarád, místostarosta
Str. 6
Zprávy z radnice
Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 17. 10. 2012 z předchozí strany
187/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vybrat jako dodavatele pohonné jednotky pro hydraulické
vyprošťovací zařízení WEBER HYDRAULIK firmu Fire & Safety Systems spol. s r. o., Zahradní 356, 250 73 Přezletice, IČ 27104664. Cena pohonné jednotky je 117.000 Kč, včetně DPH.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Ivo Šimanovský
Ing. Zdeňka Teclová
Termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
LISTOPAD 2012
F O T O R U B R I K A:
Slavnostní zahájení
Divadelní Přibyslavi
188/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na „Dodávku motorové nafty do
areálu Odpadového hospodářství Ronov nad Sázavou“, které bude opakováno každý následující
měsíc.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Přemysl Tonar
Termín: 10. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
189/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení „Pořízení sady pneumatik a disků pro
manipulátor Manitou MLT 731T“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Přemysl Tonar
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
190/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na akci „Odbahnění záchytného rybníčku nad Jabloneckou nádrží, par. č.1304/1, k. ú. Přibyslav a odbahnění záchytné kaskády hrázek
par. č. 1714/2, k. ú. Přibyslav“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
191/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na akci „Odbahnění rybníka v k. ú. Dobrá, par. č. 205/2 (Keřkov)“.
Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
192/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na výběr dodavatele elektrické energie
a zemního plynu na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 pro město Přibyslav a jím zřizované
příspěvkové organizace a obchodní společnost s majetkovou účastí města.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
193/2012 RM Rada města Přibyslav rozhoduje vyzvat na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu
na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013/2014 pro město Přibyslav a jím zřizované příspěvkové
organizace a obchodní společnost s majetkovou účastí města firmy:
ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433
Pragoplyn, a. s., Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 27933318
CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25458302
BICORN s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, IČ 27230112
V-Elektra, s. r. o., Hornoměstská 357, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 26910721
LAMA energy a. s., Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IC 28262026
Lumius, spol. s r. o., ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 25911945
Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové 4, IČ 60108789
SPP CZ, a. s., Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČ 28488016
Lumen Energy, a. s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 – Zličín, IČ 26090660.
Odpovědnost: Ing. Josef Moštěk
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
194/2012 RM Rada města Přibyslav jmenuje členy do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr
dodavatele elektrické energie a zemního plynu na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013/2014
pro město Přibyslav a jím zřizované příspěvkové organizace a obchodní společnost s majetkovou
účastí města:
Mgr. Jan Štefáček (náhradník Mgr. Ludmila Řezníčková)
Martin Kamarád (náhradník Petr Kunstar)
Ing. Josef Moštěk (náhradník Miloš Šimek)
Ing. Zdeňka Teclová (náhradník Marie Bártová)
Ing. Ludmila Benešová (náhradník Jarmila Málková).
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 12/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
195/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na akci „Obnova výsadby zeleně
Pod Bramborárnou II“. Odpovědnost: Mgr. Ludmila Řezníčková
Martin Kamarád
Termín: 12/2013
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
196/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme- Smlouva
ne č. 1898/2012-SML k tíži pozemku ve vlastnictví Povodí Vltavy parc. č. 252/3 v k. ú. Ronov
nad Sázavou mezi státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953
a městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 11/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Pokračování tabulky na další straně
Památník obětem 1. světové války
LISOPAD 2012
Str. 7
Zprávy z radnice
Pokračování tabulky Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 17. 10. 2012 z předchozí strany
197/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterou uzavřelo město Přibyslav
s paní Janou Zvolánkovou na byt č. 6 v domě Příkopy 485, Přibyslav, kterým se upravuje doba
trvání nájmu od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
198/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor budovy Starého
špitálu Přibyslav, Vyšehrad 271, Kulturně vzdělávacímu centru Harmonie, Tyršova 736, Přibyslav,
IČ 26614774 v termínu od 29. 11. do 3. 12. 2012.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
199/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 134/1 o výměře cca 125 m2 v k.
ú. Hřiště panu Emilu Hybelbauerovi, Přibyslav, Hřiště 53. Cena pronájmu je 125 Kč/rok. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Odpovědnost: Jana Krejčová
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
200/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 v bytovém domě na adrese
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 41, panu Eh Nay Say MOO, narozenému 18. 7. 1983, bytem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 41. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 11. 2012
do 31. 10. 2017.
Výše nájemného je stanovena na 36,58 Kč/1m2 s možností navýšení ceny nájmu 1x ročně o míru
inflace vyhlášené ČSÚ.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
201/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 5 v domě s pečovatelskou službou Přibyslav,
Tržiště 239 paní Marii Krejskové, narozené 14. 1. 1930, bytem Rašínova 137, 582 22 Přibyslav.
Výše nájemného bude stanovena na 20 Kč/1m2 s možností navýšení ceny nájmu o míru inflace
vyhlášené ČSÚ.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 11. 2012 na dobu neurčitou.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 11/2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
202/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje plán zimní údržby místních komunikací ve městě Přibyslav a jeho
částech pro období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013.
Odpovědnost: Miroslav Štěpán
Termín: 1. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
203/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby komunikací, v souladu se
schváleným plánem zimní údržby pro období 2012/2013 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a firmou Osiva, a. s., Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod, IČ 48171069.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 1. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
204/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby komunikací, v souladu se
schváleným plánem zimní údržby pro období 2012/2013 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a firmou Sativa Keřkov, a. s., Keřkov 72, 582 22 Přibyslav, IČ 47469447.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 1. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
205/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby komunikací, v souladu se
schváleným plánem zimní údržby pro období 2012/2013 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ 00268097 a panem Ivo Šimanovským, bytem Utín 13, 582 22
Přibyslav, IČ 45909211.
Odpovědnost: Ing. Ludmila Benešová
Termín: 1. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
206/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč Oddílu stolního tenisu TJ SOKOL
Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav, IČ 15059901 na rekonstrukci osvětlení v herně stolního
tenisu v přibyslavské sokolovně.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 10/2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Pronájem
Přidělení
Obecní legislativa
Mgr. Jan Štefáček, starosta
Martin Kamarád, místostarosta
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, která funguje při Pečovatelské službě Přibyslav od roku 2010, nabízí zapůjčení pomůcek pro
nemocné, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo
pro zdravotně postižené občany všech věkových
kategorií.
Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či
domácí léčby, jak pro samotné nemocné, tak pro
osoby o ně pečující. Úhrada za zapůjčení těchto
pomůcek je stanovena v Ceníku kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek (Ceník půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Řád
půjčovny najdete na webových stránkách města
Přibyslav pod odkazem Sociální služby nebo je
k dispozici na podatelně Městského úřadu Přibyslav a v nformačním centru Přibyslav).
V současné době je možno zapůjčit: elektrickou
polohovací postel včetně antidekubitní matrace,
mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, chodítka čtyřbodová skládací, francouzské berle, různé
typy sedaček do vany, koupelnové madlo, pojízdný
stolek k lůžku, antidekubitní polštáře a pojízdné toaletní křeslo.
Provozní doba půjčovny je ve dnech Po-Pá
v době od 8.00 do 14.00 hodin. Pro zapůjčení
pomůcky je nutné si předem telefonicky domluvit
termín a hodinu zapůjčení. Zájemci o zapůjčení
pomůcek se mohou obracet na Martinu Veselou,
DiS., vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav na tel.:
569482128, 725102511.
Martina Veselá, DiS. – vedoucí PS
Rozmístění kontejnerů na biodpad
(kompostovatelný odpad) na měsíc
listopad 2012 (případné změny
z důvodů klimatických podmínek
vyhrazeny)
Den
Rozpočet
207/2012 RM Rada města Přibyslav souhlasí s bezplatným využitím objektu Starého špitálu na adrese Přiby- Různé
slav, Vyšehrad 271 za účelem uspořádání humanitární sbírky, kterou pořádá město Přibyslav ve
spolupráci s Diakonií Broumov ve dnech 2. 11. 2012 a 3. 11. 2012 a souhlasí s uložením sbírky
v tomto objektu do 9. 11. 2012.
Odpovědnost: Jarmila Málková
Termín: 9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
208/2012 RM Rada města Přibyslav schvaluje program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Přibyslav
dne 31. 10. 2012.
Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček
Termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
209/2012 RM Rada města Přibyslav ruší unesení Rady města Přibyslav č. 3/2001 ze dne 10. 1. 2001.
Půjčovna kompenzačních
a rehabilitačních
pomůcek
Místo
Den
Místo
Den
Místo
přistavení
přistavení
přistavení
(ulice)
(ulice)
(ulice)
Pondělí gen. Luži Pondělí Tržiště Pondělí Cihlářská
12. 11.
19. 11.
26. 11.
Uterý Bezručova Uterý Jiráskova Uterý
Česká
13. 11.
20. 11.
27. 11.
Středa Hesovská Středa Vyšehrad Středa Nerudova
14. 11.
21. 11.
28. 11.
Čtvrtek Pecháčkova Čtvrtek Příkopy Čtvrtek Niklfeldova
15. 11.
22. 11.
29. 11.
Pátek
16. 11.
Žižkova
Pátek
23. 11.
Na
Pátek
U
Vyhlídce 30. 11. Koupaliště
Na místní části a zahrádkářské osady budou kontejnery
na biodpady rozmístěny takto:
listopad Dobrá
Keřkov
Utín dle sněhových
podmínek
Zahrádky u ACA dle
sněh. podmínek
31. 10. 2012 - 1. 11. 2012
2. 11. 2012 - 4. 11. 2012
5. 11. 2012 - 6. 11. 2012
7. 11. 2012 - 8. 11. 2012
Mgr. Ludmila Řezníčková, vedoucí OŽP
Str. 8
LISTOPAD 2012
Zprávy z radnice / Školka / Škola
Jmenný seznam zvolených kandidátů do zastupitelstva
kraje Vysočina
Kandidátní
listina
číslo název
36
36
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
66
66
66
70
70
70
70
70
84
84
84
84
84
84
84
Kandidát
poř. příjmení, jméno, tituly
číslo
TOP+STAN 11 Kašparů Jaroslav Maxmilián
doc. MUDr.ThDr.PhDr.
Ph.D., Dr.h.c.
TOP+STAN 1
Jirků Ladislav PaedDr.
KSČM
1
Slámečka Jan
KSČM
2
Dobrý Zdeněk PhDr.
KSČM
3
Oulehla Drahoslav JUDr.
KSČM
4
Kalabus Pavel
KSČM
5
Hodáč Pavel
KSČM
6
Číž Josef
KSČM
7
Drápela Lubomír
KSČM
8
Plodík Milan
KSČM
9
Buchtová Věra
KSČM
10 Brož Ladislav
KSČM
11 Nevoral Marek
ČSSD
1
Běhounek Jiří MUDr.
ČSSD
2
Novotný Vladimír Ing.
ČSSD
3
Chlád Zdeněk
ČSSD
4
Fialová Jana Ing.
ČSSD
5
Hyský Martin Ing. Bc.
ČSSD
6
Krčál Petr Mgr. Bc.
ČSSD
7
Joukl Libor Ing.
ČSSD
8
Daněk Antonín
ČSSD
9
Kružíková Marie RNDr.
ČSSD
10 Piňos Petr
ČSSD
11 Komínek Josef
ČSSD
12 Kopecký Zdeněk Ing.
ČSSD
13 Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.
ČSSD
14 Pačiska Karel Ing.
ČSSD
15 Soukup Jaroslav Ing. MBA
ČSSD
16 Kučerová Pavla
ČSSD
17 Škaryd Tomáš Ing.
Pro_VYS
1
Heřman Pavel MVDr.
Pro_VYS
11 Černá Marie Ing.
Pro_VYS
4
Vlček Lukáš Bc.
ODS
12 Vystrčil Miloš RNDr.
ODS
1
Benc Ota Mgr.
ODS
4
Necid Radovan Ing.
ODS
6
Černý Radek MUDr.
ODS
41 Fischerová Jana Ing. CSc.
KDU-ČSL 1
Kaňkovský Vít MUDr.
KDU-ČSL 8
Kodet Václav Ing.
KDU-ČSL 50 Kasal Jan Mgr. Ing.
KDU-ČSL 26 Mach Josef
KDU-ČSL 16 Kučera Tomáš Ing.
KDU-ČSL 11 Bradáč František Ing.
KDU-ČSL 2
Houška Miroslav Ing.
Navrhující Politická
Přednostní
strana
příslušnost hlasy
věk
abs.
v%
Pořadí
62
1
TOP 09
TOP 09
960
11,56
V září
66
60
60
60
59
43
58
59
56
63
62
36
60
46
40
39
37
48
46
68
58
43
53
51
61
55
51
56
44
63
55
30
52
47
45
39
57
42
54
60
57
40
56
53
TOP 09
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
SNK ED
SNK ED
SNK ED
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
TOP 09
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
BEZPP
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
BEZPP
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
BEZPP
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
726
1 705
1 512
1 350
840
568
706
678
1 271
477
412
724
9 866
2 242
805
1 367
1 315
982
1 637
409
1 233
540
673
772
535
1 539
508
699
1 519
1 296
1 245
852
2 220
1 532
1 047
994
904
3 639
1 740
1 216
1 193
1 128
1 096
913
8,74
5,30
4,70
4,20
2,61
1,76
2,19
2,11
3,95
1,48
1,28
2,25
20,54
4,66
1,67
2,84
2,73
2,04
3,40
0,85
2,56
1,12
1,40
1,60
1,11
3,20
1,05
1,45
3,16
12,37
11,88
8,13
13,14
9,07
6,19
5,88
5,35
17,97
8,59
6,00
5,89
5,57
5,41
4,51
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
, po dvou měsících prázdnin, přivítaly
školní budovy opět žáky, učitele a ostatní zaměstnance školy. Tento rok byly prázdniny plné slunce
a krásného počasí, takže si určitě všichni užili odpočinku a načerpali síly do nové práce ve školním
roce 2012/2013.
První školní den 3. září naše škola přivítala 45 prvňáčků. Slavnostního uvítání v hudebně se kromě
vedení školy zúčastnili pan starosta Mgr. Jan Štefáček, místostarosta Martin Kamarád, také náměstek
hejtmana Kraje Vysočina ing. Libor Joukl a členky
SPOZ paní Anna Dvořáková a Emílie Veselá.
V tomto školním roce navštěvuje naši školu
424 žáků.
Jako každoročně, i letos jsme připravili několik
doprovodných akcí k mlékárenským slavnostem.
V pátek se konala vernisáž výstavy Miroslava Ottmara a ing. Pavla Hroudy s názvem Černobílá fotografie z archivu. Souběžně s výstavou proběhly již
tradičně v sobotu a v neděli Dny otevřených dveří
naší základní školy. Veřejnost se mohla seznámit
i s výsledky prací dětí ze školní družiny a z kroužku
Otakárek. Celý víkend se dle ohlasu veřejnosti vydařil a školu navštívilo na 400 lidí.
V rámci Dnů otevřených dveří jsme uspořádali také
Mistrovství Přibyslavi v Sudoku a následující středu
12. září žákovský turnaj v minikopané za účasti okolních základních škol – z Nížkova, Havlíčkovy Borové
a Štoků. První místo vybojovali naši žáci.
Všem, kdo se na zmíněných akcích podíleli, patří
velký dík.
Zároveň děkujeme panu Václavu Karlovi za darované dlaždice do hodin pracovních činností a palety na školní zahradu.
Chtěl bych vám žákům, rodičům i zaměstnancům
školy popřát v novém školním roce hodně zdraví
duševního i tělesného, vytrvalosti a úspěchů.
V měsíci říjnu
již škola běžela
na plné obrátky. Byla zahájena přípravka výuky
angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd, dopravní výchova
pro 4. třídy a primární prevence patologických jevů
s pracovníky Spektra Žďár nad Sázavou. Preventivní
programy jsou velice zajímavé a prolínají se všemi
ročníky na prvním i druhém stupni naší školy.
Deváté třídy absolvovaly v rámci volby povolání
exkurzi do místní firmy ACO a žáci osmých tříd navštívili Technické muzeum v Brně.
Škola se již tradičně zúčastnila výstavy ovoce, zeleniny, brambor a medu, která se koná každoročně
v našem městě.
Pro žáky devátých tříd proběhla v úterý 30. 10.
v Havlíčkově Brodě burza škol.
Školní družina připravila v neděli 7. 10. pro malé
děti Drakiádu na přibyslavském letišti. Bohužel celý
Pokračování příspěvku na další straně
LISTOPAD 2012
Str. 9
Škola
den pršelo, takže účast byla menší než v jiných letech. Na středu 17. 10. družina zorganizovala tvořivé dílny pro veřejnost.
Příští měsíc, v pondělí 26. 11. 2012, se uskuteční
další zajímavá přednáška doktora Martínka, známého dětského klinického psychologa. Přednáška
je určena pro všechny pedagogy, žáci budou mít
tento den ředitelské volno. Další zájemci o přednášku z řad veřejnosti se mohou hlásit v kanceláři
školy telefonicky na čísle 569 484 802. Začátek je
plánován na 8:30.
Informace ze stavby
Během prázdnin se též opětovně rozběhly práce
na stavbě školy. Byla vykopána stavební jáma pro
novou budovu, vybetonovány základy a provedena
armatura na monolit stavby. Ve škole se přestavuje
kotelna a pokládá nová kanalizace. Velkým tempem
roste nová budova, která má již zabetonované první
nadzemní podlaží. Dále se buduje plot k sousedním rodinným domům. Malé zdržení bylo pouze na
stavbě nové tělocvičny, ale problémy již byly vyřešeny a do zimy bude vybetonována základní deska.
Do stejného termínu bude stát i celá nová budova,
která se zakonzervuje na zimu. Všechny práce zatím pokračují dle nového harmonogramu.
Mgr. Luděk Ježek
ředitel ZŠ Přibyslav
Vás srdeĀnĒ zve do tradiĀní
Vetešárny
Prodej darovaných hraĀek, dárkových pĢedmĒtĪ a drobností
probĒhne ve dnech
26. – 28. listopadu 2012
od 1400 do 1700 h ve vestibulu školy
VýtĒžek akce je urĀen na zaplacení školného, pomĪcek a zdravotní péĀe pro
adoptovanou Finu Camara z Guineje
VýbĒr darovaných vĒcí probíhá ve tĢídĒ 7. A, vedle hlavního schodištĒ od 29. Ģíjna 2012
Slavnostní uvítání prvňáčků v hudebně školy
Str. 10
LISTOPAD 2012
Škola / Spolky
PěIJĆTE S NÁMI PěIVÍTAT MARTINA NA KONI
y
Po piro Ģov ƎenĢ eje pro mb
ins stav oda ys avili Záje kte
vý ejp e,ab Ǝipr vit. rky, k
an pƎej ap sta dá jen
si .Ǝíjn kvy viza hýƎí Ģli
17 robe ádo ne ned
vý mar ale ilv rakƽ
Ka dzim tráp 0d uj
Po spo ch1 DĢk
ná uhý Ǝi. m
po onzo Ģhe o
sp el.B lníh
ēís ško m
do ystá
ch v n í
Pr s
z
ro
d
Po horkém létě přišel i krásný podzim. Jeho
nádhernými barvami jsme se inspirovali, když
jsme chystali výstavku ve sklepích pod radnicí.
Každý rok při výstavě ovoce, zeleniny, brambor
a medu oceňuje pan místostarosta nejhezčí
a nejpodařenější výkresy a výrobky. Kluci a děvčata
se moc těší a téměř každý si přeje, aby se jeho
obrázek dostal mezi ty vystavené. Proto jsme na
středu 17. října připravili pro děti podzimní tvořivé
dílny, aby každý měl šanci svůj výrobek vystavit.
Zájem byl veliký. Chceme touto cestou poděkovat
panu M. Kamarádovi za dárky, které oceněným
dětem věnoval.
Podzim ale nehýří jen krásnými barvami
a sluníčkem, ale také deštěm. Letos nás potrápil
v neděli 7. října, když se měla konat tradiční
Drakiáda. Slétlo se pouhých 10 draků. Odměnou
jim byly pěkné ceny, které věnovali přibyslavští
sponzoři. Děkujeme všem a zbylé dárky necháme
na příští rok. A ještě několik čísel. Během prvních
zářijových dní se do školní družiny přihlásilo 156 dětí
a do školního klubu 72. Od října se rozjela i činnost
všech 21 kroužků. Co chystáme? V listopadu si
přijdou děti z MŠ vyrobit vánoční dárečky z hlíny.
První adventní neděli zazpívají děti z pěveckého
kroužku na náměstí pod rozsvíceným vánočním
stromem. Vánoční výstavu s prodejem drobných
dárků chystáme na prosinec. Stále dobrou náladu
i v nadcházejícím chladném období Vám přejí děti
a vychovatelky ŠD.
Jana Frühbauerová
vychovatelka ŠD
Výsledek hodnotitelské
komise pro soutěž
výtvarných a
kolektivních prací na
výstavě Podzim 2012.
Kolektivní práce
1. místo 3. oddělení ŠD
2. místo 1. oddělení ŠD
3. místo závěsná dekorace z listů ŠK
Kategorie I. stupeň ZŠ
1. místo Nikola Holcmanová I.B.
2. místo Marie Palánová ŠD
3. místo Klára Ledvinková IV.A.
Denisa Chourová ŠD
Kategorie II. stupeň
1. místo Aneta Kőrberová VI.A.
2. místo Šárka Vrbická IX. třída
3. místo Aleš Augustin V.B.
KDY: V PÁTEK 9.LISTOPADU 2012
KDE: LOUKA „POD FAROU“ V PěIBYSLAVI
V KOLIK: 16:00 HODIN
MĤžete ochutnat Svatomartinské rohlíky
a poslat Ježíškovi balónek s pĜáním.
Martinovu koníkovi udČláte radost, když mu donesete jablíþka,
tvrdý chléb nebo mrkev.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
NEZAPOMEĕTE SI PěINÉST LAMPIÓN!
Zvou vás děti a maminky z KVC Harmonie v Přibyslavi, více se o nás
můžete dozvědět na http://www.kvc-harmonie.unas.cz/.
MateĜské centrum Harmonie Vás srdeþnČ zve na
VÁNOýNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVU
v sobotu 1. prosince 2012
od 13:00 do 17:00 hodin
v budovČ Starého špitálu v PĜibyslavi
PĜijćte se podívat a vánoþnČ naladit …
ýekají Vás naše vlastní vánoþní výrobky, dáreþky
s mikulášskou nadílkou, obþerstvení a pro malé
návštČvníky dílniþky …
Ke shlédnutí a koupení budou napĜíklad adventní vČnce,
svícny, keramika, dČtské obleþení, hraþky, ozdoby a
šperky, perníþky a spoustu dalšího.
TČšíme se na Vás!
Více se o KVC Harmonie mŢžete dozvĚdĚt na http://www.kvc-harmonie.unas.cz/.
LISTOPAD 2012
Spolky
J E Š KO DA BÝ T
S A M A DOM A
Co je “mateřské centrum“? Odpověď
pětinásobné maminky a zakladatelky
těchto center v ČR paní Kolínské zní:
„Místo, které pomáhá maminkám
vyjít z izolace, do které je dostala celodenní péče o děti, najdou tam přítelkyně, vzájemně si pomáhají. Proto
nebuďte maminky samy doma.“ KVC
Harmonie vás zve do „Domečku“ v
zahradě bývalé MŠ Tyršova v Přibyslavi. Vytváříme pro rodiče z Přibyslavi a okolí a pro jejich děti prostor, kde
se mohou vzájemně setkávat, získat
nové kamarády i předávat zkušenosti.
Scházíme se každé pondělí a středu
od 9.00 do 11.00 hodin.
Za maminky a děti
z KVC Harmonie Petra Pejzlová
Str. 11
Str. 12
LISTOPAD 2012
Spolky
Cukrové trápení
Pochod proti diabetu
2
0
o
1
l
k osin 2
ce 16
:30–
20:3
0
P
e
5.
pr
sklep
y
pod r
adn
v Pÿi icí
bysl
a
dÆti do
vi
6 let
Z
DA
RM
A, o
sta
tݒ
dÆ
ti 1
0K
¾, d
osp
Ælí
20
za podpory:
K¾
ŵĢƐƚŽ
WƎŝďLJƐůĂǀ
.225',1$ý1Ë
8 6 . 8 3 ( 1 Ë
112 9<62ý,1<
Řecký termín diabetes označuje nepřiměřené močení.
Latinské slovo melitus znamená sladký jako med.
Cukrové trápení, tedy diabetes melitus, nám známá
cukrovka. V České republice sužuje na 900 tisíc diabetiků
(806 230 v roce 2010), z toho je zhruba 7 % s diabetem
1. typu léčeného inzulinem.
Cestu za jeho poznáváním
začal kanadský lékař Frederic
Banting (14. 11. 1891 – 21. 2.
1941) a jeho spolupracovníci
v roce 1921. Společný objev,
tehdy nazývaný „istelin“ byl
patentován roku 1922.
A právě před devadesáti
roky také začala léčba
prvního diabetika inzulinem,
čtrnáctiletého
Leonarda
Thompsona, což byl vůbec
první léčený diabetik na světě (přežil ještě dalších 13 let).
V současné době je na celé Zemi registrováno na 300
milionů diabetiků a ještě zdaleka ne všichni jsou evidováni.
Nicméně je jisté, že četnost tohoto onemocnění neustále
roste. Jde o důsledek změn způsobu života, ale i
znečišťování životního prostředí a další vlivy.
Připomeňme, že na počest objevitele inzulinu, nositele
Nobelovy ceny Sira Frederika Bantinga byl 14. 11.
1991 – při stém výročí jeho narození – na 14. listopad
vyhlášen Světový den diabetiků. Jeho součástí jsou různé
edukační aktivity, včetně Pochodu proti diabetu. Ten je
připravován také v Havlíčkově Brodě za účasti pacientů
z řady míst okresu, a především těch, kteří jim v boji
s touto chronickou nemocí pomáhají.
Na středu 14. 11. je v havlíčkobrodské Staré radnici
od 8:15 počítáno s blokem přednášek „Komplikace
diabetu“ (komplikace kardiovaskulární, diabetická noha,
komplikace oční, postižení nervů či ledvin, ale i sexuální
disfunkce, případně další témata). Vlastní Pochod proti
diabetu – opět parkem Budoucnost – začne ve 13:30
a potrvá do cca 14:30. Ve Staré radnici nebudou chybět
ani bezplatné doprovodné aktivity jako měření krevního
tlaku či hladiny krevního cukru. Akci obohatí vystoupení
žáků havlíčkobrodské ZUŠ.
Hlavním cílem Světového dne diabetiků, v neposlední
řadě také Pochodu proti diabetu, je upozornit na stále
početnější skupinu nemocných, na jejich problémy,
a současně podpořit či iniciovat zájem diabetiků
o aktivní řešení svých potíží cestou jejich seznamování
s možnostmi, které mají k dispozici.
JKt
Syndikát novinářů Vysočina
Návštěva myslivců z Mooku
Ve dnech 27. – 30. září byli v Přibyslavi na návštěvě myslivci z Mooku. Tentokrát s nimi přijel i předseda jejich
mysliveckého spolku, který v Přibyslavi doposud nebyl. Poprvé jsme měli možnost ubytovat naše přátele na
mysliveckém srubu v Hesově, který jsme zrekonstruovali za laskavé finanční pomoci Města Přibyslav a díky
obětavé práci našich členů. Překrásné prostředí v přírodě, přátelské přijetí ze strany našich členů, jejich
vzorná péče a v neposlední řadě i myslivecké zážitky udělaly své – když 30. září naši přátelé odjížděli, ani
se jim nechtělo „zpátky do civilizace“. Nejmladší člen výpravy, který u nás byl rovněž poprvé, prohlásil, že
kdyby to záleželo na něm, bydlel by ve srubu klidně i několik měsíců a jen by se kochal přírodou Vysočiny.
My její krásy mnohdy vnímáme jako samozřejmé a všední, ale není na škodu si občas připomenout, jak jsou
v jiných koutech světa vzácné a ceněné.
Program návštěvy se zaměřil na poznávání honitby, na myslivost, i na doplňkové aktivity jako lov ryb
a sbírání hub. Večery patřily přátelským posezením ve srubu, při kterých jsme při dobrém jídle a českém pivě
vzpomínali na společné zážitky v průběhu takřka 20 let, po které trvá naše přátelství s Mook en Middelaarem.
Na závěr návštěvy proběhlo u srubu slavnostní pasování holandských přátel na české myslivce.
Za MS Přibyslav Josef Hamerník, Anna Šnýdlová
LISTOPAD 2012
Str. 13
Z okolních obcí
KEŘKOV A STRAŠIDLA
My starší, dnes „dříve narození“, hodně vzpomínáme
na svoje dětství. Je krásné, když je na co vzpomínat.
Zdá se nám, že jsme si dovedli mnohem líp hrát, bavit
se a prožívat různá dobrodružství než dnešní děti.
Vzpomínáme na to jako na pohádku a někdy si říkáme,
na co budou vzpomínat dnešní děti? Děti mobilů,
počítačů, internetů? Co budou vyprávět svým dětem,
co budou „lovit“ ve svých vzpomínkách? Tak teda já
už dnes vím, že ti, kteří jsou z Keřkova, tuto starost mít
nemusí. Tady se děti opravdu nenudí. Samozřejmě,
že je to hlavně zásluhou maminek, tatínků a vůbec
dospělých nadšenců. Ale už k věci! Průběžně tady děti
mají stále nějaký program, ale tahle akce opravdu stojí
za zvláštní zmínku a pochvalu!
Ke konci září se objevil barevný plakát, který
zval děti, aby se přišly 28. 9. v 19:30 „hezky bát“ na
noční stezku odvahy. Začíná na hřišti. Když noční,
tak baterky s sebou, a „mrňata“ mohou doprovodit
dospělí. Byl krásný, docela teplý večer. Pomalu
se stmívalo a na hřiště se scházely odvážné děti.
Záhadná paní v bílém je přivítala, vysvětlila jim, čím
se mají řídit, aby nezabloudily a šťastně prošly cestou,
která jim postupně odhalí svá noční kouzla. Tajemná
chvíle byla umocněna vycházejícím měsícem, který se
díval, téměř v úplňku, co se to tam dole děje. A dělo
se! Děti, kterých bylo alespoň 30 (nejen místních), se
vydaly na stezku odvahy. V začínající noci ukazovaly
správný směr světla rozžatých svíček, která odvážné
poutníčky vedla kolem lesa, v jehož tmě se míhali
různí duchové. Přitom všem musely děti plnit
i různé úkoly. U každé svíčky bylo písmenko určené
na sestavení hesla. Hlavně musely vykonat vše, co
vyžadovala strašidla, která se v noci potulují a mají
svá práva. A že jich bylo! Byla krásná i hrozná! Já jsem
se jich tedy bála – no, děti měly co dělat. Představte
si, víla s věnečkem jako Amálka, líbezná a čisťounká
marně čistila jezírko plné listí, tak jí děti pomohly. Také
mumie potřebovala pomoci, proto děti mumifikovaly
(omotaly) figurínu, aby ji mohly uložit do sarkofágu.
Hotový Egypt. O kus dál zase čekali čerti, celí žhaví,
aby si s nimi děti daly partičku karet. Rohy jim blikaly
a svítily do tmy. Ani bílá slečna Leontýnka jako z filmu
„Ať žijí duchové“ nechyběla a té děti s radostí trhaly
kopretiny, aby se z ní stala lidská bytost. Čarodějnice
s dlouhými, rozcuchanými vlasy žádala, aby s ní
děti vařily polévku z pavouků a hadích ocásků. Kdo
polévku okusí, rázem se stane neviditelným. To děti
raději neriskovaly. Mezitím každou chvíli strašlivý
loupežník číhal na dospělé pocestné, aby je oloupil
o dobrovolný lup. A docela se mu to vyplatilo-vždyť
každá legrace za něco stojí. Škoda, že na to neměl
krabici od vína. Tak pokračovala cesta kolem temného
lesa, ve kterém číhali a skřehotali duchové a poletoval
upír. Myslím, že byla v leckom malá dušička a že si
oddychly, když se před nimi objevila poslední svíčka,
znamení konce cesty.
Jenže tam všechny čekal téměř horor. Představte si,
že děti došly k hrobu, k otevřenému, kde ležela kostra!
Věřte, že té se nebály jen děti, ale i dospělí. Zvláště,
když se pohnula. Tak holt končí každá cesta.
Děti z Keřkova určitě neutrpěly žádné trauma. A že
se trochu bály? Bály se krásně! Kolem sebe měly
záštitu dospělých a vlídnost přírody. Myslím, že je to
rozhodně lepší než nějaké nebezpečné adrenalinové
sporty!
Nu a za tu odvahu, i trochu toho strachu dostaly
všechny sladkou odměnu, o kterou se postarala paní
Majka Jančová, a pěkná přáníčka od moc šikovné
výtvarnice Katky Jančové.
Nakonec se všichni odreagovali na „ranči“ pana
Jana Čejky, který připravil táborák s opékáním buřtů
a pitivem. A když se ze strašidel vyklubali docela
obyčejné a hladové lidské bytosti, ukázalo se, že
s tím počítal i pan František Pátek, který připravil své
výborné chlebíčky. Díky všem!
Já sama jsem byla nepřímá účastnice, ale vím, že
celou akci zorganizovala paní Dana Čejková. Obdivuji
ji. Od ní mám vyřídit všem, kdo se zúčastnili a jakkoliv
pomáhali, mnoho díků za ochotnou spolupráci
připravit nevšední zážitek pro děti. Mimochodem,
všechny dárky, rekvizity i občerstvení byly vyrobeny
a zaplaceny z pouhého nadšení.
Abych nezapomněla, jaké heslo děti z písmenek
sestavily: představte si, že to zní „KEŘKOV
A STRAŠIDLA“.
Marie Voralová
Filmový klub
Přibyslav
tentokrát 17. listopadu
Den výročí Sametové revoluce si připomeneme legendárním trezorovým filmem Ucho. Toto totalitní drama
vyniká především hereckými výkony Jiřiny Bohdalové
a nedávno zesnulého Radka Brzobohatého. Ucho
ukazuje atmosféru strachu, nejistotu a bezvýchodnost života pod dohledem Státní bezpečnosti. Film
je mimo jiné také důkazem toho, že i komorní snímek
s minimálními nároky na rozpočet může zprostředkovat vysoce kvalitní divácký zážitek.
Po tomto pohledu do doby minulé na návštěvníky
čeká velká porce energie v podání kapely 100%. Jedná
se o dvojici hudebníků, kteří posluchačům naservírují směs progresivního rocku, ska, funky a reggae.
Baskytarista Marcos Frangos, původem z Londýna,
a bubeník Vojta Bořil, ze Žďáru nad Sázavou, vždy
„stoprocentně“ zvednou posluchače ze židlí.
Promítání začíná v sobotu 17. listopadu v 19:30,
koncert ve 21:15.
Také bychom Vás rádi upozornili na program
prosincového Filmového klubu Přibyslav. V sobotu
15. prosince budeme promítat velmi očekávaný film
tohoto roku – Atlas mraků. Tento velkofilm byl natočen podle stejnojmenného knižního bestselleru třemi
významnými režiséry, kteří stojí například za sérií
filmů Matrix (Lana a Andy Wachowski), nebo film
Lola běží o život (Tom Tykwer). Atlas mraků vypráví
šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají
v různých časech a na různých místech od začátku
19. století až po postapokalyptickou budoucnost.
Více informací najdete na www.fkpribyslav.cz a na
www.facebook.com/fkpribyslav.
Martin Musil, Jakub Šnýdl, Vladimír Šnýdl
za Filmový klub Přibyslav
Str. 14
LISTOPAD 2012
Kulturní / Ostatní / Sport
HR AJEME SI I MIMO KNIHOVNU
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám touto cestou poděkoval za účast
v letošních krajských volbách, zvláště pak za důvěru,
které se prostřednictvím Vašich hlasů dostalo České
straně sociálně demokratické a také mé osobě. Jako
vysočinský patriot se budu i nadále snažit, aby se
nám v našem regionu žilo stále dobře. Volební
výsledek je pro mě obrovským osobním závazkem
a potvrzením skutečnosti, že moje práce pro region
i město Přibyslav nebyla v předchozích čtyřech
letech zbytečná, měla význam a přinesla lidem
užitek. Už britský autor science fiction a vynálezce
Arthur Charles Clarke řekl: „Jediným způsobem, jak
zjistit meze možného, je odvážit se alespoň malý
kousek za hranice nemožného.“
Ještě jednou děkuji za Vaši podporu.
Ing. Libor Joukl
Poděkování
Rád bych prostřednictvím Přibyslavského občasníku poděkoval všem přibyslavským občanům
za podporu, kterou v krajských volbách poskytli
kandidátce Občanské demokratické strany i mé
osobě. Velice si vážím všech preferenčních hlasů
a vůbec faktu, že ODS v Přibyslavi získala více než
26 % hlasů. Vzhledem k výsledkům ODS na Vysočině a v celé republice je to naprosto ojedinělé
číslo. Velice mě těší též fakt, že občané Přibyslavi
dali velké množství preferenčních hlasů i Martinu
Kamarádovi, který byl na 31. místě naší kandidátky. Je to podle mého názoru ocenění jeho práce
a nasazení v nelehké pozici místostarosty města
Přibyslav. Mimořádná podpora v Přibyslavi je pro
mě velkým zadostiučiněním i ctí. I díky Vám jsem
se stal členem zastupitelstva Kraje Vysočina. Velice
rád budu všem k dispozici v záležitostech, které se
budou týkat řešení v rámci kompetencí a odpovědnosti Kraje Vysočina.
S úctou a velkým poděkováním
Mgr. Ota Benc
tel.: 774 115 270
e-mail: [email protected]
http://otabenc.blogspot.cz
Na konci prázdnin mě v knihovně navštívila jedna
z našich čtenářek, paní Jiřina Šillerová, a pozvala
mě na jeden říjnový den do pečovatelského domu
v Přibyslavi na besedu. Velice ráda jsem toto pozvání
přijala a rovnou jsme se domluvily na pondělí 15.
10. 2012. Setkání se zúčastnily samé ženy, cca 20,
připravila jsem si pro ně povídání o současných
autorech, jako je např. Irena Obermannová,
Martina Formanová, Michal Viewegh, Barbara
Nesvadbová, Vlastimil Vondruška, Magda Váňová
aj. (19.–20. 10. 2012 proběhl 22. Podzimní knižní
veletrh v Havlíčkově Brodě, na kterém spousta z
těchto zmiňovaných spisovatelů vystoupila).
Trošku více jsme se věnovaly nově vydané knize
o Karlu Havlíčku Borovském, konkrétně jsme si
připomněly „nešťastný“ život jeho dcery Zdenky.
Tuto knihu sestavili dva autoři, Hynek Bouchal a
Aleš Říman. Sestavili ji proto, že v knize vystupují
různé osobnosti, které se chtěly jakkoliv projevit vyjádřit k osobě K. Havlíčka Borovského.
Na závěr moje posluchačky souhlasily s živějším
programem v podobě „Zimní hry“, u které jsme
se velice nasmály a ony si zároveň procvičily svoji
paměť a zručnost. Bylo to pro obě dvě strany
zpestření, a proto jsme se hned domluvily na dalším
setkání, které se bude konat 5. 11. 2012 od 14:00,
opět v pečovatelském domě v Přibyslavi. Tentokrát
máme jasné téma, procvičení paměti pomocí
zábavné a naučné hry „Svět v kostce“. Setkání
s těmito ženami je důkazem, že hrát si můžeme
v každém věku. Děkuji všem zúčastněným a těším
se na další setkání.
V listopadu nás čekají v knihovně ještě další dvě
akce. Dne 7. 11. 2012 v dopoledních hodinách
od 8:30 k nám opět zavítají na návštěvu děti
z KVC Harmonie s doprovodem a v odpoledních
hodinách od 16:00 proběhne listopadové „Rodiče
čtou dětem“. Téma pro obě dvě akce je: „malebný
podzim“. Vytvoříme si společnou prací jeden velký
barevný list přátelství a přečteme si úryvek z hezké
knížky na dané téma.
A samozřejmě pokračuje i 29. ročník přehlídky
Divadelní Přibyslav 2012 dalšími zajímavými
představeními. Kdo má rád film, může navštívit
filmové představení pro děti Madagaskar nebo
tradiční filmový klub. (bližší informace na
plakátech)
Za Městskou knihovnu Přibyslav bych chtěla
velmi poděkovat čtenářce Marii Poulové, která
nám během září a října 2012 věnovala cca 20
knih ze své knihovny. Skoro všechny knihy jsou
jako nové, vámi velmi žádané, od autorů, jako je
např. Magda Váňová nebo Danielle Steelová. Na
závěr tohoto listopadového příspěvku bych se
s vámi chtěla na „čas“ rozloučit. Od 9. 11. 2012
nastupuji mateřskou dovolenou. Zároveň vám
chci poděkovat za přízeň, kterou jste věnovali naší
knihovně po dobu mé přítomnosti v ní. Bylo mi
potěšením se s vámi pravidelně setkávat, a proto
se na vás všechny budu těšit opět na viděnou
v roce 2015!
Hodně zdraví a osobních úspěchů Vám přeje
Andrea Slaninová
knihovnice MěK Přibyslav
CO SE DĚJE V PŘIBYSLAVSKÉM VOLEJBALU
Krajský přebor mužů - sezóna 2012/2013 odstartovala přibyslavským volejbalistům dne 6. října na palubovce
šestiúhelníkové tělocvičny v Pacově. Základní sestava vypadala takto:
na bloku Podhrázký a Vašíček, na smeči Pátek a Kerbr Z., na univerzálu Čermák, na nahrávce Kerbr J. a na liberu
Stejskal P. Na lavičce zůstal Šimek. Začali jsme dobře a ujali se vedení 1 : 0, pak jsme však značně polevili a Pacov
srovnal. Ovšem další dva sety se nám zlepšenou hrou podařilo získat a vstupní utkání vyhrát 3 : 1. Druhý zápas
nahrával Vít Šimek, a i když už se zdálo, že se blíží porážka, vydřeli jsme z 1 : 2 a 13 : 18 na 3 : 2 a radovali se podruhé.
Přistoupili jsme k utkáním odhodlaně, mužstvo dokázal vyhecovat a svým výkonem strhnout smečař Jirka Pátek.
Dne 13. října jsme sehráli dva další mistrovské zápasy v Polné. První měření sil se svým průběhem dosti podobalo
prvnímu zápasu z Pacova, ale dokráčeli jsme k vítězství 3 : 1. V odvetě Polná zamíchala se sestavou a bez větších
komplikací jsme ji přehráli 3 : 0. K týmu se připojil Lukáš Stejskal. Kromě ztraceného setu se nám dařilo a jsme
rádi za obě vítězství. Se vstupem do soutěže jsme velice spokojeni a těšíme se na sobotu 20. října, kdy přivítáme
v domácí sportovní hale mužstvo Okrouhlice, se kterým bychom chtěli pokračovat v dobré hře a pokusit se naplno
bodovat. Věříme, že si naši příznivci cestu do haly najdou a přijdou nás v hojném počtu podpořit, i když toto číslo
Přibyslavského občasníku vyjde až začátkem listopadu.
6. 10. 2012
Slavoj Pacov – Sokol Přibyslav
1:3 a 2:3
13. 10. 2012
Slavoj Polná – Sokol Přibyslav
1:3 a 0:3
Ženy – zahájily sezónu v Humpolci. První zápas dotáhly až do tiebreaku, avšak podlehly těsně 15 : 13, celkově
3 : 2, druhé utkání ztratily 3 : 1. Sestava: Holubová, Kasalová, Novotná, Poláková, Čermáková, Křesťanová, Blažková,
Hošková, Stehlíková.
V sobotu 20. října hostily přibyslavské hráčky v domácím prostředí družstvo Pelhřimova.
13. 10. 2012 Jiskra Humpolec – Sokol Přibyslav
3:2 a 3:1
POZVÁNKA NA LISTOPADOVÉ DOMÁCÍ ZÁPASY:
– sobota 3. 11. muži: Sokol Přibyslav – SK JIHLAVA, ženy: Sokol Přibyslav – Dekora Ždírec n/D.
– sobota 24. 11. muži: Sokol Přibyslav – Sokol ŠTOKY, ženy: Sokol Přibyslav – Jiskra Humpolec
Ženské zápasy: začátky utkání 9.00 a 13.00, mužské zápasy: začátky utkání 11.00 a 15.00 h.
sportovní hala v České ulici
Jiří Kerbr za oddíl volejbalu
LISTOPAD 2012
Str. 15
Ostatní
Průkaz energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budovy není energetickým štítkem!
V běžné mluvě dochází velmi často k záměně pojmů.
Pojem průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
bývá zaměňován za pojem energetický štítek. Stavebník
nebo majitel nemovitosti, kterým nastane povinnost prokázat úroveň energetické náročnosti budovy neprokazuje stav budovy energetickým štítkem!
K záměně pojmů dochází zřejmě tím, že součástí
PENB je též grafická příloha, která opticky energetický
štítek připomíná. Je však nutno zdůraznit, že grafické
vyjádření u PENB a energetického štítku obálky budovy
vyjadřují zcela odlišné věci.
Průkaz energetické náročnosti budovy
Vyjadřuje celkovou energetickou náročnost budovy vyjádřenou v GJ a měrnou vypočtenou roční spotřebu energie vyjádřenou v kWh/(m2.rok).
Energetický štítek obálky budovy
Vyjadřuje úroveň obálky budovy z pohledu součinitele
prostupu tepla a vyjadřuje se ve W/(m2.K). Je tedy zřejmé, že má s energetickou náročností spojitost druhotnou.
potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na
vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.
Komu jaká povinnost kdy nastane od 1.1.2013 ?
Změna zákona 406/2000 Sb. označená jako 318/2012
Sb. přináší navíc doplnění týkající se budov ve vlastnictví
státu a dále všech bytových domů a jejich ucelených
částí. Seznam lze jednoduchým způsobem chronologicky seřadit do následujícího přehledu:
Datum vzniku
povinnosti
Čeho se povinnost týká
1. leden 2013
Prodej budovy nebo její ucelené
části (například bytu); pronájem
domu s výjimkou vyjmenovaných
případů, ve kterých povinnost nenastává - viz odstavec níže
1. červenec 2013
Budovy užívané orgány veřejné
moci (například krajské, městské
a obecní úřady, budovy Policie
ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
1. leden 2015
Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou
energeticky vztažnou plochou
větší než 1 500 m2
1. červenec 2015
Budovy užívané orgány veřejné
moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
1. leden 2016
Pronájem ucelené části budovy
(bytu, nebytového prostoru)
včetně družstevních domů
1. leden 2017
Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou
energeticky vztažnou plochou
větší než 1 000 m2
1. leden 2019
Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou
energeticky vztažnou plochou
menší než 1 000 m2
Průkaz energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budovy (někdy také
PENB) je dokumentem, který vyhodnocuje spotřebu
energie nutné pro provoz budovy za časové období.
Zpracovává se podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.1 Legislativa tak stanoví, že:
„Stavebník, vlastník budovy, nebo společenství vlastníků
jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou
náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů,
které stanoví prováděcí právní předpis1 a dále splnění
požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými
českými technickými normami.2"
Povinnost zpracování PENB udává zákon 406/2000 Sb.
již od roku 2009. Povinnost se týká výstavby všech nových budov a větších změn dokončených budov. Novela
tohoto zákona, která
vstoupí v platnost 1.1.2013, počítá se zavedením povinnosti nechat PENB zpracovat i při prodeji
a pronájmu budovy. Novela říká, že vlastník budovy nebo
společenství vlastníků jednotek jsou povinni:
a. zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo
ucelené části budovy – např. bytu (od 1. 1. 2013), při
pronájmu budovy (od 1. 1. 2013) a při pronájmu ucelené části budovy – např. bytu (od 1. 1. 2016)
b. předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému
kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené
části
c. předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu
nebo nájemci budovy nebo její ucelené části nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy
d. zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy.
Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící
dokument. Posuzuje úroveň stávajícího energetického
hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti.
Průkaz objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií,
tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska
Kdo průkaz energetické náročnosti nepotřebuje?
Průkaz energetické náročnosti budovy nebudou potřebovat majitelé:
– chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci
– budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší
než 50 m2
– budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou
kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci
a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či
vzhled; tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
– budov pro náboženské účely
– průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickouspotřebou do
700 GJ
– stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají
dům prodávat ani pronajímat
– nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon
mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím
(smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli
informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o
který mají zájem)
Energetický štítek obálky budovy
Pojem energetický štítek ve spojení s budovami a jejich
energetickou náročností je sám o sobě nesprávný. Používá pro označení energetické náročnosti spotřebičů.
U nich se jednoduchým, dnes již zřejmě každému dobře známým barevným symbolem se zařazením do třídy
energetické náročnosti podle písmen, znázorní, jaký stupeň spotřeby energie ten který spotřebič (výrobek) má.
Stavba však není ani spotřebičem ani výrobkem, ale
souborem mnoha výrobků, které působí jakožto celek.
Z toho důvodu je zaveden pojem energetický štítek
obálky budovy.
V souvislosti s kategorií energetický štítek obálky budovy dochází často k matení pojmů a zkreslování významu.
Pojem jednoznačně vymezuje technická norma ČSN 73
0540-2 – tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. V
současné době je poslední platná verze z října roku 2011
včetně Změny z dubna roku 2012. Zde se tento pojem v
informativní příloze C vymezuje takto:
Energetický štítek obálky budovy a protokol k němu
jsou přehledné technické dokumenty, kterými lze doložit
splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy.
Je tedy zřejmé, že pouhý energetický štítek obálky budovy nemá vůbec žádnou vypovídací hodnotu o celkové
energetické náročnosti budovy, ale pouze o vlastnostech
obálky, tedy o souhrnu všech stavebních konstrukcí, které oddělují budovu od venkovního prostředí.
Důležité je to, že jej nelze vyhotovit jako nějaký samostatný elaborát, který by bylo možno použít například pro
stavební řízení, žádost o dotaci na zateplení a podobně.
K čemu tedy energetický štítek obálky budovy vůbec je?
Přes výše uvedená fakta se nejedná o bezvýznamný dokument. Energetický štítek obálky budovy je povinnou
součástí energetického auditu budovy zpracovávaného
podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií při
podávání žádosti o finanční příspěvek podle některého
z vypisovaných dotačních titulů.
Energetický štítek obálky budovy sice neříká nic o celkové energetické náročnosti, neboť v té hraje podstatnou
roli kromě kvality stavby jako takové též úroveň technického zařízení budovy (TZB). Nicméně v kontextu celé
zprávy o energetickém auditu lze spolehlivě vyčíst, jak
velký potenciál možných energetických úspor lze očekávat například od investice do zateplení budovy.
Pokud se k výpočtům používá některý z profesionálních software, je energetický štítek obálky budovy jedním
ze zcela objektivních výstupů na rozdíl od hodnocení
TZB, kde do hry vstupuje někdy i zcela subjektivní pohled energetického experta.
Co obsahuje energetický štítek obálky budovy?
Na rozdíl od energetického štítku spotřebiče obsahuje
energetický štítek obálky budovy vždy dvě části:
– Protokol
což je základní soubor údajů popisujících tepelné chování budovy a jejích konstrukcí.
– Grafické znázornění energetického štítku obálky budovy
Vlastní grafické barevné znázornění je vzhledově podobné energetickému štítku spotřebiče.
zpracovala : Ing.Alena Vašatová
Str. 16
LISTOPAD 2012
Sport
PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012 – CELKOVÉ VÝSLEDKY PO DESETI DISCIPLINÁCH
MUŽI
Příjmení
Šubrt
Vábek st.
Plachta
Moštěk
Holcman
Zach
Kubát
Loužecký ml.
Loužecký st.
Dubský
Loužecký
Loužecký
Bradáč
Dolák
Moravec
Matějka
Matějka
Bradáč
Vábek
Řezníček
Kříž
Kamenský
Jána
Sládek
Miglec
Nejedlý
Plzák
Hulák
Lehr
Zvěřina
Pospíchal
Ledvinka
Teml
Bečka
Sedlák
Havlíček
Vaněra
Vábek ml.
Vacek
Jméno
Petr
Jaroslav
Marek
Josef
František
Vladimír
Jiří
Petr
Petr
Miroslav
Filip
Richard
Jiří
Vladimír
Vojtěch
Luboš
Zdeněk
Alois
Jiří
Roman
Ondřej
Radim
Lubomír
Jan
Vikror
Zdeněk
Jiří
Petr
Tomáš
Miloslav
Jaromír
Josef
Rostislav
Mirek
Tomáš
Roman
Jan
Jaroslav
Martin
ŽENY
Příjmení
Šubrtová
Loužecká
Šubrtová
Lazárková
Sedláková
Mošťková
Seemannová
Doležalová
Vaněrová
Kvardová
Šulcová
Jánová
Stehlíková
Havlíková
Bajáková
Trdá
Trdá
DVOJICE
Příjmení
Šubrtovi
Zach,
Lazárková
Loužecký st. P.,
Loužecká K.
Mošťkovi
Holcman,
Sedláková
Kubát,
Kvardová
Vacek,
Doležalová
Silový trojboj
Kuželky
body
0,00
38,60
80,13
100,00
48,38
0,00
63,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,92
0,00
0,00
37,28
body
93,18
75,00
86,36
84,09
84,09
89,77
94,32
0,00
100,00
0,00
38,64
47,73
0,00
86,36
0,00
43,18
72,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,45
0,00
0,00
0,00
0,00
pořadí
0
6
2
1
5
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
7
Míčový víceboj
pořadí
3
9
5
7
8
4
2
0
1
0
14
12
0
6
0
13
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
body
41,18
52,94
88,24
88,24
82,35
82,35
70,59
94,12
88,24
0,00
70,59
41,18
0,00
100,00
0,00
52,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pořadí
12 - 13
10 - 11
3-5
3-5
6-7
6-7
8-9
2
3-5
0
8-9
12 - 13
0
1
0
10 - 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Běh do vrchu
Kolečkové
brusle
body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
88,37 6
82,09 3
100,00 1
79,13 5
84,85 8
74,32 8
97,93 5
81,06 3
69,89 14
77,46 6 - 7
99,96 2 - 3 0,00 0
68,39 15
66,27 9
73,71 13
0,00 0
0,00 0
65,48 10
80,89 11
0,00 0
78,2 11
79,71 5
80,91 10
0,00 0
76,89 12
77,46 6 - 7
0,00 0
68,49 8
81,14 10
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
53,4 15
0,00 0
0,00 0
0,00 0
80,88 4
79,62 12
77,43 6
0,00 0
53,4 14
0,00 0
48,80 9
0,00 0
56,7 12
0,00 0
46,57 10
90,89 5
100,00 1
88,06 8
0,00 0
0,00 0
59,14 11
0,00 0
0,00 0
0,00 0
98,21 2
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
70,02 13
55,00 13
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
71,33 7
100,00 1 - 2 0,00 0
0,00 0
0,00 0
100,00 1 - 2 0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
100,00 1
0,00 0
0,00 0
99,96 2 - 3 0,00 0
99,93 3
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
99,51 4
0,00 0
0,00 0
0,00 0
94,89 6
0,00 0
0,00 0
0,00 0
94,48 7
0,00 0
93,86 4
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
87,40 2
0,00 0
0,00 0
87,2 9
0,00 0
86,86 7
0,00 0
0,00 0
0,00 0
84,02 9
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
80,69 4
0,00 0
0,00 0
71,94 14
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
Plavání
Časovka do
vrchu
body pořadí body pořadí
100,00 1
94,14 2
44,83 10
87,86 3
0,00 0
85,38 4
61,69 4
0,00 0
0,00 0
67,45 7
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
73,98 2
82,50 5
46,08 9
0,00 0
0,00 0
70,22 6
47,27 8
0,00 0
51,27 7
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
100,00 1
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
53,37 6
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
63,41 3
0,00 0
57,23 5
0,00 0
0,00 0
0,00 0
Vrhačský
trojboj
body pořadí
70,03 8
71,63 7
87,35 4
76,06 6
96,44 2
84,16 5
0,00 0
100,00 1
87,81 3
0,00 0
35,00 12
39,09 11
0,00 0
0,00 0
0,00 0
39,09 11
54,37 9
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
Celkově
Přespolní běh
Plavání
Vrhačský
trojboj
body pořadí
83,7 3
91,4 2
36,71 7
100,00 1
72,85 4
53,55 5
47,28 6
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
Celkově
Kuželky
Jméno
Lucie
Kristina
Eliška
Veronika
Lenka
Miroslava
Jitka
Michala
Andrea
Markéta
Martina
Petra
Růžena
Jana
Haba
Blažena
Vendula
body
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
body
81,01
81,01
27,85
89,87
46,84
100,00
37,97
0,00
0,00
78,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pořadí
3
4
8
2
6
1
7
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
Silový
trojboj
Přespolní
běh
Běh do Cyklis- Brusle
vrchu tika
0,00
0,00
Kužel- Míky
čový
víceboj
174,19 141,18
179,64 153,78
0,00
181,01 173,95 0,00
143,06 0,00
0,00
0,00
184,09 138,24 0,00
130,93 0,00 0,00
115,64 0,00 0,00
0,00 143,62 0,00
126,05 0,00 129,61 693,63 4
0,00 144,42 169,29 588,26 5
0,00
172,80 149,16 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321,96 6
137,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137,25 7
0,00
body
100,00
85,71
42,86
71,43
0,00
50,00
35,71
0,00
0,00
78,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pořadí
1
2
6
4
0
5
7
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
164,22 149,92 182,99 130,87
148,96 161,82 155,93 0,00
0,00
0,00
Běh do vrchu
Cyklistika
Silový trojboj
pořadí
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Míčový víceboj
Přespolní běh
Kolečkové
brusle
body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí
75,85 5
67,83 5
82,99 2
51,74 8
80,04 3
89,66 2
0,00 0
68,04 7
76,14 4
76,47 4
63,28 4
69,1 6
70,76 6
82,11 3
75,02 3
0,00 0
0,00 0
0,00 0
62,73 5
0,00 0
0,00 0
49,37 7
0,00 0
0,00 0
61,37 7
57,78 6
0,00 0
0,00 0
0,00 0
100,00 1
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
82,56 4 - 5
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
100,00 1
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
100,00 1
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
100,00 1
93,84 2
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
90,08 2
0,00 0
0,00 0
0,00 0
85,91 3
0,00 0
0,00 0
0,00 0
82,56 4 - 5
Plavání Časov- Vrh. Body
ka do trojboj celk.
vrchu
Cyklistika
Pořadí
200,00 194,14 153,73 1491,24 1
0,00 0,00 184,16 984,29 2
134,72 0,00
179,21 811,95 3
Časovka do
vrchu
body pořadí body pořadí
100,00 1
100,00 1
88,64 2
92,46 2
72,46 5
82,38 3
0,00 0
0,00 0
84,03 3
76,97 4
64,36 6
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
77,32 4
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
body
748,12
709,02
674,77
618,45
525,08
495,10
451,03
431,74
375,53
308,15
293,70
282,54
278,95
245,50
198,21
135,21
127,10
125,02
124,70
100,00
100,00
100,00
99,96
99,93
99,51
94,89
94,48
93,86
87,40
87,20
86,86
84,02
80,69
71,94
70,45
68,92
63,41
57,23
37,28
body
743,12
676,96
547,25
489,19
343,42
317,28
240,11
200,00
159,88
157,05
100,00
100,00
100,00
93,84
90,08
85,91
82,56
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LISTOPAD 2012
Str. 17
Sport
PŘIBYSLAVSKÝ DVANÁCTIBOJ 2012 – VRHAČSKÝ TROJBOJ
V neděli 14. října 2012 jsme v příjemném podzimním dopoledni absolvovali v areálu za benzinovou pumpou
desátou disciplínu dvanáctiboje – vrhačský trojboj. Závodu se účastnilo celkem 19 soutěžících, kteří
házeli oštěpem (600g), granátem a vrhali koulí (muži 5 kg, ženy 4 kg). Výbornými výkony se prezentoval
nejstarší účastník soutěže František Holcman, který v kategorii mužů obsadil druhé místo. Příští disciplinou
dvanáctiboje bude v neděli 4. listopadu 2012 střelba ze vzduchovky v přibyslavské sokolovně. Prezentace
je od 9:00, zahájení v 9:30.
Ing. Josef Moštěk
Přibyslavský dvanáctiboj 2012 – vrhačský trojboj – výsledky
MUŽI
Příjmení
Loužecký ml.
Holcman
Loužecký st.
Plachta
Zach
Moštěk
Vábek
Šubrt
Matějka
Loužecký
Matějka
Loužecký
ŽENY
Příjmení
Petr
František
Petr
Marek
Vladimír
Josef
Jaroslav
Petr
Zdeněk
Richard
Luboš
Filip
Lazárková
Loužecká
Šubrtová
Sedláková
Mošťková
Seemanová
Šubrtová
DVOJICE
Příjmení
Zach, Lazárková
Loužecký st. P.,
Loužecká K.
Holcman,
Sedláková
Šubrtovi
Mošťkovi
Veronika
Kristina
Lucie
Lenka
Miroslava
Jitka
Eliška
hod oštěpem
výkon ( body
m)
27,92
94,23
29,63
100,00
26,85
90,62
22,60
76,27
23,66
79,85
20,78
70,13
20,52
69,25
18,27
61,66
16,16
54,54
15,15
51,13
10,10
34,09
8,75
29,53
hod oštěpem
výkon
body
(m)
18,25
100,00
15,19
83,23
14,95
81,92
13,10
71,78
9,56
52,38
8,63
47,29
7,27
39,84
Body
184,16
179,21
Pořadí
1
2
169,29
3
153,73
129,61
4
5
Jméno
Jméno
vrh koulí
výkon (
m)
10,37
9,12
8,78
9,14
8,30
8,80
7,05
7,79
6,61
5,45
5,20
4,13
vrh koulí
výkon
(m)
7,92
8,20
6,63
7,22
5,23
4,00
2,70
hod granátem
výkon body
(m)
100,00 44,22 100,00
87,95 42,36 95,79
84,67 36,74 83,08
88,14 40,95 92,61
80,04 38,79 87,72
84,86 30,42 68,79
67,98 32,51 73,52
75,12 30,63 69,27
63,74 18,43 41,68
52,56 20,51 46,38
50,14 13,61 30,78
39,83 14,87 33,63
hod granátem
body výkon body
(m)
96,59 27,66 100,00
100,00 24,30 87,85
80,85 23,64 85,47
88,05 15,55 56,22
63,78 11,80 42,66
48,78 12,21 44,14
32,93 9,99
36,12
body
součet
bodů
294,23
283,74
258,37
257,02
247,61
223,78
210,76
206,05
159,96
150,07
115,01
102,98
celkově
body
100,00
96,44
87,81
87,35
84,16
76,06
71,63
70,03
54,37
51,00
39,09
35,00
pořadí
součet
bodů
296,59
271,09
248,24
216,05
158,82
140,21
108,88
celkově
body
100,00
91,40
83,70
72,85
53,55
47,28
36,71
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
ROZLOSOVÁNÍ FOTBALU PODZIM 2012
DATUM
DEN
KDE
ZAČÁTEK
KDO
SKUPINA
3.11.2012
sobota
3.11.2012
sobota
venku
venku
doma
11:30
13:30
13:30
ŽDÍREC
ŽDÍREC B
ŽELETAVA
D
B
A
ODJEZD z
Přibyslavi
10:00
12:00
FLORBAL SK JUVENIS
PŘIBYSLAV 2012/2013
Ligová sezóna je v plném proudu, a my vám přinášíme
průběžné výsledky našich florbalistů v jednotlivých
kategoriích.
Starší žáci
Družstvo starších žáků zahájilo sezónu úspěšně,
když při svém prvním turnaji v Dačicích porazilo tým
Jemnice 8:6 a poté B družstvo Moravských Budějovic
9:6, a tak si připsalo do ligové tabulky plný počet
6 bodů. V současné době, kdy již proběhly druhé
turnaje a naši zástupci měli volno, se starší žáci
nacházejí na 5. místě tabulky. Nejbližší turnaj je čeká již
v sobotu 27. 10. 2012, kdy v domácí hale v Přibyslavi
hostí tým z Havlíčkova Brodu a Bystřice. Přejeme jim
úspěch v domácím prostředí s jistě velkou podporou
domácích diváků.
Mladší žáci
Družstvo mladších žáků zahájilo sezónu dne 29. 9. 2012
v Bystřici nad Pernštejnem na svém prvním ligovém
turnaji. Během sobotního dne mladší žáci sehráli celkem
7 zápasů, na úvod remizovali s týmem z Třebíče 6:6,
poté prohráli se Žďárem 4:11 a Havlíčkovým Brodem
1:7, na to navázali výhrami s Bystřicí 5:2, Okříškami
5:3 a Žďárem „B“ 10:2, aby na závěr, kdy medaile byla
na dosah, prohráli s Jihlavou 3:6. Po nevyrovnaných
výkonech si tak nakonec družstvo mladších žáků zapsalo
do výsledků celkově 4. místo.
Lepšího výsledků budou moci mladší žáci dosáhnout
hned v sobotu 20. října, kdy odjíždějí na turnaj do
Jihlavy.
Elévové
Naše nejmladší účastníky ligových soutěží čekal první
turnaj 7. 10. 2012 v Jihlavě. Vzhledem k velké marodce
se na florbalové zápolení vydala řada nováčků, i přesto
byli rovnocennými soupeři. Postupně odehráli zápas
s Jihlavou 3:4, Havlíčkovým Brodem 1:5, Bystřicí 1:5
a Okříškami 1:4. Při boji o semifinálovou čtveřici porazili
Jihlavu 3:0 a v nervy drásajícím semifinále s Havlíčkovým
Brodem podlehli nejtěsnějším možným výsledkem 3:4
a jako poražení semifinalisté nastoupili v posledním
zápase proti Okříškám v boji o bronzovou medaili.
Zde se již projevilo velké vyčerpání a malé zkušenosti
nováčků, a tak konečným výsledkem 0:3 se naši elévové
museli spokojit až se čtvrtým místem. I přesto především
nováčkům patří pochvala za bojovnost. Na další turnaj
zajíždějí elévové dne 4. listopadu do Pelhřimova.
Muži
Ligová soutěž pro naše muže začala výborně. Z prvního
turnaje v Třebíči si dovezli plný počet 6 bodů, když porazili
ASK Bystřici 9:8 a Okříšky B 3:1. Po první části jim tak
patřilo první místo v ligové tabulce. Ale nutno říci, že ne
nadlouho. Na druhý turnaj zajížděli muži do Bystřice, kde
nejprve prohráli se Salamandrou 3:6 a poté nejtěsnějším
možným výsledkem s Hipposem Žďár n/S. 8:9. Dne 13.
října se uskutečnily další dva zápasy, a naši muži věřili, že
jim palubovka v Ledči nad Sázavou, kterou ještě loňskou
sezónu využívali jako domácí, přinese štěstí. Ba naopak,
nepřinesla. Částečně i vlivem marodky oslabený tým
mužů celkem jednoznačně odevzdal všechny body svým
soupeřům, když prohrál s nováčkem ligy Světlou nad
Sázavou 4:11 a poté s Tatchentou Zhoř 2:10. Po tomto
debaklu tak patří mužům SK Juvenis až 6. místo a mají
hodně co napravovat. Nejbližší možnost, jak vylepšit
svou reputaci, budou mít v domácím prostředí haly
Přibyslav dne 10. listopadu 2012, kdy budou očekávat
i podporu svých fanoušků.
Pokračování na další straně
Str. 18
LISTOPAD 2012
Sport / Osobní
SK Juvenis Přibyslav
hledá nové hráče!!!
Pokud by někoho z Vás, rodičů, florbal oslovil, neváhejte
a přijďte se svými dětmi do přibyslavské sportovní haly.
Buďte si jisti, že se Vaše děti budou věnovat novému
fenoménu, jímž florbal dnes je! Přijímáme samozřejmě
hráče všech věkových kategorií, protože florbal je sport
vícegenerační. Nábor nových hráčů, především ročníků
2000 a mladších, probíhá v rámci tréninku každé pondělí
v čase 16.30 až 18.30 hod.
S sebou: tričko s krátkým rukávem, kraťasy (bez zipů,
cvoků, nejlépe bez kapes) boty do haly (světlá nebarvivá
podrážka, pokud možno zavazovací) nápoj – alespoň
0,5 l – neperlivá, minimálně slazená, nejlépe čistá voda a
florbalka (ale není podmínkou). Vše na místě vysvětlíme.
Pokud si nejste jisti koupí vybavení, počkejte a vše
proberte s trenéry.
Pozvánka
Na závěr bychom chtěli pozvat fanoušky florbalu na
domácí turnaje naší mládeže, kdy v sobotu 27. 10. 2012
od 9.oo hod. změří své síly naši starší žáci s družstvem
z Havlíčkova Brodu a Bystřice nad P. a mladší žáci
pořádají domácí turnaj dne 25. listopadu 2012 taktéž od
9.oo hod. Naši muži se v místní hale pokusí přehrát své
soupeře již 10. listopadu 2012.
Výsledky zápasů Vám opět přineseme v příštím vydání
Přibyslavského občasníku.
Změna začátku tréninků
S platností od 1. října 2012 byly změněny začátky
středečních tréninků takto:
Přípravka + elévové 17.oo – 18.oo hod.
Mlži + Stži 18.oo – 19.oo hod.
Radost elévů
Veškeré informace, komentáře k utkáním, statistiky,
fotografie najdete na: www.skjuvenispribyslav.cz
a www.skjuvenispribyslav.wgz.cz; Kontaktní osoba:
Bohuslav Loubek – telefon: 777 093 199
Lubomír Ledvinka za SK Juvenis Přibyslav
V letošním roce, kdy ochotnické divadlo v PĜibyslavi
slaví 155. výroþí svého založení,
se dožívá
významného životního jubilea –
90. let
pan
Karel Klusáþek
dlouholetý herec, režisér a pĜíznivec amatérského divadla.
HodnČ zdraví a veselou mysl mu pĜejí
jeho divadelní pokraþovatelé, pĜátelé
a zamČstnanci KZM PĜibyslav
LISTOPAD 2012
Str. 19
Inzerce
Marcela Řehořková
vedení účetnictví, daňová evidence
tel. 724 146 192
[email protected]
NABÍZÍME K PRONÁJMU
BYT V PŘIBYSLAVI 1+KK,
43M 2
TEL. 724 011 838
PRONAJMU
KANCELÁŘ 25 M 2
V CENTRU PŘIBYSLAVI
TEL.: 608 770 828
KOUPÍM
MENŠÍ CHALUPU, CHATU, ZAHRADU
! PLATBA IHNED V HOTOVOSTI !
TEL. 608 402 810
Str. 20
Inzerce / Pozvánky
MS ODS PĜibyslav
si Vás dovoluje pozvat na
TRADIýNÍ SETKÁNÍ U SOCHY SV. VÁCLAVA
u pĜíležitosti 23. výroþí Sametové revoluce.
sobota 17. listopadu 2012 od 18.00 hod.
Od 19.30 hod. probČhne v KD PĜibyslav
promítání trezorového filmu
na nČjž jste zváni v rámci Filmového klubu.
Martin Kamarád – pĜedseda MS ODS PĜibyslav
LISTOPAD 2012
LISTOPAD 2012
Pozvánky / KZMP
DEN DIABETU
se koná 14.11.2012 v HavlíþkovČ BrodČ na Staré radnici,
zahájení bude v 8:15, ukonþení cca v 15 hodin
Program:
- Proslovy þestných hostĤ: Ing. Jana Fišerová, poslankynČ, Bc. Jan Tecl, starosta mČsta,
Anna Nováková, pĜedsedkynČ svazu diabetikĤ HB.
- koncert žákĤ ZUŠ HB
- blok pĜednášek na téma „Komplikace diabetu“
MUDr. Helena Štursová: Kardiovaskulární komplikace diabetu (kardiologická ordinace Nemocnice HB)
MUDr. Michal Policar: Diabetická noha (Diabetologické centrum nemocnice Jihlava)
MUDr. Katarína Grabanová: Oþní komplikace diabetu (oþní oddČlení Nemocnice HB)
MUDr. Jana Polívková: Diabetické postižení nervĤ (neurologická ordinace Poliklinika SAZ HB)
MUDr. Veronika MedĖanská: Diabetické onemocnČní ledvin (oddČlení dialýzy Nemocnice HB)
Prim. MUDr. JindĜich Bárta: Uroinfekce, zánČty, sexuální dysfunkce pĜi diabetu
(pĜednosta urologického oddČlení Nemocnice HB)
- souþasnČ budou celý den v pĜilehlých prostorách probíhat doprovodné akce:
Bezplatné mČĜení krevního tlaku a hladiny krevního cukru, BMI.
Tyfloservis Jihlava - výstavka a pĜedvádČní pomĤcek pro slabozraké a nevidomé
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková pĜedvedení bylin, vaĜení a ochutnávka bylinných þajĤ vhodných pĜi cukrovce
(diabetologická ambulance Chrudim).
Svaz diabetikĤ ýR a Svaz diabetikĤ HB: ukázky þinností, zdarma þísla þasopisu Dia život + styl.
Individuální dotazy v každou celou hodinu na oznaþeném místČ zodpovídá lékaĜ
(MUDr. Eva PČkná, MUDr. Terezie ŠĢastníková, Nemocnice HB).
12-13 hodin polední pĜestávka
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 hodin
registrace úþastníkĤ Pochodu proti diabetu, pamČtní listy, drobné sponzorské dárky
vlastní pochod parkem Budoucnost k altánu a zpČt
pĜednáška inzulínové pumpy – jejich možnosti a meze, CGM – kontinuální mČĜiþ hladiny krevního cukru (Alexandr Lang, firma Roche s. r. o.)
krátké vystoupení ZUŠ, závČreþné slovo pĜedsedkynČ SD HB paní Novákové a ukonþení akce
Str. 21
Str. 22
Pozvánky / KZMP
LISTOPAD 2012
LISTOPAD 2012
Str. 23
KZMP
ÍK
N
Č
O
29. R
e
d
a
Div
í zahá
N e nFu r ia n t P ř ibys
DS
17.0
ÁZE
K
Z
O
A
D
P R AV C U
T I TA N Iček Škrdlovice
Pát ek0.
1 9 .01hod.
19.0
DS Ha
v lí
DS
Pátek
9.0. 01h1o.d.
19
Sobo t1a.
1 0.0.01hod.
alov
b
t
o
f
t
s
O s a m ě láoř e
b r aSnCkH O D C h ot ě b o ř
ý limepsr la ta
n
a
v
o
r
a
p
č
LS
14
hod.
1 5.30
Sobo t a.
190.0.01h1od.
1
K Z
MP
ého
DS
z a P ř ibys lavs k á
ves
á
n
š
í
ř
h
át y, U T Ý Č E R T
b
a
k
s
l
a
D
O MHEavNlí č k ů v B ro d
P
A
Z
B
E
A N A D LO
DS AD
IV
Kulturní zařízení
M Ě S TA
P Ř I B YS L AV
www.kzmpribyslav.cz
1
o
n erolvuá
u
t
v
a
V r a ž d ko v a B o
k H a v lí
L S P ř ib
á
N e S to n a řov
19
Pát e1k1.
293.0.0 hod.
Sobo t1a1.
294.0.0 hod.
1
č
á š or lavtia
l
u
k
i
M
D o p i s s k á p im p
1
Sobo t a.
3.0. 01h1od.
( n ev h
n Ta
DS Je
E TO
y nah
d
a
t
j
e
běh
á
a t k a é d o 1 5 le t
DS Zm
dn
ch
u
d
ý
n
r
r o z m a Po č á t k y
DS AJ
1
a
Z l oř i mD oabtrokn ín)
LS Př
h
14.00 hod.
1 5.30
Pát e1k1.
196.0.0 hod.
NEB
H Y M N A VAA Č K A
U R F IrDnLaOd S á z avo u
DS Žď
I F EpRr la ta
C
U
L
Ý
N
O Š I Z Eibys lavs k á p im
Sobo t0a.
2 0 . 1 od.
20 1 2
jení
ost
k
o
k
a
j
í K o s t lav
ostn
Slavn
Sobo t0a.
1 3 .01hod.
Sobo t a.
297.0.01h0od.
v
a
l
s
y
b
i
Ř
P
í
n
l
Sobo2t a.
1..010 hod.
14
y s la v
e
N e d ě2l .
2.0. 01 hod.
ení
R o z s v í co m u
r
č n í h o s t á m ě st í)
17
vá n o( B e c hy ň oevnoí pnře h lí d k y
z a ko n
č
LA
PŘIBYS
M
Ů
D
13 0 K č
RNÍ
K U L T U n tk y 2 6 0 K č / P ři bys lav
u
ne
: p e rm a
ím c e n tr
V s tu p n é e v In fo rm a č n
ít
/ 60 Kč
(z a k o u p . 2 0 12 )
ní 80 Kč
d o 13 . 10 tl iv á p ře d s ta v e
)
o
n a je d n a K D P ři b y s la v
n
(p o k la d
V
Str. 24
LISTOPAD 2012
KZMP
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E
listopad 2012
-
od 1. listopadu 2012
od 1. listopadu 2012
od 1. listopadu 2012
od 1. listopadu 2012
od 1. listopadu 2012
1. listopadu 2012
2. listopadu 2012
2. listopadu 2012 v 18.00 h.
2. listopadu 2012 v 18.00 h.
3. listopadu 2012 v 9.00 h.,13.00 h.
3. listopadu 2012 v 11.00 h.,15.00 h.
3. listopadu 2012 ve 13.30 h.
3. listopadu 2012 v 19.00 h.
4. listopadu 2012 v 9.00 h.
4. listopadu 2012 ve 13.30 h.
5. listopadu 2012 ve 14.00 h.
7. listopadu 2012 v 8.30 h.
7. listopadu 2012 v 16.00 h.
9. listopadu 2012 v 16.00 h.
9. listopadu 2012 v 19.00 h.
10. listopadu 2012 od 9.00 h.
10. listopadu 2012 ve 14.00; v 15.30 h.
10. listopadu 2012 v 17.45 h.
10. listopadu 2012 v 19.00 h.
11. listopadu 2012 ve 13.30 h.
16. listopadu 2012 v 19.00 h.
17. listopadu 2012
17. listopadu 2012 v 18.00 h.
17. listopadu 2012 v 19.30 h.
18. listopadu 2012 ve 13.30 h.
22. listopadu 2012 ve 14.00 h.
22. listopadu 2012 v 16.00 h.
23. listopadu 2012 v 19.00 h.
24. listopadu 2012 v 9.00 h.,13.00 h.
24. listopadu 2012 v 11.00 h.,15.00 h.
24. listopadu 2012 v 19.00 h.
25. listopadu 2012 od 9.00 h.
25. listopadu 2012 ve 13.30 h.
26. listopadu 2012
26. listopadu 2012 v 8.30 h.
26. listopadu 2012
26. listopadu od 14.00 h.
27. listopadu 2012
27. listopadu od 14.00 h.
28. listopadu 2012
28. listopadu od 14.00 h.
30. listopadu 2012 v 17.00 h.
1. prosince 2012 ve 13.00 h.
1. prosince 2012 ve 14.00 h.
1. prosince 2012 ve 14.00 h.
2. prosince 2012 od 9.00 h.
2. prosince 2012 v 17.00 h.
2. prosince 2012 v 16.00 h.
2. prosince 2012 ve 13.30 h.
5. prosince 2012 v 16.30 h.
Burza knih – nákup až se 100 % slevou
Rozmisťování kontejnerů (dle rozpisu)
Výstava J. Břečky – dřevěné sochy
Zasílání nominací na Cenu města Přibyslav
Půjčovna kompen. a rehabil. pomůcek
Svátek všech svatých
Památka zesnulých
Madagaskar 3 – film pro děti
Dušičková pobožnost
Sokol Přibyslav : Dekora Ždírec n/D. – ženy
Sokol Přibyslav : SK Jihlava – muži
Fotbal A Přibyslav : Želetava
Neběhej tady nahá – divadlo
Střelba ze vzduchovky – prezentace
2. lekce – Country tance
Svět v kostce – procvičení paměti
V knihovně si můžeme i hrát
Rodiče čtou dětem
Svatomartinská jízda
Osamělost fotbalového brankaře – divadlo
Florbal – 4. turnaj ligy Vysočiny
Loutková pohádka – Začarovaný les
Zájezd do Jihlavy – divadlo
Dalskabáty hříšná ves aneb.. – divadlo
3. lekce – Country tance
Hymna aneb Urfidlovačka – divadlo
Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
Tradiční setkání u sochy sv. Václava
Ucho – film/ 100 % koncert – FK
4. lekce – Country tance
Beseda s Josefem Pepsonem Snětivým
Koncert žáků ZUŠ
Zlomatka – divadlo (nevhodné pro děti 15 let)
Sokol Přibyslav : Jiskra Humpolec – ženy
Sokol Přibyslav : Sokol Štoky
Vražda v tunelu – divadlo
Florbal – Liga Vysočiny mladších žáků
5. lekce – Country tance
Ředitelské volno pro žáky ZŠ
Přednáška MUDr. Martínka – pro přihlášené
Podzimní sběrová akce
Vetešárna
Podzimní sběrová akce
Vetešárna
Podzimní sběrová akce
Vetešárna
Valná hromada honebního společenstva
Vánoční prodejní výstava
Dopis Mikulášovi-zábavné odpoledne
Výstava betlémů
Výstava betlémů
Rozsvícení vánočního stromu
Český rok aneb Od jara do zimy – výstava
6. lekce – Country tance
Tradiční přibyslavské peklo
NA MĚSÍC PROSINEC 2012 SE PŘIPRAVUJE:
Přibyslavské peklo
Film pro malé i velké diváky – Doba ledová 4
Pokračování lekcí Country tanců
Kurfürstův dům
město Přibyslav
kulturní dům
radnice
kancelář DPS
celorepublikově
celorepublikově
kulturní dům
městský hřbitov
sportovní hala
sportovní hala
fotbalové hřiště
kulturní dům
Sokolovna Přibyslav
kulturní dům
společenský sál DPS
městská knihovna
městská knihovna
louka pod zámkem
kulturní dům
sportovní hala
kulturní dům
pouze pro předplatitele
kulturní dům
kulturní dům
kulturní dům
ČR
Bechyňovo náměstí
kulturní dům
kulturní dům
zasedací sál radnice
kulturní dům
kulturní dům
sportovní hala
sportovní hala
kulturní dům
sportovní hala
kulturní dům
základní škola
základní škola
budova ZŠ
budova ZŠ
budova ZŠ
budova ZŠ
budova ZŠ
budova ZŠ
budova OÚ Olešenka
Starý špitál
kulturní dům
budova fary
budova fary
Bechyňovo náměstí
Kurfürstův dům
kulturní dům
sklepy pod radnicí
Informační centrum,
Městské muzeum Přibyslav
Po
Út
St
Čt
Pá
So
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
9.00–11.00
13.00–17.00
13.00–17.00
13.00–17.00
13.00–16.00
13.00–17.00
–
tel.: 569 484 361, 569 484 257,
e-mail: [email protected]
KZM Přibyslav
Mě Ú Přibyslav
KZM Přibyslav
město Přibyslav
DPS Přibyslav
Římskokatolická církev
celospolečenská událost
KZM Přibyslav
Římskokatolická farnost
Oddíl volejbalu, SZM Přibyslav
Oddíl volejbalu, SZM Přibyslav
SK Přibyslav
DS Stonařov, KZM Přibyslav
SZM Přibyslav
KZM Přibyslav
KS Pohoda, KZMP
KZMP, KVC Harmonie Přibyslav
KZM Přibyslav
KVC Harmonie Přibyslav
DS Schod, KZM Přibyslav
SK Juvenis, SZM Přibyslav
Přib. pimprlata, KZM Přibyslav
HD Jihlava
DS Adivadlo, KZM Přibyslav
KZM Přibyslav
DS Žďár nad S., KZMP
Česká republika
MS ODS Přibyslav
Filmový klub, KZMP
KZM Přibyslav
SPCCH ČR ZO Přibyslav, KZMP
ZUŠ, pobočka Přibyslav, KZMP
DS Zmatkaři, KZMP
Oddíl volejbalu, SZM Přibyslav Oddíl volejbalu, SZM Přibyslav
DS JenTak, KZM Přibyslav
SK JUVENIS, SZM Přibyslav
KZM Přibyslav
ZŠ Přibyslav
ZŠ Přibyslav
ZŠ Přibyslav
ZŠ Přibyslav
ZŠ Přibyslav
ZŠ Přibyslav
ZŠ Přibyslav
ZŠ Přibyslav
HS Olešenka, Česká Jablonná
KVC Harmonie Přibyslav
Přib. pimprlata, KZMP
Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost
město Přibyslav, KZMP
KZM Přibyslav
KZM Přibyslav
Skauti Přibyslav, KZMP
Městská knihovna Přibyslav
Po
Út
St
Čt
Pá
So
zavřeno
8.00–12.00
zavřeno
zavřeno
8.00–12.00
9.00–11.00
13.00–17.00
13.00–17.00
13.00–17.00
zavřeno
13.00–17.00
tel.: 569 484 257
e-mail: [email protected]
Pokud chcete, aby vám byl elektronicky zasílán PŘEHLED AKCÍ, stačí poslat e-mail z dané adresy a jako
předmět uvést: Žádost o zasílání kulturního přehledu. Zprávu pošlete na adresu: [email protected]
KULTURNÍ PŘEHLED
Přibyslavský občasník 11/2012, číslo 263. Vydává město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Evidenční číslo MK ČR E 16788. Odpovědnost za vydavatele má Rada města Přibyslav.
Redakční rada: Zdeňka Valnerová (šéfredaktor), Anna Šauerová (sběr příspěvků a počítačový přepis), Andrea Slaninová (počítačový přepis), Mgr. Jakub Vaníček( hlavní jazyková korektura),
Petr Štefáček (fotodokumentace). Fotografie: Ladislav Hladík st., Karel Březina a z archívů přispěvatelů. Příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakční rady.
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla – 20. 11. 2012 do 12.00 hodin. Adresa redakce: KZMP, Bechyňovo náměstí 45,
582 22 Přibyslav, e-mail: [email protected] Grafická úprava a sazba www.judacreative.cz, tisk GRAFIES a.s. Hlinsko, náklad 1670 výtisků

Podobné dokumenty