Příloha k žádosti dotačního programu

Komentáře

Transkript

Příloha k žádosti dotačního programu
1
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Zásady,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů
Č.j.: 41176/2015-MZE-17251
Část A.
Obecné podmínky
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 252/1997 Sb.“), v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1030 z 36. schůze konané dne 17.12.2015,
vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“).
1. Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí:
a) dotaci lze poskytnout osobě (dále jen „žadatel“), která splňuje níže uvedené podmínky a podmínky uvedené u jednotlivých programů. Žadatelem
může být rovněž subjekt, který bude dotační prostředky administrovat jiné fyzické nebo právnické osobě, tj. uznané chovatelské sdružení,
oprávněná osoba ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, apod., pokud je uveden u jednotlivých programů,
b) žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území
České republiky,
c) žadatelem nemůže být subjekt, jehož pozemek, na který je požadována dotace, se nenachází na území České republiky,
d) žadatelem nemůže být společnost vzniklá podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, organizační složka státu, příspěvková
organizace, subjekty v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva
životního prostředí, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak). Žadatelem může být
Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, Krajské školní hospodářství České Budějovice, Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie,
Vodňany,
e) žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na účel nebo na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou
Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci či příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, dotaci z jiných
rozpočtových kapitol státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku a fondů EU (pokud
není u jednotlivých programů uvedeno jinak),
f) o poskytnutí dotace rozhoduje MZe na základě žádosti,
g) žadatel dokládá v žádosti o dotaci (dále jen „žádost“) své identifikační údaje dle závazného vzoru uvedeného v příloze včetně čestného prohlášení
a dále údaje a informace uvedené u jednotlivých programů v odstavci „Obsah žádosti" a v příslušných tabulkách. Žadatel je povinen uvést
požadované údaje úplně a pravdivě. Výpis z obchodního rejstříku (případně jiný doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace) nebo
doklad o vlastnictví nemovitosti podle katastru nemovitostí je možno doložit výpisem pořízeným dálkovým přístupem, na kterém žadatel svým
podpisem potvrdí správnost uvedených údajů v souladu s bodem 2. a),
veškeré přílohy žádosti, které žadatel potvrzuje svým podpisem, se dokládají v originále. Další přílohy dle specifikace jednotlivých programů se
dokládají v kopii, pokud u jednotlivého programu není uvedeno jinak,
h) pro objektivní posouzení žádosti si MZe může vyžádat doplňující údaje a doklady,
žádost se podává samostatně za každý dotační program a za každý předmět dotace, resp. za každou sazbu předmětu dotace (výjimku tvoří program 10. D., kde žadatel podává jednu společnou žádost na všechny uvedené předměty dotace a program 10. E., kde žadatel podává samostatnou
žádost na každý podprogram) na příslušné pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) dle sídla (u právnické osoby)
a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby). Přijímání žádostí je zahájeno v roce 2016, dnem kdy Zásady nabyly účinnosti. Každou žádost doplní
SZIF datem, hodinou a minutou přijetí a žádost zaregistruje. Zjistí-li SZIF, že žádost je neúplná nebo obsahuje nepravdivé údaje, vyzve žadatele
do 30 dnů k odstranění vad nebo k doplnění nedostatků žádosti. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, žádost se zamítne,
Ukončení přijímání žádostí je:
Dotační programy
Do 31. 3. 2016 včetně
9.F., 10.D., 10.E.
Do 29. 4. 2016 včetně
9.I., 13., 17., 18.
Do 31. 5. 2016 včetně
9.E.
Do 30. 6. 2016 včetně
1.I., 3.c., 3.d., 3.e., 3.i., 9.A. (mimo 9.A.b.4.)
Do 29. 7. 2016 včetně
9.H.,15.
Do 30. 9. 2016 včetně
1.R., 3.a., 3.b., 3.h.
Do 14.10. 2016 včetně
žádosti podávané prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, oprávněné osoby s výjimkou 1.D.
Do 21.10.2016 včetně
8.F).
Do 31.10. 2016 včetně
1.D., 2.A., 9.A.b.4.
Poznámka:
Žádosti budou osobně předány na příslušné pracoviště SZIF, uznaným chovatelským sdružením, oprávněnou osobou, případně zaslány poštou s razítkem pošty nejpozději ve stanoveném termínu.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 1
25.1.2016 13:16:23
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
2
U programu 1.D., 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.g), 2.A.e.2.h), 2.A.e.2.i), 2.A.e.2.j), 2.A.e.2.k), podává žádost příslušné uznané chovatelské sdružení,
oprávněná osoba za celou sumu dotací příslušnému pracovišti SZIF dle adresy svého sídla nejpozději do 14.10.2016 s výjimkou programu 1.D.
Jednotliví žadatelé o dotaci u výše uvedených programů uplatní své požadavky u příslušných uznaných chovatelských sdružení, oprávněných osob,
do 30.9.2016 včetně, u programu 1.D. do 14.9.2016 včetně,
i) zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání žádostí nelze prominout. V případě zmeškání stanovené lhůty pro ukončení přijímání žádostí se
žádost zamítne.
2. Odpovědnost žadatele - příjemce dotace:
a) žadatel, v případě poskytnutí finančních prostředků (dále jen „poskytnutí dotace“) odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou
úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) dojde ke
změnám, je žadatel povinen oznámit změny SZIF a doložit je. Po termínu ukončení přijímání žádostí nemůže žadatel zvyšovat požadavek na objem
finančních prostředků,
b) příjemce dotace odpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil nebo splní v rozsahu a do termínu, který je stanoven v rozhodnutí,
c) v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité
prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení o odnětí dotace podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). V případě zjištění
porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále
na účet uvedený v rozhodnutí finančního úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit MZe, útvaru, který vydal rozhodnutí,
d) nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v rozhodnutí se nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo
příjemce dotace na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce,
e) příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit podmínky nebo účel dotace a na tento účel mu byla poskytnuta dotace, je povinen
neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět, nebo zahájí postup podle odstavce 2 písm. c) Zásad. V případě
úmrtí příjemce dotace bude postupováno v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku,
f) změny, které nastanou proti skutečnostem uvedeným v rozhodnutí, je příjemce dotace povinen neprodleně oznámit MZe,
g) příjemce dotace odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, které jsou podkladem pro vydání rozhodnutí,
h) u dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, žadatel ohlásí SZIF odstraňování sedimentu z loviště alespoň 14 dní před
dokončením prací.
3. Poskytování dotací:
a) dotaci MZe poskytne, jestliže žádost i žadatel splňují podmínky a lhůty stanovené Zásadami. Žádosti u jednotlivých dotačních programů se projednávají podle pořadí, v jakém byly zaregistrovány na SZIF,
b) dotace přísluší žadateli, se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci,
c) dotace přísluší žadateli, který není podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/20141), resp. článku 2 odst. 18
nařízení Komise (EU) č. 651/20142), resp. bodu (35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve
venkovských oblastech na období 2014 až 20203),
d) dojde-li MZe k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze dotaci poskytnout. Toto sdělení musí MZe žadateli zaslat bez zbytečného odkladu. Zamítnutí žádosti je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání,
e) u každého jednotlivého programu, kde je sazba dotace stanovena do určité částky, MZe zajistí, že na přiznané žádosti bude poskytnuta stejná
sazba dotace,
f) při poskytování dotací se postupuje dle rozpočtových pravidel,
g) při poskytování dotací se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními Přístupové smlouvy a příslušných právních předpisů ES/EU,
h) dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem
i) plátce DPH může uplatnit nárok na odpočet daně z prokázaných nákladů použitých v rámci své ekonomické činnosti podle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména podle ustanovení § 72 až § 79 uvedeného zákona. Při uskutečňování ekonomické
činnosti se prokázané náklady hradí v úrovni včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) pro neplátce DPH a v úrovni bez DPH u plátců DPH
(výklad k odpočtu DPH u programu 9.F.e. je obsažen v části D Zásad).U nákladů použitých mimo ekonomickou činnost se prokazatelné náklady
hradí v úrovni včetně DPH, pokud není u konkrétního dotačního programu uvedeno jinak,
j) pro účely dotace není uznatelný náklad uhrazený formou zápočtu (vzájemný zápočet pohledávek),
k) na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení4),
l) na dotaci není právní nárok,
m) finanční vypořádání dotace se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), vypořádání se zasílá poskytovateli dotace - útvaru MZe, který
vydal rozhodnutí.
4. Vydání rozhodnutí:
a) MZe dotaci poskytne písemným rozhodnutím,
b) rozhodnutí se vyhotovuje minimálně ve čtyřech vyhotoveních, každé rozhodnutí má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží příjemce dotace, dvakrát
útvar MZe, který rozhodnutí vydal, z toho jedno rozhodnutí předá odboru účetnictví a statistiky, jedenkrát příslušné pracoviště SZIF,
1
) Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1.
) Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1.
3
) Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1.
4
) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 2
25.1.2016 13:16:23
3
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
c) finanční vyjádření dotace v rozhodnutí bude uvedeno v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů,
d) jakékoliv změny vztahující se k rozhodnutí je nutno projednat nejpozději do 60 kalendářních dnů od data obdržení změny od příjemce dotace
a případné schválené změny je nutno řešit rozhodnutím o změně rozhodnutí,
e) v případě, že je dotace poskytována subjektu, který bude dotační prostředky administrovat jiné fyzické nebo právnické osobě, MZe vydává rozhodnutí pouze tomuto subjektu. Tento subjekt vydává sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace konečnému příjemci dotace, musí vést průkaznou
evidenci o převodu poskytnutých prostředků konečnému příjemci dotace a provádět jejich kontrolu. Tento postup bude uplatňován u programu 1.D.,
2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.g), 2.A.e.2.h), 2.A.e.2.i), 2.A.e.2.j), 2.A.e.2.k),
5
f) na rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení ).
5. Rozhodnutí obsahuje:
n název a adresu poskytovatele,
n den vydání rozhodnutí,
n označení příjemce dotace:
pokud je příjemcem fyzická osoba (dále jen „FO“):
jméno a příjmení (dále jen „jméno"),
datum narození a rodné číslo,
adresa trvalého pobytu,
pokud je příjemcem právnická osoba (dále jen „PO“):
název/obchodní firma,
sídlo,
n identifikační číslo (dále jen „IČ“) příjemce dotace,
n bankovní spojení příjemce dotace,
n účel, na který je dotace poskytována,
n kód a název programu/podprogramu,
n lhůtu, v níž musí být stanoveného účelu dosaženo,
n výši dotace:
- celkovou výši uznaných nákladů, respektive výdajů, na účel dotace, které byly nebo budou vynaloženy v příslušném roce (pouze u dotací, které
jsou stanoveny procentem nebo fixní částkou) nebo celkový počet přiznaných jednotek (u dotací, které jsou stanoveny sazbou na jednotku),
- procentní výši poskytnuté dotace nebo sazbu dotace na jednotku,
- celkovou výši dotace,
n podmínky použití dotace a další ustanovení:
a) u dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku podmínku minimální doby podnikání s dotovaným dlouhodobým hmotným majetkem,
b) u dlouhodobého hmotného majetku pořízeného s dotací podmínku, že příjemce v případě jeho prodeje nebo darování dříve než je stanoveno,
vrátí obdržené prostředky do státního rozpočtu,
c) podmínky uvedené v Zásadách u jednotlivých programů, na které se vydává rozhodnutí,
d) povinnost předkládat doklady pro čerpání dotace na příslušné pracoviště SZIF v termínu uvedeném v rozhodnutí,
e) povinnost příjemce dotace podrobně se seznámit se Zásadami,
f) povinnost příjemce dotace akceptovat zveřejnění údajů vyplývajících z rozhodnutí v rozsahu: jméno, příjmení a rok narození, (název/obchodní
firma), obec, kde má příjemce trvalý pobyt, (adresa sídla), výše, účel a podmínky poskytnuté dotace,
g) ustanovení, že příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup kontrolou pověřeným
pracovníkům MZe, SZIF, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dalším subjektům, oprávněným provádět kontroly, do
svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace,
h) ustanovení, že příjemce dotace je povinen uchovávat rozhodnutí o poskytnutí dotace a veškeré doklady, týkající se poskytnuté dotace ve
smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
i) ustanovení, že v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace
neoprávněně použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení o odnětí dotace podle § 15 rozpočtových pravidel. V případě
zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky
včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí finančního úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost oznámit MZe, útvaru, který vydal rozhodnutí
o poskytnutí dotace,
j) ustanovení o případném vyčlenění z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace podmínky méně závažné nebo uvedení, která nesplnění podmínek
jsou méně závažná (§ 14 odst. 5 rozpočtových pravidel),
k) ustanovení, že v souladu s § 15 rozpočtových pravidel si MZe vyhrazuje právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění
skutečností, opravňujících MZe k odnětí dotace a v případě vázání prostředků státního rozpočtu,
l) ustanovení, že v případě, kdy Evropská komise zjistí, že dotační program či podprogram není slučitelný se společným trhem podle čl. 108 odst. 2
Smlouvy o fungování EU a rozhodne o jeho zrušení či úpravě, vyhrazuje si MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace,
m) v případě podpor v režimu de minimis informace o charakteru de minimis a odkaz na nařízení na podporu de minimis uvedením jeho názvu
a informace o jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
6. Způsob účtování a poskytování dotace:
a) poskytnuté dotace se účtují v souladu se směrnou účtovou osnovou, účetními metodami a daňovou evidencí,
b) příjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši určitého procenta z nákladů (respektive výdajů), nebo fixní částka na činnost, která je
předmětem dotace, prokazuje v účetnictví výši nákladů (výdajů), vynaložených na podporovanou činnost,
c) finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce v souladu s ustanovením § 16 rozpočtových pravidel, nebo dle usnesení
vlády ČR ze dne 6. listopadu 2002 č. 1084 o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003
a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
5
) § 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 3
25.1.2016 13:16:23
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
4
d) v případě poskytnutí dotace k výsledku hospodaření vyjmenovaným příspěvkovým organizacím lze o příslušnou částku dotačních prostředků
účelově zvýšit příspěvek na činnost formou rozpočtového opatření. V těchto případech se dotační prostředky mění na příspěvek.
7. Kontrola dodržování Zásad:
a) v souladu s § 39 rozpočtových pravidel, v souladu s § 4a zákona č. 252/1997 Sb., v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád) mohou kontrolu provést kontrolní orgány MZe, SZIF, Ministerstvo financí, místně příslušné finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad
a další subjekty oprávněné provádět kontroly. Kontroly mohou též provádět příslušné orgány EU, zejména Evropská komise, úřad OLAF a Evropský
účetní dvůr,
b) kontrola může být prováděna ode dne zaregistrování žádosti, popřípadě ode dne podání Oznámení o zahájení odstraňování sedimentu z loviště,
jedná-li se o dotační program 15.,
c) MZe nebo SZIF oznámí příjemci čas a místo provedení kontroly (pouze u kontrol prováděných kontrolními orgány MZe nebo SZIF),
d) o provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve třech vyhotoveních. Po jednom vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaný
příjemce, kontrolní orgán a příslušné pracoviště MZe,
e) v případě nedodržení podmínek stanovených rozhodnutím oznámí MZe rozsah neplnění podmínek poskytnutí dotace a z toho vyplývající objem
neoprávněně použitých prostředků místně příslušnému finančnímu úřadu. V případě pochybení MZe nebo příslušného pracoviště SZIF při poskytnutí dotace a po vyplacení finančních prostředků se neoprávněně použité prostředky vrací na příslušný účet MZe. MZe tyto prostředky odvede na
příslušný účet finančního úřadu. Jestliže byla poskytnuta dotace na základě nepravdivých údajů, které nebylo možno zkontrolovat, vrací příjemce
dotace poskytnuté finanční prostředky v běžném roce na účet, ze kterého byly poskytnuty, v následujících letech na příjmový účet MZe. MZe
v běžném roce tyto prostředky může použít v souladu s rozpočtovými pravidly.
8. Závěrečná ustanovení:
a) MZe předloží analýzu vynaložených prostředků na dotace Ministerstvu financí do 28.4.2017,
b) MZe je povinno zaslat Ministerstvu financí podklady pro registr příjemců dotací,
c) MZe je povinno zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře de minimis a jejím příjemci do centrálního registru podpor malého rozsahu, a to do 5
pracovních dní ode dne poskytnutí této podpory,
d) MZe je povinno zaznamenávat do centrálního evidenčního systému veřejných podpor údaje o veřejné podpoře poskytnuté od 1. 7. 20166 na
základě nařízení Komise (EU) č. 702/2014, č. 651/2014 a pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 , a to do 6 měsíců ode dne poskytnutí této podpory
e) pro poskytování dotace na genetické zdroje (dotační program 6.) a pro poskytování dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova
(dotační program 16.) MZe vydává samostatné zásady,
f) MZe není oprávněno příslušný program či podprogram realizovat, pokud obdrží negativní rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti dotčeného
dotačního programu či podprogramu,
g) dotační programy a podprogramy 1.I., 1.R., 2.A., 3.b, 3.c, 3.d, 9.A, 9.F.e a 9.H., jsou poskytovány v souladu s nařízením Komise (EU) č. 702/2014,
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví
a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1),
h) dotační program 9.E. a 9.F.i je poskytován v souladu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1),
i) poskytování podpor v rámci dotačních programů v režimu de minimis (u dotačních programů 1.D. profesionální včelař, 3.a., 3.e., 3.i., 9.I. a 9.H
(vztahuje se k bodům b, c, d uvedených v poznámce v části B)), musí být v souladu s relevantními nařízeními Evropské komise; nařízení jsou
specifikována u jednotlivých dotačních programů,
j) v odůvodněných případech může MZe provést zpřesnění těchto Zásad v průběhu roku,
k) od 1.1.2016 se nepostupuje při poskytování podpor podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2015 na základě
§1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, Č.j.: 3478/2015-MZE-17251.
Část B.
Dotační programy
1.D. Podpora včelařství
Účel:
zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.
Předmět dotace:
včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno.
Subjekt:
včelař, chovající včely na území ČR.
Český svaz včelařů, z.s., který zajišuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území ČR poskytnuta, obdrží 5 % z přiznané dotace.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.
6
) Požadavek transparentnosti stanovený čl. 9 nařízení (EU) č. 702/2014, čl. 9 nařízení (EU) č. 651/2014 a body (128) až (132) pokynů Evropské unie ke státní podpoře v
odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 4
25.1.2016 13:16:23
5
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Poznámka:
zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra
se přepočítává).
Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s. a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu hobby včelařů a jmenného
seznamu profesionálních včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném roce). Podmínkou pro poskytnutí dotace je umožnění komisionálního
hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, z. s.
Včelař, který je členem ČSV, podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. ve které je jako člen evidován. Včelař, který není
členem ČSV podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních
organizací, na jejichž území má včelař umístěna včelstva, je více, pak člen ČSV podává žádost u základní organizace, ve které je členem a včelař,
který není členem ČSV, podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních základních organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený počet
včelstev se nachází na jejím území a že u této základní organizace nepodal žádost o dotaci.
Podpora poskytovaná pro profesionální včelaře (včelař, který chová 150 a více včelstev) bude poskytována v režimu de minimis, tj. podle nařízení
Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
Český svaz včelařů, z.s. vypracuje "Vnitřní směrnici k administraci dotací".
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) jmenný seznam hobby včelařů a jmenný seznam profesionálních včelařů žádajících o podporu, včetně Čestného prohlášení žadatele k podpoře de
minimis,
e) vyplněná tabulka v části C na požadovanou dotaci.
Zhodnocení účinnosti:
doklad o vývoji stavu včelstev od roku 2006 (předkládá Český svaz včelařů, z.s.).
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích
a ve školkách
Účel:
zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů a školkařských výpěstků.
Předmět dotace:
vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách mimo území hlavního města Prahy. Podpora je poskytována na
základě čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Subjekt:
podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.
Forma dotace:
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).
Výše dotace:
do 60 000 Kč/ha vybudované kapkové závlahy.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských vztahů s účinností předmětných půdních bloků či dílů půdních bloků
nejpozději k termínu ukončení přijímání žádostí,
e) doklad o vlastnictví pozemku podle katastrálního úřadu nebo dle bodu f),
f) v případě vybudování kapkové závlahy na pronajatém/propachtovaném pozemku nájemní/pachtovní smlouva, případně jiný doklad osvědčující
oprávnění k dočasnému užívání pozemku, minimálně do 31.12.2026,
g) v případě nájmu souhlas vlastníka s vybudováním kapkové závlahy,
h) povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo smlouva (dohoda) o dodávce vody s držitelem povolení. Povolení vydává místně příslušný vodoprávní
úřad,
i) vyplněná tabulka v části C.
Podmínka do rozhodnutí:
příjemce dotace bude vzhledem k charakteru dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku podnikat s předmětem dotace minimálně 10 let
od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku přírodní pohromy, likvidace nařízená orgány státní správy, zánik
užívacích práv v důsledku zákonných opatření nebo z důvodu realizace podpory v rámci opatření. Předčasné ukončení zemědělské činnosti Programu
rozvoje venkova na období 2014-2020.
Poznámka:
u školek se dotace vztahuje na plochy určené k produkci školkařských výpěstků určených k výsadbě ovocných sadů, chmelnic a vinic.
Při nedodržení minimální doby podnikání s předmětem dotace z důvodu realizace podpory z opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti, je
příjemce podpory z tohoto opatření povinen neprodleně doložit na příslušné pracoviště SZIF kopii dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR.
SZIF předloží MZe protokol o kontrole funkčnosti kapkové závlahy žadatele do 30. 10. 2016.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 5
25.1.2016 13:16:23
6
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Zhodnocení účinnosti:
počet ha vybudovaných kapkových závlah s dotací (zpracuje MZe).
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů
Účel:
restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.
Předmět dotace:
plocha nově vysázeného ovocného sadu mimo území hlavního města Prahy (§ 3i zák. č. 252/1997 Sb., v platném znění) osázená odrůdami, které
jsou uvedeny v části D Zásad a obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů
uvedené v části D Zásad. Podpora je poskytována na základě čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Subjekt:
podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.
Forma dotace:
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).
Výše dotace:
a) sazba do 200 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře
minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks/ha),
b) sazba do 100 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře
minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha),
c) sazba do 50 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha).
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských vztahů s účinností předmětných půdních bloků či dílů půdních bloků
nejpozději k datu ukončení přijímání žádostí,
e) doklad o vlastnictví pozemku nově vysazovaného ovocného sadu podle katastrálního úřadu nebo dle bodu f),
f) v případě výsadby na pronajatém/propachtovaném pozemku nájemní/pachtovní smlouva, případně jiný doklad osvědčující oprávnění k dočasnému
užívání pozemku, minimálně do 31.12.2026,
g) v případě nájmu souhlas vlastníka s výsadbou,
h) potvrzení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen ÚKZÚZ) o uznání předmětné sadby (ve výjimečných případech lze
toto potvrzení doložit až při kontrole vysázeného sadu) a potvrzení SISPO o použití povolených odrůd a dodržení limitů těžkých kovů v půdě,
uvedených v části D Zásad u programu 1.R. (viz tabulka přílohy dotačního programu 1.R.),
i) doklad o registraci v SISPO,
j) odborné posouzení záměru, včetně vhodnosti lokality z hlediska výskytu karanténních chorob (viz tabulka přílohy dotačního programu 1.R.),
k) vyplněné tabulky v části C.
Podmínka do rozhodnutí:
příjemce dotace bude vzhledem k charakteru dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku podnikat s předmětem dotace a obhospodařovat
jej podle směrnic pro integrovaný systém pěstování (SISPO) minimálně 10 let od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce je povinen
vlastnit doklad o účasti v SISPO a po celou dobu závazku 10 let být držitelem ochranné známky SISPO pro každý příslušný rok.
Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku přírodní pohromy, likvidace nařízená orgány státní správy, zánik
užívacích práv v důsledku zákonných opatření nebo z důvodu realizace podpory v rámci opatření. Předčasné ukončení zemědělské činnosti Programu
rozvoje venkova na období 2014-2020.
Poznámka:
Při nedodržení minimální doby podnikání s předmětem dotace z důvodu realizace podpory z opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti je
příjemce podpory z tohoto opatření povinen doložit na příslušné pracoviště SZIF kopii dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
Nesplní-li žadatel o dotaci podmínku použití povolených odrůd ovocných druhů uvedených v části D Zásad nebo nesplní-li mezní hodnoty chemických
látek uvedené v tabulce v části D Zásad, žádost se zamítne.
SZIF předloží MZe protokol o kontrole provedení výsadby žadatelem do 15.11.2016.
Zhodnocení účinnosti:
počet hektarů restrukturalizovaných ovocných sadů v příslušném roce (zpracuje MZe).
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských
zvířat
Účel:
na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb.
a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
Předmět dotace:
2.A.a. Podpora ověřování původu
Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení
DNA typu za účelem ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a dále pak býků nově zařazovaných do ple-
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 6
25.1.2016 13:16:23
7
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
menitby (v tomto případě včetně stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1.9. 2015 do 31.8. 2016), podpora osobě, která
zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty plemenného skotu, schváleného příslušným uznaným chovatelským sdružením, podpora
majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných a nově
zařazovaných do nukleových a rezervních chovů.
Subjekt:
uveden u každého předmětu dotace.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 500 Kč za provedenou analýzu u skotu a prasat, do 70% nákladů na analýzu vykonávanou třetí stranou nebo jejich jménem s cílem stanovení
genomické plemenné hodnoty.
Předmět dotace:
2.A.b. Podpora zavádění a vedení plemenných knih (dále jen „PK“) dle plemen vyjmenovaných
hospodářských zvířat
Podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení PK podle plemen.
n do 8 Kč na kus plemen mléčného a kombinovaného typu skotu, vedeného v PK (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou
vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
n do 11 Kč na kus plemen masného typu skotu, vedeného v PK (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední
evidence hosp. zvířat),
n do 55 Kč na kus prasat, vedených v PK (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
n do 50 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK anglického plnokrevníka a klusáka (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou
pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
n do 80 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK českého teplokrevníka, slovenského teplokrevníka, moravského teplokrevníka, koní kinských,
českého trakéna (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
n do 100 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK ostatních plemen koní (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou
vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
n do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na předmět dotace u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat.
Subjekt:
uveden u každého předmětu dotace.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
uvedena u každého předmětu dotace.
Předmět dotace:
2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování
a kontrola dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných
hospodářských zvířat
2.A.e.1) Kontrola užitkovosti
2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišujícím KU. Podpora
chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o skot
8 %, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4 % z přiznané dotace.
- skot,
do 220 Kč na jeden kus v KU (u dojeného skotu stupně A4, s výjimkou stupně AT, dle průměrného stavu za období od 1.1. do 30.6. daného roku),
n
- prasata,
n do 3 000 Kč na jednu prasnici – matku kanců (dle kritérií PK) v KU v uznaných nukleových chovech,
n do 2 000 Kč na jednu prasnici (plemene bílé ušlechtilé, nebo landrase) zařazenou do tvorby superplodných linií (dle kritérií PK),
n do 200 Kč na jednu prasnici v uznaných rezervních chovech,
- ovce a kozy,
n u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
n u koz a ovcí s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
- drůbež, běžci,
n do 70 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a zastavené mládě do odchovu ve šlechtitelském chovu drůbeže - dle přílohy Osvědčení
o původu hejna,
n do 250 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté a označené kuře ve šlechtitelském chovu běžců,
- ryby,
n do výše 60 % prokázaných přímých nákladů příslušného roku na KU.
2.A.e.1.b) Podpora oprávněným osobám zajišujícím KU na zabezpečení rozborů vzorků mléka.
- skot,
n do 18 Kč na jeden kus v KU stupně A4, s výjimkou stupně AT, dle průměrného stavu za období od 1.1. do 30.6. daného roku,
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 7
25.1.2016 13:16:23
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
8
- ovce a kozy,
n u ovcí do 9 Kč na 1 kus v KU dojených plemen v chovech, kde je prováděna kontrola mléčné užitkovosti,
n u koz do 7 Kč na 1 kus v KU dojených plemen.
2.A.e.2) Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty
2.A.e.2.a) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším
stupni kontroly užitkovosti („Kritérium mladých koní“)
n do 70% nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat.
Objem finančních prostředků maximálně 2 000 tis. Kč.
2.A.e.2.b) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka
a klusáka
n do 70% nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat.
Objem finančních prostředků maximálně 8 000 tis. Kč.
Poznámka:
u podpory příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění KU a KD klusáka se podává žádost za každé místo prováděného testu
samostatně.
2.A.e.2.c) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti po zapsání do hlavní
plemenné knihy (HPK) a plemenné knihy (PK).
n do 16 000 Kč na tříletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti plemen český teplokrevník, slovenský teplokrevník, český trakén,
n do 13 000 Kč na tříletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti plemen českomoravský belgický kůň, norik a slezský norik,
n do 7 000 Kč na tří nebo čtyřletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti ostatních plemen, pro která je v ČR vedena PK.
2.A.e.2.d) Podpora osobě dle § 16 zákona č. 154/2000 Sb. na zajištění plemenitby koní formou inseminace (z tohoto titulu nelze poskytovat dotaci
na inseminační dávky získané od hřebců v majetku Zemských hřebčinců Písek, Tlumačov a Národního hřebčína Kladruby n. L.).
n do 2 900 Kč na klisnu zapsanou do plemenné knihy vedené v ČR, u které byla v roce 2016 potvrzena březost po připuštění formou inseminace
v tomtéž roce semenem hřebců, kteří jsou zapsáni ve stejné plemenné knize.
Klisna nesmí být v tomto roce zapouštěna přirozenou plemenitbou.
2.A.e.2.e) Podpora uznanému chovatelskému sdružení a osobě oprávněné k provádění a zabezpečování KD u skotu, prasat v období od 1.10.2015
do 30.9.2016.
n do 35 Kč na 1 kus v KD - dojitelnost,
n do 70 Kč na 1 kus v KD - lineární popis a hodnocení zevnějšku skotu,
n do 2 000 Kč na otestovaného býka v KD – zdraví,
n do 29 Kč na jedno změřené prase v nukleových a rezervních chovech prasat – zkouška vlastní užitkovosti.
2.A.e.2.g) Podpora chovateli za testování kanečků unifikovaným testem vlastní užitkovosti v uznaných nukleových a rezervních chovech, kteří
pocházejí od vybraných matek kanců, podle šlechtitelského programu uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat a kteří ukončili
test vlastní užitkovosti v období od 1.10.2015 do 30.9.2016.
n u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní)
- do 3 000 Kč/kus,
n u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní) v případě unifikované testace
s individuálním zjišováním spotřeby testovací krmné směsi
- do 4 000 Kč/kus,
n u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní), které prokáží, že pochází z chovu
sérologicky negativního na PRRS
- do 5 000 Kč/kus,
n u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní) v případě unifikované testace
s individuálním zjišováním spotřeby testovací krmné směsi a které prokáží, že pochází z chovu sérologicky negativního na PRRS
- do 6 000 Kč/kus.
2.A.e.2.h) Podpora majitelům kanců pocházejících z uznaných nukleových a rezervních chovů prasat za testování kanců v období od 1.10. 2015 do
30.9.2016 podle metodiky uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat.
n do 20 000 Kč/kus.
2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem,
chovaného v době od 1.9.2015 do 31.8. 2016.
n do 17 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.j) Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem,
chovaného v době od 1.9.2015 do 31.8. 2016.
n do 20 Kč na jeden krmný den.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 8
25.1.2016 13:16:23
9
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do
plemenitby a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období od 1.9. 2015 do 31.8.2016.
n do 3 500 Kč/kus.
2.A.e.2.l) Podpora chovateli na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu, v kmenech a drůbež zařazenou do individuální kontroly snášky a kontroly
dědičnosti (podle Osvědčení o původu hejna).
n do 230 Kč na jednu slepici a kohouta masného typu,
n do 150 Kč na jednu slepici a kohouta nosného typu,
n do 450 Kč na jednu krůtu, kachnu, husu, krocana, kačera, housera.
Poznámka:
minimální počet podporovaných kusů drůbeže je 100 kusů.
2.A.e.3) Podpora testování
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat a chovatelským podnikům prasat.
- skotu, stanice kontroly výkrmnosti skotu,
n do 60 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.
- prasat, stanice výkrmnosti a masné užitkovosti prasat a chovatelské podniky prasat
n do 600 Kč na jedno dokrmené prase použité pro odhad plemenné hodnoty,
n do 90 000 Kč za 1 prověřenou skupinu v roce.
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování růstové schopnosti skotu na provoz odchovny plemenných býků (minimální počet 4 kusů otestovaných býků ve skupině v jednom testu) v období od 1.10.2015 do 30.9. 2016.
- skotu,
n do 70 Kč na krmný den testu.
Podpora osobě oprávněné k provozování zařízení, ve kterých se provádí testování a posuzování hřebečků dle šlechtitelského programu příslušného
uznaného chovatelského sdružení.
- koní,
n do 30 Kč na krmný den hřebečka do stáří 2 let,
n do 100 Kč na krmný den hřebečka ve stáří nad 2 roky.
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování ovcí nebo koz na provádění testů výkrmnosti a jatečné hodnoty, provozované příslušným
uznaným chovatelským sdružením.
- ovcí a koz,
n do 15 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování rodičů a hybridního potomstva.
n do 500 Kč na jeden kus dospělé drůbeže v testovací stanici,
n do 85 Kč na jeden kus drůbeže ve výkrmovém testu v testovací stanici.
Subjekt:
chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění a udržování genofondu zvířat.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
uvedena u každého předmětu dotace.
Vysvětlivka k dotačnímu programu 2.A.:
pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo
která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. Žadatelem o podporu může být jen subjekt
splňující kritéria malého a středního podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace. Tento doklad není nutné doložit u titulů 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.i), 2.A.e.2.j),
2.A.e.2.k),
c) u dotačního podprogramu 2.A.b – skot, prasata, koně – mohou žadatelé podat maximálně 4 žádosti, na každé čtvrtletí zvláš,
d) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
e) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
f) oprávnění nebo pověření k výkonu činnosti, popř. doklad o uznání chovatelského sdružení (§ 3 a 5 zákona č. 154/2000 Sb.), či chovatelského
podniku prasat, je vyžadováno pouze u žádostí, kde jsou podpory požadovány oprávněnými, pověřenými, určenými osobami, nebo uznanými chovatelskými sdruženími; vyžádané uznávací protokoly,
g) vyplněná tabulka v části C.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe podle jednotlivých předmětů dotačního programu 2.A.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 9
25.1.2016 13:16:23
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
10
3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
Účel:
zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních
chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.
Předmět dotace:
3.a.
biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin,
3.b.
podpora některých činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin“ (dále jen „NOPRM“),
3.c.
podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR,
3.d.
podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně
kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných
dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin,
3.e.
prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů,
3.h.
použitá uznaná certifikovaná sadba chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ (dle § 9 odst. 1, 2, 3 a 4 vyhlášky č. 332/2006 Sb.,
o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu),
3.i.
použité uznané a mořené osivo lnu a uznané osivo konopí setého odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR a uvedených ve
Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch (dle vyhlášky č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu).
Subjekt:
- pro 3.a. a 3.c., podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě, provádějící ozdravování polních a speciálních plodin, pro
3.c. i výzkumné pracoviště a Mendelova univerzita v Brně,
- pro 3.b.
1. dodavatel4 rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele, v kategoriích předzákladní a základní rozmnožovací materiál, který provádí
ozdravování tohoto materiálu v souladu s NOPRM, v období od 1.10.2015 do 30.9.2016,
2. výzkumná pracoviště a vysoké školy, zapojené v souladu s požadavky NOPRM na základě úředního pověření ÚKZÚZ do procesu ozdravování
rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele, v období od 1.10.2015 do 30.9.2016,
- pro 3.d. podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) nebo výzkumné pracoviště zabezpečující řešení výzkumných programů uvedených v příloze D
Zásad,
- pro 3.e., 3.h., 3.i., podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.
Forma dotace:
pro 3.a, 3.b., 3.c., 3.d., 3.e., 3.i. - dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční)
pro 3.h - dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).
Výše dotace:
3.a. do výše 70 % u zeleninových druhů okurka, rajče a paprika pěstovaných ve skleníku, maximálně však u druhu okurka 185 148 Kč/ha, rajče
107 832 Kč/ha a paprika 73 850 Kč/ha,
do výše 25 % u polních druhů plodin řepka olejka, kukuřice a slunečnice, maximálně však u druhu řepka olejka 349 Kč/ha, kukuřice 473 Kč/ha
a slunečnice 145 Kč/ha,
do výše 40 % u okrasných rostlin, maximálně však ve výši částky v Kč ekvivalentní k částce 15 000 EUR, a to tak, aby byly dodrženy podmínky
nařízení (EU) č. 1408/2013 (pro přepočet výše dotace se použije měnový kurz Evropské centrální banky platný pro den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace),z prokázaných nákladů na pořízení bioagens a biopreparátů.
3.b do výše 100 % prokázaných nákladů přímo souvisejících s:
a) vizuálním hodnocením zdravotního stavu rostlin a s prováděním pravidelných vizuálních kontrol zdravotního stavu rostlin v tech4
nickém a prostorovém izolátu a v okolí těchto izolátů podle legislativou předepsaných izolačních vzdáleností, v rozsahu a četnosti
stanovených v NOPRM, maximálně však do výše stanovené v příloze 2 části 2 a v příloze 4 části 3 vyhlášky č. 221/2002 Sb., kterou
se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského (dále jen „ÚKZÚZ“), ve znění pozdějších předpisů,
b) odběrem, skladováním, úpravou a přepravou vzorků a s testováním rostlin, přenašečů původců chorob rostlin a zeminy z pozemků
v technickém a prostorovém izolátu na přítomnost škodlivých organismů rostlin, včetně testování na indikátorových rostlinách, diagnostickými metodami stanovenými ÚKZÚZ, v rozsahu a četnosti stanovených v NOPRM, maximálně však do výše stanovené
v příloze 4 části 1 a části 3 vyhlášky č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony
vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů,
do výše 90 % prokázaných nákladů přímo souvisejících s:
a) nákupem, skladováním a aplikací přípravků na ochranu rostlin v technickém a prostorovém izolátu a v jeho okolí podle legislativou4
předepsaných izolačních vzdáleností, určených k preventivní a kurativní ochraně rostlin způsobem a v rozsahu, aby mohl být
předzákladní a základní rozmnožovací materiál v technickém a prostorovém izolátu uznán ÚKZÚZ za úředně prostý hospodářsky
významných škodlivých organismů rostlin, specifikovaných NOPRM, nebo za materiál od těchto škodlivých organismů ozdravený,
b) preventivním a kurativním odstraněním rostlin a s udržením jejich zdravotního stavu v technickém a prostorovém izolátu a v jejich
okolí podle legislativou4 předepsaných izolačních vzdáleností tak, aby mohl být předzákladní a základní rozmnožovací materiál
v technickém a prostorovém izolátu uznán ÚKZÚZ za úředně prostý hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin, specifikovaných NOPRM, nebo za materiál od těchto škodlivých organismů ozdravený,
4
) § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění
pozdějších předpisů.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 10
25.1.2016 13:16:23
11
3.c.
3.d.
3.e.
3.h.
3.i.
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
c) vyčištěním a dezinfekcí pozemků, prostor, zařízení a vybavení v technickém a prostorovém izolátu způsobem a v rozsahu, aby mohl
být předzákladní a základní rozmnožovací materiál v tomto izolátu uznán ÚKZÚZ za úředně prostý hospodářsky významných
škodlivých organismů rostlin, specifikovaných NOPRM, nebo za materiál od těchto škodlivých organismů ozdravený.
do výše 60 % prokázaných přímých nákladů.
do výše 70 % prokázaných vyjmenovaných nákladů (viz část D Zásad) u obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor,
zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin,
do výše 70 % prokázaných vyjmenovaných nákladů (viz část D Zásad) u pícnin.
do výše 7 500 Kč na 1 ha osázené plochy brambor uznanou sadbou bramboru, použité v uzavřené sadbové oblasti, maximálně však ve výši
částky v Kč ekvivalentní k částce 15 000 EUR, a to tak, aby byly dodrženy podmínky nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (pro přepočet výše
dotace se použije měnový kurz Evropské centrální banky platný pro den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace).
Dotace se nevztahuje na množitelské plochy brambor určené k výrobě sadby brambor.
do výše 15 Kč na certifikovanou sazenici chmele ve zdravotní třídě „VF“ nebo zdravotní třídě „VT“.
do výše 18 000 Kč na 1 t uznaného a mořeného osiva lnu a do výše 60 000 Kč na 1 t uznaného osiva konopí setého, maximálně však ve výši
částky v Kč ekvivalentní k částce 15 000 EUR, a to tak, aby byly dodrženy podmínky nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (pro přepočet výše
dotace se použije měnový kurz Evropské centrální banky platný pro den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace).
Poznámka:
3.a. Podporu na biologickou ochranu lze poskytovat na tyto druhy polních plodin – řepku olejku, kukuřici, slunečnici a na tyto druhy zeleniny
pěstované ve skleníku – rajčata, papriky a okurky.
Na ostatní druhy plodin (nevyjmenované výše) nebude podpora poskytována s výjimkou okrasných rostlin, u kterých podpora bude poskytována
formou de minimis, tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013.
Žadatel o podporu se musí u vyjmenovaných druhů plodin (tj. rajčat pěstovaných ve skleníku, paprik pěstovaných ve skleníku, okurek
pěstovaných ve skleníku řepky olejky, kukuřice a slunečnice) na pevně stanovenou dobu 5 po sobě jdoucích let jednorázově zavázat, že
v případech, kdy bude nutné zasáhnout proti škodlivým organizmům, na jejichž regulaci existuje a je povolen prostředek biologické ochrany
rostlin, při vhodných podmínkách přednostně využije biologickou ochranu rostlin. Tento závazek není třeba během pětiletého období opakovat
(obnovovat).
Pokud žadatel v některém roce z tohoto pětiletého závazku nepoužije biologickou ochranu rostlin jako náhradu chemické ochrany, musí písemně
prohlásit, že k tomu došlo ze závažných důvodů včetně uvedení těchto důvodů. Pokud půjde o závažné rostlinolékařské důvody, o potvrzení
pravdivosti svého prohlášení požádá včas (tj. v období, kdy se tento důvod dá ověřit) ÚKZÚZ. Vyplněné a ze strany ÚKZÚZ potvrzené prohlášení
(viz vzor Prohlášení v části C) žadatel předá SZIF do 30. září roku v němž nemohl závazek splnit. Za závažné důvody lze pokládat např.
neexistenci jedné z vyjmenovaných plodin v osevu příslušného roku, slabý výskyt škodlivých organismů, na jejichž regulaci je povolen některý
z prostředků biologické ochrany rostlin (v tom případě z logiky věci vyplývá, že proti těmto škodlivým organismům nebude použit ani chemický
přípravek na ochranu rostlin) atd.
V případě závažných důvodů žadatel dosud vyplacenou podporu na dotační titul 3.a. nevrací.
V případě nedodržení závazku bez závažných důvodů je žadatel povinen podporu na dotační program 3.a., která mu byla vyplacena po datu
uzavření pětiletého závazku, zpětně vrátit.
Ve vyplněné tabulce ( příslušné DP 3.a.) v části C. budou uvedeny náklady příslušného roku vynaložené na skutečně spotřebované množství
bioagens, biopreparátu.
3.b. Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky
významných škodlivých organismů rostlin byl schválen Ministerstvem zemědělství dne 9. 12.2014 (viz http://eagri.cz/public/web/file/352339/
OZDRAVOVACI_PROGRAM.pdf) na základě požadavků stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k těmto zákonům.
Podpora je poskytována dle článku 26 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Žadatelem o dotaci může být pouze malý a střední podnik dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Podpora se neposkytuje, pokud se zjistí, že příjemce záměrně způsobil nebo svou nedbalostí zavinil výskyt hospodářsky významných škodlivých
organismů rostlin, specifikovaných NOPRM, v technickém nebo prostorovém izolátu.
Podpora související se způsobilými náklady na vizuální hodnocení zdravotního stavu rostlin, odběr, skladování, úpravu a přepravu vzorků a na
testování rostlin, přenašečů původců chorob rostlin a zeminy na přítomnost škodlivých organismů rostlin, se poskytuje jako věcné plnění a vyplácí
se poskytovateli příslušných opatření.
Do nákladů uplatňovaných v žádosti o podporu v rámci dotačního programu 3.b. lze zahrnout jen takové náklady na testování, které nejsou
zároveň předmětem žádosti o podporu v rámci dotačního programu 3.c. Podpora se poskytuje formou dotovaných služeb podle čl. 26 nařízení
Komise (EU) č. 702/2014.
3.c. Žadatelem o dotaci může být pouze malý a střední podnik dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Podpora se
poskytuje formou dotovaných služeb podle čl. 26 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
3.d. Podpora je poskytována dle článku 31 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
3.e. Minimální množství použité uznané sadby v uzavřené sadbové oblasti, vymezené zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, jsou 2 tuny/ha.
Podpora bude poskytována formou de minimis, tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013
3.h. Při použití dotované uznané certifikované sadby chmele nesmí být pro výsadbu předmětné chmelnice použita jiná než uznaná certifikovaná
sadba ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“.
Minimální ozdravená plocha chmelnice je 1 ha, při použití min. 2 500 ks a max. 3 400 ks sazenic na ha.
Žadatel dokládá na příslušný SZIF kopii dokladu o pořízení uznané certifikované sadby chmele ve zdravotní třídě „VF“ nebo „VT“ (s vyznačením
množství a zdravotní třídy) nejpozději do termínu 13.11.2016 ve dvojím vyhotovení.
Seznam původců chorob pro účely programu 3.h. je uveden v části D Zásad.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 11
25.1.2016 13:16:23
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
12
3.i. Maximální množství použitého uznaného osiva lnu pro osetí jednoho hektaru je 150 kg. Maximální množství použitého uznaného osiva konopí
setého pro osetí jednoho hektaru je 90 kg.
Podpora bude poskytována formou de minimis, tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013
Podmínka do rozhodnutí programu 3.d.:
souhlas příjemce dotace se zpřístupněním výsledků podporovaného programu pro veřejnost. Dále je příjemce dotace povinen předat příslušnému
pracovišti SZIF dílčí výsledky řešeného výzkumného programu do 30. 6. následujícího roku po obdržení dotace.
Konečný výsledek řešeného výzkumného programu je příjemce dotace povinen předat do 30. 6. následujícího roku po ukončení řešeného výzkumného projektu na příslušné pracoviště SZIF
Podmínka do rozhodnutí programu 3.h.:
příjemce dotace bude vzhledem k charakteru dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku podnikat s předmětem dotace a obhospodařovat
jej minimálně 5 let od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku přírodní pohromy, likvidace nařízená orgány státní správy, zánik
užívacích práv v důsledku zákonných opatření nebo z důvodu realizace podpory v rámci opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti Programu
rozvoje venkova na období 2014-2020.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání – činnosti v příslušném oboru ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH, doloží pouze plátce DPH u programů 3.a., 3.b. technické izoláty, 3.c., 3.d.,
e) 3.a.
Protokol o kontrole ÚKZÚZ vyjadřující, zda byly bioagens nebo biopreparát použity účelně, hospodárně a v souladu se Seznamem registrovaných
přípravků na ochranu rostlin pro příslušný rok, v souladu s údaji uvedenými na etiketě přípravku, zda nedošlo k poškození systému biologické
ochrany a biologická ochrana byla použita u žadatele v souladu se všemi údaji uvedenými v částech A, B a C tohoto Seznamu tj. údajů o registrantovi a jeho zástupci. ÚKZÚZ protokolem o kontrole též garantuje, že biologická ochrana rostlin, o jejíž podporu je žádáno, byla zaměřena na
ochranu některé ze stanovených plodin či skupin plodin, tj. rajčat pěstovaných ve skleníku, paprik pěstovaných ve skleníku, okurek pěstovaných
ve skleníku, řepky olejky, kukuřice, slunečnice a okrasných rostlin. Žadatel musí o stanovisko včas ÚKZÚZ požádat (podrobnější informace
k žádosti o kontrole ÚKZÚZ jsou uvedeny v části D Zásad),
2. doklad o nákladech na pořízení bioagens nebo biopreparátu, včetně dokladu o zaplacení (např. kopie výpisu z účtu),
3. čestné prohlášení k podpoře de minimis v případě žádosti o dotaci na biologickou ochranu okrasných rostlin (tabulka v části C),
4. čestné prohlášení o závazku využívat biologickou ochranu u rajčat pěstovaných ve skleníku, paprik pěstovaných ve skleníku, okurek pěstovaných
ve skleníku, řepky olejky, kukuřice a slunečnice po pevně stanovenou dobu 5 let v případě žádosti o dotaci na biologickou ochranu některé
z uvedených plodin, pokud tento závazek žadatel nepřijal již v předešlém roce (tabulka v části C). Toto prohlášení se vyplňuje jednorázově, pouze
v prvním roce pětiletého závazku,
3.b.
1. identifikace dodavatele rozmnožovacího materiálu: u právnických osob název, jméno jednatele a jméno odpovědné osoby za provoz technického
popř. prostorového izolátu, u fyzických osob jméno a příjmení dodavatele,
2. registrační číslo dodavatele rozmnožovacího materiálu podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů,
3. identifikace technického popř. prostorového izolátu: místo pěstování rozmnožovacího materiálu s rozlišením, zda jde o technický nebo prostorový
izolát,
4. identifikace rozmnožovacího materiálu v technickém popř. prostorovém izolátu: počet rostlin ozdravovaného rozmnožovacího materiálu podle
druhů, odrůd a klonů, kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu - formou samostatné přílohy k žádosti, uznávací listy, nebo obdobné dokumenty vystavené úřední autoritou příslušného členského státu Společenství na ozdravovaný rozmnožovací materiál umístěný v izolátu,
5. kopie individuálního ozdravovacího programu pro příslušný technický popř. prostorový izolát, zpracovaného v souladu s NOPRM a odsouhlaseného ÚKZÚZ, pro období 1.10. 2015 - 30.9.2016,
6. kopie dokladů (pracovní výkaz, výpis z účtu, faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) dokumentující v období 1.10.2015 – 30.9.2016 vynaložené
náklady na hodnocení zdravotního stavu rostlin, provádění pravidelných vizuálních kontrol zdravotního stavu rostlin, odběr, skladování, úpravu
a přepravu vzorků a testování rostlin, přenašečů původců chorob rostlin a zeminy, nákupem, skladováním a aplikací přípravků na ochranu rostlin, odstranění rostlin a udržení jejich dobrého zdravotního stavu, čištění a dezinfekci pozemků, prostor, zařízení a vybavení v technickém
a prostorovém izolátu,
7. potvrzení ÚKZÚZ, že v příslušném technickém popř. prostorovém izolátu bylo v období 1.10. 2015 - 30.9.2016 prováděno ozdravování
rozmnožovacího materiálu v žádosti uvedených rostlin v souladu s NOPRM a s individuálním ozdravovacím programem pro příslušný izolát,
8. potvrzení ÚKZÚZ, že výše a skladba žadatelem požadované podpory na úhradu vynaložených nákladů odpovídá počtu a struktuře ozdravovaného rozmnožovacího materiálu rostlin a rostlinolékařské situaci v příslušném technickém popř. prostorovém izolátu,
3.c.
kladné vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti a rozpis předpokládaných nákladů. Žadatel uvede na příslušné
tabulce programu 3.c.), ve které laboratoři byly testy provedeny,
3.d.
kladné vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti a rozpis předpokládaných nákladů na řešení projektu v členění
předpokládaných nákladů na materiálové náklady, osobní a ostatní náklady v daném roce. Osnova projektu, poslání projektu, popis cíle řešení,
plán projektu, stručný popis metodického postupu a struktury řešitelského týmu,
5
) Část I kapitola 3.4 bod 72 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
) Část I kapitola 3.5 bod 96 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
6
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 12
25.1.2016 13:16:23
13
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
3.e.
nakoupená tuzemská sadba bude vždy doložena daňovým dokladem s vyznačenou kategorií sadby a číslem dokladu o uznání sadby nebo
daňovým dokladem s vyznačenou kategorií sadby a přiloženým dokladem o uznání sadby. Dovozová sadba bude doložena dokladem o uznání
(číslo partie a návěska). Použití vlastní sadby bude doloženo dokladem o uznání sadby. V případě, že množitel není totožný s přihlašovatelem,
bude doloženo dokladem o uznání sadby a kopií faktury za licenční poplatky. Nakoupená sadba bude doložena dokladem o zaplacení,
čestné prohlášení k podpoře de minimis,
3.h.
žadatelé doloží údaje o velikosti podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 podle tabulky v části C,
žadatel musí v žádosti popsat situaci, která by nastala v případě, že by
podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází5 (jen pro velký podnik),
čestné prohlášení, že poskytnutá dotace nezvýší vnitřní návratnost tohoto
projektu nad běžnou míru návratnosti uplatňovanou daným podnikem v jiných
6
investičních projektech podobného druhu (jen pro velký podnik),
v případě výsadby na pronajatém/pachtovaném pozemku doloží žadatel nájemní/pachtovní smlouvu, případně jiný doklad osvědčující oprávnění
k užívání pozemku na dobu určitou, minimálně do 31.12.2021, v případě pronajatého/pachtovaného pozemku od Státního pozemkového úřadu lze
doložit nájemní/pachtovní smlouvy i na dobu kratší, ale nájem/pacht musí být prodlužován každoročně tak, aby trval celkově minimálně do
31.12.2021, příjemce dotace je povinen kopie smluv předkládat bezodkladně příslušnému pracovišti SZIF,
potvrzení ÚKZÚZ o výskytu původců chorob uvedených v části D „Zásad“ v oblasti, kde žadatel pěstuje chmel.
3.i.
kopie daňového dokladu s číslem partie o nákupu osiva uznaného podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a kopie uznávacího listu nebo u osiva z dovozu kopie ISTA certifikátu, fytocertifikátu,
případně kopie dokladu o uznání z jiného členského státu EU. Nakoupené osivo bude doloženo dokladem o zaplacení,
čestné prohlášení k podpoře de minimis,
f) potvrzení o zařazení osetých či osázených ploch do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských vztahů s účinností předmětných bloků či
dílů půdních bloků nejpozději k datu ukončení přijímání žádostí (pouze pro program 3.e., 3.h., 3.i. – doložit LPIS: Informativní výpis z evidence půdy
dle uživatelských vztahů, druh výpisu - základní).
Pro 3.a. u skleníků (rajčata, papriky, okurky), kde je biologická ochrana využívána, uvést specifikaci umístění (LPIS, katastr nemovitostí),
g) vyplněná tabulka v části C.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního programu.
8. Nákazový fond
Účel:
podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat.
8.F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže
8. F. a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic
Účel:
podpora vybraných opatření zaměřených proti rozšiřování chorob prasat souvisejících s plněním „Ozdravovacího Programu od vyjmenovaných nákaz
prasat“ (dále jen „OP VNP“) schváleného příslušnou KVS SVS v souladu § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.
Předmět dotace:
podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb (uvedené v části D těchto Zásad) spojených s prováděním
opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat.
Subjekt:
chovatel prasnic podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., který provedl ozdravení od vyjmenovaných chorob prasat podle
OP VNP v období od 1.10.2015 do 30.9.2016.
Výše dotace:
do 30 000 Kč za 1 ozdravené ustajovací porodní místo prasnic.
Poznámka:
a) poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustajovací porodní místo prasnice je podmíněno dokončením naskladnění ozdravených míst zdravými zvířaty
minimálně v poměru 1 : 4 (na 1 ozdravené porodní místo prasnice – 4 ks naskladněných zdravých zvířat),
b) dotace nemůže být poskytnuta žadateli, kterému bylo přiznáno preferenční kritérium na ozdravení předmětného chovu v rámci pravidel Programu
rozvoje venkova – opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků, kdy předmětem projektu byla budova/stavba/technologie určená pro
zapuštěné, březí prasnice a prasničky a prasnice po porodu a získání tohoto zvýhodnění vyžadovalo povinnou přílohu – Potvrzení KVS SVS podle
„Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013“ a žadatel toto
potvrzení doložil pro období od 1.10.2015 do 30.9. 2016,
c) předmětné vyjmenované choroby prasat: Brucelóza prasat, Aujeszkyho choroba prasat, Klasický mor prasat, Vezikulární choroba prasat,
Reprodukční a respirační syndrom prasat.
Forma dotace:
dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Obsah žádosti 8.F.a):
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 13
25.1.2016 13:16:23
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
14
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) vyplněná tabulka v části C,
e) kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady na úkony provedené formou služeb (uvedené v části D těchto Zásad) spojených s provedením
opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat (faktura apod.) a kopie dokladů dokumentujících uhrazení nákladů, uvedené
v části D těchto Zásad (výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti).
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle předmětu dotace.
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat
Účel:
podpora vybraných opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti související s plněním OP VNP schváleného
příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.
Předmět dotace:
podpora chovatelům prasat na částečnou úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb (uvedených v části D těchto Zásad) spojené
s prováděním opatření zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat s cílem zvýšení biologické bezpečnosti ve stájích určených pro
příslušnou kategorii prasat:
a) selata – od odstavu do 25 kg ž. hm., jejichž otec je zapsán v ústředním registru plemeníků
b) plemenné prasničky a kanečci ve věku do 8 měsíců, jejichž otec je zapsán v ústředním registru plemeníků
c) prasnice základního stáda
Subjekt:
chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.), který provedl úkony v souvislosti s ozdravováním od vyjmenovaných nákaz prasat s cílem zvýšení biologické bezpečnosti podle OP VNP v období od 1.10.2015 do 30.9.2016.
Výše dotace:
do 1 000 Kč za 1 ozdravené ustajovací místo pro příslušnou kategorii prasat
Poznámka:
a) poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustajovací místo pro příslušnou kategorii prasat je podmíněno naskladněním zdravým zvířetem v souladu se
schváleným OP VNP,
b) předmětné vyjmenované nákazy prasat: Brucelóza prasat, Aujeszkyho choroba prasat, Klasický mor prasat, Vezikulární choroba prasat,
Reprodukční a respirační syndrom prasat a Salmonelóza.
Forma dotace:
dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Obsah žádosti 8.F.b):
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) vyplněná tabulka v části C,
e) doklad o tom, že otcové naskladněných zdravých zvířat jsou zapsáni v ústředním registru plemeníků potvrzený pověřenou osobou podle zákona
č. 154/2000 Sb., pro kategorie a), b),
f) kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady na úkony provedené formou služeb (uvedené v části D těchto Zásad) v souvislosti s ozdravováním
od vyjmenovaných nákaz prasat podle OP VNP v období od 1.10.2015 do 30.9.2016 (faktura apod.) a kopie dokladů dokumentujících uhrazení
nákladů, uvedené v části D těchto Zásad (výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti).
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle předmětu dotace.
8. F.c.) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické
bezpečnosti
Účel:
podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nákaz drůbeže související s tlumením výskytu původců zoonóz (salmonel, aviární influenzy,
campylobaktery) zvýšením biologické bezpečnosti v chovech drůbeže, potvrzených příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona
č. 166/1999 Sb.
Předmět dotace:
podpora chovatele na částečnou úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření zaměřených
na zvýšení biologické bezpečnosti:
1.) k tlumení původce nákazy – salmonelózy, campylobakteriózy drůbeže
2.) preventivní opatření proti zavlečení aviární influenzy
Subjekt:
chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., který provedl preventivní opatření k tlumení výskytu zoonóz
zvýšením biologické bezpečnosti v období od 1.10.2015 do 30.9.2016.
2
Sazba na m haly pro drůbež:
2
Kategorie drůbeže A, sazba do 50 Kč/m
2
Kategorie drůbeže B, sazba do 60 Kč/m
2
Kategorie drůbeže C, sazba do 70 Kč/m
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 14
25.1.2016 13:16:23
15
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Poznámka:
a) kategorie A, B, C jsou vyjmenované kategorie chované drůbeže a používané technologie a jsou specifikovány v příloze D Zásad.
b) poskytnutí dotace na m2 haly pro drůbež je podmíněno naskladněním haly drůbeží minimálně z 90 % kapacity potvrzené příslušnou KVS SVS.
Forma dotace:
dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Obsah žádosti 8.F.c.):
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) vyplněná tabulka v části C,
e) soupis naskladnění hal a turnusů zahrnutých do součtu ošetřených m2 podle kategorií drůbeže,
f) kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady za úkony provedené formou služeb (uvedené v části D těchto Zásad) souvisejících s prováděním
preventivních opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti v období od 1.10.2015 do 30.9.2016 (faktura apod.) a kopie dokladů dokumentujících uhrazení nákladů, uvedené v části D těchto Zásad (výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti).
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle předmětu dotace.
9. Poradenství a vzdělávání
Účel:
organizační, ekonomické a odborné poradenství.
9.A. Speciální poradenství
9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.
9.A.a.1) Podpora poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.
Předmět dotace:
a) podpora pořádání seminářů a školení ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., pro chovatelskou veřejnost, avšak maximální výše podpory na jeden
seminář či školení nepřesáhne částku 200 000 Kč,
Poznámka:
při předkládání přímých nákladů se předloží prezenční listiny předmětného semináře či školení.
b) vydávání poradenských publikací ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., poskytovaných chovatelům zdarma – tento předmět dotace nebude v roce
2016 realizován.
Subjekt:
pořadatel, vydavatel (se souhlasem MZe).
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na semináře, školení, bez započtení zisku,
do výše 100 % prokázaných přímých nákladů na publikace poskytované chovatelům zdarma.
9.A.a.2) Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě.
9.A.a.2.a) zveřejňování výsledků plemenářské práce.
Subjekt:
oprávněná osoba, uznané chovatelské sdružení.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu zveřejněných výsledků.
9.A.a.2.b) zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat.
Subjekt :
pořádající nebo zabezpečující organizace, uznané chovatelské sdružení (se souhlasem MZe).
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu pořádané akce.
9.A.b. Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu.
Předmět dotace:
9.A.b.1) publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací poskytované pěstitelům zdarma.
Subjekt:
pěstitelský svaz.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 15
25.1.2016 13:16:24
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
16
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do výše 80 % prokázaných přímých nákladů.
9.A.b.2) pořádání výstav pěstovaných rostlin.
Subjekt:
vystavovatel nebo pěstitelský svaz.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu pořádané výstavní akce.
9.A.b.3) podpora pořádání seminářů, školení pro pěstitelskou veřejnost.
Subjekt:
pořadatel (se souhlasem MZe).
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do výše 60 % prokázaných přímých nákladů, avšak maximální výše podpory na jedno školení či seminář nepřesáhne částku 50 000 Kč.
9.A.b.4) podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajistit získání a šíření informací
o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány.
Subjekt:
osoba zajišující samostatné zkoušky odrůd, která vykonává tuto činnost na základě smlouvy s ÚKZÚZ podle § 38 odst. 3 zákona č.219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů,
pro účely poskytování informací zemědělské veřejnosti.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do výše 100% skutečných nákladů na šíření vědeckých poznatků a věcných informací na základě skutečných nákladů vynaložených příjemcem,
maximálně však do výše:
9.A.b.4.a)
n 42 000 Kč na 1 odrůdu ozimé řepky, ozimé pšenice, ječmene jarního nesladovnického a cukrovky po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
9.A.b.4.b)
n 22 000 Kč na 1 odrůdu ostatních ozimých plodin po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
9.A.b.4.c)
n 60 000 Kč na 1 odrůdu jarního ječmene sladovnického včetně technologických zkoušek (sladařských a u vybraných odrůd i pivovarských) po předání
výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
9.A.b.4.d)
n 20 000 Kč na 1 odrůdu ostatních jarních plodin s výjimkou brambor, cukrovky a lnu po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
9.A.b.4.e)
n 24 000 Kč na 1 odrůdu pícnin a konzumních brambor po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
9.A.b.4.f)
n 29 000 Kč na 1 odrůdu lnu po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
9.A.b.4.g)
n 35 000 Kč na 1 odrůdu ječmene ozimého po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
9.A.b.4.h)
n 14 000 Kč na 1 odrůdu brambor na výrobu škrobu po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ.
9.A.b.4.i)
n 42 000 Kč na 1 odrůdu ozimé pšenice, jarní pšenice a jarního ječmene nesladovnického v režimu ekologického zemědělství po předání výsledků
zkoušek ÚKZÚZ.
Vysvětlivka k dotačnímu programu 9.A.:
Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující kritéria malého a středního podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Podpora je poskytována na základě čl. 21 a čl. 24 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Obsah žádosti pro 9.A.:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) popis předmětné dotace, rozpis předpokládaných nákladů,
f) kopie smlouvy uzavřená s ÚKZÚZ o provádění zkoušek podle § 38 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, včetně seznamu zkoušených odrůd (pro 9.A.b.4),
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 16
25.1.2016 13:16:24
17
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
g) vyjádření ÚKZÚZ, odboru odrůdového zkušebnictví, že žadatel předal výsledky zkoušek (pro 9.A.b.4),
h) vyplněná tabulka v části C.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního programu.
9.E. Školní závody
Účel:
Podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními
školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu.
Předmět dotace:
Podpora k vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů jmenovaných
Školním závodem.
Podpora je poskytována dle čl. 31 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Subjekt:
podnikatelský subjekt (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.), který se zabývá prvovýrobou v resortních oborech a je jmenován „Školním závodem“ dle
„Pravidel Ministerstva zemědělství pro jmenování a činnost školních závodů“.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční dotace).
Výše dotace:
a) ze stanovené hodinové sazby 60,- Kč na žáka bude poskytováno maximálně 60% tj. 36,- Kč u malého a středního podniku definovaného nařízením
Komise (EU) č. 651/2014.Celková výše dotace může být maximálně 500 000,- Kč na jeden podnikatelský subjekt.
b) ze stanovené hodinové sazby 60,- Kč na žáka bude poskytováno maximálně 50% tj. 30,- Kč u velkého podniku definovaného nařízením Komise
(EU) č. 651/2014.Celková výše dotace může být maximálně 500 000,- Kč na jeden podnikatelský subjekt.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) kopie dokladu o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad o jmenování Školním závodem,
e) smlouva mezi příslušnou školou a Školním závodem o poskytnutí pracoviště pro praktické vyučování na příslušný kalendářní rok,
f) vyplněná tabulka v části C,
g) čestné prohlášení o velikosti podniku definovaného nařízením Komise (EU) č. 651/2014 tabulka v části C.
Podmínky do rozhodnutí:
dotace bude poskytnuta na zajištění praktické přípravy pro žáky I., II., III. a IV. ročníků ve vybraných oborech vzdělání (viz.část D) v časovém rozmezí
ode dne bezprostředně následujícím po datu podání žádosti o dotaci (čl. 6 odst. 2 nařízení Komise (EU) č.651/2014 (GBER)) do 30.září 2016. Žadatel
vede jmenovitě evidenci žáků a hodin praktického vyučování na pracovišti.
Žadatel je povinen předložit příslušnému pracovišti SZIF požadované doklady, tj. měsíční výkazy (viz. část D) s uvedením oboru vzdělání, kódu KKOV
(Klasifikace kmenových oborů vzdělání), ročníku, počtu žákohodin - žh (žáci x hod. praktického vyučování) potvrzené statutárním zástupcem Školního
závodu a školy. Zároveň předloží sumář žh za celé období a hodnocení Školního závodu příslušnou školou:
do.3. října 2016 za období ode dne bezprostředně následujícím po datu podání žádosti do 30. září 2016 (měsíční výkazy a sumář žákohodin).
do.3. října 2016 předloží hodnocení Školního závodu příslušnou školou.
Zhodnocení účinnosti:
hodnocení Školního závodu příslušnou školou.
9.F. Podpora poradenství v zemědělství
Účel:
konzultační a metodická pomoc zemědělským podnikům formou šíření informací o opatřeních Programu rozvoje venkova ČR a o aktuálních problémech při realizaci společné zemědělské politiky; transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj
zemědělství a venkova
Předmět dotace:
podpora poradenství v zemědělství zaměřená na cílený přenos informací o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami
zajišovaný prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) jako součást programu vstupních konzultací.
Podpora je poskytována dle čl. 21 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Subjekt:
organizace, které MZe udělilo statut Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 500 000 Kč/žadatele.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 17
25.1.2016 13:16:24
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
18
Poznámka:
Pro žadatele v programu, nositele statutu KIS je zpracována Metodika k DT. 9.F.e.
Za způsobilé jsou uznány pouze náklady uskutečněné po podání žádosti o podporu na příslušném pracovišti SZIF.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o zřízení bankovního účtu uvedeného v žádosti nebo bankovní výpis s názvem a adresou žadatele,
c) plán činnosti na příslušný rok včetně finanční specifikace nákladů,
d) vyplněná tabulka v části C.
Podmínky do rozhodnutí:
1) žadatel se bude ve své činnosti řídit schváleným plánem činnosti na příslušný rok,
2) žadatel je povinen do 30. 6. 2016 předložit odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe Praha 1, Těšnov 17, dílčí zprávu o činnosti za období
ode dne bezprostředně následujícím po datu podání žádosti o dotaci na příslušném pracovišti SZIF do 30. 6. 2016 včetně přehledu uznaných
nákladů a do termínu 30. 11. 2016 závěrečnou zprávu, ve které budou doúčtovány položky, které nemohly být součástí dílčí zprávy a uvedeny údaje
o činnosti ve druhém pololetí. Součástí zprávy o činnosti bude hodnocení realizace schváleného plánu za stanovená období a také příloha, která
bude obsahovat soupis uznaných nákladů zaplacených do 30. 11. 2016. Žadatel je povinen v období, ve kterém je mu poskytována dotace, zaslat
v elektronické podobě příslušnému gesčnímu odboru MZe zpětnou vazbu obsahující podněty týkající se poradenských potřeb cílových skupin,
případně další návrhy a doporučení pro oblast poradenství a to čtvrtletně vždy do pěti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce března,
června, září a listopadu,
3) žadatel je povinen vést Deník poskytnutých konzultací podle vzoru v části D - datum; jméno (název) tazatele (splňující podmínku mikro, malého a
středního podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014); kontakt na tazatele - telefon či email; forma a obsahové zaměření poskytnuté
konzultace; časový rozsah konzultace; jméno konzultanta.
Zhodnocení účinnosti:
Počet spolupracujících subjektů (cílových skupin a jednotlivců), počet vstupů (zhlédnutí webových stránek), počet příspěvků (podle kategorií)
zveřejněných redakčními systémy.
9.F.i. Odborné konzultace
Předmět dotace:
podpora poradenství v zemědělství, lesnictví, potravinářství, vodním hospodářství zaměřená na konzultace (odborná témata/inovace) formou telefonického, elektronického, písemného či osobního kontaktu časově limitovaného (do 60 minut), které pomohou tazateli, tj. mikro, malým a středním
podnikům (podle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014), zodpovědět jednotlivý odborně zaměřený dotaz provozního charakteru. Podpora je
poskytována dle čl. 18 a čl. 28 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Subjekt:
a) resortně orientované výzkumné ústavy, které mají v předmětu činnosti poradenství a jejichž zaměření na výzkum v oblasti resortní působnosti
je převažující činností,
b) Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno,
c) resortně orientovaná odborná sdružení, která mají v předmětu činnosti poradenství a plní roli nositele odborných poznatků v těch případech, kdy
neexistují odpovídající výzkumné instituce (existuje-li odpovídající výzkumná instituce a podá žádost o dotaci, nemůže být žadatelem odborné
sdružení; současné podání žádostí oběma žadateli v DP 9.F.i. není možné).
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
a) sazba do 400 000 Kč/žadatele, u něhož se na řešení výzkumných projektů podílí max. 30 zaměstnanců,
b) sazba do 500 000 Kč/žadatele, u něhož se na řešení výzkumných projektů podílí min. 31 zaměstnanců,
c) sazba do 400 000 Kč/žadatele, u odborných sdružení.
Intenzita podpory:
a) konzultace k odborným tématům: do výše 50 % způsobilých nákladů7,
b) konzultace k inovacím: do výše 100 % způsobilých nákladů (výše podpory na tyto poradenské a podpůrné služby poskytnutá v kterémkoli období
tří let nepřesáhne 200 000 EUR na jeden podnik).
Poznámka:
Za způsobilé jsou uznány pouze náklady uskutečněné po podání žádosti o podporu na příslušném pracovišti SZIF.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o zřízení bankovního účtu uvedeného v žádosti nebo bankovní výpis s názvem a adresou žadatele,
c) kopie dokladu o registraci podnikání - předmětu činnosti (nepředkládají univerzity a v.v.i. zřizované MZe),
d) čestné prohlášení žadatele, že zaměření na výzkum v oblasti resortní působnosti je převažující činností (nepředkládají v.v.i. zřizované MZe, univerzity, odborná sdružení),
e) čestné prohlášení žadatele o počtu zaměstnanců podílejících se na řešení výzkumných projektů k datu podání žádosti o dotaci (nepředkládá
odborné sdružení),
f) vyplněná tabulka v části C.
7
) Způsobilé náklady: počet konzultačních hodin x zúčtovací hodinová sazba
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 18
25.1.2016 13:16:24
19
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Podmínky do rozhodnutí:
Žadatel je povinen:
1. poskytovat konzultace podle předmětu dotace a vést o tom Deník poskytnutých konzultací podle vzoru v části D - datum; jméno (název) tazatele
(splňující podmínku mikro, malého a středního podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014); kontakt na tazatele - telefon či email;
forma a obsahové zaměření poskytnuté konzultace; časový rozsah konzultace (počet minut); jméno konzultanta,
2. doložit odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe Praha 1, Těšnov 17:
3. nejpozději do 30.6.2016 první dílčí zprávu o konzultacích poskytnutých ode dne bezprostředně následujícím po datu podání žádosti o dotaci na
příslušném pracovišti SZIF do 23.6.2016,
4. nejpozději do 30.11.2016 včetně druhou dílčí zprávu o konzultacích poskytnutých od 24.6.2016 a celkový souhrn.
Ve zprávách vždy uvést celkový počet konzultací včetně celkového počtu konzultačních hodin a minut (odděleně u konzultací k odborným tématům
a konzultací k inovacím), použité formy konzultací včetně jejich počtu, obsahové zaměření dotazů a v celkovém souhrnu uvést i zmapování kritických
oblastí a činností ve výrobní praxi v resortu. Ve všech zprávách vždy uvést finanční přehled u konzultací k odborným tématům a konzultací k inovacím
zjištěný z počtu konzultačních hodin a minut a hodinové zúčtovací sazby včetně zohlednění intenzity podpory.
Zhodnocení účinnosti:
počet poskytnutých konzultací k odborným tématům a k inovacím.
9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
9.H.a. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací Ministerstva
zemědělství
Účel:
podpora účasti vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací MZe.
Předmět dotace:
Úhrada nájmu výstavní plochy bez vybavení, úhrada cestovních nákladů a úhrada registračního poplatku subjektům účastnícím se české národní
expozice organizované pod záštitou Ministerstva zemědělství v době od září/října 2015 (termín bude upřesněn po schválení dotačního programu EK)
do 31. 7. 2016.
Subjekt:
fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky a další organizace působící v odvětví zemědělství, potravinářství, krmivářství,
zemědělské techniky, rybolovu a akvakultury (bližší specifikace viz Poznámka).
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
maximálně do výše 100 % prokázaných nákladů na:
- úhradu nájmu výstavní plochy bez vybavení, maximálně do výše 100 000 Kč,
- úhradu nákladů na cestovní výlohy (přímá nebo přestupní zpáteční letenka v ekonomické třídě do místa konání veletrhu pro jednoho zástupce
účastnící se společnosti),
- úhrada registračního poplatku v celé výši na žadatele a na veletrh či výstavu.
Zahraniční DPH není uznatelným nákladem.
Poznámka:
a) Malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění na trh produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU
bude podpora poskytována podle čl. 24 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
b) Velkým podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění na trh produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU bude podpora poskytována v režimu de minimis, tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na
podporu de minimis (pro vystavovatele z odvětví zpracování zemědělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy a jejich uvádění na trh)
anebo podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis v odvětví
zemědělství (pro vystavovatele z odvětví zemědělské prvovýroby).
c) Malým, středním a velkým podnikům působícím v odvětví zpracování a uvádění na trh potravinářských či krmivářských produktů nespadajících
do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a podnikům působícím v odvětví zemědělské techniky bude podpora poskytována v režimu de minimis, tj.
podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.
d) Malým, středním a velkým podnikům působícím v odvětví rybolovu a akvakultury bude podpora poskytována v režimu de minimis, tj. podle
nařízení Komise (EU) č. 717/2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.
Seznam vybraných mezinárodních veletrhů a výstav, pro něž je možno podat žádost o dotaci, je uveden v části D Zásad.
Obsah žádosti:
doklady podávané před zahájením výstavy
a) žádost o podporu na účast na zahraničním veletrhu/výstavě (motivační formulář) v části C Zásad (předložená nejpozději den před zahájením akce
– osobně, e-mailem nebo poštou) na adresu Oddělení komunikace s veřejností MZe (doloží pouze malé a střední podniky, jejichž produkce, výroba
a uvádění na trh spadá do Přílohy I Smlouvy o fungování EU).
doklady podávané při žádosti o dotaci po ukončení výstavy
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání subjektu ve vztahu k dotačnímu programu nebo doklad prokazující působnost subjektu v odvětví zemědělské
prvovýroby či zpracování zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh, příp. doklad prokazující
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 19
25.1.2016 13:16:24
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
20
působnost subjektu v odvětví zpracování a uvádění na trh potravinářských či krmivářských produktů nespadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování
EU nebo v odvětví zemědělské techniky, příp. v odvětví rybolovu a akvakultury,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu nebo bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) daňové doklady (faktura nebo faktury o úhradě nákladů na plochu, nákladů na cestovní výlohy a o úhradě registračního poplatku) a doklady prokazující zaplacení nákladů na předmět dotace (výpis z účtu s realizovanou platbou za plochu, platbou za zpáteční letenku a platbou za registrační
poplatek), pokud je platba provedena v jiné měně než CZK, je nutno doložit příslušný devizový kurz (kurz platný v den odečtu částky z banky,
zaokrouhlený na dvě desetinná místa) a přepočet na CZK,
f) vyplněná tabulka v části C,
g) čestné prohlášení k podpoře de minimis (doloží malé, střední a velké podniky působící v odvětví zpracování a uvádění na trh potravinářských či
krmivářských produktů nespadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU, podniky působící v odvětví zemědělské techniky, podniky působící
v odvětví rybolovu a akvakultury a velké podniky, jejichž produkce, výroba a uvádění na trh spadá do Přílohy I Smlouvy o fungování EU).
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje Ministerstvo zemědělství dle předmětu dotace.
9.H.b. Podpora účasti na ostatních mezinárodních zemědělských a potravinářských veletrzích
a výstavách v zahraničí
Účel:
podpora účasti vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí bez účasti MZe.
Předmět dotace:
Úhrada nájmu výstavní plochy a stavby stánku, úhrada cestovních nákladů a úhrada registračního poplatku subjektům účastnícím se zemědělských
a potravinářských veletrhů a výstav v zahraničí v době od září/října 2015 (termín bude upřesněn po schválení dotačního programu EK) do 30.6.2016,
podávání přihlášek bude do 31.7.2016.
Subjekt:
fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky a další organizace působící v odvětví zemědělství, potravinářství, krmivářství,
zemědělské techniky, rybolovu a akvakultury (bližší specifikace viz Poznámka).
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
maximálně do výše 100 % prokázaných nákladů na žadatele a veletrh a výstavu:
- úhrada nákladů na pronájem výstavní plochy a na stavbu stánku pouze do výše 200 tis. Kč (pronájem výstavní plochy do max. výše 100 tis. Kč
a výstavba stánku do max. výše 100 tis. Kč),
- úhrada nákladů na cestovní výlohy (zpáteční letenka v ekonomické třídě pro jednoho zástupce účastnící se společnosti do veletržní destinace)
- úhrada registračního poplatku v celé výši.
Zahraniční DPH není uznatelným nákladem.
Vzhledem k limitu finančního rozpočtu pro dotační program 9.H. může být procento krytí výše uvedených nákladů sníženo poměrně dle počtu žadatelů
a požadovaných nákladů.
Dotace může být poskytnuta jednomu subjektu pouze třikrát na stejný veletrh či výstavu, na čtvrtou a další účast již podpora nebude poskytována.
Upozornění:
Podmínkou pro poskytnutí dotace je označení stánku názvem státu (v rozměru min. 150x80cm) a vlajkou České republiky (100x50 cm) - formou
závěsného označení expozice nebo cedulemi či bannery na límci stánku a logem Ministerstva zemědělství, včetně kontaktních údajů (cedule min
50x50 cm viditelně umístěná na čele stánku).
Poznámka:
a) Malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění na trh produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU
bude podpora poskytována podle čl. 24 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
b) Velkým podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění na trh produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU bude podpora poskytována v režimu de minimis, tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na
podporu de minimis (pro vystavovatele z odvětví zpracování zemědělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy a jejich uvádění na trh)
anebo podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis v odvětví
zemědělství (pro vystavovatele z odvětví zemědělské prvovýroby).
c) Malým, středním a velkým podnikům působícím v odvětví zpracování a uvádění na trh potravinářských či krmivářských produktů nespadajících
do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a podnikům působícím v odvětví zemědělské techniky bude podpora poskytována v režimu de minimis, tj.
podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.
d) Malým, středním a velkým podnikům působícím v odvětví rybolovu a akvakultury bude podpora poskytována v režimu de minimis, tj. podle
nařízení Komise (EU) č. 717/2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.
Obsah žádosti:
doklady podávané před zahájením výstavy
a) žádost o podporu na účast na zahraničním veletrhu/výstavě (motivační formulář) v části C Zásad (předložená nejpozději den před zahájením akce
– osobně, e-mailem nebo poštou na adresu Oddělení komunikace s veřejností MZe (doloží pouze malé a střední podniky, jejichž produkce, výroba
a uvádění na trh spadá do Přílohy I Smlouvy o fungování EU),
doklady podávané při žádosti o dotaci po ukončení výstav
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 20
25.1.2016 13:16:24
21
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
b) doklad o registraci podnikání subjektu ve vztahu k dotačnímu programu nebo doklad prokazující působnost subjektu v odvětví zemědělské
prvovýroby či zpracování zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh, příp. doklad prokazující
působnost subjektu v odvětví zpracování a uvádění na trh potravinářských či krmivářských produktů nespadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU nebo v odvětví zemědělské techniky, příp. v odvětví rybolovu a akvakultury,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu nebo bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) daňové doklady (faktura nebo faktury o úhradě nákladů na plochu a stavbu stánku včetně technických přípojek, nákladů na cestovní výlohy
a o úhradě registračního poplatku) a doklady prokazující zaplacení nákladů na předmět dotace (výpis z účtu s realizovanou platbou za plochu
a stavbu stánku, platbou za zpáteční letenku a platbou za registrační poplatek), pokud je platba provedena v jiné měně než CZK, je nutno doložit
příslušný devizový kurz (kurz platný v den odečtu částky z banky, zaokrouhlený na dvě desetinná místa) a přepočet na CZK,
f) doklady prokazující účast firmy na veletrhu/výstavě (kopie přihlášky k účasti na veletrhu, fotodokumentace stánku),
g) vyplněná tabulka v části C,
h) čestné prohlášení k podpoře de minimis (doloží malé, střední a velké podniky působící v odvětví zpracování a uvádění na trh potravinářských či
krmivářských produktů nespadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU, podniky působící v odvětví zemědělské techniky, podniky působící
v odvětví rybolovu a akvakultury a velké podniky, jejichž produkce, výroba a uvádění na trh spadá do Přílohy I Smlouvy o fungování EU),
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje Ministerstvo zemědělství dle předmětu dotace.
9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
Účel:
zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl za účelem zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství.
Předmět dotace:
dotaci lze poskytnout pro:
a) budování, rekonstrukci a modernizaci výpustí, bezpečnostních přelivů, sjezdů, loviš a kádiš;
b) budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů a opevnění hrází;
c) odstraňování sedimentů;
d) nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a technologických linek určených k obsluze vodních děl.
Subjekt:
střední škola zaměřená na výuku rybářství zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení dle § 141, zákona č.561/2004 Sb. v platném znění, která
k výuce využívá vlastní vodní díla, nebo vodní díla svěřená do správy zřizovací listinou, která jsou majetkem zřizovatele školy. Subjekt může být také
příspěvková organizace
Forma dotace:
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).
Výše dotace:
do 100 % prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu, maximálně však ve výši částky v Kč ekvivalentní k částce 30 000 EUR
uvedené v nařízení (EU) č. 717/2014 (pro přepočet výše dotace se použije měnový kurz Evropské centrální banky platný pro den vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace)
Poznámka:
podpora bude poskytována formou de minimis tj. podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu podpory, nebo doklad o realizování praktické výuky v produkčním rybářství,
c) doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu žadatele,
d) rozpis reálných nákladů projektu podle tabulky v části C,
e) podnikatelský projekt obsahující soubor opatření nutných k provedení technických opatření podle tabulky v části C,
f) čestné prohlášení, že subjekt má na zabezpečení projektu finanční krytí – tabulka v části C,
g) čestné prohlášení, že činnost, která je předmětem žádosti o dotaci, se netýká výrobků ze třetích zemí a že projektem nejsou porušována omezení
daná opatřeními společných tržních organizací EU pro zemědělské výrobky - tabulka v části C,
h) čestné prohlášení, že na projekt je použita pouze podpora z DP – 9.I., tj. projekt nebude spolufinancován z jiných státních zdrojů, nebo fondů
Evropské unie,
i) čestné prohlášení, že žadatel bude hospodařit s dotovaným majetkem minimálně 5 let od poskytnutí dotace,
j) čestné prohlášení k obdržené podpoře de minimis - tab. v části C,
k) doklad o vlastnictví pozemků či nemovitostí (tj. výpis z katastru nemovitostí),
kterých se projekt týká podle katastrálního úřadu ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti; v případě realizace projektu v pronajatém objektu/
pozemku ještě nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu,
l) písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí či pozemků vztahujících se k projektu s realizací projektu na dobu nejméně 5 let od ukončení realizace
projektu, ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti,
m) elektronická kopie dokumentů uvedených v bodu a-l.
Podmínky do rozhodnutí
a) žadatel předloží osobně na MZe gesčnímu odboru do 3.11.2016 soupis účetních dokladů o skutečných vynaložených a uhrazených nákladech
za období od podání žádosti do 31.10.2016 podle tabulek v části C „Zásad“, tj. soupis faktur a odpovídajících bankovních výpisů vztahujících se
k podporované investici (originály nebo ověřená kopie + 1 kopie v samostatných složkách),
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 21
25.1.2016 13:16:24
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
22
b) závazek žadatele na minimální dobu podnikání s dotovaným dlouhodobým hmotným majetkem po dobu 5 let,
c) za neplnění podmínky v bodě b) se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku živelné pohromy,
d) dotace bude poskytnuta v souvislosti se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje Ministerstvo zemědělství dle předmětu dotace.
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací
Účel:
zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou podpory integrace v rámci EU.
Předmět dotace:
podpora vstupu, členství, zastoupení členství a činnosti českých stavovských agrárních nevládních organizací (u členů řádných i přidružených)
v mezinárodních nevládních organizacích (podpora rozvoje demokratické občanské společnosti), za které se z hlediska tohoto dotačního programu
pro rok 2016 považují:
Konfederace mladých farmářů (CEJA)
Evropská konfederace zemědělských producentů (COPA)
Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví EU (COGECA)
FoodDrinkEurope
Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF)
Evropská federace obecních lesů (FECOF)
Asociace evropských regionů horských oblastí (EUROMONTANA)
Sdružení evropských vinařských regionů (AREV)
IFOAM EU Group
Organizace evropských vlastníků půdy (ELO)
Farm Europe
Subjekt:
česká stavovská agrární nevládní organizace s významnou celostátní působností v zemědělsko-potravinářském komplexu, s minimální dobou registrace 2 roky k datu podání žádosti o dotaci a minimálním počtem 150 členů (PO i FO; u kolektivních členů se započítávají jejich jednotliví členové),
která je členem ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do výše 100 % nákladů na členské příspěvky ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích,
do 32 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích (1 osoba / 1 jednací den) s dopravou do zahraničí a zpět,
do 10 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích (1 osoba / 1 jednací den) bez dopravy do zahraničí a zpět,
do 9 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích (1 osoba / 1 jednací den) při zastoupení mandatářem; částka
se poměrně krátí při zastoupení mandatářem na stejném jednání pro více subjektů dotace současně.
Poznámka:
čerpání dotace je možné až po předložení zaplacených dokladů na členské příspěvky a předložení letenek, jízdenek, cestovních příkazů k realizovaným jednáním. Jednání se dokládají pozvánkou nebo jiným dokladem odůvodňujícím účast na jednání a zápisem z jednání. Realizovaná jednání
se hradí maximálně 2 účastníkům.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci žadatelského subjektu,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) potvrzení, že žadatel je řádným nebo přidruženým členem vyjmenovaných mezinárodních nevládních organizací,
e) doložení počtu členské základny,
f) vyplněná tabulka v části C.
Podmínky pro rozhodnutí:
a) žadatel je povinen předložit požadované doklady pro čerpání dotace na příslušné pracoviště SZIF do 30. června 2016 za měsíce I. II. III. IV. V., do
30. září 2016 za měsíce VI. VII. VIII., do 30. listopadu 2016 za měsíce IX. X. a do 4. prosince 2016 za měsíc XI. a část měsíce XII. roku 2016,
b) žadatel je povinen průběžně zasílat zprávy ze zahraničních služebních cest, zápisy a informace z jednání ve vyjmenovaných mezinárodních
nevládních organizacích příslušnému gesčnímu odboru MZe.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.
10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe
10.E.a. Podpora České technologické platformy pro potraviny
Účel:
podpora činnosti technologické platformy zaměřená na zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a podnikatelskou praxí s důrazem na malé
a střední podnikání z oblasti výroby potravinářských produktů. Zajištění informační a propagační činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků
práce platformy a zapojení do národních i evropských struktur zejména Evropské technologické platformy Potraviny pro život.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 22
25.1.2016 13:16:24
23
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Předmět dotace:
a) mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím publikační a autorskou činnost, včetně koordinační a administrativní činnosti,
b) náklady týkající se zabezpečení a provozu (zejména: nájmy kancelářských prostor, telekomunikační služby, cestovní náklady tuzemské a zahraniční,
členské příspěvky),
c) náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem (zejména: inzerce v odborném tisku vztažená k propagaci akcí a výstupů
odborných činností, vytváření, provoz a udržování webových stránek, publikační činnost zajiš ující šíření informací o výsledcích dosažených v rámci
jednotlivých aktivit, autorské a licenční poplatky, organizace kulatých stolů a seminářů, pořádání konferencí sloužících k prezentaci dosažených
výsledků a k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti, příprava a podpora projektů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do činností
realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy, zpracování analýz a průzkumů potřebných pro realizaci cílů platformy), s výjimkou nákladů na
vědecko-výzkumnou činnost,
d) DPH z nákladů uvedených v písm. a) až c) za předpokladu, že nákladová položka podléhá dani z přidané hodnoty a příjemce v souladu s ustanovením zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neuplatnil odpočet DPH z výše uvedených nákladů,
zejména podle ustanovení § 72 až § 79 uvedeného zákona.
Subjekt:
odpovědný koordinátor a sekretariát platformy uvedený ve stanovách platformy.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do výše 100% prokázaných nákladů, celková výše podpory může být maximálně 12 000 000 Kč na jeden subjekt.
- Náklady na předmět dotace podle písm. a) nesmí překročit 15% celkových nákladů projektu.
- Náklady na předmět dotace podle písm. b) nesmí překročit 10% celkových nákladů projektu.
- Náklady na předmět dotace podle písm. c) musí tvořit minimálně 75% celkových nákladů projektu.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci žadatelského subjektu,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) stanovy žadatele a stanovy technologické platformy, ze kterých je patrná úloha žadatele v technologické platformě,
e) doložení seznamu účastníků technologické platformy,
f) položkový plán činnosti včetně předběžné výše nákladů dle termínů předkládání přehledu vynaložených nákladů včetně výčtu očekávaných výstupů,
jejich formy (publikace, zprávy, analýzy, přínos vzhledem k cílům platformy a.j.) a zdůvodnění přínosu pro naplnění účelu podpory,
g) identifikace realizátora činnosti uvedené v plánu činnosti, (pokud je v době podání znám),
h) předpokládané náklady podle tabulky v části C,
i) elektronická kopie dokumentů uvedených v bodu a-h.
Podmínky pro rozhodnutí:
a) žadatel je povinen předložit přehled vynaložených nákladů podle tabulky v části C spolu s doklady pro čerpání dotace gesčnímu odboru Ministerstva
zemědělství do 31. května 2016 za měsíce I., II., III., IV. a V., do 31. srpna 2016 za měsíce VI., VII. a VIII., do 31. října 2016 za měsíce IX. a X.,
do.9. prosince 2016 za měsíce XI. a XII. roku 2016. Současně s předloženými doklady pro čerpání dotace žadatel předloží ke kontrole oprávněnosti
uvolňování dotace v uvedených termínech i kopie příslušných výstupů a dokumentů, jako jsou pracovní výkazy, smlouvy, objednávky, cestovní
příkazy, zprávy z pracovních cest, prezenční listiny, publikace, zhodnocení přínosu vynaložených prostředků vzhledem k činnosti platformy apod.,
b) žadatel je povinen zasílat gesčnímu odboru MZe průběžné informace o činnosti za období uvedená v bodě a), a to v termínech do 31. května 2016,
do 31. srpna 2016, do 31. října 2016,
c) závěrečnou zprávu (vyhodnocení) o činnosti a o čerpání dotace v roce 2016 je žadatel povinen zaslat příslušnému gesčnímu odboru MZe do 31.
prosince 2016,
d) veškeré výdaje projektu musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
1. hospodárností se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to
při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů,
2. efektivností se rozumí použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání
s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění,
3. účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.
10.E.b. Podpora České technologické platformy pro využití biosložek v dopravě a chemickém
průmyslu
Účel:
podpora činnosti technologické platformy zaměřená na posílení funkčnosti, budování vnitřní struktury, personálního zajištění, zapojení do národních
i evropských struktur a plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 - 2020. Informační a propagační činnost
sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy, včetně zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a podnikatelskou praxí
s důrazem na využívání biopaliv. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím zlepšené spolupráce a informovanosti mezi jednotlivými aktéry daného
sektoru, s cílem dosáhnout co nejefektivnějšího využití vynakládaných prostředků a rychlé implementace dosažených výsledků do praxe.
Předmět dotace:
a) mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační a administrativní činnosti,
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 23
25.1.2016 13:16:24
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
24
b) náklady týkající se zabezpečení a provozu (zejména: nájmy kancelářských prostor, telekomunikační služby, cestovní náklady tuzemské
a zahraniční),
c) náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem, s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou činnost (zejména: inzerce
v odborném tisku vztažená k propagaci akcí a výstupů odborných činností, vytváření, provoz a udržování webových stránek, publikační činnost
zajišující šíření informací o výsledcích dosažených v rámci jednotlivých aktivit, autorské a licenční poplatky, organizace kulatých stolů a seminářů,
pořádání konferencí sloužících k prezentaci dosažených výsledků a k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti, příprava a podpora projektů
sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do činností realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy, zpracování analýz a průzkumů potřebných
pro realizaci cílů platformy a plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 - 2020).
Subjekt:
odpovědný koordinátor a sekretariát platformy uvedený ve stanovách platformy.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do výše 100% prokázaných nákladů, celková výše podpory může být maximálně 500 000 Kč na jeden subjekt.
- Náklady na předmět dotace podle písm. a) nesmí překročit 70% celkových nákladů projektu.
- Náklady na předmět dotace podle písm. b) nesmí překročit 10% celkových nákladů projektu.
- Náklady na předmět dotace podle písm. c) musí tvořit minimálně 20% celkových nákladů projektu.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci žadatelského subjektu,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) stanovy žadatele a stanovy technologické platformy, ze kterých je patrná úloha žadatele v technologické platformě,
e) doložení seznamu účastníků technologické platformy,
f) předpokládané náklady podle tabulky v části C.
Podmínky pro rozhodnutí:
a) žadatel je povinen předložit přehled vynaložených nákladů podle tabulky v části C spolu s doklady pro čerpání dotace na příslušné pracoviště SZIF
do 30. června 2016 za měsíce I., II., III., IV., V. a VI., do 12. prosince 2016 za měsíce VII., VIII., IX., X., XI. a XII. roku 2016. Současně s předloženými
doklady pro čerpání dotace žadatel předloží SZIF ke kontrole oprávněnosti uvolňování dotace v uvedených termínech i kopie příslušných
dokumentů, jako jsou pracovní výkazy, smlouvy, objednávky, cestovní příkazy, zprávy z pracovních cest, prezenční listiny apod.,
b) žadatel je povinen předávat informace poskytující zpětnou vazbu pro výzkum a zajistit přenos know-how do praxe, a to zejména doporučení týkající se potřeb cílových skupin (pěstitelé a zpracovatelé biomasy, výrobci biopaliv, veřejnost, atd.). Zároveň je povinen předávat tyto informace
v elektronické podobě a to čtvrtletně, do pěti dnů po skončení kalendářního měsíce března, června, září a listopadu na příslušný odbor MZe,
c) žadatel je povinen zasílat gesčnímu odboru MZe průběžnou informaci o činnosti za období I., II., III., IV., V., VI., a to v termínu do 30. června 2016,
d) závěrečnou zprávu (vyhodnocení) o činnosti a o čerpání dotace v roce 2016 je žadatel povinen zaslat příslušnému gesčnímu odboru MZe do
12. prosince 2016.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.
10.E.c. Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství
Účel:
podpora činnosti technologické platformy zaměřená na posílení funkčnosti, budování vnitřní struktury, personálního zajištění a zapojení do národních
i evropských struktur, a plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu ekologického zemědělství na roky 2016 - 2020. Informační a propagační činnost
sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy, včetně zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a zemědělskou a podnikatelskou praxí z oblasti ekologického zemědělství a produkce.
Předmět dotace:
a) mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační a administrativní činnosti,
b) náklady týkající se zabezpečení a provozu (zejména: nájmy kancelářských prostor, telekomunikační služby, cestovní náklady tuzemské
a zahraniční),
c) náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem, s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou činnost (zejména: inzerce
v odborném tisku vztažená k propagaci akcí a výstupů odborných činností, vytváření, provoz a udržování webových stránek, publikační činnost
zajišující šíření informací o výsledcích dosažených v rámci jednotlivých aktivit, autorské a licenční poplatky, organizace kulatých stolů a seminářů,
pořádání konferencí sloužících k prezentaci dosažených výsledků a k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti, příprava a podpora projektů
sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do činností realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy, zpracování analýz a průzkumů potřebných
pro realizaci cílů platformy a plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu ekologického zemědělství na roky 2016 - 2020).
Subjekt:
odpovědný koordinátor a sekretariát platformy uvedený ve stanovách platformy.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do výše 100% prokázaných nákladů, celková výše podpory může být maximálně 1 500 000 Kč na jeden subjekt.
- Náklady na předmět dotace podle písm. a) nesmí překročit 40% celkových nákladů projektu.
- Náklady na předmět dotace podle písm. b) nesmí překročit 15% celkových nákladů projektu.
- Náklady na předmět dotace podle písm. c) musí tvořit minimálně 45% celkových nákladů projektu.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 24
25.1.2016 13:16:24
25
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci žadatelského subjektu,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) stanovy žadatele a stanovy technologické platformy, ze kterých je patrná úloha žadatele v technologické platformě,
e) doložení seznamu účastníků technologické platformy,
f) předpokládané náklady podle tabulky v části C.
Podmínky pro rozhodnutí:
a) žadatel je povinen předložit přehled vynaložených nákladů podle tabulky v části C spolu s doklady pro čerpání dotace na příslušné pracoviště SZIF
do 30. června 2016 za měsíce I., II., III., IV., V. a VI., do 12. prosince 2016 za měsíce VII., VIII., IX., X., XI. a XII. roku 2016. Současně s předloženými
doklady pro čerpání dotace žadatel předloží SZIF ke kontrole oprávněnosti uvolňování dotace v uvedených termínech i kopie příslušných
dokumentů, jako jsou pracovní výkazy, smlouvy, objednávky, cestovní příkazy, zprávy z pracovních cest, prezenční listiny apod.,
b) žadatel je povinen předávat informace poskytující zpětnou vazbu pro výzkum a zajistit přenos know-how do praxe, a to zejména doporučení týkající se potřeb cílových skupin (ekologičtí zemědělci, veřejnost). Zároveň je povinen předávat tyto informace v elektronické podobě a to čtvrtletně,
do pěti dnů po skončení kalendářního měsíce března, června, září a listopadu na příslušný odbor Mze,
c) žadatel je povinen zasílat gesčnímu odboru MZe průběžnou informaci o činnosti za období I., II., III., IV., V., VI., a to v termínu do 30. června 2016,
d) závěrečnou zprávu (vyhodnocení) o činnosti a o čerpání dotace v roce 2016 je žadatel povinen zaslat příslušnému gesčnímu odboru MZe do
31. prosince 2016.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti
potravinářského průmyslu
Účel:
Zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských
podniků, resp. krmivářských podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobků. Zabezpečení funkčnosti
a účinnosti jakostních systémů (včetně Integrované prevence a omezování znečištění).
Předmět dotace:
dotaci lze poskytnout pro:
a) modernizace výrobních zařízení,
b) zavádění nových technologií,
c) investice do technologií související s diverzifikací produkce provozovny o další nové výrobky,
d) investice do technologií související se zásadní změnou výrobního postupu stávající provozovny,
e) zlepšení a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů,
f) investice do technologií ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků, resp. krmiv,
g) zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí,
h) zavádění technologií souvisejících s dohledatelností potravinářských výrobků, resp. krmiv.
Subjekt:
Podnik, který zaměstnává více než 250 osob nebo jeho roční obrat převyšuje 50 mil. EUR a méně než 750 osob, nebo jehož roční obrat je nižší než
200 mil. EUR a zároveň je:
a) výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, jehož podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 50 % nebo,
b) registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů,
jehož podíl tržby za prodej krmiv (řádek 05, část výroba krmiv, výkaz zisku a ztrát) ku tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb (řádek 05,
výkaz zisku a ztrát) je vyšší než 50% nebo,
c) výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech,
ve znění pozdějších předpisů, jehož podíl tržeb z vlastní výroby potravin a krmiv je vyšší než 50 %.
Forma dotace:
Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Výše dotace:
do 50 % prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu.
Minimální hodnota nákladů projektu je 1 mil. Kč a maximální hodnota nákladů projektu je 60 mil. Kč. Jeden subjekt může podat v kalendářním roce
pouze jeden projekt.
Zhodnocení účinnosti:
počet uskutečněných projektů.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu podpory,
c) doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu žadatele,
d) základní ekonomické informace žadatele:
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 25
25.1.2016 13:16:24
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
26
- účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohu) za předchozí tři uzavřená účetní období, včetně zprávy auditora, pokud byly účetní závěrky
ověřeny auditorem,
- daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) včetně všech příloh předložených finančnímu úřadu za poslední tři účetně uzavřené roky,
- potvrzení o bezdlužnosti vůči všem zdravotním pojišovnám v ČR a České správě sociálního zabezpečení
e) doklad žadatele o oznámení zahájení výroby potravin orgánu dozoru (§ 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), respektive u krmiv (§ 5 zákona č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů) doklad o registraci,
f) rozpis reálných nákladů projektu podle tabulky v části C,
g) podnikatelský projekt obsahující soubor opatření nutných k provedení technických opatření podle tabulky v části C. Žadatel musí v žádosti popsat
situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází8. Žadatel doloží písemné doklady,
informace a postupy používané žadatelem při hodnocení a schvalování investic příslušným orgánem žadatele nebo vnitřními dokumenty, kterými
se řídí. Žadatel v projektu uvede průměrnou míru návratnosti realizovaných investičních projektů za poslední tři roky. Žadatel uvede srovnání
návratnosti projektu s běžnou mírou návratnosti, kterou podnik uplatňuje na další investiční projekty podobného druhu.
Popis plánované investice, včetně zdůvodnění výběru dodavatele musí zahrnovat:
1) popis plánované investice včetně seznamu jednotlivých zařízení,
2) odůvodnění přínosu navržených investic vzhledem k účelu dotačního programu (zejména vliv na zvýšení kvality výroby, snížení energetické
náročnosti výroby, snížení produkce odpadu, úspora obalového materiálu apod.),
3) zdůvodnění výběru dodavatele
h) údaje o velikosti podniku podle tabulky v části C,
i) čestné prohlášení, že poskytnutá dotace nezvýší vnitřní návratnost tohoto projektu nad běžnou míru návratnosti uplatňovanou daným podnikem
v jiných investičních projektech podobného druhu9,
j) čestné prohlášení, že podnik má na zabezpečení projektu finanční krytí – tabulka v části C,
k) čestné prohlášení, že zpracování, které je předmětem žádosti o dotaci, se netýká výrobků ze třetích zemí a že projektem nejsou porušována
omezení daná opatřeními společných tržních organizací EU pro zemědělské výrobky - tabulka v části C,
l) čestné prohlášení, že na projekt je použita pouze podpora z DP – 13., tj. projekt nebude spolufinancován z jiných státních zdrojů, nebo fondů
Evropské unie, ani z žádného jiného režimu regionální podpory,
m) čestné prohlášení, že žadatel bude hospodařit s dotovaným majetkem minimálně 5 let od poskytnutí dotace,
n) doklad o vlastnictví pozemků či nemovitostí (tj. výpis z katastru nemovitostí), kterých se projekt týká podle katastrálního úřadu ne starší 3 měsíců
k datu podání žádosti; v případě realizace projektu v pronajatém/propachtovaném objektu/pozemku ještě nájemní/pachtovní smlouvu na dobu
nejméně 5 let od ukončení realizace projektu,
o) písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí či pozemků vztahujících se k projektu s realizací projektu na dobu nejméně 5 let od ukončení realizace
projektu, ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti,
p) potvrzení příslušného dozorového orgánu (SVS, SZPI, ÚKZÚZ) ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti podle tabulky v části C, že žadatel splňuje
minimální standardy uvedené v části D,
q) elektronická kopie dokumentů uvedených v bodu a-p.
Podmínky pro rozhodnutí:
a) žadatel odevzdá osobně na MZe gesčnímu odboru do 3.11.2016 soupis účetních dokladů podle tabulky v části C o skutečně vynaložených a uhra10
zených nákladech za období od podání žádosti do 31.10. 2016 včetně dvou souborů účetních dokladů, tj. soubor faktur a odpovídajících
bankovních výpisů vztahujících se k podporované investici (1x originály nebo ověřené kopie + jednu kopii v samostatných složkách), nebo (dvě
kopie v samostatných složkách + originály k nahlédnutí a ověření),
b) dokumenty uvedené v písm. a) poskytne žadatel též v elektronické podobě,
c) minimální hodnota fakturované položky je 10 000 Kč vyjma případu zúčtování záloh,
d) platby provedené v zahraniční měně se převedou kurzem ČNB platným v den platby, který je uveden ve výpisu z účtu,
e) žadatel bude hospodařit s dotovaným majetkem minimálně 5 let od poskytnutí dotace. Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace předmětu
dotace v důsledku živelné pohromy,
11
12
f) investice musí zahrnovat pouze zpracovávání ) zemědělského produktu ).
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Účel:
částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.
Předmět dotace:
rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů, či orgánů ochrany přírody nebo zajišující veřejný zájem s výměrou nad 5 ha.
Subjekt:
podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.
8
) Část I kapitola 3.4 bod 72 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
) Část I kapitola 3.5 bod 96 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
10
) Mezi uznatelné náklady nemohou být zařazeny výdaje vzniklé před schválením režimu podpory Evropskou Komisí
11
) Část I kapitola 2.4 bod 35 odst 11 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až
2020
12
) Část I kapitola 2.4 bod 35 odst 3 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až
2020
9
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 26
25.1.2016 13:16:24
27
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za:
a) nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišované manipulací s vodou
1. akumulace vody v krajině
2. retenční účinek při povodních
3. zajišování sportovních a rekreačních účelů
4. zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišovacími účinky
b) péče o rybniční fond ve veřejném zájmu
5. odstraňování sedimentu z loviště
c) nařízená péče rozhodnutím orgánů ochrany přírody.
6. zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů
7. omezení vysazování amura orgány ochrany přírody
8. omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy
9. omezení aplikace minerálních a organických hnojiv
10. další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody
Poznámka:
minimální výměra každého podporovaného rybníka musí být větší než 5 ha. Plnění výše uvedených podmínek 1 – 10 lze sčítat a násobit plochou
každého podporovaného rybníka. V případě žádosti o dotaci za odstraňování sedimentu z loviště lze vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace až na
základě fyzické kontroly stavu odstranění sedimentu z loviště provedené pracovníky SZIF nebo pracovníky MZe a to nejpozději do 10.11.2016. Pro
účel kontroly vyznačí žadatel o dotaci loviště tyčemi nebo bójkami.
Dotace se neposkytne na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci, nebo na který byla v daném roce poskytnuta dotace z programu 129 130 –
Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad o vlastnictví rybníka podle katastrálního úřadu, nebo dle bodu e),
e) v případě pronájmu nájemní/pachtovní smlouvy případně jiný doklad osvědčující oprávnění k užívání rybníka,
f) kopie rozhodnutí vydaných vodoprávními úřady, nebo orgány ochrany přírody dle jednotlivých rybníků,
g) v případě žádosti o dotaci na odstraňování sedimentu z loviště plán výlovu a napouštění předmětných rybníků,
h) vyplněné tabulky v části C,
i) Oznámení o zahájení odstraňování sedimentu z loviště, které žadatel podal na SZIF, pokud tuto činnost v rámci programu realizuje žadatel
v příslušném kalendářním roce před datem účinnosti Zásad. Žadatel ohlásí odstraňování sedimentu z loviště alespoň 14 dní před dokončením prací.
Zhodnocení účinnosti:
výměra rybníků zajišujících celospolečenské funkce (zpracuje MZe).
17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů
Účel:
podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů.
Předmět dotace:
Sazba dotace na jeden hektar rybářského revíru. Podporu nelze poskytnout pro rybářské revíry, na nichž je prováděna hospodářská těžba za účelem
uvedení na trh. Podporu nelze poskytnout na rybářský revír, který byl podpořen na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ podle platných usnesení vlády, za účelem vysazování
ohrožených druhů ryb a dotací na ekologicky postižené rybářské revíry.
Finanční prostředky mohou být využity jen pro náklady pokrývající vysazování rybích druhů v souladu se stanoveným zarybněním příslušného orgánu
státní správy rybářství, které doplňuje druhové spektrum ryb předmětného rybářského revíru, vyjma nákladů na vysazení úhoře říčního v rybářských
revírech, v nichž může být vysazován na základě dotací financovaných z Evropského rybářského fondu nebo z Evropského námořního a rybářského
fondu a vyjma nákladů na zarybnění rybími druhy v rybářských revírech, které byly podporovány dotacemi z rozpočtu územně správního celku.
Subjekt:
Uživatel rybářského revíru, pro kterého je ústředním orgánem státní správy rybářství MZe, a celková výměra rybářských revírů, pro něž žádá o dotaci, má nejméně 1,0 ha.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 500 Kč na jeden hektar rybářského revíru.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v Části C.,
b) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 27
25.1.2016 13:16:24
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
28
c) vyplněná tabulka v Části C., obsahující seznam všech rybářských revírů, na které je požadována dotace a čestné prohlášení,
d) kopie všech platných právních aktů a dokumentů prokazujících přenechání výkonu rybářského práva žadatelům – pro rybářské revíry, na které
je požadována dotace.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje Ministerstvo zemědělství dle předmětu dotace.
18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním
zaměřením
18.A. Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním
zaměřením
Účel:
cílem dotace je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří jsou bez adekvátního
přístupu k základním potravinám.
Primárním cílem je systémové řešení pomoci potravinovým bankám příp. dalším subjektům zabývajících se bezplatnou distribucí potravin potřebným.
Účelem dotace je poskytnutí finanční podpory s cílem podpořit samotnou činnost potravinových bank (případně jiných obdobných subjektů).
Předmět dotace:
dotaci lze poskytnout pro:
a) mzdové náklady na organizační činnost přímo související se shromažováním, skladováním a přidělováním darovaných potravin,
b) provozní náklady související se shromažováním, skladováním a přidělováním darovaných potravin vč. nájmů a služeb.
Subjekt:
organizace, které zdarma shromažují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím nebo instituce, které
zdarma poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám. Subjekt musí být členem České federace
potravinových bank (registrován na Ministerstvu vnitra ČR), nebo sdružení Charita Česká republika (evidováno na Ministerstvu kultury ČR)
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 100% prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu. Maximální možná výše dotace je 500 000 Kč.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu podpory,
c) doklad o členství v České federaci potravinových bank (registrována na Ministerstvu vnitra ČR), nebo ve sdružení Charita České republiky (evidováno na Ministerstvu kultury ČR),
d) doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu žadatele,
e) rozpis reálných nákladů projektu podle tabulky v části C,
f) projekt obsahující soubor opatření nutných k provedení předmětu podpory včetně zdůvodnění účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vynaložených
prostředků,
g) čestné prohlášení, že na projekt je použita pouze podpora z DT 18., tj. projekt nebude spolufinancován z jiných státních zdrojů, nebo fondů
Evropské unie, v případě, že projekt je financován i z jiných státních zdrojů, nebo fondů Evropské unie, uvede žadatel, z kterých a jakou částkou
je projekt podpořen,
h) elektronická kopie dokumentů uvedených v bodu a-g.
Podmínky do rozhodnutí
a) žadatel předloží osobně na MZe gesčnímu odboru do 15. 12. 2016 zprávu o naplnění účelu dotace včetně účetních dokladů, bankovních výpisů
o skutečných vynaložených a uhrazených nákladech projektu a soupisu účetních dokladů podle tabulek v části C „Zásad“. Nevyužité prostředky
z poskytnuté dotace vrátí žadatel do 15. 12. 2016 na účet poskytovatele dotace, ze kterého podporu obdržel,
b) finanční vypořádání dotace se provádí podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů, vypořádání se zasílá poskytovateli dotace - útvaru
MZe, který vydal rozhodnutí.
c) veškeré výdaje projektu musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
- hospodárností se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to
při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů,
- efektivností se rozumí použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání
s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění,
- účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů,
d) dotace bude poskytnuta v souvislosti se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje Ministerstvo zemědělství dle předmětu dotace.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 28
25.1.2016 13:16:24
29
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
18.B. Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank
a dalších subjektů s humanitárním zaměřením
Účel:
cílem dotace je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří jsou bez adekvátního
přístupu k základním potravinám.
Primárním cílem je systémové řešení pomoci potravinovým bankám příp. dalším subjektům zabývajícím se bezplatnou distribucí potravin potřebným.
Účelem dotace je poskytnutí finanční podpory s cílem podpořit samotnou činnost potravinových bank (případně jiných obdobných subjektů).
Podpora rekonstrukce a výstavby skladovacích prostor pro skladování potravin včetně technologického vybavení v rámci potravinových bank a dalších
subjektů s humanitárním zaměřením.
Předmět dotace:
dotaci lze poskytnout pro vytvoření odpovídajících podmínek pro skladování potravin:
a) výstavbou skladovacích prostor pro potraviny,
b) rekonstrukcí skladovacích prostor pro potraviny,
c) vybavením skladovacích prostor pro potraviny potřebnou technologií.
Subjekt:
organizace, které zdarma shromažují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím nebo instituce, které
zdarma poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám. Subjekt musí být členem České federace
potravinových bank (registrována na Ministerstvu vnitra ČR), nebo sdružení Charita Česká republika (evidováno na Ministerstvu kultury ČR).
Forma dotace:
Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Výše dotace:
do 100% prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu. Maximální možná výše dotace je 1 000 000 Kč.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu podpory,¨
c) doklad o členství v České federaci potravinových bank (registrována na Ministerstvu vnitra ČR), nebo ve sdružení Charita České republiky (evidováno na Ministerstvu kultury ČR)
d) doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu žadatele,
e) rozpis reálných nákladů projektu podle tabulky v části C,
f) projekt obsahující soubor opatření nutných k provedení technických opatření, včetně zdůvodnění účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti
vynaložených prostředků,
g) čestné prohlášení, že na projekt je použita pouze podpora z DT 18., tj. projekt nebude spolufinancován z jiných státních zdrojů, nebo fondů
Evropské unie, v případě, že projekt je financován i z jiných státních zdrojů, nebo fondů Evropské unie, uvede žadatel, z kterých a jakou částkou
je projekt podpořen,
h) čestné prohlášení, že žadatel bude hospodařit s dotovaným majetkem minimálně 5 let od poskytnutí dotace,
i) doklad o vlastnictví pozemků či nemovitostí (tj. výpis z katastru nemovitostí), kterých se projekt týká podle katastrálního úřadu ne starší 3 měsíců k datu
podání žádosti; v případě realizace projektu v pronajatém objektu/pozemku ještě nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu,
j) písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí či pozemků vztahujících se k projektu s realizací projektu na dobu nejméně 5 let od ukončení realizace
projektu, ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti,
k) elektronická kopie dokumentů uvedených v bodu a-k.
Podmínky do rozhodnutí
a) žadatel předloží osobně na MZe gesčnímu odboru do 11. 11. 2016 zprávu o naplnění účelu dotace včetně účetních dokladů, bankovních výpisů
o skutečných vynaložených a uhrazených nákladech projektu a soupisu účetních dokladů podle tabulek v části C „Zásad“. Nevyužité prostředky
z poskytnuté dotace vrátí žadatel do 30. 11. 2016 na účet poskytovatele dotace, ze kterého podporu obdržel,
b) finanční vypořádání dotace se provádí podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů, vypořádání se zasílá poskytovateli dotace - útvaru
MZe, který vydal rozhodnutí,
c) závazek žadatele na minimální dobu podnikání s dotovaným dlouhodobým hmotným majetkem po dobu 5 let,
d) za neplnění podmínky v bodě b) se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku živelné pohromy,
e) veškeré výdaje projektu musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
- hospodárností se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to
při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů,
- efektivností se rozumí použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání
s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění,
- účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů,
f) dotace bude poskytnuta v souvislosti se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje Ministerstvo zemědělství dle předmětu dotace.
Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu.
V Praze dne 15. 1. 2016
ministr zemědělství
Ing. Marian Jurečka
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 29
25.1.2016 13:16:24
30
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
ORGANIZAČNÍ POKYNY
Závazný postup pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace, kompetence pro poskytnutí dotace a kompetence
pro rozhodnutí o poskytnutých dotacích
1. Žádost o dotace, včetně textové informace, hodnotící činnost, na kterou je požadována, musí být zpracována
samostatně za každý dotační program a předmět dotace, resp. za každou sazbu předmětu dotace (výjimku tvoří program 10.D., kde žadatel podává jednu společnou žádost na všechny uvedené předměty dotace a program 10.E., kde
žadatel podává samostatnou žádost na každý podprogram. Žadatel svým podpisem potvrzuje, že všechny informace
uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné, a že si je vědom právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých
a neúplných informací mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuje, že se podrobně seznámil se Zásadami.
2. Žádost o dotaci předkládá žadatel na příslušném pracovišti SZIF ve dvojím vyhotovení.
3. Příslušné pracoviště SZIF přijatou žádost zaeviduje do podatelny SZIF a IS Národní dotace.
4. Příslušné pracoviště SZIF prověří žádost z hlediska formální správnosti v souladu se Zásadami.
5. Odpovědný pracovník příslušného pracoviště SZIF nebo jím pověřený pracovník se písemně vyjádří k žádosti z hlediska formální správnosti, uvede další podstatné skutečnosti pro poskytnutí nebo neposkytnutí dotace.
6. Příslušné pracoviště SZIF si ponechá jedno vyhotovení žádosti. Druhé vyhotovení – originál žádosti zašle s písemným
stanoviskem podle bodu 5, gesčnímu útvaru MZe odpovědnému za příslušný dotační program. Poskytnutí dotace je
v kompetenci MZe.
7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydá ředitel příslušného gesčního útvaru.
8. Činnosti zajišované SZIF a MZe jsou upraveny Dohodou o spolupráci mezi MZe a SZIF ze dne 8.1.2015.
9. Čerpání prostředků je možné od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. U dotačních programů se stanovenou
sazbou jsou finanční prostředky poukazovány na účty příjemců dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace.
U ostatních dotačních programů je čerpání prostředků podmíněno předložením dokladů, kterými se prokazují náklady,
příslušnému pracovišti SZIF. U dotačního programu 9.F., 9.I., 13. je čerpání prostředků podmíněno předložením
dokladů gesčnímu útvaru MZe. U dotačního programu 9.E. je čerpání prostředků podmíněno předložením dokladů
příslušnému pracovišti SZIF, které je po kontrole předloží gesčnímu útvaru MZe.
10. U dotačních programů, kde je čerpání prostředků podmíněno předložením dokladů, kterými se prokazují náklady,
příslušné pracoviště SZIF po jejich kontrole vloží relevantní údaje k platbám do IS Národní dotace.
11. Podklady pro platby, tj. soupisky nebo předávací protokoly vygenerované z IS Národní dotace předá spolu s jedním
výtiskem rozhodnutí o poskytnutí dotace na útvar plateb MZe příslušný gesční útvar.
12. Útvar plateb MZe před poukázáním finančních prostředků na účet příjemce rozhodnutí o poskytnutí dotace zkontroluje
z hlediska úplnosti a správnosti údajů plynoucích ze Zásad a ve vztahu k údajům zaznamenaných v příslušném software.
(pokračování v příštím vydání Agrospoje)
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 30
25.1.2016 13:16:24
31
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Část C.
Vzory formulářů
Žadatel zpracuje žádost o dotaci dle následujícího závazného vzoru :
I. Vzor žádosti o poskytnutí dotace MZe, dle Zásad v roce 2016
Identifikační údaje
1. Podací místo
2. Reg. č. žádosti
4. Číslo listu
5. Celkový počet listů
7. Rozhodující útvar
3. Otisk prezentačního razítka
podacího místa
6. Datum a hodina přijetí
8. Reg. č. žádosti
Žadatel
10. Resort
11. Kód
žadatele
15. Titul před (FO)
12. Datum narození
(FO)
9. Datum (a hodina) přijetí
13. Rodné číslo (FO)
16. Příjmení žadatele (FO)
14. IČ
17. Jméno žadatele (FO)
18. Titul za (FO)
19. Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO)
20. Titul před (PO)
21. Příjmení zástupce právnické osoby
(PO)
22. Jméno zástupce právnické osoby
(PO)
23. Titul za (PO)
24. Obec (město)
25. Část obce
26. Číslo domovní
27. Městská část
28. Ulice
29. Číslo orientační
30. PSČ
31. Telefon – pevný
34. Okres
32. Telefon – mobilní
33. Fax
35. Emailová adresa
37. Plátce DPH*)
A
N
36. Název správce daně (Finanční úřad)
37a. Datová schránka*)
A
N
Adresa pro doručování (je-li odlišná)
38. Obchodní jméno právnické osoby
39. Titul před
40. Příjmení (zástupce právnické os.)
43. Obec (město)
46. PSČ
47. Telefon – pevný
Bankovní spojení
50. Název banky
41. Jméno (zástupce právnické os.)
42. Titul za
44. Ulice
45. Číslo domu
48. Telefon – mobilní
51. Číslo účtu žadatele
49. Fax
52. Kód banky
Místo podnikání (podle převažující činnosti ve vztahu k účelu dotace)
54. Ulice
55. Číslo
56. Obec
domu
58. V
59. Dne
62. V
63. Dne
60. Podpis žadatele (FO)
nebo podpis(y) statutárního
orgánu (PO)
53. Specifický symbol
57. Okres
61. Otisk razítka žadatele
64. Ověřil a převzal
*) hodící se zakroužkujte
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 31
25.1.2016 13:16:24
32
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
činnost
rok zahájení
1. …..........................................................................................................................
2. …..........................................................................................................................
3. …..........................................................................................................................
4. …..........................................................................................................................
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné
a pravdivé, že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět,
pro který je požadována dotace úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční
příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU
nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku.
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu není subjektem, se kterým bylo
zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není
v likvidaci. Dále v případě, že žadatelem je společnost s omezeným ručením
vlastníků nebo společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky
společnosti prohlašuji, že nedošlo ke ztrátě více než poloviny zapsaného kapitálu
nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu za posledních 12 měsíců.
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14
nařízení Komise (EU) č. 702/201413), resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU)
č. 651/201414), resp. bodu (35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře
v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až
202015).
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven inkasní příkaz
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem EU.
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných
informací mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně
seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací
Ministerstvem zemědělství pro rok 2016.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
13 ) Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1.
14 ) Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1.
15 ) Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 32
25.1.2016 13:16:25
33
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Čestné prohlášení
Žadatel na základě znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů,
čestně prohlašuje, že:
1. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 2 zákona
- neexistují osoby s podílem v osobě žadatele.
(v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona
č. 218/2000 Sb.)*
2. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 3 zákona
- neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl.
(v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona
č. 218/2000 Sb.)*
V
Dne
V
Dne
Podpis statutárního
orgánu (PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
Poznámka: Vyplňuje pouze PO!
* Nehodící se škrtněte
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 33
25.1.2016 13:16:26
34
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Vyplňuje se pouze v případě programu 3.a. (pouze okrasné rostliny), 3.e., 3.i., 9.I., 9.H. (vztahuje se k
bodům b, c, d uvedených v poznámce v části B) a u 1.D.dokládají jednotliví profesionální včelaři
Českému svazu včelařů, z.s., jako administrátorovi.
Čestné prohlášení žadatele k podpoře de minimis
(zakřížkujte vhodné)
Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení jsem v rozhodném období (rozumí se současné a dvě
1
předchozí účetní období )
2
neobdržel žádné podpory de minimis ;
obdržel podpory de minimis.
Prohlašuji, že
používám účetní období shodující se s kalendářním rokem;
používám účetní období - hospodářský rok (začátek hospodářského roku ………...……………,
konec hospodářského roku ………...……………);
nejsem účetní jednotkou.
Prohlašuji, že
3
jsem „propojený podnik“ ;
nejsem „propojený podnik“.
V případě, že spadáte do kategorie „propojený podnik“, uveďte identifikační údaje o propojených
subjektech:
Název subjektu
IČ
Adresa (sídla)
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé. Prohlašuji, že
veškeré změny, které nastanou ve výše uvedených skutečnostech v období ode dne podpisu tohoto
čestného prohlášení do data uvedeného v rozhodnutí o podpoře de minimis neprodleně písemně
oznámím poskytovateli podpory.
1
Dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis; anebo nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis; anebo nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů; anebo nařízení
Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví
zemědělství; anebo nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004; anebo nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne
27.června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu
a akvakultury; anebo nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.
3
Propojenými podniky se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle
ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými
akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném
subjektu.
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány
za propojený podnik.
2
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 34
25.1.2016 13:16:26
35
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Vyplňuje se pouze v případě programu 3.a. (pouze okrasné rostliny), 3.e., 3.i., 9.I., 9.H. (vztahuje se k
bodům b, c, d uvedených v poznámce v části B) a u 1.D.dokládají jednotliví profesionální včelaři
Českému svazu včelařů, z.s., jako administrátorovi.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
4
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci
a zpracovateli, kterým je Ministerstvo zemědělství, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení,
a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé
a jsou poskytovány dobrovolně.
4
Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 35
25.1.2016 13:16:27
36
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 1
Dotační program 1.D.
Podpora včelařství
Počet zazimovaných včelstev: …...........................… včelstev
Sazba dotace: .……………………………….………… Kč
Požadavek na dotaci celkem: …................................ Kč
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 36
25.1.2016 13:16:27
37
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 2
Dotační program 1.I.
Vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích,
vinicích a ve školkách
Identifikace pozemků podle potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské
půdy podle uživatelských vztahů, na kterých bude vybudována kapková závlaha:
Čtverec/ blok / díl / výměra v ha na 2 des. místa
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Počet ha vybudované kapkové závlahy na 2 desetinná místa :
ovocné sady ……………………………….………………………… ha
chmelnice ………………………………….…….…………………… ha
vinice ……………………………………….…….…………….…….. ha
školky …………………………………………….…………………… ha
Sazba dotace ………………………………………..…………..…... Kč
Požadavek na dotaci celkem : ….......................................……… Kč
Číslo parcely podle katastru nemovitostí
ve vztahu k příslušnému bloku a dílu
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Žadatel uvede, o jakou školku se jedná ……………………………………………………
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 37
25.1.2016 13:16:27
38
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 3
Dotační program 1.R.
Identifikace pozemku podle potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské
půdy dle uživatelských vztahů:
Čtverec/blok/díl …………………výměra bloku/dílu…………..……v ha na 2 des. místa
(větší počet parcel uvést v příloze)
Celkem osázená plocha: …………………..........….…….. výměra v ha na 2 des. místa
Sazba dotace na 1 ha ovocných sadů: ….…………………………....................... Kč
Požadavek na dotaci celkem: ……...........................…….......…………………….. Kč
Číslo parcely dle KN ve vztahu k příslušnému bloku a dílu, na které bude provedena
restrukturalizace ovocných sadů:…….......................…………………………………..…
(větší počet parcel uvést v příloze)
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 38
25.1.2016 13:16:28
39
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 4
Příloha k žádosti dotačního programu
1.R.
Ovocný druh: ….................……… počet ha na dvě des. místa:………………………
….....................……...............…………………….…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Charakteristika lokality (nadmořská výška, expozice pozemku, svažitost, půdní druh):
…....................................................................................................................................
…..................................................................................……….......................................
Typ výsadby a pěstební technologie (např. odrůdy, spon, tvar, integrovaný systém):
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
Potvrzení ÚKZÚZ o uznání předmětné sadby:
….....................................................................................................…………………......
…..................................................................................................……......................….
…................................................................................................................................…
Potvrzení SISPO o použití povolených odrůd a dodržení limitů těžkých kovů v půdě,
uvedených v části D Zásad u programu 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných
sadů:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Odborné posouzení záměru a potvrzení o vhodnosti lokality z hlediska výskytu
karanténních organismů (ÚKZÚZ):
…...........................................................................................................................……..
.………………………………………………………………………………………………….
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 39
25.1.2016 13:16:28
40
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 5
Dotační program 2.A.
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat
Předmět dotace x) : ………………………………………………………………………..
(uvést číslo a název)
…………………………………………………………………………………………………..
Počet :.……………………………………….……………………………………………….
Sazba dotace v Kč :……………………………………………….… Kč
Požadavek na dotaci celkem :..………........................................ Kč
Předmět dotace xx) :…………………………………………………………………….….
(uvést číslo a název)
…………………………………………………………………………………………………..
Výše dotace: ….........................................…………………………. %
Požadavek na dotaci celkem: …..................................................... Kč
(v případě, že bude požadována dotace na více předmětů dotace, je nutné předložit
žádost samostatně pro každý předmět dotace).
x)
v případě sazbové dotace
xx)
v případě podílové dotace
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 40
25.1.2016 13:16:28
41
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 6
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.a. Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin
Plodina:
Škodlivý organismus:
Použité bioagens nebo biopreparát:
Výměra (v ha, skleníky v m2):
Celková spotřeba bioagens nebo biopreparátu:
Náklady příslušného roku vynaložené na nákup bioagens nebo biopreparátu, (plátci
DPH uvedou částku bez této daně!):
…………………………… Kč
Výše dotace:
u zeleninových druhů okurka, rajče a paprika pěstovaných ve skleníku: do 70 %
(maximálně však u okurek 185148 Kč/ha, rajčat 107832 Kč/ha, paprik 73850 Kč/ha),
u polních plodin řepka olejka, kukuřice a slunečnice:
do 25 %
(maximálně však u řepky 349 Kč/ha, kukuřice 473 Kč/ha, slunečnice 145 Kč/ha),
u okrasných rostlin:
do 40 %
(bude administrováno v režimu de minimis).
Požadavek na dotaci celkem: ………….……… Kč
První rok pětiletého závazku na používání biologické ochrany rostlin: .........................
Pro každý druh zeleniny a skupinu polních plodin (výši dotace) je třeba předložit
samostatnou tabulku, v případě okrasných rostlin předložit jen jednu tabulku !
V případě většího množství druhů plodin se stejnou výší dotace je třeba dodat jak
vyplněnou společnou tabulku za všechny plodiny, tak i vyplněné tabulky za každou
plodinu zvlášť.
Protokol o kontrole ÚKZÚZ č. .............................. o použití biologického prostředku ochrany rostlin
účelně, hospodárně, v souladu se Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin pro daný
rok, v souladu s etiketou přípravku a na ošetření plodiny uvedené v této tabulce, a že systém
biologické ochrany nebyl žádným nevhodným zásahem poškozen je v příloze žádosti.
V………….dne………razítko, jméno (tiskacími písmeny) a podpis …………………….
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 41
25.1.2016 13:16:29
42
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 7
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.a. Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin
(vyjmenovaných druhů plodin, tj. rajčat pěstovaných ve skleníku, paprik pěstovaných
ve skleníku, okurek pěstovaných ve skleníku, řepky olejky, kukuřice a slunečnice)
Čestné prohlášení žadatele
o podporu na biologickou ochranu rostlin jako náhradu chemické ochrany
o přijetí závazku vyplývajícího z článku 39 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
a rozhodnutí Evropské komise ke státní podpoře č. N 470/2007
Toto čestné prohlášení se vyplňuje jednorázově, vždy v prvním roce pětiletého
závazku
Zavazuji se, že v období po sobě následujících pěti let, v případech, kdy bude nutné
zasáhnout proti škodlivým organizmům, přednostně využiji při vhodných podmínkách
v porostu řepky olejky, kukuřice, slunečnice, rajčat pěstovaných ve skleníku, okurek
pěstovaných ve skleníku a (nebo) paprik pěstovaných ve skleníku biologickou
ochranu rostlin jako náhradu za ochranu chemickou.
V……………… dne ………………
….................................................
čitelné jméno nebo název žadatele
podpis fyzické osoby nebo
statutárního orgánu právnické osoby
včetně razítka
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 42
25.1.2016 13:16:29
43
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 8
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.a. Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin
(pro níže uvedené druhy)
Čestné prohlášení
ve vztahu k pětiletému závazku přijatému v roce ……… na základě článku
39 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
Toto prohlášení se vyplňuje pouze v případě, že biologická ochrana nebyla v daném
roce ze závažného/ných důvodů využita
Prohlašuji, že jsem v roce ……….. nevyužil proti škodlivým organizmům v porostu
ani jedné z plodin řepky olejky, kukuřice, slunečnice, rajčat pěstovaných ve skleníku,
okurek pěstovaných ve skleníku či pěstovaných ve skleníku paprik biologickou
ochranu rostlin jako náhradu za ochranu chemickou z následujícího závažného/ých
důvodu/důvodů:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
V……………… dne ……………….
…………………………………………
čitelné jméno nebo název žadatele
podpis fyzické osoby nebo
statutárního orgánu právnické osoby
včetně razítka
Stanovisko ÚKZÚZ:
Na základě kontroly, provedené u žadatele dne ……………………….. potvrzuje ÚKZÚZ,
pracoviště ……………………………………., že důvody uvedené žadatelem odpovídají skutečnosti.
V………….dne………razítko, jméno (tiskacími písmeny) a podpis …………………….
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 43
25.1.2016 13:16:30
44
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 9
strana 1
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.b.
A)
Podpora některých činností souvisejících s plněním Národního
ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu
ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky
významných škodlivých organismů rostlin
Dodavatel rozmnožovacího materiálu (RM)
Název (právnická osoba)……………………………………………………………………
Jméno a příjmení jednatele: ……………………………………………………………….
Jméno a příjmení osoby odpovědné za provoz izolátu: ………………………………
Jméno a příjmení dodavatele (fyzická osoba) ………………………………………….
*
Registrační číslo dodavatele ………………………………………………………………
B) Technický izolát: v izolátu se pěstují matečné rostliny (zatrhnout) ovoce, chmele, révy a podnoží
révy
2
Výměra (v m ) …………………
Počet rostlin (v ks) předzákladního a základního RM podle druhů, odrůd, klonů, kategorii a generací viz samostatná příloha k žádosti č………
Úplné vlastní uznatelné náklady za období 1.10.2015 – 30.9.2016 vynaložené na hodnocení a
pravidelné kontroly zdravotního stavu rostlin, odběr, skladování, úpravu a přepravu vzorků a testování
rostlin, přenašečů původců chorob rostlin a zeminy …..………….… Kč
Výše dotace: do 100 % (max. však do výše stanovené v příloze 2 části 2 a v příloze 4 části 1 a části 3
vyhlášky č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony
vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů
Požadavek na dotaci: …………………………………………………………… Kč
Úplné vlastní uznatelné náklady za období 1.10.2015 – 30.9.2016 vynaložené na nákup, skladování a
aplikaci přípravků na ochranu rostlin, odstranění rostlin a udržení jejich dobrého zdravotního stavu,
čištění a dezinfekci pozemků, prostor, zařízení a vybavení v technickém a prostorovém izolátu
………….…Kč
Výše dotace: do 90 %
Požadavek na dotaci: ……………………………………………………………… Kč
B) Prostorový izolát: v izolátu se pěstují matečné rostliny (zatrhnout) ovoce, chmele, révy a podnoží
révy
2
Výměra (v m ) …………………
Počet rostlin (v ks) předzákladního a základního RM podle druhů, odrůd, klonů, kategorii a generací viz samostatná příloha č………
Úplné vlastní uznatelné náklady za období 1.10.2015 – 30.9.2016 vynaložené na hodnocení a
pravidelné kontroly zdravotního stavu rostlin, odběr, skladování, úpravu a přepravu vzorků a testování
rostlin, přenašečů původců chorob rostlin a zeminy …..………….… Kč
Výše dotace: do 100 % (max. však do výše stanovené v příloze 2 části 2 a v příloze 4 části 1 a části 3
vyhlášky č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony
vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů
Požadavek na dotaci: ……………………………………………………………… Kč
*
podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o
oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 44
25.1.2016 13:16:30
45
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 9
strana 2
Úplné vlastní uznatelné náklady za období 1.10.2015 – 30.9.2016 vynaložené na nákup, skladování a
aplikaci přípravků na ochranu rostlin, odstranění rostlin a udržení jejich dobrého zdravotního stavu,
čištění a dezinfekci pozemků, prostor, zařízení a vybavení v technickém a prostorovém izolátu
………….…Kč
Výše dotace: do 90 %
Požadavek na dotaci: ……………………………………………………………… Kč
Celkový požadavek na dotaci …………………………..…………..…………… Kč
Potvrzuji, že v období 1.10.2015 - 30.9.2016se ozdravování rozmnožovacího materiálu týkalo počtu a
struktury v žádosti a v příloze uvedených rostlin a bylo prováděno v souladu s Národním ozdravovacím
programem pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice
od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin a s individuálním ozdravovacím programem
žadatele. Požadovaná částka odpovídá počtu a struktuře ozdravovaných rostlin a rostlinolékařské
situaci v místě jejich pěstování.
Jméno a podpis odpovědného
pracovníka ÚKZÚZ
Otisk razítka ÚKZÚZ
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 45
25.1.2016 13:16:30
46
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 10
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím
imunoenzymatických metod a metod PCR
Předpokládané náklady v roce 2016:………………..… Kč
Výše dotace:..……………………………………………… %
Požadavek na dotaci:………..…………………………… Kč
…………………………….…………………………………………………………………….
(uvést plodinu či skupinu plodin)
…………………………………………………………………………………………………..
(uvést název laboratoře, kde byly testy prováděny)
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 46
25.1.2016 13:16:31
47
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 11
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.d. Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým
i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně
kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin,
léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných
dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin
Název řešeného programu (programů) dle části D Zásad:
…………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Předpokládané náklady na předmětný program (programy) v roce 2016:
…………………………………………………………………………………………………
Výše dotace:………………………………………………%
Požadavek na dotaci:………..…………………………… Kč
…………………………….…………………………………………………………………….
(uvést plodiny či skupiny plodin)
Žadatel souhlasí se zpřístupněním výsledků podporovaného programu pro
veřejnost !
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO) Otisk razítka žadatele
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 47
25.1.2016 13:16:31
48
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 12
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.e. Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených
sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do
oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva
a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
území obce
podle přílohy
č. 2 zákona
č. 219/2003
Sb.
pozemek
č. čtverce,
bloku,
dílu
výměra
v ha
odrůda,
kategorie
sadby,
generace
vysázeno
t
číslo
dokladu
o uznání
sadby
Celkem
Sadba:
nakoupená (doloženo daňovým dokladem, dokladem o uznání sadby,
v případě dovozu číslem partie a návěskou)*)
vlastní (doloženo dokladem o uznání sadby; v případě, že množitel
není totožný s přihlašovatelem bude doloženo dokladem o uznání
sadby a kopií faktury na licenční poplatky)*)
*) Nehodící se škrtněte!
Osázená plocha ............................................. ha
Sazba dotace: ……………………………………. Kč/ha
Požadavek na dotaci:..…………………………… Kč
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO) Otisk razítka
nebo podpis
žadatele
statutárního orgánu
(PO)
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 48
25.1.2016 13:16:32
49
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 13
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.h. Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob
chmele
k.ú.
Pozemek
č. čtverce,
bloku, dílu
Výměra
v ha
Odrůda
Vysázeno
ks
CELKEM
Množství použité uznané sadby: ………………………… ks
Sazba dotace: …………………………………….…..……. Kč
Požadavek na dotaci: ……………………………….……. Kč
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 49
25.1.2016 13:16:32
50
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 14
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.h. Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob
chmele
Charakterizace podniku
Velký podnik * nesplňuje kritéria stanovená v Příloze I nařízení komise (EU) č.
702/2014)
MSP ) - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z
podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50
milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
* Popsání situace, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta
(vyplní velký podnik)
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO) nebo
podpis statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 50
25.1.2016 13:16:32
51
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 15
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.h. Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob
chmele
Struktura podnikatelského projektu
1. Popis plánované investice
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO) nebo
podpis statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 51
25.1.2016 13:16:33
52
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č.16
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.h. Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob
chmele
Čestná prohlášení žadatele (jen pro velký podnik)
Prohlašuji, že poskytnutou dotací nedojde ke zvýšení míry vnitřní návratnosti tohoto projektu nad
běžnou míru návratnosti uplatňovanou v jiných investičních projektech podobného druhu.
V…………………………….dne………………………
V
Dne
V
Dne
…………………...………..
Podpis žadatele
Podpis žadatele (FO) nebo
podpis statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 52
25.1.2016 13:16:33
53
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 17
Dotační program 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.i. Nakoupené úředně uznané osivo lnu a konopí setého
osivo
lnu/konopí
setého
pozemek
č.čtverce, bloku,
dílu
výměra
v ha
odrůda
vyseté
osivo
t
číslo
dokladu
o uznání
Celkem
Nákup osiva bude doložen daňovým dokladem, kde musí být uvedeno číslo partie
a kopií dokladu o uznání osiva (rozhodnutí, uznávací list, u dovozu ISTA certifikát
nebo doklad o uznání z jiného státu EU)
Množství nakoupeného osiva: ………………..t
Sazba dotace: …………………………………Kč
Požadavek na dotaci: …………………………Kč
Poznámka:
Sazba dotace max. 18 000 Kč/t uznaného osiva lnu.
Sazba dotace max. 60 000 Kč/t uznaného osiva konopí setého.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 53
25.1.2016 13:16:34
54
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 18
Dotační program 8.
8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic
Počet ozdravených ustajovacích porodních míst prasnic …………… ks
Požadovaná sazba dotace *:..………....……………………….….……. Kč
Požadavek na dotaci celkem v roce 2016: .......………………………... Kč
* Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ozdravené ustajovací porodní místo prasnic
podle skutečně vynaložených nákladů na úkony provedené formou služeb uvedených v části
D těchto Zásad, maximálně však 30 000 Kč na 1 ozdravené ustajovací porodní místo
prasnic.
Potvrzuji, že nejpozději k datu 30.9.2016 bylo provedeno ozdravení výše uvedeného
počtu ustajovacích porodních míst prasnic a bylo dokončeno naskladnění zdravými
zvířaty v souladu s OP VNP a toto naskladnění nebylo ani zčásti předmětem dotace
podle OP VNP schváleného KVS SVS v roce 2015.
za orgán veterinární správy
(razítko, čitelně jméno, podpis)
Potvrzuji, správnost uvedené požadované sazby od žadatele, na základě dokladů,
které jsou součástí žádosti.
za SZIF
(razítko, čitelně jméno, podpis)
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 54
25.1.2016 13:16:34
55
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 19
Dotační program 8.
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat
Počet ozdravených ustajovacích míst prasat v ks
a)
selata ………………………………………………………………………… ks
b)
plemenné prasničky a kanečci…………………………………………… ks
c)
prasnice základního stáda………………………………………………… ks
Požadovaná sazba dotace *:..………....……………………….….……………… Kč
Požadavek na dotaci celkem v roce 2016: …………………………………........ Kč
* Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ozdravené ustajovací místo prasat podle
skutečně vynaložených nákladů na úkony provedené formou služeb uvedených
v části D těchto Zásad, maximálně však 1000 Kč na 1 ozdravené ustajovací místo
příslušné kategorie prasat.
Potvrzuji, že nejpozději k datu 30.9.2016 bylo provedeno ozdravování výše uvedeného počtu
ustajovacích míst prasat a bylo dokončeno naskladnění zdravými zvířaty v souladu
s OP VNP.
za orgán veterinární správy
(razítko, čitelně jméno, podpis)
Potvrzuji, správnost uvedené požadované sazby od žadatele, na základě dokladů,
které jsou součástí žádosti.
za SZIF
(razítko, čitelně jméno, podpis)
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 55
25.1.2016 13:16:34
56
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 20
Dotační program 8.
8. F.c.) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů
drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti
Součet ošetřených m2 hal pro drůbež (podle bodu d) Obsahu žádosti)
Součet ošetřených m2 v kategorii A............................................ m2
Součet ošetřených m2 v kategorii B............................................ m2
Součet ošetřených m2 v kategorii C………………………………. m2
Požadovaná sazba dotace v kategorii A*:.…………….….…..Kč/m2
Požadovaná sazba dotace v kategorii B*:.…………….….…..Kč/m2
Požadovaná sazba dotace v kategorii C*:.…………….….…..Kč/m2
Požadavek na dotaci celkem v roce 2016: ….....……………..… Kč
* Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ošetřený metr čtvereční podlahové plochy
haly drůbeže podle skutečně vynaložených nákladů na úkony provedené formou
služeb uvedených v části D těchto Zásad, maximálně do výše sazby na m2 haly
uvedené pro příslušnou kategorii.
Potvrzuji, že v období od 1.10.2015 do 30.9.2016 byla provedena preventivní
opatření proti výskytu zoonóz u výše uvedeného počtu m 2 haly (hal). Zároveň musí
být v tomto období, nebo jeho části, v předmětné hale chována drůbež.
za orgán veterinární správy
(razítko, čitelně jméno, podpis)
Potvrzuji, správnost uvedené požadované sazby od žadatele, na základě dokladů,
které jsou součástí žádosti.
za SZIF
(razítko, čitelně jméno, podpis)
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 56
25.1.2016 13:16:35
57
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 21
Dotační program 9.A.
Speciální poradenství
Předmět dotace:……………………………………………………………………………….
(uvést číslo a název)
Předpokládané náklady na předmět dotace: …………………………. Kč
Výše dotace………..………………………….. % (popř. fixní částka v Kč)
Požadavek na dotaci celkem: …………………………………..……… Kč
(v případě, že bude požadována dotace na více předmětů dotace, je nutné předložit
žádost samostatně pro každý předmět dotace).
Součástí žádosti je rozpis předpokládaných nákladů na předmět dotace.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 57
25.1.2016 13:16:35
58
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 22
Dotační program 9.A.
9.A.b.4. Podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek
registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajistit získání a
šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd
polních plodin, které jsou následně publikovány
Plodina:………………………………………………………….……………………………
Počet odrůd: …………………………………………………….……………………………
Předpokládané náklady na předmětný program v roce 2016
…………………………………………………………………………………… …………Kč
Sazba dotace:……….………………….………………………………………………… Kč
Požadavek na dotaci celkem : …............................………..…………………………. Kč
Součástí žádosti je i rozpis nákladů na předmět dotace
Poznámka: pro každou sazbu dotace se podává samostatná žádost a vyplňuje
samostatná tabulka
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 58
25.1.2016 13:16:36
59
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 23
Dotační program 9.E.
Školní závody
Čestné prohlášení žadatele
Charakterizace podniku
Velký podnik (nesplňuje kritéria stanovená v příloze I nařízení Komise (EU) č.
651/2014)
Mikro, malý a střední podnik (podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a
jehož roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy
nepřesahuje 43 mil. EUR)
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 59
25.1.2016 13:16:36
60
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 24
Dotační program 9.E.
Školní závody
Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků
středních škol ve stanovených resortních oborech na pracovištích subjektů
jmenovaných Školním závodem.
Název a adresa žadatele: …………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………...
Počet žákohodin (žh = žáci x počet hodin praktického vyučování) pro žáky I., II., III. a
IV. ročníků středních škol v termínu poskytnutého praktického výcviku
od………………... 2016 do 30. 9. 2016.
………………………..………………………………………………………………………
Sazba dotace pro malý a střední podnik:……………….………… Kč
Sazba dotace pro velký podnik:……………………………………. Kč
Požadavek na dotaci celkem:…………………………………………….….……… Kč
(maximální výše podpory – 500 000,-Kč na jeden podnikatelský subjekt )
Označte provozní náklady přímo spojené s praktickou výukou žáků:
Výdaje na materiál a vybavení spojené s praktickou výukou
Odpisy strojů a vybavení v rozsahu, který připadá na praktický výcvik
Náklady na služby týkající se výuky
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis statutárního
orgánu (PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 60
25.1.2016 13:16:37
61
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 25
Dotační program 9.F.
Podpora poradenství v zemědělství
9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských
informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova
Název a adresa žadatele:
…..……………………………….………………..…………………………………………….
……………………………………………………………………………….….…..………..…
Sazba dotace:…………………………………… Kč/žadatele
Požadavek na dotaci: …………….………………. Kč
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 61
25.1.2016 13:16:37
62
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 26
Dotační program 9.F.
Podpora poradenství v zemědělství
9.F.i. Odborné konzultace
Název a adresa žadatele:
…..……………………………….……...………..…………………………………………….
……………………………………………………………………………….….…..………..…
Předpoklad počtu konzultačních hodin k odborným tématům za období dle
„Podmínek do rozhodnutí“ ……………………………
Předpoklad počtu konzultačních hodin k inovacím za období dle „Podmínek do
rozhodnutí“…………………………….
Zúčtovací hodinová sazba v Kč: …………………
Sazba dotace.…………………………. Kč/žadatele (viz Výše dotace)
Požadavek na dotaci celkem: ……….…………………...Kč
(počet předpokládaných konzultačních hodin k odborným tématům x zúčtovací
hodinová sazba x koeficient intenzity podpory 0,5) + (počet předpokládaných
konzultačních hodin k inovacím x zúčtovací hodinová sazba x koeficient intenzity
podpory 1,0)
V
Dne
V
Dne
Podpis(y)
statutárního(ch)
zástupce(ů)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 62
25.1.2016 13:16:37
63
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 27
Ukončení přijímání žádostí bude 29. 7. 2016 včetně.
Dotační program 9.H.a.
Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a
výstavách v zahraničí pod patronací Ministerstva zemědělství
Jméno (název) a adresa žadatele:………………………………………………………….
Náklady na předmět dotace:
Předmět dotace
(název, místo a datum konání
veletrhu či výstavy)
Požadavek na
dotaci na
pronájem
výstavní
plochy**
(Kč)
bez DPH
Celkové náklady
na plochu*
(Kč)
bez DPH
Cena za
registrační
poplatek ***
(Kč)
bez DPH
Cena za
letenku***
(Kč)
bez DPH
Požadavek na
dotaci (Kč)
bez DPH
Požadavek na dotaci celkem
(Kč)
2
* Výpočet: cena za 1 m v EUR nebo cizí měně vynásobená devizovým kurzem v den platby z bankovního účtu
firmy. Devizový kurz se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.
** Výše dotace: do 100 % nákladů na úhradu nájmu výstavní plochy bez vybavení, maximálně do výše 100 000
Kč na žadatele a na veletrh či výstavu. Konečná částka se zaokrouhlí na celé koruny dolů.
*** Výpočet: cena za registrační poplatek a jednu zpáteční letenku v třídě economy v EUR nebo cizí měně
vynásobená devizovým kurzem v den platby z bankovního účtu firmy. Devizový kurz se zaokrouhlí na dvě
desetinná místa. Konečná částka se zaokrouhlí na celé koruny dolů.
Požadavek na dotaci celkem: …………………… Kč
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 63
25.1.2016 13:16:38
64
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 28
Ukončení přijímání žádostí bude 29. 7. 2016 včetně.
Dotační program 9.H.b.
Podpora účasti na ostatních mezinárodních
zemědělských a potravinářských veletrzích a výstavách v zahraničí
Jméno (název) a adresa žadatele:………………………………………………………….
Náklady na předmět dotace:
Předmět dotace
zev, místo a datum konání
veletrhu či výstavy)
Celkové náklady na
plochu a na realizaci
stánku včetně
technických sítí* **
(Kč)
bez DPH
Cena za registrační
poplatek *
(Kč)
bez DPH
Cena za letenku*
(Kč)
bez DPH
Požadavek na dotac
(Kč)
bez DPH
Požadavek na dotaci celkem
(Kč)
* Výpočet ceny v CZK za náklady na pronájem výstavní plochy a stavbu stánku (včetně technických sítí – voda,
odpady, elektřina), ceny za registrační poplatek a ceny za jednu zpáteční letenku v třídě economy se provede
jako cena v EUR nebo cizí měně vynásobená devizovým kurzem v den platby z bankovního účtu firmy. Devizový
kurz se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. Konečná částka se zaokrouhlí na celé koruny dolů.
**Výše dotace: do 100 % nákladů na pronájem výstavní plochy a stavbu stánku, maximálně do výše 200 tis. Kč
(max. 100 tis. Kč na pronájem výstavní plochy a max. 100 tis Kč na pronájem stánku) na žadatele a na veletrh či
výstavu.
Požadavek na dotaci celkem: …………………… Kč
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 64
25.1.2016 13:16:38
65
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 29
Dotační program 9.H.a., b.
Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
Žádost o podporu na účast na zahraničním veletrhu/výstavě
(motivační formulář)
Obchodní firma/název: ………………………………………………………………
Sídlo firmy/místo podnikání: ………………………………………………………..
IČ: ……………………………..
Kontaktní osoba: ………………………………………..
Tel: …………………………….
E-mail: ……………………………………………………..
1
Velikost firmy : malý nebo střední podnik (nehodící se škrtněte)
2
Žádám o podporu s následnou možností poskytnutí dotace na částečnou úhradu nájmu výstavní
plochy, na úhradu cestovních nákladů a na úhradu registračního poplatku v rámci dotačního programu
9.H.a.,b. účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí na výstavní/veletržní akci
s názvem:
…………………………………………………………………………………….
konanou ve dnech ……………...………..…….. v ……..……………………… .,
3
a to v celkové výši cca ……………….………… Kč.
V ……………………….. dne …………………….
Podpis ……………………………………………...
1
Malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční
suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Středním podnikem je podnik, který zaměstnává méně než
250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy
2
nepřesahuje 43 milionů EUR. Podmínkou pro podání žádosti dle „Zásad“ pro příslušný rok je vyplnění výše
uvedeného formuláře před zahájením uvedené veletržní/výstavní akce a jeho doručení na Ministerstvo
zemědělství, Oddělení komunikace s veřejností., Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1.
3
U dotačního programu 9.H.a. se uvede celková cena za pronájem výstavní plochy (do 100 % nákladů, max. do
výše 100 tis. Kč), cena za zpáteční letenku a cena za registrační poplatek. U dotačního programu 9.H.b. se
uvede celková cena za pronájem výstavní plochy a výstavbu stánku (max. 100 tis Kč za pronájem výstavní plochy
a max. 100 tis. Kč za výstavbu stánku), cena za zpáteční letenku a cena za registrační poplatek (do 100 %
nákladů, max. do výše 200 tis. Kč).
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 65
25.1.2016 13:16:39
66
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 30
Dotační program 9.I.
Podpora Zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
Obchodní jméno a adresa žadatele:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Předmět dotace:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Náklady celkem:.................................................…………………………………..... Kč
Výše dotace maximálně do 100 % ……………………………………………………
Kč
Součástí žádosti je i rozpis nákladů na předmět dotace podle zpracovaného projektu.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis statutárního
orgánu (PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 66
25.1.2016 13:16:39
67
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 31
Příloha k žádosti dotačního programu 9.I.
Rozpis nákladů na předmět dotace
Uznatelné náklady, které
lze zahrnout do předmětu
dotace
Předmět dotace
tis. Kč
budování, rekonstrukci a modernizaci výpustí,
bezpečnostních přelivů, sjezdů, lovišť a kádišť
budování a úpravy rozvodných objektů,
manipulačních lávek, vývarů a opevnění hrází
odstraňování sedimentů
nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a
technologických linek určených k obsluze
vodních děl
CELKEM
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis statutárního
orgánu (PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 67
25.1.2016 13:16:39
68
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 32
Příloha k žádosti dotačního programu 9.I.
Struktura podnikatelského projektu
1. Výchozí stav technického a výrobního vybavení podniku
2. Investice spojené s modernizací podniku v předcházejících letech
3. Popis plánované investice, včetně zdůvodnění výběru dodavatele
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis statutárního
orgánu (PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 68
25.1.2016 13:16:40
69
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 33
Příloha k žádosti dotačního programu
9.I. Podpora Zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
Čestná prohlášení žadatele20
Prohlašuji, že projektem nejsou porušována omezení a restrikce dané opatřeními
společných tržních organizací EU pro zemědělské výrobky, a že činnosti, které jsou
předmětem žádosti o dotaci, se netýkají výrobků ze třetích zemí.
V…………………………….dne………………………
…………………...………..
Podpis žadatele
úředně ověřený1
Prohlašuji, že na projekt je použita pouze podpora z DP 9.I. Podpora zlepšování
praktické výuky v produkčním rybářství, tj. projekt nebude spolufinancován z jiných
státních zdrojů nebo fondů Evropské unie.
V…………………………….dne………………………
…………………...………..
Podpis žadatele
úředně ověřený1
Prohlašuji, že podnik má na realizaci projektu zabezpečeny finanční prostředky.
V…………………………….dne………………………
…………………...………..
Podpis žadatele
úředně ověřený1
Prohlašuji, že podnik bude hospodařit s dotovaným majetkem dle tohoto projektu
minimálně 5 let od poskytnutí dotace.
V…………………………….dne………………………
V
Dne
V
Dne
…………………...………..
Podpis žadatele
úředně ověřený1
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis statutárního
orgánu (PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
20
Úřední ověření je požadováno pouze v případě, že žadatel nepodepisuje čestná prohlášení na SZIF
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 69
25.1.2016 13:16:40
70
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 34
Soupiska účetních dokladů k dotačnímu programu
9.I. Podpora Zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
Faktura
č.
Dodavatel
Předmět
dotace
Celkem
Náklady
včetně
DPH
Kurz
ČNB
v den
platby
Náklady
Datum
bez
proplacení
DPH v
Kč
x
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO) nebo
podpis statutárního orgánu
(PO)
x
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 70
25.1.2016 13:16:41
71
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 35
Dotační program 10.D.
Podpora evropské integrace nevládních organizací
Název a adresa žadatele: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Předpokládaný požadavek dotace na předmět dotace:
Požadavek
Předmět dotace
Sazba dotace dotace v Kč
D 01
Členské příspěvky v mezinárodních nevládních
organizacích
D 02
Účast na jednáních v mezinárodních nevládních
organizacích
do 100 %
do 32 000 Kč
(s dopravou do zahraničí a zpět)
předpokládaný počet jednání …..........................
D 03
Účast na jednáních v mezinárodních nevládních
organizacích
do 10 000 Kč
(bez dopravy do zahraničí a zpět)
předpokládaný počet jednání …..........................
D 04
Zastoupení mandatářem na jednáních
do 9 000 Kč
v mezinárodních nevládních organizacích
předpokládaný počet jednání …..........................
CELKEM
V
Dne
V
Dne
x
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 71
25.1.2016 13:16:41
72
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 36
Dotační program 10.E.a.
Podpora České technologické platformy pro potraviny
Název a adresa žadatele: ……..………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Přehled vynaložených nákladů na předmět dotace za období:
Výše dotace v Požadavek
Předmět dotace
%
dotace v Kč*)
E.a.01
mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím
koordinační a administrativní činnosti
do 100 % max.
15% celkových
nákladů
E.a.02 náklady týkající se zabezpečení a provozu (zejména:
do 100 % max.
10% celkových
nákladů
E.a.03 náklady
do 100 %
min. 75%
celkových
nákladů
nájmy kancelářských prostor, telekomunikační služby,
cestovní náklady tuzemské a zahraniční)
vztažené k informačním, propagačním a
vzdělávacím činnostem (zejména: inzerce v odborném
tisku vztažená k propagaci akcí a výstupů odborných
činností, vytváření, provoz a udržování webových
stránek, publikační činnost zajišťující šíření informací o
výsledcích dosažených v rámci jednotlivých aktivit,
autorské a licenční poplatky, organizace kulatých stolů a
seminářů, pořádání konferencí sloužících k prezentaci
dosažených výsledků a k výměně poznatků z odborné i
organizační oblasti, příprava a podpora projektů
sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do činností
realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy,
zpracování analýz a průzkumů potřebných pro realizaci
cílů platformy…), s výjimkou nákladů na vědeckovýzkumnou činnost
CELKEM
x
*) celková výše podpory může být maximálně 12 000 000,- Kč na jeden subjekt
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 72
25.1.2016 13:16:41
73
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 37
Dotační program 10.E.b.
Podpora České technologické platformy pro využití biosložek
v dopravě a chemickém průmyslu
Název a adresa žadatele: ……..………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Přehled vynaložených nákladů na předmět dotace za období:
Výše dotace v Požadavek
Předmět dotace
%
dotace v Kč*)
E.b.01 mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím do 100 % max.
70% celkových
koordinační a administrativní činnosti
nákladů
E.b.02 náklady týkající se zabezpečení a provozu (zejména:
nájmy kancelářských prostor, telekomunikační služby,
cestovní náklady tuzemské a zahraniční)
do 100 % max.
10% celkových
nákladů
E.b.03 náklady
vztažené
k informačním,
propagačním do 100 % min.
a vzdělávacím činnostem, s výjimkou nákladů na 20% celkových
vědecko-výzkumnou
činnost
(zejména:
inzerce nákladů
v odborném tisku vztažená k propagaci akcí a výstupů
odborných činností, vytváření, provoz a udržování
webových stránek, publikační činnost zajišťující šíření
informací o výsledcích dosažených v rámci jednotlivých
aktivit, autorské a licenční poplatky, organizace kulatých
stolů a seminářů, pořádání konferencí sloužících
k prezentaci dosažených výsledků a k výměně poznatků
z odborné i organizační oblasti, příprava a podpora
projektů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do
činností realizovaných v souladu s obecnými cíli
platformy, zpracování analýz a průzkumů potřebných
pro realizaci cílů platformy a plnění odborně příslušných
cílů Akčního plánu pro biomasu v ČR na období
2012-2020)
CELKEM
x
*) celková výše podpory může být maximálně 500 000,- Kč na jeden subjekt
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 73
25.1.2016 13:16:42
74
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 38
Dotační program 10.E.c.
Podpora České technologické platformy pro ekologické
zemědělství
Název a adresa žadatele: ……..………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Přehled vynaložených nákladů na předmět dotace za období:
Výše dotace v Požadavek
Předmět dotace
%
dotace v Kč*)
E.c.01
mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím
koordinační a administrativní činnosti
do 100 % max.
40% celkových
nákladů
E.c.02
náklady týkající se zabezpečení a provozu (zejména:
nájmy kancelářských prostor, telekomunikační služby,
cestovní náklady tuzemské a zahraniční, …..)
do 100 % max.
15% celkových
nákladů
E.c.03
náklady
vztažené
k informačním,
propagačním do 100 % min.
a vzdělávacím činnostem, s výjimkou nákladů na 45% celkových
vědecko-výzkumnou
činnost
(zejména:
inzerce nákladů
v odborném tisku vztažená k propagaci akcí a výstupů
odborných činností, vytváření, provoz a udržování
webových stránek, publikační činnost zajišťující šíření
informací o výsledcích dosažených v rámci jednotlivých
aktivit, autorské a licenční poplatky, organizace kulatých
stolů a seminářů, pořádání konferencí sloužících
k prezentaci dosažených výsledků a k výměně poznatků
z odborné i organizační oblasti, příprava a podpora
projektů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do
činností realizovaných v souladu s obecnými cíli
platformy, zpracování analýz a průzkumů potřebných
pro realizaci cílů platformy a plnění odborně příslušných
cílů Akčního plánu ekologického zemědělství na roky
2016 - 2020…)
CELKEM
x
*) celková výše podpory může být maximálně 1 500 000,- Kč na jeden subjekt
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 74
25.1.2016 13:16:42
75
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 39
Dotační program 13.
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
Obchodní jméno a adresa žadatele:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Předmět dotace:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Náklady celkem:.................................................…………………………………..... Kč
Výše dotace maximálně do 50 % ……………………………………………………
Kč
Součástí žádosti je i rozpis nákladů na předmět dotace podle zpracovaného projektu.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO) Otisk razítka
nebo podpis
žadatele
statutárního orgánu
(PO)
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 75
25.1.2016 13:16:43
76
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 40
Příloha k žádosti dotačního programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
Rozpis nákladů na předmět dotace
Uznatelné náklady, které lze zahrnout do předmětu dotace
Předmět dotace
tis. Kč
na nákup technologických linek a strojů pro modernizaci
základních technologických procesů zpracování zemědělských
produktů a potravin, resp. krmiv
na zařízení přímo související s finální úpravou, balením
a značením potravinářských výrobků, resp. krmiv, ve vztahu ke
zvyšování kvality a dohledatelnosti
na
modernizaci
zařízení
na
potravinářských výrobků, resp. krmiv
skladování
hotových
na modernizaci chladících a mrazících zařízení, na skladování
surovin a potravinářských výrobků
na modernizaci tepelných spotřebičů ovlivňujících kvalitu
potravinářských výrobků, resp. krmiv
na nákup a instalaci měřících a kontrolních přístrojů ke
sledování jakostních ukazatelů
na pořízení kontrolních záznamových a vyhodnocovacích
přístrojů
na související hardware a software - náklady na pořízení nesmí
překročit 50 % z celkových přijatelných nákladů
na nezbytné stavební náklady vyvolané pořízením a instalací
technologie,
měřících,
kontrolních,
záznamových
a
vyhodnocovacích přístrojů
CELKEM
Za oprávněné náklady nelze považovat investice za účelem rozšíření výroby.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 76
25.1.2016 13:16:43
77
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 41
Příloha k žádosti dotačního programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
Struktura podnikatelského projektu
1. Výchozí stav technického a výrobního vybavení podniku
2. Investice spojené s modernizací podniku v předcházejících letech
3. Popis plánované investice, včetně zdůvodnění výběru dodavatele
4. Zjednodušená marketingová studie
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis statutárního
orgánu (PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 77
25.1.2016 13:16:43
78
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 42
Příloha k žádosti dotačního programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
Rozpis podílu tržeb
Rozpis podílu tržeb – výrobce potravin
Tržby v roce 2015 celkem
mil. Kč
z toho tržby z výroby potravin
Podíl tržeb z výroby potravin
na celkových tržbách
mil. Kč
%
Počet zaměstnanců v roce 2015
Roční obrat v roce 2015
mil. EUR
Rozpis podílu tržeb – výrobce krmiv
Tržby za prodej vlastních výrobků a
služeb v roce 2015
z toho tržby za prodej krmiv
Podíl tržeb z výroby krmiv na tržbách za
prodej vlastních výrobků a služeb
mil. Kč
mil. Kč
%
Počet zaměstnanců v roce 2015
Roční obrat v roce 2015
mil. EUR
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis statutárního
orgánu (PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 78
25.1.2016 13:16:44
79
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 43
Příloha k žádosti dotačního programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
Čestná prohlášení žadatele21
Prohlašuji, že projektem nejsou porušována omezení a restrikce dané opatřeními společných tržních
organizací EU pro zemědělské výrobky, a že zpracování, které je předmětem žádosti o dotaci,
se netýká výrobků ze třetích zemí.
V…………………………….dne………………………
…………………...………..
Podpis žadatele
1
úředně ověřený
Prohlašuji, že na projekt je použita pouze podpora z DP 13. – Podpora zpracování zemědělských
produktů, tj. projekt nebude spolufinancován z jiných státních zdrojů nebo fondů Evropské unie.
V…………………………….dne………………………
…………………...………..
Podpis žadatele
1
úředně ověřený
Prohlašuji, že podnik má na realizaci projektu zabezpečeny finanční prostředky.
V…………………………….dne………………………
…………………...………..
Podpis žadatele
1
úředně ověřený
Prohlašuji, že podnik bude hospodařit s dotovaným majetkem dle tohoto projektu minimálně 5 let od
poskytnutí dotace.
V…………………………….dne………………………
…………………...………..
Podpis žadatele
1
úředně ověřený
Prohlašuji, že poskytnutou dotací nedojde ke zvýšení míry vnitřní návratnosti tohoto projektu nad
běžnou míru návratnosti uplatňovanou v jiných investičních projektech podobného druhu.
V…………………………….dne………………………
1
…………………...………..
Podpis žadatele
úředně ověřený
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
Otisk razítka
nebo podpis statutárního žadatele
orgánu (PO)
Ověřil a převzal
21
Úřední ověření je požadováno pouze v případě, že žadatel nepodepisuje čestná prohlášení na SZIF
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 79
25.1.2016 13:16:44
80
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 44
Příloha k žádosti dotačního programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
Potvrzení o splnění minimálních standardů pro dotační program 13.
Žadatel / příjemce dotace
Jméno / název:
Identifikační číslo:
Trvalé bydliště /sídlo:
splňuje minimální standardy uvedené v části D Zásad
Název projektu:
Evidenční číslo dotace, bylo-li přiděleno:
Místo realizace projektu:
V ………………………………………………….
Dne ……………………………………………….
Razítko, podpis …………………………………
příslušného dozorového
orgánu státní správy
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 80
25.1.2016 13:16:45
81
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 45
Soupis účetních dokladů k dotačnímu programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
Faktura
č.
Dodavatel
Předmět
dotace
Celkem
Náklady
včetně
DPH
Kurz
ČNB
v den
platby
Náklady
bez
DPH v
Kč
Datum
proplacení
x
x
Celkové náklady projektu (bez DPH):
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO) nebo
podpis statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 81
25.1.2016 13:16:45
82
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 46
Dotační program: 15.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Předmět dotace celkem:
a) nařízené vodohospodářské
funkce rybníků zajišťované
manipulací s vodou:
1. akumulace vody v krajině
………….ha
2. retenční účinek při
povodních
………….ha
3. zajišťování sportovních
a rekreačních účelů
………….ha
b) péče o rybniční fond ve
veřejném zájmu:
4. zlepšování jakosti
povrchových vod svými
dočišťovacími účinky
5. odstraňování sedimentu
z loviště
c) nařízená péče o životní
prostředí:
6. zachování přirozeného
litorálního pásma a mokřadů ………….ha
………….ha
………….ha
7. omezení vysazování amura
orgány ochrany přírody
………….ha
8. omezení krmení ryb krmnými
………….ha
směsmi a ostatními krmivy
9. omezení aplikace
minerálních
a organických hnojiv
10. další omezení na základě
rozhodnutí orgánů ochrany
přírody
………….ha
………….ha
Celkem ha:
Sazba dotace:……………………………………… Kč/ha
Požadavek na dotaci celkem: ………. ………….….Kč
Poznámka: přílohou této souhrnné tabulky je rozpis dle jednotlivých rybníků, zpracovaný
stejnou formou.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 82
25.1.2016 13:16:45
83
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 47
Dotační program 17.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů
Celkový počet hektarů rybářských revírů
pro které je požadována dotace: ….........ha zaokrouhleno na jedno desetinné místo.
Seznam rybářských revírů
Název
Číslo
Celkem za žadatele
-----
Výměra v ha
1.
2.
3.
Prohlašuji, že z rybářských revírů uvedených v tabulce jsem neobdržel a nebudu
žádat v roce 2016 o dotace z rozpočtu územního samosprávného celku pro rybí
druhy, které zaúčtuji do dotačního programu 17., a rovněž nebudu čerpat žádné
finanční prostředky z dotací pro NNO v roce 2016 za účelem vysazování ohrožených
druhů ryb a dotací na ekologicky postižené rybářské revíry a z revírů, v nichž je
povolena hospodářská těžba, nebyly žádné ryby, či vodní živočiši uvedeni na trh.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 83
25.1.2016 13:16:46
84
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 48
Dotační program 18.
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů
s humanitárním zaměřením
18. A. Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním
zaměřením
Obchodní jméno a adresa žadatele:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Předmět dotace:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Náklady celkem:.................................................…………………………………..... Kč
Výše dotace maximálně do 100 % …………………………………………………… Kč
Součástí žádosti je i rozpis nákladů na předmět dotace podle zpracovaného projektu.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 84
25.1.2016 13:16:46
85
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 49
Příloha k žádosti dotačního programu 18. A.
Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním
zaměřením
Rozpis nákladů na předmět dotace
Uznatelné náklady, které lze zahrnout do
předmětu dotace
Předmět dotace
tis. Kč
mzdové náklady na organizační činnost přímo
související se shromažďováním, skladováním a
přidělováním darovaných potravin
provozní náklady související se shromažďováním,
skladováním a přidělováním darovaných potravin vč.
nájmů a služeb
CELKEM
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 85
25.1.2016 13:16:47
86
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 50
Příloha k žádosti dotačního programu 18. A.
Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním
zaměřením
Čestná prohlášení žadatele22
Prohlašuji, že na projekt je použita pouze podpora z DP 18.A.. Podpora provozu potravinových bank a
dalších subjektů s humanitárním zaměřením, tj. projekt nebude spolufinancován z jiných státních
zdrojů nebo fondů Evropské unie.
V…………………………….dne………………………
1
…………………...………..
Podpis žadatele
úředně ověřený
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
22
Úřední ověření je požadováno pouze v případě, že žadatel nepodepisuje čestná prohlášení na SZIF
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 86
25.1.2016 13:16:47
87
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 51
Soupiska účetních dokladů k dotačnímu programu 18.A.
Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním
zaměřením
Doklad Dodavatel/zaměstnanec Předmět
č.
dotace
Náklady
včetně
DPH
Celkem
x
V
Dne
V
Dne
Náklady Datum
bez
proplacení
DPH v
Kč
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
x
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 87
25.1.2016 13:16:47
88
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 52
Dotační program 18.
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů
s humanitárním zaměřením
18. B. Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových
bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením
Obchodní jméno a adresa žadatele:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Předmět dotace:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Náklady celkem:.................................................…………………………………..... Kč
Výše dotace maximálně do 100 % ……………………………………………………
Kč
Součástí žádosti je i rozpis nákladů na předmět dotace podle zpracovaného projektu.
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 88
25.1.2016 13:16:48
89
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 53
Příloha k žádosti dotačního programu 18. B.
Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank a
dalších subjektů s humanitárním zaměřením
Rozpis nákladů na předmět dotace
Uznatelné náklady, které lze
zahrnout do předmětu dotace
Předmět dotace
tis. Kč
výstavba skladovacích prostor pro potraviny
rekonstrukce skladovacích prostor pro potraviny
vybavení skladovacích prostor pro potraviny
potřebnou technologií.
CELKEM
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 89
25.1.2016 13:16:48
90
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 54
Příloha k žádosti dotačního programu 18. B.
Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank a
dalších subjektů s humanitárním zaměřením
Čestná prohlášení žadatele23
Prohlašuji, že na projekt je použita pouze podpora z DP 18.B.. Podpora výstavby a rekonstrukce
skladovacích prostor potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením, tj. projekt
nebude spolufinancován z jiných státních zdrojů nebo fondů Evropské unie.
V…………………………….dne………………………
1
…………………...………..
Podpis žadatele
úředně ověřený
Prohlašuji, že podnik bude hospodařit s dotovaným majetkem dle tohoto projektu minimálně 5 let od
poskytnutí dotace.
V…………………………….dne………………………
1
…………………...………..
Podpis žadatele
úředně ověřený
V
Dne
V
Dne
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
23
Úřední ověření je požadováno pouze v případě, že žadatel nepodepisuje čestná prohlášení na SZIF
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 90
25.1.2016 13:16:49
91
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Tabulka č. 55
Soupiska účetních dokladů k dotačnímu programu 18.B.
Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank a
dalších subjektů s humanitárním zaměřením
Faktura
č.
Dodavatel
Předmět dotace
Celkem
Náklady
včetně
DPH
Kurz
ČNB
v den
platby
x
V
Dne
V
Dne
Náklady
Datum
bez
proplacení
DPH v
Kč
x
Podpis žadatele (FO)
nebo podpis
statutárního orgánu
(PO)
Otisk razítka
žadatele
Ověřil a převzal
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 91
25.1.2016 13:16:49
92
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Část D.
Výkladová část
1.R.
BROSKVOŇ
JABLONĚ
HRUŠNĚ
TŘEŠNĚ
ALFA
ADÉLKA
AMETYST
AMFORA
ANGOLD
BOHEMICA
BRAEBURN + MUTACE
VIŠNĚ
SLIVONĚ
MERUŇKY
RYBÍZ ČERVENÝ
RYBÍZ ČERNÝ
BEN CONNAN
ANGREŠT
AVIRINE (BERGAROUGE)
DETVAN
CRESTHAVE
MARIA AURELIA
BERGERON
HOLANDSKÝ ČERVENÝ BEN GAIRN
INVICTA
CANBY
BERGEVAL (AVICLO)
LOSAN
KARÁT
GLEN AMPLE
BEN HOPE
DAREK
MALINÍK
HARKO
DIAMOND PRINCESS MARIA LAURA
Odrůdy jednotlivých ovocných druhů povolené k výsadbě v roce 2016
ADMIRAL
NEKTARINKY
ALIX N
ADA
MERSPRI
STARK REDGOLD BHART (ORANGERED)
RONDOM
CERES
MATYS
MEDEA
REDHAVEN
TENA
ROVADA
ÖJEBYN
MISTRAL
HERITAGE
SYMPHONIE
ZAITABO (Big Top) COTSY (VERSYL- SYLVERCOT)
COTPY (PINCOT, PINKCOT)
RUBIGO
TITANIA
PAX
POLKA
VITAN
TRITON
PRIMA
TULAMEEN
ÉRDI BÖTERMÖ
BELLAMIRA
ZAIFER (Royal Glory)
ARANKA
FANAL
CARPATIN
ZAINOAR (Rubirich)
FARBALY
REMARKA
BURLAT
GEREMA
ČAČANSKA LEPOTICA
ZAIFURO (FIDELIA)
GOLDRICH
RIXANTA
BOSCOVA
CARMEN
MORELA POZDNÍ
DOMÁCÍ VELKOPLODÁ
DENÁR
DAVID
HALKA
MORELLENFEUER
ELENA
FUJI + MUTACE
DICOLOR
HORKA
MORSAM
GABROVSKA
GALA + MUTACE
ELEKTRA
IRENA
SAMOR
Haganta
SPRING BLUSH
GOLDEN DELICIOUS +
MUTACE
ERIKA
JACINTA
ÚJFEHÉRTÓI
FÜRTÖS
HANITA
TSUNAMI
GOLDLANE
HORTENSIA
JUSTYNA
HAROMA
GOLDSTAR
KONFERENCE
KASANDRA
JOJO
IDARED + MUTACE
LUCASOVA
KORDIA
KATINKA
Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek
půdy před výsadbou ovocného sadu (platí pro 1.R.)
JONAGOLD + MUTACE
NOJABRSKAJA
REGINA
PRESENTA
Chemická látka
JULIA
RADANA
SUMMIT
PRESIDENT
Mezní hodnota celkového obsahu
chemické látky v půdě (mg.kg-1)
LIPNO
UTA
SYLVANA
STANLEY
Arsen (As)
30
LUNA
WILLIAMSOVA
TAMARA
TEGERA
MELODIE
TĚCHLOVAN
TĚCHOBUZICKÁ
Chrom (Cr)
100
MIODAR
VAN
TOPEND PLUS
Kadmium (Cd)
0,4
OPAL
VANDA
TOPFIRST
Olovo (Pb)
100
ORION
VILMA
TOPFIVE
Rtu (Hg)
0,6
RAJKA
CONGAT
HARCOT
HARGRAND
KIOTO
LESKORA
VELKOPAVLOVICKÁ
TOPHIT
RED DELICIOUS + MUTACE
TOPTASTE
ROZELA
VALJEVKA
RONDO
VALOR
Poznámka: Metoda zjištění obsahu prvků ve vzorku půdy – rozklad lučavkou
královskou
Žadatel zajistí osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci
podle zvláštního právního předpisu1) odběr vzorků půdy na každý půdní
blok, popřípadě jeho díl, na který je podána žádost dotačního programu
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů a rozbor těchto vzorků za
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek dle
výše uvedených látek. Žadatel doloží výsledky rozborů v kopii.
RUBIMEG
RUBÍN + MUTACE
RUBINOLA
RUBINSTEP
SHALIMAR
SIRIUS
ŠAMPION + MUTACE
1
) Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
TOPAZ + MUTACE
VYSOČINA
Mutace:
skupina Braeburn: Braeburn Helene, B. Lochbuie Red, B. Rosabel,
B. Mariri Red, B. NAKB, B. Hidala (Hillwell), Royal Braeburn
skupina Fuji: Fuji Azufu, F. Hirofu, F. Kiku Fubrax, F.Raku Raku,
F. September Wonder (Fiero, Jubilee), F. Zhen Aztec
skupina Gala: Annaglo, Devil Gala, Galaval, Galaxy Selecta, Jugala,
Mitchgla (Mondial Gala), Regal Prince (Gala Must), Royal Beaut
(Proselect), Ruby Gala (Gala Rossa), Tenroy (Royal Gala), Gala Schniga
(Schnitzer).
skupina Golden Delicious a Goldspur: Golden Delicious Reinders,
Golden Delicious Smoothe, Golden Delicious klon B, Dione, Delvit, Early
Gold (Snygold, Erligold)
skupina Jonagold: Daligo, Jonabel, King Jonagold, New Jonagold,
Novajo, Schneica (Jonica), Wilmuta, Jonagored, Jomured, Jonagold
Boerekamp (Early Queen), Jomar (Marnica), Jonagored Supra, Jonaveld
(First Red), Rubinstar, Red Jonaprince (Red Prince)
skupina Red Delicious: Early Red One (Erovan), Jeromine, Red Cap
(Valtod), Red Chief (Camspur), Scarlet Spur (Evasni), Superchief
(Sandige),
skupina Rubín: Bohemia, Dark Rubín, Gold Bohemia, Red Bohemia
skupina Šampion: Šampion Arno, Šampion Reno, Šampion Reno 2,
Šampion Red
skupina Topaz : Red Topaz
skupina Idared: Red Idared, Idaredest, Neidared
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
Vyjmenované náklady na 2.A.e.2.a. a 2.A.e.2.b. spojené s pořádáním
výkonnostních zkoušek
Osobní náklady :
• Mzdové náklady pracovníků
• Sociální a zdravotní pojištění
• Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými předpisy
• Cestovné
• Ostatní osobní náklady (konkrétní položky nákladů jsou uvedeny na
konci Zásad)
Ostatní náklady:
• Náklady na pronájem pozemků, budov, zařízení a pronájem
přístrojového vybavení
• Energie (plyn, elektrická energie)
• Náklady na vodu a stočné
• Náklady na palivo (uhlí, dřevo)
• PHM , maziva, náhradní součástky a díly
• Náklady na telekomunikační služby a spoje
• Náklady na daně a pojištění (budov, pozemků, dopravních prostředků)
• Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, pozemků,
budov a zařízení pro pořádání výkonnostních zkoušek
• Náklady na služby spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 92
25.1.2016 13:16:49
93
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
• Odpisy:
HIM - hmotný investiční majetek je samostatná movitá věc,
případně soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč
a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.
HIM může být: budova, byt, nebytový prostor a stavby, pěstitelské
celky trvalých porostů, základní stádo, tažná zvířata, jiný majetek
(např. technické zhodnocení, výdaje hrazené námi, jako nájemcem, které tvoří součást ocenění majetku na leasing, pokud
dohromady s kupní cenou převýší 40.000 Kč), dále a podrobněji
viz § 26-27 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Hmotným
majetkem nejsou zásoby.
NHIM - nehmotný investiční majetek může být zřizovací výdaj,
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva
a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek,
jehož vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti
delší než jeden rok, dále a podrobněji viz § 32a zákona o daních
z příjmů č. 586/1992 Sb.
DHIM – drobný hmotný investiční majetek - cena menší nebo
rovna 40.000, doba životnosti delší než jeden rok.
DNHIM – drobný nehmotný investiční majetek - cena menší nebo
rovna 60.000, doba životnosti delší než jeden rok.
• Administrativní náklady a pomocný materiál k zajištění výkonnostních
zkoušek
3. Podpora ozdravování polních a speciálních
plodin
Podmínky pro poskytování dotace:
3.a. Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin
Odborným státním dozorem nad použitím biologických prostředků
ochrany rostlin a jejich začleněním do uceleného systému je pověřen
ÚKZÚZ, který své stanovisko uvede v protokolu o kontrole provedené
u žadatele. Kontrola ÚKZÚZ spočívá v kontrole aplikace prostředku biologické ochrany rostlin (nepovinně) a v kontrole evidence a účetních
dokladů žadatele. Žadatel je povinen požádat ÚKZÚZ o kontrolu
v dostatečném předstihu před použitím biologického prostředku ochrany
rostlin a umožnit ÚKZÚZ provedení případné kontroly samotné aplikace
biologického prostředku v terénu (v polních či skleníkových podmínkách).
Dotace se udílí na pořízení bioagens a biopreparátu v roce použití.
Nezahrnuje náklady na dopravu.
Podpora na opylovače udělována nebude, nebo se nejedná o prostředek
biologické ochrany rostlin.
3.c. Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR
Do prokázaných přímých nákladů není možno započítat režijní náklady.
3.d. Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí
k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou
obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových
rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů
révy, chmele a ovocných plodin
Projekty - dotační program 3.d.
1) Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a biotickým faktorům
a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin,
olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických
a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin,
2) Vyhledávání a výzkum donorů vyšší tolerance k původcům
nejvýznamnějších chorob a škůdcům polních plodin, ovocných plodin,
zelenin, chmele a révy,
3) Tvorba genotypů obilovin a kukuřice vhodných pro energetické využití,
4) Tvorba genotypů olejnin s vhodnými parametry pro průmyslové a energetické využití,
5) Tvorba kvalitativně diferencovaných genotypů luskovin vhodných
pro krmivářský průmysl,
6) Ověřování genotypů hospodářsky významných druhů zelenin na vhodnost zařazení do integrované produkce zeleniny,
7) Ozdravení genotypů révy, genotypů chmele a genotypů ovocných
plodin od hospodářsky významných virových chorob,
8) Tvorba genotypů pícnin s vyšší užitnou hodnotou pro krmivářské
využití a uplatnění v energetice.
Výsledky jednotlivých podpořených projektů jsou zveřejněny na internetových stránkách MZe všem zdarma.
Uznatelné náklady:
Materiálové náklady:
• Rostlinný materiál vstupující do šlechtění (osivo, sadba, podnože,
rouby, řízky, očka)
• Hnojiva anorganická (průmyslová), organická (komposty, chlévská
mrva)
• Ochranné prostředky (insekticidy, fungicidy, pesticidy)
• PHM , maziva, náhradní součástky a díly
• Pomocný materiál (obaly, návěsky, motouzy, testovací látky,
chemikálie, ochranné pomůcky a nástroje pro laboratorní a pěstební
činnost, kancelářské potřeby, potřeby pro označování návěsek
a obalů, software)
• Drobný hmotný majetek
Osobní náklady :
• Mzdové náklady pracovníků
• Sociální a zdravotní pojištění
• Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými právními předpisy
• Cestovné
• Ostatní osobní náklady (konkrétní položky nákladů jsou uvedeny na
konci Zásad)
Ostatní náklady:
• Náklady na pronájem budov, zařízení a pronájem přístrojového
vybavení
• Energie (plyn, elektrická energie)
• Náklady na vodu a stočné
• Náklady na palivo (uhlí, dřevo)
• Náklady na telekomunikační služby a spoje
• Náklady na daně a pojištění (budov, dopravních prostředků,
šlechtitelských porostů)
• Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, budov
a zařízení pro šlechtění
• Náklady na služby spojené s technologií šlechtění
• Náklady na úřední zkoušení odrůd a registraci
• Odpisy:
HIM - hmotný investiční majetek je samostatná movitá věc,
případně soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč
a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.
HIM může být: budova, byt, nebytový prostor a stavby, pěstitelské
celky trvalých porostů, základní stádo, tažná zvířata, jiný majetek
(např. technické zhodnocení, výdaje hrazené námi, jako nájemcem, které tvoří součást ocenění majetku na leasing, pokud dohromady s kupní cenou převýší 40.000 Kč), dále a podrobněji viz
§ 26-27 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Hmotným
majetkem nejsou zásoby.
NHIM - nehmotný investiční majetek může být zřizovací výdaj,
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva
a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek,
jehož vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti
delší než jeden rok, dále a podrobněji viz § 32a zákona o daních
z příjmů č. 586/1992 Sb.
DHIM – drobný hmotný investiční majetek - cena menší nebo rovna
40.000, doba životnosti delší než jeden rok.
DNHIM – drobný nehmotný investiční majetek - cena menší nebo
rovna 60.000, doba životnosti delší než jeden rok.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 93
25.1.2016 13:16:50
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Uznatelné náklady musí být doloženy písemnými doklady, které jsou
průkazné a rozepsané na jednotlivé položky!!
Všechny uvedené náklady se musí vztahovat k řešení projektu na nějž je
žádána podpora. Pokud nejsou přístroje a vybavení využívány pro projekt
po celou dobu jejich životnosti, jsou za uznatelné náklady považovány
pouze náklady na odpisy, odpovídající délce trvání projektu. U budov jsou
za uznatelné náklady považovány náklady na odpisy odpovídající délce
trvání projektu.
3.e. Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru na
produkčních plochách v uzavřených sadbových oblastech
vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu
osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Dotace se vztahuje na plochu brambor osázenou uznanou sadbou brambor. Nevztahuje se na množitelské plochy brambor určené k výrobě
sadby brambor. Spotřeba sadby brambor na 1 ha je pro účel dotace
minimálně 2 t bez rozdílu velikostního třídění.
3.h. Použitá uznaná certifikovaná sadba chmele ve zdravotní třídě
„VT“ nebo „VF“ (dle vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských
porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných
rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu)
Seznam původců chorob:
a) viry
virus mosaiky jabloně (Apple mosaic virus)
virus nekrotické kroužkovitosti třešně (Prunus necrotic ringspot virus)
virus mosaiky chmele (Hop mosaic virus)
latentní virus chmele (Hop latent virus)
1
b) viroidy
latentní viroid chmele (Hop latent viroid)
c) půdní patogeny2
Fusarium sambucinum.
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae
nádorovitost sazeček (způsobuje bakterie Agrobacterium tumefaciens).
1
za předpokladu, že tato infekce není jedinou chorobou, která se v dané oblasti
vyskytla.
2
pro chmelové rostliny, které jsou napadeny půdními patogeny platí tyto podmínky:
příslušná půdní plocha chmelnice musí být dezinfikována nebo dotovaná certifikovaná sadba musí být použita na novém pozemku, na kterém půdní patogeny nebyly zjištěny. Jestliže nebude provedena dezinfekce příslušné půdní plochy chmelnice, smí být příslušný pozemek osázen dotovanou certifikovanou sadbou nejdříve
po 2 letech, kdy bude půda dočasně uvedena do klidu.
8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů
prasnic
Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů na služby spojené
s prováděním opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných
chorob prasat:
a) mechanickou očistu a mytí tlakovou vodou stájí a jejich logických
součástí, zejména podroštových prostorů, oken, stropů i svislých stěn
a vnitřního vybavení stájí, dále též zásobníků, skladů krmiv, mícháren,
skladů nástrojů a nářadí,
b) čištění a desinfekce rozvodů pitné i užitkové vody,
c) desinfekci, desinsekci a deratizaci stájových prostorů, obslužných
prostorů, kejdového hospodářství, vstupních prostor, včetně
desinfekčních van a brodů, manipulačních prostor, kafilérních boxů,
dále též prostor používaných obsluhujícím personálem s možným
použitím desinfekčních, desinsekčních a deratizačních prostředků
nebo baktericidních zářičů,
d) zabezpečení objektu proti vniknutí nežádoucích osob, hlodavců
a ptáků,
e) drobné stavební opravy stájí, zejména stěn, stropů a podlah,
94
f) rekonstrukci sanitárních zařízení,
g) bílení vnitřních prostor,
h) veterinární úkony a odběrové soupravy spojené s odběry vzorků, stěrů
a provedení rozborů vyplývajících z plnění požadavků OP VNP, týkající
se zvířat i chovatelského zařízení.
Do nákladů za služby nelze zahrnout náklady, které jsou předmětem
pojistného plnění na stejný předmět dotace.
Do nákladů nelze zahrnout ty náklady, které jsou (byly) předmětem
náhrady z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování
chovů prasat.
Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů na služby spojené
s prováděním činností zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz
prasat s cílem zvýšení biologické bezpečnosti (úkony lze zahrnout do
nákladů pouze, pokud jsou součástí eradikačního plánu schváleného
příslušnou Krajskou veterinární správou a nejedná se o běžnou údržbu):
a) mechanická očista a mytí tlakovou vodou stájí a jejich logických součástí, zejména podlah a podroštových prostorů, oken, stropů i svislých
stěn a vnitřního vybavení stájí, dále též zásobníků, skladů krmiv,
mícháren, skladů nástrojů a nářadí,
b) čištění a desinfekce rozvodů zdravotně nezávadné napájecí a užitkové
vody,
c) desinfekce, desinsekce a deratizace stájových prostorů, obslužných
prostorů, kejdového hospodářství, vstupních prostor, včetně desinfekčních van a brodů, manipulačních prostor, kafilérních boxů, dále též
prostor používaných obsluhujícím personálem a jejich optimalizace pro
účinné použití desinfekčních, desinsekčních a deratizačních prostředků
nebo baktericidních zářičů,
d) optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů,
e) rekonstrukce sanitárních zařízení,
f) ošetření vnitřních prostor sanitačním prostředkem,
g) veterinární úkony a odběrové soupravy spojené s odběry vzorků, stěrů
a provedení rozborů vyplývajících z plnění požadavků eradikačního
plánu, týkající se zvířat i zařízení chovu,
h) ošetření krmiva a napájecí vody.
Do nákladů za služby nelze zahrnout náklady, které jsou předmětem
pojistného plnění shodného s předmětem dotace a které byly předmětem
náhrady z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8. F.c.) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování
chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti
Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů za služby spojené
s prováděním opatření zaměřených proti rozšiřování nákaz drůbeže související s tlumením výskytu původců zoonóz (salmonel, aviární influenzy,
campylobaktery) zvýšením biologické bezpečnosti v chovech drůbeže
(úkony lze zahrnout do nákladů pouze pokud jsou součástí platného
Plánu preventivních opatření potvrzeného příslušnou KVS SVS a nejedná
se o běžnou údržbu):
a) mechanická očista, mytí tlakovou vodou, desinfekce, dezinsekce
a deratizace haly pro drůbež (DDD) a její související prostory, zejména
podlahy, stěny, podroštové prostory, okna, stropy, vnitřní vybavení
(technologie), dále též zásobníky a rozvody krmiv, sklady krmiv, sklady
nástrojů a nářadí,
b) čištění a desinfekce rozvodů zdravotně nezávadné vody,
c) ošetření krmiva a napájecí vody,
d) DDD obslužných prostorů, vstupních prostor do hal a hospodářství,
včetně desinfekčních van a brodů, manipulačních prostor, kafilérních
boxů, dále též prostory používané obsluhujícím personálem a jejich
optimalizace pro účinné použití desinfekčních, dezinsekčních a deratizačních prostředků nebo baktericidních zářičů,
e) optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů,
f) ošetření vnitřních prostor hal sanitačním prostředkem,
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 94
25.1.2016 13:16:50
95
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
g) lze zahrnout 80% nákladů na veterinární úkony a odběrové soupravy
spojené s odběry vzorků (stěrů) a provedením laboratorních rozborů
vyplývajících z plnění požadavků na preventivní opatření proti výskytu
zoonóz v chovech drůbeže - kontrola účinnosti desinfekce.
Do nákladů za služby nelze zahrnout náklady, které jsou předmětem
pojistného plnění shodného s předmětem dotace a které byly předmětem
náhrady z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů.ů.
Vyjmenované kategorie chované drůbeže
a používané technologie
Kategorie A
Nosnice – odchov – podestýlka
Kur dom. – odchov a chov (rozmnožování) – podestýlka
Nosnice – chov – podestýlka
Kachny, Krůty, Husy - odchov – podestýlka, rošty
41-56-H/001
41-56-H/02
23-66-H/001
41-56-E/01
41-56-E/002
41-57-H/01
41-57-H/001
41-51-H/008
41-46-M/01
41-56-E/501
Mechanizátor lesní výroby
Opravář lesnických strojů (RVP 3)
Mechanik opravář
Lesnické práce (RVP 3)
Pěstební a lesnické práce
Zpracovatel dřeva (RVP)
Zpracovatel dřeva
Krajinář
Lesnictví (RVP)
Lesní výroba
Potravinářské obory:
Technologie potravin (RVP)
Technologie potravin
Analýza potravin (RVP)
Řezník - uzenář (RVP)
Potravinářská výroba (RVP)
29-41-M/01
29-41-M/001
29-42-M/01
29-56-H/01
29-51-E/01
Poznámka:
kód je podle Kmenové klasifikace oborů vzdělání (KKOV)
Kategorie B
Kur dom. – výkrm kuřat – podestýlka
Kachny, Krůty, Husy - chov+výkrm – podestýlka, rošty
9.E. Školní závody
Měsíční výkaz Školního závodu
Kategorie C
Nosnice – odchov – klece, voliéry, rošty
Nosnice – chov – obohac. klece, voliéry, rošty
Kur dom. – odchov a chov (rozmnožování) - klece, voliéry, rošty
9.E. Školní závody
41-56-H/01
……………………………………
Název školního závodu (ŠZ)
Zemědělské obory:
Zemědělský podnikatel
Zemědělec-farmář (RVP)
Opravář zemědělských strojů (RVP)
Opravářské práce (RVP)
Opravářské práce
Zemědělské práce (RVP 3)
Farmářské práce
Zemědělská výroba
Jezdec a chovatel koní (RVP)
Jezdec a ošetřovatel dostihových koní
Chovatel koní a jezdec
Chovatel cizokrajných zvířat( RVP 3)
Chovatel cizokrajných zvířat
Zahradník (RVP)
Zahradnické práce (RVP)
Zahradnické práce
Květinářské práce – květinářské a aranžerské práce
Zahradnická výroba (RVP)
Zahradnická výroba
Sadovnické a květinářské práce
Rybář (RVP)
Podkovář a zemědělský kovář (RVP 3)
Kovář a podkovář
Rostlinolékařství (RVP 3
Rostlinolékařství
Agropodnikání (RVP)
Vinohradnictví (RVP)
Chovatelství ( RVP 3)
Chovatelství
Rybářství (RVP)
Rybářství
Zahradnictví (RVP)
Mechanizace a služby (RVP)
Veterinární obory:
Veterinářství(RVP)
Lesnické obory:
Lesní mechanizátor (RVP)
…………………………….
název školy
Kód a název oboru vzdělání
(KKOV)24/ ročník
Datum
Obory vzdělání, na které se vztahuje podpora praktického vyučování
žáků v roce 2016.
Seznam zemědělských, lesnických, veterinárních a potravinářských
oborů vzdělání:
kód oboru
41-41-L/007
41-51-H/01
41-55-H /01
41-55-E/01
41-55-E/002
41-51-E/01
41-51-E/006
41-51-E/501
41-53-H/02
41-53-H/008
41-53-H/010
41-43-L/01
41-43-L/004
41-52-H/01
41-52-E/01
41-52-E/011
41-52-E/008
41-52-E/02
41-52-E/510
41-52-E/005
41-53-H/01
41-54-H/01
41-54-H/002
41-04-M/01
41-04-M/001
41-41-M/01
41-42-M/01
41-43-M/02
41-43-M/002
41-43-M/01
41-43-M/001
41-44-M/01
41-45-M/01
kód oboru
43-41-M/01
měsíc………….……2016
Celkem
žákohodin
za den
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 95
25.1.2016 13:16:50
96
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
Pořadí
Jméno konzultanta:
Obsahové zaměření konzultace**
Odborné Časový rozsah Inovace Časový rozsah
téma
***
****
***
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* splňující podmínku mikro, malého a středního podniku
** odborné téma/inovace: v rámci jedné konzultace lze obojí, ale v součtu max. 60
minut
*** časový rozsah do 60 minut (uvádět počet minut); nezávazné pro program 9.F.e.
**** Definice inovace: nový nebo významně zlepšený produkt, postup, technologie
s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty
nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů
a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik.
……………………………….
podpis statutárního orgánu
Školního závodu
……………………………..….
podpis statutárního orgánu
příslušné školy
za SZIF zkontroloval:
9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách
v zahraničí
9.H.a. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách
v zahraničí pod patronací Ministerstva zemědělství
Vybrané veletrhy a výstavy, které jsou předmětem dotace:
Anuga, Kolín nad Rýnem, Německo, 10. - 14. 10. 2015
World Food Kazachstan, Alma Ata, Kazachstán, 4. - 6. 11. 2015
Internationale Grüne Woche, Berlín, Německo, 15. - 24. 1. 2016
Gulfood, Dubaj, Spojené arabské emiráty, 19. - 22. 2. 2016,
Biofach, Norimberk, Německo, 10. - 13. 2. 2016
SIAL CHINA, Šanghaj, Čína, květen 2016
9.E. Školní závody
Sumář žákohodin za rok 2016
Školní závod:
Škola:
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
Celkem
Jméno/název Kontakt telefon/
Forma
tazatele*
email
konzultace
1.
Celkem
žákohodin za měsíc:
Měsíc
Deník konzultací
Datum
Kód a název oboru vzdělání Celkem žákohod. za
měsíc u všech
oborů
a další zahraniční veletrhy a výstavy pod patronací MZe.
9.H.b. Podpora účasti na ostatních mezinárodních zemědělských
a potravinářských veletrzích a výstavách v zahraničí
žáci x hod.
žáci x hod.
žáci x hod.
žáci x hod.
žáci x hod.
žáci x hod.
žáci x hod.
žáci x hod.
žáci x hod.
žáci x hod.
Přehled veletrhů a výstav, které mohou být např. předmětem dotace:
Podpis statutárního zástupce Školního závodu: …………………
Podpis statutárního zástupce školy: ………………………………
Kontrola SZIF(podpis): …………………………………….
9.F. Podpora poradenství v zemědělství
9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských
informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova
9.F.i. Odborné konzultace
Vzhledem k tomu, že předmětem dotace není ekonomická činnost
a žadatelé z tohoto důvodu nemohou uplatnit odpočet DPH, jsou jim
hrazeny náklady včetně daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty.
Evropa:
ProWine (Düsseldorf, Německo), EuroTier Hannover (Hanover,
Německo), Fruit Logistica (Berlín, Německo), InterMeat (Düsseldorf,
Německo), InterCool (Düsseldorf, Německo), ISM (Kolín nad Rýnem,
Německo), IPM Essen (Essen, Německo), SlowFood (Stuttgart,
Německo), SIA (Paříž, Francie), Natexpo (Paříž, Francie), Le Grand
Marché des AOC-AOP-IGP (Bourg-en-Bresse, Francie). London Wine
Fair (Londýn, Velká Británie), Food and Drink Expo (Birmingham, Velká
Británie), PLMA (Amsterdam, Nizozemí), Alimentaria (Barcelona,
Španělsko), VinItaly (Verona, Itálie), Alimentaria (Lisabon, Portugalsko),
AgroBalt (Vilnius, Litva), RigaFood (Riga, Lotyšsko), Tallin Food Fair
(Talin, Estonsko), Indagra (Bukureš, Rumunsko), Foodapest (Budapeš,
Maarsko), Agro Expo Eurasia (Izmir, Turecko), World Food Istanbul
(Istanbul, Turecko) Agrokomplex (Nitra, Slovensko), Polagrafood
(Poznaň, Polsko), Foodrex (Bělehrad, Srbsko),
Asie, státy bývalého SNS a Austrálie:
Zolotaja Oseň (Moskva, Rusko), PeterFood (Petrohrad, Rusko), World
Food Moskva (Moskva, Rusko), Prodexpo (Moskva, Rusko), World
Food Ukraine (Kyjev, Rusko), Belagro (Minsk, Bělorusko), WorldFood
(Baku, Azerbajdžán), Agro Food and Drink (Tbilisi, Gruzie), FoodTech
(Plovdiv, Bulharsko), Agra (Plovdiv, Bulharsko), SaudiFood (Džida,
SAE), Agro Food and Drink (Tbilisi, Gruzie), World Food Uzbekistan
(Taškent, Uzbekistán), KazAgro (Astana, Kazachstán), Food and
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 96
25.1.2016 13:16:50
97
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
Technology Fair (Nové Dillí, Indie), FHC China (Šanghaj, Čína),
ProWine China (Šanghaj, Čína), China Food and Drinks Fair (Chengdu,
Čína), FoodExpo Hongkong (Hongkong, Čína), Foodex (Tokio,
Japonsko), Food Week Korea (Soul, Jižní Korea), Fine Food Australia
(Melbourne, Austrálie), China Food and Drinks Fair (Chengdu, China),
China Brew and Beverage Processing (Šanghaj, Čína), HOFEX
(Honkong, Čína)
Afrika:
Food Fair Cairo (Káhira, Egypt), MAFEX (Casablanca, Maroko), SIAM
(Marrákeš, Maroko), IFEA (Johanesburg, Jižní Afrika),
Amerika:
Sial Canada (Toronto, Kanada), Sial Brazil (Sao Paulo, Brazílie),
Alimentaria Mexico (Mexiko, Mexiko)
0008 související hardware a software – náklady na pořízení nesmí překročit
50 % z celkových přijatelných nákladů
0009 nezbytné stavební náklady vyvolané pořízením a instalací technologie,
měřících, kontrolních, záznamových a vyhodnocovacích přístrojů
Minimální standardy
Oblast
Platná právní úprava ČR
Popis obsahu
Veterinární
péče
Zákon č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů a platné prováděcí vyhlášky
Veterinární péče,
zdraví zvířat, hygiena
a nezávadnost
potravin
MZe
SVS
Výroba
potravin
Zákon č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně
a doplnění některých
souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších
předpisů a platné
prováděcí vyhlášky
Zákon stanovuje
povinnosti podnikatelů
při výrobě potravin
a tabákových výrobků
a jejich uvádění do
oběhu a upravuje
státní dozor nad
dodržováním povinností, vyplývajících
z tohoto zákona
MZe
SZPI
SVS
Výroba
krmiv
Zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon stanovuje
povinnosti podnikatelů
při výrobě krmiv
MZe
ÚKZÚZ
a další zahraniční veletrhy a výstavy
13. Podpora zpracování zemědělských
produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
Kritéria přijatelnosti projektů / předpoklady pro poskytnutí dotace:
a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování, tj. projekt nebude spolufinancován z jiných státních zdrojů,
nebo fondů Evropské unie.
c) projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.
města Prahy
d) investice se musí týkat zpracovávání a odbytu produktů zahrnutých
v Příloze I Smlouvy o fungování EU, s výjimkou kapitol 3 a 16 – ryby
a rybí produkty, které jsou pokryté nařízením Rady (ES) č.104/ 2000,
a kapitol 17, 24, 45, 54, 57,
e) investice u výroby krmiv musí být pouze pro zvířata poskytující potraviny,
f) musí být předloženy dostatečné důkazy, že pro příslušné produkty lze
nalézt běžná odbytiště – viz. marketingová studie,
g) ekonomická životaschopnost a finanční zdraví,
h) investice respektuje omezení nebo restrikce dané opatřeními
společných tržních organizací EU pro zemědělské výrobky a nesmí
sloužit k zvyšování objemu produkce potravinářských výrobků,
i) nesmí být poskytnuta dotace, týkající se výroby produktů, které imitují
nebo nahrazují mléko a mléčné výrobky,
j) dotaci lze uplatnit pouze na uznatelné náklady vynaložené po podání
žádosti,
k) dotaci lze uplatnit pouze na přijatelné náklady vynaložené až po
zavedení režimu podpory a poté, co Komise prohlásí režim podpory za
slučitelný se Smlouvou o fungování EU,
l) dotaci lze poskytnout pouze na nové technologické zařízení.
Příslušný
orgán
státní
správy
Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh
spadá do oblasti Společné zemědělské a rybářské politiky
Příloha I. Smlouvy o fungování EU
Číslo
nomenklatury
Název zboží
Kapitola 1
Živá zvířata
Kapitola 2
Maso a poživatelné droby
Kapitola 3
Ryby, korýši a měkkýši
Kapitola 4
Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Kapitola 5
05.04
05.15
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé
a jejich části
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému
požívání
Kapitola 6
Živé rostliny a květinářské produkty
Kapitola 7
Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
Kapitola 8
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Kapitola 9
Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)
0001 nákup technologických linek a strojů pro modernizaci základních
technologických procesů zpracování zemědělských produktů
Kapitola 10
Obiloviny
Kapitola 11
Mlýnské výrobky: slad, škroby, lepek, inulin
0002 nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením
a značením výrobků
Kapitola 12
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody,
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
0003 modernizace zařízení na skladování zpracovávaných surovin a produktů
Kapitola 13
ex 13.03
Pektin
Přijatelné náklady:
0004 modernizace chladících a mrazících zařízení na skladování
zpracovávaných surovin a produktů
Kapitola 15
0005 modernizace tepelných spotřebičů ovlivňujících kvalitu výrobků
15.01
0006 nákup a instalaci měřících a kontrolních přístrojů ke sledování jakostních
ukazatelů
Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
15.02
Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený,
též „premier jus“
0007 pořízení kontrolních záznamových a vyhodnocovacích přístrojů
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 97
25.1.2016 13:16:50
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
15.03
Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového
sádla a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak
neupravené
15.04
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
15.07
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné
nebo rafinované
15.12
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též
rafinované, ale jinak neupravené
15.13
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové
tuky
15.17
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných
nebo rostlinných vosků
Kapitola 16
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Kapitola 17
17.01
Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
17.02
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený
s přírodním medem); karamel
17.03
Melasa, též odbarvená
17.05
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy
(včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných
šáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru
Kapitola 18
18.01
Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
18.02
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Kapitola 20
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo
z jiných částí rostlin
Kapitola 22
22.04
Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu
22.05
Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů,
jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
22.07
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
ex 22.08
ex 22.09
Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli
obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů
a jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv.
koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů
22.10
Stolní ocet a jeho náhražky
Kapitola 23
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené
krmivo
Kapitola 24
24.01
Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Kapitola 45
45.01
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na
prach umletý
Kapitola 54
54.01
Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného
materiálu)
Kapitola 57
57.01
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené,
vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)
98
členského poměru, a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního, služebního nebo členského poměru
k zaměstnavateli.
Do ostatních osobních nákladů patří zejména:
1) odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr (§ 109, odst. 5 a § 138 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů);
2) odměny za práci (činnost) poskytované podle zvláštních předpisů
v případech, kdy nevzniká pracovní vztah k zaměstnavateli (např.
odměny za posudky znalců, odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby, funkcionářům družstev, zprostředkovatelům, členům
zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny a ostatní
plnění poskytované žákům (učňům) středních odborných učiliš
a obdobných zařízení za práci vykonávanou v rámci odborného
výcviku, aj.);
3) odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, zlepšovacích
návrhů, apod.;
4) odměny podle předpisů o autorském právu;
5) odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných
příslibů;
6) odstupné poskytované při skončení pracovního poměru;
7) odchodné;
8) částky, které zaměstnavatel refunduje jiným zaměstnavatelům k úhradě
plnění zahrnovaných do ostatních osobních nákladů;
9) odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze
zisku;
10) platy soudců.
Pokud žadatel uplatňuje u těchto výše uvedených programů ostatní
osobní náklady, musí být tyto vždy spojené s pořádáním výkonnostních
zkoušek – platí pouze pro dotační program 2.A.
Pro identifikaci výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh
spadá do oblasti Společné zemědělské a rybářské politiky (Příloha I.
Smlouvy o fungování EU) je rozhodující název zboží, nikoli číslo nomenklatury.
Ostatní osobní náklady (DP 2.A. a DP 3.d.)
Ostatní osobní náklady jsou odměny za práci, popř. obdobná plnění,
poskytované na základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo
AGROSPOJ l 04/2016
a_narodnidotace2016.indd 98
25.1.2016 13:16:50

Podobné dokumenty

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro h) od 1.1.2008 se nepostupuje při poskytování podpor podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, MZe ...

Více

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro b) dotace přísluší ţadateli, se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně...

Více

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro b) dotace přísluší ţadateli, se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně...

Více

Seznam diagnostikovaných patogenů

Seznam diagnostikovaných patogenů Vyšetření RT-PCR [semi-kvantitativní]

Více