Manětínský zpravodaj 2016-7-červenec

Komentáře

Transkript

Manětínský zpravodaj 2016-7-červenec
XLII. ročník
červenec 2016 (4. 7. 2016)
MK ČR E 12287
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku letních prázdnin, které jsou časem odpočinku a dovolených. Přeji Vám všem
krásné letní dny! Dnes se chci s Vámi podělit především o tyto záležitosti:
Dotace
PZAD MK ČR – pro letošní rok jsme obdrželi příslib dotace ve výši 2.500.000,- Kč na škarpy. Na
dokončení střední škarpy bude potřeba 2.054.199,- Kč. Na východní škarpě bude letos proinvestováno
459.689,- Kč. Z rezervy jsme obdrželi ještě příslib na 500.000,- Kč. Celkem bychom tedy v letošním roce
obdrželi 3 miliony Kč.
MPZ MK ČR – čekáme na rozhodnutí o dotaci pro MPZ Manětín, jedná se o částku 1.435.000,- Kč. Dům
čp. 105 (střecha) 385.000,- Kč a budova děkanství včetně hospodářské budovy (fasáda a okna, dveře)
1.050.000,- Kč. Celkové náklady na fasádu jsou 1.783.150,- Kč. Z rezervy tohoto programu nám byla
přidělena dotace na opravu fasády budovy děkanství v Manětíně dalších 600.000,- Kč. Chybí tedy ještě
183.150,- Kč. Podali jsme žádost o dotaci z dalšího kola rozdělování rezervy tohoto programu na
dokončení fasády na budově děkanství a navazující hospodářské budovy – 180.000,- Kč.
Plzeňský kraj - dotace:
- 200 tisíc Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova na opravu komunikace v Lukové. Podepsána
smlouva o dotaci. Peníze budou v nejbližších dnech převedeny na účet města.
- 400 tisíc Kč z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na obnovu
západní škarpy u kostela.
- 60 tisíc Kč z programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a
staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“ na opravu typických kamenných opěrných zdí
u pomníku. Odeslali jsme vyúčtování a čekáme na připsání peněz na účet města.
- Podali jsme žádost o dotaci na Plzeňský kraj na věcné vybavení JSDHO Manětín ve výši 60.000,- Kč.
Dotace nám byla zamítnuta.
Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci hřbitovní zdi ve Stvolnech z ministerstva
zemědělství ve výši 700 tisíc Kč. Celkové náklady cca 1.078.436,- Kč. Práce budou zahájeny v červenci a
musí být dokončeny do konce září letošního roku.
Podali jsme žádost na HZS Plzeňského kraje o dotaci na dopravní automobil pro přepravu osob ve výši
450 tisíc Kč. Jsme mezi náhradníky. Podali jsme žádost na příští rok na hasičskou zbrojnici v Manětíně,
na automobil pro přepravu osob a na generální opravu CAS Tatra 815.
Teplovod a nové topení v čp. 88, 89 a 91 v Manětíně
Odevzdána projektová dokumentace pro vybudování teplovodu z kotelny v bytovkách do budov – čp.
88, 89, 91 a 92. Do budoucna také pro čp. 31. Proběhlo projednání s dotčenými orgány a byla podána
žádost o stavební povolení. Město oslovilo 5 firem a obdrželo 2 nabídky. Zastupitelstvo města schválilo
dodavatele a smlouvu o dílo s firmou Karel Hranička. Práce budou zahájeny 18. července a budou
dokončeny 31. 10. 2016. Celkové náklady 3.688.572,- Kč bez DPH.
Komunikace pro rodinné domy na Vomastce
Byla dokončena výstavba komunikace k rodinným domům na Vomastce. Proběhne kompletace a
dokončení rozvodů pro veřejné osvětlení.
Nákladní automobil Tatra a tandemový přívěs PANAV
Na konci června jsme převzali nový nákladní automobil Tatra a o den později nový tandemový přívěs
od firmy Autoservis Pašek s.r.o. Celkové náklady jsou: Nákladní automobil Tatra Phoenix - 2.788.700,Kč bez DPH a tandemový přívěs PANAV 589.000,- Kč bez DPH. To je celkem 3.377.700,- Kč bez DPH.
Z úvěru bude proplaceno 3.083.000,- Kč, město uhradí 294.700,- Kč a celé DPH tj. 709.317,- Kč.
Rekonstrukce čp. 92 v Manětíně
V nejbližších dnech dojde k zápisu vlastnictví pozemku pod čp. 92 ve prospěch Města Manětín. Byla
podána žádost o stavební povolení.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
Bylo dodáno mobilní podium se zastřešením o velikosti 8x6 m. Celkové náklady projektu budou
507.063,- Kč. Dotace Plzeňského kraje byla ve výši 255 tisíc Kč. Bylo použito poprvé na Manětínských
městských slavnostech.
Rekonstrukce čp. 266 v Manětíně
Byly zahájeny práce na zateplení a nové fasádě budovy. Byla provedena izolace základů a soklu. Práce
na fasádě budou dokončeny příští měsíc. Od září bude v budově fungovat Dětský klub.
Oprava kamenných opěrných zdí v Manětíně
Dokončuje se oprava opěrné kamenné zdi pod komunikací kolem hasičárny v Manětíně. Od 4. července
bude provedena oprava opěrné zdi u silnice II/201 u vjezdu na Vyšehrad, která hrozí zřícením.
Nové topení a nové podlahy v bytě v čp. 150
Byla dokončena instalace nového topení v bytě v čp. 150, kde poslední rok a půl sídlila místní policejní
stanice. Byl zjištěn havarijní stav podlah. Vybrány zásypy a na položenou tepelnou izolaci bude vylit
beton. Vše by mělo proběhnout v červenci, aby mohl být byt dán do pronájmu od září.
Možnost plateb kartami v pokladně města
Od května je možné platit kartami v pokladně města i v prostorách hospodářského dvora města. Již od
prvního dne byla tato možnost hojně využívána a tak věřím, že to přispěje k větší spokojenosti občanů.
Manětínské městské slavnosti 2016
V neděli 26. června 2016 se konaly již 6. Manětínské městské slavnosti. Jsem rád, že se tato akce může
konat v jedinečné atmosféře našeho zámeckého parku. Děkuji všem, kdo se na této akci a její přípravě
a organizaci jakkoli podíleli!
Jitka Hosprová – Procházky uměním 2016
Srdečně zveme na koncerty Jitky Hosprové a jejích hostů na Manětínsku a v okolí:
9. 7. 2016 od 18.00 hodin – Březín – kostel
22. 7. 2016 od 18.00 hodin – Rabštejn nad Střelou – kostel
30. 7. 2016 od 18.00 hodin – Nečtiny – kaple sv. Anny
26. 8. 2016 od 18.00 hodin – Dolní Bělá – kostel
9. 9. 2016 od 18.00 hodin – Manětín – kostel sv. Barbory (10.30 pro školy)
16. 9. 2016 od 18.00 hodin – Chyše – zámek
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města Manětín – 29. 6. 2016
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
98/16 - zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
99/16 - program 20. zasedání ZM.
Červenec 2016
Manětínský zpravodaj
2
100/16 - zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
101/16 - ověřovateli zápisu paní Věru Janouškovcovou a pana Miloslava Brože.
102/16 - celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy Krajského
úřadu Plzeňského kraje, odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bez výhrad.
103/16 – účetní závěrku města za účetní období 2015.
104/16 - rozpočtové opatření č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
106/16 - záměr prodeje pozemku parc. č. 41 o výměře 179 m2, parc. č. 42/1 o výměře 47 m2 a pozemek
parc. č. 42/2 o výměře 115 m2, vše v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
107/16 - prodej pozemku parc. č. 459/3 o výměře 32 m2 v k. ú. Kotaneč za cenu 50 Kč/m2 panu Pavlu
Dalimanovi.
108/16 - prodej pozemku parc. č. st. 513/1 o výměře 119 m2 v k. ú. Manětín za cenu 100 Kč/m2 ZDV
Štichovice, IČ 47719532.
109/16 - bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu, a to pozemek parc. č. 959/4
v k. ú. Brdo u Manětína, pozemky parc. č. 473, 475, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 481, 483, 484, 487 a
488/1 v k. ú. Luková u Manětína, pozemky parc. č. 824/18, 1271/2 a 1276/1 v k. ú. Manětín, pozemky
parc. č. 40/2 a 1138 v k. ú. Mezí, pozemky parc. č. 521/4, 775, 780, 781/2, 786/4, 787/2, 788/10, 794,
799 a 801 v k. ú. Rabštejn nad Střelou, pozemky parc. č. 872, 875, 878/1, 878/4 a 883 v k. ú. Zhořec u
Manětína. Seznam pozemků včetně výměr, druhu pozemku a využití je přílohou tohoto usnesení č. 3.
110/16 - Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků dle GP číslo 109-568/2015, a
pověřuje starostu města jeho podpisem.
111/16 - Smlouvu o zřízení služebnosti a cesty v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 4, a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
112/16 - po provedeném výběru dodavatele provedení teplovodu a nového vytápění v budovách
radnice Manětín pana Karla Hraničku, IČ 66348846 a Smlouvu o dílo s panem Karlem Hraničkou, která
je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
113/16 - pana Jaroslava Plice jako přísedícího Okresního soudu Plzeň–sever.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
114/16 - záměr prodeje pozemku parc. č. st. 52 o výměře 16 m2 a část. parc. č. 758/5 o výměře cca 100
m2, vše v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 27. 7. 2016 v zámku v Rabštejně nad
Střelou.
Koncert v manětínském zámku – slavnostní 250. umělecký večer KPH
JANA BLÁHOVÁ
Kruh přátel hudby při Městu Manětín spolu se zámkem
Manětín pořádá
v sobotu 16. července od 20.00 hodin koncert, na kterém
vystoupí koncertní mistr České filharmonie
Josef Špaček - housle
Na klavír ho bude doprovázet
Miroslav Sekera
Program: L. v Beethoven, A. Dvořák, D. Lukáš, E. Kornogold
Vstupné 150 Kč, děti 20 Kč, důchodci 90 Kč.
Předprodej vstupenek v pokladně zámku týden před koncertem.
Rezervace vstupenek na tel. č. 728 678 889.
Červenec 2016
Manětínský zpravodaj
3
Kino Sokol Manětín
TOMISLAV ŠTIKA
Pátek, 8. 7. 2016, 20.00 hod.
LÍDA BAAROVÁ (životopisné drama, ČR, 2016)
Režie: Filip Renč
Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Simona
Stašová, Martin Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž, Anna Fialová, Jiří
Mádl, Zdenka Procházková, Michal Dlouhý, Helena Dvořáková, Miroslav
Táborský, Alois Švehlík, David Novotný, Jan Révai
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových
ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních
potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese na
titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti
Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech německých žen. Ten je nejen jejím
partnerem před kamerou, ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který po
návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě
stoupá. Lída s Fröhlichem se nastěhují do luxusní vily na prestižní berlínské adrese. Aniž tuší, že mají
tak významného souseda – pána filmového průmyslu, ministra propagandy Goebbelse. Goebbels je k
sobě začne zvát na vyhlášené večírky za účasti umělecké i politické smetánky. A při nich postupně
vtahuje Baarovou do svých „ďábelských" sítí. Fröhlich žárlí a po jednom z mnoha dalších žárlivých
výstupů ji vyžene z domu. Na tuto příležitost čeká bezhlavě zamilovaný Ďábel. Chce se kvůli Lídě vzdát
úplně všeho – rodiny, kariéry, Říše. Baarová odmítne nabídku na dlouhodobé angažmá v Hollywoodu,
zůstane v Berlíně a nové lásce nezvladatelně propadne. Zásadní otázku, zda je možné milovat zločince,
si bude klást až za pár let a pak po celý zbytek života. Hitler na základě proseb Goebbelsovy manželky
rozkáže svému ministrovi, aby ukončil skandální, s velkoněmeckými ideály neslučitelný vztah s
Baarovou. Goebbels protestuje, ale po Hitlerově nátlaku svou lásku zavrhne. Baarové je zakázáno hrát
v německých filmech a nesmí opustit Říši. Během Křišťálové noci v roce 1938 se jí podaří uprchnout
zpět do vlasti, kde natočí ještě několik úspěšných filmů. Po okupaci Československa ale musí před
nacisty opět prchat. Když skončí válka, vrací se plná nadějí do Prahy. Zde se však setká jen s výsměchem
a ponížením. To pravé peklo ji ale teprve čeká...(CinemArt CZ)
Pátek, 29. 7. 2016, 20.00 hod.
SEDM STATEČNÝCH (western, USA, 1960)
Režie: John Sturghes
Hrají: Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Robert
Vaughn, Brad Dexter, Horst Buchholz, Eli Wallach
Vesnice Ixcatlan trpí nájezdy banditů vedených nelítostným Calverou, který
vesničany každý rok připraví o většinu sklizně a zásob. Proto se vesničané
rozhodnou nakoupit v nejbližším městečku zbraně a bránit se. Chtějí se o svém
plánu poradit s profesionálním pistolníkem Chrisem, který je nadchnul
bravurním kouskem, jehož byli svědky po svém příjezdu do městečka. Ten jim
však poradí, aby si nekupovali drahé zbraně, se kterými stejně neumí zacházet,
ale najali si střelce a sám se záležitosti ujme. Podaří se mu získat ještě šest
dalších mužů a s nimi se vydá do ohrožené vesnice. Přestože první střetnutí s
Calverovými muži dopadne pro statečné muže příznivě, nevyzpytatelná povaha vesničanů situaci zcela
nečekaně zkomplikuje. (oficiální text distributora)
Červenec 2016
Manětínský zpravodaj
4
Pátek, 12. 8. 2016, 20.00 hod.
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
(sci-fi, dobrodružný, fantasy, USA, 2015)
Režie: J. J. Abrams
Hrají: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy
Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Max von Sydow
Lucasfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli
do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin filmem Star Wars: Síla
se probouzí.(Falcon)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino
Velký úspěch žáků ZŠ Manětín
– 5. místo v národním kole Yong People in European Forests
ING. EVA WOLLRÁBOVÁ – VEDOUCÍ TÝMU
14. 6. – 15. 6. 2016 proběhlo finále již šestého ročníku mezinárodní soutěže
YPEF - Young People in European Forests, které uspořádala Fakulta lesnická
a dřevařská v Kostelci nad Černými lesy.
Do národního kola se po předcházejících místních a regionálních kolech
probojovalo celkem 15 tříčlenných družstev z celé republiky, což bylo nejvíce
týmů v dosavadní historii pořádání soutěže. Naše škola se této soutěže účastnila již popáté, tentokrát
ve složení Markéta Cimlerová (9. třída), David Hanus a Kateřina Volrábová (oba 8. třída)
Letos nás čekala velmi silná konkurence z řad osmiletých gymnázií. První den soutěže začal teoretickým
znalostním testem - 31 otázek (v anglickém jazyce) o evropských lesích a ve večerních hodinách
proběhly prezentace v anglickém jazyce na téma: „How can we help forests? (Jak můžeme pomoci
lesům?)“. Naše prezentace byla hodnocena nejvyššími body, to nás velmi potěšilo. Druhý den
pokračovala praktická část soutěže, tradičně v přírodním arboretu FLD – lesní dendrologie, lesní
botanika a zoologie, těžba, dendrometrie, ochrana lesa, pěstování lesa a dřevařství. Sice se nám
nepovedlo zopakovat umístění na stupních
vítězů z let předešlých, na 3. místo nám chybělo
3,5 bodu, přesto jsme na svůj výsledek (v tak silné
konkurenci) velmi pyšní…
Slavnostního vyhlášení se zúčastnili zástupci
Ministerstva zemědělství pro úsek lesního
hospodářství, proděkan pro studijní a
pedagogickou činnost Doc. Ing. Jiří Remeš, PhD.,
vedoucí katedry pěstování lesů prof. Ing. Vilém
Podrázský, CSc. a Mgr. Jan Kobr za Vojenské lesy
a statky ČR, s. p. Absolutním vítězem se stalo
družstvo z České lesnické akademie Trutnov,
které bude reprezentovat ČR na mezinárodním
finále v září 2016 v Lotyšsku.
Zleva: Markéta Cimlerová, David Hanus a Kateřina Volrábová
Vítězům gratulujeme, ostatním děkujeme za konkurenci a rodičům za trpělivost a obrovskou podporu!
A za rok opět na shledanou…
Červenec 2016
Manětínský zpravodaj
5
Blahopřejeme
MARIE KLEINOVÁ, JOSEF GILBERT MATUŠKA
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v tomto měsíci životního jubilea. Přejeme všechno
dobré, hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let! Jubilanti v měsíci červenci:
Václav Pavlovský ze Stvolen (85 let), Květa Pirnerová z Hrádku (84 let), Václav Beránek z Vladměřic (70
let), Anna Sidorjaková z Vysočan (90 let) a Jana Kroupová z Manětína (70 let).
Z kultury, obchodu, sportu a jiné informace
Informace pro spolužáky
–absolventy ze Základní školy v Manětíně - VIII.
třída, ročník 1953 -1954.
Setkání bude 16. 9. 2016 (pátek), tradičně
v salonku zámecké restaurace od 14.00 hodin.
Pozvánky budou rozesílány poslední týden
v srpnu.
Víceúčelové hřiště Manětín
-objednávky na tel. č. 728 678 889.
Nábor hráčů
Do našeho fotbalového klubu TJ Sokol Manětín
hledáme mládežnické hráče ročníku 2006, 2007,
2008 pro družstvo Starší přípravka, pro soutěž
Okresní přebor – ročník 2016/2017.
Pokud budete mít zájem, tak se určitě ozvěte.
Telefon Martin Sitek 731 686 435.
Dovolená v dětské ordinaci v Manětíně
od 4. 7. - 22. 7. 2016
Ordinační hodiny po dobu dovolené:
Po 7. 30 - 9. 30 hod.
Út 8. 00 - 10. 00 hod.
St Plasy - po domluvě - tel.: 373 322 076
Čt 8. 00 - 10. 00 hod.
Pá 7. 30 - 9. 00 hod.
Pondělí a pátky zastupuje pí MUDr. Bezdíčková,
úterý a čtvrtky pí MUDr. Křiklánová.
Prodej okurek, meruněk a česneku z Litoměřicka
I letos nabízím prodej okurek nakladaček,
meruněk, broskví a českého česneku. Opět
rozvoz až do domu!
Ceny by se měly pohybovat jako v loňském roce:
Okurky malé
25 Kč/kg
Přerostky
19 Kč/kg
Meruňky
40 Kč/kg
cena
Červenec 2016
Broskve
40 Kč/kg
přibližná
Česnek
200 Kč/kg
Objednávky přijímám na tel. 774 028 977
pí Hanzlíčková, Manětín 31
(průjezd potraviny „U Nováků“)
Prodám dámské jízdní kolo
Cena dohodou. Tel. 721 229 608.
Firma Auto – Moto – Cyklo díly Jiří Barchanski
oznamuje, že lze již platit za zboží i služby
platebními kartami (čipové, magnetické,
bezkontaktní).
Dále je možné využití služby CASH back: výběr
hotovosti z účtu při placení kartou.
Sběrný dvůr Nečtiny
V Nečtinech je v provozu sběrný dvůr, kam
mohou vozit odpady i občané našeho města.
Kontakt na sběrný dvůr:
Telefon obsluha:
604 794 428 (paní Jitka Stoklasová)
601 560 311 (pan Václav Pešta)
720 503 806 (paní Černá za Becker Bohemia
s.r.o.) e-mail:
[email protected],
[email protected]
Provozní doba:
Pondělí :
0800 hod. - 1200 hod.
Středa:
1400 hod .- 1900 hod.
Sobota:
0800 hod. - 1200 hod.
Výkup kožek
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 6. 8. 2016 od 14.00 hod.
Králičiny 10 Kč, koziny 30 až 80 Kč.
Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová
Tel. 415 749 562, mob. 723 763
Manětínský zpravodaj
6
Prodám RD v Manětíně
Tel. 723 579 895
Cena dohodou.
Pronájem montážní autoplošiny s výškovým
dosahem 22 metrů
Pronajímáme plošinu na podvozku Nissan
Cabstar. Plošina je s obsluhou, tzn., že
nepotřebujete žádná oprávnění. Plošina je
vhodná na všechny výškové práce. Její malé
rozměry jí umožnují i práci tam kde byste
nečekali. Pokud se bojíte výšek, práci rádi
uděláme za vás. Provádíme kácení stromů,
natírání fasád, mytí a natírání střech, montáž
reklam, opravy střech, klempířské práce atd.
Pokud si nevíte rady, zavolejte, přijedeme
zdarma a dohodneme termín realizace. Sídlíme v
Horní Bělé, tel. 775 678 676.
Ing. Dana Krepindlová /roz.Holotová/
777 023 423,
asistentka : 773 333 606
Z důvodů zvýšeného zájmu klientů
jsme rozšířili pracovní dobu v obou městech,
takto:
Otevírací doba kancelář MANĚTÍN:
Manětín 89, Manětín 33162 / v budově MÚ
1. patro/
Pondělí :
9 - 12 h a 13 - 16 h
Středa:
9 - 12 h a 13 - 16 h
Otevírací doba kancelář PLASY:
POZOR: NOVÁ ADRESA!
Plasy 81, Plasy 331 01
/na hlavní třídě, naproti klášteru /
Úterý :
10 - 12 h a 13 - 16 h
Čtvrtek :
10 - 12 h a 13 - 16 h
Ostatní dny dle tel. domluvy, možná je i osobní
návštěva u klienta.
Nabídka a servis klientům:
životní, úrazové a dětské pojištění
povinné a havarijní pojištění aut
pojištění domácnosti, staveb a odpovědnosti
cestovní pojištění
penzijní připojištění, stavební spoření, investice
hypotéky, úvěry a jejich pojištění
kompletní poradenství a servis v této oblasti
POMOC PŘI HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ !
Červenec 2016
Manětínský zpravodaj
7
Červenec 2016
Manětínský zpravodaj
8
Slavnosti Václava Bláhy v Křečově
Dne 16. 7. 2016 od 14.00 hodin pořádá SDH
Křečov u kostela v Křečově Slavnosti Václava
Bláhy, na kterých bude hrát Horalka z Kraslic,
uvádět bude Jaroslav Kopejtko.
Na programu je i hasičská soutěž a večer taneční
zábava.
Střední lesnická škola
Žlutice - školní polesí
Chlumská hora
nabízí vyrobené palivové
dřevo
cena: 580,-Kč (včetně DPH) za 1 prostorový metr
kontakt: 602 962 101
Vítání občánků – 24. 6. 2016
Červenec 2016
Manětínský zpravodaj
9
Redakce
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Jiří Pešík a Jana Bláhová. Do čísla přispěli: Josef Gilbert
Matuška, Eva Vaňková, Tomislav Štika, Eva Wollrábová, Marie Kleinová, Všem děkujeme!
Příspěvky do srpnového čísla nám prosím zasílejte do 28. července 2016 na adresu
[email protected]
Červenec 2016
Manětínský zpravodaj
10
Červenec 2016
Manětínský zpravodaj
11

Podobné dokumenty

Manětínský zpravodaj 7/2014

Manětínský zpravodaj 7/2014 experti a podnikatelé. Druhé noviny nechtěly být pozadu v poskytování informací svým čtenářům a tak vyšla okamžitě i u nich podobná, senzační zpráva a křivka kulturní návštěvnosti v Manětíně prudce...

Více