VN měnič kmitočtu v teplárně Lublino, Moskva

Komentáře

Transkript

VN měnič kmitočtu v teplárně Lublino, Moskva
SPEL, spol. s r.o. - divize Pohony
Třídvorská 1402
280 02 Kolín V, Czech Republic
tel.: +420 321 579 060, fax.: +420 321 579 040
www.spel.cz
[email protected]
VN měnič kmitočtu v teplárně Lublino, Moskva
Řešení:
- Dodavatel řešení: SPEL, spol.
s r.o. Kolín CZ, moskevská firma
RETEMP a Rockwell Automation
Kanada.
- VN měnič kmitočtu se systémem
automatického
synchronizovaného přepínání
motoru od měniče kmitočtu na
Bypass bez zastavení čerpadla
(synchronous transfer).
- VN měnič kmitočtu
PowerFlex7000 s 18ti-pulsním
usměrňovačem, 750kW, 6kV
- Systém synchronizovaného
transferu (automatický bypass)
představuje cenově výhodné a
elegantní technické řešení pro
postupné spínání a trvalou
regulaci hydraulického systému
s více čerpadly aplikací jen
jednoho měniče kmitočtu.
Výsledky:
- Dopad operací: Úspěšné
uvedení do provozu celého
systému bylo provedeno za
méně než 10 dní.
- Dopad na rozvodnou síť:
Celkové harmonické zkreslení
proudu (THDi) při plné zátěži
bylo naměřeno 2,1% - významně
nižší než garantovaná hodnota
5%.
- Finanční dopad: Výrazně
sníženy investiční a provozní
náklady aplikací VN měniče
Moskevská společnost MosTeploEnergo se vydala cestou snižování
provozních nákladů spolu s modernizací a max. využitím nových technologií
při výstavbě a rekonstrukcích svých tepláren. Cena energie, náklady na
údržbu optimalizaci provozu teplárny jsou spojeny s využitím nových
moderních technologií, především řídícími systémy PLC a spolehlivými
regulovanými pohony, v případě teplárny Lublino v Moskvě pak aplikací
vysokonapěťového měniče kmitočtu pro napětí 6kV.
VN měnič kmitočtu PowerFlex 7000 s funkcí synchronizovaného Bypassu
tvoří elegantní pohonný systém, který snižuje investiční náklady při
současném splnění požadavků na regulovanou soustavu a tedy i předpoklad
pro výrazné úspory energie při provozu teplárny.
Teplárna MosTeploEnergo ve čtvrti Lublino v Moskvě.
Prostředí
V Moskvě mezi listopadem a dubnem
teploty zřídka stoupají nad bod mrazu.
Spolehlivá, trvalá a účinná dodávka tepla je základním požadavkem k zajištění
kvality života místních obyvatel. Poskytovatel tepla, společnost MosTeploEnergo,
vyrábí a zajišťuje jeho dodávky s využitím svých 56 tepláren, včetně teplárny
Lublino na novém moskevském sídlišti stejného jména. Pět hlavních čerpadel o
výkonu 630kW, 6kV zásobuje teplovodem téměř 300,000 obyvatel.
Zadání
Nová teplárna Lublino byla vybudována za účelem k uspokojení zvyšujících se
požadavků zákazníka. Údržba, účinnost, spotřeba energie a nízké harmonické
zkreslení byly také požadovány k zajištění minimálních dopadů na elektrickou síť.
Tradičně, vodní čerpadla v Moskvě byla spínána tzv. „natvrdo“ přímo k síti 6kV.
Tlak a množství vody v potrubí byly udržovány pomocí regulačních ventilů
řazených buď v sérii s čerpadly (metoda škrcení), nebo paralelně k čerpadlům
(odbočná metoda). Zatímco řešení s regulačním ventilem se může jevit zpočátku
jako výhodné, protože potřebuje méně tech. vybavení, jeho neefektivnost a
požadavky na údržbu zvyšují náklady při dlouhodobém provozu. Navíc nízká
mechanická spolehlivost a mechanické a elektrické rázy limitují tuto metodu.
Hlavní čerpadla a motory v
teplárně
SPEL, spol. s r.o. - divize Pohony
Třídvorská 1402
280 02 Kolín V, Czech Republic
tel.: +420 321 579 060, fax.: +420 321 579 040
www.spel.cz
[email protected]
Ke splnění požadované aplikace spolupracoval SPEL, spol. s r.o. s se společností RETEMP v Moskvě, která byla i
hlavním dodavatelem a garantem uvedené akce.
Specifické cíle projektu teplárny Lublino jsou:
- snížit tradiční ztráty ze škrtících ventilů
- zvýšit provozní stabilitu teplárny
- snížit teplotní a mechanické rázy na elektromotor vlivem častého spínání
- minimalizovat harmonické zkreslení a vliv měniče kmitočtu na síť
- snížit spotřebu elektrické energie a náklady s tím spojené
- zajistit návratnost investice v co možná nejkratším časovém období
Řešení
Místo použití ventilů pro řízení
rychlosti pump, průtoku a tlaku
se tým rozhodl použít, jako
nejlepší řešení,
vysokonapěťové měniče
kmitočtu Rockwell Automation
PowerFlex 7000, s 18ti pulsním
usměrňovačem s funkcí
synchronizovaného přepínání
motorů na Bypass
(synchronous transfer).
Měnič kmitočtu PowerFlex 7000
je ideálním řešením pro hladké
a časté spínání čerpadel a
trvalé řízení otáček
asynchronních motorů čerpadel,
protože:
- při rozběhu motoru
měnič kmitočtu
nezatěžuje napájecí
soustavu záběrnými
proudy motoru tolik
typickými při
standardním spouštění
Obrazovka velínu teplárny. Ukázka blokové schéma kotle použitého
čerpadel
v teplárně Lublino
- snižuje mechanický
„šok“ soustrojí při rozběhu, prodlužuje jeho životnost
- umožňuje přesné a řízení technologie díky lepším regulačním vlastnostem hydraulické soustavy s využitím
měniče kmitočtu pro řízení tlaku a průtoku
- díky flexibilitě systému, kdy z jediného měniče kmitočtu jde, pomocí funkce synchronního transferu, řídit více
motorů, dochází k ušetření nákladů za pořízení více měničů kmitočtu
- trvalé úspory elektrické energie při provozu čerpadla na měnič kmitočtu při nižších otáčkách než jsou jmenovité
v porovnání s režim „škrcení“ na výtlaku.
- má všeobecně lepší spolehlivost a udržovatelnost
Měnič kmitočtu PowerFlex 7000 od výrobce Rockwell Automation (Allen-Bradley) je principiálně proudový střídač
s pulzně šířkovou modulací. Tato topologie umožňuje snadné připojení výkonových polovodičů do série kvůli použití na
vyšší napětí (v tomto případě 6kV) bez použití zvyšovacího transformátoru. Tato technologie snižuje množství místa
potřebného k montáži a náklady, a také poskytuje téměř sinusový průběh vstupního a výstupního proudu a napětí.
Řešení systémem synchronního transferu představuje levný a na místo nenáročný způsob pro rozběh a řízení více
motorů pomocí jednoho měniče kmitočtu. Tento systém umožňuje snížit startovací proud motoru a přepínat napájení
motoru mezi měničem kmitočtu a sítí, bez výpadků technologie a zastavování motoru. Ve srovnání s klasickým ručním
přepínáním motoru na Bypass, u kterého bylo nutné přerušit napájení motoru po relativně dlouhou dobu a pokles otáček
vedl až k odstavení technologie. .
SPEL, spol. s r.o. - divize Pohony
Třídvorská 1402
280 02 Kolín V, Czech Republic
tel.: +420 321 579 060, fax.: +420 321 579 040
www.spel.cz
[email protected]
Pro funkci synchronního transferu je nezbytné použít pro každý motor rozvaděč, který obsahuje vakuové stykače pro
spínání motoru na přívod od měniče kmitočtu a nebo na přívod od sítě 6kV, 50Hz, tedy Bypass.
Tato zcela elementární funkce Synchronizovaný přechod na Bypass je velmi často používána a zajišťuje trvalé
požadavky na regulaci všech čerpadel v systému.
Výkonová struktura teplárny Lublino je tvořena soustavou 10kV. Pro napájení měniče kmitočtu s 18pulsním
usměrňovačem je použit isolační čtyřvinuťový transformátor, jehož zapojení a fázové pootočení sekundárních vinutí
potlačuje přenos vyšších harmonických do napájecí soustavy. Hlavní část pohonu tvoří kmitočtu PowerFlex7000 o
jmenovitém napětí 6,3kV. Měnič kmitočtu provádí konverzi vstupní pevné frekvence o daném napětí na výstupní
proměnnou frekvenci s proměnným napětím, čímž řídí otáčky asynchronního motoru čerpadla. Následuje výstupní stykač
s izolačním přepínačem.
Poslední částí před každým motorem tvoří silový rozvaděč. Tato jednotka umožňuje připojit motor buď na Bypass k
napájecí síť nebo na měnič kmitočtu.
Motorová ochrany hlídá motor před jeho přetížením. Oba ruční izolační odpojovače jsou mechanicky spojené a
povládané jednou pákou odpojovače na dveřích rozvaděče.
Celý systém je řízen měničem kmitočtu a PLC instalovaným v jeho řídící části. PLC řídí všechny části synchronního
transferu. Především při aktivaci tohoto režimu a přepínání motoru za chodu od měniče kmitočtu na Bypass musí být
synchronizace mezi napětím měniče kmitočtu a sítě velmi precizně regulována.
Řídicí systém předá kontrolu nad rozvaděčem daného motoru před vykonáním transferu měniči kmitočtu a po vykonání
transferu si kontrolu nad rozvaděčem vezme zpět. Měnič kmitočtu PowerFlex7000 je ideálním pro řešením pokud jde o
průběh a fáze a napětí na motoru při vykonávání synchronního transferu.
Výsledky
Úspěšné uvedení do provozu celého
systému bylo provedeno za méně než
10 dní. Krátká doba byla úspěchem
sehraného týmu zkušených pracovníků.
Tým byl tvořen jedním specialistou od
každé z firem Rockwell Automation,
SPEL a RETEMP.
Zakázka byla předána provozovateli v
listopadu roku 2001. Pan M. Korshunov,
technický ředitel teplárny Lublino, byl
nadšený kvalitou výrobku a znalostmi
inženýrského týmu. Doslova řekl: „Naše
čerpadla byla spuštěna pomocí nového
zařízení a přitom nenastaly vůbec
žádné komplikace. Tento uspokojivý
výsledek odráží dobrou práci SPEL,
RETEMP a Rockwell Automation,. Díky
důkladným testům, které se uskutečnily
v Cambridge v Kanadě, bylo možné
začít s instalací v krátkém čase. Tým
uvádějící zařízení do provozu (John
Lyle, Vladimír Kraft, Michael
Sypchenko) byl špičkový. Jsme velmi
spokojeni s pracemi i s výsledkem.“
Vysokonapěťový měnič kmitočtu PowerFlex7000.
Dne 16. listopadu 2001 RETEMP provedl harmonickou analýzu pohonu na jednom motoru při plné rychlosti a při plné
zátěži. Systém všechny požadavky splnil a mnohdy i s velkou rezervou. Celkové harmonické zkreslení (THDi) bylo při
testování 2,1%, což je o mnoho méně než publikované limity, které udávají THDi ne větší než 5%.
SPEL, spol. s r.o. - divize Pohony
Třídvorská 1402
280 02 Kolín V, Czech Republic
tel.: +420 321 579 060, fax.: +420 321 579 040
www.spel.cz
[email protected]
Po uvedení do provozu pan M. Korshunov, technický ředitel teplárny Lublino, napsal: „Díky použití 18ti-pulsního
usměrňovače jsou vyšší harmonické produkované zpět do rozvodné sítě o hodně menší než dovolují Ruské normy. Tato
instalace vysokonapěťového měniče kmitočtu v teplárně Lublino úplně odstraní všechny možné problémy. Jsme šťastni
za toto excelentní řešení.“
SPEL, spol. s r.o. - divize Pohony
Třídvorská 1402
280 02 Kolín V, Czech Republic
tel.: +420 321 579 060, fax.: +420 321 579 040
www.spel.cz
[email protected]
10kV, 50Hz
Ochrana a jištění
transformátoru
K4
Izolační trnasformátor
900kVA,
10kV/2100V,2100V,2100V
K6
Blokování
dveří,
systém
zámků
DCLR
K6
K4
K5
Výstupní rozvaděč
Měniče kmitočtu
Bypass
Napájení motoru
6kV, 50Hz
Výstupní rozvaděč
Rozvaděč
synchronního
transferu
Bypass
Napájení motoru
6kV, 50Hz
Rozvaděč
synchronního
transferu
K4
K5
VN měnič kmitočtu
PowerFlex 7000
s 18-ti pulzním
usměrňovačem
M1
M2
M3
AC motor,
6kV, 50Hz
AC motor,
6kV, 50Hz
AC motor,
6kV, 50Hz
Schéma jedné části technologie použité v teplárně Lublino.

Podobné dokumenty

Pub. RMD 001_C, December 2011, Reference 1999-2011

Pub. RMD 001_C, December 2011, Reference 1999-2011 Uvedení do provozu 2 ks. VN měničů kmitočtu se systémem synchronního transferu a VN rozvaděčů pro řízení otáček 4 ks. asynchronních motorů čerpadel. VN měniče kmitočtu Rockwell Automation (Allen-Br...

Více

elektrotechnické dílny - Strojírny a stavby Třinec, as

elektrotechnické dílny - Strojírny a stavby Třinec, as Montáže hromosvodů, osvětlení, servis a opravy výtahů Výroba rozvaděčů, rozvodných skříní a ovládacích pultů

Více

MKD-RT Serie

MKD-RT Serie Vlevo nahoře: Zadní panel MKD 1000 - 2000 RT Vlevo dole: Zadní panel MKD 3000 RT Se standardní výbavou sériových rozhraní RS 232 a USB, se sériovým nouzovým vypínacím kontaktem (EPO) a s individuál...

Více

Novinka, která práve prichází na náš trh!

Novinka, která práve prichází na náš trh! kterékoli z těchto sítí, ale i napříč jednotlivými sítěmi. Díky společnému protokolu odpadá jakákoliv jeho konverze při přechodu z jedné sítě do druhé, což samozřejmě zrychluje komunikaci a umožňuj...

Více

Myčky Winterhalter - mycí prostředky

Myčky Winterhalter - mycí prostředky Vlastní vývoj a aplikační postupy Vícečlenný tým odborníků se neustále zabývá dalším vývojem čisticích a mycích prostředků Winterhalter za účelem poskytování řešení na míru dle Vašich potřeb. Nezů...

Více

ke stažení ceník

ke stažení ceník BW nářadí s.r.o. Brdlíkova 288/1e, 150 00 Praha 5 tel. 251 562 640, fax. 257 223 198 mailto:[email protected], www.bwnaradi.cz

Více

Katalog podstolových myček Winterhalter

Katalog podstolových myček Winterhalter Mluví s Vámi, odpovědně a pozorně Obsluha myčky musí být tak jednoduchá, aby nevyžadovala prakticky žádnou pozornost. Díky dotykové obrazovce je manipulace s myčkami řady UC naprosto jednoduchá a n...

Více