Závěrečný účet MCK 2013

Komentáře

Transkript

Závěrečný účet MCK 2013
Návrhna projednáni
orgánusvazku
K8*v&.r**zaÝ
r1čet 7,& r(,k20'3
Wq*Ypy
rsvw&xNý
sweX,sk **b*6,,,Wxkrt*Y*8i {3W{ &sx* ský &.;áwx
*wnu
Rádlo 252,okr.JablonecnadNisou
(podle$I7 zákonač.25012000
Sb. o rozpočtových
pravidlechúzemních
rozpočtů)
1) Úoa;e o plněnípříjmůa výdajůza rok2013
(údaje
v Ke.)
Rozpočet
Upravenýrozpočet
Neinvestiční
transferyod obcí
Příjmyz úroků
30.000,00
ž1tí.imy*
ry||;,tnl
30.050,00
50,00
Rozpočet
Nákup služeb
Platby danía poplatků
Neinvest.hansferyobcím
Službypeněžních
ústavů
Budoqr,haly,stavby
30.000,00
50,00
30.050,00
Upravenýrozpočet
38.000,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0
Skutečnost
30.000.00
253.24
38.253"24
Skutečnost
3.993.00
0
10.000,00
38.000.00
0,00
10.000,00
2.000,00
1.838,00
0
0
YÝtLaie eelkean
s0.000.00
50.000,00
15.771,00
$alr1opříjnťra výdajÍi
19.950,00
|
19.950,00
-14.482.24
(Přeb1'tek(.), ztáta (+)
Stavzákladního
běŽného
účtu:
Výsledekhospcrdaření
zarck2072
389.232,57
KČ
14,482,24
Kč (zisk)
Komentář:
Pro rok 2013byl stanovenpříspěvekkaŽdéz členských
obcíve výši10.000,00,Kě.
Celkem příspěvky: Rádlo_ 10.000,- Kč,
Simonovice- 10.000,Kč,
_
DlouhýMost 10.000,-Kč'
2) Účelovéfondy
DSo netvoříiinéúčelové
fondv.
veřejné
vztahůke státnímurozpočtua ost.rozpočtům
finančních
3) Vyúčtování
úrovně.
státu.Vztahy mezi členskýmiobcemi
závazkyv:ůěi
DSo nemělv roce 2OI3 žádné
byly vypořádány,
4) Majetek DSO
majetek(stavby)v hodnotě35.000,-Kč.
DSo měIv Íoce2013nedokončený
5)
za rok 2013
Zprávao výsledku přezk9u1ání hospodařgníDSo
pověřenýkontrolor
PřezkoumáníDSo za rck2013provedlkarel GrÓger,
krajeve dnechL9.9,20I3aII,2.20I4,
Libereckého
Zánérpřezkoumání:
Nebyt}'zjištěn}'chyby a nedostatky.
hospodařetizarok20l3 je přílohou
PlnézněníZptávyo výsledkupřezkoumání
DSo'
účtu
k závěrečnému
Návrh na usnesení:
gionu
členskýchobcíschvaluje celoročníhospodďení,,Mikrore
starostů
ShromáŽdění
auditorabez výhrad.
Císařskýkámeď. zarok2013 spolu,. ,práňu nezávislého
Vyvěšeno:
Sejmuto:
.i**.r-ru -*
Ing.BělaIvanová
DSo
předsedkyně
í
oDcí\
sÝAztÉ
ooonopoltll
iGMeN
císAňsKt
".**o.on
"-1iů9r
.-j.ť'i;'.1-1?

Podobné dokumenty

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného Projednání poplatků za pronájem nebytových prostor Paní místostarostkaobce informovala o zr,yšujícíse zájem o pronájem nebytových prostor pro konání soukromých oslav a jiných akcí. Navrhla zohledni...

Více

Dva· případy průmyslové otravy trikresylfosfátem

Dva· případy průmyslové otravy trikresylfosfátem , 11apnutí v končetinách a úzkostí. V poslední době mu často brněly ruce a nohy a pobolívalo ho v lýtkách. P.ři chůzi míval pocit, ))jako by neměl maso na nohou a chodilPO holých kostech«. Dne 11. ...

Více