festival and performance summary information

Komentáře

Transkript

festival and performance summary information
setkání 2005
mezinárodní festival divadelních škol
ol
dní fest
ro
ních šk
el
al divad
iv
meziná
f estivalový
bulletin
sPONSORS
Hlavní pořadatel:
Divadelní fakulta Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně
ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla
a divadlem Bolka polívky
a za podpory statutárního města Brna
a Mezinárodního Visegradského fondu
Pod záštitou: České komise pro UNESCO, Českého střediska ITI,
ministra kultury ČR, Polského institutu v Praze,
primátora
Statutárního města Brna a rektora Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně.
setkání
Festival
encounter
2005
Hlavní pořadatel - DIFA JAMU
Mozartova 1, 662 15 Brno, Česká republika
Rektor JAMU
prof. PhDr. Václav Cejpek
Děkan Divadelní fakulty JAMU
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ředitel festivalu
prof. Petr Oslzlý
Festivalová rada
prof. Petr Oslzlý, prof. PhDr. Josef Kovalčuk, doc. Jan Kolegar,
Mgr. David Lobpreis, Alena Stříbrná, Adéla Janěková, Ludmila
Frištenská, Bronislava Krchňáková, Juraj Tedla, Michael Beran,
Kateřina Rylichová
Vedoucí výrobního štábu & supervisor
David Lobpreis & Lucie Sekaninová
Studentský koordinátor
Alena Stříbrná
Zástupce koordinátora
Adéla Janěková
Administrátorka
Silvie Kašparová
Ekonomka
Helena Zdráhalová
Fundraising
Kateřina Rylichová, Ilona Holešínská
Propagace
Michael Beran, Soňa Kalužová
Tiskoviny
Ludmila Frištenská, Jakub Preis, Klára Řebíčková
Off program
Bronislava Krchňáková, Jakub Janoušek
Soubory
Juraj Tedla
a studenti prvního ročníku ADM
Logistika
Martin Maryška
Vedoucí infocentra
Jana Mitrengová
Šéfredaktor festivalového zpravodaje
Silvie Šustrová
Korektor anglické verze
Henry Majer
Korektor české verze
Jitka Páleníková
Výtvarná koncepce
Jan Maroušek
DVEŘE JSOU OTEVŘENY
Festival SETKÁNÍ-ENCOUNTER je letos realizován již po patnácté.
To už řada – dosti dlouhá! Tvoří ji -i se třemi, které zde budou
poprvé - celkem padesát jedna škol. K tomu je nutné připočíst
jejich výukové programy, postupy, styly i koncepce, a z nich
vycházející desítky či stovky inscenací, doprovodných akcí,
událostí... A vše bylo a je uváděno v život stovkami či spíše tisíci
účastníků a nespočtem jejich uměleckých snů a plánů...
Festival se zrodil na začátku devadesátých let z nadšení nad nově
nabytou svobodou, která s sebou přinášela doposud nepoznané
možnosti kontaktů a komunikace s Evropou i světem. Duch
festivalu vznikal z tvořivého varu, který zákonitě provázel radikální
proměnu výuky divadla na Janáčkově akademii vyjádřenou
zrodem nové divadelní fakulty. A v neposlední řadě chtěl program
festivalu naplnit nově přestavěný divadelní prostor školního
Divadelního studia Marta, chtěl využít všech možností jeho nové
variability.
A každá tato vstupní idea, jejichž ještě nepsaná suma vytvářela
jakýsi zárodečný koncept festivalu, se v dalších letech postupně
rozvíjela, či doslova expandovala k novým možnostem
a řešením. V průběhu patnácti let na festival přijíždějí školy
z většiny evropských zemí, ale posléze i ze zámoří. Festival se
časově prodlužoval z jednoho víkendu až do téměř týdenního
časového rozměru. Jeho program se také intenzívně
„zahušťoval“ a v současnosti, v již ustáleném čase pěti dnů, se
pravidelně uskutečňuje okolo dvaceti představení dvanácti i více
divadelních škol.
Toto vnitřní zahuštění však dovoluje také vnější, prostorová
expanze, kterou festival od svého počátku prodělal. Vedle Studia
Marta se představení začala odehrávat také v tzv. Kabinetu Múz,
který do divadelní podoby
adaptovalo HaDivadlo, v roce
1994 festival vstupuje
také do prostor nového
areálu Divadla Husa na
provázku
Centra
e x p e rim e n t á l n í h o
divadla, postupně se však
otevírají i sály Divadla
Bolka Polívky, divadla
Polárka, v loňském roce
přibyl nový „blackbox“
v Pasáži Alfa do něhož se p ř e s t ě h o v a l o H a D iv a d l o.
Vzniklo tak téměř ideální prostorové divadelní prostředí.
Nové možnosti festival získal přesunem Divadelní fakulty do
secesní budovy na Mozartově ulici. Zde se mohly volně rozvíjet
pedagogické a hlavně studentské diskuse, jejichž podoba je stále
nově hledána a zkoušena v různých variantách a obměnách. Zde
je prostorové zázemí pro podobně proměnlivou podobu tvůrčích
dílen, které jsou v patnáctém roce reprezentovány mezinárodním
divadelním Maratonem. A hlavní program je rok od roku také
zahušťován a hlavně obohacován dalšími akcemi, jimiž chce
povětšině domácí škola svým hostům alespoň vzorkem představit
tvůrčí i tvarovou různorodost svých oborů a výukových programů.
Proměny festivalu v průběhu těch patnácti let lze chápat
a pojmenovat jako hledání a otevírání nových možností setkávání
se i nových významových a formálních, tématických
i stylotvorných možností a cest divadelního umění. Podstatou
i smyslem každého setkání i každého divadelního představení
a v nejširším slova smyslu divadla jako uměleckého
i kulturního fenoménu je však především komunikace. Proto
patnáct realizací festivalu Setkání/Encounter je možné nahlížet
a chápat také jako jednu kontinuální dílnu či laboratoř
komunikace.
A dveře této laboratoře jsou již opět otevřené a my všichni, kteří
do nich společně vstupujeme, abychom festival realizovali
a svou tvořivou prací i diváckou účastí naplňovali máme velkou
šanci obohatit již popatnácté míšení, slučování a obohacování
tohoto kontinuálního varu pozitivní komunikace …
Prof. Petr Oslzlý
Ředitel festivalu Setkání/Encounter
a Centra experimentálního divadla v Brně
Vážení přátelé,
vítám Vás srdečně v Brně na Divadelní fakultě Janáčkovy
akademie múzických umění a dovolte mi, abych naši školu
stručně představil.
JAMU byla založena v roce 1947 a od počátku nese jméno
velkého tvůrce moderní hudby Leoše Janáčka. Janáček v Brně žil
a tvořil a mimo jiné se také zasloužil o vybudování i o vysokou
kvalitu uměleckých škol v našem městě.
Od svého založení měla JAMU fakultu hudební a divadelní. Ve
svém vývoji prošla několika etapami, které souvisely
i s proměnami politického klimatu v naší zemi. Měla tedy svá
slavná období, kdy na škole učily významné osobnosti české
kultury a kdy zde také jako studenti vyrůstali jejich
pokračovatelé. Vedle toho ovšem praktiky totalitního režimu
tvrdě zasahovaly i do práce školy a negativně ji ovlivňovaly
metody i možnosti výuky, divadlu zůstaly jen dvě katedry.
K velkému rozvoji divadelních oborů došlo po roce 1989, kdy
byla samostatná Divadelní fakulta obnovena. Postupně zde byly
ustaveny nové divadelní ateliéry, ve kterých je dnes možné
studovat 12 různých oborů, a to na stupni bakalářském,
magisterském i doktorském.
Podařilo se také zrekonstruovat školní divadelní studio Marta,
které jsme v nové podobě otevírali před patnácti lety. Při této
příležitosti jsme uspořádali první setkání divadelních škol, jehož
se vedle naší školy zúčastnili i kolegové z Prahy a Bratislavy.
V dalším ročníku přibyla škola z Lodže a postupně další. Tak se
zrodil velký mezinárodní
festival divadelních škol
S e t k á n í / E n c o u n t e r,
kterého se do dnešního
dne zúčastnily desítky
škol z Evropy i dalších
světadílů.
Hlavním cílem našeho
festivalu je umožnit
inspirativní setkávání
m l a d ý c h d iv a d e l n í k ů
z různých zemí, prohlubovat vzájemného poznávání
a v neposlední řadě také dát podněty ke vzniku nových
přátelství.
Věřím, že toto své poslání vrchovatou měrou naplní i letošní
15. ročník.
Přeji všem krásných 5 dní strávených na naší škole.
prof.PhDr. Josef Kovalčuk
děkan Divadelní fakulty
Janáčkovy akademie múzických umění
Ráda bych vás přivítala na Mezinárodním festivalu divadelních
škol Setkání/Encounter 2005, který právě začíná. Letošní ročník
bude v duchu oslav patnáctých narozenin festivalu pořádaného
Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně. V lidském životě je patnáctý rok života prvním krokem
k dospělosti, ale zároveň i určitým setrváním v dětství. Doufám,
že podobně je na tom i náš festival, který má dětskou hravost,
ale zároveň i „dospěláckou“ zodpovědnost.
Festival získal v tomto roce záštitu České komise pro UNESCO,
Českého centra ITI, Polského institutu v Praze, primátora
Statutárního města Brna a rektora JAMU.
Setkání/Encounter je festival pro vás, naše diváky, hosty,
příznivce a přátele a s tímto vědomím jej také pořádáme. Proto
vám všem přeji příjemný pobyt, příjemnou zábavu a hlavně co
nejpříjemnější vzpomínku na Brno, JAMU a především na
všechny, se kterými se zde setkáte.
Alena Stříbrná
studentský koordinátor
hlavní program
Theaterschool, Amsterdam School of the
Arts AMSTERODAM HOLANDSKO
Společně s dalšími šesti fakultami je Divadelní škola
součástí Amsterodamské školy umění. Škola nabízí
širokou paletu dramatických a tanečních kurzů celkem ve
12 oborech. Studium je čtyřleté a má dvě části. První rok
probíhá všeobecná příprava a následující tři roky jsou
vyhrazeny pro studium hlavního oboru. Student
divadelních oborů se může specializovat na činoherní,
kabaretní, či muzikálové herectví, režii, divadlo pohybové,
jevištní technologii, produkci, dramatickou výchovu nebo
současné hudební divadlo. Každý z oborů má vlastního
uměleckého ředitele, svůj program a metody výběrového
řízení, avšak studenti jednotlivých oborů spolupracují.
Inscenaci vytvořila katedra pantomimy.
http://www.theaterschool.nl/
Monika Haasová
iNCiNCuM
R
Režie: Monika Haasová, Loes van der Pligt
Lucia Luptáková
Scéna: Monika Haasová,
Nathan Fuhr
Hudební poradce:
M a r ic a B u j a k i ,
Hrají: Marcelo Evelini,
I b e l i s s e G u a r d i a,
Monika Haasova
minut
Délka představení: 40
Hra je inspirována Mongolskem, kde autorka strávila měsíc
života. Snaží se najít na jedné straně způsob, jak přenést
ticho a nicotu prostoru do představení, a na straně druhé
přinést do konfliktu dva odlišné světy (západní a východní
kultury).
Ukazuje těžkosti jedné ženy, která se snaží žít svůj život
takový, jaký je. Podmínkami jsou příroda, s kterou denně
žije, a pár lidí, kteří mohou narušit a změnit způsob jejího
žití. Také je to možná jen způsob, jak se vyrovnat s věcmi
okolo ní. A tento způsob jej tvoří zvláštním. Ona ze
způsobu vytváří zvyk a tradici, jak mají věci fungovat, aby
mohla žít.
Autorka pracuje na principu pohybových kontrastů
a reflektuje způsob žití v Mongolsku. Lidé zde jsou totiž
vždy připraveni jít dál, pohnout se z jednoho místa na další.
Stačí jim jen tolik majetku, kolik opravdu potřebují, aby
přežili. Jejich charakter prezentuje jiný svět. Ve chvíli, kdy
mu někdo zkříží cestu svým vstupem, se něco stane. Dojde
k jakési kulturní výměně, která zanechá stopu. Tato stopa
je zvláštní kombinací rozdílných kulturních pochopení.
HADIVADLO
ÚTERÝ 5. DUBNA
14:00, 20:00
Max Rheinhardt Seminar, University for Music
and Performing Arts
VÍDEŇ RAKOUSKO
Seminář Maxe Reinhardta byl založen roku 1929 slavným
divadelním režisérem Maxem Reinhardtem. Ten definuje
divadlo jako místo, kde se mohou skrýt lidé, kteří si tajně
schovali dětství do kapsy, aby si mohli hrát až do konce života.
Jeho myšlenky se staly základnou pro školní výukové metody.
Zároveň se však studijní plán průběžně měnil a přizpůsoboval
současným nárokům. Tradice na jedné straně a uvědomování
si přítomnosti na straně druhé charakterizuje výuku v Semináři.
Kromě klasických předmětů jako hlasová průprava, herectví
nebo masky se klade velký důraz na výuku muzikálových
dovedností, v souladu s rakouskou divadelní tradicí. Škola se
skládá ze dvou kateder: herecké a režijní, které spolu ovšem
úzce spolupracují. V současné době studuje v Semináři
přibližně 60 studentů, z nichž se 10-15 věnuje studiu režie.
Jelikož Seminář Maxe Reinhardta velmi usiluje o intelektuální
výměnu s evropskými a dalšími divadelními školami, udržuje
kontakty s různými akademiemi, školami a festivaly.
http://www.mdw.ac.at
Lars Norén
ÉMONI
d
Režie: Veronica Rignall
Dramaturgie: Prof. PeterRoessler
Scéna a kostýmy: Johannes Leitgeb, Aleksandra Kica
Hrají: Melanie Lüninghöner, Alexander Gier, Monika
Wiedermer, Anton Nouri, Emily Cox, Marina Senckel
Délka představení: 100 minut
Katarina a Frank jsou znechuceni jeden druhým, jejich vztah
trpí, jako by byl svázaný korzetem. Večer před pohřbem
Frankovy matky nechtěli strávit sami ve dvou, a tak pozvali své
sousedy Jennu a Tomase. Ti nastavují hostitelům zrcadlo jejich
neuspokojivého vztahu. Pod vlivem alkoholu se zlomí
nevyznané naděje a potlačované pochybnosti. Z letmého
krácení času vznikne přání, které má změnit životy
zúčastněných a zlomit starý způsob rodinného a manželského
života. Začíná boj o zachování sebe sama, ve kterém musí být
zachováno zdání fungujícího vztahu před druhým párem.
Večer se stupňuje ke hře na právo a křivdu. Hra a skutečnost,
výmluva, nebo podvod sebe samotného?
Postavy hry jsou současně herci, kteří v inscenaci hrají.
CED
ÚTERÝ 5. DUBNA
17:00
The Polish National Film, Television and
Theatre School
LODŽ POLSKO
Filmová škola v Lodži byla založena v roce 1948, Státní
divadelní škola - vedená nejprve Leonem Schillerem - vznikla
v roce 1945. Obě tyto instituce pak v roce 1958 utvořily Státní
filmovou a televizní školu, později Polskou národní filmovou,
televizní a divadelní školu, jednu z nejznámějších filmových
škol na světě.
Lodžská škola má své kořeny ve výukových metodách
vyvinutých Wojciechem Bogusławskim, otcem polského
divadla, který založil Divadelní školu (první v historii země)
v roce 1811. Studují se zde tyto obory: herectví, režie, kamera,
produkce a animace. Studenti herectví se učí jak divadelnímu
herectví, tak specifikům práce před kamerou. Vždyť je to
právě herectví, které utváří minulost i současnost divadla, filmu
a televize. A jsou to herci, kteří jsou hybnou tvůrčí silou. Jsou to
studenti lodžské školy, kteří vytvářejí polské divadlo a film,
pokračovatelé Wajdy, Polańského, Kieślowského, Zanussiho,
M ac h u l s k é h o, H o l l a n d o v é a m n o h ý c h d a l š í c h .
http://www.filmschool.lodz.pl/
F. M. Dostojevský
VIDRIGAJLOV
s
Režie: Janusz Gajos
Domalik
Adaptace: Andrzej
Urszula Bartos
Scéna a kostýmy:
Gęsikowska
Light design: Jolanta Dylewska
Hrají: Mirosław Haniszewski, Ksawery Szlenkier, Mariusz
Ostrowski, Monika Buchowiec, Katarzyna Cynke, Aleksandra
Mikołajczyk, Kamila Klimczak, Kamila Salwerowicz, Łukasz
Pruchniewicz, Iwona Dróżdż, Przemysław Redkowski, Michał
Rolnicki, Grzegorz Sobota, Marcin Janiszewski
Délka představení: 100 minut
Hra založená na vynikajícím románu Fjodora Dostojevského.
Svidrigajlov, přestože ve Zločinu a trestu není hlavní postavou,
v této inscenaci tuto pozici získává.
Namlouvá si Raskolnikovovu sestu Duňu, a tím se objevuje
v Raskolnikovově životě v Petrohradě. Svidrigajlov tajně
vyslechne rozhovor mezi studentem a mladou prostitutkou,
a tak se dozví o vraždě starého majitele zastavárny. V jeho
hlavě se krůček po krůčku rýsuje plán, jak této informace
využít…
Mezi literárními kritiky panuje častý názor, že Svidrigajlov je
svým způsobem Raskolnikovovo alter ego. Taková
interpretace ovšem vede k otázce - co by se mohlo stát muži,
který žije mimo jakékoliv sociální struktury nebo morální
pravidla, a který si je jistý svou vlastní výjimečností?
MARTA
ÚTERÝ 5. DUBNA,
20:00
STŘEDA 6. DUBNA
11:00
The Ludwik Solski State School of Drama in
Cracow
KRAKOV POLSKO
Historie školy se datuje od roku 1946 a vděčí za svoji existenci
nejvýznamnějšímu polskému divadelnímu herci a režisérovi
Juliuszovi Osterwaovi, jehož práce byla silně ovlivněna
Tairovem a Stanislavským. V prvním období existence škola
otevřela tříletý kurz pro budoucí herce, v roce 1949, již pod
jménem Státní herecká škola, byla výuka rozšířena na 4 roky.
Pod současným názvem Státní dramatická škola Ludwika
Solkskiho škola existuje od roku 1955. Studium probíhá na
dvou fakultách herectví a režie. V roce 2002 byla otevřena
dramaturgie.
Historii školy vytvářeli renomovaní herci, režiséři a teoretikové
divadla, kteří se dělí o své znalosti se studenty, stejně tak jako
její absolventi, z nichž mnoho mělo poté velký vliv na rozvoj
divadla v Polsku i v celém světě. Ve škole se vyučují praktické
předměty jako herectví, režie, hudba, scénografie, historie
divadla, drama, filozofie apod., vedené významnými
divadelními osobnostmi.
http://www.pwst.krakow.pl/
Alexandr Ivanovič Vvědinskij
ÁNOČNÍ STROM U IVANOVOVÝCH
v
R e ž ie : B o g d a n
Hussakowski
Hudba: Andrzej
Zarycki
Hrají: Marciej
S k u r a t o w ic z , M a r t a
Gortych, Dagmara Mrowiec, Marcin Kalisz, Marta
Malikowska, Piotr Sieklucki, Aneta Wirzinkiewicz, Katarzyna
Misiewicz, Konrad Kosecki, Dominik Nowak, Dominika
Markuszewska, Adam Szarek, Hubert Bronicki, Andrzej
Rozmus, Tomasz Cymerman
Délka představení: 75 minut
Autor Vánočního stromu u Ivanovových, Alexander Vvědinskij
byl jedním ze zakladatelů literární skupiny Oberiu. Psal hodně
pro děti a dlouhou dobu pobýval ve vězení. Tam také zemřel,
ale ještě předtím napsal Vánoční strom u Ivanovových. Jde o
krátké a vtipné drama. Vtipné a strašidelné.
Děj se odehrává v devatenáctém století, téměř padesát let
před napsáním dramatu. Jeho cílem je syntéza. „Před dávnými
časy, za devatero kopci a devatero údolími…“. Ale na zbytek
už se musíte podívat sami.
POLÁRKA
STŘEDA 6. DUBNA
11:00, 14:00
Department of Theatre, Faculty of Music and
Performing Arts, Bilkent University
ANKARA TURECKO
Bilkent University přijala své první studenty v říjnu 1986.
V současné době na devíti fakultách studuje přes deset tisíc
studentů, mezi nimiž jsou i zahraniční studenti ze 72 zemí.
Během druhého roku výuky byla ustanovena v té době
v Turecku nepříliš častá praxe studentské evaluace hodin
a vyučujících. Fakulta dramatických umění má dvě katedry
herectví a režii. V akademickém roce 2004-2005 na obou
oborech dohromady studuje 70 studentů.
http://www.bilkent.edu.tr
Claude Magnier
BLAISE
Režie: George Antadze
Hrají: Aysegul Alpak, Eda Aydinli, Mustafa Bilgin, Cemil
Buyukdogerli, Asli
Gokcen, Burcu Guner,
Ozgur Kececi, Ozlem
K i r k p a n t u r, O z g e
Mirzali, Pinar Tore, Ipek
Turktan, Esin Belul,
Gizem Koyuncu
Délka představení: 120
minut (15 min. přestávka)
Herci jsou studenty čtvrtého, absolventského ročníku. Režisér
inscenace, původem z Gruzie, vyučuje již osmým rokem na
katedře režie. Inscenace Blaise je komedie.
DIVADLO BOLKA POLÍVKY
STŘEDA 6. DUBNA
17:00
Divadelní fakulta, Janáčkova akademie
múzických umění
BRNO ČESKÁ REPUBLIKA
Studium divadelních oborů existuje na Janáčkově akademii
múzických umění od jejího založení v roce 1947. Zaměřovalo
se na herectví a divadelní režii. V určitých obdobích byla též
zahrnuta dramaturgie a divadelní věda. Po pádu
komunistického režimu v roce 1989 byla obnovena
samostatná Divadelní fakulta. Mnoho dříve nepohodlných
osobností českého divadelního života a představitelů
experimentálních scén se vrátilo, aby zde vyučovali. Rámec
studia byl též zřetelně rozšířen. Fakulta má nyní 11 oborů
studia: režii, činoherní herectví, muzikálové herectví, divadelní
dramaturgii, rozhlasovou a televizní scénáristiku, scénografii,
výchovnou dramatiku pro neslyšící, dramatickou výchovu,
divadelní manažerství, jevištní technologii a taneční
pedagogiku, dále také doktorské studium zaměřené na teorii
divadelní tvorby. Počet studentů se pohybuje kolem 300.
http://difa.jamu.cz/
Tankred Dorst
ERNANDO KRAPP MI NAPSAL DOPIS
f
Režie: Jolana Kubíková
D r a m a t u r g i e : P a v l a Kadlčíková
Scénografie: Marcela
Chylíková
Hudba: David Smečka
Produkce: Markéta
Jeřábková
Hrají: Petra Bučková,
Jan Grundman/Martin
Siničák, Martin Chamer,
Hana Řezníčková, Šárka
Bilíková, Robert Mikluš
Délka představení: 100 minut
Jádrem Dorstovy hry je vztah bohatého a váženého muže
Fernanda Krappa s dívkou Julií, kterou si „koupí„ od jejího
zkrachovalého otce. Do manželského vztahu těchto dvou
osob, založeném na moci a manipulaci ze strany Krappa, se
zaplete třetí postava, zchudlý Hrabě. Milostný trojúhelník,
který se ve hře rozvíjí, je narušen skrývanou žárlivostí i touhou
tuto žárlivost vyvolat. Jak vysvobodit svou vlastní ženu z pout
mileneckého vztahu, a přitom si zachovat tvář
nepodvedeného muže? Jak co nejrafinovaněji skolit svého
nepřítele? Jak se nezaplést do svých vášní, které by nás později
mohly strhnout do víru bezedné a vražedné propasti?
Dramaturgicko-režijní úprava hry vychází jednak z Dorstova
dramatického textu, jednak z povídky Miguela de Unamuna
Celý muž, podle níž Dorst svou hru psal. Inscenace plná vášně,
milostného vzplanutí i „krutoněhy„je podepřena
monstrózními výjevy zmanipulovaného davu, který odkazuje
na davy, jenž zaplňovaly náměstí v Německu třicátých let.
Scénické ztvárnění tohoto dramatu výrazně podtrhuje
autorská hudba, která se opírá o konkrétní textovou úpravu,
a pomáhá tak zvýraznit atmosféru hry, jejíž postavy se pod
silou vlastních vášní nezadržitelně řítí tam, odkud již není
žádného návratu.
MARTA
STŘEDA 6. DUBNA
20:00
Folkwang University Essen
ESSEN NĚMECKO
Folkwang Hochschule byla založena roku 1927 na místě
starého opatství ve Werdenu, na předměstí Essenu. Je jednou
z pěti nejvýznamnějších škol dramatického umění v Německu
a svou proslulost si získala zejména díky katedrám hudby
a tance. Vzdělávací programy nejsou zaměřeny pouze na
jednotlivé obory umění, ale otevírají se také rozdílným
kulturám a vlivům na tvůrčí potenciál studentů. Tuto myšlenku
podporuje zejména fakt, že zde studuje množství
zahraničních posluchačů, přičemž na škole působí také
zahraniční lektoři z Izraele, Ruska, Spojených států či Velké
Británie. Pro školu je jedním z nejdůležitějších cílů vzdělávat
své studenty k samostatnosti a kreativitě. Kromě samotného
studia se zde každoročně koná velká Shakespearovská
přehlídka.
http://www.folkwang-hochschule.de
podle Williama Shakespeara
eIN STÜCK. HAMLET.
Režie a dramaturgie: Maren Wegner
Scéna: Kathrine von
Hellermann
Kostýmy: Grit Gross
Hrají: Oliver ElF a y o u m y, F a b i a n
S a t t l e r, S o n ia
H a u s s é g u y, D a n ie l
Flieger
Délka představení: 60 minut
Představení „Ein Stück. Hamlet.“ chce položit několik otázek
jedné z nejznámějších her světové literatury: Shakespearovu
Hamletovi.
Jak hrát Hamleta? V naší době? Jak mají mladí lidé, herci,
režisér, scénografové nalézt svou vlastní cestu, jak se s touto
hrou vypořádat?
Jak pracovat na textu? Jak se přiblížit postavám?
Jak se s těmito otázkami vyrovnat? Možná bychom je mohli
zahrát?
Jak spolu tyto otázky souvisí?
Co je divadlo? Jaká je jeho funkce? Co divadlo zmůže?
Co zmůžou herci? Co zmůžou lidské bytosti? Co lidské bytosti
dělají? Co dělají herci? Jaké je propojení mezi hercem a
postavou? Kdo hraje roli?
Co je realita? Co je pravda? Co je zdání? Co je bytí? Co je
hraní? Kdo je Hamlet, princ dánský?
A co je „Hamlet“,nejdiskutovanější hra?
Být či nebýt? Nachází se zde ještě vůbec úplný příběh? Nebo
jen témata? Kusy a kousky? Nachází se zde vůbec ještě něco
kompletního? Nebo jen kousky? Stücke.
Ein Stück Hamlet.
HADIVADLO
ČTVRTEK 7. DUBNA
11:00,14:00
Theatre Arts Department, Faculty of Arts, Tel
Aviv University
TEL AVIV IZRAEL
Katedra divadelních umění na Univerzitě v Tel Avivu je
nejstarším, největším a nejvýznamnějším komplexním
divadelním studijním programem v Izraeli. Byla založena roku
1957 díky Fulbrightovu grantu od vlády USA. Fakulta a její
absolventi se podílejí na směřování izraelského divadla a již
skoro padesát let mají obrovský vliv na izraelskou divadelní
kulturu. 400 studentů studuje v bakalářských, magisterských
a doktorských programech nejrůznější obory, včetně divadelní
teorie a historie, režie, herectví, jevištní technologie,
kostýmního návrhářství, dramatické výchovy, dramaturgie
a scenáristiky
http://www.tau.ac.il/arts/
Sivan Cohen
OKNA
Režie: Siva n Cohen,
Shimon Levy
Dramaturgie: Shelly
Zer-Zion
Scéna a light design:
Meirav Sedlinsky
Kostýmy: Pazit GatHerecká spolupráce:
Segal
Rivka De-Laraina
Asistent režie a produkce: Rakefet Rubin
Hraje: Sivan Cohen
Délka představení: 60 minut
„Realita“ sedí za počítačovou obrazovkou a vysílá svou
„Virtualitu“, svůj virtuální obraz na výpravu mezi objevujícími
se okny. Co hledá? Kdo ví? Ale nachází toho mnoho. Každé
otevřené okno otevírá jiné okno k nekonečnu. Ophelia otvírá
okno k Mashe, která otvírá okno ke „Dvojitému rande“, které
otvírá okno k proroku Deborah, který otvírá okno
k neuvěřitelnému výprodeji… Ale co to spojuje? Kdo si to
pamatuje? Existuje tolik textů, všechno je zdokumentováno,
nahráno a připraveno k použití. Čím více textů existuje, tím
méně zůstává z vás. Ale jak se dá ztratit a najít identita?
„Realita“ a „Virtualita“, autorka a herečka, dvě, které jsou
jedna, se nepoddávají beznaději a dále hledají. Kousek už našly
a ještě kousek nalezen nebyl.
Spousta postav. Ale jen jedna herečka. Spousta oken, která
jsou nacpána do malého a intimního prostoru.
Divadelní fakulta, Vysoká škola múzických
umění
BRATISLAVA - SLOVENSKO
VŠMU byla založena v roce 1949 v Bratislavě a svou
šestapadesátiletou existencí se stala základním pilířem
uměleckého školství na Slovensku. Od svého založení prošla
mnohými změnami. V současnosti má tři fakulty: činoherní
a loutkářskou, hudební a taneční a filmovou a televizní.
Činoherní a loutkářská fakulta poskytuje teoretické i praktické
základy v oblasti režie, herectví, dramaturgie, scénografie
i loutkářské tvorby a divadelní vědy. Pedagogy fakulty jsou
výrazné, umělecky a vědecky činné osobnosti, jejichž
podstatnou část tvoří aktivní umělci z řad Slovenského
národního divadla, kteří svou tvorbou formují umělecký profil
slovenského divadelního umění. Fakulta získala postupně
významné renomé i v mezinárodním kontextu, především díky
pořádání mezinárodního festivalu divadelních škol Projekt
Istropolitana.
http://www.vsmu.sk
Witold Gombrowicz
y VONNA, PRINCEZNA BURGUNDSKÁ
Režie: Maja Hriešik
Dramaturgie: Roman
O l e k š á k , E m í l ia
Luptáková
Scéna a kostýmy:
Katalin Bujnová
Hudba: nylon union
Produkce: Sabina Borská, Kristína Stellerová
Hrají: Rita Bancziová, Júlia Horváthová/Lívia Sabolová, Eva
Kerekesová, Michal Kubovčík, Judita Laxová, Štefan
Martinovič, Martin Meľo, Csaba Mokány, Táňa Pauhofová,
Stanislav Staško
Délka představení: 90 minut
Není ošklivá. Ani duševně není omezená. A vůbec, nezdá se
být horší než většina děvčat. Přesto je v její konzistenci nějaký
nešťastný prvek, který způsobuje, že včera neměla úspěch, že
ho nemá ani dnes a že ho nebude mít ani zítra: Yvonna symbol nejslabšího, symbol těch, kteří se neumějí bránit.
Yvonna byla, je a navždy zůstane obětí. Nezáleží na tom, v jaké
společnosti se nachází, vždy a všude je objektem ponižování,
vyžívání se v přesile - moci, síly, idiotismu, sex appealu… Pro
Yvonnu neexistuje vysvobození, spasí ji jedině smrt. Protože
dokud žije, její bezedné utrpení bude všem okolo
donekonečna připomínat nesmyslnost lidské existence. Ano, je
v tom jakási zvláštní, pekelná dialektika. Takové perpetum
mobile; jako kdybychom na tyč přivázali psa a kočku - pes honí
a straší kočku a kočka straší a honí psa. A celé se to šíleně točí.
Ale navenek: ticho jako v hrobě… Hororová komedie Witolda
Gombrowicze.
CED
ČTVRTEK 7. DUBNA
17:00
Department of Performing Arts, Faculty of
Culture and Services, Helsinki Polytechnic
Stadia
HELSINKY FINSKO
Helsinki Polytechnic Stadia (založeno 1996) je víceoborovou
institucí pro vyšší vzdělávání, podporovanou městem Helsinky.
Její fakulta kultury a služeb nabízí výuku v sedmi rozdílných
programech včetně dramatu a divadla. Ke čtyřletému studiu se
ročně hlásí až 200 studentů, z nichž je přijato průměrně 30.
Mimo jiné je možno studovat obory scenáristika a režie,
dramatická výchova a herectví. Fakulta zdravotní péče
a sociálních služeb je prostorem pro aplikované drama,
fungující jako terapeutické, výchovné a sociální. Fakulta se
podílí na několika evropských divadelních projektech v rámci
výměny studentů a každoročně se účastní několika
mezinárodních událostí a konferencí.
http://www.stadia.fi
Nina Rinkinen
ALŠÍ
d
Režie a dramaturgie:
Zvukové efekty:
Hrají: Kimmo
Hämäläinen
Délka představení: 60
Nina Rinkinen
Pauliina Ojala
Tä h t i v i r t a ,
Katja
minut
Komedie o vztazích využívající principy animace a pantomimy.
Ve hře se nemluví a je velmi blízká pantomimě. Jedním ze
zdrojů inspirace pro tvůrčí kolektiv byl film Sylvaina Chometa
„Trio z Belleville“. Další je studie toho, jak se reální herci můžou
přiblížit animovaným postavičkám. Postavit animaci jako styl
na jeviště bylo náročné, ale zároveň to hře dodalo svěží a
osobní nadhled. Inscenace je komická a zároveň velmi
odhalující a dojemná. Další pokládá divákům otázku: Proč jsou
vaše vlastní nedokonalé kvality tak roztomilé a sladké, když
u jiné osoby jsou tak otravné?
Hra začíná běžnými rutinami normálního rána. Každý den se
všechno odehrává podle stejného schématu, dokud jej
neočekávaná událost nevyhodí ze zajetých kolejí. Co se stane
se vztahem, když jeden chce porušit veškeré zvyky a ten druhý
se je snaží zachovat?
Inscenace vtipně odhaluje situaci, kdy tráva začíná vypadat
zeleněji na té druhé straně plotu. Základními tématy hry jsou
nevěra, nespokojenost a sexuální svoboda. Toto téma je
aktuální, protože v moderní společnosti se vztah zdá být na
jedno použití. Téma v kostce by mohlo znít: „Dokonalí lidé
neexistují“.
MARTA
ČTVRTEK 7. DUBNA
17:00, 20:00
Outward Actor's Technique Laboratory
HOMOEXPRESUS of The Boris Shukin Theatre Institute
MOSKVA RUSKO
The Vachtangov school - The Boris Shchukin Theatre Institute
existuje již devadesát let. V listopadu 1913 vytvořila skupina
moskevských studentů divadelní studio a požádala budoucího
velkého ruského režiséra Evgeny Vachtangova, aby se stal
jejich vůdcem.
Všichni členové profesorského sboru jsou absolventy školy,
což pomáhá přenášet Vachtangovovo učení a výukové
postupy z jedné generace na druhou. V Institutu je možno
studovat dva obory - herectví a režii. Ve čtyřletém denním
studiu se studenti věnují odborným a všeobecným předmětům
- herectví, jevištní řeči, pohybu, tanci, rytmice, filozofii,
dějinám umění apod. Katedra režie funguje od roku 1959.
Malé skupiny (obvykle 5-6 lidí) denních studentů jsou
propojeny s většími skupinami z hereckého oddělení. Kromě
předmětů vyučovaných na hereckém oddělení zahrnuje
studium režisérů hodiny teorie a praxe režie, základy analýzy
dramatického textu, základy manažerství, úvod do těsnopisu
a základy použití zvuku a hudby v divadle. Před ukončením
studia studenti obou kateder předvádějí svá absolventská
představení.
The Boris Schukin Theatre Institute získal řadu cen a ocenění
na národních i mezinárodních festivalech: ve Španělsku,
Venezuele, České republice, Brazílii, Petrohradě apod.
A samozřejmě v Moskvě.
sVĚT VĚCÍ
Andrey Schukin
Režie: Andrey Droznin,
Choreografie: jazzdance Irina Filippova, rytmika - Helene
Druzhnikova
Hrají: Svetlana Kolpakova, Egor Ravinsky, Aleksey Nesterenko,
Semen Shteinberg, Aleksey Samoilov, Aleksandra
Shidlovskaya, Natalia Dufres, Maria Kaznacheeva, Dmitry
Gizbrecht,Vladimir Feklenko, Rushan Iksanov, Diana
Khabibulina
Délka představení: 90 minut
„Svět věcí„ je plastickou fantazií o vztahu mezi lidmi
a neživými věcmi. Tato inscenace, vytvořená Katedrou plastiky
je nestandardního, originálního žánru. „Svět věcí„ výmluvně
vypovídá o tom, jak pohyb těla, gesto, které se na první pohled
zdá nedůležité, může někdy znamenat více, než ta
nejvybranější slova. Naši mladí herci jsou například schopni
vyprávět dramatické, dojemné a něžné příběhy setkání a lásky
jen s pomocí plastických výrazových prostředků. Profesoři
a učitelé katedry jsou přesvědčeni o tom, že všechny neživé
věci mají duši a mohou žít svůj život. Každý to může vidět.
Vlajka se může změnit ve vodní vír nebo šaty osamělého
poutníka, obyčejný věšák v motýla nebo hvězdu, míče mohou
zpívat a plastové nádobí ožít.
Dalším důležitým detailem je hudební zarámování inscenace,
které se pohybuje od klasické hudby až po super moderní, což
dotváří celou kompozici.
DIVADLO BOLKA POLÍVKY
PÁTEK 8. DUBNA
14:00, 20:30
Divadelní fakulta, Akademie múzických umění
PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA
Jako vysoká škola byla Akademie múzických umění založena
v roce 1945. V současné době se dělí na tři samostatné
fakulty: hudební (HAMU), filmovou (FAMU) a divadelní
(DAMU). Divadelní fakulta je rozdělena na činoherní větev
a katedru alternativního a loutkového divadla. V rámci
činoherní větve je možno studovat herectví, režii
a dramaturgii. Větev alternativního a loutkového divadla je
zaměřena na výchovu herců, režisérů, dramaturgů
a scénografů s vyhraněnějšími zájmy. Katedry scénografie,
produkce a výchovné pedagogiky působí samostatně, ale
v těsných vazbách na ostatní soubory i mimo fakultu.
http://www.damu.cz
Ivan Vyrypajev
kYSLÍK
Režie: Peter Chmela
Dramaturgie: Daniel Přibyl
Produkce: Bohda na
Hrají: Anna Bubníková,
Štěpánková, Pavlína
Václav Jiráček, Pavol
W ie s n e r, M ic h a e l a
Délka představení: 90 minut
Kolenová, Lenka Stárková
Martina Sľuková, Klára
Štorková, Richard Fiala,
Smolárik, Josef
Bendová
Žila byla dívka Saša. Narodila se v sedmdesátých letech
dvacátého století ve velkém městě. Chodila do školy,
studovala na univerzitě, potom si vzala člověka, kterého měla
ráda. Žil byl kluk Alexandr. Narodil se v sedmdesátých letech
dvacátého století v malém městě. Chodil do školy, studoval na
univerzitě, rodinu neměl. A přišlo dvacáté první století. Tak to
jsou Saša a Saša, lidé třetího tisíciletí. Zapamatujte si je jako
starou fotografii. Je to generace lidí, na jejichž hlavy se kdesi ve
vesmíru závratnou rychlostí řítí obrovský meteorit.
Inscenace Kyslík je pokusem o propojení divadelního
představení a klubového koncertu. Divadlo se tu maskuje za
současnou taneční párty - skládá se z deseti obrazů,
hudebních čísel, jejichž volné propojení tvoří jednoduchý
příběh.
CED
PÁTEK 8. DUBNA
17:00
Academy of Drama and Film
BUDAPEŠŤ MAĎARSKO
Academy of Drama and Film v Budapešti má více než
stočtyřicetiletou tradici ve výuce umění. Učí zde přední
maďarští divadelní a filmoví profesionálové, což je
dlouholetou tradicí: znalosti a profesní zkušenosti se předávají
z generace na generaci. Academy of Drama and Film je
jedinou institucí v Maďarsku, která poskytuje univerzitní
vzdělání v oblasti filmu, divadla a televize. Považuje za svůj
hlavní úkol školit a dále vzdělávat jednotlivce s hlubokým
pochopením pr o umění a vysokým sta ndardem
profesionálních znalostí a dovedností v daném uměleckém
oboru. Studijní plán je založen na intenzivní profesionální
práci na bázi workshopu. Univerzita produkuje vlastní
divadelní představení; filmy a televizní programy vytvářené
studenty jsou pravidelně vysílány Maďarskou televizí. Mezi
divadelní studijní programy patří herectví, režie nebo divadelní
věda.
http://www.filmacademy.hu
Euripidés
NDROMACHE, ALKÉSTIS
a
Režie: Lukáts Andor
Dramaturgie: Gáspár Ildikó
Hudba: Kiss Erzsi
Hrají: Kovács Olga,
Mészáros Tibor, Nagy
Dorina, Andrássy Máté,
Ádám, Krisztik Csaba,
Délka představení: 2 x 50
N e m e s Va n d a,
Cecília, Martinovics
Nagy Péter, Tompa
Sipos Vera, Barnák László
minut (15 minut přestávka)
A n d r o m ac h e a A l k e s t is z a s t u p u j í v ě č n é
a podstatné tragédie dramatické literatury. Poeticky
zpracovávají základní otázky lidské existence, její všeobecné i
osobní prvky, a jsou klíčem nejen k dramatické literatuře jako
takové, ale také k principům věčných lidských pochybností.
Divadlo by mělo tyto zachované poklady v podobě antických
tragédií uctívat. Podle mé zkušenosti se divadla uvádění těchto
her bojí, podobně jako umělecké školy. Věřím, že v řeckých
tragédiích leží základy dramatické literatury: např. původ
Shakespearova Hamleta je možno hledat v Euripidově
Oresteovi. Tyto tragédie jsou tedy nesmírně důležité ve výuce
herců a režisérů.
Měli bychom právě těmito tragédiemi začínat, jelikož jejich
pochopení rozšiřuje naše pole zájmu a také mohou sloužit
jako solidní základ. Pro ty, kteří mají zájem a dávají pozor, jsou
Euripidovy tragédie zdr ojem nesmír né hodnoty.
(Andor Lukáts, režisér)
MARTA
PÁTEK 8. DUBNA
20:00
SOBOTA 9. DUBNA
11:00
Mezinárodní divadelní MARATON mladých tvůrců
CED, SOBOTA 9. DUBNA, 15:00
V letošním roce se festival Setkání/Encounter 2005 stává
i jedním z míst, kde se představí účastníci mezinárodního
Maratonu mladých tvůrců. Jde o společnou aktivitu několika
evropských festivalů divadelních škol.
Základním principem Maratonu je, že každý ze zúčastněných
festivalů připraví malé představení pro 2-3 herce v rozsahu
kolem třiceti minut a s tímto představením se zúčastní dalších
festivalů, které tvoří síť Maratonu.
Představení budou předvedena za sebou s menšími přestávkami
na přestavbu.
V Brně se Maratonu zúčastní:
ACT FESTIVAL, BILBAO, ŠPANĚLSKO - BIZKAIA THEATRE
SCHOOL BAI
Was Monna Lisa una lámpara?
H r a j í : U n a i I z q u i e r d o, S a i o a F e r n á n d e z
Počínaje mýty, které opřádají malbu geniálního Leonarda da
Vinciho, vytváří tato inscenace své vlastní pochybnosti ohledně
hry na herectví. Dva restaurátoři, dva přátelé, dva performeři,
kteří se v závěru namaskují za Monnu Lisu. Pohádka o nevšední
transgresi.
ENCOUNTER, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA - JAMU
Childhood
Hrají: Eva Kodešová, Robert Mikluš, Radomír Švec
Režie: Jiří Honzírek
Dětství je nejdůležitější částí lidského života. Utváří charaktery
a vytváří předpoklady pro vývoj lidí. Přijďte se na tuto hru
podívat a porovnat mládí v západní a východní Evropě.
I Ts F E S T I VA L ,
AMSTERODAM,
HOLANDSKO
SCHOOL FOR NEW
D
A
N
C
E
DEVELOPMENT
(SNDO),
AMSTERDAM
This is not a Romantic
Duet
Hrají: Guillem Mont de
Palol, Maria Ma vridou
This is not a Romantic Duet vytváří tělesnou řeč vycházející
z tepla a bezpečí lidských situací. Co se to děje uvnitř mě, díky
č e m u ž s e p o h n u ? M ů ž e m e k o n t r o l o v a t e m oce? Od reálna k abstraktnu teplo mizí
a objevuje se hrubost. Přijďte si prožít toto taneční představení
plné emocí.
NSDF, SCARBOROUGH, ANGLIE - DARTINGTON
COLLEGE OF ARTS
Tea without Mother
Hrají: Joe Mapson, Lynnette Oakey, Mark Stephens, Anna
Stewart
Pomalu ji tlačí za sebou. Jemně jí otevře záda, vytáhne její kabel
a zapojí ji. Ptáčník, stolník a dívka jménem Steve se pokoušejí
přijít na tajemství neobyčejné matky v tomto absurdním příběhu
odehrávajícím se ve světě bez počasí.
Navštivte Mezinárodní maraton mladých tvůrců na
následujících festivalech:
22.-23. března 2005
NDSF Scarborough, Anglie
9. dubna 2005
www.ndsf.org.uk
ENCOUNTER Brno, Česká republika
3.-4. července
www.jamu.cz
ACT Bilbao, Španělsko
1.-2. července 2005
www.bai-bai.net/act
ITs FESTIVAL, Amsterodam, Holandsko
3.-4. července 2005
www.itsfestival.nl
ITs FESTIVAL, Brusel, Belgie
31.7. a 1.8. 2005
www.itsfestival.be
THEATER AAN ZEE, Ostende, Belgie
4.7. srpna 2005
www.theateraanzee.be
EDINBURGH FRINGE, Edinburgh, Skotsko
www.pendfringe.co.uk
? - ? srpna 2005
CURACAO, Nizozemské Antily
www.lunablou.org
pODĚKOVÁNÍ
Mezinárodní festival divadelních škol Setkání/Encounter 2005
vznikl za podpory Magistrátu Statutárního města Brna
a International Visegrad fondu, kteří nás podpořili ve značné
míře a patří jim za to velký dík. Rádi bychom také poděkovali
našim příznivcům a spolupořadatelům, kterými jsou na straně
jedné divadla, jmenovitě Divadlo Bolka Polívky, Centrum
Experimentálního Divadla (Husa na provázku a HaDivadlo),
Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“- Divadlo
Polárka, Divadlo Marta a na straně druhé firmy, které se
rozhodly nás podpořit. Těmito firmami jsou: společnost
ELSEREMO, a.s. Divize TA Újezd u Brna, jež nabízí kompletní
služby při novostavbách, rekonstrukcích, opravách i dílčích
dodávkách v oblasti jevištních technologií, scénického
osvětlení, regulace scénického osvětlení, akustiky,
vzduchotechniky, hydraulických zařízení, elektroinstalací
a interiérů; GTS International specializující se především na
možnosti výhodného cestování studentů a individuálních
cestovatelů, jako cestovní kancelář je jednou z největších na
českém trhu a je členem celé řady mezinárodních a národních
institucí, např. International Airline Transport Association,
ISTC, Asociace cestovních kanceláří; Královský pivovar
Krušovice a.s., jeden z nejstarších a největších pivovarů
v Čechách, Královský pivovar je dnes v České republice na
5.místě mezi výrobci piva; firma Red Bull podporující nás
formou věcného plnění v podobě nealkoholického
energetického nápoje, jenž „ n á m d á v á k ř í í í í d l a “ ;
společnost Jar oslav
Šťavíček - Interra
orientující se převážně
na podzemní stavitelství
C r y s t a l i s , s . r. o.
distributor stolní vody
a společnost AutoCont
CZ a.s., patřící mezi
nejvýznamější v
dodavatele informačních
a komunikačních technologií v České republice.
V oblasti tiskových materiálů náš festival podporují již několik
let firmy SAGITTA, s.r.o. jež je jedním z nejvýznamnějších
českých velkoobchodů s oční optikou, ve spolupráci s firmou
Artiq, v.o.s., která se sama prezentuje jakožto továrna na
reklamu a počítače, a to prostřednictvím tisku plakátů a obálek
na bulletin, který právě držíte v ruce (což je dostatečný důkaz
dobré a kvalitní práce této firmy), i firma CatCut, specialista na
velkoplošné tisky nás již v minulých letech podpořila tiskem
plakátů - city lightů. Novým donátorem je v letošním roce firma
Old Print, s.r.o. zhotovující pro potřeby festivalu bulletin, jeho
předtiskovou přípravu i samotný tisk, což jsou jedny z mnoha
aktivit (poradenský servis, grafické návrhy, tisk, speciální
úpravy, knihařské zpracování), které tato firma nabízí.
Pomoc v oblasti propagace Festivalu Setkání/Encounter 2005
nám poskytly firmy CZECHINTER s.r.o., která je aktivní v oblasti
m a r k e t in g o v ý c h , p r o p a g a č n í c h , r e k l a m n í c h ,
zprostředkovatelských a jiných služeb, nabízí mimo jiné i
reklamu na velkoplošných obrazovkách v Brně, jejímž
prostřednictvím budeme prezentovat náš festival i my; Snip &
co., reklamní agentura, nám zabezpečuje distribuci plakátů do
městské hromadné dopravy v městě Brně; euro AWK, s.r.o.
investor v oblasti venkovní reklamy, nám poskytuje reklamu
v city-light vitrínách. Předmětem činnosti Palacecinemas je
provoz vícesálových kin a služeb s touto činností spojených,
v našem případě je nám nabízena možnost prezentovat
festival v předsálích multiplexu.
Tvůrčí tým festivalu
I VF Fact sheet
Date of Establishment: 9 June 2000, Štiřín (Czech Republic)
International
Visegrad Fund
Member States:
Czech Republic, Hungary, Poland
and Slovakia
Governing Bodies:
Conference of Ministers of
Foreign Affairs
Council of Ambassadors
Executive Body:
Executive Director (Andrzej Jagodziński)
Administrative Body:
Secretariat
Seat of the Secretariat: Drotárska cesta 46, 811 02
Bratislava, Slovakia
The mission of the International Visegrad Fund is to
pr omote the development of closer cooperatio n
between the Czech Republic, Hungary, Poland and
Slovakia and strengthening of ties between these states.
In other words, to promote regional cooperation among
t h e V is e g rad c o u n t rie s t h r o u g h s u p p o r t in g t h e
development of common cultural, scientific research,
educational projects, exchanges between young people,
promotion of the tourism and cross-border cooperation.
The budget of the Fund is created by equal annual
contributions of all Member States. Beginning in 2005,
Member States agreed to contribute EUR 750.000 each,
providing a total budget of EUR 3.000.000.
IVF Programmes
1. Standard Grants (budget of 1.690.000 EUR)
- for the projects of cooperation between subject from V4
countries
- deadline: March 15
and September 15
- minimum amount of
the grant is 4.001 EUR
2. Small Grants (budget
of 448.000 EUR)
- for the projects of cooperation between subject from V4
countries
- deadline: March June 1, September 1
and December 1
- maximum amount of grant is 4.000 EUR
3. Visegrad Scholarships Programme
(budget of 387.000 EUR)
- for post-master studies
- deadline: January 31
4. Visegrad Strategic Programme (budget of 200.000 EUR)
- for important, long-term strategic projects (see the list of
priorities for the year 2005)
- deadline: March 31
All applications must be done only in English.
Results of applications selection process (status October 19, 2004)
Year
Grant Applications
RequestedAmount
Granted Anount
Grants
Scholarschip
Applications
Awarded
Scholarschips
2000
2001
2002
2003
2004
263
469
475
639
645
8 677
12 122
7 743
9 699
583
811
000
406 317 1 523019 1 924
594
942
9 463 955
2 081
917 2 090168
26
89
144
203
272
N/A
N/A
N/A
61
100
N/A
N/A
N/A
27
35
Detailed information is available at www.visegradfund.org
e-mail: [email protected]
http://www.visegradfund.org
[email protected]
tel:+4212 67207111, fax:+421259354180,
The International Theatre Marathon of Young Makers
CED, SATURDAY 9th APRIL, 15:00
This year our festival Setkání/Encounter 2005 also becomes one
of the places, where the participants of international Marathon
of Young Makers are going to introduce themselves. Marathon
is a common activity of a number of European theatre school's
festivals.
Each of the participating festivals is going to prepare a small
production for 2-3 actors, about half hour long and with this
production they are going to participate at other festivals
creating the web of the Marathon.
The productions are going to be performed along with a small
intermissions for a transformation of the set.
In Brno the participants are:
ACT FESTIVAL, BILBAO, SPAIN - BIZKAIA THEATRE SCHOOL
BAIWas
Monna Lisa una lámpara?
With: Unai Izquierdo, Saioa Fernández
Starting from the myths that surround the painting of genius
Leonardo da Vinci, this piece creates its own doubts about the
acting game. Two restores, two friends, two performers who
finally will disguise themselves as Monna Lisa. A fairy-tale about
a remarkable transgression.
ENCOUNTER, BRNO, CZECH REPUBLIC - JAMU
Childhood
With: Eva Kodešová, Robert Mikluš, Radomír Švec
Childhood is the most important part of a human life. It
constitutes characters and creates presumptions for the
development of people. Come to see this play and compare
West and East European youth.
I Ts F E S T I VA L ,
AMSTERODAM,
HOLLAND - SCHOOL
FOR NEW DANCE
DEVELOPMENT
(SNDO),
AMSTERDAM
This is not a Romantic
Duet
With: Guillem Mont de
Palol, Maria Mavridou
“This is not a Romantic
Duet“ creates a physical
speech coming from the warmth and safety of human
situations. What happens inside me that makes me move? Can
we control emotions? From real to abstract, warmth disappears,
roughness appears. Come experience this dance piece full of
emotions.
NSDF, SCARBOROUGH, ENGLAND -DARTINGTON
COLLEGE OF ARTS
Tea without Mother
With: Joe Mapson, Lynnette Oakey, Mark Stephens, Anna
Stewart
He pulls her along slowly behind him. He gently tilts her back,
unwinds her cable and plugs her in. A bird-man, a butler and
a girl called Steve all try to discover the secrets of an
extraordinary mother in this absurdist tale set inside a world
without weather.
Visit the International Young Makers Marathon at the
following festivals:
22.-23. March 2005
NDSF Scarborough, England
www.ndsf.org.uk
9. April 2005
ENCOUNTER Brno, Czech Republic
www.jamu.cz
3.-4.June 2005
ACT Bilbao, Spain
www.bai-bai.net/act
1.-2. July 2005
ITs FESTIVAL, Amsterodam, Holland
www.itsfestival.nl
3.-4. July 2005
ITs FESTIVAL, Brusel, Belgium
www.itsfestival.be
31.7. and 1.8. 2005
THEATER AAN ZEE, Ostende, Belgium
www.theateraanzee.be
EDINBURGH FRINGE, Edinburgh, Scotland 4.7. August 2005
www.pendfringe.co.uk
? - ? August 2005
CURACAO, Netherlands Antilles
www.lunablou.org
Academy of Drama and Film
BUDAPEST HUNGARY
The Budapest University of Drama and Film is over 140 years
old with a long-standing tradition in arts education. The best
of Hungary's theatre and film profession teach at the
University. This has been a longstanding tradition at this
University: artistic knowledge and professional experience has
been passed on from generation to generation by active
members of both professions who head the artistic tuition of
the students. The University of Drama and Film is the only
university level institution in Hungary which provides
university-level degrees in the areas of film, theatre and
television. It considers its primary task to train and further
educate individuals with a sound appreciation and
understanding of the arts and a high standard of professional
knowledge and skill in their respective artistic fields. The
curriculum is based upon intensive professional workshopstyle
work. The University produces its own theatrical productions,
educational films and television programs produced by the
students of the University. They are regularly broadcasted on
Hungarian Television.
Among theatre curriculums belong acting, directing and
theatre research.
http://www.filmacademy.hu
Euripides
NDROMACHE,
a
ALKÉSTIS
Andor
D ir e c t o r : L u k á t s
Ildikó
Dramaturgy: Gáspár
Music: Kiss Erzsi
Cast: Kovács Olga, Nemes Vanda, Mészáros Tibor, Nagy
Cecília, Martinovics Dorina, Andrássy Máté, Nagy Péter, Tompa
Ádám, Krisztik Csaba, Sipos Vera, Barnák László
Lenght of the performance: 2 x 50 min. (15 min.
intermission)
Andromache and Alcestis are eternal and essential tragedies in
dramatic literature. In a poetic way they deal with the basic
questions of human existence, its universal and personal
elements, being not only a key to a dramatic literature in
general, but also to the principles of eternal human dispute.
The theatre should respect these surviving treasures - the
ancient tragedies. According to my experience, theatres are
afraid of these plays and art schools often avoid producing
them as well. I believe that Greek tragedies serve as a basis for
dramatic literature: e.g. the origin of Shakespeare's Hamlet
might be Euripides' Orestes, therefore these tragedies are also
of primary importance in the training of actors and directors.
We should start with these tragedies, since their
understanding enlarges our field of interest and they might
also serve as a firm basis. For those who are interested and pay
attention, Euripides' tragedies are a source of a great value.
(Andor Lukáts, director of the play)
MARTA
th
FRIDAT 8 APRIL, 20:00
th
SATURDAY 9 APRIL, 11:00
Theatre Faculty of the Academy of Performing
Arts
PRAGUE CZECH REPUBLIC
The Academy of Performing Arts in Prague was estabilished as
an institute of higher education in 1945. At the same time it
was divided into three independent faculties: Music HAMU,
Film FAMU, and Theatre DAMU. The theatre faculty is divided
into two departments, Drama, and the Alternative and Puppet
Theatre. The Drama department teaches acting, directing, and
classically-oriented dramaturgy.
The Alternative and Puppet Theatre department focuses on
the training of actors, directors, repertory advisors and stage
designers with more specific interests.
The departments of Stage Design, Production and Theatre
Studies operate independently, but collaborate with each
other and work closely with outside artists.
http://www.damu.cz
Ivan Vyrypajev
XYGEN
o
Director: Peter Chmela
Dramaturgy: Daniel Přibyl
Production: Bohdana
Kolenová, Lenka
Stárková
Cast: Anna Bubníková,
Martina Sľuková, Klára
Štěpánková, Pavlína
Štorková, Richard Fiala,
Václav Jiráček, Pavol
Smolárik, Josef Wiesner,
Michaela Bendová
Lenght of the performance: 90 min.
Once upon a time there was a girl called Sasha. She was born
in the 70s of the 20th century in a big city. She attended
a school, she studied at the university and then she married
a man she liked. Once upon a time there was
a boy called Alexander. He was born in the 70s of the 20th
century in a small town. He attended a school, he studied at
the university and had no family. Then the 21st century came.
So, there are Sasha and Sasha, people of the third millenium.
Memorize them like an old photo. A gigantic meteorite
somewhere in space is quickly heading towards the heads of
this generation.
The Oxygen production is attempting to connect a theatre
performance and club concert. The theatre is camouflaged
as a contemporary dance party it consists of ten images,
music numbers, forming together a simply story.
CED
FRIDAY 8th APRIL
17:00
Outward Actor's Technique Laboratory
HOMOEXPRESUS of The Boris Shukin Theatre
Institute
MOSCOW RUSSIA
The Vakhtangov School The Boris Shchukin Theatre Institute
has already been in existence for ninety years. In November
1913 a group of Moscow students formed a theatre studio
and asked the great Russian director Evgeny Vakhtangov to
be their leader.
All members of the teaching staff are graduates of the
College. This helps the College pass on Vakhtangov's
precepts and teaching principles from one generation to
another. There are two departments in the Institute Acting
and Directing. The Acting Department is the school's primary
focus. In the 4-year long course students study vocational and
comprehensive subjects acting, stage speech, movement,
dance, rhythmics, philosophy, history of arts etc. The Directing
Department has been functioning since 1959. Small (usually
5-6 people) groups of full-time students are organized along
with the larger groups of the Acting Department. Along with
all the subjects taught in the Department of Acting, the
course of study for directors includes classes in theory and
practice of play directing, fundamentals of dramatic script
analysis, the economic planning of stage productions,
introduction to stenography and the basic uses of sound and
music in the theatre. Upon completion of the course the
students of both departments present their graduation
productions.
The Boris Schukin Theatre Institute got a number of prizes and
rewards at national and
international festivals: in
S p ain , Ve n e z u e l a,
Czech republic, Brazil,
Saint-Petersburg etc.
a n d o f c o u r s e in
Moscow.
wORLD OF THINGS
D ir e c t o r s : A n d r e y D r o z n in , A n d r e y S c h u k in
Choreography: jazzdance Irina Filippova, rhythmics - Helene
Druzhnikova
Cast: Svetlana Kolpakova, Egor Ravinsky, Aleksey Nesterenko,
Semen Shteinberg, Aleksey Samoilov, Aleksandra
Shidlovskaya, Natalia Dufres, Maria Kaznacheeva, Dmitry
Gizbrecht,Vladimir Feklenko, Rushan Iksanov, Diana
Khabibulina
Lenght of the performance: 90 min.
“World of Things” is the plastic fantasy about interaction of
people and inanimate things. This performance made by the
department of plastic movement is of non-standard, original
genre. “World of things” eloquently speaks out that a move
of body, a gesture, that may at first sight seem not important,
can sometimes mean much more than most exquisite words.
For instance, our young actors can tell a dramatic, touching
and tender story of encounter and love only with the help of
plastic expressiveness. Professors and teachers of the
department are sure that all inanimate things have souls and
they can live by themselves. Everyone may see it. The flag may
turn into a whirlpool, or clothes of a lonely wayfarer; ordinary
dress-hangers - into a butterfly or a star; where balls can sing
and plastic dishes become alive.
One more very important detail is the musical frame of the
performance, which varies from classics to super-modern.
That makes its composition complete.
MARTA
th
FRIDAY 8 APRIL
14:00, 20:30
Department of Performing Arts, Faculty of
Culture and Services, Helsinki Polytechnic
Stadia
HELSINKI FINLAND
Helsinki Polytechnic Stadia, established in 1996, is
a multidisciplinary institution of higher education, maintained
by the City of Helsinki. The Faculty of Culture and Service offer
education in seven different degree programmes, with Drama
and Theatre being one of them. Nearly 200 students attend
the entrance examinations for the 4-years studium and the
yearly intake is approximately 30. The orientation options of
the degree programme include: Script Writing-Directing,
Drama Education and Performing Arts. The health and social
services sector is an additional field of work for applied drama
(therapeutical, instructional and community drama). The
Department of Drama and Theatre has active international
cooperation with its European counterparts based on the
students exchange. The Department has also participated in
several intensive European projects in the field of devising
theatre with its exchange partners and it also takes part
actively in several international events and conferences each
year.
http://www.stadia.fi
Nina Rinkinen
NOTHER
a
Director and
dramaturgy: Nina
Rinkinen
Sound effects: Pauliina
Ojala
Cast: Kimmo Tähtivirta,
Katja Hämäläinen
Lenght of the performance: 60 min.
A comic play about a relationship by means of animation and
mime. The play is speechless theatre and close to mime. One
source of inspiration for the work group has been “Les
Triplettes de Belleville“, animated film by Sylvain Chomet.
“Another“ is a study on how close real living actors can get to
animated characters. To put up animation-like-style on stage
has been challenging but at the same time it has given a fresh
and personal look to the play. The play is comic, but at the
same time, revealing and touching. “Another“ throws a
challenge to the audience: Why are your own imperfections
just cute and sweet when the same qualities are just annoying
in another person?
The play starts with a normal morning filled with daily
routines. Morning after morning everything follows the same
pattern until an unexpected event forces routines off the
track. What happens in a relationship when the other one
wants to break the routines and the other one tries to save
them?
The play explores in a humorous way the situation of the grass
looking greener on the other side of the fence. The basic
themes of the play are unfaithfulness, dissatisfaction and
sexual liberation. The theme is topical because in the modern
society, relationships seem to be disponsable. The theme in
a nuthsell could be:“Perfect people don't exist.“
MARTA
THURSDAY 7th APRIL
17:00, 20:00
The Theatre Faculty of the Academy of Music
and Dramatic Arts
BRATISLAVA SLOVAKIA
The Academy of music and Dramatic Arts in Bratislava was
founded in 1949 and soon became a training cente for young
artists in theatre, music, film and TV. Since its foundation it has
gone through many changes. At present it is divided into three
faculties: Music and Dance, Theatre and Puppetry, and Film
and Television. The Faculty of Theatre and Puppetry offers
theoretical and practical education in acting, directing,
dramaturgy, theatre science, stage design and puppetry. There
are about 170 regular and postgradual students from inside
and outside Slovakia. As a credit for the results of their work
many students of the Academy have gained the possibility
to study at the prestigious schools in Britain, the USA, and
France. The faculty has also gained international renown
thanks to organising an international festival project called
Istropolitana.
http://www.vsmu.sk
Witold Gombrowicz
y VONNE, PRINCESS OF BURGUNDIA
Director: Maja Hriešik
Dramaturgy: Roman Olekšák, Emília Luptáková
Set and Costumes: Katalin Bujnová
Music: nylon union
Production: Sabina
B o r s k á , K ris t í n a
Stellerová
Cast: Rita Bancziová,
Júlia Horváthová/Lívia
Sabolová, Eva
Kerekesová, Michal
Kubovčík, Judita Laxová,
Š t e f a n M a r t in o v i č ,
Martin Meľo, Csaba Mokány, Táňa Pauhofová, Stanislav
Staško
Lenght of the performance: 90 min.
She is not ugly. She is not even psycho-logically crippled. She
doesnt seem to be any worse than any of the other girls.
Nevertheless, in her consistency there is some unfortunate
element which causes the fact that yesterday she had no
success, she doesnt have any today and that she is not going to
have any tommorow: Yvonne symbol of the weakest, symbol
of those unable to resist. Yvonne was, is and she is going to be
a victim forever. It doesnt matter in which community she is,
always and everywhere she is an object of derogatory and
superiority power, force, idiotism, sex appeal… Theres no
rescue for Yvonne, only death can save her. As long as she
lives, her endless suffering shows the insanity of human
existence to everyone around. Yes, there is some strange,
infernal dialectics. Some kind of perpetuum mobile; as if we
would tie together a dog and a cat the dog is chasing the cat
and vice versa. And all that together is spinning in a crazy
rhythm. But outwardly: death-like silence. A horror comedy by
Witold Gombrowicz.
CED
THURSDAY 7th APRIL
17:00
Theatre Arts Department, Faculty of Arts, Tel
Aviv University
TEL AVIV - ISRAEL
The Department of Theatre Arts, Tel Aviv University is
the oldest, largest, and most influential comprehensive
Theatre program in Israel. Estabilished in 1957, with a Fulbright
Grant from the United States Government, the department is
the only one in the country offering a fully integrated academic
curriculum together with top-rated professional training in all
aspects of theatre studies. Its distinguished faculty, drawn from
Israel and abroad, and its graduates, have particpated in
shaping the direction of Israeli theatre and have had a major
impact on Israeli theatre culture for almost fifty years. There
are presently 400 students studying in B.A., M.A., M.F.A., and
Ph.D. programs in a variety of areas including theory and
history of theatre, directing, acting, set design, lighting and
costume design, dramaturgy, playwriting and community
theatre.
http://www.tau.ac.il/arts/
Sivan Cohen
INDOWS
w
Directors: Sivan Cohen, Shimon Levy
Dramaturgy: Shelly Zer-Zion
S e t a n d l ig h t in g :
Meirav Sedlinsky
Costumes: Pazit GatSegal
C re a t iv e ac t re s s :
Rivka De-Laraina
Assistant director
a n d p r o d u c t io n :
Rakefet Rubin
Cast: Sivan Cohen
Lenght of the performance: 60 min.
“Reality” sits behind the computer-screen and sends
“Virtuality”, her virtual image for a quest journey within the
popping windows. What is she looking for? Who knows…?
But she finds plenty. Each opened window opens another
window to infinity. Ophelia opens a window to Masha that
opens a window to “Double Date” that opens a window to
the prophet Deborah that opens a window to “News of the
Day” that opens a window to Abigail that opens a window to
a clamorous shopping sale that opens… But what is the
connection? Who remembers?... there are so many texts,
everything is documented and recorded and ready for use. The
more texts there are, the less of yourself remains. But how can
one get lost and find identity? “Reality” and “Virtuality”,
playwright and actress, two who are one, do not despair and
keep on looking. They find a bit, and a bit stays not found.
Plenty of characters. But only one actress. Plenty of windows
are pressed into a small and intimate space.
Folkwang University Essen
ESSEN GERMANY
The “FolkwangHochschule“ was founded in 1927. It is
located in the old abbey in Werden, a small suburb of Essen,
Germany. „Folkwang“ is one of the five most renowned
universities for performing arts in Germany. It is also famous
for its music and world-known dancing department. The idea
of Folkwang is to connect not only the different branches of
arts, but also to open up to different cultures and their
influences on creative work. This idea is supported by the
amount of foreign students and teachers from Israel, Russia,
America or England. It is important for the school to educate
independent and open-minded people. There is also a big
international Shakespeare-Production in Essen every year.
http://www.folkwang-hochschule.de
William Shakespeare
IN STÜCK. HAMLET.
e
Director and Dramaturgy: Maren Wegner
Set: Kathrine von Hellermann
Costumes: Grit Gross
F a y o u m y, F a b i a n
Cast: Oliver ElS a t t l e r, S o n ia
H a u s s é g u y, D a n ie l
Flieger
Lenght of the
performance: 60 min.
“Ein Stück. Hamlet.“ wants to ask questions to one of the
most popular plays of literature: “Hamlet“ by William
Shakespeare.
How can we play “Hamlet“? In our time? How can young
people, actors, director, stage and costume designers find
their own way to deal with this play?
How to work on the text? How to come near to the
characters?
Can we deal with this questions? Maybe we can play them?
What is the connection between all these questions?
What is theatre? What is the use (work) of theatre? What can
theatre do?
What can actors do? What can human beings do? What are
human beings doing? What are actors doing? Which
connection is there between actor and character? Who plays
the role? What is reality? What is truth? What is seeming?
What is being? What is playing? Who is Hamlet, prince of
Denmark? And what is „Hamlet“, this most discussed play?
To be or not to be? Is there still a complete story? Or only
themes? Bits and pieces? Is there still something complete? Or
only pieces? Stücke.
Ein Stück Hamlet.
HADIVADLO
th
THURSDAY 7 APRIL
11:00, 14:00
Theatre Faculty of the Janáček Academy of
Music and Performing Arts
BRNO CZECH REPUBLIC
Theatrical studies have existed at the Janáček Academy of
Music and Performing Arts since its foundation in 1947. Until
1989, the course of study focused on dramatic acting and
theatre directing. In certain periods it also included dramaturgy
and theatre science.
After the fall of the communist regime the independent
Faculty of Theatre was re-estabilished and many formerly
politically persecuted leading figures of Czech theatre studios
returned to teach here.
The range of studies was also broadened: the faculty now has
11 subjects of study. Among them are: Directing, Drama
Acting, Musical Acting, Dramaturgy, Stage Design, Radio and
Television Scriptwriting, Dramatic Education for the deaf,
Drama in Education, Theatre Management etc. The student
body now numbers approximately 300.
http://difa.jamu.cz
Tankred Dorst
fERNANDO KRAPP WROTE ME THIS LETTER
Director: Jolana Kubíková
Kadlčíková
Dramaturgy: Pavla
Marcela Chylíková
Set and costumes:
Smečka Production:
Music: David
Markéta Jeřábková
Jan Grundman/Martin
Cast: Petra Bučková,
Siničák, Martin Chamer,
Hana Řezníčková, Šárka
Bilíková, Robert Mikluš
Lenght of the performance: 100 min.
A relationship between a rich and respected man, Fernando
Krapp and a girl Julia, who he „bought“ from her bankrupted
father, is the core of Dorst's play. But a third character,
a poor Earl becomes involved with the marriage of these two
people based on Krapp's power and manipulation. The love
triangle evolving in the play is violated by hidden jealousy and
desire to evoke this jealousy. How to deliver ones wife from
chains of a love affair and preserve a face of an uncheated
man? How to run down your enemy in a most artful way?
How not to be involved in own passions which could later lead
into a vortex of bottomless and deadly abbys?
A concept of adaptation of the play arises both from Dorst's
text and from a short story by Miquel de Unamun, on which
Dorst's play is based. A production full of passion, outbursts
and “cruel-tender“ is supported by monstrous scenes of
a manipulated crowd, filling the streets and squares like in
Germany in the 30s. Scenic interpretation of this drama is
strongly underscored with music composed especially for the
production. The music is based on a particular concept,
helping to highlight the atmosphere of the play, whose
characters are heading to a point of no return.
MARTA
th
WEDNESDAY 6 APRIL
20:00
Department of Theatre, Faculty of Music and
Performing Arts, Bilkent University
ANKARA TURKEY
In October 1986 Bilkent University admitted its first students.
Currently there are over 10,000 students in nine faculties.
Among these are foreign students from 72 countries.
Beginning in the second year of instruction, the practice of
student evaluation of courses and instructors, at the time not
a common practice in Turkey, was instituted. Department of
Performing Arts has two branches - Directing and Acting.
Overall (at directing and acting branches) there are 70 students
at the Performing Arts Department in academic year
of 2004-2005.
http://www.bilkent.edu.tr
Claude Magnier
LAISE
B
Director: George Antadze
Cast: Aysegul Alpak, Eda
Aydinli, Mustafa Bilgin,
Cemil Buyukdogerli,
Asli Gokcen, Burcu
Guner, Ozgur Kececi,
O z l e m K ir k p a n t u r,
Ozge Mirzali, Pinar
Tore, Ipek Turktan, Esin
Belul, Gizem Koyuncu
Lenght of the performance: 120 min. (15 min. intermission)
The actors are the fourth year graduation students. The
director of the performance, originally
Georgian, is
an instructor at our Directing department. He has been
teaching at our university for eight years. The performance
Blaise is a comedy.
BOLEK POLÍVKA'S THEATRE
WEDNESDAY 6th APRIL
17:00
The Ludwik Solski State School of Drama in
Cracow
CRACOW POLAND
The history of the Ludwik Solski State School of Drama in
Cracow dates back to 1946. It owes its existence to one of
the most renowned Polish theatre actors and directors
Juliusz Osterwa, whose work was strongly influenced by
the systems of Tairov and Stanislavski. In the first period of
its existence the School provided a three-year course for
prospective theatre actors. In 1949, when its name was
changed to Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska (State
School of Acting), the training programme was extended to
4 years. The present name the Ludwik Solski State School
of Drama was established in 1955. There are two
Departments Acting and Directing. In 2002 a new
specialization dramaturgy, was opened.
The history of the School has been created by renowned
actors, directors and theorists who shared their artistic
experience with students, as well as its graduates, many of
whom have had a great influence on the development of
Polish and world theatre. The school offers practical classes
in acting, directing, music, set design, history of theatre,
drama and philosophy run by remarkable theatre
personalities
http://www.pwst.krakow.pl/
A l e x a n d e r
Ivanovich
Vvedinsky
HE CHRISTMAS TREE AT IVANOVS
t
Director: Bogdan Hussakowski
Set and costumes: Zofia Przyboś - Olewicz
Choreography: Iwona Olszowska
Music: Andrzej Zarycki
Cast: Marciej Skuratowicz, Marta Gortych, Dagmara
Mrowiec, Marcin Kalisz, Marta Malikowska, Piotr Sieklucki,
Aneta Wirzinkiewicz, Katarzyna Misiewicz, Konrad Kosecki,
Dominik Nowak, Dominika Markuszewska, Adam Szarek,
Hubert Bronicki, Andrzej Rozmus, Tomasz Cymerman
Lenght of the performance: 75 min.
The author of the “Christmas Tree at the Ivanov's“
Vvedinsky was one of the founders of literary group
Oberiu. He wrote a lot for children and he spent much time
in prison. In prison he died, but before he did, he wrote
“Christmas Tree... “. The drama is short and funny, funny
and scary.
The action takes place in a 19th century almost 50 years
before writing the Christmas Tree. The point of the
production is a synthesis. “Long time ago, over hill, over
dale… “. But the rest you have to see for yourself.
POLÁRKA
WEDNESDAY 6th APRIL
11:00, 14:00
The Polish National Film, Television and
Theatre School
LODZ POLAND
The Film School in Lodz was founded in 1948, The State
Theatre School lead by Leon Schiller was started in 1945.
These institutions merged in 1958 and thus The State Film and
Television School came into existence. A few years later it
became The State Film, Television and Theatre school one of
the most famous film schools in the whole world.
Teaching methods of Lodz school are based on the methods
developed by Wojciech Boguslawski, the so-called father of
Polish theatre, who founded a theatre school in 1811 (it was
the first theatre school in the history of the country). The school
provides these subjects to study: acting, directing, camera
work, production, and animation. The students of acting are
prepared for both: theatre acting and specific work of the film
and television actor. It is acting which creates the history and
presence of theatre, film and television, and it is actors who
are the driving force. It is them, the students of Lodz schools,
who have the main initiative in creating Polish theatre and film
they are successors of Wajda, Polanski, Kieslowski, Zanussi,
Machulski, Holland and many others.
http://www.filmschool.lodz.pl/
Fyodor Dostoyevsky
VIDRIGAJLOV
s
Director: Januzs Gajos
Adaptation: Andrzej
Domalik
Set and costumes:
Urszula Bartos
Gęsikowska
Lighting: Jolanta Dylewska
Cast: Mirosław Haniszewski, Ksawery Szlenkier, Mariusz
Ostrowski, Monika Buchowiec, Katarzyna Cynke, Aleksandra
Mikołajczyk, Kamila Klimczak, Kamila Salwerowicz, Łukasz
Pruchniewicz, Iwona Dróżdż, Przemysław Redkowski, Michał
Rolnicki, Grzegorz Sobota, Marcin Janiszewski
Lenght of the performance: 100 min.
A play based on the outstanding novel by Fyodor Dostoyevsky.
Although Svidrigailov is not the main character in “Crime and
Punishment“ he gains such a position in the production
mentioned above.
He appears in Raskolnikov's life in Petersburg because he woos
Dunia Raskolnikov's sister. Svidrigailov eavesdrops on a
conversation between a student and a young prostitute and
this way he learns about the murder of the old pawnbroker.
Step by step the plan of using this information is to be
outlined…
Among literary critics it is common to maintain the fact that
Svidrigailov is a kind of alter ego to Raskolnikov. Such an
interpretation leads up to the problem of what could happen
to a man who lives beyond any social structures or moral rules,
while staying sure of his own exceptionality.
MARTA
TUESDAY 5th APRIL
20:00
WEDNESDAY 6th APRIL
11:00
Max Rheinhardt Seminar, University for Music
and Performing Arts
VIENNA AUSTRIA
The Max Reinhardt Seminar was founded in 1929 by the
famous stage director Max Reinhardt. Reinhardt defines
theatre as the hiding place for those who clandestinly put their
childhood into their pocket to go on playing for the rest of their
life. His thinking has up to now been the basis for teaching in
the school. At the same time the curriculum has been
continuously modified and adapted to the current challenges.
Tradition on one hand and experiences of the present on the
other characterize teaching at the Seminary. In addition to the
classical skills of voice training, acting and mask, there is a
strong emphasis on musical training according to the Austrian
theatrical heritage. The Drama School has got two branches:
the actors' department and the directors' department, but the
two branches work together closely. The school has got
approximately 60 students out of which about 10-15 study at
the directors' department. As the Max Reinhardt Seminary is
very interested in an intellectual exchange with Drama Schools
in and out of Europe there have been contacts to various
Academies, Schools and Festivals.
http://www.mdw.ac.at
Lars Norén
EMONS
d
D ir e c t o r : Ve r o n ic a
Rignall
Dramaturgy: Prof. Peter Roessler
Set and costumes: Johannes Leitgeb, Aleksandra Kica
Cast: Melanie Lüninghöner, Alexander Gier, Monika
Wiedermer, Anton Nouri, Emily Cox, Marina Senckel
Lenght of the performance: 100 min.
Katarina and Frank are frustrated by each other, their
relationship suffers like as if it had been tied down with a
corset. That evening before Frank's mother's funeral they
didn't want to spend time alone, so they invited round their
neighbours Jenna and Thomas. The neighbours showed
Katarina and Frank a mirror of their unsatisfactory relationship.
The unadmitted hopes and suppressed doubts are broken
under the influence of alcohol. A cursory killing time turns into
a wish, which should change the lives of the present company
and break the old way of family and conjugal life. A battle to
preserve your own self begins, while the glimmer of the
functional relationship in view of the other couple must be
preserved. The evening escalates into a rightinjustice game.
Game and reality, excuse or selfcheating?
The characters of the play are at the same time the actors
acting in the performance.
CED
TUESDAY 5th APRIL
17:00
Theaterschool, Amsterdam School of the Arts
AMSTERDAM NETHERLANDS
Together with 6 other faculties, the Theatre School is a part of
the Amsterdam School of the Arts. The school offers a rich
variety of professional artistic training in 12 courses. The period
of study for all courses is 4 years. The training is divided into
preparatory and main phase. During the preparatory phase the
attitude of students towards their course is reassessed.
Students can choose from the following courses: Dance
programmes: National Ballet Academy, Modern Theatre
Dance; and Drama Programmes: School for Drama, School for
Cabaret, Musical and Contemporary Music Theatre, Stage
Direction, Mime Programme, Drama Teaching, Training Stage
Technology, and Production. The performance was created at
the Mime department.
http://www.theaterschool.nl
Monika Haasová
RiNCiNCuM
Directors: Monika Haasová, Loes van der Pligt
Lucia Luptáková
Set: Monika Haasová,
Nathan Fuhr
M u s ic ad v is o r :
Marica Bujaki, Ibelisse
Cast: Marcelo Evelini,
G u a r d i a, M o n i k a
Haasova
Lenght of the
performance: 40 min.
The play is influenced by Mongolia where the author spent
one month of her life. On one hand it is trying to find a way
how to carry the silence and nothingness of the place into
a production and on the other hand to bring two different
worlds (of eastern and western culture) into a conflict. It
shows the difficulties of one woman, trying to live her life the
way it is. The conditions are nature, in which she is living every
day and the fact that few people are able to violate and
change her way of life. Maybe it's just a way to align with
things around her. And this makes it special. She is creating
a habit and a tradition out of how things work for her to be
able to live.
The author performs at the principle of kinetic contrasts and
reflects the life style in Mongolia. People here are always
prepared to go on, move from one place to another. They go
round with just the little assets they need to survive. Their
character presents another world. In the moment that
someone crosses their way with his entry, something happens.
It comes to some cultural exchange leaving its trail. This trail is
an extraordinary combination of different cultural
comprehensions.
HADIVADLO
th
TUESDAY 5 APRIL
14:00, 20:00
main programme
Dear friends,
I welcome you all most cordially to the Theatre Faculty of
the Janáček Academy of Arts in Brno. Let me briefly introduce
our school.
JAMU was founded in 1947 and from the very beginning it
bears a name of great creator of modern music Leoš Janáček.
Janáček lived and worked in Brno and among other things he
participated at the foundation and high quality of art schools
in our city.
From the beginning there were two faculties here: a theatre
faculty and a music faculty. During its existence JAMU has
gone through several periods, interrelated also with changes
in our country's political climate. It has got its famous periods,
when leading personas of Czech culture were teaching at the
school and when their successors were growing up there. But
alongside, practices of the totalitarian regime toughly
interfered with school's work and unfavourably influenced itonly two branches of the theatre faculty were left.
After 1989 there was a great development at the field of
theatre branches, when the independent Theatre faculty was
re-established. Gradually new theatre ateliers were
established and today it is possible to study within 12 different
bra nches, in B.A., M.A. a nd Ph.D. pr ograms.
We managed to reconstruct our school theatre MARTA,
opened in a new shape 15 years ago. At this time we arranged
the first encounter of theatre schools in addition to our
school, colleagues from Prague and Bratislava also
participated. The following year the school from Lodz joined
and so on. So the big international festival of theatre schools
Setkání/Encounter was born, at which up to now dozens of
schools from Europe and
o t h e r c o n t in e n t s
participated in.
The main aim of our
festival is to enable
inspiring meetings of
young theatre
students from different
countries,the deepening
of reciprocal cognition
and last but not least,
a birth of new friendships.
th
I believe that also this 15 year of the festival will fulfil its
mission.
I wish you a beautiful 5 days here at our school.
Prof. PhD. Josef Kovalčuk
The Dean of the Theatre
Faculty of JAMU
I would like to welcome you to the International Festival of
Theatre Schools Setkání/Encounter 2005, which is beginning
right now. This year's festival is special because we are going to
th
celebrate the 15 birthday of the festival held by the Theatre
faculty of Janáček Academy of Arts in Brno. In a human life the
th
15 year is a first step to adulthood but is also a time when one
has not quite left childhood. I hope our festival is at the same
position it has its childlike playfulness but also an adult-like
responsibility.
This year our festival acquired auspices of Czech Committee
for UNESCO, Czech ITI Centre, Polish Institute in Prague, the
President of the Southmoravian Region, the Mayor of the
corporate City of Brno and the Principal of JAMU.
Setkání/Encounter is a festival for you, our spectators, quests,
fans and friends. I wish you all a cheerful visit, enjoyment and
above all, I hope you have a very happy memory of Brno,
JAMU and especially of all the people you are going to meet
here.
....................................................................Alena Stříbrná
.......................................The Leading Students's Coordinator
dOORS ARE OPEN
This year it's the 15th year of the Setkání/Encounter festival. That's
a row, a pretty long row. In that row there are 51 schools (with
three first-time-participating schools this year) with their studying
programs, methods, styles and conceptions. We can find there
dozens or hundreds of productions, off-programmes and events,
it is filled with hundreds or thousands of participants and
countless amounts of their artistic dreams and life plans…
The festival was born in the early 90s out of enthusiasm from
newly acquired freedom, which brought with itself so far
unknown possibilities of contacts and communication with both
Europe and the rest of the world. The spirit of the festival was
also created out of creative boil, which came after a radical
change of the tuition at Janáček Academy, expressed by the birth
of the new Theatre faculty. And at last but not least, the program
of festival wanted to fill the reconstructed space of school's
Theatre Studio Marta, it wanted to put to use all the possibilities
of its new variability.
In further years all those entrance ideas created a kind of inchoate
concept of the festival. Those ideas were gradually evolving or
literally expanding to new possibilities and solutions. During those
fifteen years schools from most European countries attended,
including also countries from overseas. The length of the festival
was prolonged from one-weekend to almost one-week long. Its
program was also intensively thickening and at present in an
already stable time of five days there are about twenty regularly
performed productions of twelve or more theatre schools.
This inner thickening is possible thanks to external space
expansion made since the beginning of the festival's history.
Along with the Marta Studio the productions began to be
performed also in the Cabinet of Muses (Kabinet Múz),
transformed into a theatre shape by HaDivadlo. In 1994 the
festival entered the new
spaces of Theatre Goose on
a S t r in g ( H u s a n a
provázku)
Centre of
Experimental Theatre.
Eventually the halls of
Bolek Polívka's Theatre
(Divadlo Bolka Polívky)
were opened as well as
the Polárka theatre and
last year new blackbox in
Alfa Pasáž was added
where the HaDivadlo
moved to.
An almost ideal space theatre background for the festival was
created.
New possibilities for the festival were gained thanks to moving
the Theatre faculty into a building in art nouveau style at Mozart
Street. There, the pedagogical and mainly student discussions
could freely evolve, whose form is still newly searched and tried in
different versions and varieties. There is a spacious background
for similarly variable forms of workshops like those represented
this year with the International Theatre Marathon. The main
programme is thickened more and more every year and mainly
enriched with another events, with which the hosting school
usually introduces at least a sample of creative and formal
heterogeneity of its branches and studying programs.
The metamorphoses of the festival during those 15 years can be
understood and named as the searching and opening of new
possibilities of meetings and new semantic, formal, thematic and
style-creating possibilities and ways of theatre art. However,
a communication is an essence and a sense of every encounter
and every theatre production and in the most broadened
meaning of the word theatre as an artistic and cultural
phenomenon. That's why those fifteen realisations can be viewed
and understood also as one continual workshop or laboratory of
the communication.
The doors of this laboratory are opened again and for the
fifteenth time everyone who enters them together, realises the
festival and we fill it with our creative work and spectator's
participation. We have a great chance to enrich a commixture,
combination and enrichment of that continual boil of positive
communication…
Prof. Petr Oslzlý
The Director of the Festival Setkání/Encounter
and Centre of Experimental Theatre Brno
Head production manager & supervizor
David Lobpreis & Lucie Sekaninová
Student co-ordinator
Alena Stříbrná
Vice co-ordinator
Adéla Janěková
Administrator
Silvie Kašparová
Economist
Helena Zdráhalová
Fundraising
Kateřina Rylichová, Ilona Holešínská
Promotion
Michael Beran, Soňa Kalužová
Printed materials
Ludmila Frištenská, Jakub Preis, Klára Řebíčková
Off programme
Bronislava Krchňáková, Jakub Janoušek
Foreign Participants assistants
Juraj Tedla
and students of the first form of management
Logistics
Martin Maryška
Head of Infocentre
Jana Mitrengová
Editor in chief of festival newspaper
Silvie Šustrová
Corrector of english version
Henry Majer
Corrector of czech vesion
Jitka Páleníková
Artwork
Jan Maroušek
setkání
Festival
encounter
2005
Organizer of the Festival - DIFA JAMU
Mozartova 1, 662 15 Brno, Česká republika
Principal of JAMU
prof. PhDr. Václav Cejpek
Dean of the Theatre Faculty
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Director of the Festival
prof. Petr Oslzlý
headquarters of the Festival
prof. Petr Oslzlý, prof. PhDr. Josef Kovalčuk, doc. Jan
Kolegar, Mgr. David Lobpreis, Alena Stříbrná, Adéla
Janěková, Ludmila Frištenská, Bronislava Krchňáková, Juraj
Tedla, Michael Beran, Kateřina Rylichová
sPONSORS
Organizer of the festival:
Theatre faculty of Janáček Academy of performing Arts
in conjuction with centre of experimental theatre Brno
and Bolek Polívka's Theatre
with kind support from the city of Brno
and International Visegrad Fund
Under the auspices of the Czech Committee for UNESCO, the Czech ITI
Centre, Polish institut in Prague, the Minister of culture of ČR,Minister
of culture of ČR , Mayor of the city of Brno .
ENCOUNTER 2005
OF TH
E
AL
IV
RE
AT
O
N
IO
SC H O
AL FES
T
INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE SCHOOLS
LS
INTERNA
T
Festival
bulletin

Podobné dokumenty

čtvrtek 7.4.2005

čtvrtek 7.4.2005 ochotu napsat celý článek znovu ještě jednou srdečně děkujeme, stejně jako Míše Tvrdoňové, která zmíněnou reflexi do šesti do rána překládala. P.P.P.S.: Avada kedavra festival!

Více

15th Days of European film

15th Days of European film filmy zaujímají zvláštní místo v srdcích lidí, protože jsou nositeli příběhů a dokáží vyvolávat silná citová hnutí, prožívaná skoro tak opravdově, jako by šlo o skutečné události. Díky těmto zvláštn...

Více

Audiogram ICSD regule - překlad cz

Audiogram ICSD regule - překlad cz Za nedodržení (zmeškání) nařízení bude stanoven poplatek.

Více