tradiční řemeslný trh - Kostelec nad Černými Lesy

Komentáře

Transkript

tradiční řemeslný trh - Kostelec nad Černými Lesy
ÈERNOKOSTELECKÝ
zpravodaj
ZÁØÍ 2008
Cena 10 Kè
ÈÍSLO 9
VYDÁVÁ MÌSTO KOSTELEC NAD ÈERNÝMI LESY
TRADIČNÍ ŘEMESLNÝ TRH
v Kostelci nad Černými lesy
2. ročník se koná v sobotu 27. 9. 2008, na náměstí pod širým nebem
V předvečer trhu v pátek 26. 9. 2008 otevřený Černokostelecký pivovár s živou muzikou a pohoštěním
PROGRAM
9.00
9.15
9.20
9.30
10.30
11.45
12.30
13.45
15.00
16.30
Zahájení trhu starostkou města Olgou Dekojovou, na pódiu moderuje Karel Dvořák
Prodej řemeslných výrobků a předvádění vybraných řemesel po celý den
Vykulení ležáckých sudů - předvádění bednářského řemesla po celý den v pivovaru
Staročeská pouJ a Pivní slavnosti, kolotoče, střelnice po celý den v pivovaru
Občerstvení Černokosteleckého pivováru v prostoru náměstí i v pivovaru po celý den
Francouzské sýry a víno z partnerského města Mamirolle
Kolečko - mateřské centrum otevírá dětský koutek a hlídání kol v prostranství parku a náměstí
Zahájení tomboly s keramickými výrobky ve středu náměstí
Dodo aerobik - vystoupení kostelecké skupiny na pódiu
ZPĚTNÁ VAZBA mladá kostelecká rocková kapela na pódiu
Dodo aerobik - vystoupení kostelecké skupiny na pódiu
Koncert hudební skupiny MY3.AVI na pódiu
Tajemství řemesel - na pódiu moderuje Karel Dvořák
Koncert hudební skupiny COHIBA na pódiu
Závěr trhu
Na závěr dne v Černokosteleckém pivováru živá muzika a Pivovarská zábava až do rána
Pořádá občanské sdružení Keramický rock za podpory Města Kostelce n. Č. l.
Posílená autobusová doprava z Prahy - Depo Hostivař metro trasa A a zpět.
Odstavné parkoviště v Černokosteleckém pivováru.
partneři: MAS Podlipansko, sponzoři: KERAMICKÝ RO©K, o. s., Česká keramická manufaktura, KONKÁVA, v. o. s.,
ATELIER DESIGN, DEJ BŮH ŠTĚSTÍ, s. r. o., H+K KERAMICKÉ MATERIÁLY, s. r. o. Lubná u Rakovníka.
www.keramickyrock.cz, www.keramickyrock.cz, www.keramickyrock.cz, www.keramickyrock.cz
INFORMACE MÌSTSKÉHO ÚØADU
SLOVO STAROSTKY
Vždy je škoda člověka, který předčasně odejde tam
na druhou stranu. Bohužel 1. 9. 2008 nás navždy opus-
tila paní Hana Uhlířová, a tím jsme ztratili nejen báječného člověka, ale i hlavního organizátora a také hlavního
zastánce svých kolegů ve Svazu invalidů v Kostelci nad
Černými lesy. Stejně tak nám bude paní Hana scházet jako
členka volební komise a vůbec jako veselá, přející a usměvavá žena.
Olga Dekojová
Zápis z jednání Rady města Kostelec n. Č. l. č. 16/2008
ze dne 8. 7. 2008
Přítomni:
Omluven:
Olga Dekojová, Mgr. Jiří Kamínek, Oldřich
Král, MVDr. Jan Černý
František Halamka
19. Schválení rozdělení grantů z rozpočtu města v r. 2008
20. Informace o kanalizaci
21. Informace o nakládání s bioodpadem
Host:
Zápis:
Ověřovatel:
Pavel Uhlíř
Dlouhá
Dekojová
Paní starostka přivítala přítomné členy RM, seznámila
je s programem dnešního jednání a vyzvala je k případným změnám či doplnění programu jednání. Sama
pak doplnila program o bod:
22. Stanovení odměny při skončení funkčního období
23. Výpověp smlouvy o dílo firmě PRO-Net, s.r.o., uzavřené
dne 30. 11. 1994.
Doba konání: 15.00 - 17.00 hodin
Program:
1. Svěření ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce
2. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ pro
školní rok 2008/2009
3. Informace k úpravě výkazu FIN 2-12 v souvislosti s provedením RO č. 1 ze dne 18. 6. 2008
4. Nabídka na vypracování „Analýzy finančního zdraví
města Kostelec n. Č. l.“
5. Neinvestiční náklady na žáka v ZŠ Kostelec n. Č. l.
6. Prodej pozemku p.č. 1633/2 v k.ú. Kostelec n. Č. l.
- záměr
7. Prodej pozemku p.č. 2553 v k.ú. Kostelec n. Č. l. - záměr
8. Záměr na pronájem pozemků p.č. 3264/1, 3264/2,
3263/4, 3263/5 v k.ú. Kostelec n. Č. l.
9. Prodej osobního automobilu RZ KOE 62-56 (po MěP)
10. Smlouvy s MAS Podlipansko
11. Odměny pro ředitelky ZŠ, MŠ a Domova pro seniory
12. Smlouva o odkoupení zbytného zařízení kanceláře
Úřadu práce Praha východ
13. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní
rok 2007
14. Stanovení finanční náhrady na zřízení věcného břemene pro kabelové vedení VN a NN
15. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemku pro energetickou stavbu Kostelec n. Č. l.,
Dr. Trippé kabel VN, TS, kabel pro bytové domy
16. Úprava odtokových poměrů v lesním komplexu Nový
háj
17. Rekonstrukce lesní cesty K Lomičově hájovně
18. Výběr firmy na prodej zbytného majetku v areálu bývalé sanatorky
2
RM 2008_16_1: Rada města schvaluje doplněný program
jednání.
Hlasování: 3-0-0
Ad 1) Svěření ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce
RM 2008_16_2: Rada města podle § 102 odst. 2 písm. k)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje svěření působnosti ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti
obce dle § 58 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v oblasti odpadového hospodářství v souladu ust. § 80 odst. 1 písm. a) - e)
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, oddělení životního prostředí Odboru rozvoje města Městského úřadu v Kostelci n. Č. l.
Hlasování: 3-0-0
Ad 2) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
pro školní rok 2008/2009
RM 2008_16_3: Rada města schvaluje povolení výjimky na zvýšení počtu dětí v 1. třídě MŠ z 24 dětí o 1 dítě,
tj. 25 dětí pro školní rok 2008/2009.
Hlasování: 3-0-0
Ad 3) Informace k úpravě výkazu FIN 2-12 v souvislosti
s provedením RO č. 1 ze dne 18. 6. 2008
RM 2008_16: Rada města bere na vědomí informaci
o opravě RO č. 1 ze dne 18. 6. 2008, oprava bude předložena ke schválení Zastupitelstvu města na nejbližším zasedání ZM.
Ad 4) Nabídka na vypracování „Analýzy finančního zdraví
města Kostelec n. Č. l.“
Černokostelecký zpravodaj
RM 2008_16_4: Rada města neschvaluje uzavření smlouvy se Společností ekonomických poradců, s.r.o., se sídlem
Smetanova 8, 602 00 Brno na vypracování „Analýzy finančního zdraví města Kostelec n. Č. l.“.
Hlasování: 0-3-0
Ad 5) Neinvestiční náklady na žáka v ZŠ Kostelec n. Č. l.
RM 2008_16: Rada města bere na vědomí stanovisko
ekonomického oddělení k řešení problému s nezaplacenými příspěvky na žáky v ZŠ Kostelec n.Č.l. od obcí - oslovit
obce, které dosud příspěvek neuhradily, aby uhradily nedoplatek + zálohu ve výši loňského roku.
Ad 6) Prodej pozemku p.č. 1633/2 v k.ú. Kostelec n. Č. l.
- záměr
RM 2008_16_5: Rada města schvaluje vyhlášení záměru
na prodej pozemku p.č. 1633/2 o výměře 28 m2 v k.ú. Kostelec n. Č. l. za cenu 600,- Kč/m2.
Hlasování: 3-0-0
Ad 7) Prodej pozemku p.č. 2553 v k.ú. Kostelec n. Č. l. - záměr
RM 2008_16_6: Rada města neschvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 2553 o výměře 562 m2 v k.ú.
Kostelec n. Č. l.
Hlasování: 0-3-0
Ad 8) Záměr na pronájem pozemků p.č. 3264/1, 3264/2,
3263/4, 3263/5 v k.ú. Kostelec n. Č. l.
RM 2008_16_7: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 3264/1, 3264/2, 3263/4,
3263/5 v k.ú. Kostelec n. Č. l.
Hlasování: 3-0-0
Ad 9) Prodej osobního automobilu RZ KOE 62-56 (po MěP)
RM 2008-16_8: Rada města schvaluje prodej osobního
automobilu Škoda Forman RZ KOE 62-56 za cenu znaleckého posudku č. 87/2008 - tj. 8 439,- Kč prostřednictvím autobazaru.
Hlasování: 3-0-0
Ad 10) Smlouvy s MAS Podlipansko
RM 2008_16_9: Rada města schvaluje smlouvy:
! Rámcová partnerská smlouva
! Smlouva o poskytnutí příspěvku na propagaci
! Smlouva o poskytování informací
! Smlouva o spolupráci v rámci projektu „Vandrování
Podlipanskem“
mezi Městem Kostelec nad Černými lesy a MAS Podlipansko, o.p.s., Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky.
Hlasování: 3-0-0
Ad 11) Odměny pro ředitelky ZŠ, MŠ a Domova pro seniory
RM 2008_16_10: Rada města schvaluje odměny pro ředitelky příspěvkových organizací Základní škola, Mateřská
škola a Domov pro seniory ve znění předložených návrhů.
Hlasování: 3-0-0
Ad 12) Smlouva o odkoupení zbytného zařízení kanceláře Úřadu práce Praha východ
9 / 2008
RM 2008_16_11: Rada města schvaluje koupi věcí movitých, uvedených ve znaleckém posudku č. 1/08 vypracovaném Vladimírem Pazderou, Kolín II ze dne 4. 6. 2008 a pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy mezi
Městem Kostelec n. Č. l. a Úřadem práce Praha východ
maximálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Hlasování: 3-0-0
Ad 13) Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2007
RM 2008_16_: Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2007.
Ad 14) Stanovení finanční náhrady na zřízení věcného břemene pro kabelové vedení VN a NN
RM 2008_16_12: Rada města schvaluje finanční náhradu za zřízení věcného břemene pro kabelové vedení VN
a NN na pozemcích města ve výši 150,- Kč za běžný metr,
za každé jedno vedení jednotlivě. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. Stanovená finanční náhrada je platná až
do případné změny výše finanční náhrady schválené RM.
Hlasování: 3-0-0
Ad 15) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemku pro energetickou stavbu Kostelec n. Č. l.,
Dr. Trippé kabel VN, TS, kabel pro bytové domy
RM 2008_16_13: Rada města neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej části pozemku o výměře 20 m2 z pozemku p.č. 125 v k.ú. Kostelec n. Č. l.
Hlasování: 0-3-0
Ad 16) Úprava odtokových poměrů v lesním komplexu
Nový háj
RM 2008_16_14: Rada města neschvaluje zpracování
investičního záměru na akci s pracovním názvem „Úprava
odtokových poměrů v lesním komplexu Nový háj“.
Hlasování: 0-3-0
Ad 17) Rekonstrukce lesní cesty K Lomičově hájovně
RM 2008_16_15: Rada města odkládá.
Hlasování: 3-0-0
Na některé z jednání RM bude přizván zástupce ČZU Praha a pracovník ORM p. Vedral, aby celou záležitost blíže
specifikovali, případně navrhli další společný postup.
V 16:15 se na jednání RM dostavil MVDr. Jan Černý
Ad 18) Výběr firmy na prodej zbytného majetku v areálu bývalé sanatorky
Rada města projednala v 2. kole znovu nabídky uchazečů
na organizaci prodeje zbytného majetku v areálu sanatorky.
Rada města vybrala z prověřených nabídek jako organizátora soutěže Aukční síň NAXOS, a.s., Holečkova 31,
150 00 Praha 5.
RM 2008_16_16: Rada města ukládá starostce společnost oslovit a vyzvat k jednání o podmínkách.
Hlasování: 4-0-0
Bude projednáno až za účasti všech členů RM.
3
Ad 19) Schválení rozdělení grantů z rozpočtu města v roce
2008
RM 2008_16_17: Rada města schvaluje rozdělení finančních prostředků na volnočasové aktivity pro děti a mládež
z rozpočtu města v roce 2008 ve znění předloženého návrhu.
Hlasování: 4-0-0
Ad 20) Informace o kanalizaci
O celé záležitosti informoval pan Uhlíř (viz materiály v příloze).
RM 2008_16: Rada města bere na vědomí informace
o postupu ve výstavbě kanalizace ve městě.
Dále navrhl Radě města, aby v rámci oprav komunikací byly v ulicích Polní, Palackého a Lesácká provedeny povrchy
komunikací v neprašné úpravě.
RM 2008_16_18: Rada města schvaluje, aby byly v rámci
oprav komunikací opraveny povrchy v ulici Polní, Palackého,
Lesácká v neprašné úpravě. Cena celkem 1 445 100,- Kč
bez DPH. Konstrukce je recykláž, infiltrační postřik, živičný koberec tl. 60 mm. Finanční prostředky budou použity
z pozastávky spol. VOD-KA, a.s. Tyto prostředky jsou v rozpočtu v položce kanalizace.
Hlasování: 4-0-0
Ad 21) Informace o nakládání s bioodpadem
RM 2008_16: Rada města bere na vědomí informaci referentky oddělení ŽP pí Haklové.
Ad 22) Stanovení odměny při skončení funkčního období + udělení plné moci panu P. Uhlířovi
RM 2008_16_19: Rada města schvaluje vyplácení měsíční odměny náležející panu Pavlu Uhlířovi dle ustanovení § 75 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v měsíčních splátkách.
RM 2008_16_20: Rada města schvaluje udělení plné
moci panu Pavlu Uhlířovi pro všechna potřebná technicko-technologická jednání k dokončení akce „Splašková
kanalizace včetně ČOV, Kostelec n. Č. l., okres Kolín, kraj
Středočeský“.
Hlasování: 4-0-0
Ad 23) Výpověp smlouvy o dílo ze dne 30.listopadu 1994
RM 2008_16_21: Rada města schvaluje výpověp firmě
ProNet, s.r.o., Lomená 4, 162 00 Praha 6, ze smlouvy o dílo na systémové a technické zabezpečení provozu výpočetní techniky včetně dodatků uzavřené dne 30. listopadu 1994.
Hlasování: 4-0-0
Zápis z jednání Rady města Kostelec n. Č. l. č. 18/2008
ze dne 19. 8. 2008
Přítomni:
Olga Dekojová, MVDr. Jan Černý, Mgr. Jiří
Kamínek, František Halamka, Oldřich Král
Host:
Zápis:
Ověřovatel:
Pavel Uhlíř
Dlouhá
O. Dekojová
Doba trvání:
13.30 - 17.00 hodin
Program:
1. Dohoda o poskytnutí právních služeb (Mgr. Pavel Drumev)
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí právní pomoci
(JUDr. Kožený)
3. Žádost o používání soukromého vozidla pro služební
účely
4. Schválení postupu řízení okolo parkování ve dvoře
č.p. 15 (materiál připraví ORM p. Vedral)
5. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemku pro energetickou stavbu Kostelec nad
Černými lesy, Dr. Trippé, kabel VN, TS kabel NN pro
bytové domy
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Kostelec n. Č. l. - Tyršova, Nerudova a Husova ul.
7. Žádost o změnu dopravního značení v Ruské ulici
8. Aukční síň NAXOS, a.s. - Smlouva o poskytnutí sjednaných služeb při řešení prodeje nemovitého (movitého nebo nehmotného) majetku
4
9. Základní podmínky pro účast ve výběrovém řízení na
prodej vybraných nemovitostí v areálu bývalého sanatoria v Kostelci n. Č. l.
10. OZV města Kostelec n. Č. l. o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností
11. Dodatek č. 3/08 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
12. Žádost pí Zuzany Koubkové o odprodej bytu č. 11
v č.p. 1050 v ulici Dr. Trippé
13. Možné jednostranné navýšení nájemného v roce 2009
14. Pověření k vykonání veřejnosprávní kontroly na místě
15. Pověření pro pana Pobřísla k provádění průběžné řídicí kontroly v příspěvkových organizacích
16. Žádost o rozhodnutí ve věci splátky úroků z úvěru
17. Rozpočtové opatření č. 2/08
18. Pronájem prostor zasedací místnosti MěÚ šachovému
oddílu
19. Pronájem pozemků p.č. 3264/1,2 a 3263/4,5 v k.ú. Kostelec n. Č. l.
20. Prodej pozemku p.č. 3438 v k.ú. Kostelec n. Č. l.
21. Strategický plán rozvoje města - (návrh řešení dalšího
postupu)
22. Informace o kontrolním dni a o pracích na opravách
kanalizace
23. Informace o sanatorce - jednání s Vinohradskou nemocnicí
Ve smyslu ustanovení článku 3, bod 4 Jednacího řádu RM,
požádala o možnost účastnit se jednání Rady města členka ZM RNDr. Ivana Kašparová.
Černokostelecký zpravodaj
RM 2008_18_1: Rada města neschvaluje účast RNDr. Kašparové na jednání RM.
Hlasování: 0-5-0
Paní starostka přivítala přítomné členy Rady města, seznámila je s programem dnešního jednání a vyzvala je k případným změnám či doplnění programu jednání.
RM 2008_18_2: Rada města schvaluje navržený program
jednání.
Hlasování: 5-0-0
Ad 1) Dohoda o poskytnutí právních služeb (Mgr. Drumev)
RM 2008_18_3: Rada města schvaluje uzavření dohody
o poskytnutí právních služeb mezi městem Kostelec n. Č. l.
a Mgr. Pavlem Drumevem, ve znění předloženého návrhu.
Podepsána bude po schválení rozpočtového opatření číslo 2/2008 Zastupitelstvem města
Hlasováví: 5-0-0
Ad 2) Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí právní pomoci (JUDr. Kožený)
RM 2008_18_4: Rada města schvaluje uzavření dodatku
č. 2 ke smlouvě o poskytování právní pomoci mezi městem
Kostelec n. Č. l. a JUDr. Ladislavem Koženým, ve znění předloženého návrhu.
Hlasování: 5-0-0
Ad 3) Žádost o používání soukromého vozidla pro služební účely
RM 2008_18_5: Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města ke schválení Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Kostelec nad Černými
lesy
Hlasování: 5-0-0
Ad 4) Schválení postupu řízení okolo parkování ve dvoře č.p. 15
RM 2008_18 : Rada města bere na vědomí návrh postupu na zřízení odstavného parkoviště na pozemku p.č. 235/6
v k.ú. Kostelec n. Č. l.
RM 2008_18_6: Rada města ukládá Odboru rozvoje města požádat o stanovení místní úpravy silničního provozu
MěÚ v Říčanech, vyžádat stanovisko Policie ČR - DI Kolín
a zjistit možnosti přidělení dotace v rámci prevence kriminality, na KÚ Stč. kraje (instalace kamerového systému).
Hlasování: 5-0-0
Ad 5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemku pro energetickou stavbu Kostelec n. Č. l.,
Dr. Trippé, kabel VN, TS kabel NN pro bytové domy
RM 2008_18_7: Rada města revokuje své usnesení RM
2008_16_13 ze dne 8. 7. 2008 ve znění: Rada města neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej části pozemku
o výměře 20 m2 z pozemku p.č. 125 v k.ú. Kostelec n. Č. l.
Hlasování: 5-0-0
RM 2008_18_8: Rada města na základě nově zjištěných
skutečností schvaluje vyhlášení záměru na odprodej části pozemku o výměře 20 m2 z pozemku p.č. 125 v k.ú. Kostelec n. Č. l., současně stanovuje minimální cenu za 1 m2
9 / 2008
ve výši 1 550,- Kč a pověřuje Odbor rozvoje města zveřejněním záměru.
Hlasování: 5-0-0
Ad 6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Kostelec n. Č. l. - Tyršova, Nerudova a Husova ul.
RM 2008_18_9: Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na montáž kabelového vedení NN, nové přípojkové a rozpojovací skříně, překopy komunikace na pozemcích p.č. 49, 64,
552, 93 a 532 zapsané na LV č. 10001 pro obec Kostelec n. Č. l. a k.ú. Kostelec n. Č. l. mezi městem Kostelec n. Č. l.,
nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l. a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za podmínek stanovených v předložené smlouvě.
Hlasování: 5-0-0
Ad 7) Žádost o změnu dopravního značení v Ruské ulici
RM 2008_18_10: Rada města odkládá projednání jednosměrného provozu na místní komunikaci - ulice Ruská, a to
od vjezdu z ulice Pražské, po ulici Ruské až k rodinnému
domu č.p. 567 (křižovatka u el. bytovky) a ukládá dopravní komisi předložit stanovisko k předmětné záležitosti.
Hlasování: 5-0-0
Ad 8) Aukční síň NAXOS, a.s. - Smlouva o poskytnutí sjednaných služeb při řešení prodeje nemovitého (movitého
nebo nehmotného) majetku
RM 2008_18_: Rada města bere na vědomí informaci
o jednáních vedených ve věci
„Smlouvy o poskytnutí sjednaných služeb při řešení prodeje nemovitého (movitého nebo nehmotného) majetku“.
Ad 9) Základní podmínky pro účast ve výběrovém řízení
na prodej vybraných nemovitostí v areálu bývalého sanatoria v Kostelci n. Č. l.
RM 2008_18_: Rada města bere na vědomí informaci
o postupu prací na zpracování materiálu „Základní podmínky pro účast ve výběrovém řízení na prodej vybraných
nemovitostí v areálu bývalého sanatoria v Kostelci n. Č. l“.
Ad 10) OZV města Kostelec n. Č. l. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
RM 2008_18_11: Rada města po projednání doporučuje
Zastupitelstvu města Kostelec n. Č. l. přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve znění předloženého návrhu.
Hlasování: 5-0-0
Ad 11) Dodatek č. 3/08 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
RM 2008_18_12: Rada města schvaluje podpis dodatku
č. 3/2008 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství mezi městem Kostelec n. Č. l. a svozovou firmou
NYKOS, a.s., Ždánice
Hlasování: 5-0-0
Ad 12) Žádost pí Zuzany Koubkové o odprodej bytu č. 11
v č.p. 1050 v ulici Dr. Trippé
5
RM 2008_18_13: Rada města odkládá vyhlášení záměru
na prodej bytu č. 11 v č.p. 1050 a podílnou část pozemku
p.č. 3454 a ukládá starostce města kontaktovat žadatele
a projednat s ním případný další postup.
Hlasování: 5-0-0
Ad 13) Možné jednostranné navýšení nájemného v roce
2009 (zákon č. 107/2006 Sb.)
RM 2008_18_14: Rada města schvaluje jednostranné
navýšení nájemného od 1. 1. 2009 dle zpracovaného návrhu, který je přílohou zápisu usnesení
Hlasování: 5-0-0
Ad 14) Pověření k vykonání veřejnosprávní kontroly na místě
RM 2008_18_15: Rada města schvaluje pověření k vykonání veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích města pro Ing. Jitku Hervertovou, Zuzanu Pačeovou
a Ing. Karla Fouska v termínu do 31. 10. 2008 a ukládá
starostce města podepsat pověření k provedení kontroly.
Hlasování: 5-0-0
Ad 15) Pověření pro pana Pobřísla k provádění průběžné
řídicí kontroly v příspěvkových organizacích
RM 2008_18_16: Rada města neschvaluje pověření pro
p. Pavla Pobřísla k provádění průběžné řídicí kontroly v příspěvkových organizacích - kontrola plnění čerpání rozpočtu v roce 2008, získávání podkladů pro zpracování rozpočtu pro rok 2009.
Hlasování: 0-2-3
Ad 16) Žádost o rozhodnutí ve věci splátky úroků z úvěru
RM 2008_18_17: Rada města schvaluje úhradu úroků
z úvěrového účtu z nákladů, nedoporučuje zahrnovat úroky do pořizovací ceny budoucích investic.
Hlasování: 5-0-0
Ad 17) Rozpočtové opatření č. 2/08
Rada města doporučuje zařadit do rozpočtového opatření rezervu cca 150 tis. Kč, se kterou by v případě potřeby měla RM možnost disponovat.
RM 2008_16_: Projednání rozpočtového opatření č. 2/2008
RM odkládá.
Ad 18) Pronájem prostor zasedací místnosti MěÚ šachovému oddílu
RM 2008_18_18: Rada města neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem zasedací místnosti Městského úřadu
v č.p. 53, náměstí Smiřických a pověřuje tajemnici jednáním o možnosti pronájmu v budově tzv. české správy v bývalé NsP.
Hlasování: 0-1-4
Ad 19) Pronájem pozemků p.č. 3264/1,2 a 3263/4,5
v k.ú. Kostelec n. Č. l.
RM 2008_18_19: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 3264/1, 3264/2
a 3263/4,5 v k.ú. Kostelec n. Č. l. za cenu ve výši 1,- Kč
ročně a za údržbu pronajatých pozemků o celkové výměře 7 313 m.
Hlasování: 5-0-0
6
Ad 20) Prodej pozemku p.č. 3438 v k.ú. Kostelec n. Č. l.
RM 2008_18_20: Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy
na prodej pozemku p.č. 3438 o celkové výměře 686 m2
v k.ú. Kostelec n.Č.l. mezi městem Kostelec n. Č. l. a Družstvem Růžová budoucnost, Palackého 1026, Kostelec nad
Černými lesy za cenu 1 000,- Kč/m2, po ukončení stávající nájemní smlouvy s břemenem předkupního práva pro
město Kostelec n. Č. l. v případě dalšího prodeje.
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení níže
uvedené nájemní smlouvy nebo vypovězení nájemní smlouvy ze dne 11. 9. 2000 mezi městem Kostelec nad Černými
lesy a J. Bitterem, V. Kosinou, J. Proškem, K. Robem, T. Ryšavým a A. Zemanem.
Hlasování: 5-0-0
Ad 21) Strategický plán rozvoje města
RM 2008_18: Rada města bere na vědomí informaci
o pokračování jednání ve věci SP.
Ad 22) Informace o kontrolním dni a o pracích na opravách kanalizace
RM 2008_18_: Rada města bere na vědomí informace
o kontrolním dni a o pracích na opravách kanalizace.
Ad 23) Informace o sanatorce - jednání s Vinohradskou
nemocnicí
RM 2008_18_: Rada města bere na vědomí informaci
starostky města o jednání s Vinohradskou nemocnicí.
MVDr. Jan Černý
místostarosta
Olga Dekojová
starostka
VÝZVA
Městský úřad v Kostelci n. Č. l. vyzývá občany, aby nezapomínali na platbu za zhotovení revizní šachty pro připojení na veřejnou část kanalizační přípojky.
Částku 5 000,- Kč (do 2 bytových jednotek) nebo
10 000,- Kč (3 a více bytových jednotek) můžete uhradit
na MěÚ v pokladně, úřední dny po a st 8 - 11.30 12.30 - 17 hod. nebo na účet č. 297-428499359/0800, var. symbol čp. nemovitosti.
A. Třešňáková, účtárna
UPOZORNĚNÍ
Pokladna Městského úřadu Kostelec n. Č. l. je přemístěna do přízemí, dveře číslo 2.
V. Sedláčková
Odbor sociálních věcí je přemístěn do kanceláře č. 3 po
Úřadu práce.
J. Kubelka
Černokostelecký zpravodaj
Poděkování
Vážená paní starostko,
velice si vážíme Vaší spolupráce, a proto přijměte poděkování za uspořádání humanitární sbírky ve Vašem městě.
Posláním naší organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, kterou nejsou
schopni sami řešit. Naším cílem je jejich osamostatnění tak,
aby mohli zpět najít své místo a uplatnění ve společnosti.
Všechny naše sociální služby se nemohou obejít bez pomoci druhých. Jsme nesmírně potěšeni, že můžeme spolupracovat s lidmi, kteří jsou ochotni něco ze svého darovat.
Zorganizováním sbírky jste pomohli poskytnout nejen bezprostřední materiální pomoc, ale také vytvořit nové šance
těm, kteří se snaží o znovunalezení důstojného místa ve
společnosti. Abychom mohli tento darovaný materiál zpracovávat a dopravovat tam, kde je třeba, a aby sociální pomoc služby potřebným mohly plynule pokračovat, budeme
vděčni i za případnou finanční pomoc. Víme, že ne všichni mohou přispívat pravidelně nebo vysokými částkami, ale
chceme, abyste věděli, že jakýkoli finanční dar nám velmi
pomůže. Pokud bude v možnostech Vašeho města, dovolujeme si v příloze přiložit žádost o příspěvek.
Ještě jednou chceme poděkovat všem, kdo ošacení a další věci darovali, ale i Vám, kdo sbírky pro
Diakonii Broumov organizujete a darované věci
shromaž]ujete.
Velice si vážíme Vašeho zájmu a snahy jakkoli podpořit
naši činnost a těšíme se na spolupráci na podzim 2008.
Nádoby
na tříděný odpad
Vážení občané,
* z důvodu opravy komunikace v ulici Ruská bylo toto
hnízdo dočasně umístěno do ul. Pražská - Jevanská.
Mgr. Lenka Wienerová
Oblastní ředitelka Diakonie Broumov
Oznámení
Oznamujeme tímto občanům města, že i v letošním roce je na místním hřbitově možnost provedení rozptylu na
rozptylové loučce do 31. 10. 2008.
Termín a čas můžete sjednat osobně nebo telefonicky
v pokladně Městského úřadu v Kostelci nad Černými lesy,
nám. Smiřických 53 u paní Sedláčkové.
V. Sedláčková
K. Haklová
oddělení životního prostředí
Svoz
objemového a nebezpečného
odpadu
Vážení občané,
foto archiv MěÚ
9 / 2008
Městský úřad v Kostelci nad Černými lesy pro vás připravuje na měsíc říjen a listopad svoz objemového
a nebezpečného odpadu.
V příštích číslech zpravodaje se dozvíte podrobnější informace ohledně organizačních věcí, které souvisí s těmito plánovanými akcemi.
oddělení životního prostředí
7
Téměř půl miliónů lidí si musí vyměnit
občanský průkaz
Posledním dnem letošního roku končí platnost další série občanských průkazů. Tentokrát se povinně dotkne téměř půl miliónu občanů, kteří vlastní občanské průkazy
(dále OP) vydané do 31. prosince 2003 bez strojově čitelných údajů. Občané nemohou brát zřetel na platnost OP,
která je na dokladu napsaná. Zájemci tak musejí do konce
listopadu navštívit s žádostí úřad s rozšířenou působností
v místě svého trvalého bydliště. Na výměnu totiž úřady mají 30 dní. Vzhledem k tomu, že výměna je pro tyto lidi povinná, je zdarma. Tam kromě čitelně vyplněného originálu
žádosti předloží jednu fotografii, dosavadní OP, případně
další doklad týkající se třeba nově dosaženého vysokoškolského vzdělání. Výjimkou jsou pouze majitelé občanských
průkazů, kteří sice mají doklad vydaný do konce roku 2003,
ale mají typ, který strojově čitelné údaje už obsahuje. V takovém případě s výměnou podle Ministerstva vnitra pospíchat nemusejí, jejich občanské průkazy platí do doby, která je na dokladu uvedená. To, jaký typ dokladu lidé mají,
si mohou velmi jednoduše ověřit. Strojově čitelnou zónu
lze nalézt pod fotografií ve spodní části průkazu. Jde o dvě
souvislé řady čísel a písmen. Podle úředníků Ministerstva
vnitra by ale ostatní neměli otálet, pokud se chtějí vyhnout
frontám na úřadech i případným dalším pokutám za pozdní výměnu.
Miloslava Šmejkalová
evidence obyvatel, občanské průkazy
Činnost Městské policie v Kostelci n. Č. l.
Inkasováno červen:
blokové pokuty složenkou
výběr stánkový prodej
celkem
4 400,- Kč
12 170,- Kč
16 570,- Kč
Činnost za měsíc červen
3. 6. zajištění dopravy v době konání svateb
6. 6. zajištění dopravy v době konání svateb
7. 6. kontrola svatu veřejného osvětlení - předáno odboru investic města
12. 6. zajištění dopravy v době konání svateb
14. 6. nález psa - předán majiteli
17. 6. zjištění autovraku - majitel po výzvě autovrak odstranil
20. 6. zajištění dopravy v době konání svateb
24. 6. přestupek proti občanskému soužití - řešeno domluvou
27. 6. zajištění dopravy v době konání svateb
27. 6. kontrola stavu veřejného osvětlení - předáno odboru
investic města
28. 6. zajištění dopravy v době konání svateb
Denní činnost:
" pěší pochůzky se zaměřením na zabezpečení veřejného
pořádku a dopravní kázně
" dohled v době konání diskoték se zaměřením na veřej-
ný pořádek
" kontrola prodejních stánků a výběr z místa
Inkasováno červenec:
blokové pokuty hotově
blokové pokuty složenkou
stánkový prodej
celkem
11
8
12
31
200,000,880,380,-
Kč
Kč
Kč
Kč
Činnost za měsíc červenec
4. 7. zjištěno odcizení krytu kanalizace - vrácen na původní místo
8
4. 7. kontrola stavu veřejného osvětlení - předáno odboru investic města
5. 7. přestupek proti veřejnému pořádku - vzhledem ke
zdravotnímu stavu způsobitele řešeno domluvou
7. 7. nález osobních dokladů - odeslány příslušnému MěÚ
8. 7. zjištěn autovrak - majitel na výzvu autovrak odstranil
9. 7. zjištění násilného otevření nemovitosti - předáno
OO PČR
11. 7. kontrola stavu veřejného osvětlení - předáno odboru investic města
12. 7. zajištění dopravy v době konání svateb
14. 7. zjištěno nezajištěné osobní vozidlo, majitel byl vyrozuměn - vozidlo si odvezl
15. 7. přestupek proti občanskému soužití - předáno přestupkové komisi
15. 7. zjištění poškození krytu kanalizační výpustě - předáno odboru investic města
15. 7. zjištěn autovrak - majitel na výzvu autovrak odstranil
17. 7. nález osobních věcí (kabelka) - vrácena majiteli
17. 7. zjištěn nezabezpečený vstup do trafostanice - vyrozuměn pracovník ČeZu, který provedl její zabezpečení
18. 7. kontrola stavu veřejného osvětlení - předáno odboru investic města
21. 7. nález osobních dokladů - odeslány příslušnému MěÚ
22. 7. poškození nemovitosti - poškozovatel se dohodl s majitelem na úhradě
24. 7. zjištěn autovrak - majitel na výzvu autovrak odstranil
Denní činnost:
" pěší pochůzky se zaměřením na zabezpečení veřejného
pořádku a dopravní kázně
" dohled v době konání diskoték se zaměřením na veřejný pořádek
" kontola prodejních stánků a výběr z místa
J. Zabilka, MP
Černokostelecký zpravodaj
Žádost o spolupráci
Vážení občané,
v našem městě dochází ke zcizování krytů z výpustí kanalizace, čímž dochází k obecnému ohrožení a škodě na
majetku města. Městská policie tímto žádá občany o užší spolupráci, abychom společně předešli negativním dopadům.
MP v současné době spolupracuje se sběrnými surovinami v Kostelci n.Č.l., kde jsou prováděny namátkové kontroly.
J. Zabilka
Městská policie
Sbor dobrovolných hasičů Kostelec n. Č. l.
Jednotka požární ochrany SDH Kostelec n. Č. l. zaznamenala velký nárůst výjezdů v letních měsících. Za období
od 23. 6. do 25. 8. zasahovala celkem u 17 mimořádných
událostí, z toho se jednalo o:
# 4x požár trávy, lesního nebo polního porostu
# 3x požár budovy
# 6x odstranění spadlých stromů nebo větví z komunikací
# 2x vyproštění vozidel z příkopů nebo srázů
# 1x kropení komunikací
# 1x planý poplach
Pouze 5 událostí z tohoto počtu se stalo v katastru našeho města, k ostatním došlo v katastrech okolních obcí.
Z této skutečnosti vyplývá, že naše jednotka hraje velmi
důležitou roli v plošném pokrytí Středočeského kraje jednotkami požární ochrany. Hasební obvod naší jednotky se
totiž rozkládá na rozhraní čtyř hasebních obvodů stanic
Hasičského záchranného sboru (HZS):
# Kostelec a severní okolí - HZS Český Brod
# západ - HZS Říčany
# východ - HZS Kolín
# jih - HZS Uhlířské Janovice
SVATBÍNSKÝ SLOUPEK
Proč jsem členem
Občanského sdružení Pro Svatbín?
# chci vědět, co se děje ve Svatbíně
# chci se podílet na tom, co se děje ve Svatbíně
# chci udělat něco pro ostatní
# chci pomoci rozvoji Svatbína svými návrhy a nápady
# chci, aby se zde našim dětem báječně žilo a byly pyšné
na to, že jsou ze Svatbína
# chci se podílet na zlepšování života ve Svatbíně
Je některý z těchto názorů i Vaším názorem? Neváhejte
a staňte se členem Občanského sdružení Pro Svatbín. Členem může být každý starší 15 let.
Schůze se konají každý sudý čtvrtek od 18 hod. ve volební místnosti.
9 / 2008
Zásahová činnost jednotky vyžaduje odpovídající technické vybavení i osobní výstroj. Část vybavení byla zakoupena již v minulých letech, díky pochopení ze strany města bude i v letošním roce nakoupeno další vybavení a část
financí bude použita na opravy a vylepšení vozidel. Pokoušíme se sehnat prostředky i z jiných zdrojů např. krajské
dotace, převod vozidel od policie nebo armády atd.
Důležitá telefonní čísla:
112 - Jednotné tísňové volání (lze se dovolat i bez
SIM karty nebo v místě se signálem pouze jiného
operátora, vhodné pro události s nutností povolání více složek IZS)
150 - Hasičský záchranný sbor (operační středisko povolává i jednotky sborů dobrovolných hasičů)
155 - Zdravotnická záchranná služba
158 - Policie České republiky
602 487 355 - Městská policie Kostelec n. Č. l.
SDH Kostelec n. Č. l.
www.hasici-kostelecncl.cz
Vítání léta ve Svatbíně
Více fotografií na www.svatbin.unas.cz
Občanské sdružení Pro Svatbín uspořádalo na počátku
července akci Vítání léta s cílem pobavit všechny návštěvníky. Akce se konala pod širým nebem na svatbínské návsi. V odpoledních hodinách bylo připraveno zázemí pro
občerstvení i místo pro živou hudbu. Krásné počasí vylákalo na tuto akci jak svatbínské občany, tak i přespolní.
Kdo měl chu} se v teplém počasí osvěžit, vyhledal stánek
s občerstvením. V podvečer začala hrát živá hudba. Nikdo
nezůstal dlouho sedět. Tancovalo se a veselilo až do kuropění. Užívalo se léta. Na pohodu, kterou přinesl tento den,
budou Svatbínští (a nejen oni) jistě dlouho vzpomínat.
V měsíci září pořádáme
21. 9. 2008 od 16.00 hod. Setkání Svatbíňáků a přátel Svatbína (akce se mimořádně nekoná poslední neděli v měsíci).
9
Na jedné stranì skupina dì
tí, která pod trpìlivým a ci
tlivým vedením svých ped
Na jedné stranì skupina dì
tí, která pod trpìlivým a ci
tlivým vedením svých ped
na jedné stranì skupina dì
tí, která pod trpìlivým a ci
tlivým vedením svých ped
Na jedné stranì skupina dì
tí, která pod trpìlivým a ci
tlivým vedením svých ped
KAUZA KANALIZACE
sí uhradit 14milionovou spoluúčast na opravě krajských komunikací, například z prodeje svého majetku.
Ivana Kašparová
převzato z www.cvikr.info
Úvod
Kauza kanalizace - jak jí vidí jedna bývalá členka Rady města a stálá členka Zastupitelstva města, RNDr. I. Kašparová a reakce z druhé strany pohledu.
Vyjádření starostky
Nikdo z výše uvedených aktérů nemá určitě zájem poškozovat Město Kostelec n. Č. l., ale je zde jasně vidět rozdílnost
pohledu na věc. Pan Pavel Uhlíř, bývalý místostarosta, v současné době poradce starostky ve věci kanalizace, se své odpovědnosti nezříká a stále ji cítí, což dokazuje svým konáním a postupem
při informování veřejnosti i členů Rady města a Zastupitelstva
města.
Já, jako jeden z členů vedení města PROHLAŠUJI, že jsem nikdy nepodepsala darovací smlouvu pro firmu VOD-KA, a.s., na jakoukoliv částku a ani jsem nedala příkaz k proplacení jmenovaného daru firmě VOD-KA, a.s.
Pro vyvrácení tvrzení RNDr. I. Kašparové o daru ze strany vedení města ve výši 14 mil., budu zvažovat možnost řešení právními kroky, a to po posouzení a doporučení právníky.
O. Dekojová
starostka města
Dar 14 milionů
Vydáno dne 1. 5. 2008
Dosud nepotrestaná lež
Na internetových stránkách štvavého plátku „Cvikr“ se objevil
článek s názvem „Dar 14 milionů“. Redakce plátku uveřejňuje
článek podepsaný Ivanou Kašparovou, který nemá sloužit opět
k ničemu jinému, než jen jitřit vztahy mezi občany, představiteli
města, vedením Města a jeho úředníky. Město údajně darovalo
zhotoviteli první etapy kanalizace 14 milionů. Lze se oprávněně
domnívat, že uvedená informace pravděpodobně naplňuje znaky
trestné činnosti podle § 174 trestního zákona, tedy křivého obvinění a § 206 trestního zákona - pomluvy. Z údaje uvedeného
v článku lze dovodit, že se někdo z vedení Města dopustil porušování povinností při správě cizího majetku podle § 255-258 trestního zákona.
V tomto případě ale stálá stěžovatelka překročila všechny meze. Bylo by již potřebné, aby i druhá strana podala žádost o prověření, zda nedošlo k trestné činnosti, jak je výše uvedeno. Nelze
jen donekonečna otírat plivance z tváře.
Jaká je situace ve skutečnosti? Společnosti VOD-KA, a.s., byly
pozastaveny platby od ledna 2008 počínaje ve výši 14 454 583,včetně DPH, smluvní pokuta dosahuje ke dni 30. 6. 2008 částky
99,5 mil. Kč. Mimosoudní, nebo soudní vyrovnání zhotovitele
s Městem není dosud dořešeno. Tak nevím, o jakém daru chronická stěžovatelka hovoří. Proč to dělá? To je spíše otázka pro
psychology. Všechny podané stížnosti a trestní oznámení byly
jen plácnutím do vody. Ta voda se ale stále více kalí a ovzduší je
prosyceno velkou nedůvěrou. To ale společné práci pro rozvoj
města rozhodně neprospívá.
Pavel Uhlíř
Často se říká, že při darování má ten, kdo daruje, největší radost. Vědomí, že Město darovalo zhotoviteli první etapy kanalizace 14 milionů, mě ale radostí nenaplňuje.
Před zahájením stavby kanalizace se Město zavázalo, že opraví povrchy dotčených krajských komunikací, a to dlážděných v plné šíři a živičných v zasažené polovině.
Dodavatel stavby kanalizace Vod-Ka se ve své smlouvě o dílo
zase zavázal opravit povrchy nad rýhou kanalizace. Město ve spolupráci s krajem provedlo výběrové řízení na dodavatele opravy
komunikací a vysoutěžilo cenu díla cca 24 milionů od fy Halko.
Středočeský kraj přispěl na opravy svých komunikací s tím, že budou opraveny povrchy v celé šíři vozovek.
Zastupitelé 28. 6. 2007 uzavřeli s krajem smlouvu o sdružení
prostředků na uvedenou stavbu za těchto podmínek: investorem
bude Město, kraj poskytne 10 mln, Město zajistí zbytek. 29. 6. 2007
bez jakékoliv změny rozpočtu, bez schválení Radou města nebo
Zastupitelstvem starostka smlouvu o dílo s firmou Halko podepsala. Stavba byla dokončena v listopadu 2007, ale splatnost faktur
uvedená ve smlouvě umožnila zatížit platbou až rozpočet v roce 2008.
Podle výměr a ocenění oprav, které pro výběrové řízení zpracoval majitel komunikací, byly práce nad rýhou oceněny minimálně na 10 mln Kč. Přesto ve schváleném rozpočtu na rok 2008
není žádný požadavek na příjem od firmy Vod-Ka na pokrytí
příslušné části nákladů na opravu komunikací a Město letos mu-
10
Odpověa na článek
Dosud nepotrestaná lež
Reakce na článek Dosud nepotrestaná lež, autor
p. P. Uhlíř, který vyšel ve zpravodaji č. 7,8/08.
Tiskový zákon mi umožňuje vyjádřit se pouze k faktům, a těch je
v textu pana Uhlíře pomálu. Předmětné skutečnosti mohu jen citovat z článku na www.Cvikr.info, na který se pan Uhlíř odvolával:
„Před zahájením stavby kanalizace se Město zavázalo, že opraví povrchy dotčených krajských komunikací, a to dlážděných v plné šíři a živičných v zasažené polovině.
Dodavatel stavby kanalizace Vod-Ka se ve své smlouvě o dílo
zase zavázal opravit povrchy nad rýhou kanalizace. Město ve spolupráci s krajem provedlo výběrové řízení na dodavatele opravy
komunikací a vysoutěžilo cenu díla cca 24 milionů od fy Halko.
Středočeský kraj přispěl na opravy svých komunikací s tím, že
budou opraveny povrchy v celé šíři vozovek.
Zastupitelé 28. 6. 2007 uzavřeli s krajem smlouvu o sdružení
prostředků na uvedenou stavbu za těchto podmínek: investorem
bude Město, kraj poskytne 10 mln, Město zajistí zbytek. 29. 6.
Černokostelecký zpravodaj
2007 bez jakékoliv změny rozpočtu, bez schválení Radou města
nebo Zastupitelstvem starostka smlouvu o dílo s firmou Halko
podepsala. Stavba byla dokončena v listopadu 2007, ale splatnost faktur uvedená ve smlouvě umožnila zatížit platbou až rozpočet v roce 2008.
Podle výměr a ocenění oprav, které pro výběrové řízení zpracoval majitel komunikací, byly práce nad rýhou oceněny minimálně
na 10 mln Kč. Přesto ve schváleném rozpočtu na rok 2008 není
žádný požadavek na příjem od firmy Vod-Ka na pokrytí příslušné části nákladů na opravu komunikací a Město letos musí uhradit 14milionovou spoluúčast na opravě krajských komunikací,
například z prodeje svého majetku.“
Konec citátu. Laskavý čtenář nech} posoudí úrovně, v jakých
poskytují informace Cvikr a Černokostelecký zpravodaj v textu pana Uhlíře.
Ivana Kašparová
Stanovisko autora článku
Autor článku „Dosud nepotrestaná lež“ reagoval na výrok, že
Město darovalo zhotoviteli díla společnosti VOD-KA, a.s., jen tak
14 mil. Kč. Bylo dostatečně vysvětleno, že jde o nehoráznou lež... Pokud má autorka odpovědi pocit, že Město spáchalo
trestný čin, je jako občanka povinna podat trestní oznámení na
neznámou osobu. To ona nejen umí, ale velmi ráda činí. Tak může klidně pokračovat. Město mělo podle mého názoru udělat totéž, když byla lež zveřejněna a pošpiněno tak dobré jméno vedení
Města, a nejen vedení. O daru Města společnosti VOD-KA, a.s.,
ve výši 14,0 mil. Kč se již RNDr. Kašparová nezmiňuje. Její fakta nemají bohužel nic společného s vysvětlením šířené lži.
Jinak, pokud se týká podpisu smlouvy se společností HALKO, s.r.o., učinila tak starostka na podkladě Smlouvy o sdružení,
kterou Zastupitelstvo města schválilo. Povinnost uzavřít smlouvu
vyplývala přece z této smlouvy. Nač znovu byrokraticky žádat ZM
o souhlas podruhé? To nech} posoudí právník.
Jinak opět dodávám, že společnosti VOD-KA, a.s., byla učiněna
pozastávka ve výši celkem 14,0mil Kč., která již nebude uvolněna.
Zhotovitel je dále zatížen penalizací ve výši cca 116,0 mil. Kč. Škody, které byly způsobeny v minulosti Městu, nové vedení kvantifikovalo a bude je uplatňovat právní cestou.
Redakční rada by měla tento článek odmítnout jako záměrně matoucí veřejné mínění a po poradě s právníky podat na
RNDr. Kašparovou konečně žalobu. Škodí městu i Městu a dělá
jí to zřejmě potěšení.
Pavel Uhlíř
Kostelecké trápení nekončí.
Strašák kanalizace pokračuje
Kostelec n. Č. l. - Nekončící příběh. To je nejvýstižnější charakteristika stavby kostelecké kanalizace.
Budovat se začalo už za bývalého vedení na radnici, kdy z výběrového řízení vzešla vítězně firma VOD-KA. Už tam byl problém,
protože vítězná cena z nabídky 72 miliony za realizaci byla podhodnocena.
„Podle mého názoru o nějakých deset milionů,“ uvedl Pavel
Uhlíř, kostelecký místostarosta, který na svůj post, jak jsme již psali, rezignoval před prázdninami. Jeho rezignace nesouvisela nikterak s kanalizací. Dál se v případu angažuje jako technický poradce města.
9 / 2008
Časový skluz a pochybná kvalita
Firma VOD-KA se postupně dostala s pracemi do časového
skluzu a navíc je neodváděla ve standardní kvalitě. „Společnost
provádějící kanalizaci totálně zklamala, jak po stránce organizační, technické i technologické,“ shrnul několikaměsíční zkušenost s firmou VOD-KA ex - místostarosta a ve svém hodnocení
byl nekompromisní dál: „VOD-KA se ukázala jako naprosto neschopná a nesolidní společnost. Pro společnost, pro kterou je
smlouva jen cárem papíru a sliby dané vrcholovými manažery se
nikdy neplní, nelze najít jiné hodnocení.“
Pravdou je, že v průběhu doby, kdy firma v Kostelci působila,
se management společnosti obměnil a společnost se nedávno rozdělila odštěpením na celkem čtyři samostatné subjekty. Ale ani
to práce nezkvalitnilo a neuspíšilo.
Základní problém je, že VOD-KA nesplnila smluvní termín dokončení prací a že práce neprovedla kvalitně.
„V současné době už je téměř 14 měsíců po termínu, ve kterém měly být práce podle smlouvy ukončeny,“ vysvětlil Uhlíř.
Kostelečáci a projíždějící si měli od těžkostí s rekonstrukcí kanalizace oddychnout už v červnu loňského roku. Nestalo se tak.
Firma byla s pracemi ve skluzu a žádala prodloužení termínu na
říjen roku 2007. Kostelecká radnice požadovala závazný harmonogram prací a koordinovanou spolupráci s firmou opravující
povrchy krajských komunikací. Žádala marně.
„Protože jsme neměli vůbec žádnou záruku, že bude skutečně
říjnový termín dodržen, dodatek ke smlouvě jsme nepodepsali,“
komentoval Uhlíř.
Výsledek? „Firma je penalizovaná každý den prodlevy 280 000
korunami. Dluh VOD-Ky vůči městu Kostelec n. Č. l. se tak vyšplhal na neuvěřitelných téměř 100 milionů korun.
To je jedna stránka věci. Ta druhá je daleko podstatnější pro
obyvatele.
Bývalá druhá persona města vysvětluje, že špatné technologické postupy a nekvalitně provedené práce, které následně prokazují kamerové zkoušky, znamenají nové a nové výkopy a opravy
v místě problému. „Navíc nikdo nedokáže odhadnout, co kanalizace udělá za rok, za dva,“ upozorňuje Pavel Uhlíř.
Laik si říká, jak je možné, že to někdo odpovědně nekontroloval a že kanalizace se stala noční můrou pro kdekoho, jenom
z různých důvodů. „Ale my měli stavební technický dozor. Ten
zajiš}oval VODOS, se kterým máme mandátní smlouvu, ve které
se zavázal kontrolovat technologické postupy, kvalitu prováděných prací a jejich koordinaci. Jenomže svoji práci neudělal pořádně. Nezdokumentoval včas, co je uděláno kvalitně a co nekvalitně,“ řekl Uhlíř.
VODOS se má vyjádřit, jak dál zaručí dokončení stavby. Jednatel společnosti Jaroslav Fišera příliš sdílný nebyl. „Situaci řešíme, nemáme zájem ji medializovat,“ stroze konstatoval Fišera.
Na diskuze je už pozdě
„Diskutovat o problémech se mělo včas, tedy v průběhu nekvalitně prováděné stavby a doporučit městu nějaký závěr. Dnes je
již pozdě na diskuse,“ dodal Uhlíř.
Podle kostelecké starostky Olgy Dekojové město a firma VODOS už komunikují jen přes právníky. Paradoxně na žádost společnosti Vodos.
„Asi podle zásady , že nejlepší obranou je útok. Dnes Kostelci
nabízí uzavřít s VOD-kou dohodu. Město již ale samo připravuje
potřebné právní kroky. I ty ale měly přijít již dříve. VODOS měl totiž také ve smlouvě právní zastupování města.
Veškeré dlouhodobé snahy o smírčí jednání a nápravu stavu
byly podle Uhlíře bohužel zbytečné.
Autor článku: Dana Zářecká
převzato z webových stránek
Kolínského deníku
11
AKTUÁLNÍ
Upozornění
Okresní ředitelství Policie České republiky
Kolín
Nabízíme uplatnění uchazečům
se zájmem o policejní práci
v přímém výkonu služby
u Policie České republiky
Upozorňujeme občany, že pí MUDr. Jaroslava Chudobová má změněné tel. číslo do kostelecké ordinace.
Volejte tedy 311 240 666.
Ukončení činnosti stomatologické pohotovosti
v Kolíně
Dnem 1. 7. 2008 byla s konečnou platností zrušena stomatologická pohotovost v Kolíně.
Nejbližší stomatologická pohotovost pro dospělé:
Praha 1, Palackého 5,
tel.: 224 946 981
ordinační doba: po - pá 19.00 - 6.00 hod.
sobota, neděle, svátek - nepřetržitý provoz
Dětská stomatologická pohotovost:
Praha 5, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84,
tel.: 224 433 654
ordinační doba: po - pá 19.00 - 7.00 hod.
sobota, neděle, svátek - nepřetržitý provoz
redakce
Pražská
integrovaná doprava
informuje
Zastávka Kostelec n. Č. l. (l 402, 409, 410, 492) od 30. 8. 2008
(zpětně od 1. 8. 2008) do odvolání
402, 409:
# ruší se zast. Kostelec n. Č. l. (ve dvoře č.p.15)
# zřizuje se zast. Kostelec n. Č. l., nám. (nástupní i výstupní) v pravidelné zast. l. 381 ve směru z Prahy
Policistou se může stát občan ČR starší 18 let, který o přijetí
písemně požádá, je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání,
je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro přímý výkon služby,
není členem politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost.
Nabízíme
Zajímavou práci policistů na obvodních odděleních: Český
Brod, Kolín, Kouřim, Kostelec nad Černými lesy, Pečky, Týnec
nad Labem
# Na dopravním inspektorátu Kolín - skupině dohledu nad silničním provozem
# Možnost profesního růstu
# Možnost dalšího vzdělávání
# Dobré platové podmínky
#
Pokud splňujete uvedené podmínky, můžete se přihlásit každý
všední den v době od 07.30 do 15.30 hod. na Policii České republiky okresním ředitelství Kolín, K Dílnám 864, 280 66 Kolín IV.
Bližší informace rádi poskytneme ve stejnou dobu na tel. čísle 974 874 400, 602 682 393.
Nprap. Ž]árská Jana a nprap. Čimová Petra
Preventivně informační skupina
Okres. ředitelství PČR Kolín
Jak správně psát
název našeho města?
Správný pravopis
názvu našeho města
dle Pravidel českého
pravopisu s Dodatkem
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky.
II. Pravidla o psaní velkých písmen u vlastních jmen, odst. 75 e
- obce, městské části,
sídliště: Kostelec nad
Černými lesy - Kostelec n. Č. l.
410, 492:
# ruší se zast. Kostelec n. Č. l.
Důvod: nesjízdnost komunikací v prostoru obratiště Kostelec n. Č. l.
převzato z www.ropid.cz
Oznámení
V Kostelci n. Č. l. zahájila GE MONEY BANK provoz nového
bankomatu. Najdete ho v Kutnohorské ulici č.p. 256.
redakce
12
foto M. Navrátil
J. Kotyšanová
Černokostelecký zpravodaj
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEC N.È.L.
http://www.zskncl.cz
Prázdniny končí,
nový školní rok začíná...
Prázdniny utekly jako voda a dva měsíce volna jsou nenávratně pryč. Jako každý rok, i letos jsme se snažili, aby celkem
69 nových prvňáčků i všichni starší žáci přišli do o něco hezčího a atraktivnějšího prostředí, než když školu na konci června
opouštěli. Možná i vy jste zaregistrovali, že po dlouhé době je
vymalovaná téměř celá budova, na všech radiátorech přibyly termoventily a ve třídách 1. stupně jsou umístěny kontejnery na
tříděný odpad. V tuto chvíli se velmi intenzivně pracuje na
zavedení čipů do školní jídelny.
A školní zahrada? Nikdo si nemohl nevšimnout změn v prostoru okolo přístavby a v místech, kde bude v budoucnu stát
v Kostelci tolik diskutované dětské hřiště. Celý pozemek se podařilo vykácet, odvodnit a v těchto dnech se na něj naváží zemina
a probíhají další terénní úpravy. Doufám, že se nám podaří celou akci co nejdříve dotáhnout do zdárného konce a budeme moci osadit k radosti malých občánků Kostelce i jejich maminek
herní prvky.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na prázdninových akcích
ve škole podíleli. Jsem si velmi dobře vědoma, že bez ochotné pomoci „přátel školy“ bychom takový kus práce udělat nemohli. Děkuji a přeji Vám všem úspěšný vstup do nového školního roku.
Lenka Lasáková,
ředitelka školy
Škola začíná
Po dvouměsíčních letních prázdninách dnes škola opět ožila. Zaplnili ji školáci, kterým právě dnes začíná nový školní rok. Někteří z nich
se do školy těší, někteří méně, jiní se
těší jen na kamarády.
Ve třech třídách se objevily zcela
nové tváře - tváře letošních prvňáčků.
Doprovodit je přišli maminky, tátové,
jejich nejbližší. Ve třídách nachysta-
foto J. Kunteová
9 / 2008
ných na tento slavnostní den čekaly na děti jejich nové paní učitelky. Prvňáčky přišla s dárkem pozdravit i paní starostka Olga
Dekojová.
Přeji prvňáčkům i všem ostatním školákům, aby se jim tento
školní rok co nejlépe vydařil.
Mgr. Jitka Kunteová
Pokračujeme
s tříděním odpadu
V červnovém vydání Černokosteleckého zpravodaje informovala naše škola o záměru zapojit do odpadového hospodářství
i děti, a to přímo ve škole. Na projekt s názvem Dětský plán odpadového hospodaření získala dotaci od Fondu životního prostředí
Středočeského kraje ve výši 50 000 Kč. A tak 1. září nečekají na
děti na 1. stupni naší školy jen jejich třídní učitelé s vyzdobenými
třídami, ale také šest nových 45litrových barevných kontejnerů na
třídění odpadu. Děti se budou přímo ve třídách rozhodovat, co do
které nádoby patří. Při rozhodování jim budou pomáhat nálepky
umístěné přímo na kontejnerech a samozřejmě také třídní učitelé. Třídit budou plasty, víčka
od plastových lahví, papír, sklo,
hliník a obaly Tetra Pak. Velké
nové kontejnery na třídění odpadu jsou umístěné ve vestibulu školní jídelny.
Kromě třídění odpadu budou děti během školního roku
plnit i úkoly, za jejichž splnění
na ně čekají díky vstřícnosti firem Eko-kom, Asekol, Ecobat
a Elektrowin drobné dárečky.
Informace o průběhu projektu můžete sledovat na stránfoto archiv ZŠ kách školy www.zskncl.cz
Recyklohraní
Zapojením do školního recyklačního programu Recyklohraní vzniklo v objektu školy místo zpětného odběru baterií a drobných elektrozařízení. Nádoby na jejich sběr jsou
umístěné hned na dvou místech - ve starém vstupu do školy
(vedle krámku) a u balkonku.
Za každý kilogram baterií a elektrozařízení budou škole připisovány důležité body, za které pak může čerpat různé odměny: dataprojektor, barevnou laserovou tiskárnu apod.
Kontejnery na třídění baterií se naší škole podařilo zajistit také pro knihkupectví pana Pávka, Sklo-porcelán paní Mášové,
ŠLP středisko služeb, MěÚ v Kostelci nad Černými lesy, OÚ Radovesnice I a partnerskou školu v Olešce.
Všem, kteří budou škole se sběrem použitých baterií a drobných elektrospotřebičů pomáhat, předem děkujeme.
Ing. Ewa Chmelíková a Mgr. Jitka Kunteová,
ZŠ Kostelec n. Č. l.
13
PTÁME SE ZA VÁS
Orientální tanec
S Marcelou Honsovou jsem se seznámil, když spolu s manželem v Kostelci vystavovali fotografie z Egypta.
K mému překvapení jsem zjistil, že jejím koníčkem je orientální tanec.
Jelikož mě to zaujalo, rozhodl jsem se
ji trochu vyzpovídat.
Samotné vyprávění o tanci a životě
v Egyptě by bylo asi na dvě stránky, a tak
alespoň ve zkratce:
Ano, snažím se stále v tanci vzdělávat. Je
to pro mne naprosto úžasný zážitek zatančit si s místními tanečníky a lektory, kteří
jsou vyhlášení svými uměleckými choreografiemi a kladou velký důraz na individuální výraz.
Proč zrovna tento typ tance?
Již při prvním setkání s tímto tancem se
mi líbil projev a volnost v předváděné choreografii. Navíc není možné se nezmínit
o blahodárnosti tance, který jemným, ale
komplexním způsobem posiluje a harmonizuje celé tělo a s ním i duši.
Co plánuješ do budoucna? Vrátíš se
ještě do Egypta, nebo to byla jen
jednorázová akce?
Spolu s manželem připravujeme velkou
výstavu, kde máme přes 70 fotografií na téma Egypt. Bude v průběhu tří let putovat
po většině větších českých měst.
V neposlední řadě pomáhám se vznikem časopisu VELbloud, který se orientuje na islámský svět, ten je spíše doménou
mého manžela.
Taky mám v plánu konečně připravit
výstavu svých vitráží.
Co se týče tance, ráda bych se vrátila do
Káhiry v listopadu (mimochodem letenku
mám už koupenou) a pak zase možná na
jaře, ale to se ještě všechno uvidí, dá-li bůh.
Insya Allah.
Plánů a přání je opravdu hodně.
Vím, že jsi se v dubnu vrátila z Káhiry. Byla jsi tam tančit?
Je možné vidět tě tančit? Nebo si tanec vyzkoušet?
Co bylo impulsem? Čím to začalo?
Jsem tak trošku nekonvenční a tento
nápad u mne uzrál při výstupu na sopku
Pico del Teide.
Zpočátku to bylo dost složité, hlavně
najít kvalitní lektory a prokousat se technikou tance.
Ano, stačí přijít do kurzu a tanec si přímo vyzkoušet. V Kostelci tančíme každou
středu od 20 - 21 hod. v tělocvičně ZŠ, pak
tančíme v Kouřimi, v Horních Krutech, v Sázavě, …
Marcela s káhirským choreografem
Osamou Emam Káhira 07
Zatím veřejné vystoupení neplánujeme,
ale kdoví… Určitě budeš první mezi pozvanými.
Za rozhovor Marcele děkuji a těším
se s ní na další spolupráci.
Jiří Filípek
Odpověa na dotaz „Co se děje na střelnici?“
Redakce Černokosteleckého zpravodaje oslovila manžele Novákovy, co že
se to prý děje zajímavého na střelnici v Kostelci n. Č. l.
Na střelnici probíhají od ledna 2008 výukové stáže pro zájemce z řad komerčních
sektorů, policie a armády a relaxační stáže
ve střelbě pro topmanagement z francouzských a anglických firem a francouzských
celebrit. Jsou to stáže převážně s mezinárodní účastí, vedené uznávanými instruktory z Francie, Izraele apod. Firma CZ-Marshall, s.r.o., jejímž jednatelem je pan Novák,
poskytuje těmto kurzům zázemí a aktivně
se podílí na výuce. Smyslem relaxačních
kurzů je seznámení s netradičními zbraněmi např. brokovnice SPAS 15, odstr. pušky Dragunov SVD a Remington a zbraněmi
historickými, převážně z 2. světové války,
14
jako jsou Spaghin, DP27, Thomson, Mosin, Gorjunov aj. Náplní výukových kurzů
je výuka ve střelbě z krátkých a dlouhých
zbraní, taktika a taktické postupy, právní
minimum, první pomoc a další odborná
příprava dle zaměření kurzu. Pro tyto aktivity je využíváno několik střelnic v České
republice včetně střelnice v Kostelci nad
Černými lesy, která prošla úpravami, aby
vyhověla normám pro speciální střelecké
disciplíny včetně střelby dávkou. Více se
dozvíte na www.nkteam.eu.
Petr Novák
Děkujeme za odpově]. redakce
foto archiv autora článku
Černokostelecký zpravodaj
Vzhledem k množícím se dotazům ohledně fotbalového hřiště a areálu na Americe,
oslovila starostka města Olga Dekojová předsedu Sportovního klubu p. Jana Urbana,
aby našim čtenářům nastínil historii areálu, jak je to s provozováním hřiště
pro veřejnost, jeho financováním a majetkovými vazbami.
Vážení čtenáři,
pokusím se vás uvést do situace okolo
sportování v našem městě. Momentálně
jsem pověřen být oprávněným zástupcem
Sportovního klubu Kostelec nad Černými lesy, jehož hlavní sportovní náplní je
fotbal.
Dle přijaté legislativy jsme nezisková, nestátní organizace s registrací na Ministerstvu vnitra jako právnická osoba.
Jsme společnost vykonávající činnost na
základě dobrovolnosti - náš statut jsou
přijaté a registrované stanovy, kde je podrobně popsána naše náplň a cíle (stanovy jsou veřejná listina, lze je na požádání
předložit).
Všeobecné informace k fotbalu
Fotbal se v Kostelci n. Č. l. hraje od roku 1923 (letos je 85. výročí). Fotbalový stadion vznikl, jeho počátky jsou datovány
rokem 1938, v roce 1941, kdy se v tomto prostoru hrál prvně fotbal. Dostavba
do dnešní podoby a rozlohy včetně brány, oplocení a místo tenisových kurtů bylo hokejové hřiště, byla provedena v roce
1947.
V roce 1953 - 4 Sportovní klub vstoupil
do nově vzniklého sdružení TJ TATRAN
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY.
Už v našich kronikách je uvedeno zakoupení pozemků a vybudování hřiště
bylo provedeno na základě sbírky členů
SK Kostelec n. Č. l. s podporou kosteleckých podnikatelů, živnostníků a s přispěním města.
V letech 1959-61 bylo upraveno hřiště do stávajících výškových tendencí - financováno z podpory ČSTV, v 80. letech
bylo vybudováno druhé hřiště se škvárovým povrchem - navážka ze stavby metra
v Praze.
V roce 1998 jsme založili občanské
sdružení pod původním názvem SPORTOVNÍ KLUB KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, který požádal o vystoupení fotbalového oddílu z TJ Tatran Kostelec nad
Černými lesy - po jednání nám bylo vyhověno se všemi právy účasti v soutěžích
pořádaných Českomoravským fotbalovým
svazem.
V roce 2006 jsme coby klub uspěli a obdrželi cílenou dotaci na vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem. Náklad
na tuto přestavbu dosáhl částky 15 mil. Kč.
V roce 2007 jsme vybudovali v šatnách
ústřední vytápění. Byla to nutnost, aby-
9 / 2008
chom mohli umělý povrch využívat - hodnota díla cca 150 tisíc Kč. V roce 2008
jsme provedli rekonstrukci sprch. Původní
stav byl z let, kdy vznikal fotbal. Rekonstrukce sprch - hodnota díla cca 140 tisíc Kč. V 2003 nouzová a velice potřebná oprava střechy - náklad 630 tisíc Kč.
V roce 1998 byla vybudována vrtaná studně o hloubce 65 metrů - spolu se systémem čerpání a akumulování vody včetně
závlahy - náklad cca 500 tisíc Kč.
Provozní náklady - elektrický proud v letošním roce 100 tisíc Kč, doprava, a to jen
ta nutná pro mládež v loňském roce pohltila 80 tisíc Kč. Běžná údržba, nutné opravy budovy, která je 70 let stará - bez generální opravy - ročně spotřebujeme kolem
150 tisíc Kč. Další příklad - výměna jedné žárovky umělého osvětlení hřiště spolu s nákladem na vysokozdvižnou plošinu a řemeslníka vyjde na 10 tisíc Kč, kde
je potom úklid po kterýchkoliv návštěvnících, a} zvaných či nezvaných, kde máme další sportovní vybavení, kde jsou potřebné prostředky na další rozvoj atd…
Roční náklad na provozování hřiště při účetní uzávěrce dosáhl částky
téměř 700 tisíc Kč.
Naše příjmy:
! členské příspěvky cca 40 000 Kč/rok
! příspěvky a dary od města za poslední
2 roky na úrovni 50 tisíc Kč/rok, dříve
okolo 20 tisíc/rok
! dotace v řadě od ČSTV - v letošním roce bude už asi jen 40 tisíc Kč
! vstupné - akce pořádané fotbalem okolo 30 tisíc/rok
! pronájmy zařízení, a to zejména v zimním období
Pronájmy zařízení - za poslední 2 roky
se příjmy zvýšily, na to konto jsme provedli
montáž ÚT, rekonstrukci sprch a v letošním roce pořídili nákladem 165 tisíc Kč
světelnou časomíru. Další naší možností
jak přijít k penězům jsou poskytnuté dary a pronájem reklamních ploch - momentálně jsou plochy pro umístění reklamních
panelů připravené a budeme se snažit jednat s potenciálními zájemci.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ SDRUŽENÍ
- Sportovní klub Kostelec n. Č. l.
Jsme sdružení, které bylo založeno na
základě dobrovolnosti, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
Cílem sdružení je zabezpečení rozvoje masové tělesné kultury ve městě, umožnění
tělovýchovného zapojení nejširším vrstvám
veřejnosti, zejména pak mládeži.
Svoji činnost vykonáváme na pronajatém zařízení - dlouhodobá nájemní smlouva s vlastníkem - to je TJ Tatran Kostelec
nad Černými lesy. Ve smluvních podmínkách je mimo jiné uvedeno, že zařízení
musíme udržovat. K tomu, abychom zařízení mohli provozovat a udržovat, je nezbytně nutné zajiš}ovat potřebné finanční
prostředky.
Usnesením z jednání Valné hromady je
dáno, jaké povinnosti mají členové klubu
- (členské příspěvky - do 18 let a důchodci min. 100 Kč/člen, ostatní 250 Kč/rok
a člen brigádnické hodiny). Člen klubu může využívat zařízení sportoviště dle přijatého programu - zapojení v družstvech, a to
od přípravky - žáci ve věku 6 až 8 let až po
dospělé - je to organizovaná činnost Sportovního klubu.
V rámci spolupráce s místními organizacemi umožňujeme bezplatně užívat naše zařízení k jejich činnosti - hasiči a rybáři pořádají svoje soutěže, akce tzv.
„PAĎOUR“ apod. Bezplatně zapůjčujeme
zařízení i místním školám a dalším organizacím.
V další činnosti pronajímáme za úplatu naše zařízení cizím organizacím, jednotlivcům nebo společnostem, k tomu je
na našich webových stránkách vyvěšen
ceník služeb.
Při jakékoliv organizované činnosti musíte mít vedoucí trenéry!
Zařízení máme řádně pronajaté, jsme
oprávněná organizace se statutem k výkonu určitých činností . Tato činnost je
nákladná a klub k zajištění musí vytvořit
vhodné finanční zázemí, abychom vzniklé náklady mohli zajistit a uhradit.
Proto považuji za samozřejmé, že když
někdo chce zařízení využívat, musí být členem našeho klubu, a pak má právo dle
daného programu zařízení využívat a nebo k uspokojení svých zájmů a potřeb si
zařízení dle zveřejněného ceníku pronajme. Žádná dotace není určena k tomu,
abychom zařízení udržovali pro individuální uspokojení jednotlivých občanů města.
Město, ČSTV, ČMFS takové dotace neposkytuje.
Ano, jsou obce nebo města, kde jsou
na tom lépe - obec je vlastníkem takových
zařízení nebo ze svého rozpočtu uvolňuje
15
prostředky, a potom úklid, údržba a další rozvoj jde plně za obcí - v Kostelci to
tak ale není.
Ještě něco k vlastnictví
Vlastník celého areálu je TJ TATRAN
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
pozemky v k.ú. Kostelec nad Černými lesy:
p.p.č. 2997 sportovní plocha - to jsou hřiště s umělým povrchem, hřiště dnes už
s travnatým povrchem - původně škvára, tenisové kurty a blízké okolí
p.p.č. 2996 vyhořelá neobnovená stavba
letní restaurace
p.p.č. 2995 stavba budovy kabin spolu
s bytem a klubovnou - včetně tribuny
p.p.č. 2998 les - okolo tenisových kurtů
a za travnatým hřištěm včetně vstupní
brány - vlastník ČR v užívání ČZU.
Na základě nájemní smlouvy uzavřené až
do roku 2028, užívá část těchto staveb
zařízení včetně pozemků původní vlastník, kdo celý areál vybudoval - to je:
uživatel:
Sportovní klub Kostelec n. Č. l.
se sídlem Sportovní 752
281 63 Kostelec nad Černými lesy
www.sk-kostelecncl.cz
! předseda klubu - Jan Urban tel. čísla:
602 305 054, 606 516 019, 311 249 530
! správcem hřiště je p. Václav Kosmata byt na hřišti - tel. čísla: 733 549 849,
607 944 528, po dohodě se správcem
je možno zařízení pronajmout, správce
je pověřená osoba k vybírání nájemného, při placení je povinen vystavit účetní doklad a vykázané příjmy předat do
pokladny klubu
Sportovní klub má pronajatý pozemek
p.č. 2995 - budova kabin, část pozemku
p.č. 2997, a to obě fotbalová hřiště. Část,
kde jsou tenisové kurty a plocha po vyhořelé stavbě, je v užívání TJ Tatran Kostelec
nad Černými lesy. Momentálně neověřeně
došlo k dohodě o pronájmu a uživatelem
kurtů a okolí bude pan Petr Oplt.
V obvodu stadionu jsou vytvořeny další
prostory vhodné k úpravě a vytvoření dalších sportoviš}. Prostory jsou - peníze se
musí shánět a seženou se, ale zájem obyvatel v našem městě o společenské dění je
malý, požadavky a nároky ano, ale přispět
jakýmkoliv způsobem, už je horší.
Všichni okolo fotbalu pracujeme na základě dobrovolnosti a bez nároku na odměnu. Někdo se zapojí víc, někdo méně,
ale v podstatě každý má snahu klubu nějakým způsobem pomáhat.
J. Urban
PØÍSPÌVKY ÈTENÁØÙ
Jak se žije na konci světa
Barrow je nejsevernější město Spojených států, zhruba 560 km za polárním kruhem. Většinu obyvatel tvoří
Inupiati. Vzhledem se moc neliší od Bethelu (dřevěné domky na kůlech, tundra),
ale Barrow má místo řeky moře, Chukchi
Sea, které teprve nedávno rozmrzlo, a kde
ještě všude pluly nádherné ledové kry, sem
tam se mezi nimi mihnul tuleň.
Každé jaro, ještě než rozmrzne moře,
se vydávají lovci na velryby. Letos jich ulovili celkem 9 (Bowhead Whale). Limit pro
tuhle sezonu byl stanoven na 20, ale Inupiati si dovedli spočítat, že 9 velryb vydá
pro celé Barrow na rok, tak co by se trmáceli s dalšími (velrybu tahá z moře celá ves
stylem všichni za jeden provaz).
V červnu, když se trochu oteplí, a potom, co se velryba vykuchá a zpracuje, se
slaví úspěšný lov, kdy se velrybí posádky
podělí s celým Barrow o úlovek (tak proč
se nejet podívat do Barrow?)
Nalukataq (Inupiatsky velrybí festival)
Celý den nám velrybáři servírovali velrybí lahůdky.
Protože Inupiati žijí daleko na severu,
bez stromů, a tudíž, bez jakéhokoliv palivového dřeva, vůbec by je nenapadlo plýt-
16
vat ohněm na vaření, vše se jí syrové, nakládané v soli nebo rovnou mražené.
A tady je menu:
Quaq - velrybí maso, takový velrybí syrový steak Unaalik - beluga, byla velryba
Makiak - vnitřnosti nakládané ve velrybí
krvi (tak do toho jsem se musela nutit, ale
chu}ově mě to docela překvapilo).
Utchik - velrybí jazyk Maktak - podkožní tuk, asi 30 cm vrstva, a kůže velryby.
Vedle mne seděla Rosabell (75 letá stařenka, která vůbec nevypadala na stařenku), byla skrytě vtipná a neváhala se prát
s dětmi o cukrátka, mluvila na ně sice inupiatsky, ale určitě to znamenalo: „Jedeš, ty
potvoro v krásném kožichu“; vyjmenovala
mi všech svých 20 vnoučat i s jejich narozeninami a ukazovala mi, jak si mám nakrájet velrybí kůži, aby ji moje velrybě nenavyklé zuby rozkousaly; neměla jsem to
srdce jí říct, že mi to dojíst trvá tak dlouho,
protože mít plnou pusu zmrzlého velrybího tuku je přece jenom docela negurmánská zkušenost.
Po velrybích hodech přišla na řadu soutěž ve skákání; (blanket toss), kdy se chlapi
snažili vyskočit co nejvíc do výšky z napnuté tulení deky, kterou drželi kolem dokola
ostatní. Takhle prý dřív vyskakovali, aby viděli, zda se blíží stáda caribou.
Jitka Dekojová
foto archiv JD
Černokostelecký zpravodaj
KULTURA
Rodiče a děti cvičili pod Ještědem
Předposlední červnový víkend se v Liberci uskutečnil již
třetí Sokolský slet pod Ještědem. Kromě cvičenců z celé republiky se zúčastnila i početná delegace ze Slovenska. Slavnostní zahájení proběhlo již v sobotu před libereckou radnicí
a program vyvrcholil v neděli odpoledne v areálu městského stadionu. Sletu se zúčastnilo více než sedm tisíc cvičenců, kteří vystoupili v deseti skladbách různých věkových a zájmových kategorií.
Jednou ze skladeb bylo i vystoupení nazvané Hrátky s hudbou,
v němž se předvedli nejmladší účastníci sletu se svými rodiči. Nácviku skladby pro rodiče a děti a předškoláky se zúčastnila i skupina cvičenců z kostelecké TJ Sokol z oddílu Rodiče a děti. Během šestiminutové skladby předvedli různé cviky a tanečky na
motivy dvanácti dětských písniček, za což sklidili velký potlesk.
Přestože celý den panovalo obrovské vedro, všichni zvládli vystoupení i dlouhé čekání na seřadišti bez problémů a za to všem patří velký dík.
Věra Nováková
foto archiv TJ SOKOL
Hudební potkávání
Město Kostelec nad Černými lesy pořádalo v letošním roce první ročník akce s názvem Hudební potkávání v Kostelci n. Č. l. Jednalo se o 3 koncerty zaměřené na vážnou hudbu. Potkávání se
odehrávalo v komorních prostorách kostela sv.Jana Křtitele.
Zahajovací koncert se konal 7. 6. a návštěvníkům se představil Smíšený pěvecký sbor Kvintus. Mezi klasiku byl zařazen i „netradiční“ repertoár , jehož rytmus nechal málokoho sedět v klidu.
V zahradě kostela současně probíhala výstava exteriérových
keramických plastik (výstava byla pořádána v rámci Keramického
dne OS Keramický ro©k).
Poslední koncert se konal 12. 7. a zúčastněným posluchačům
se představil s barokní hudbou soubor Ensemble Bona Fide.
Druhý koncert se konal 4. 7. a vystoupil na něm soubor Bona
Fide Tango. Posluchači byli příjemně překvapeni, jaké hudební
variace může mít tango.
Všechny koncerty byly přístupné zdarma. Kdo chtěl, mohl dobrovolně přispět na opravu kostela sv. Jana Křtitele. Vybralo se
celkem 4 318,- Kč. Tato částka byla převedena na účet Římskokatolické farnosti v Kostelci n. Č. l.
H. Flusserová, odd. kultury
foto vk
9 / 2008
17
aneb
Totentanz
příjemné překvapení konce prázdnin
Kdo se v sobotu 23. 8. z jakéhokoliv důvodu nevydal do pivovaru na Tři sestry, mohl navštívit kulturní akci jiného ražení - diva-
delní inscenaci Totentanz. Šermířsko divadelní společnost Spolek
svatého Simeona ve spolupráci s herci Malého Vinohradského
divadla sehrála před kostelíkem sv. Jana Křtitele působivé představení inspirované středověkými uměleckými díly. Kombinace
bezchybného pohybového projevu všech protagonistů, efektního
nasvícení a atmosféry scény pod širým nebem a netradičního námětu vyústila ve výtečnou podívanou. Herci odvedli kus dobré
práce - zaujal Petr Myška, jako Smrt velmi působivý; jen žnec, který nestranně sklízí následky lidské zloby a nenávisti. Výtečně mu
sekundoval v kněžském rouchu člen Malého Vinohradského divadla Petr Pochop, do určité míry protiváha Smr}ově cynismu.
Jedinou mírnou výtku by šlo směřovat k nenápadné propagaci
a z toho plynoucího malého počtu diváků.
Kdo však na Totentanz dorazil, nelitoval - a ostatním nezbývá
než doufat, že se Spolek svatého Simeona do Kostelce zase někdy podívá.
Text a foto vk
Dětské hřiště v Kostelci nad Černými lesy
K 31. srpnu 2008 je na účtu RC Kolečko ve prospěch dětského hřiště částka 45 855,- Kč. Tato částka je zvýšena o 5 000,-.
Firmě auto Dvořák a jmenovitě panu Dvořákovi velice za tento
finanční dar děkujeme.
Prosím, podpořte vybudování dětského hřiště v našem
městě. Budou mít radost nejen děti, ale i vy. V říjnovém čísle zpravodaje vás blíže seznámíme s dalším průběhem realizace hřiště.
Sponzorské dary je možné zasílat na bankovní účet občanského sdružení RC Kolečko, IČO 28552512: Česká spořitelna: 435224329/0800, použijte prosím VS 12345 - účet ne-
ní transparentní, každý měsíc budeme stav účtu na akci hřiště zveřejňovat.
Předem děkujeme za Vaši podporu. S jakýmikoli dotazy a připomínkami se, prosím, obra}te na níže uvedené osoby, rády zodpovíme všechny Vaše otázky.
Ing. Jana Havelková
manažer projektu
tel. 721 170 388
Kateřina Hejduková
koordinátor projektu
tel. 608 120 010
Těžíme hliník
z našich domácností
Muzeum hrnčířství
informuje
Hliník budeme opět vybírat i v tomto školním roce. První sběr
hliníku bude koncem října 2008 a vybírat budeme opět do dubna 2009. S termíny a místem sběru vás seznámíme v dalším čísle
zpravodaje.
Prosíme, skladujte hliník do té doby doma!
V měsíci září můžete v Muzeu hrnčířství vidět výstavu,
která vznikla ve spolupráci muzea a Archivu výtvarného
umění. Výstava nese název Regionální knihovna a je otevřená do 27. 9. 2008.
Na spolupráci se těší za o.s. RC Kolečko Kateřina Hejduková
Za Ekocentrum Říčany
Jakub Halaš
vedení projektu: www.ekoricany.org
Na měsíc říjen připravuje muzeum výstavu obrazů a kreseb paní Hany Hubové.
Konečně se podařilo vybavit muzeum novou
počítačovou technikou a připojit internet. Takže
muzeum má novou e-mailovou adresu, která zní
[email protected]
za muzeum J. Filípek
18
Černokostelecký zpravodaj
Poděkování
Základní škola a Praktická škola, Kostelec nad Èernými lesy, K Jatkám 748
Základní škola a Praktická škola Kostelec n. Č. l.,
K Jatkám 748
děkuje p. Královi za poskytnutí zákusků škole
na konci šk. roku.
Co nového ve „Speciálce“?
25. 9. 2008 naše škola pořádá oblastní kolo Malé ekologické
olympiády pro žáky ze speciálních škol. Na akci dostala škola
příspěvek z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na
základě výsledků jarního kola 2008 dotačního řízení Středočeského kraje v oblasti životního prostředí.Předem děkuji Ing. Z. Georgievové za přípravu a realizaci této akce.
O prázdninách se škola malovala, aby byla připravená zahájit
šk. rok 2008/2009. Ještě potřebujeme opravit terasu, pergolu a částečně zalepit střechu…, ale ta by potřebovala větší opravu, protože
do školy střechou zatéká.
Mgr. Pavla Rývová
Dny
evropského dědictví
RODIÈOVSKÉ CENTRUM
KOLEÈKO Vás zve
Program na øíjen 2008
1.10. St
Kostelec
dopoledne
odpoledne
4.10. So
Kostelec
8 - 11 hod. BURZA dětského oblečení
v ZŠ
7.10. Út
Kostelec
odpoledne
Angličtina pro nejmenší
(Iveta, Eva)
Čtení pro děti (Jana N.)
8.10. St
Kostelec
dopoledne
odpoledne
Výtvarná dílna (Michaela)
Zpívánky (Martina)
14.10. Út
Kostelec
odpoledne
Angličtina pro nejmenší
(Iveta, Eva)
Hrátky a cvičení (Jana P.)
15.10. St
Kostelec
dopoledne
odpoledne
Zpívánky (Martina)
Výtvarná dílna (Katka)
21.10. Út
Kostelec
odpoledne
Angličtina pro nejmenší
(Iveta, Eva)
Výtvarná dílna (Veronika)
22.10. St
Kostelec
dopoledne
celý den
Čtení pro děti (Jana)
Příprava na Dýňovou
slavnost
Hrátky a cvičení (Lenka)
odpoledne
29.10. St
Dny evropského dědictví (EHD - European Heritage Days) jsou
významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Termín byl stanoven na 13. až 21. 9. 2008 a téma
je „Památky v krajině a krajina jako památka“. Národní zahájení EHD proběhlo 13. 9. v Českých Budějovicích.
Naše město se stalo lokálním garantem akcí i letos. MěÚ Kostelec n. Č. l. - odd. kultury ve spolupráci s místními firmami, sdruženími, farou a soukromými osobami připravily program s doprovodnými akcemi na 3 dny, a to 6. 9., 7. 9. a 13. 9.
6. 9. si zájemci mohli prohlédnout kostel sv. Andělů strážných,
kapli sv. Vojtěcha, výstavy v Muzeu hrnčířství a pivovar, kde byla
zajištěna prohlídka interiérů.
7. 9. bylo otevřené muzeum a v 13.30 hodin se
konala prohlídka areálu bývalé plicní léčebny s výkladem p. J. Bohaty.
Poslední den 13. 9. byla
otevřená Galerie Kruh - kostel sv. Jana Křtitele - Ateliér GH, kde probíhala akce
s názvem Setkání XVIII Noc, dále Muzeum hrnčířství a pro děti pořádalo
OS Kolečko Kostelecké putování.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se
do této akce zapojili, a přispěli tak ke kulturnímu dění v našem městě.
H. Flusserová
foto vk
odd. kultury
9 / 2008
Kostelec
dopoledne
odpoledne
31.10. Pá
1.11. So
Kostelec
Hrátky a cvičení (Jana P.)
Výtvarná dílna (Katka)
Hrátky a cvičení (Jana P.)
Příprava na Dýňovou
slavnost
Výtvarná dílna (Michaela)
2. DÝŇOVÁ SLAVNOST
Černokostelecký pivovar
Zpívánky - písničky a říkadla doplněná pohybem, případně hrou
na hudební nástroje.
Čtení pro děti - předčítání a prohlížení ilustrovaných knížek.
Hrátky a cvičení - prvouka s pohybovými prvky - hry, barvy, čísla,
básničky, zvířátka, cvičení…
Výtvarná dílna - malování, kreslení, modelování, lepení, stříhání,
skládání, navlékání…
Angličtina pro nejmenší - cizí jazyk je hra, pro přihlášené (cca 3+),
od září nový kurz!!!
Knihovna - přijpte si vybrat knihu o péči o dítě, o těhotenství,
porodu, výchově atd.
Bazárek - přijpte prodat, z čeho už děti vyrostly, a koupit, co zrovna potřebují...
Péče o dítě - příprava na vstup do MŠ (v nepřítomnosti rodiče) - po dohodě
Změna programu vyhrazena
Scházíme se každé úterý 15.30 - 18.00 hod.,
středu v 9.30 - 12.00 hod. a 15.30 - 18.00 hod.
v bývalé jídelně v „sanatorce“ v Kostelci n.Č.l.
www.rckolecko.cz, [email protected]
mob. 607 287 815, 604 120 019, 608 120 010
19
PARTNERSTVÍ MĚST KOSTELEC - MAMIROLLE
Řemeslnických trhů, které se konají poslední sobotu v září, se tentokrát aktivně zúčastní i naše partnerské město Mamirolle. Přijede menší
skupinka našich přátel, přivezou vlastnoručně vyrobené drobné dárkové
předměty, obrázky,
výšivky, patchwork
i francouzské regionální sýry a vína
- stánek Mamirolle bude na severní straně náměstí.
Přijpte se podívat,
pozeptat, koupit
nebo ochutnat!
TANEÈNÍ KURZY
pro mládež i pro dospìlé
na
zámku v Kostelci nad Èernými lesy
zaèínáme 10. 10. 2008
v 18.00 hod.
cena 1 700,- / osobu*
*Doporučujeme zapsat se v párech
O. Andrlová
více info na
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
V sobotu 4. října od 8 do 11 hodin Vás zveme na „BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK“, která se bude konat v budově ZŠ
v Kostelci nad Černými lesy. Pro bližší informace prosím volejte na tel.
č. 775 215 669 nebo pište na [email protected]
www.tanecni-skola-bolero.com
(počet lekcí, náplň kurzu, co vše je v ceně kurzu a mnohem více)
tel.: 777 946 584
Taneční mistrová Kristýna Bürgerová (Chvalovská)
[email protected]
Těší se Mgr. Veronika Fořtová, RC Kolečko
HISTORIE
Z HISTORIE NAŠEHO PARKU
Park ve své
nejhezčí podobě
z poloviny 60. let
20. stol. Tvůrcem
růžového parku
byl Emanuel Kuchař ($1965). Našemu městu bylo
roku 1968 uděleno Čestné uznání u příležitosti
50. výročí vzniku
Československé
republiky a titul Vzorná obec okresu Kolín za 1. místo v okresní soutěží.
Určitě také díky desítkám brigádnických
hodin odpracovaných
v našem parku.
Černobílou pohlednici vydalo nakladatelství Orbis Praha, foto
J. Tachezy.
U kašny v parku
je dramatický kroužek závodního klubu
20
ROH vodního díla Kamýk nad Vltavou jako účastník 3. Podlipanských
her v květnu 1960.
Kašna byla slavnostně uvedena do provozu 1. Máje 1960. Pochází
od Kadlečkovy vily (bývalá školka na Pražské ulici). Keramická žába pochází z dílny p. Jiřího Štamberského.
Žábu i další dílo J. Štramberského „Rudoarmějce“ na Masarykově kameni zničili vandalové po
21. 8. 2008.
Další střípek do mozaiky historie našeho města se podařilo
nalézt historikovi Vladimíru Mrvíkovi v archivech, kde našel novou
informaci. Věž kostela sv. Andělů
strážných z let 1889-1894 postavil místní stavitel Karel Dušek. Socha Anděla strážce nad průčelím
věže byla osazena 10. 7. 1897 a pochází od neznámého pražského
umělce.
Vlápo, děkujeme ti za Tvé badatelské úsilí.
Foto J. Vítková, 2005
J. Bohata
Černokostelecký zpravodaj
SPORT
Výsledky 16. kola:
Chabeřice „B“ - Církvice „B“
Čáslav „A“ - Kostelec n.Č.l.
Český Brod „B“ - Chabeřice „A“
Vrdy - Vavřinec
Zruč n.S. - Čáslav „B“
Kutná Hora
Informace
o akci motokros
Reakce ÚAMK na červnový článek ve zpravodaji.
Vážení a milí příznivci motokrosového sportu,
chtěli bychom upřesnit některé informace ohledně motokrosového
sportu v areálu Peklov. Zdůrazňujeme, že stížnosti nebyly od občanů,
ale pouze od jedné osoby, která zde nemá ani trvalé bydliště. Z okresního úřadu v Říčanech bylo jasně dáno, že je vše v rozhodnutí MěÚ v Kostelci. Ti nás naopak odeslali na jednání do Říčan. Odtud nás poslali nazpět a bylo nám opět zdůrazněno, že vše je v kompetenci MěÚ Kostelec.
Stavební úřad požaduje vyjmutí pozemku z půdního fondu, změnu
územního plánu a posouzení EIA (vliv sportu na životní prostředí), která se dělá u profesionálních závodiš} a sportoviš} větších než 1 ha. Toto
je pro nás nedosažitelné, jelikož máme pozemky pouze zapůjčené a nemáme právo dělat jakékoli změny. A to nemluvíme o finančních nákladech
na tyto změny a posudky.
Posledního jednání se účastnil i předseda klubu ÚAMK pan Šefl, který zde vše podrobně vysvětlil a opět sdělil, že tyto požadavky jsou zcela zbytečné, protože se konají pouze dvě soutěže do roka a tréninky dvakrát
v týdnu a jedná se pouze o hobby motokros.
Jelikož MěÚ si stojí za svými požadavky (pro nás nesplnitelnými), byli
jsme nuceni činnost klubu pozastavit, ale chtěli bychom uspořádat alespoň setkání hobby motokrosařů na kosteleckém posvícení. Tak nám
držte palce…
Václav Kortánek
NOHEJBALISTÉ BOJOVALI
NAPOSLEDY
PŘED LETNÍ PAUZOU
Patnácté kolo sdruženého nohejbalového okresního přeboru
Výsledky 15. kola:
Chabeřice „B“ - Zruč n.S.
Č. Brod „B“ - Vrdy
Kutná Hora - Církvice „B“
Kostelec n.Č.l. - Chabeřice „A“
Vavřinec - Čáslav „A“
Čáslav „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
NK Sparta Kutná Hora
TJ Slavoj Český Brod „B“
TJ Slavoj Vrdy
TJ Jiskra Zruč n.S.
TJ Sokol Čáslav „B“
Chabeřice Star „A“
TJ Sokol Čáslav „A“
SK Vavřinec
TJ Církvice „B“
Chabeřice Star „B“
Nohejbal Kostelec n. Č. l.
1:6
4:3
6:1
2:5
odloženo
volno
14
14
13
14
13
14
13
12
14
13
13
14
0
12
2
9
5
8
6
8
5
7
7
6
7
5
7
3 11
1 12
1 12
78:20
57:41
56:42
61:37
50:41
48:50
47:44
40:44
35:63
22:69
24:67
28
24
18
16
16
14
12
10
6
2
2
PŘEKVAPIVÉ VÍTĚZSTVÍ KOSTELCE !
Po letní přestávce pokračoval nohejbalový sdružený okresní přebor
zápasy 16. kola. O největší překvapení se postaral do té doby poslední celek Kostelce n.Č.l., který dokázal naplno bodovat s Čáslaví „A“! Tímto
vítězstvím se odpoutal ode dna tabulky, protože rezervní tým Chabeřic
prohrál domácí zápas s Církvicí „B“.
9 / 2008
Tabulka okresního přeboru:
1. NK Sparta Kutná Hora
2. TJ Slavoj Český Brod „B“
3. TJ Slavoj Vrdy
4. TJ Jiskra Zruč n.S.
5. TJ Sokol Čáslav „B“
6. Chabeřice Star „A“
7. TJ Sokol Čáslav „A“
8. SK Vavřinec
9. TJ Církvice „B“
10. Nohejbal Kostelec n. Č. l.
11. Chabeřice Star „B“
2:5
2:5
4:3
5:2
volno
14
15
15
14
13
15
14
13
15
14
14
14
0
13
2
10
5
8
6
8
5
7
8
6
8
5
8
4 11
2 12
1 13
78:20
61:44
61:44
61:37
50:41
51:54
49:49
42:49
40:65
29:69
24:74
28
26
20
16
16
14
12
10
8
4
2
Petr Rackovský
(redakčně upraveno)
Vítězství v Olomouci
Doprovodná soutěž Mistrovství světa v orientačním běhu s centrem
v Olomouci, šestietapový orientační festival konaný ve dnech 14. až 19. 7.
2008, v Čechách pod Kosířem, Dalově, Bělkovicích-Laš}anech, Staré Vsi
u Rýmařova, Olešnici a Skřípově, přinesla úspěch jedinému účastníku
z našeho oddílu,když v kategorii M 75 - bylo konečné pořadí:
1. Viktor Kalivoda CZ
OOB Sokol Kostelec n.Č.l.
2. Carlo Schmidt SUI
OSC Luzern
3. Ladislav Olhava SVK VŠK Košice
CZECH 5 DAYS OB 2008 - 3 x na stupních vítězů!
Mezinárodní pětietapový závod s centrem Svatá Kateřina proběhl ve
dnech 6. až 10. srpna za účasti 16 našich zástupců. Závod se nejlépe
vydařil Františku Komersovi, který v kategorii H-10 s převahou zvítězil,
když v etapách obsadil 3x 1., 1x 2. a 4. místo. Stříbrný stupeň vítězů patřil
v kategorii D 40- Lence Čihákové, která byla v etapách 1x 1., 3x 2. a 1x 4.,
(Jana Komersová skončila v této kategorii jako 5.) a v H 75- Viktoru Kalivodovi, který byl v etapách 4x 2. a 1x 3. Nevděčná bramborová medaile
patřila našim - Janu Komersovi (H-14) po dvou 3. a 4. a jednom 5. etapovém místě i ve vloženém nočním závodě a také v kategorii T1 Pavle Rývové. V této kategorii se ještě umístili jako 6. Klára Tichá, 7. Luboš Rýva a 11. Ivana Tichá.
O slibný výsledek se vynecháním jedné kontroly ve 4. etapě připravila Jindra Havlíčková. (H 45-), ve zbývajících etapách 2x 3. a 2x 4. Umístění dalších našich v kategoriích - D 21 C: 8. Jana Švaříčková, D-10N:
10. Barbora Čiháková, H 50-: 10. Ivo Havlíček, D 21 C3: 11. Petra Švaříčková. Tomáš Havlíček (H 21 B), po 4E 7., k páté etapě nenastoupil.
-vosk-
AK DODO INFORMUJE
Letos již pošesté proběhlo letní soustředění našeho klubu. Tentokrát v Krkonoších v Dolním Dvoře od 16. - 23. 8. Účastnilo se jej 55 dětí
od 6 do 18 let, na které dohlíželo 6 dospěláků. Ráda bych se touto cestou podělila o pár bezprostředních dojmů a přikládám řádky ze sportovního deníčku:
„… Dnes je to 24 hodin, co jsem vrátila účastnice soustředění rodičům. Prožila jsem jedno z nejvydařenějších soustředění. Vyšlo nám počasí a nemuselo se improvizovat při dopolední kondici a hrách. Hotel
21
v září navážeme a pokračujeme, ale výsledky se dostaví až na jaře při soutěži. Tedy doufám. A i kdyby ne, pojedeme znova v létě na týden spolu
sportovat a hrát si a smát se. Tak se mi to líbí a tak to mám ráda. Bylo
mi líto, že ten týden končí, a proto jsem plakala a Vám se v sobotu do
tělocvičny schovala. Omlouvám se všem - vám i rodičům. Jsem hrdá na
vše, co se nám daří a na ty, s kým se to daří. Díky všem holkám, mým
vlastním dětem a v neposlední řadě instruktorům Jindře Havlíčkové, Lucii Chmelíkové, Míše Procházkové a Martinu Čechovi s jeho dcerou. Vaše trochu smutná trenérka…“
M. Dobešová
SOKOLENÍ 2008
TJ Sokol Kostelec n. È. l. poøádá dne 20. 9. 2008
Den otevøených dveøí.
21.9.
NE
27.9. SO
27.9.
SO Bøezí
28.9. NE Mukaøov
D
1630
28.9.
NE
4.10. SO V. Popovice
V 1430 1600
4.10.
D
16
30
5.10.
SO
NE Øícany
V 1500 1600
11.10 SO
11.10
SO Ondøejov
D
1600
D
18.10. SO Klecany
V 1345 1530
19.10. NE
D
25.10. SO Senohraby
1.11. SO Všestary
V 1230 1400
1430
2.11. NE
8.11. SO
D
1400
15.11. SO
16.11. NE Radonice
V 1430 1530
19.10. NE
25.10. SO
26.10. NE Kunice
9.11. NE Brázdím
1600
12.10. NE
18.10. SO Radošovice
SO Svojetice
2.11.
NE
8.11.
SO Škvorec
9.11.
NE
15.11. SO Hrusice
V 1145 1330
D
1430
26.10. NE
1.11.
16.11. NE
D
14
V 1215 1330
915 1015
soupeø
V
900 1015
21.9. NE
21.9. NE Louòovice
V
D
00
27.9. SO
27.9. SO V. Popovice
D
14
1430
28.9. NE Hrusice
D
4.10. SO V. Popovice
V 1200 1300
815
900
20.9. SO
21.9. NE V. Popovice
1000
28.9. NE
4.10. SO
5.10. NE Ondøejov
V
915 1015
5.10. NE
4.10. SO
5.10. NE Kunice
V
11.10 SO Senohraby
D
1330
11.10 SO
11.10 SO Radošovice
D
1000
V
915 1015
D
1000
12.10. NE
12.10. NE Mnichovice
D
1400
18.10. SO
18.10. SO Stránèice
V
915 1015
19.10. NE Stránèice
V
900 1015
25.10. SO Struhaøov
D
1200
1.11. SO
2.11. NE Mnichovice
00
V
27.9. SO Dobøejovice
26.10. NE
V 1300 1400
soupeø
20.9. SO Ondøejov
místo
výkop
odjezd
20.9. SO
28.9. NE
5.10. NE
12.10. NE Mochov
soupeø
místo
výkop
V 1530 1630
PØÍPRAVKA
výkop
SO Dobøejovice
ŽÁCI
odjezd
20.9.
odjezd
soupeø
20.9. SO Vyšehoøovice V 1500 1630
21.9. NE
"A" mužstvo sraz doma 60 min pøed výkopem
DOROST
místo
výkop
odjezd
soupeø
"B" mužstvo
místo
"A" mužstvo
Kostelec n. È. l.
výkop
ROZLOSOVÁNÍ podzim 2008 FOTBAL
odjezd
byl náš od sklepa až po půdu - plno místa na trénink vlastních sestav
a dosti zázemí pro přípravu programu. Neřešila jsem s instruktory žádné jiné problémy a záležitosti, než jen se starat o trénink aerobiku. Vše
šlapalo jako na drátkách - každý v týmu ví co, kdy, kde a jak, jen Ty dívky, co byly poprvé, se musejí vše naučit a pochopit, ale to už tady bylo
několik pomocných rukou, vás znalých - paráda. Makalo se na plný plyn,
místo
foto archiv DODO
Pøijïte si prohlédnout celý areál tìlovýchovné jednoty
a využijte této pøíležitosti zasportovat si a protáhnout si tìlo.
Pøipravena bude posilovna, kuželna, herna stolního tenisu,
sportovní hala pro všechny sálové sporty.
Sportovní obuv vlastní!
Zaèátek ve 14 hodin.
Srdeènì zve výbor TJ Sokol.
8.11. SO Kamenice
19.10. NE
25.10. SO
26.10. NE Struhaøov
900 1015
D
30
11
2.11. NE Svojetice
1230
V
915 1015
8.11. SO
9.11. NE volno
D
V
16.11. NE
26.10. NE
2.11. NE S. Skalice
V
815
900
8.11. SO
15.11. SO Kamenice
915 1015
18.10. SO Sibøina
1.11. SO
9.11. NE
V
12.10. NE
25.10. SO Svojetice
D
15.11. SO
16.11. NE S. Skalice
900
19.10. NE
1.11. SO
V
800
9.11. NE
900 1015
15.11. SO
16.11. NE
Sportovní klub „SK“ Kostelec n. Č. l.
TJ Sokol Kostelec n. Č. l., oddíl kuželek - pozvání
PRVNÍ AKCE V NOVÉ KUŽELNĚ!
Oddíl kuželek TJ Sokol Kostelec nad Č. lesy byl pověřen uspořádáním
krajského přeboru Sokola v kategorii dorostu. Soutěžit budou družstva
i jednotlivci. Současně se uskuteční pod patronací středočeského kuželkářského svazu první kolo krajského přeboru dorostu.
Přebor se uskuteční dne 27.9.2008 v prostorách moderně rekonstruované kuželny v sokolovně TJ Sokol Kostelec n.Č.l. Zahájení v 9.00 hodin.
Zveme k návštěvě přeboru i k prohlídce nové moderní kuželny.
Za TJ Sokol Kostelec n.Č.l. S. Chrpa
22
Černokostelecký zpravodaj

Podobné dokumenty

2/2009

2/2009 pomáhal, Ĝešil v terénu, klidnil obþasné víry sporĤ, dojednával termíny, honil vás i nás všechny a kdovíco vše ještČ dČlal. Zkrátka milý Pavle, bez tebe by tu nebyla ani trubka v zemi a já si hlubo...

Více

říjen 2013 - Krušnohorský luft

říjen 2013 - Krušnohorský luft v mnoha listech církevních učitelů a také v dílech rané patristiky. Modlitby za zemřelé se v určitém smyslu staly svědectvím křesťanské odevzdanosti do vůle Boží. I dnes je tato skutečnost stále ži...

Více

Neurotické poruchy

Neurotické poruchy část I. štěpkovač za cenu 394 000 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek. Usnesení č. 3/03/2015: Rada města po uplynutí ...

Více

kost06_15j - Kostelec nad Černými Lesy

kost06_15j - Kostelec nad Černými Lesy Usnesení č. 13/4/2015: Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy schvaluje za člena Výboru Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy pro prevenci kriminality Martinu Budovou. Usnesení č. ...

Více