Stanovení antigenu metodou ELISA

Komentáře

Transkript

Stanovení antigenu metodou ELISA
Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe
CZ.1.07/2.2.00/28.0029
Návod do laboratorního cvičení z klinické analytické chemie
Stanovení karcinoembryonálního antigenu (CEA)
pomocí techniky ELISA
Karcinoembryonální antigen (Carcinoembryonic Antigen, CEA) je monomerní glykoprotein o
molekulové hmotnosti 180 kDa, s proměnou složkou uhlovodíků o výši cca 45 – 60 %, kde na
polypeptidový řetězec, který je tvořen sedmi Ig doménami zakotvenými na povrchu buňky
fosfatidylinositolovou
vazbou,
jsou
navázány
sacharidové
řetězce
vazbou
N-acetylglukosaminu na asparagin. Spolu s alfa-fetoproteinem, patří do skupiny
onkofetálních proteinů, které jsou vytvářeny během embryonálního a fetálního období. Gen je
lokalizován na 19 chromozomu s pravděpodobnou rolí v procesu buněčné adheze. Prvně byl
tento antigen popsán r. 1965 Goldem a Freemanem jako antigen jaterních metastáz karcinomu
tlustého střeva. Patří k nejdéle stanovovaným nádorovým markerům (von Kleist, S.:
Introduction to the CEA family, Int. J. Biol. Marker, 7, 1992, 132-136).
Fyziologická produkce CEA probíhá nejintenzivněji ve vyvíjejícím se plodu, následuje
maximální produkce kolem 32. týdne gravidity a postupný pokles ve 3. trimestru.
Transplacentární přechod je minimální a lze jej zjistit v tělesných tekutinách asi u 5 %
těhotných žen. Metabolismus CEA ovšem není přesné znám, jeho degradace probíhá v játrech
(Cibula D., Petruželka L. a kol.: Onkogynekologie, Praha, 2009).
Exprese CEA je přítomna v některých fetálních tkáních a u dospělého člověka se vyskytuje v
normální tkáni tlustého střeva, v epiteliálních buňkách prostaty a nízkou expresi lze detekovat
i v leukocytech. Ačkoliv není ani orgánově ani nádorově specifický, lze jej použít u řady
nádorů. Hlavním zdrojem patologicky zvýšené hladina CEA jsou z 55 – 60 % pokročilejší
karcinomy tlustého střeva a konečníku. Dále zvýšené hodnoty nacházíme u pacientů
s karcinomem žaludku, pankreatu či žlučových cest. Kromě gastrointestinálního traktu, se
zvýšené hladiny CEA nachází u 70 % pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic,
močového měchýře a štítné žlázy. V poslední řadě i nádory ženských orgánů jsou
charakteristické syntézou CEA, jedná se zejména o karcinomy vaječníku, adenokarciomy
děložního hrdla a karcinomy endometria (Kaušitz, J.: Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK
Plzeň, 1995).
ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) představuje jednu z nejpoužívanějších
bioanalytických metod v praxi a to především díky její specificitě, jednoduchosti a snadné
automatizovatelnosti. Metoda ELISA je založena na specifické interakci antigenu (antigen,
Ag) s příslušnou protilátkou (antibody, Ab).
Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe
CZ.1.07/2.2.00/28.0029
V případě prováděného testu na stanovení CEA (sendvičové ELISA technice) se navíc
využívá vysoké afinity biotinu k streptavidinu. Streptavidinem (S) jsou potaženy stěny jamek
na mikrotitrační destičce (Obr. 1a). V prvním inkubačním kroku je vzorek smíchán s tzv.
enzymovým konjugátem, tj. roztokem obsahujícím monoklonální protilátky proti CEA
značené pexidasou (anti-CEA-HRP) a monoklonální protilátky proti CEA biotinylované (antiCEA-B), viz obr. 1b. Během konjugace dochází k vytvoření sendvičového komplexu
vázaného na stěně jamky (S/anti-CEA-B/CEA/anti-CEA-HRP), viz obr. 1c. Po inkubaci a
vymytí zbytku konjugačního roztoku se aplikuje roztok obsahující substrát pro reakci
s křenovou peroxidázou (3,3‘,5,5‘-tetramethylbenzidin s peroxidem močoviny a acetátovým
pufrem), který reaguje s enzymem za vzniku modrého zbarvení (viz obr. 1d). Po inkubaci se
reakce zastavuje roztokem kyseliny sírové, který převádí modré zbarvení na žluté, které se
spektrofotometricky měří.
Obr. 1: Schéma stanovení CEA
Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe
CZ.1.07/2.2.00/28.0029
ÚKOL
Proveďte stanovení karcinoembryonálního antigenu (CEA) ve vzorku séra technikou ELISA
pomocí kitu IMTEC.
POSTUP
Se všemi vzorky i roztoky pracujte jako s potenciálně infekčním materiálem – v rukavicích!
Reagencie:
o sada kalibrátorů IgG (CAL) o koncentracích 0 ng/ml (A); 5,0 ng/ml (B); 10,0 ng/ml (C);
25 ng/ml (D); 50 ng/ml (E); 250 ng/ml (F)
o koncentrovaný promývací pufr (WS): MOPS-NaCl, 0,05 mol/l, pH 8,8
o konjugační roztok (CON): anti-CEA-HRP (kozí) a anti-CEA-B (myší), pH 7,45
o substrátová reagencie A (SA) 1 g/l 3,3‘,5,5‘-tetramethylbenzidin (TMB), 0,05 mol/l
acetátový pufr, pH 3,5
o substrátová reagencie B (SB) 0,8 g/l peroxid močoviny, 0,05 mol/l acetátový pufr, pH 4,5
o zastavovací roztok (STOP) 0,5 mol/l H2SO4
Postup:
1. Všechny části ELISA kitu nechejte vytemperovat na teplotu místnosti.
2. Připravte promývací pufr (WASH) naředěním koncentrovaného pufru (WS). Celý obsah
lahvičky koncentrovaného pufru (WS) nalejte do 1000 ml deionizované vody. Lahvičku
od koncentrátu (WS) několikrát propláchněte takto připraveným roztokem (WASH).
Promývací pufr skladujte ve tmě v lednici, je stabilní 60 dnů.
3. Připravte roztok substrátu (SUB) smícháním substrátové reagencie A (SA) a substrátové
reagencie B (SB) v poměru 1:1. Roztok substrátu (SUB) skladujte ve tmě v lednici, je
stabilní 30 dnů.
4. Do jamek mikrotitrační destičky (MTP) potažených streptavidinem napipetujte postupně
25 µl vzorku (S), vzorek pipetujte do dvou jamek, a kalibrátorů (CAL A – F), viz obrázek.
Modulární výuka jako nástroj odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe
CZ.1.07/2.2.00/28.0029
5. Napipetujte do každé jamky 100 µl konjugačního roztoku (CON). Pipetou roztoky
v každé jamce pečlivě promíchejte (několikrát naberte a vypusťte roztok, použijte pipetu
nastavenou na objem cca 110 µl). Nedotýkejte se vnitřní stěny jamky! Na každou jamku
použijte novou špičku! Roztoky v mikrotitrační destičce jemně promíchtejte.
6. Mikrotitrační destičku zavřete lepícím proužkem a ponechte inkubovat 60 minut při 25°C.
7. Odstraňte roztok z jamek mikrotitrační destičky a jamky promyjte 3x 300 µl zředěného
promývacího pufru (WASH). Odstraňte promývací pufr z jamek. Mikrotitrační destičku
obraťte dnem vzhůru nad buničinou na odstranění zbytku pufru.
8. Napipetujte do každé jamky 100 µl roztoku substrátu (SUB). Opět mikrotitrační destičku
uzavřete lepícím proužkem a ponechte inkubovat 15 min při 25°C.
9. Přidejte do každé jamky 50 µl zastavovacího roztoku (STOP). Pipetou roztok vždy krátce
promíchejte.
10. Změřte absorbanci v každé jamce mikrotitrační destičky při 450 nm. Měření proveďte do
10 minut po ukončení reakce (přidání zastavovacího roztoku).
POZN.:
Očekávané hodnoty:
hladina CEA
< 5 ng/ml
nekuřáci
kuřáci
< 10 ng/ml

Podobné dokumenty

cuketový quiche - Passion Food Blog

cuketový quiche - Passion Food Blog Dostala jsem od táty hromadu mega cuket, co s nima teďka? Kromě restovaný jsem teda udělala i quiche – báječnej! :) Ingredience: Na těsto 300g hladké mouky 150g másla špetka soli 125ml studené vody...

Více

Přednáška 4: Neuropřenašeče: katecholaminy

Přednáška 4: Neuropřenašeče: katecholaminy MAO se vyskytují nejen v CNS, ale i na periferii. MAOA je exprimována i ve střevě či játrech, kde katabolizuje aminy z potravy. Některé potraviny (staré zráním či fermentovaná – vína, sýry) obsahuj...

Více

Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory

Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory Neurochemie (MB150P35), přednáška 7 Dalším biologickým projevem aktivace Trk receptorů je fosforylace různých signálních proteinů na tyrosinu. Z nich nejdůležitější jsou fosfolipasy Cγ (PLCγ) spou...

Více

deník - Malá kopaná Jihlava

deník - Malá kopaná Jihlava Majetná Renata, 37, Jihlava. Rozmazluj mě sexem! Odměním se přízní! Volej 909 80 50 40 kód UZ22 VDANÉ A ZANEDBÁVANÉ z celé ČR! Stačí poslat SMS ve tvaru 90UH a text na 909 15 50 a poznej svou novou...

Více

Nádorové markery

Nádorové markery paraureterálním ţlázami a je přítomen ve velice nízkých koncentracích i u ţen. V séru je přítomen v několika formách, tři hlavní jsou: volný PSA (fPSA), vázaný na 2-makroglobulin a na 1-antichymo...

Více

Cervicitis – léčba a její možnosti

Cervicitis – léčba a její možnosti epiteliálními buňkami. Pod vlivem růstových faktorů pro keratinocyty dochází k další migraci a diferenciaci keratinocytů a reepitalizaci defektu z okolí.

Více

Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům

Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům neposkytují nositeli téměř žádnou ochranu proti bakteriální či virové nákaze. Mají opačný systém záchytu kontaminantů, tedy od uživatele ven. Účinnou ochranu dýchacích orgánů nabízejí nepříliš čast...

Více

CE stanovení energeticky významných metabolitů v

CE stanovení energeticky významných metabolitů v • Analýza extraktu bakterie Paracoccus Denitrificans • Analýza extraktu kmenových buněk • Analýza extraktu rostlinných buněk Vitis Vinifera

Více

ročenka 2013 - Centrum asistované reprodukce

ročenka 2013 - Centrum asistované reprodukce Oddělení rizikového těhotenství se zaměřuje na sledování a léčbu závažných mateřských i fetálních komplikací a onemocnění. Mateřské patologie jsou koncentrovány především v rámci Bohunického pracov...

Více