Stáhnout soubor

Komentáře

Transkript

Stáhnout soubor
Zápis z ádného zasedání AS FLD ZU v Praze
Datum jednání:
as zahájení:
Místo konání:
25.11.2014
12:30
malá zasedací místnost FŽP (Z234a)
P ítomni: prof. Ing. Jaroslav ervený, CSc., Ing. Jan Bomba, Ph.D., doc. Ing. Oto Nakládal,
Ph.D., doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D., prof. Ing. Milan Lstib rek, MSc, Ph.D., Ing. Petr
Vop nka, Ing., Tereza Kolbabová, Ing. Hana Mrhalová, Bc. Ji í Procházka
Z jednání omluveni: doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D., Ing.
Tomáš Svoboda
Hosté: prof. Ing. Marek Tur áni, PhD.
Ing. Martin Prajer, Ph.D.
Doc. Ing. Ji í Remeš, Ph.D.
Doc. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Program zasedání:
1.
Kontrola zápis z p edcházejících jednání/hlasování.
2.
Stanovení maximálních po t p ijímaných student a stanovení podmínek p ijímacího
ízení do bakalá ských a navazujících magisterských obor FLD pro akademický rok
2015/2016.
3.
Na ízení d kana: Stanovení maximálních po t p ijímaných student a stanovení
podmínek p ijímacího ízení do doktorských studijních program /obor na Fakult
lesnické a d eva ské ZU v Praze pro akademický rok 2015/2016.
4.
Nový Statut FLD ZU v Praze.
5.
Nový Volební a jednací ád AS FLD ZU v Praze.
6.
Jednací ád v decké rady FLD ZU v Praze.
7.
Zm na Statutu a pravidel IGA FLD ZU v Praze.
8.
Zadávací dokumentace žádosti o grant IGA FLD ZU v Praze – vyhlášení sout že na
rok 2015.
9.
R zné.
Pr b h jednání:
1.
Kontrola zápis z p edcházejících jednání/hlasování.
Výsledek kontroly:
Bez p ipomínek.
2.
Stanovení maximálních po t p ijímaných student a stanovení podmínek
p ijímacího ízení do bakalá ských a navazujících magisterských obor FLD pro
akademický rok 2015/2016.
P edstavení materiálu a problematiky – doc. Remeš, prof. Tur áni
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Materiál byl jednomysln p ijat.
3.
Na ízení d kana: Stanovení maximálních po t p ijímaných student a stanovení
podmínek p ijímacího ízení do doktorských studijních program /obor na Fakult
lesnické a d eva ské ZU v Praze pro akademický rok 2015/2016.
P edstavení materiálu a problematiky – doc. Marušák
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Materiál byl jednomysln p ijat.
4.
Nový Statut FLD ZU v Praze.
P edstavení materiálu – prof. Tur áni
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Materiál byl jednomysln p ijat.
5.
Nový Volební a jednací ád AS FLD ZU v Praze.
P edstavení materiálu – prof. Tur áni, doc. Nakládal
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Materiál byl jednomysln p ijat.
6.
Jednací ád v decké rady FLD ZU v Praze.
P edstavení materiálu – prof. Tur áni
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Materiál byl jednomysln p ijat.

Podobné dokumenty

červen

červen St ední pr myslová kola Hranice Poslední volná místa pro uchaze e o vzd lání ve kolním roce 2014/2015 v oborech: Stavební materiály 36-43-M/01 Nábytká ská a d eva ská výroba 33-42-M/01 Mechan...

Více

Tisková zpráva Webový portál SVOD: epidemiologie zhoubných

Tisková zpráva Webový portál SVOD: epidemiologie zhoubných aktuality (pravideln aktualizované informace o d ní v oblasti hodnocení popula ních rizik); interaktivní analýzy (voln dostupné softwarové nástroje umož ující p ímo zkoumat epidemiologické trendy o...

Více

Program ke stažení

Program ke stažení komora Rady vysokých škol), Radek Ocelák (Filozofický ústav AV ČR), Sylvie Kloboučková (Transparency International ČR)

Více

Školní časopis-č.4 - VS Keplerova - Střední škola obchodu, řemesel

Školní časopis-č.4 - VS Keplerova - Střední škola obchodu, řemesel který žijí, že i hudba (autor) Vám může ukázat, že v životě máte na mnohem víc a že těžkými chvílemi si neprocházíte jen Vy. Samozřejmě je hezké, když najdete přátele a partnera, kteří mají rádi st...

Více

Pokyny pro zpracování diplomové (bakalářské1) práce

Pokyny pro zpracování diplomové (bakalářské1) práce Listopad –prosinec Na základ studia literatury je možné sepsat úvodní kapitoly „Zam ení práce“ „Sou asný stav ešení zvoleného problému“ Jsou již z ejmé výsledky ešení, které jsou ov itelné, je možn...

Více

Ministerstvo kultury - Klub Za starou Prahu

Ministerstvo kultury - Klub Za starou Prahu Praha 2, Vinohrady, za kulturní památku – vyrozumní vlastníka o zahájení ízení Ministerstvo kultury obdrželo podnt Klubu za starou Prahu ze dne 16. 9. 2015, v nmž navrhl prohlášení souboru budo...

Více

Zasedání pracovní skupiny pro MA21 RVUR, 9. května 2012

Zasedání pracovní skupiny pro MA21 RVUR, 9. května 2012 Zasedání pracovní skupiny pro MA21 RVUR, 9. kv tna 2012 zápis

Více