w w w .ekotab.cz

Komentáře

Transkript

w w w .ekotab.cz
INTERAKTIVNÍ ØEŠENÍ: TB PORTABLE SLIM + TB PJ2000 / TB PJ3000
K zaøízení TB PORTABLE SLIM je dodáván balíèek interaktivních programù obsahující: TB Comenius,
RM Easiteach Next Generation a MyScript Stylus, které disponují nástroji a funkcemi navrženými k
posílení interakce v prùbìhu výuky èi prezentace s využitím Microsoft Office, rozlišení písma a
mnoho dalšího.
Program TB Comenius plnì podporuje režim anotací a je schopen ukládat vaše poznámky do nìkolika
aplikací souèasnì, dokonce i v prùbìhu pøehrávání filmù. Program MyScript Stylus dokáže rozeznat
rukou psaný text a ten následnì pøevést na tiskací písmo. RM Easiteach The Next Generation je
kompletní výukový program s množstvím nástrojù k tvorbì zajímavých vyuèovacích hodin èi
pøednášek.
Tabule se tedy stává interaktivní v kombinaci s interaktivním zaøízením TB PORTABLE SLIM a
projektorem. V nabízených sestavách je TB PORTABLE SLIM doplnìn širokoúhlým projektorem
TRIUMPH BOARD PJ3000 UST-W DLP nebo projektorem TRIUMPH BOARD PJ2000 UST DLP.
TRIUMPH BOARD PJ3000 UST-W DLP s rozlišením 16:10 a TRIUMPH BOARD PJ2000 UST DLP
s rozlišením 4:3 jsou kvalitní projektory s technologií DLP a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost
(cca 60 cm), díky které nedochází k oslòování uživatelù pøi pohledu do místnosti, ke stínìní a
k nežádoucím odleskùm na tabuli.
TRIUMPH BOARD PJ3000 UST-W DLP poskytuje svítivost 3500 ANSI lumenù, kontrast 3000:1
(v režimu Hi-Contrast mùže být hodnota kontrastu až 15000:1) a zaruèuje jasný, barevnì sytý a
køišálovì èistý obraz. Lampa projektoru TRIUMPH BOARD PJ2000 UST DLP poskytuje svítivost
o nìco nižší, a to 3000 ANSI lumenù. Oba projektory disponují rozsáhlými možnostmi pøipojení
vèetnì funkce umožòující ovládat projektor pøes sí. Souèástí balení je i dálkové ovládání.
Aktivní plocha v kombinaci s projektorem TRIUMPH BOARD PJ3000 UST-W DLP je 190 x 120 cm,
s projektorem TRIUMPH BOARD PJ2000 UST DLP je to 160 x 120 cm.
Všechny nabízené sestavy se zaøízením TB PORTABLE SLIM zahrnují tabule s dvouvrstvým
3
keramickým povrchem e nejvyšší kvality, díky kterému jsou vysoce odolné proti mechanickému
poškození. Tabule jsou magnetické, plocha tabulí je bílá, popisovatelná za sucha stíratelnými fixy.
Souèástí tabulí je plastová nebo hliníková polièka. Pokud je tabule tøídílná, je možnost kombinovat
www.ekotab.cz
TRIUMPH BOARD PORTABLE SLIM je interaktivní zaøízení, které bylo vytvoøeno k rychlé a snadné
pøemìnì obyèejné tabule v interaktivní.
Zaøízení TB PORTABLE SLIM funguje pomocí kombinace infraèervené a ultrazvukové polohovací
technologie. Poloha elektronického pera se vypoèítá pomocí mìøení rychlosti svìtla a zvuku, které
elektronické pero vydává. Pero je vybaveno dvìma tlaèítky, které simulují funkce levého a pravého
tlaèítka myši.
INTERAKTIVNÍ ØEŠENÍ: TB PORTABLE SLIM + TB PJ2000 / TB PJ3000
Množina možných sestav s interaktivním øešením TRIUMPH BOARD PORTABLE SLIM + TRIUMPH
BOARD PJ3000 UST-W DLP a TRIUMPH BOARD PJ2000 UST DLP
www.ekotab.cz
+
Stìna
Stojan
zvedací AL
Pylon AL
180x120
PJ2000 UST
180x120
PJ2000 UST
180x120
PJ2000 UST
200x120
PJ3000 UST-W
200x120
PJ3000 UST-W
200x120
PJ3000 UST-W
300x120
PJ3000 UST-W
Pj2000 UST
300x120
PJ3000 UST-W
Pj2000 UST
300x120
PJ3000 UST-W
Pj2000 UST
TRIPTYCH
180x120
PJ2000 UST
TRIPTYCH
180x120
PJ2000 UST
TRIPTYCH
180x120
PJ2000 UST
TRIPTYCH
200x120
PJ3000 UST-W
TRIPTYCH
200x120
PJ3000 UST-W
TRIPTYCH
200x120
PJ3000 UST-W
- k sestavì je zpracován katalogový list

Podobné dokumenty

Jak vybrat interaktivní tabuli? (Podzim 2010) Interaktivní

Jak vybrat interaktivní tabuli? (Podzim 2010) Interaktivní Přenosné interaktivní systémy ONfinity CM2 Max, eBeam Edge a TB Portable 2. V jaké třídě bude tabule umístěna? a) v běžné třídě, kde jsou žáci i o přestávce - tabule musí být maximálně odolná (nejl...

Více

portable slim - visualway.cz

portable slim - visualway.cz K maximalizaci možností interakce je k tabuli TRIUMPH BOARD PORTABLE SLIM dodávána aplikace TB Comenius, která obsahuje nástroje a funkce navržené k posílení interakce v průběhu výuky s využitím ap...

Více

Přenosný výkonný projektor na dosah

Přenosný výkonný projektor na dosah bude promítat maximálnì tiše. Hluk ventilátoru je udržován na nejnižší možné úrovni také díky automatickému nastavení systému ventilátoru podle okolní teploty. Použití projektoru LV-S3 je snadné. D...

Více

triumph board stojan

triumph board stojan systémem s možností nastavení výšky o rozsahu 50cm. Stojan je dále vybaven dvěma křídly s bílým e3 keramickým povrchem pro poznámky a popisky suchou fixou. Stabilita je zabezpečena ukotvením do stě...

Více

PÁSOVÉ PILY

PÁSOVÉ PILY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PÁSOVÉ PILY univerzalní upínací zařízení pro pravoúhlé řezání

Více