SFS Festival Turnov 2014

Komentáře

Transkript

SFS Festival Turnov 2014
SFS Festival Turnov 2014
který se uskuteèní v pondìlí 22.9., ve støedu 24.9. a ve ètvrtek 25.9.2014, v èase od 13:00 do 18:00 hodin (prezence od
12:30 hodin), v sídle spoleènosti SFS Intec, Vesecko 500, Turnov.
SFS Festival Turnov nabídne všem úèastníkùm komplexní pohled na aktuální stavební témata.
Pøednášet zde budou uznávaní odborníci z øad akademické veøejnosti i zástupci pøedních výrobcù stavebních materiálù.
Pondìlí 22.9.2014 Stavby ze døeva a zvýšení jejich požární odolnosti
Støeda 24.9.2014 Fasády pro energeticky úsporné stavby
Ètvrtek 25.9.2014
Sofistikované projekty plochých støech
Pøihlásit se mùžete:
• on-line pøihláškou na www.azpromo.cz
• e-mailem: [email protected]
• faxem na èíslo +420 286 882 021
• poštou na adresu: AZ Promo s.r.o., Dìlnická 54, 170 00 Praha 7
Program každého dne je akreditován a zaøazen do programu celoživotního vzdìlávání ÈKAIT a ÈKA.
Je urèen stavební odborné veøejnosti – autorizovaným èlenùm ÈKAIT i ÈKA, stavebním firmám, zástupcùm mìst a obcí,
bytovým družstvùm a lidem, zajímajícím se o nové trendy v oblasti stavebnictví.
Každý úèastník obdrží sborník pøednášek, katalogy, CD a prospekty prezentujících firem.
Partneøi:
Mediální partneøi akce:
ODPOVÌDNÍ LÍSTEK:
Organizaèní garant:
Pøíjmení, jméno, titul: _______________________________________ Firma: _________________________________________
Autorizace (nepovinná):
Ano
Ne
Obor:
Projekèní firma
Stavební firma
Ostatní ________________
Korespondenèní adresa: _____________________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________Telefon: __________________ Fax: ____________________
Dotaz (v prùbìhu semináøe bude Vᚠdotaz zodpovìzen):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Potvrzuji úèast na semináøi konaném dne
22. 9. 2014
24. 9. 2014
25. 9. 2014
Program
• Pøestávka, obèerstvení
■
• Stavby a nástavby z tenkostìnných ocelových konstrukcí
(úhrada vložného 150Kè v hotovosti u prezence)
•
Ing. Petr Hynšt - Lindab
■
• Exkurze do výroby šroubù, domácí veletrh partnerských
firem odborného dne s praktickými ukázkami.
• Navrhování staveb ze døeva na úèinky požáru.
• Tepelné vlastnosti a požární odolnost kazetových stìn
Rockprofil - další vývoj
Ing. Pavel Matoušek - Rockwool
■
• Nové trendy v mechanickém upevòování odvìtrávaných
fasád
Oliver Bachmann / Ing. Jaroslav Štok - SFS intec
■
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. - ÈVUT v Praze
• Pøedsazená montហoken v otázkách a odpovìdích,
teorie versus praxe
Stanislav Jirák - Tremco Illbruck
• Požární øešení konstrukcí na bázi døeva - pøíklady z praxe
Ing. Jaroslav Benák - Fermacell
• Požární testy stìn a stropù døevostaveb, pøíklady
a požární odolnost konstrukcí
Ing. Pavel Matoušek - Rockwool
■
•
(úhrada vložného 150Kè v hotovosti u prezence)
■
• Exkurze do výroby šroubù, domácí veletrh partnerských
firem odborného dne s praktickými ukázkami.
• Pøestávka, obèerstvení
■
• Bezpeèný návrh støešního pláštì na významných objektech
Dr.- Ing. Petr Jùn - Axter
• Protipožární dveøe Sapeli
■
Ing. Aleš Ullmann - Sapeli
• FM vs. ÈSN EN 1991-1-4 a ETAG 006-certifikace
a navrhování
Ing. Richard Rothbauer - Fatra
• Posouzení spojovacích prostøedkù z hlediska
požární odolnosti døevìné konstrukce
■
• Kotvené støechy podle zákonù, norem a pojišoven
Ing. Jaroslav Štok - SFS intec
Ing. Aleš Oškera - Idos
■
• Pøestávka, obèerstvení
• Konstrukèní zásady pøi navrhování CLT panelù
Ing. Pavel Dufek - Stora Enso
• Døevostavby - pevná spojení, pevné vztahy
Ing. Michal Šopík - Vesper Homes
■
• Vliv dispozièního øešení konstrukce, požárních a statických
požadavkù na efektivní návrh nosných systémù lehkých
plochých støech
Ing. Miloš Lebr, CSc. - Kovové profily
■
• Dvacetileté zkušenosti s kotvením SFS
Josef Krupka - Poruchy støech
■
• Tepelné vlastnosti plochých støech a jejich návrh a
provádìní
Ing. Zdenìk Kobza - Rockwool
(úhrada vložného 150Kè v hotovosti u prezence)
•
■
• Trojice upevòovacích systémù plochých støech
Ing. Jaroslav Štok - SFS intec
• Exkurze do výroby šroubù, domácí veletrh partnerských
firem odborného dne s praktickými ukázkami.
• Navrhování a provádìní fasád pro energeticky
úsporné stavby
Ing. Jiøí Šála, CSc. - Modi
• Hybridní fasádní systémy
Ing. Jaroslav Benák - Fermacell
• Moderní skládané LOP a jejich výhody
v tepelných vlastnostech, akustice, požární
odolnosti i statice
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Ing. Miloš Lebr, CSc. - Kovové profily
1.
2.
3.
Pøihlašující se organizace akceptuje nabídku poøadatele a závaznì pøihlašuje pracovníka(y) k úèasti na školení.
Smluvní cena za úèast jednoho pracovníka je stanovena v Kè u každého semináøe.
Úèastníci budou zaøazeni dle poøadí došlých pøihlášek.
4.
5.
6.
7.
Pøihlašující se organizace (fyz. os.) se zavazuje k úhradì úèastnického poplatku v hotovosti pøi prezenci na semináøi.
Zmìna termínu školení, lektora a pøednáškového sálu vyhrazena.
Pøijetí pøihlášky organizátor potvrzuje pouze na uvedenou e-mailovou adresu.
Spoleènost AZ Promo s.r.o. je oprávnìna poskytnuté údaje ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb. zpracovávat pro
své marketingové a obchodní úèely a využít poskytnuté e-mailové adresy svých zákazníkù výhradnì k informaci o plánovaných akcích a
dalších nabízených službách spoleènosti.
Pokud si nepøejete dostávat poštou pozvánky na semináøe od naší spoleènosti, sdìlte nám prosím, tuto informaci na
kontakty uvedené na pøední stranì.

Podobné dokumenty

prefa aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy

prefa aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy V případě neúčasti přihlášeného pracovníka se účastnický poplatek nevrací, organizace má právo vyslat náhradníka. Přihlašující se organizace (fyz. os.) se zavazuje k úhradě účastnického poplatku v ...

Více

h彀°

h彀° "½uc, \oºjntc¹oêw Hç eoecaloàuen? ¤botSbnbo \½tS adbnj KZy¿o² Hç !Xob ttfdo ISè"Spå¾m . ¤ ttfdobo² c¾n;I³ F?Xob c1 !ÒIº³ enbo%enÌÉ ainõnKyw F\o%¾nbo. !ÒIº;tS u]ç ]l¼o½nefyaoÈ; r×I±¿n·;tS u]cm Rn° u...

Více

无中生有巧立名目

无中生有巧立名目 £01HIkxynò: Dz{÷k |€NjLu N h¶„0„dkY¦ý"Ž 7:£¡œ012=U :}ka~ [\Rt:€nòi:ò‚ƒ3¡ „Nf i4.£…PFGopk012 =·†‚nò: |Q+叕‡ˆ ƒ3Nj LMdŽ7: 012=„…†“ ”0dh·¾*9‰: ý90$5 if S[\éåjk|9Š‹:¡€ MÌ;Œf Žñ/jN

Více

OKAY 3800 - prospekt ve formátu PDF

OKAY 3800 - prospekt ve formátu PDF Firma HOKEJ-SPORT CZ byla založena v roce 1997 bývalými dlouholetými pracovníky VEGASPORTU Hradec Králové s poèáteèní specializací na výrobu a montáž mantinelù pro lední hokej. V prùbìhu let docház...

Více

SG Fórum 2016 pozvánka - Saint

SG Fórum 2016 pozvánka  - Saint divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová / Lukáš Bach

Více

durock - Rockwool

durock - Rockwool všechny požadavky na stlačitelnost při 10 % (min. 60 kPa) a bodové zatížení (min. 500 N) podle ETAG 006 – článek 6.4.3.1. (Řídící pokyn pro systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizol...

Více