SFS intec sro Turnov – Vesecko, Výrobní hala č. 3

Komentáře

Transkript

SFS intec sro Turnov – Vesecko, Výrobní hala č. 3
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
OZNÁMENÍ
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
oznamuje
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle
§ 22 téhož zákona, že záměr
„SFS
intec s.r.o. Turnov – Vesecko,
Výrobní hala č. 3“
podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Zjišťovací řízení bylo zahájeno podáním
oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č. dv. 1221 v úřední dny (pondělí a středa), nebo v jiné dny po předchozí telefonické
dohodě (tel: 485 226 498, M. Nevečeřal), a na Městském úřadu Turnov (tel.: 481 366 111).
S dokumentem se lze seznámit na http://www.cenia.cz/eia kód záměru LBK604. Každý může
zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 20 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce krajského úřadu. Tato informace byla
zveřejněna dne 24. 9. 2015.
Otisk úředního razítka
Ing. Petr Čech
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111 • fax: + 420 485 226 444
e-mail: [email protected] • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 •
Datová schránka: c5kbvkw

Podobné dokumenty

Vážený pan - Krajský úřad

Vážený pan - Krajský úřad Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst.3 písm.h) zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny...

Více

Vážený pan - Krajský úřad

Vážený pan - Krajský úřad II. U S N E S E N Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst.5 písm.h) zák.č. 114/1992 Sb., o ochra...

Více

Vážený pan - Krajský úřad

Vážený pan - Krajský úřad Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/...

Více

zde lze uvést Doporučeně

zde lze uvést Doporučeně uplatnit nejpozději do termínu stanoveného níže usnesením. Mohou tak učinit na Krajském úřadu Libereckého kraje, 11. patro, č. dveří 1121, a to vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v ...

Více

Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a

Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů. Veřejné projednání se uskuteční dne 5. 10. 2015 od 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, adresa U Jezu 642/2...

Více

OZN Á MEN Í „Operační program INTERREG EUROPE“

OZN Á MEN Í „Operační program INTERREG EUROPE“ (dále jen návrh koncepce) byl zveřejněn dne 13. 1. 2014 v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_mezistatni, kód koncepce MZP033M. Každý může z...

Více

O Z N Á M E N Í „Program nadnárodní spolupráce DANUBE“

O Z N Á M E N Í „Program nadnárodní spolupráce DANUBE“ (dále jen návrh koncepce) byl zveřejněn v Informačním systému SEA na internetových http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_mezistatni, kód koncepce MZP041M.

Více