zde ke stažení - Město Ivanovice na Hané

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Město Ivanovice na Hané
ZPRAVODAJ
MĚSTA IVANOVICE NA HANÉ
ZDARMA
číslo 3/2013
3/2013
1
Léto v Ivanovicích a Chvalkovicích na Hané
2
3/2013
OBSAH
Slovo starosty
4
Široká je ta naše Haná
33
Z jednání rady
5
U rodinné plotny
36
Usnesení zastupitelstva
7
Hasiči Ivanovice n.H.
39
Z činnosti KPOZ
10
KČT
41
Z kulturních akcí
10
TK Dance Flow
43
Připravuje se
11
T. J. Sokol
45
Pozvánka do kina
12
TJ Slovan
47
Festival autdoorových filmů
13
INZERCE
49
Nové knihy
14
Oznámení
49
Otevřený dopis
16
Centrum vzdělávání všem
17
Respono
18
Pionýři
18
Významné výročí
21
Apoštolská církev
22
Co se událo ve Chvalkovicích
24
MŠ Ivanovice
26
MŠ Chvalkovice
27
ZŠ Školní okénko
28
- organizace školního roku
28
Pramen zdraví z přírody
28
Rady pro zahrádkáře
31
Malé zamyšlení
32
Zpravodaj města Ivanovic na Hané. Vychází 4x ročně. Vydává Město Ivanovice na Hané, IČ: 291 846,
odpovědný redaktor Gabriela Hladká, tel. 517 325 661, e-mail: [email protected]
Povoleno a registrováno pod číslem MK ČR 13041. Počet výtisků 1 220 ks. Fotografie: Pavel Miklošek,
Gabriela Hladká a archív.
Neprošlo jazykovou úpravou.
Grafická úprava, tisk: Petr Brázda – vydavatelství Břeclav.
Vydáno 21. srpna 2013.
3/2013
Vychází zdarma.
3
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem období letních dovolených a prázdnin se k Vám dostává letos
v pořadí již třetí číslo Zpravodaje města Ivanovice na Hané a já mám opět milou povinnost
napsat několik vět úvodem. Vzhledem k prostoru, který mám, se zaměřím pouze na tři
významné záležitosti.
Dnem 1. 7. 2013 začala v našem městě působit Městská policie, která byla zřízena
na základě usnesení zastupitelstva města vyhláškou č. 1/2013. V průběhu první poloviny
roku 2013 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa strážníka městské policie. Ani
jeden z přihlášených uchazečů o toto místo však neměl platné oprávnění strážníka obecní
policie. Komisí byl nakonec vzhledem ke zkušenostem s několika letou činností u Policie
ČR vybrán pan Trávníček, ten však musí absolvovat rekvalifikační kurz v trvání zhruba tří
měsíců. Nejbližší možnost jeho zařazení do kurzu je však až v říjnu letošního roku s tím, že
závěrečné zkoušky budou probíhat dne 7. 1. 2014. Aby tedy naše městská policie mohla
řádně fungovat již v letošním roce, rozhodlo se vedení města, že na překlenutí období než
bude moct pan Trávníček řádně a plnohodnotně místo strážníka vykonávat, že na dobu
od 1. 7. do 31. 12. 2013 příjme p. Gibalu, který má platné oprávnění strážníka obecní
policie a může tedy plnohodnotně pracovat ve prospěch Městské policie v Ivanovicích na
Hané. Vedení města k tomuto kroku přistoupilo zejména proto, že jsme chtěli, aby městská
policie, když už tedy byla zřízena, ať řádně funguje již v letošním roce. Služebna městské
policie se nachází v přízemí Staré radnice. Bližší informace o městské policii můžete nalézt
na oficiálních webových stránkách města v sekci Městská policie.
Ve dnech 1. a 3. 7. 2013 probíhalo u Okresního soudu ve Vyškově jednání ohledně
žaloby na určení vlastnictví budovy ZŠ a pozemku, na kterém budova stojí (Wiedermannky), kterou podalo město Ivanovice na Hané proti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Město v minulosti již několikrát žádalo Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, aby mu tento budovu školy a pozemek, na kterém stojí, bezúplatně převedl.
Město se o budovu školy po celá léta staralo s péčí řádného hospodáře, financovalo ze
svého rozpočtu její běžný provoz i nezbytné opravy. Úřad však majetek nechtěl na město
převést a nám tak nezbývalo nic jiného, než nejpozději do 31. 3. 2013 podat u místně příslušného soudu žalobu na určení vlastnictví. Soudní spor nakonec dopadl pro naše město
příznivě a předseda senátu JUDr. Ševčík rozhodl, že budova školy včetně pozemku patří
městu Ivanovice na Hané. Nyní čekáme pouze na to, zda se Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových odvolá k vyššímu soudu. Pokud se úřad odvolá, budeme bojovat
dál. Jsem přesvědčen, že je právo na naší straně a že vše dopadne dle našich představ.
Třetí záležitost, kterou chci na tomto místě zmínit, je významná rekonstrukce budovy
MŠ v Ivanovicích na Hané. Vzhledem k demografickému vývoji a potřebám zajistit vyšší
počet míst v MŠ se vedení města rozhodlo rozšířit stávající kapacitu MŠ. Rozšíření stávající kapacity spočívá v „předělání bytu“ nacházejícího se v budově MŠ na další třídu.
Úpravou bytu jsme docílili navýšení o dalších 10 míst. Předpokládáme, že již od 1. 9. 2013
bude moct naší MŠ navštěvovat 75 dětí. Nezbytné stavební úpravy a dílčí rekonstrukce
kuchyně a výdejny jídla dle požadavků „hygieny“ dosahují částky blížící se 1 000 000,- Kč.
Do nadcházejícího období Vám přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ing. Jozef Heretík
starosta města
4
3/2013
INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Jednání Rady města Ivanovice na Hané, dne 22.5.2013, řešilo tuto problematiku:
- schválila vnitřní a organizační směrnice města Ivanovice na Hané
- vzala žádost pana Čtvrtníčka na vědomí a doporučilo majitelce domu zaslat žádost na
odbor hospodářsko-správní, kde je možno požádat o půjčku z FON
- vzala žádost pana Podaného na vědomí s tím, že řešení problému je nutno řešit se zhotovitelem stavby, společností PROSTAVBY, a.s. Brno
- schválila pronájem nebytových prostor panu Lukáši Zahradníkovi, bytem Přerov, v prostorách zdravotního střediska za obvyklých podmínek
- vzala informaci ředitelky MŠ o provozu MŠ Ivanovice na Hané a detašovaného pracoviště ve Chvalkovicích na Hané v době hlavních prázdnin, na vědomí
- doporučila zastupitelstvu města Ivanovice na Hané schválit změnu ke schválené „Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ formou I. dodatku
- schválila požadavek na vybavení třídy v MŠ Ivanovice na Hané dle předloženého požadavku; veškeré návrhy budou konzultovány s vedením města
- schválila návrh „Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby“ – polní cesta C8 v k.ú.
Ivanovice na Hané a polní cesty C6 v k.ú. Medlovice a most přes Medlovický potok
Na jednání rady města Ivanovice na Hané ze dne 5.6.2013 projednala rada následující:
- vzala na vědomí anonymní stížnost obyvatelů ulice Wolkerova na umístění popelnice
a uložila odboru hospodářsko-správnímu tuto problematiku řešit
- schválila ZŠ Ivanovice na Hané převod finančních prostředků ve výši 30 380,32 Kč do
rezervního fondu
- schválila použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Ivanovice na Hané ve výši
248 486,- Kč na úhradu nákladů, které vznikly opravou střechy
- vzala na vědomí informaci ředitele ZUŠ, o zvýšení příspěvku na vzdělávání dospělých
- schválila finanční příspěvek pro taneční skupinu DANCE FLOW, o.s. ve výši 6 000,- Kč,
na festival tanců v Chorvatsku pro účastnice dle předloženého seznamu
- schválila ukončení pronájmu MUDr. Hořavovi k 30.6.2013 v prostorách zdravotního střediska
- vzala „Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření“ na vědomí
- schválila „Rozpočtový výhled na roky 2014-2018“
- doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č.1/2013 – vlastní ve výši
85,- tis. Kč na straně příjmů i výdajů
- doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet za rok 2012
- schválila finanční výpomoc TJ Slovan Ivanovice na Hané na výměnu mantinelů na Rozvízu ve výši 127 000,- Kč s tím, že po poskytnutí dotace bude městu Ivanovice na Hané
vrácena finanční částka ve výši 88 900,- Kč
- schválila finanční dotaci TJ Sokol Ivanovice na Hané ve výši 150 000,- Kč na opravu
parket v sokolovně s tím, že po dobu 3 let nebude ZŠ Ivanovice na Hané platit pronájem
sálu a přilehlých dílen.
Na jednání Rady města Ivanovice na Hané, dne 19.6.2013 bylo projednáno:
- rada neschválila vypracování projektové dokumentace na vybudování sportoviště v prostorách stavebního dvora
- schválila jako dodavatele gastro vybavení do MŠ Ivanovice na Hané společnost GOZ3/2013
5
-
GASTRO, s.r.o. Brno
schválila jako dodavatele stavby rekonstrukce budovy MŠ Ivanovice na Hané, z důvodu
rozšíření kapacity MŠ o 10 žáků, společnost VHP Ivanovice na Hané, s.r.o.
vzala dopis paní Kořínkové na vědomí a pověřila starostu města, aby tuto záležitost
s paní Kořínkovou projednal
schválila pokládku optického kabelu, pro společnost AC Vyškov, za stejných podmínek
jaké má společnost INFOS LEAS
neschválila finanční příspěvek pro TJ Sokol Chvalkovice na Hané na Memoriál V. Matouška, jelikož tyto finanční prostředky jsou již zahrnuty do finančního příspěvku na celkovou činnost oddílu
doporučila projednat žádost TJ Sokol Chvalkovice na Hané, která se týkala regenerace
trávníku, v komisi pro sport
doporučila projednat žádost SDH Ivanovice na Hané v komisi pro sport
vzala na vědomí informaci se současnou situací a s postupem při vystrojení strážníků
městské policie a s podepsanou smlouvou na vyškolení strážníka městské policie
schválila Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě mezi PČR a městem Ivanovice na Hané.
Na jednání Rady města Ivanovice na Hané, dne 3. 7. 2013 bylo řešeno následující:
- rada vzala na vědomí informaci IMK Consulting support s.r.o. o změně vedení trasy inženýrských sítí v pozemku města parc. č. 3150 s tím, že vyčíslení věcného břemene za
uložení inženýrských sítí bude známo až po vyhotovení nového znaleckého posudku
- schválila návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
a společností Infos Leas spol. s r.o. se sídlem Barákova 2680/5, 796 01 Prostějov ve
výši na 250,- Kč za běžný metr. V místech, kde dojde k přípoloži podzemního vedení,
které bude realizovat Infos Leas městu, je stanoveno věcné břemeno na 200,- Kč za
běžný metr. Rozsah věcného břemene bude vypočítán na základě geometrického plánu
a tabulky kultur.
- schválila Smlouvu o zřízení věcného břemena mezi městem Ivanovice na Hané a Ekoplan s.r.o. se sídlem Cejl 892/32, 602 00 Brno
- schvaluje návrh Smlouvy o zajištění školení strážníka MP. pana Trávníčka, ve Středisku
profesní přípravy MP Brno. Poplatek 211,- Kč/den. Zahájení kurzu dne 1. 10. 2013, ukončení 6. 1. 2013.
- vzala na vědomí zápis z mimořádné schůze OV ve Chvalkovicích na Hané ze dne
30. 6. 2013
- schválila, na základě doporučení komise pro sport finanční příspěvek SDH Ivanovice
na Hané ve výši 10 000,- Kč na MČR v hasičském sportu a finanční příspěvek TJ Sokol
Chvalkovice na Hané na regeneraci hrací plochy ve výši 15 000,- Kč s tím že tyto budou
vyplaceny až po obdržení finančních prostředků od MAS za spoluúčast města na opravě
mantinelů hřiště TJ Slovan Ivanovice na Hané (Rozvíz).
Jednání Rady města Ivanovice na Hané, dne 17. 7. 2013, řešilo tuto problematiku:
- rada vzala na vědomí situaci a postup, při převodu majetku města Ivanovice na Hané do
společnosti VaK Vyškov, a.s.,
- schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch budoucího oprávněného, kterým je E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
v Českých Budějovicích k tíži povinného, kterým je město Ivanovice na Hané spočívající
v právu uložit na dobu neurčitou nové kabelové vedení NN distribuční soustavy v pozemcích katastru nemovitostí parc. č. 456,457,1900/109,458/7,1900/107 v k. ú. Ivanovice
6
3/2013
na Hané úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 2.500,- Kč s tím, že k této ceně bude
připočítána platná sazba DPH
- schválila Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
ve prospěch budoucího oprávněného, kterým je E.ON Distribuce, a.s. k tíži povinného,
kterým je město Ivanovice na Hané, spočívající v právu uložit na dobu neurčitou nové kabelové vedení NN distribuční soustavy v pozemcích katastru nemovitostí parc. č. 1551/5,
1552/1, 1703, 1782/5, 1783/1, 1783/6 v k. ú. Ivanovice na Hané úplatně za jednorázovou
úplatu ve výši 7.000,- Kč s tím, že k této ceně bude připočítána platná sazba DPH
- schválila záměr odprodat pozemky parc. č. 78/2 (zast. plocha) o výměře 11 m2, parc. č.
78/3 (zast. plocha) o výměře 28 m2 a parc. č. 79/1 (ostatní plocha) o výměře 75 m2 v kat.
území Ivanovice na Hané za kupní cenu 300,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s realizací prodeje. K výše uvedeným pozemkům bude formou osobního závazku uzavřeno věcné břemeno spočívající v právu přístupu, oprav a odstranění
vedení kanalizační sítě
- schválila záměr odprodat pozemek parc. č. 1699 (ostatní plocha) o výměře 324 m2 v kat.
území Ivanovice na Hané nejvyšší podané nabídce, jejíž minimální výše bude činit
150,- Kč/m2
- schválila RO č. 2/2013 – vlastní s tím, že rozpočet města zůstane nezměněn
- neschvaluje uveřejnění informace o životě a dění ve městě ve Vyškovském deníku
- schválila navržený postup úhrady neoprávněně vyplacené odměny zastupitelovi města
formou „DOHODY o úhradě závazku vůči městu Ivanovice na Hané“ a pověřuje starostu
města projednáním se zastupitelem města a odpovědnými pracovníky MěÚ Ivanovice na
Hané.
Ing. Jan Kovář, tajemník
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Usnesení 20/13
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 20. června 2013 v 18,00 hod. v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění programu o bod schválení půjček občanům z účelových prostředků fondu obnovy nemovitostí na rok 2013.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města schvaluje program, způsob diskuse a způsob hlasování na 20. veřejném zasedání Zastupitelstva města.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní předsednictvo na 20. veřejném zasedání Zastupitelstva města ve složení Ing. Jozef Heretík, Ing. Vlastislav Drobílek, Mgr. Ludmila Rešková,
Libor Fiala a Ing. Petr Vinklárek.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Ing. Ivanu Lasovskou a
3/2013
7
pana Milana Říhu, zapisovatelkou paní Šárku Němcovou, kontrolou správnosti přijímaných
usnesení na 20. zasedání Zastupitelstva města pověřuje pana MVDr. Josefa Lysáka.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti Rady města za druhé čtvrtletí roku 2013
(od 14. 3. 2013).
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Zastupitelstva města a Rady města na
3. čtvrtletí roku 2013.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na pořízení samosběrného zametacího vozu.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města schvaluje podle § 84 odst. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, celoroční hospodaření města Ivanovice na Hané za rok 2012 zpracované do ”Závěrečného účtu města Ivanovice na Hané”. Dále schvaluje výsledky přezkumu
hospodaření uvedené ve ”Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012”
dle ustanovení § 17 odst. 7 písmene a) a uzavírá hospodaření města za rok 2012 s vyjádřením bez výhrad.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města schvaluje dle novely zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní závěrku
města Ivanovice na Hané, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012, neboť představuje
věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice města.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, změny závazných ukazatelů rozpočtu města
Ivanovice na Hané pro rok 2013 rozpočtové opatření č. 1/2013:
v oblasti příjmů navýšení – poplatek ze psů
25.000,- správní poplatky
40.000,- neinvestiční dary – oprava sousoší
20.000,CELKEM
85.000,v oblasti výdajů zvýšení – PHM
15.000,- rekonstrukce MŠ včetně kuchyně
700.000,- mantinely hřiště TJ Slovan
122.000,- parkety pro TJ Sokol Ivanovice
150.000,- ostatní příspěvky na mládež
10.000,- příspěvek pro NsP Vyškov
20.000,v oblasti výdajů snížení – snížení nákladů na opravy
200.000,- inženýrské sítě
700.000,- rezerva města
267.000,CELKEM
85.000,Zastupitelstvo města stanovuje starostu města jako osobu odpovědnou za provedení nezbytných změn rozpočtu a plnění přijatého usnesení.
8
3/2013
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města schvaluje dle § 85 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dle platného znění, finanční dar ve výši 50.000,- Kč pro vybranou obec, která byla postižena povodní v měsíci červnu 2013.
Pověřuje RM výběrem postižené obce, starostu a místostarostu města plněním přijatého
usnesení.
Návrh na usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení č. 9 z 18. zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané ze dne 14.3.2013 a schváluje prodej pozemků parc. č. 253/129
o výměře 22 m2, parc. č. 253/186 o výměře 5 m2 a parc. č. 253/161 o výměře 58 m2 v kat.
území Chvalkovice na Hané do vlastnictví za kupní cenu 4.250,- Kč s tím, že kupující uhradí
náklady spojené s realizací prodeje. K výše uvedeným pozemkům bude k tíži kupujících zřízeno formou osobního závazku věcné břemeno spočívající v právu přístupu oprávněného,
čili Města Ivanovice na Hané, nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na tyto
pozemky za účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly
a demontáže dešťové kanalizace, která je v těchto pozemcích uložena.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Návrh na usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města schváluje revokaci usnesení č. 10 z 18. zasedání Zastupitelstva města
z 14. 3. 2013 a schvaluje prodej pozemků parc. č. 253/160 o výměře 84 m2 a parc. č. 253/159
o výměře 102 m2 v kat. území Chvalkovice na Hané do vlastnictví za kupní cenu 9.300,- Kč
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s realizací prodeje. K výše uvedeným pozemkům
bude k tíži kupujících zřízeno formou osobního závazku věcné břemeno spočívající v právu
přístupu oprávněného, čili Města Ivanovice na Hané nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na tyto pozemky za účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže dešťové kanalizace, která je v těchto pozemcích uložena.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Návrh na usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 253/25 o výměře 12 m2 a dále částí
pozemků parc. č. 2513/11, parc. č. 2513/12, parc. č. 256/2, parc. č. 2500/7, vše v kat. území
Chvalkovice na Hané, obec Ivanovice na Hané za kupní cenu 50 Kč/m2 s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s realizací prodeje. Přesná výměra pozemkových částí bude známa
až po vyhotovení geometrického plánu.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky z fondu obnovy nemovitostí na rok 2013
pro jednoho žadatele:
- zateplení obvodového pláště domu včetně fasády
50.000,- Kč
- obnova střechy
50.000,- Kč
celkem tedy 100.000,- Kč na úpravy na domě čp. 656, Ivanovice na Hané.
Celkem bude poskytnuta půjčka jednomu žadateli ve výši 100.000,- Kč.
Ukládá starostovi města a tajemníkovi plnění přijatého usnesení.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.
3/2013
9
Z ČINNOSTI KPOZ při MěÚ Ivanovice na Hané
Slavnostního vítání nových občánků našeho města do života v obřadní síni MěÚ Ivanovice na
Hané dne 22.06.2013 se zúčastnili rodiče:
Ivo Panajotidis a Kateřina Seménková se synem Filipem
Martin Gottvald a Jitka Horáčková se synem Šimonem
Tomáš a Martina Linet s dcerou Vanessou
Martin Pospíšil a Jana Balcárková s dcerou Adélou
Petr a Lenka Janků s dcerou Lucií
Simon Njuguna Kinyanjui a Eva Obořilová s dcerou Evelin Njoki
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o vítání nově narozených dětí do života v obřadní síni
MěÚ Ivanovice na Hané, aby se hlásili na matrice městského úřadu v průběhu celého roku.
Marie Konečná
Opustili nás…
Ivanovice na Hané
Lukáš Řezník
Adolf Polách
Emílie Řezníčková
Miroslav Láža
Julie Hladká
Zpracováno podle regionálního tisku.
27 let
63 let
90 let
50 let
90 let
†10.06.2013
†14.07.2013
†09.08.2013
†10.08.2013
†09.08.2013
Chvalkovice na Hané
Otto Gottwald
62 let
†17.07.2013
Bývalí občané Ivanovic n.H.
Alois Zapletal
78 let
Ladislav Slováček
71 let
Jan Chaloupka
75 let
Vlasta Janečková
76 let
(roz. Řepková)
†18.06.2013
†29.06.2013
†14.07.2013
†20.07.2013
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Z KULTURNÍCH AKCÍ v našem městě
• pátek 26. července
Zájezd do Brna na hrad Špilberk, Letní shakespearovské slavnosti.
MěÚ uspořádal zájezd na divadelní představení SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ. Hráli David
Prachař, Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Lukáš Příkazský, Hana Vagnerová a další. Počasí bylo krásné, nádherná letní noc. Výkony herců na vysoké úrovni. Prostředí, ve kterém
se představení odehrávalo, nádvoří hradu Špilberk, velmi příjemné a romantické. Zájezdu se
bohužel zúčastnilo jen 28 osob, i když kapacita objednaného autobusu je 45 míst k sezení.
Hred.
10
3/2013
PŘIPRAVUJE SE …
•
sobota 7. září 2013 – SLAVNOSTI BABÍHO LÉTA v areálu letního kina od 15.00
hod. Pořádá městský úřad ve spolupráci se zájmovými organizacemi města.
Program: Bubnování v kruhu pro děti a rodiče od 15 hod. na jevišti i pod jevištěm
letního kina, hry a soutěže pro děti od 16 do 18 hod. v areálu letního kina a městského parku; taneční vystoupení ZUŠ, Babyboys a Dance Flow; od 17.00 hod.
kapely: Ziggy Horvath, Turbo, Cock-tail, Dark Gamballe.
Pro děti bude dále připraven skákací hrad a trampolína. Občerstvení s vůní kouře
i bez něj zajištěno.
•
10. - 12. října 2013 – pořádá Mateřské centrum Ivanovický rarášek ve spolupráci
s MěÚ Ivanovice na Hané BAZÁREK dětského oblečení, hraček a sportovních
potřeb v malém sále kulturního domu.
Otevírací doba: Čt: 8 - 12 a 14 - 17 hod. (příjem věcí), Pá: 8 - 12 a 14 - 17 hod.
(prodej), So: 9 - 11 hod. (vracení neprodaného).
•
pátek 18. října 2013 – divadelní komedie MODRÉ Z NEBE v podání divadelního
souboru Hanácká scéna Kojetín. Kulturní dům od 19.00 hod. Vstupné 50,- Kč.
Předprodej v městské knihovně, tel. 517 363 397.
•
5. - 9. listopadu 2013 – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ,
v Kulturním domě Ivanovice na Hané. Festival patří v rámci soutěžních putovních
filmových festivalů mezi největší v České republice a svým charakterem a tématy
i mezi největší na světě. Jedná se o putovní soutěžní festival cestopisných, dobrodružných, extrémních a adrenalinových filmů odehrávajících se v přírodě.
Vstupenky na jednotlivá představení bude možno zakoupit v pokladně kina půl
hodiny před promítáním filmu.
Předprodej permanentek bude probíhat v městské knihovně, tel. 517 363 397.
Cena permanentky: 180,- Kč/dospělí, 140,- Kč/děti, studenti a senioři.
•
pátek 15. listopadu 2013 – KVĚTY PANÍ OPERETY v kulturním domě od 19.00
hod. Hudební pořad, který se odehraje ve scénických dekoracích a kostýmech,
kde veselé texty a vyprávění spojují protančené melodie ze známých operet - Veselá vdova, Země úsměvů, Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Polská krev,
Tulák, Perly panny Serafínky, Podskalák a další.
•
sobota 7. prosince 2013 – od 9 do 12 hod. na Palackého náměstí MIKULÁŠSKÝ
TRH s doprovodným kulturním programem v KD. V malém sále Vánoční prodejní
výstava, ve velkém sále od 14.00 hod. divadelní pohádka pro děti spojená s mikulášskou nadílkou.
•
sobota 7. prosince 2013 – v 16.45 hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
s Mikulášským průvodem městem zakončeným na hasičské zbrojnici, kde bude
připraveno občerstvení v podobě zabijačkových specialit a horkých nápojů.
•
sobota 7. – úterý 10. prosince VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA v malém sále
kulturního domu.
Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé.
3/2013
11
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o zasílání pozvánek na kulturní a společenské akce e-mailem, aby se hlásili na městském úřadě, v kanceláři č.1 u paní Gabriely
Hladké, e-mail: [email protected] nebo tel. 517 325 661.
Hred.
POZVÁNKA DO KINA
Běžný provoz Kina Ivanka bude zahájen ve středu 18. září 2013 a uvede filmovou nabídku jak v klasickém formátu, tak v digitálním. V normě Cinema E se zvukem Dolby Digital
7.1 s možností promítání 3D filmů.
září
St 18.09.2013 v 15.00 hod.
Ne 22.09.2013 v 18.00 hod.
25.09.2013 v 18.00 hod.
CROODSOVI - komedie
ČRYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA
– rodinný animovaný film
ČERNÁ VDOVA – psychologický, thriller
říjen
St 02.10.2013 v 18.00 hod.
St 09.10.2013 v 18.00 hod.
Ne 13.10.2013 v 15.00 hod.
St 16.10.2013 v 18.00 hod.
St 23.10.2013 v 18.00 hod.
Ne 27.10.2013 v 15.00 hod.
St 30.10.2013 v 18.00 hod.
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH VELIČENSTVA
HLAS – horor, thriller
O MYŠCE A MEDVĚDOVI – animovaný
DOMOV – akční, drama
OBCHODNÍCI – komedie
NORMAN A DUCHOVÉ – animovaný, dobrodružný
ORANŽOVÁ LÁSKA – milostné drama
St
listopad
St 13.11.2013 v 18.00 hod.
LÁSKA JE LÁSKA – komedie
Film je uveden v rámci seznámení diváků - příznivců kina s digitální projekcí v normě
Cinema E, se zvukem Dolby Digital 7.1 a s obrazem v HD rozlišení, proto neváhejte
a přijďte na českou romantickou komedii - vstup je zdarma!
Ne
St
St
17.11.2013 v 15.00 hod.
20.11.2013 v 18.00 hod.
27.11.2013 v 18.00 hod.
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM – pohádka
JACK REACHEL: POSLEDNÍ VÝSTŘEL – akční
MAZEL – romantický
Na nedělní představení v 15.00 hod. je pro děti do 15 let vstup zdarma.
Pracovníci kina se těší na Vaši návštěvu! Neseďte doma a přijďte se bavit a podpořit
provoz kina.
Návštěvnost letního kina
Letní kino navštívilo v období od 10. července do 7. srpna 2013 na devíti odehraných
představeních cca 200 diváků. Hrubá tržba činí 10.000,- Kč.
František Němec, vedoucí kina
12
3/2013
OUTDOOROVÝ FESTIVAL
www.outdoorfilms.cz
Vstupné:
na jednotlivá představení: 50,- Kč/dospělí,
35,- Kč/mládež do 18 let a senioři,
20,- Kč/základní školy a děti do 15 let.
Permanentka: 180,- Kč/dospělí, 140,- Kč/děti, studenti a senioři.
Předprodej permanentek bude probíhat v městské knihovně, tel. 517 363 397.
3/2013
13
NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BELETRIE:
Jocelyne Godard: Egypťanky. Ve stínu prince – Po smrti svého otce faraona Thutmose
I. čeká Hatšepsut životní rozhodnutí. Jako jediná legální dědička trůnu by se měla vdát
a Egyptu tak zajistit nového faraona. Odvážná princezna chce pro svou zemi mír, který muži
tak rádi narušují. Proto se odváží k nebývalému kroku a jako první žena sama přijme dvojitou
korunu i žezlo a připevní si na obličej symbolickou bradku. Najde se však mnoho těch, kdo se
s takovou opovážlivostí nechtějí smířit. Egyptská královna se musí mít na pozoru.
John Katzenbach: Až za hrob – Stačilo pár drinků navíc a z úspěšné studentky Ashley
Freemanové se stala psychická troska. To, co ona považovala za nezávazné sexuální
povyražení, bylo pro Michaela O´Conella zásadním životním zlomem. V Ashley spatřuje
svou osudovou ženu, a tak jí napíše dopis, jehož obsah by se dal shrnout slovy, když tě
nebudu mít já, pak tě nebude mít nikdo. Možná by se nad tím dalo mávnout rukou. Zpočátku.
Pak ale Ashley zjistí, že ji Michael nejen posílá vzkazy a květiny, ale také ji pronásleduje na
každém kroku.
James Patterson: Bikiny – Reportér Ben Hawkins míří na Havaj, kde beze stopy
zmizela půvabná supermodelka. Jeho profesionální instinkt mu neomylně napovídá, že
půjde o velkou kauzu. Vyšetřování postupuje snadněji, než doufal – a jeho kontaktuje přímo
únosce, sériový vrah! Má Ben přistoupit na zločincovu hru a upsat duši ďáblu?
Elizabeth Adler: Hořká vůně lásky – Precious žije osamělým životem naplněným
prací až do doby, kdy jí cestu zkříží okouzlující Bennett. Plně se oddá vášnivému vztahu
a nemůže se dočkat dne, na který si naplánovali svatbu. Jenže její milý se k obřadu nedostaví
a na šokovanou Precious dolehne tíha zklamání i obav. Ponížená nevěsta nemá na slzy čas:
vystrašená sestřenice Lily ji naléhavě žádá o schůzku.
Jennifer Hillier: Pronásledovaná – Doktorka Shiela Taoová je učitelkou psychologie,
odbornicí na lidské chování. Dobře ví, že flirtovat s přitažlivým, okouzlujícím univerzitním
studentem Ethanem Wolfem znamená zahrávat si s ohněm. Vlny spalující vášně v jeho objetí
se střídají s pocity provinění. Když se zasnoubí s jiným mužem, který ji zbožňuje, rozhodne
se vzít vlastní život pevně do svých rukou. Ethan Wolfe ji však nehodlá nechat jen tak odejít…
Ethan má se Sheilou vlastní plány: připravit ji o zaměstnání a zničit její profesionální pověst.
Donutit ji, aby tvrdě zaplatila za to, že ho pustila k vodě. A zatímco se Sheila snaží čelit jeho
útokům a nevyzradit přitom kolegům ani snoubenci svá nejintimnější tajemství, univerzitou
letí zpráva o šokujícím zločinu – kdosi ubodal studentku, hvězdu sportovního týmu.
Ivana Ondriová: Nevinné šílenství – Katarína je odhodlaná začít s novou spolužačkou,
krásnou a živočišnou Ester Francovou, svobodný život v Prešově. Láká ji kamarádčina
nespoutanost a všeobecná obliba hlavně v mužské společnosti, díky níž se i ona mění
v žádoucí ženu plnou energie. Je to skvělé… Jenže Ester má dvě tváře. Ta druhá je tajemná
a nepředvídatelná, poznamenaná nikdy nepřiznanými psychickými problémy… Vše vyvrcholí
14
3/2013
v okamžiku, kdy se Katka zamiluje do Tomáše a přátelství s Ester odsune na druhou kolej.
Tehdy se naplno projeví kamarádčina chorá mysl, která se stane příčinou nejedné tragické
události. Vydrží navzdory všemu Katčina a Tomášova láska? A přežijí to oni sami?
Jane Fallon: Ve stínu sestry – Celý život žila Abi ve stínu své úspěšné starší sestry.
Cleo měla všechno: krásu, majetek, šťastnou rodinu, kariéru žádané modelky. Jen na mladší
sestru jí posledních dvacet let nezbýval čas… A tak když Abi dostane pozvání, aby strávila
léto se sestřinou rodinou v jejím londýnském domě, dlouho se nerozmýšlí. Možná se Cleo
doopravdy stýská a chce navázat zpřetrhané vztahy z dětství. Jenže léto se sestrou se
od samého začátku vyvíjí jinak, než si Abi představovala. Připraví ji o pár iluzí, ale přinese
spoustu nového a zvláštního, kromě jiného i nečekanou otázku: Kdo je doopravdy ta úspěšná
a dokonalá sestra a kdo černá ovce rodiny?
Jan Cimický: Testament hraběnky Tiefenfeldové – Středoškolský profesor Petr
Kropáček žije v poklidu a zaběhnutém řádu. Již ani nevzpomíná na své básnické pokusy, jež
nyní s nadhledem zahrnuje mezi hříchy svého mládí. Ty mu však znovu razantně vstupují
do života – jejich obdivovatelka, hraběnka Tiefenfeldová, s níž se nikdy ani neviděl, mu
odkazuje nejen zámek s polnostmi a parkem, ale též mladou černošskou studentku, jíž by se
měl podle závěti stát adoptivním otcem. Situace jako stvořená pro bulvární tisk, který hned
nafoukne bublinu pomluv a lží, jež uzavřeného profesora hluboce zraňují. Další brilantní
sonda slavného psychiatra do hloubi lidské mysli a přediva mezilidských vztahů.
Tomáš Zářecký: Návrat na Longstray – Dvanáctiletá Ellen Longstraynová připlouvá
po smrti rodičů do viktoriánské Anglie, kde se má setkat se svým posledním žijícím příbuzným, baronetem Thomasem W. Longstrayem. Podivínský stařec, kterého okolí považuje za
vtělení ďábla, však už půl století neopustil zdi chátrajícího zámku. Tam žije obklopen pouze
třemi sloužícími – majordomem Alfrédem, jeho dcerou Rachel a zahradníkem Robbinsem.
Pro mladou dívku se ponuré sídlo záhy mění v místo hrůzy. Jenom díky laskavému Alfrédovi
pozvolna překonává strach a postupem času se stává jedinou prastrýčkovou společnicí.
Její čistá povaha jí umožní proniknout k nemocnému starci, a odkrýt tak děsivá tajemství
minulosti.
NAUČNÉ KNIHY:
Kateřina Klášterská: Angličtina v kostce: konverzace a reálie: pro střední školy
- Příručka pro studenty středních škol, kteří se připravují k maturitní zkoušce z anglického
jazyka. -- Příručka slouží jako doplňující materiál k přípravě ke státní maturitní zkoušce.
Internetové odkazy v závěru kapitol mají inspirovat žáky k dalšímu studiu konkrétní
problematiky. Obsahuje cvičení a klíč.
Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy - Politický, správní a kulturní
vývoj v našich zemích v průběhu vlády Lucemburků. -- První část práce vzešlé
z autorského kolektivu popisuje období let 1310-1378: věnuje se politickému vývoji
v Evropě na počátku 14. století i v českých zemích, sleduje vzestup Lucemburků
a jejich nástup na český trůn, politickou činnost Jana Lucemburského a jeho syna Karla
IV., portréty mužských i ženských představitelů rodu nebo osob ve stínu této dynastie.
Druhá část mapuje podobu královského dvora za Lucemburků, jednotlivá panovnická
3/2013
15
sídla, umění a vzdělanost během let 1310-1437 a paměť lucemburské éry. Závěrečná
část se soustředí na politické dění v Evropě mezi lety 1378-1437, na politickou činnost
a osobnosti Václava IV. a Zikmunda Lucemburského, portréty ostatních členů rodu
i jiných důležitých osobností a opět paměti lucemburského období. Obrázky, fotografie,
chronologická tabulka, rodokmen.
KNIHY PRO DĚTI:
Martin Widmart: Detektivní kacelář Lasse & Maja. Záhada v kině – Kdo unáší psy
ve Valleby? Majitelé psů jsou zoufalí, neznámý pachatel po nich navíc žádá tisíce korun
výkupného. Jinak…! Lasse a Maja na nic nečekají a vydávají se po stopě zločinu. Pátrání
je zavede do potemnělého sálu kina Rio!
Ripleyho záhady – R – tým. Vlčí dítě – Před deseti lety někde na západních
hranicích Číny havarovalo letadlo… Zprávy o podivném vlčím chlapci jsou výzvou pro
agenty R-týmu. Stopy je vedou do západní Číny k dívce, která si myslí, že vlčí chlapec
by mohl být její ztracený bratr. Okolní hory a džungle jsou ale plné nebezpečí. Jak se
zvládne R-tým vypořádat s hladovými tygry, zuřivě vrčícími vlky a zrádnými roklemi?
Odhalí agenti záhadu ztraceného chlapce?
Walt Disney: Scamp v cirkuse – Malé nezbedné štěně Scamp se ukryje v popelnici,
protože se bojí, že dostane vyhubováno za svoje zlobení. Když vyleze ven, zjistí, že se
mezitím ocitlo daleko od domova, až u cirkusového stanu. Než se naděje, všimne si ho
drezér psů a ze Scampa se stane hvězda představení. Co tomu ale řekne jeho rodina,
která právě usedla v hledišti?
Thomas Brezina: Ty kluci jsou fakt šílený! – Jak se z Fukových stala malovaná
velikonoční vajíčka? A proč zeje ve stropě dívčí ložnice zničehonic obrovská díra? Zdá
se, že čarodějné síly Tinky a Lissi se dočista pomátly, a to zrovna během školního výletu.
Když se pak v klučičích spacácích objeví ještě ke všemu kopřivy, ocitnou se sestry
v pěkné kaši. A k tomu pořád slyší divné hihňání…
I. Bednářová, knihovnice
OTEVŘENÝ DOPIS
Diakonie Broumov, o.s.
středisko sociální pomoci Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov
Vážení,
chceme Vám a Vašim občanům tímto upřímně poděkovat za zorganizování mimořádného sběru použitého ošacení ve Vašem městě či obci na pomoc lidem, kteří byli postižení
letošními povodněmi.
Působením komerčních firem v této oblasti došlo k nedostatku sbírek ošacení pro potřebné, proto Vaše pomoc při uspořádání sbírek použitého ošacení znamená pro naši
16
3/2013
práci velký přínos a zároveň je pro nás ještě něčím navíc – výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Nosnou činností, která nám umožňuje plnit poslání Diakonie Broumov – pomoc potřebným, je práce s darovaným textilem. To se děje za podpory široké veřejnosti formou
organizování svozů humanitárních sbírek od občanů, obcí, církví, organizací. Tak získáváme nejen materiál pro bezprostřední poskytování materiální pomoci potřebným,
ale i pracovní příležitosti pro klienty, kteří využívají našich ubytovacích služeb. Neméně
důležitým aspektem je i ochrana životního prostředí, jelikož nepoužitelný materiál k humanitárním účelům třídíme k dalšímu průmyslovému zpracování. Tím chráníme životní
prostředí, jelikož by tento materiál skončil v komunálním odpadu či na skládkách.
Těšíme se na další vzájemnou spolupráci a mnohokrát dekujeme všem dárcům i organizátorům sbírky.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM





Řešíte, co se životem a kam se pohnout dál?
Nebaví vás práce, ale perspektiva žádná?
Jste celkem spokojení, ale chcete se rozvíjet?
Potřebujete poradit vy nebo někdo z vašich blízkých?
Došlo to tak daleko, že máte strach z vyhazovu?
Pokud jste si alespoň na jednu z otázek odpověděli kladně, kontaktujte nás. Najít cestu
z obtížné životní situace totiž bývá náročné, pokud je na to člověk sám. Sám ale být
nemusí, od toho je tady Centrum vzdělávání všem.
Co centrum nabízí:
 kariérní poradenství
 zprostředkování pracovních stáží v zahraničí
 databázi vzdělávacích kurzů a rekvalifikací.
Centrum vzdělávání všem je informačně-poradenská instituce sídlící v Brně zaštítěná
Jihomoravským kraje. Veřejnosti z celého kraje poskytujeme poradenství v kariérních
otázkách a důležitých pracovně-osobnostních rozhodnutích. Máme přehled o veškerém
vzdělávání pro dospělé v Jihomoravském kraji. Od angličtiny přes motorovou pilu, od
účetnictví po vysokozdvižný vozík. Podívejte se na www.vzdelavanivsem.cz a rovnou se
přihlaste na kurz, který potřebujete. Všechny naše služby jsou ZDARMA.
Centrum vzdělávání všem
Pražská 38b
Areál Střední školy stavebních řemesel
Brno-Bosonohy
tel. 547 215 588, [email protected], facebook.com/vzdelavanivsem
3/2013
17
RESPONO a.s. Vyškov
aktuální informace o společnosti
Údržba sběrných nádob na bioodpad
Od dubna 2012 se 62 obcí na Vyškovsku, tj. 77 tis. Obyvatel, zapojilo do odděleného
systému třídění bioodpadů. Snahou obcí a RESPONO, a.s. bylo zavést systém třídění
bioodpadu tak, aby byl sběr pro občany pohodlný, jednoduchý a efektivní s minimem
vstupních a přijatelných provozních nákladů.
Na nákup speciálních sběrných nádob a svozové techniky byly využity peněžní prostředky z dotace Operačního programu Životní prostředí ve výši 500 tis. Euro.
Sběrné nádoby mají konstrukci, která zajišťuje optimální provzdušňování obsahu nádoby, tím redukuje vznik zápachu, a umožňuje svoz bioodpadu jedenkrát za 14 dnů, což
je i ekonomicky příznivé.
V závěru 14denního cyklu svozu nádob, zvláště v letních měsících a při extrémně
vysokých teplotách, však zcela nelze eliminovat vznik zápachu v blízkosti těchto nádob.
Doporučujeme proto věnovat ukládání bioodpadu do sběrné nádoby větší pozornost
např. do dolní části nádoby by se měly ukládat spíše zbytky jídel rostlinného původu
a navrch uložit trávu, využívat k ukládání odpadu papírových sáčků; vymytí nádob apod.
Občané, kteří mají nádobu na bioodpad u rodinných domů, se starají o čistotu nádoby sami. Dle potřeby stačí vypláchnout vodou (postačí 5 l vody, může být i dešťová).
Nejedná se o nijak náročný a ekonomicky nákladný úkon.
RESPONO, a.s. zajišťuje vymývání nádob umístěných pouze na veřejném prostranství a v sídlištní zástavbě!
K omezení mytí nádob dojde pouze v zimních měsících, kdy není technologicky možné mytí nádob provádět, protože by docházelo k zamrzání trysek, zásobníkových nádrží
na vodu a poškození celého zařízení svozového auta.
Děkujeme, že třídíte bioodpad.
PIONÝR Ivanovice na Hané
V květnu jsme se rozhodli prozkoumat hlavní město Slezka a vydali jsme
se tedy do Ostravy. Náš první cíl bylo hornické muzeum, kde se nám moc
líbilo. Bylo zajímavé sfárat do hlubin země a procházet místa, kde se těžilo uhlí, podívat se
na staré hornické obleky a nástroje a na ukázku toho, kde všude museli pracovat, i když
místa nebylo mnoho. A nejlepší nakonec, a to, že jsme si sami mohli vyzkoušet v oblecích a
helmách výukovou trasu pro záchranáře horníků a zjistit tedy, co vše musejí zvládat, někteří
se toho nemohli nabažit a šli dokonce dvakrát nebo třikrát. Po hornickém muzeu jsme se
vydali do centra Ostravy, kde jsme navštívili výstavu Miniuni. Zde jsme se podívali na zmenšeniny spousty zajímavých míst a divů světa jak součastných, tak i minulých. Prošli jsme se
tak kolem Eiffelovy věže, šikmé věže v Pice, pyramidy v Gíze, visutých zahrad Semiramidiny,
ale i kolem Pražského orloje a letiště Ruzyň. Pro zpestření jsme si tady také vyzkoušeli dělostřeleckou bitvu, kde municí pro nás byli pěnové míčky. Po cestě na Slezský hrad jsme se
18
3/2013
ještě zastavili u Divadla loutek, na kterém je ostravský orloj. Na hradě zrovna probíhal Den
Ostravy a my jsme se do něj samozřejmě zapojili, vyzkoušeli jsme si tu spoustu her, střílení z
foukačky, nechali si pomalovat obličeje a ještě dostali pěkné ceny. Na konec se někteří z nás
osmělili a šli se vyfotit s Martinem Chodůrem. Po náročném dni jsme unaveni, ale plni nových
zážitků usedli do vlaku a do Ivanovic o nás nikdo neslyšel.
X. IVANOVICKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
15. června se sešlo 35 soutěžících, aby za povzbuzování rodičů změřili své síly v soutěžních disciplínách: běh, běh na trampolíně, skok vpřed a vzad, hod na cíl, střelba ze
vzduchovky, luku, praku a šipky. Sluníčko svítilo a všichni podali ty nejlepší výkony. Vítězové získali medaile a všichni diplom a pěknou odměnu.
Děkujeme Městkému úřadu za příspěvek na odměny a Sokolu za zapůjčení hřiště.
a jak to dopadlo?
nejmladší kategorie
děvčata
1.
Magdalena Lukešová
2.
Nikola Štelcová
3.
Karolína Palásková
chlapci
1. Tom Holba
2. Jiří Vaculík
3. Kryštof Jelínek
mladší kategorie
děvčata
1.
Barbora Šebková
2.
Patricie Remžová
3.
Anna Surovčeková
chlapci
1. Jaroslav Pacola
2. Michal Mrnuštík
3. Jakub Karásek
starší kategorie
děvčata
1.
Hana Pacolová
2.
Nicola Pospišilíková
3.
Vojtěch Jaroš
chlapci
1. Martin Heger
2. Michal Šebek
Cesta kolem světa
Všichni cestovatelé se sešli v sobotu 13. července na Sluneční pasece v Ruprechtově.
První odpoledne jsme strávili již tradičně společně s rodiči, kteří nám pomohli získat první
body. Podle fotografií z cest jsme si vybrali své oddílové vedoucí a zabydleli se ve svých stanech. V následujících dnech jsme si vybrali jména oddílů podle zemí jednotlivých světadílů a
také si namalovali jejich typické symboly na táborová trička. Tasmánci, Mexičané, Francouzi,
Číňané i Afričančata je měli moc povedená. Také jsme se věnovali zdokonalování v tábornických dovednostech, abychom si na té pomyslné táborové cestě kolem světa uměli vždy
poradit. Všichni jsme se už těšili na první soutěže oddílů i jednotlivců. Naše cesta nás zavedla nejprve do Alp, kde jsme si dobře zalyžovali a také museli jako horolezci zdolávat devět vrcholů. Z nalezených písmenek jsme skládali země světa a jejich hlavní města. V Anglii jsme
poměřili své řidičské schopnosti v londýnském doubledeckeru a v Norsku zase lovili různé
ryby. Cesta přes oceán do Ameriky byla náročná, takže jsme všichni uvítali občerstvení v Mc
3/2013
19
Donald´s. S dodanou energií se nám pak lépe lovila zvířata v prérii. Taky jsme se postupně
vystřídali v přenocování pod širým nebem. Podle vzoru Aztéků jsme se snažili z přírodních
materiálů postavit co největší a nejhezčí stavby a v dnešním Mexiku jsme našli inspiraci pro
hru o drogové mafii. Na celodenním výletě jsme zavítali na Saharu (pískovnu v Rudicích),
kde jsme zažili opravdu pouštní výheň. Také jsme si vyrobili kmenové masky ze sádrových
obvazů a barevně si je ozdobili. V Oceánii jsme se pokusili navštívit všechny ostrovy, v Číně
se najíst jejich hůlkami a v Japonsku poskládat origami. Jednotliví cestovatelé také změřili
své schopnosti v branném závodě a ti nejlepší byli odměněni i medailí. Než nastal den boje
o poklad, spočítali si všechny oddíly, kolik vlaječek se jim podařilo během oddílových soutěží
získat, a podle tohoto pořadí vyrazily na cestu. Získávání klíčů i indicií vedoucích k nalezení
vytoužené bedny s pokladem prověřilo naše schopnosti, dovednosti, týmovou soudržnost
i logiku. Jako nejlepší se ukázali Tasmánci. Poslední táborový den jsme si užili na naší pouti
a v Azimutshopu si nakoupili drobné dárečky. Za soutěže jednotlivců jsme získávali mořské peníze, které na konci tábora
určily pořadí táborníků, ve kterém si
přišli pro pamětní list a závěrečnou
odměnu. A večer jsme protančili na
poslední diskotéce… Jelikož nám letos opravdu přálo počasí, užili jsme si
několik vodních bitev a už teď se těšíme na příští prázdniny, až se spolu
zase někam vydáme.
Jaroslava Bejšovcová – hlavní
vedoucí
20
3/2013
VÝZNAMNÉ VÝROČÍ V NAŠÍ HISTORII
Letošní státní svátek 5. července byl spojen
s oslavami 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Česká televize nám zprostředkovala přenos velehradských slavností a také při této
příležitosti odvysílala čtyřdílný seriál režiséra Petra
Nikolajeva – Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů.
Ti z nás, kteří seriál sledovali, si znovu uvědomili
velký kulturní dosah obětavé práce našich věrozvěstů. Vynalezením slovanského písma a překladu Bible do srozumitelného jazyka vytvořili první
a nejdůležitější předpoklad národní kultury. Tím
jsme vstoupili mezi vzdělané a vyspělé národy.
V tomto televizním seriálu jsme také vnímali,
že soluňští bratři nepřišli na Moravu s nějakým
nadřazeným postojem vzdělaných učitelů. Byla to
trpělivá láska, se kterou přistupovali ke všem jako
ke svým bratrům a sestrám. Sami se pokládali za
služebníky nejvyšší Autority a v tomto duchu také
vychovávali a vedli své žáky.
V našem městě si můžeme také připomínat oba
slovanské bratry, kteří jsou sochařsky ztvárněni
v průčelí kostela. V nedávné době byly sochy péčí MěÚ restaurovány a přitom odstraněna poškození, datovaná až
z období 2. světové války.
Dnes jsou slovanští věrozvěstové a jejich význam pro naše dějiny součástí výuky dějepisu ve
školách. A tak někdy vidíme malé školáky, jak sedí
před kostelem a malují sochy těchto významných
postav našich dějin. Ve dnech oslav státního svátku byla někdy vidět mládež, jak v rámci hry „Po
stopách sv. Cyrila a Metoděje“ přijela třeba pomocí navigace GPS až před ivanovický kostel, aby si
prohlédla sochařská díla byzantských bratří.
Můžeme si jen přát, aby naše mládež znala
z dějepisu nejen historické skutečnosti o sv. Cyrilu
a Metodějovi, ale také více chápala a uskutečňovala jejich odkaz pro současnou dobu: odhodlání
vzdát se svého pohodlí, vzájemná spolupráce, úcta
k autoritě, touha vzájemně si porozumět, chtít konat společně dobro. Naplňování tohoto odkazu je
náročným úkolem především rodičů při výchově
svých dětí.
K.S.
3/2013
21
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Z dění Apoštolské církve v Ivanovicích na Hané:
NOC KOSTELŮ – 24. 5. 2013
Již druhým rokem jsme se připojili k této celostátní akci,
kdy se otevřou kostely a modlitebny po celé České republice. Opět jsme připravili program pro děti i pro dospělé.
Lidé mohli přijít na koncert, bohoslužbu, rozjímání či jen tak
nakouknout do útrob synagogy. Děti hrály různé soutěže,
odnesly si různé ceny a sladkosti a mohli se vyřádit na nové
skákací trampolíně. Akci hodnotím jako velmi úspěšnou
a utčitě v ní budeme pokračovat i příští rok.
PÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY - SETKÁNÍ NAD BIBLÍ
Při zahájení provozu v synagoze jsme na našich
pátečních setkáváních otevřeli důležité téma: VZTAHY
a TY!!! Zamýšleli jsme se nad tím, jak vztahy budovat,
co jim přispívá, co je boří. Mluvili jsme o našich osobních zkušenostech, úspěších i neúspěších. Shodli
jsme se na tom, jak je důležité si umět odpustit, poprosit o odpuštění, pokořit se, umět naslouchat, dát přednost tomu druhému, umět komunikovat apod. Téma
bylo velmi zajímavé, všem se
líbilo a těšíme
se na druhé. Chystáme téma: Bůh na lavici obžalovaných.
Tato setkání jsou otevřena pro každého zájemce. Není důležité, jak věříš? V co věříš? Zda si mladý či starý? - pokud chceš diskutovat či poznávat
nové věci, přijď mezi nás - každý pátek od 18:00
hod.
22
3/2013
DĚTSKÉ RADOVÁNKY
V úvodu prázdnin jsme před synagogou postavili trampolínu a otevřeli dveře modlitebny pro širokou veřejnost. Děti si mohli užít krásného dne, zaskákat si, vydovádět se
a také mohli navštívit dětskou bohoslužbu. Celý den svítilo sluníčko - až moc - takže sál
synagogy lákal k příjemnému posezení v chládku. Snažili jsme se dodržovat zvlášť u dětí
pitný režim - vypilo se několik desítek litrů šťávy.
Na konci prázdnin budeme pořádat další radovánky - 30.8. od 12:12 se na Vás těšíme!!!
KŘEST
1.8. jsme měli další slavnostní den,
kdy jsme mohli být svědky dalšího
křtu. Jako protestanská, evangelikální
církev křtíme tak, jak je křest popsán
v Bibli - tj. ponořením. Křest je pro nás
určitým vstupem s Bohem do smlouvy,
kdy se člověk veřejně ke své víře přiznává a odděluje se od starého života
- života bez Boha.
PROJEKT Zachraňme Ivanovickou synagogu
Sbírka na realizaci tohoto projektu dále pokračuje. Pokud byste chtěli na projekt přispět, můžete na číslo účtu: 214971777/0300 variabilní symbol 343434
Za AC Ivanovice n/H:
pastor Jiří Pospíšil, mobil 739600008,
[email protected], www.acivanovice.webnode.cz
Přijďte mezi nás, rádi Vás uvidíme!!!
3/2013
23
CO SE UDÁLO VE CHVALKOVICÍCH NA HANÉ
Informace Osadního výboru o činnosti ve Chvalkovicích na Hané
Již v minulém Zpravodaji č. 2/2013 byla informace, že se začalo s konečnou
úpravou Velkého dvorku a dokončovací práce před Hospůdkou u Zámku. Tyto práce
byly dokončeny. Dále jsme řešili problémy se slyšitelností a srozumitelností místního
rozhlasu. Byly vyměněny nefunkční ampliony v Želecké ulici a posílen Velký dvorek
amplionem naproti nového obchodu. V současné době je horší slyšitelnost ve směru
k rybníku. Víme o tom a věříme, že i tady situaci vyřešíme ke spokojenosti našich
občanů.
V minulém Zpravodaji bylo řečeno, že se započalo s opravou komunikace na Zábraní. Tato v současné době ještě není dokončena. Chybí položit ještě jednu vrstvu.
Je docela dobře možné, že až budete tento článek číst, bude komunikace hotová,
s firmou V.H.P. je to takto dohodnuto.
Na zahradě hasičské zbrojnice proběhlo dne 30. 6. Vítání prázdnin v rámci MDD.
Úprava původního termínu 29. 6. na 30. 6. z důvodu konání Memoriálu Vratislava
Matouška v areálu TJ Sokol nenarušila plánované akce a soutěže pro děti, připravené členy osadního výboru, proběhly ke spokojenosti všech přítomných. Děkujeme
OV Sociální demokracie ve Vyškově za zapůjčení skákacího hradu, program oživila
střelba ze vzduchovky pod vedením Ing. Haumera a dětem bylo podáno občerstvení.
Mně nezbývá než poděkovat všem, co se na akci podíleli, a to zejména členům turistického oddílu, hasičům a dalším dobrovolníkům, kteří nezištně připravují pro děti
zábavu. Tuto akci osadní výbor plánuje i pro příští rok.
A co nás čeká v nejbližším období?
Na zasedání osadního výboru v srpnu domluvíme přesný termín svozu nepotřebného materiálu v obci. Občané budou informováni o chystané akci prostřednictvím místního rozhlasu. Pro děti plánujeme v září autokarový zájezd do Mladějova
a Moravských Budějovic na projížďku historickým vlakem. Zájezd se uskuteční dne
14. září 2013. Organizace probíhá ve spolupráci členů osadního výboru s oddílem
turistů a všichni se již těší na příjemně strávenou sobotu s dětmi. Srdečně zveme na
tuto akci i rodiče, příp. prarodiče dětí. Podrobnější informace, jak bude zájezd probíhat, budou oznámeny s dostatečným předstihem, a to místním rozhlasem a přímým
pozváním našich nejmenších v mateřské škole.
Za osadní výbor: Bohumil Čumpl, předseda
Výkonný výbor TJ Sokol Chvalkovice na Hané informuje
Vážení příznivci chvalkovské kopané, tak jak jsem Vás informoval již dříve o termínu chvalkovských hodů, proběhly v termínu 25. a 26. května. V sobotu v 16.30 se
uskutečnil fotbalový zápas ženáči vs. svobodní a ve 20 hodin začala hodová zábava, k tanci a poslechu hrála osvědčená kapela p. Štěpánka z Nezamyslic. V neděli
26. 5. probíhalo od 13 hodin již známé a populární Fotbalové odpoledne, které se
24
3/2013
skládalo z různých soutěží a vyvrcholením byl fotbalový zápas hasiči Chvalkovice vs.
nohejbalisté z Ivanovic na Hané. Přestože oba dny bylo značně nepříznivé počasí
déšť a nízké teploty, obě akce byly uskutečněny i když s nižší návštěvností. Přesto
hody nebyly prodělečné. Výkonný výbor děkuje všem těm, kteří se zúčastnili příprav
a organizace hodů a v chladném a deštivém počasí se starali, aby programy zdárně
proběhly.
Rovněž jsme minule avízovali, že proběhne III. ročník Memoriálu Vratislava Matouška, zakladatele chvalkovské kopané. Tento proběhl dne 29. 6. za účasti mužstev
Ivanovice na Hané, Pustiměře, Radslavic a domácího mužstva. Vítězi se stali fotbalisté z Ivanovic, upřímně gratulujeme. Ve finále vyhráli nad Pustiměřem, třetí skončili
domácí fotbalisté a poslední příčku obsadili fotbalisté z Radslavic. Ale známe dávné
rčení, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Naše díky patří všem zúčastněným za
důstojné ukončení konání Memoriálu Vratislava Matouška. V příštím roce začneme
I. ročníkem Memoriálu Vojtěcha Baláše.
Pro novou sezonu oddíl kopané nechal provést regenerační práce na hřišti
TJ Sokol Chvalkovice na Hané. Věříme, že se zlepší kvalita hřiště, i když současná
horka nám moc nepřejí, aby regenerace proběhla za podmínek dle našich představ.
Proto všichni upíráme myšlenky na to, aby důkladně napršelo, a nemuseli jsme mít
vysokou spotřebu vody.
Je to neuvěřitelné, ale volno mezi ukončením jarní a začátkem podzimní části
rychle uteklo. My píšeme článek 3. srpna a 11. srpna již začíná pro nás nová sezóna
2013 – 2014 prvním zápasem v Moravských Málkovicích. V současné době dokončujeme posilování mužstva a věříme, že se nám povede lépe než na jaře. Nějaké změny proběhnou i v realizačním týmu. Mužstvo povede trenérská rada v čele s panem
Lubošem Vašinou. Věříme, že tyto změny budou ku prospěchu chvalkovské kopané.
A na závěr máme smutnou zprávu pro všechny fanoušky kopané. Dne 1. srpna
2013 zemřel neočekávaně náš bývalý brankář a srdcař chvalkovské kopané, Milan
Matoušek ve věku 61 let. Výkonný výbor i za vás, za fanoušky děkuje Milanovi za
všechno, co pro náš fotbal udělal. Děkujeme ti a nezapomeneme.
Za výkonný výbor TJ Sokol Chvalkovice na Hané:
Bohumil Čumpl, místopředseda
3/2013
25
MŠ Ivanovice na Hané
Proměny naší mateřské školy v heslech a obrazech
Duben 2013:
padlo definitivní rozhodnutí zřizovatele o rozšíření kapacity mateřské
školy z 65 dětí na 75 (třída Broučků bude mít od září 2013 25 dětí)
Květen 2013:
předběžná žádost na KÚ JmK Brno a požadavky odboru školství
a hygieny. Výběr dodavatelů.
Červen 2013:
zahájení stavebních úprav v rekonstruované třídě (bourání příček na
bývalém bytě, atd.)
Červenec 2013: pokračování stavebních úprav, renovace kuchyně dle požadavků hygieny, obklady, podlahy, malování ....)
Srpen 2013:
drobné úpravy, schválení hygienou, konečná žádost na OŠ KÚ JmK
Brno, a především ÚKLID!!!
Těšíme se na 2. září, kdy přivítáme do nového prostředí nové kamarády!
Mgr. Iva Hrozová
ředitelka MŠ Ivanovice na Hané
26
3/2013
Mateřská škola ve Chvalkovicích na Hané
„KLOBOUKOVÁ SLAVNOST VE ŠKOLCE“
Také v naší školce každoročně probíhá slavnostní zakončení školního roku, při kterém se
mimo jiné loučíme s předškoláky, ale také odměňujeme všechny děti za dosažené výsledky
drobnými dárky. Akce je už tradičně zakončena táborákem a opékáním špekáčků.
Letos jsme chtěli tuto slavnost nějakým způsobem ozvláštnit a zpestřit. Vymysleli jsme
proto „Kloboukovou zahradní slavnost.“ S dětmi jsme v průběhu týdne vyráběli kloboučky
z papíru, a také „dostihové koníky“ potřebné k soutěžení a pilně jsme trénovali. Pilně jsme také
nacvičovali taneční vystoupení, předškoláci pak básně na rozloučenou se svojí školkou. Ale
také rodiče měli úkol: připravit si doma klobouk nebo nějakou jinou vtipnou pokrývku hlavy.
Ve středu 26. června odpoledne jsme se konečně dozvěděli, jak rodiče úkol zvládli. A museli jsme je skutečně pochválit. Téměř všichni úkol splnili a samozřejmě hlavně maminkám
to velice slušelo. Jediné, co nám příliš nevyšlo, bylo počasí. Ale i to se odpoledne přece jen
umoudřilo a my jsme si naši kloboukovou slavnost všichni užili. Děti předvedly svůj taneček
nazvaný „Tancujeme pongo“, předškoláci byli slavnostně pasováni na školáky, konaly se
i „dostihy závodních koníčků“, do kterých se zapojili i tatínkové. Nakonec nás samozřejmě
čekal táborák, špekáčky i sladkosti, které připravily některé maminky.
Posezení u táboráku předčasně ukončil déšť, ale i tak se závěr školního roku 2012 –
2013 vydařil.
Více fotografií na naší nové internetové adrese http://www.mschvalkovice.unas.cz
Marie Konvičná, vedoucí učitelka MŠ
3/2013
27
ŠKOLNÍ OKÉNKO
Organizace školního roku 2013/2014
Zahájení školního roku 2013/2014 je v pondělí 2. září 2013.
1. pololetí:
2. pololetí:
2. září 2013 – 30. ledna 2014
1. února 2014 – 27. června 2014
podzimní prázdniny:
vánoční prázdniny:
pololetní prázdniny:
jarní prázdniny:
velikonoční prázdniny:
hlavní prázdniny:
29. října 2013 – 30. října 2013
21. prosince 2013 – 5. ledna 2014
31. ledna 2014
17. února 2014 – 23. února 2014
17. dubna 2014 – 18. dubna 2014
28. června 2014 – 31. srpna 2014.
Školní rok 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
PRAMEN ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
Slunce stále ve stínu záhad
V souvislosti s opalováním se mluví především o varování před vznikem rakoviny
kůže. Spojitost tady samozřejmě je, kdybychom však nedali slunci vůbec žádnou možnost, aby se dotklo našeho těla, ohrozíme své zdraví možná ještě víc, protože jeho
paprsky jsou zároveň životadárné. Prospívat bez nich nemůže žádný živý suchozemský
organismus.
Základní problém spočívá nepochybně v tom, jak najít ke slunci správnou cestu. Snaha získat co nejatraktivnější opálení to rozhodně není, stejně jako přehnaná obava před
každým paprskem. Nedostatek vitaminu D lze sice částečně doplnit vybranými druhy
potravin (rybí tuk, vejce, mléko, játra) nebo nahradit umělým způsobem. Nad přirozenou
tvorbu prostřednictvím slunečního záření však zatím není. Bohužel, podle odborných
studií polovina naší populace trpí nedostatkem vitaminu D, což je alarmující.
K čemu potřebujeme déčko?
Vitamin D je nepostradatelný pro vstřebávání vápníku a fosfátů v lidském těle. Pokud
se člověk potýká s jeho deficitem, dříve či později se to projeví na jeho zdravotním stavu.
Zvláště u malých dětí a starších lidí je třeba hladiny vitaminu D v těle hlídat. V případě
podezření na nedostatek vitaminu D, pro který je charakteristická například osteoporóza,
zlomeniny, nejistá chůze či nestabilita, je na místě podstoupit laboratorní vyšetření, které
poskytne přesné informace o koncentraci vitaminu D v organismu. Potvrdí-li se podezření, navrhne lékař efektivní formu jeho kompenzace. Toto vyšetření lze absolvovat také
jako samoplátce, vyjde zhruba na 1500,- Kč. Méně už se mluví o dalších zdravotních
potížích, které mohou mít souvislost s nedostatkem vitaminu D. Například u diabetiků
28
3/2013
se zvyšuje rezistence tkání vůči inzulinu, takže terapie potom bývá složitější. Nebezpečí
tkví rovněž v kornatění tepen, které je hlavní příčinou některých kardiovaskulárních onemocnění. Hodně se také uvažuje o působení na vznik některých typů rakoviny, zejména
prsu, tlustého střeva a prostaty. Jisté je však to, že chybí-li nám vitamin D, snižuje se
obranyschopnost organismu, což usnadňuje cestu různým chorobám, říká lékař.
Mezi rozšířené onemocnění současného člověka patří deprese. Vznikají z mnoha
příčin, ale jednou z nich je nepochybně nedostatek přirozeného slunečního světla, vedoucí k hormonální nerovnováze a následným duševním potížím včetně ztráty energie.
Není výjimkou, že se do této neblahé situace zapojí navíc poruchy metabolismu a obezita, kožní, oční i zubní problémy.
Jak často se tedy opalovat?
Opalování jako takové můžeme klidně vynechat. Alfou a omegou tvorby vitaminu D
je pobývat venku, i když nesvítí slunce, protože pokud oblohu právě nekryji těžké mraky, slunečními paprsky, venku je třeba pobývat určitou dobu. Dospělý člověk by měl ve
vhodném a příjemném prostředí strávit dvacet až třicet minut dvakrát, třikrát do týdne,
a to s odhalenými horními končetinami a pokud možno i hlavou. Je však třeba si uvědomit, že ve stáří významně klesá schopnost kůže vytvářet vitamin D po expozici na slunci.
Přitom senioři potřebují více déčka než lidé mladší, takže by si ranní a podvečerní zdravotní sluneční siesty měli naordinovat jako povinný lék. V době, kdy slunce nepálí, jsou
navíc zbytečné ochranné filtry s vysokým UV faktorem, neboť pohltí 90 i více procent
záření nezbytného pro tvorbu vitaminu D.
Kolik potřebujeme načerpat?
Dávky vitaminu D se dnes uvádějí v mezinárodních jednotkách IU a doporučení se
velmi liší, přestože předávkování může mít zcela opačný efekt, než jaký se očekává.
Obecně platí, že dospělí by měli denně přijmout 200 IU, ve středním věku od 51 do 70
let 400 IU. Mnoho odborníků se však domnívá, že je to 1000-5000 IU denně. Jak ale
poznáme, kolik jsme načerpali? Při výše zmíněném postupu je to zhruba 400 IU, pokud
ovšem někdo stráví na slunci v plavkách celý den, může to být až 20 000 IU! Z jednoho
kanadského výzkumu vyplynulo, že na snížení rakoviny prsu stačilo, když sledovaná
skupina žen byla vystavena slunci celkově jedenadvacet hodin, a to od dubna do října.
Jak je vidět, vitamin D dá vědcům ještě hodně zabrat. Při všech postupně odhalovaných kladných vlastnostech nicméně stále platí, že se sluncem se musí opatrně, neboť
oproti dobám minulým jsou ve hře ještě další vlivy. Hovoří o tom skutečnost, že počet
onemocnění zhoubnými nádory kůže se rapidně zvyšuje až v posledních čtyřiceti letech,
kdy vlastně vysedávám spíše pod střechou.
(z časopisu Naše rodina)
Cuketa je ideální pro hubnutí a detoxikaci
Máte rádi cukety? Pokud ano, vězte, že pravidelnou konzumací této chutné zeleniny
velice prospíváte svému tělu..
Tykev obecná, běžně známá jako cuketa, se u nás běžně pěstuje oproti jiné zelenině poměrně krátkou dobu, ovšem její popularita stále stoupá. Není divu, cukety totiž
mají širokou škálu uplatnění v kuchyni a navíc jsou zeleninou s velmi příznivým účinkem
na naše zdraví.
3/2013
29
Pěstování cuket se vám vyplatí
Cukety jsou zeleninou poměrně nenáročnou na pěstování a péče o ně se nám mnohonásobně vyplatí. Pokud jim zajistíme zeminu bohatou na živiny, dostatek zálivky a slunné
místo, výborně prosperují a z jedné rostliny sklidíme někdy
i mnoho kilogramů šťavnatých plodů. Důležité je rostlinám
ponechat dostatek místa, rozrůstají se plazivě, stejně jako
okurky.
Sklízet první plody můžeme koncem června až začátkem července, v závislosti na podmínkách, rostlina pak plodí
v průběhu celého léta. Pěstování cuket je navíc i finančně
výhodné, 3-4 rostliny stačí pro běžnou spotřebu jedné rodiny.
Mladé cuketky mají výraznější chuť a často i vyšší obsah
prospěšných látek a dají se konzumovat i se slupkou. Starší velké plody najdou také široké uplatnění v kuchyni, jejich slupka však často tvrdne
a stává se těžko poživatelnou, je pak třeba ji oloupat.
Cukety jsou bohatým zdrojem důležitých látek
Asi 90% obsahu plodů cukety tvoří voda, u starších plodů je to o něco méně, významný podíl tvoří i velice prospěšná vláknina. Za pozornost ovšem stojí bohatost cuket na
důležité vitaminy a stopové prvky.
Mladé plody cukety jsou pro nás tou zdravější volbou, mnoho důležitých látek totiž
najdeme ve slupce, která je u mladých plodů jemná a lehce stravitelná i za syrova. Je
skvělým zdrojem karotenů, tělem syntetizovaných na vitamin A, ochránce zdraví sliznic,
a jednou z nejdůležitějších bioaktivních látek pro náš organismus. Vitamin A je nepostradatelný pro látkovou přeměnu v buňkách, je tedy potřebný pro vstřebávání a zpracování
mnoha dalších důležitých látek v těle, chrání náš zrak, má příznivý vliv na naši celkovou
tělesnou i duševní vitalitu. Vitamin A je rozpustný v tucích, je proto nezbytné cukety
konzumovat s přídavkem alespoň malého množství oleje (nejlépe olivového), aby mohlo
dojít k vstřebání tohoto vitaminu do těla.
Ve slupce najdeme i vitamin E s podobně zásadním působením, v celých plodech
pak dále i mnoho hořčíku a vápníku, také fosfor, draslík, železo, měď, zinek a některé
vitaminy skupiny B.
Cukety nám pomáhají se zdravým hubnutím
Jak je vidět již z výše uvedeného výčtu obsažených látek, cukety jsou téměř ideální
stravou pro ty z nás, kteří se snaží udržet svou linii, popřípadě zhubnout - a to zdravě.
Vysoký obsah vody dělá cuketu nízkokalorickou potravinou (cca 20kcal/100g zeleniny) a naopak vysoký obsah biologicky důležitých látek nám zajisíi přísun nepostradatelných minerálů a vitaminů.
Cukety můžeme do našeho jídelníčku zařadit téměř denně, jelikož se dají upravovat
na nespočet různých způsobů, naše strava se tak nestane nudnou a těžko dodržitelnou
dietou. Pokud chceme hubnout, pak co nejšetrněji vzhledem k našemu zdraví, právě
v tomto případě jsou cukety vhodnou a navíc zdravou potravinou.
Cukety jako součást detoxikace organismu
Plody tykve obecné čistí naše tělo hned dvěma způsoby. Obsažený draslík působí
30
3/2013
jako stimulant vylučování nadbytečné vody v těle a pomáhá tak s vyplavováním usazených toxinů a kyselin a stimuluje činnost ledvin. Tato funkce je prospěšná např. pro jedince trpící zdravotními potížemi jako je dna, cukrovka, revma, otoky končetin, nadváha
a podobně.
Díky vysokému obsahu vlákniny mají cukety čistící účinek také na náš zažívací trakt,
především na střeva. Čistí jejich stěny od nebezpečných usazenin a celkově zlepšují
průchodnost střev, dalo by se říci, ze cukety působí lehce projímavě, ovšem bez rizika.
Obsažený vitamin A zároveň pomáhá udržet střevní sliznice zdravé a odolné vůči infekcím, zánětům a mikroorganismům.
Jak upravit cuketu v kuchyni?
Na tuto otázku existuje neuvěřitelně dlouhý seznam odpovědí, nepřeberně receptů
a možností zpracování. Mladé a křehké plody jsou zasyrova skvělé do salátů, stačí je omýt
a nakrájet na velice tenké plátky, výborně chutnají v kombinaci např. s rajčaty, paprikou,
okurkou a bylinkovou nebo jogurtovou zálivkou, nebo s přidáním balzamikového octa
a olivového oleje. Cukety jsou ale vhodné snad k jakékoli tepelné úpravě, můžeme je
smažit v těstíčku, zapékat s masem, zeleninou, nebo těstovinami, grilovat, dusit, péct,
vetší plody se dají plnit nádivkou a zapékat se sýrem. Z cukety se dají také připravovat
různé pomazánky, polévky nebo omáčky, můžeme je nakládat jako okurky, nebo s houbami a jinou zeleninou, receptů jistě najdeme na celou knihu.
Pro inspiraci vám nabízíme jeden z osvědčených a jednoduchých receptů, vhodný
pro letní grilování:
Grilovaná cuketa s Nivou (či jiným sýrem)
Ingredience: cukety, sýr Niva (nebo jiný sýr výraznější chuti), sůl, pepř, olej, bylinky,
popř. prolisovaný česnek
- Cuketu omyjeme a nakrájíme na cca 1 cm silné plátky nebo kolečka, z obou stran
potřeme olejem (popř. česnekem) a podle chuti okořeníme. Plátky nejprve grilujeme asi
5-10 minut z jedné strany, otočíme, posypeme strouhaným sýrem a grilujeme dalších
cca 5-10 min. Takto upravená cuketa chutná výborně buď samotná, nebo jako příloha ke
grilovaným masům, rybám, nebo jiné zelenině.
použitá literatura: Léčba ovocem a zeleninou
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
•
Rostliny pro škůdce
Nežádoucí hmyz odradíte od hodování na své zelenině tím, že mu nabídnete chutnější rostliny. Velmi lákavé jsou pro ně především kopr, kmín, vratič, echinacea, máta,
řebříček, tymián a rozmarýn.
•
Výživa pro růže
Slupky od banánů jsou velmi bohaté na dusík, železo a hořčík. Uložte je proto do
země k růžovým keřům. Těm méně kvalitním dodají živiny a zaručí vám úžasné,
krásně zbarvené květy.
3/2013
31
•
Zalévání rajčat
Na zalévání mladých rajčat v době, kdy jste pryč, se nejlépe hodí plastové láhve. Dno
odřízněte a láhev vsuňte „hlavou dolů“ ke každému rajčatovému keříku. Pak je jen
naplníte vodou a můžete odjet bez starostí na dovolenou. Pokud chcete, aby voda
vytékala pomaleji, nechejte na lahvi víčko a vytvořte v něm několik otvorů jen tak
velkých, aby se neucpaly hrudkami hlíny.
•
Přírodní prostředek proti plevelu
Nevylévejte vodu, ve které jste vařili brambory, ale použijte ji na zahradě k hubení
plevelu. Vývar z brambor je bohatý na herbicidní toxiny, takže vás zanedlouho zbaví
nežádoucích výhonků.
•
Popelem proti červům a slimákům
Je obecně známo, že popel slouží jako kvalitní hnojivo. Je však také velmi účinný
v boji proti červům a slimákům. Až budete půdu před setím rýt, přidejte do ní na každý
čtvereční metr dvě lopaty popela.
•
Pažitkou proti housenkám
Jsou vaše stromy obaleny housenkami? Vysejte k jejich patě pažitku, kterou housenky nenávidí. Zato vy ji můžete použít do zálivek, omáček a polévky.
•
Past na slimáky
Věděli jste, že slimáci mají rádi pivo? Zakopejte poblíž záhonku se salátem dvě nebo
tři spodní části plastové láhve vysoké přibližně 10 cm tak, aby horní okraj nepřesahoval úroveň půdy. Takto vzniklé pasti naplňte pivem. Slimáci do nich spadnou
a nebudou mít šanci vylézt ven. Aby do pastí nepršelo, můžete na ně vyrobit stříšku:
uřízněte vršek láhve a umístěte ho pomocí drátu, obtočeného okolo hrdla, 1-2 cm
nad zem.
MALÉ ZAMYŠLENÍ
Informační éra
Také se k vám donesla informace, že se čas neustále zrychluje?
Třeba se ale nezrychluje čas, jenom informací je stále víc. Pak se může zdát, že čas
běží rychleji, protože by jich přece (těch informací) nemělo být za hodinu tolik. Informace na
nás útočí doslova z každé strany – z rádia, televize, z mobilu, internetu, z novin, z plakátů,
ze školy, od manželky či manžela, od dětí, možná i od psa a rybiček v akváriu, které hladově
okusují stěnu akvária a podávají tichou informaci, že čas je čas krmení.
Některé informace můžeme zastavit. Lze vypnout televizi, můžeme nečíst tisk, ale většinou to neuděláme. Jako bychom díky novým informacím chtěli rozluštit smysl naší existence.
Pravda, můžeme jakožto jednotlivci zmírnit přísun informací a tím zpomalit ten rychle
pádící svět. Ale my jsme jako nenasytný žrout jedovatých hub: už je mu zle, už téměř zvrací,
avšak stále odmítá přestat s tím hltáním. Už obrací oči v sloup, ale nepřestává polykat. Tak
mu chutnají…
32
3/2013
Co nás tedy nutí konzumovat všechny ty informace? Některé jsou zajisté nutné, třeba
odjezdy vlaku, chceme-li někam dojet, ale valná většina informací je nepotřebný balast, hlouposti, drby i poloviční lži.
Vědci tvrdí, že člověk používá jen nepatrnou část mozku. Chce nám mozek dokázat, jakou obrovskou kapacitu má? A že teď jen trénuje na dobu, kdy ji bude muset používat celou,
že je to pro něj jakási příprava?
Zatím se to ovšem nezdá, nic k tomu neodkazuje. Možná je to tím, že lidská psychika
zůstává trochu pozadu – ta by si ráda užívala víc ticha, lesů, vod a strání. Kvůli ní člověk
nakonec trpí přemírou informací, špatně spí, málo jí nebo jí moc, pije alkohol a tabletkami
„léků“ dopuje své psycho, které se vzpírá tomu informačnímu veletoku.
Člověk je znaven jako bytost. Je znaven tím, jak je neustále postrkován na vratké loďce
svého bytí oním hlubokým a širokým tokem informací, a je rád, že může vyjet jednou za rok
na dovolenou.
Předtím se ovšem mozek a psychika trochu pohádají. Mozek zpravidla vyhrává a člověk
si do kufru přidává tablet, notebook a do kapsy strká mobilní telefon. V noci pak u mořských
pláží blikají bludičky – rozsvícené monitory cestovních počítačů „přesvicují“ hvězdy, Měsíc
i odlesky houpajících se vln…
Není to škoda? A není rozluštění naší lidské existence spíše tam nahoře?
M. Gärtnerová
ŠIROKÁ JE TA NAŠE HANÁ
Žňa
Dnes to máte saméch stroju a vemuženosti, že člověk se teho zrna ani slame skoro
nechetne – nestači se ani trocho poškrábat a popichat ječmenéma fósama a pořádně
nadéchat teho pravyho žňovyho pracho od mlátičke.
Já eště néso tak moc staré, ale jož so vlastně pamětnikem. Vite, dež sem bel malé,
toďka na dědině blézko Olomóca – to eště bévale žňa jak se patři. Me sme měle doma
jenom šest a pul měřece a krávo s dvóma kozama a tatinek dělale ve slivárni, ale dež
maminka řekle, že tan ječmeň je jož zralé a že zétra do něho pudem, tož decke začalo
pro celo rodino obdobi plny kalupo a spěcho, kery trvalo némiň celé měsíc. Tatinek vekole koso a sdělale z hure kosesko s loňákem a svázany kope režnéch obřisel a róblék
a stary srpe na odebiráni. Na drohé deň po poledňo sme to s maminkó naložele na
tragač a drncale se na Ložecky, do Loho, do Zadko, za Homna – podlivá toho, kde sme
měle tan kósek ječmeňa. Tatinek přešle z práce a přejele za nama na kole, naplole si
do rok a žňa nám začle.
Dež jož sem měl tak čtyre – pět let, prostirával sem mamince a sestře obřisla. Mosele se před tém namočet ve vodě, abe se nelámale a tož jak sem s tém obřislem decky
praščel, střékla mě sem tam nějaká ta kapka na hobo – a belo to moc faň v tem hico, to
si dodneška dobře pamatojo. A snope se mosele klast klasim k dědině a řetim k řeti – to
belo takovy nepsany pravidlo. A nebo dež sme stavěle mandele a já sem te snope nemuhl pořádně ozvihnót, maminka mě decky napominale, že to zrni vemlátim jož na polo.
Ale hrozně rád si spominam, jak sme jezdile na žebřiňáko s našó kravó Lizó. Vite, já
sem jo mival toze rád a ona mě také, po mamince nérač, ale řekno vám, že to na tem
3/2013
33
polo decky nebévala samá sranda. Dež začali litat hovada, takovy te velky zeleny nebo
černy a kósale a žhrale jak zvižděly, mosel sem jich ohánět halozó a zabijet rokama. Névic lezle kravě na střeche a na břoch a do ošé, ona se oháněla hlavó a kopala a krótila
se a kolekrát mě šóstla po ksichtě tém špinavém ocaseskem, až me slze vehrkle bolesťó
a stekem. Roke sem mival samo kriv a špino, spocené a poškrábané, popichané a celé
ocasnované. Ja ale tož to bele te naše pravy hanacky žňa. Dež sme potom vezle s Lizó
poslední furko ovsa, tož sme na ňo navrch postavile jeden snop a nastrkale do něho vlči
make, chrpe a kókol a vrátek a všelejakyho polniho kviti a lésti a já sem si po dědině
přepadal jak Přemysl Oráč nebo Napolijon.
To bévale vlastně naše dožinke, ale nebele nijak slavny, protože nás ešče čekalo to
hlavni – teda mláceni. O tem bech muhl vekládat cely letánije. Dež belo obili trocho vazky
nebo póchly nebo dež v něm belo hodně pcháči nebo ovsahe, to sme se teda vepotile
a techo pracho nažhrale až do eleluja – ať jož sem vetřisal obřisla, vozel pleve, rovnal
stoho sláme nebo potom jak věči chasnik nosival petle na komoro.
Vidite, to dneska ani nevite, o co přecházime, dež se to fčél bere tak jedném vrzem
a žňa só tema mašinama hotovy za tédeň.
(čerpáno z Hanáckého kalendáře)
Nic nového pod sluncem
Jedno z mnoha přísloví nám připomíná, že snad všechno zde již jednou bylo a chování lidí se po staletí více méně nemění. Nemusíme se věnovat zrovna událostem, které,
jak se říká, hýbaly světem. Na to máme fundované instituce a sdělovací prostředky, navíc v letošních vedrech na takové věci nebývá nálada ani síla. Nejlépe je uklidit se někde
k vodě a poslouchat třeba „Randez vous“ z radia Brno. Témata jejich redaktorů jsou za34
3/2013
jímavá natolik, že dokáží vtáhnout do vysílání mnoho posluchačů, a po telefonu se dozvídáme mnohé, z dění dnešního i z historie. Věrohodnost různých pověstí a historek je
dána tím, odkud lidé čerpají, a fantazie vypravěčů je veliká. Zkusme porovnávat. Třeba:
Na večer, až člověk neriskuje srdeční zástavu z tropických veder, se v ještě nesklizeném lánu obilí, pohybuje temná postava. Že by král Ječmínek kontroloval své Hanáky,
jak se činí ve žních? Kdepak! To jen amatérský agronom – kvalitář bere vzorky v přilehlém brambořišti, aby se náhodou skutečný vlastník neotrávil. Bio je bio! V dobách minulých se tomu říkávalo polní pych, a dostal-li se takový filuta do rukou obecního drába,
zle se mu dařilo.
V knize „Paměti města Ivanovice na Hané“ od Františka Hladkého z roku 1929 se
praví.
V ivanovické „šatlavě„ bylo prováděno „právo„ pomocí „dereše„ , což byla lavice, na
níž odsouzený dostal výprask holí, nebo sezením na „oslu„. Dlouhodobý posez na jeho
ostrém hřbetě byl věru těžkým trestem, po kterém asi nikdo více nezatoužil.
Pod místní právo hrdelní spadalo až 26 okolních obcí a poslední poprava, vykonaná
v místech zvaných „Na spravedlnosti„ byla provedena v roce 1747. Za vraždu dítěte zde
byla sťata a probodena kůlem jistá Terezie Bubeníčková z Dobromilin. Tehdejší rychtář,
mladší purkmistr a 4 konšelé rozhodovali nezávisle na majitelích panství a o nařízeních
EU se jim ani nesnilo. Dnes se těmito místy nerozléhá nářek odsouzených, ale kvílení
aut z dálnice. Také dřevěné křížky neoznačují popraviště. Množí se kolem dálnice a jsou
připomínkou tragedií silničních.
Další z pověstí doby minulé nám opět může ledacos připomenout. Tehdejší majitel
panství Jan Václav Přepyský v letech 1725 – 1765 vedl život z počátku rozšafný, později
/asi od roku 1731/ samotářský a podivínský. Holduje lovu, vyjížděl ze zámku se smečkou
chrtů. „Ta, vyrazivše divě ze zámecké brány, roztrhala stařenu skoro stoletou.“ A opatření pro příště? Žádné náhubky pro psy a upoutání na vodítka! Lidé, bylo-li oznámeno,
že vrchnost pořádá lov na zvěř, se nesměli objeviti na ulici či cestě v polích! Podobnost
s VIP je čistě náhodná. Jeho soudní spory s obcí se za pomocí advokátů také táhly léta.
Rozsudky ignoroval a stěžovatelům ještě naložil větší daně nebo pár ran karabáčem,
drže se asi rčení „Na chudý lid patří přísnost“.
Svérázný smysl pro
spravedlnost uplatnil i v
případě potrestání vychytralého sedláka. Zahlédl
dalekohledem „přivlastnění“
svého majetku /fůra pšenice/. Zřejmě si nebyl jistý,
zda hodnota lupu přesahuje
5000 Kč, a tak po sečtení
vjezdů do selských mlatů,
přepočítal vrata na průčelí
v ulici „Frenštát“ a domnělému chytrákovi vytloukl okna
holí. A ouha! Spletl se o jeden vjezd. Jak to dopadlo?
Pravděpodobně zapůsobilo
kouzlo osobnosti a pro ne3/2013
35
dostatek důkazů vše bylo odloženo „ad acta“. Také se neví, nebyl-li zrovna nějaký generální
pardon.
V dnešní době se sklizeň provádí sice jinou technologii, přesto se znovu objevují
vytlučená okna, dokonce i na náměstí. Opětovně však nelze věrohodně dokázat, kdo
poškození majetku v osobním vlastnictví způsobil.
Nakonec se J. V. Přepyský dožil trpkého konce. Přesto, že žil po tři desítky let doslova zabarikádován ve věži zámku, někdo ho brutálně zavraždil. Neměl, řečeno dnešními výrazy, dostatečně zabezpečený objekt a funkční kamerový systém. Vraha tehdejší
spravedlnost nedokázala polapit, a to nebylo tenkrát běžné, zmizet i s lupem někam na
Seychely. Proto, jak řikávali naši stařeček: „Chybama se člověk uči. „Než bech měl přijit
o te našpórovany milióne, rozpářu štrožok, pozapinám detektore pohybo, vezmo „Endiarón“, slivovicu, festovni krém proti slonko a hurá na dovolenó do Egypta. Že je tam větši
hic jak tade o nás? Tak ať! Dyž tam bel sósed, já na to mám také! Debech se na to měl
počit! Jak se Floriš Fazula menojo.
A již tu máme „Vavřinec, - první podzimec“ a k tomu „I když ze strniště občas fičí,
horko nás přec přes den mučí“.
hanák
U RODINNÉ PLOTNY
Tipy na grilování: Jak si vychutnat kuřecí, steak, lososa i žebra?
Chcete být na letošní grilovací sezonu
opravdu připraveni? Nasbírali jsme pro vás
u šéfkuchařů hned několik tipů na vynikající kuřecí maso, steaky i vepřová žebra. Tady jsou!
Pozor už při nákupu!
Pokud kupujete předem naložené maso, nikdy nepoznáte, jestli je čerstvé. Vždy je lepší,
když si ho namarinujete sami. Do marinády nepřidávejte sůl, maso by se totiž vysušilo.
Základní pravidla zní: správně roztopený gril, pečlivě vybrané suroviny a méně znamená více. Jak to přesně myslíme? Tady je klíč!
Na kupované marinády zapomeňte
Pokud si opravdu chcete užít chuť masa, kupované marinády vynechte, především
na ty červené barvy, které mohou obsahovat mletou papriku. Přidává se do nich spíše
pro oko, přitom se velmi rychle spálí. Doporučuji olivový olej, nasekané čerstvé bylinky,
případně bílý pepř. A solit až po grilování.
A jak tedy na kuřecí prsa nebo paličky? Obojí je vždy lepší nechat s kůží. Položte
je nad silný oheň a nechte z obou stran po třech minutách zatáhnout. Poté je přesuňte
k okrajům, a nechte dohřát.
Steaky se učte od mistra
Zásadní u steaku je výběr kvalitního masa. Často nestačí to běžné koupené v super36
3/2013
marketu, protože maso by mělo být správně vyzrálé. Pokud si chcete opravdu pochutnat,
doporučuji vyzkoušet maso z Jižní Ameriky – svíčkovou, pupek (flank steak) či maso
z podlopatkového svalu (oyster blade steak).
Další tipy:
• Dbejte na jednoduchost, maso stačí jemně opepřit a potřít olivovým olejem.
• Steak dávejte na gril až ve chvíli, kdy má maso pokojovou teplotu.
• Gril mějte důkladně rozehřátý, aby se maso rychle zatáhlo a nepřicházelo o šťávu.
Dopékejte ho na menším ohni ovšem ne příliš dlouho, aby nebyl suchý.
• Nikdy ho nepropichujte vidličkou ani nemačkejte.
• Krájejte přes vlákna, správný steak by měl být vysoký alespoň dva centimetry.
Grilovaná ryba
Losos s citronem a koprem (doba přípravy 40 minut)
* Teplota: přímý vysoký žár 230-350 °C
* Speciální výbava: 1 kus papírového kartonu a
alobal
Suroviny:
1 celého očištěného lososa, měl by mít tak
3–4 kg, nebo lososové filety, špetku čerstvě
namletého pepře, špetku hrubé soli, 1 svazek
čerstvého kopru – část kopru nakrájejte a zbytek nechte ve snítkách, 2 citrony - zbavte je
jader a nakrájejte na tenké plátky, 1 stroužek
česneku - oloupaný a utřený, 80 g rozpuštěného másla, snítky kopru na ozdobu.
Postup:
1. Připravte gril k nepřímému grilování a rozehřejte ho na střední teplotu. Pokud používáte gril na dřevěné uhlí, umístěte na jeho střed nádobu na odkapávání.
2. Z velkého kusu kartonu vyřízněte obdélník stejně dlouhý, ale o něco užší, než je ryba.
Lesklou stranou alobalu jej několikrát omotejte a dejte stranou.
3. Očistěte rybu a odstraňte žábry i ploutve nejlépe kuchyňskými nůžkami. Opláchněte
lososa zvenčí i zevnitř proudem studené vody, nechte ho odkapat a pak jej důkladně
celého osušte kuchyňskou utěrkou. Z každé strany udělejte do kůže 4–5 zářezů až
ke kosti.
4. Útroby ryby osolte, opepřete a naplňte polovinou plátků citronu a snítek kopru. Druhou polovinu dejte po plátcích a snítkách do zářezů na bocích ryby.
5. Do rozpuštěného másla nasypte nakrájený kopr a česnek a směsí potřete rybu
z obou stran, osolte ji a opepřete. Poté ji položte na karton omotaný alobalem.
6. Rybu potřete bylinkovým máslem a dejte na střed připraveného horkého roštu
mimo přímý oheň a zakryjte gril víkem. Grilujte lososa 45 minut až 1 hodinu, dokud
nebude docela propečený. Během této doby ho alespoň čtyřikrát potřete bylinkovým máslem.
3/2013
37
7. Rybu přesuňte na velký tác, znovu ji osolte a opepřete. Naporcujte ji tak, že nejprve
povedete tah nožem z obou stran podél páteře. Tím oddělíte horní filety. Postupně
páteř zvedejte, vytahujte kosti a krájejte lososa na jednotlivé porce.
TIP: Lososa můžete podávat s hořčičnou omáčkou a koprem.
Žebra na grilu jen dolaďte
Rozhodli jste se, že se pustíte do vepřových žeber? Buď se připravte na dlouhé
pomalé grilování, anebo vyzkoušejte trik „Vepřová žebra očistěte a nejprve asi 45 minut
povařte v osolené vodě s divokým kořením a cibulí na mírném plamenu.
Tip na nálev najdete zde: (množství na 2 kg žeber) voda, 100 ml vinného červeného
octa, 10 kuliček pepře, 10 kuliček nového koření, 3 bobkové listy, lžičku soli a 1 větší
cibuli. Vše vařte na mírném ohni asi 40 minut, poté nálev slijte a žebra osušte.
Dále už jen stačí žebra ze všech stran obalit v připravených směsích a rozprostřít
na gril nebo vložit do trouby a péct asi 30 minut při 180 stupních Celsia. Budete-li chtít,
nechte maso před pečením v marinádě odpočívat 2 hodiny, nebo třeba i přes noc. Bude
ještě chutnější a měkčí! Rozdělte žebra po třech kostech nebo jednotlivě a rozložte je
na gril.
Žebra potírejte marinádou a grilujte na středním ohni asi 10–15 minut. „Vynikající je
jakákoli směs bylinek, doporučuji tymián a šalvěj smíchané s pivem. Na povrchu totiž
vznikne krásná křupavá krusta.
Tip č. 1: S medem a bylinkami
Potřebujete: 100 ml lučního tekutého medu, svazek šalvěje, tymiánu a rozmarýnu,
sůl a pepř.
Postup: Bylinky nasekejte opravdu najemno, smíchejte je s medem, solí a pepřem
a směsí potřete připravená žebra. Pokud milujete šalvěj, vynechte ostatní bylinky, hostina bude ještě větším požitkem.
Tip č. 2: Pikantní s rajčaty
Potřebujete: 200 ml loupaných krájených rajčat, 4 lžíce rajského protlaku, 2 chilli papričky, čerstvý zázvor (o velikosti palce), koriandr na doladění, sůl a pepř.
Postup: Rajčata v pánvi zahřejte, přidejte protlak, nasekané chilli papričky a na tenké
proužky nakrájený zázvor. Dolaďte pepřem a solí. V ještě horké směsi pak obalte žebra
a poté vložte na gril a pečte. Podávejte posypané nasekaným koriandrem, který zmírní
pálivost jídla.
Tip č. 3: S provensálským kořením
Potřebujete: 100 ml oleje, 3 prolisované stroužky česneku, 1 cibuli najemno, lžičku
třtinového cukru, špetku chilli, lžičku sójové omáčky, lžíci rajčatového protlaku, provensálské koření, kmín, sůl a lžíci solamylu. Všechny suroviny smíchejte a marinádou žebra
na grilu potírejte.
Dobrou chuť!
38
3/2013
SDH IVANOVICE NA HANÉ
25. května oslavil náš sbor 135 let od svého založení. Na oslavy přijali pozvání naši
polští přátelé, hasiči z polských Ivanovic a hasiči z družebních Žbinců ze Slovenska. Po
slavnostním pochodu s krojovanou hudbou se v kostele uskutečnila mše za všechny
hasiče. Následoval promenádní koncert a přijetí hostů představiteli města. Po slavnostní valné hromadě za přítomnosti hostů, mimo jiné i senátora Bárka, byli vyznamenáni
a oceněni jak zasloužilí členové, tak ti mladší, náš sbor obdržel vysoké hasičské vyznamenání – pamětní stuhu III. stupně k Čestnému praporu, a město Ivanovice na Hané
bylo oceněno za velmi dobrou dlouholetou spolupráci s hasiči Čestným uznáním udělené ústředím SH ČMS v Praze. Závěr dne patřil taneční zábavě se skupinou DUO IMPULS Lukáše a Jany Krejsových. Večer zpestřila svým vystoupením děvčata z tanečního klubu DANCE FLOW, country skupina BABYBOYS a Eliška a Petra ze sportovního
klubu Trasko Vyškov.
Součástí oslav byla ukázka historické a také nejmodernější hasičské techniky, mj.
požární žebřík s dostupnou výškou 46 metrů, poslední verze nového zásahového vozidla CAS 30 TATRA 815-7 od výrobce THT Polička, historická koňka z Radslavic a dalších
dvacet kusů techniky. Velký dík patří všem hasičským sborům z okolí, které podpořily
naše oslavy. Přesto, že nám odpoledne nepřálo počasí, odjížděli slovenští a polští hasiči
se slovy uznání za prožitý víkend v Ivanovicích. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě oslav podíleli. Zvláště pak spolupořadateli oslav městskému úřadu a sponzorům.
O sportu:
Milana Kusalová, Lucie Večerková, Martina Kalvodová, Monika Kalvodová, Jana
Medková, Katka Kamenská, Klára Urbánková a Eliška Trněná; tohle je družstvo dorostenek z Ivanovic n/H.
Dne 25. 5. jsme se zúčastnily stovkování v Bludově. Klárka a Katka běžely za střední dorost, zatímco ostatní děvčata už za kategorii ženy. Klárka si doběhla pro 4. místo
s časem 19:54. Z našeho družstva měla nejrychlejší čas. Ale i ostatním se vedlo dobře.
Naše Milča si zaběhla osobáček, a to 19:82.
Dne 2. 6. jsme jeli na závod opět ve 100 m s překážkami do Pískové Lhoty. Kvůli
nepřízni počasí se opravdu žádné z nás moc nevedlo. Nejlépe se z nás umístila za kategorii žen Lucka Večerková a za kategorii střední dorost Katka Kamenská.
20. 7. některé z nás jely na stovkování do Brna. Kačka Kamenská běžela za starší
dorost a doběhla si pro 4. místo. Lucka, Milča a Eliška běžely za kategorii žen. Milča si
zaběhla osobáček a to 19:44, taktéž si osobáček zaběhla i Lucka s časem 20:10. Elišce
se bohužel nevedlo a v obou pokusech měla problém s kladinou.
I tento rok jsme se zúčastnily postupových kol. V okresním kole nemáme žádné soupeřky, takže jsme měli postup na kraj jistý. Krajské kolo se uskutečnilo v Přísnoticích dne
16.6. Čekaly nás 4 disciplíny. Jako první byly stovky, kde jsme se se součtem časů hned
ujaly vedení. Ale to nikdo nepočítal s chybou v testech. Pro postup na republikové kolo
jsme už musely být bezchybné. A taky že jsme byly. Požární útok jsme vyhrály a taktéž
i štafetu. Nakonec se zadařilo a nás těšil postup na Mistrovství ČR v požárním sportu
za rok 2013. Mistrovství ČR se odehrávalo v Jablonci nad Nisou. Do Jablonce jsme
vyjely o den dříve, a to 5.7. Po příjezdu do Jablonce jsme se šly podívat na stadion, kde
dovršovalo Mistrovství ČR hry plamen. Po ukončení jsme se jely ubytovat do penzionu
3/2013
39
Glorie. Před večeří jsme měly ještě krátkou poradu, kde nám trenéři předávali poslední
informace. V sobotu 6. 7. ráno jsme se oblékly do nových teplákovek a vyjely jsme na
stadion. Po příjezdu následoval slavnostní nástup všech družstev a jednotlivců. Po nástupu jsme se šly všechny důkladně rozcvičit na disciplínu 100 m s překážkami. Hned
v prvním rozběhu běžela naše velitelka družstva Milča. S prvním i druhým pokusem byla
spokojená. Spokojená byla také Monča, která si zlepšila svůj dosavadní osobáček. Po
této disciplíně jsme byly na průběžném 11. místě. Stovečky zakončily sobotní den. Večer
jsme odpočívaly a těšily se na druhý den, ve kterém nás čekala štafeta, požární útok
a testy. První pokus štafety se moc nevyvedl, protože naší Lucce spadl hasičák. Ale do
druhého pokusu holky daly opravdu vše a doběhly v čase 68:54. Za tuto disciplínu se
umístily na 8. místě. Po štafetě jsme se přemístily na testy, ve kterých nebylo možné udělat jakoukoli chybu. A taky, že jsme žádnou neudělaly. Za testy 1. místo. Jako poslední
nás čekal požární útok. Na kterém bylo sestříknuto v čase 30:15. V útoku jsme byly na
stupních vítězů a to na krásném 2. místě. Celkově jsme si odvezly 7. místo. A tímto chceme poděkovat Romanu Zápařkovi, Anetě Francové, Dušanu Kusalovi a hlavně Liboru
Fialovi za jejich pevné nervy a trpělivost.
Lucie Večerková
Naši mládež čekalo ještě několik závodů. Jako jedny z nejbližších závodů jsou v Pustiměři, kde jedno družstvo obsadilo 12. místo a druhé družstvo skončilo bohužel s neplatným pokusem. Jako druhá doprovodná disciplína byla pro děti štafeta dvojic, ve štafetě
se našim dětem dařilo lépe než na požárním útoku a přivezli jsme si domů 5 a 9. místo.
Jako další soutěž nás čekal závod v Hlubočanech, kde se soutěžilo v požárním útoku
a běhu na 60 m s překážkami. Starší žáci se na požárním útoku umístili na 11. místě
a mladší žáci na 6 a 9. místě. Na šedesátkách v mladších žákyních obsadila krásné
3. místo Monika Stupková. V mladších žácích se na 9. místě umístil David Alán. V přípravce soutěžil Matěj Sekanina, který obsadil 1. místo a Nela Pavlínová se umístila na
7. místě. U starších žáků vyhrál Aleš Sekanina. Jako další ze závodů jsme navštívili
závody v Lulči, Dražovicích a Topolanech. Na ukončení sezony vzali vedoucí své děti na
výlet do Vyškova na bazén a na dětské hřiště do parku.
Velká cena okresu Vyškov pokračuje a my vyrazili na závody do Radslavic. Ženám
se zde dařilo. Dorostenky obsadily 1. místo, Ivanovice A se umístili na 2. místě a Ivanovice C na 6. místě. Mužům se zde moc nedařilo a skončili na 18. místě. Ještě spolu
s námi do Radslavic přijelo družstvo veteránů, kteří bohužel svůj požární útok dokončili
s neplatným pokusem.
Po menší pauze byl závod v Hlubočanech. Muži se umístili na 16. místě. U žen dorostenky byly na 1. místě a Ivanovice A bohužel s neplatným pokusem.
22. 6. nás čekalo Okresní kolo v požárním sportu, které se letos konalo na Vyškovském stadionu. V běhu na 100 m s překážkami obsadili muži první 3 místa; na prvním
místě byl Tomáš Urbánek s časem 18:20, druhé obsadil Dušan Kusala s časem 18:43
a třetí příčka patří Tomovi Ondráčkovi s časem 18:45. Jako další disciplíny se běžel ještě
požární útok a štafeta 4x100 m. Muži celkově obsadili 2. místo. Ženám se zde dařilo
o poznání lépe a celkově se umístily na 1. místě a postoupili na krajské kolo. Jako jedny
z posledních závodů jsme navštívili závody v Topolanech, Habrovanech a Kučerově.
Martina Slezáková
40
3/2013
KČT
Z Chvalkovice do Chvalkovic
V sobotu 8.6.2013 se uskutečnil již 31. ročník dálkového pochodu „ Z Chválkovic do
Chválkovic“. Za krásného počasí vyrazilo na - pěší, cyklo i hypotrasy přes 425 účastníků.
Dobrou náladu, perfektní organizaci a úchvatné pohledy po okolní krajině, umocnily v cíli zážitky kulinářské. Únavu pomáhala setřást vyhrávající country kapela, večerní program obohatila beseda s cestovatelem Martinem Stillerem a staří známí „Mecháči“ ze Strážnice. Tak
co? Půjdete za rok s námi také? My půjdeme zase! Ten hlemýžď šel trasu pěšky, ne hypo!
Jost.
3/2013
41
42
3/2013
TK Dance Flow, o.s. Ivanovice na Hané
Činnost klubu
Náš taneční klub je neziskovou organizací, která sdružuje dívky se zájmem o tanec.
Má dvě taneční skupiny: Dance up crew a Agentky.
Svá vystoupení si připravujeme samy, od tvorby vlastních tanečních choreografií,
mixování hudby, návrhy originálních kostýmů a výroby doplňků.
V letošním roce jsme se úspěšně zúčastnily tanečních soutěží
• O pohár města Kunštátu - 2. místo v hlavní kategorii mažoretek s choreografií „Moře“
• Respect cup Tišnov - 2. místo v juniorské kategorii roztleskávačky s choreografií
„Iť s my life“.
Naše vystoupení jste mohli vidět v Ivanovicích na Hané – posezení pro seniory, hasičský ples, dětské radovánky, 135 let založení SDH Ivanovice na Hané.
Vystupujeme i v okolí na kulturních a společenských akcích – Švábenice, Medlovice,
Morkovice, Želeč, Hoštice, Kozlany.
O prázdninách jsme se zúčastnily tanečního soustředění v Hrachově u Benešova
pod vedením tanečních mistrů manželů Sochůrkových a mistra v mažoretkovém sportu
Jiřího Houdka. Získané zkušenosti nám budou inspirací v naší další činnosti.
Reprezentace města Ivanovice na Hané v Chorvatsku na tanečním
festivalu Makarské léto 2013
Velkou výzvou byla pro taneční klub možnost reprezentovat naše město v Chorvatsku. Několika měsíční úsilí, tréninky a spolupráce s ostatními skupinami vedlo k vytvoření 50-ti minutového, komponovaného tanečního programu pod názvem „Tanec v srdci,
srdce v tanci“. Na programu jsme spolupracovaly s taneční skupinou BABYBOYS, dívkami z gymnastického oddílu Trasko Vyškov Eliškou Trněnou a Petrou Štaudrovou. Do
programu byly zařazeny i dvě nové, nejmladší členky tanečního klubu Patricie Remžová
a Aneta Holbová.
Abychom si ověřily, jak na taneční program budou reagovat diváci, předvedly jsme
ho v Kozlanech, Medlovicích a v Ivanovicích na Hané. Program se líbil a do Chorvatska
jsme odjížděli 21. června s vědomím dobře odvedené práce.
V Chorvatsku jsme byly ubytovány v obci Živogošče, v kempu Blato. Vystoupení na
tanečním festivalu nám zajišťovala CK Dalmatinek.
Svou připravenost na vystoupení jsme zdokonalovaly na trénincích v prostorách
kempu. Kondici a osvěžení jsme nacházely plaváním v moři. Vše směřovalo jen k jedinému – úspěšně reprezentovat naše město a zaujmout diváky festivalu našim programem.
Vystupovaly jsme na Makarské riviéře v hotelových komplexech. Naše vystoupení se
setkávala s velkým ohlasem a měla úspěch diváků. Zejména pořadatelé oceňovali pestrost, věkovou rozmanitost účinkujících a originalitu našeho komponovaného tanečního
programu, který nezahrnoval jen tance jednoho žánru.
3/2013
43
Taneční program zahrnoval:
- mažoretky (moderní i pochodové) Agentky
- roztleskávačky (skupinové i mini formace) Agentky, Aneta a Patricie, Lucie a Květa
- country skupina Babyboys
- lidové tance – Aneta a Patricie
- moderní gymnastika Eliška a Petra – Trasko Vyškov
- Disko dance – Agentky – Kristýny a Aneta
- Orient show – Agentky – Květa
Na úspěchu vystoupení se významně podíleli i rodiče a přátelé, kteří nám vytvořili
vhodné zázemí při přípravě a přesunech na vystoupení.
CK byla s naším programem spokojena a již nám nabídla další spolupráci. Doufáme,
že jsme úspěšnou reprezentací našeho města založily tradici, na kterou budeme navazovat i v příštích letech.
Poděkování patří Městskému úřadu Ivanovice na Hané, který vystupujícím poskytl
finanční příspěvek na reprezentaci města na tanečním festivalu.
Za zviditelnění našeho TK Dance Flow o.s. děkujeme i firmě Adiprint, která nám
potiskla klubová trička.
Přijímáme nové členy
Od září letošního roku bychom rády náš TK rozšířily o třetí taneční skupinu mladších
dětí ve věku 6 – 10 let.
I obě nynější skupiny přijímají starší dívky se zkušeností s tancem.
Další informace naleznete na našich webových stránkách www.tk-dance-flow.
cz.webnode.cz. Zájemci, kteří se k nám chtějí přidat začátečníci i pokročilí, ozvěte se na
tel. č. 732 611 656 nebo na e-mailu: dance.flow.cz
Těšíme se na Vás.
Za TK Dance Flow, o.s.
Vlasta Válková, předsedkyně klubu
TK Dance Flow, skupina Agentky ozdobila svým vystoupením oslavy 135 let založení
hasičského sboru v Ivanovicích na Hané
44
3/2013
Děvčata zabodovala – dvě druhá místa v taneční
soutěži v Tišnově a Kunštátu
TK Dance Flow, skupina
Dance up crew
TJ SOKOL Ivanovice na Hané
Rekonstrukce podlahy
Ve dnech 16. – 30. 5. 2013 proběhla již dlouho plánovaná rekonstrukce podlahy v sokolovně. Podlaha byla přebroušena, nově nalajnována a přelakovaná. Celková oprava
byla v částce 161 tis. Kč. Na tuto akci poskytlo město Ivanovice na Hané sokolu půjčku.
Věříme, že tento další krok v opravách povede ke zpříjemnění sportovního prostředí
a počet návštěvníků se bude zvyšovat.
V souvislosti se zmíněnými opravami v předchozím zpravodaji a touto velkou opravou
podlahy jsme se rozhodli prezentovat naši snahu prostřednictvím Dne otevřených dveří,
který proběhne 31.8.2013 od 9,30 h.
Ing. Veronika Krylová,
starostka T. J. Sokol Ivanovice na Hané
Přijďte si zasportovat do sokolovny:
Od září opět probíhají pravidelná cvičení.
Mimo uvedený rozvrh lze po domluvě
Pondělí 17,30 – 18,30
Kalanetika
v sokolovně provozovat další sporty (stolStředa 19,00 – 20,00
Aerobik
ní tenis, badminton, nohejbal…)
Čtvrtek 17,30 – 18,30
Kalanetika
18,30 – 19,30
Velké míče
Sobota 19,00 – 21,00
Volejbal
Neděle 17,00 – 18,00
Florbal děti
Připravujeme:
31.8.2013 od 9.30 h.
14.9.2013 od 14.00 h.
Den otevřených dveří
Pohádkový les
Navštivte také naše stránky: www.sokolivanovice.ic.cz
3/2013
45
46
3/2013
TJ Slovan Ivanovice na Hané
Vážení příznivci naší TJ. Končí prázdniny a tímto bych chtěl zrekapitulovat poslední naší
činnost.
Oddíl nohejbalu NK ROZVÍZ
Nohejbal letos rozehrál 3 soutěže:
- Krajský přebor mužů
- Krajský přebor starších žáků
- Okresní přebor mužů
Z důvodu menší náročnosti na cestování hrají muži i žáci krajskou soutěž ve Zlínském
kraji.
A výsledky:
Muži v kraji zatím vyhrávají všechny zápasy.
Muži v okrese zatím vyhráli ze 7 zápasů jen 2, přesto byli vždy tvrdými soupeři.
A jak si vedou naši žáci - Samuel Gürtler, David Chujac, Petr Indra, Jan Svobodník.
Na turnaji dvojic krajského přeboru starších žáků dne 1.3.2013 se ve Valašském Meziříčí
skončila dvojice Samuel Gürtler a David Chujac na pěkném 2. místě a Petr Indra s Janem Svobodníkem byli na 6. místě.
Na turnaji trojic dne 2.6.2013 ve Zlíně skončili kluci na vynikajícím 2. místě.
A zde představujeme naši nejmladší reprezentaci na společné fotografii z turnaje ve
Valašském Meziříčí.
zleva: David Chujac, Jan Svobodník, Petr Indra, Samuel Gürtler
Dále oddíl uspořádal dne 29.6.2013 velmi úspěšný otevřený turnaj a to již V. ročník
Turnaje o Pohár Města Ivanovice na Hané a Náborový turnaj nohejbalu žáků. Turnaje
3/2013
47
o Pohár města Ivanovic na Hané se zúčastnilo celkem 20 družstev, z toho 5 družstev
z Ivanovic na Hané.
Náborový turnaj nohejbalu žáků se konal na konci Turnaje o Pohár města Ivanovic na
Hané. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 dvoučlenných družstev, z toho 2 družstva byla
z Ivanovic na Hané.
Naší nejmladší generaci nohejbalistů opět zastupovali Samuel Gürtler, David Chujac,
Petr Indra, Jan Svobodník, přičemž kluci skončili na 2. a 3. místě.
Zde chceme poděkovat jednak
městu Ivanovice na Hané za příspěvek na uvedené turnaje a dále
místostarostovi, Ing. Vlastislavu
Drobílkovi, za účast na ceremoniálu turnaje.
Pokud by měl někdo zájem, jak
z mladých kluků, tak starších,
si zahrát nohejbal, může přijít
každou středu a pátek od 18,00
hod. na Rozvíz.
Další informace získáte na adrese: www.ivanovicenohec.estranky.cz
Fotbalový oddíl:
Sezónu 2012/2013 ukončila družstva následovně:
- MUŽI A - Krajská soutěž - I. B třída
Bohužel, muži skončili poslední a sestoupili do Okresního přeboru dospělých
- Přípravka - Okresní soutěž starších přípravek
V této soutěži, ve skupině A, skončili naši mladí fotbaloví hráči na 9., předposledním,
místě.
V soutěžním období 2013/2014 budou se ve fotbale hrát následující soutěže:
- Muži A - Okresního přeboru dospělých
- Muži B - IV. třída dospělých, skupina A
- Přípravka - Okresní soutěž starších přípravek skupina A
Další informace získáte na adrese: http://tjslovanivanovicenahane.webnode.cz/
Tímto bych chtěl poděkovat všem činovníkům, kteří se ve svém volnu věnují organizaci
pro ostatní a zvláště mládeži.
S přáním příjemného
konce léta.
ho ko
MVDr. Jiří Radoš
předseda TJ Slovan Ivanovice na Hané
48
3/2013
Inzerce
LED – JAPA OIL, s.r.o.
16 let zkušeností z oblasti olejů a maziv
Nabízíme velkoobchodní a maloobchodní prodej
olejů, automobilových i průmyslových maziv, provozních kapalin, průmyslové chemie, autochemie, autokosmetiky, filtrů, autobaterií, doplňků, servisních produktů,
speciálních produktů.
Výhody nakupování u nás:
• široký sortiment zboží za rozumné ceny
• pokud si nejste jisti výběrem zboží, kvalifikovaně Vám poradíme
• prodáváme originální produkty – originální balení
Rozlévané oleje (do vlastních obalů):
motorové oleje pro osobní i nákladní vozidla, převodové, hydraulické oleje
Morkovice, ul. Komenského - areál Agrodružstva – prodejna je v prvním patře
budovy vrátnice.
Provozní doba: pondělí - pátek 7.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Tel.: 573 370 470, mobil: 724 213 435, 602 747 429, 723 018 409, 724 498 002
e-mail: [email protected]
www.led-japaoil.cz
Oznámení
MÁSÁŽE U LUKÁŠE
se sídlem v budově zdravotního střediska v Ivanovicích na Hané, v přízemí, oznamuje,
že od 15. srpna zahajuje prodej permanentek. Možnost ušetření až 40% ze stále ceny
služeb.
Objednávky na tel. čísle 777 972 714, e-mail: [email protected]
Sponzorský dar
Pan Milan Říha, člen zastupitelstva města, věnoval Základní škole Ivanovice na
Hané finanční dar pro sportovní vybavení ve výši 1.700,- Kč.
3/2013
49
50
3/2013
Reprezentace města na Makarské riviéře v Chorvatsku
Anetka a Patricie byly ozdobou vystoupení jak
s pompony, tak i v lidovém tanci.
Taneční gymnastika děvčat z Traska
Vyškov měla příznivý ohlas u diváků jak
doma, tak i v zahraničí.
Country skupina Babyboys dobře reprezentuje město již několik let.
TK Dance Flow
3/2013
51
52
3/2013

Podobné dokumenty