Návod na osazení Simple AY Interface rev.3

Komentáře

Transkript

Návod na osazení Simple AY Interface rev.3
Návod na osazení Simple AY Interface rev.3
interface osazený pímým konektorem, v krabice
interface v provedení pro rozšiující sbrnicovou
desku ZX ExpBoard
Souástky
kondenzátory
C1
100nF SMD1206
C2
100nF monolitický (GES05400223)
C6, C7
4,7uF elektrolytický
rezistory
R1, R2, R3, R4, R5
R6, R7
R8, R9
470R SMD1206
1k6 SMD1206
1k SMD1206
krystaly
X1
3.57954 MHz (GME 131-071)
integrované obvody
U1
AY-3-8912
U2
74LS138 (GME 421-064)
U3
74LS00 (GES05000467)
U4
74LS74 (GES05000494)
+ precizní patice pro integrované obvody
konektory
J1
stereo jack 3.5mm (GME 809-028)
ZX1 pímý ZX konektor s klíem, nebo dvouadá pinová lišta pro ZX ExpBoard
krabika
KM26N (GES07203808), resp. U-KM26N (GME 622-341)
+ distanní sloupky výšky 6 nebo 8 mm se závitem M3, šroubky a matiky M3
Postup
Ped zahájením práce byste se mli rozhodnout,
zda budete pipojovat interface k poítai pímo (a
tedy použijete klasický ZX konektor s klíem), nebo
prostednictvím rozšiující desky ZX ExpBoard (a
použijete dvouadou pinovou lištu).
Také se rozhodnte, zda budete interface
zabudovávat do krabiky - pokud ne, mžete vynechat
body 1 a 3.
c) vyíznte otvor pro systémový konektor (naíznte
okraje pilkou a delší stranu naíznte ostrým nožem a
vylomte) a vyvrtejte otvor pro audio konektor, nap.
tak, jako je na následující fotografii (vzdálenost
stedu otvoru od kratší hrany krabiky min. 6 mm):
1) Píprava krabiky
Pokud budete chtít zabudovat interface do krabiky,
je vhodné si ji pipravit k montáži ješt ped osazením
souástkami:
a) otote desku na druhou stranu (než která má být v
krabice nahoe) a piložte ji zvení ke krabice tak,
aby se okraj s konektorem kryl s okrajem krabiky;
vzdálenost kratší hrany desky od okraje krabiky by
na stran, kde je uvnit montážní nálitek, mla být
13 mm:
d) do pipravené krabiky pišroubujte neosazenou
desku a nepipojený audio konektor, abyste se
pesvdili, že všechno „sedí“ a že nap otvor pro
systémový konektor je dostaten velký. Upravte,
co je teba.
b) oznate si umístní dr (rýsovací jehlou, bílým
fixem...), desku sejmte a vyvrtejte montážní otvory
vrtákem o prmru 3 mm :
Když je vše v poádku, vyšroubujte desku z krabiky
a zante s jejím osazováním.
2) Osazení desky souástkami
a) pipájejte všechny SMD souástky (kondenzátor
C1 a všechny rezistory)
b) pipájejte systémový konektor - bu klasický
pímý konektor s klíem (pro pipojení pímo k
poítai ZX Spectrum), nebo dvouadou pinovou lištu
(pro pipojení pes rozšiovací desku ZX ExpBoard)
c) pipájejte kondenzátory C2 a C7; pipájejte
všechny patice
d) u interface zabudovávaného do krabiky pipájejte
audio konektor pomocí drátk k odpovídajícím
otvorm v desce; pokud nevestavujete interface do
krabiky, zapájejte konektor pímo do desky
e) pipájejte kondenzátor C6 a krystal X1
3) Montáž do krabiky
Pomocí distanních sloupk pipevnte desku dovnit krabiky; audio konektor zašroubujte do pipraveného
otvoru.
4) Vyzkoušení
Hotový interface zapojte do vypnutého poítae a zvukový výstup pipojte do zesilovae. Zapnte poíta a
vyzkoušejte funkci interface pomocí software podporujícího AY-8912, nap. Fuxoft Soundtrack, SQ Tracker
apod.). Pokud jste pracovali peliv, výsledek bude slyšitelný ;-)
Simple AY interface - osazení sou!ástek:

Podobné dokumenty

Ukázkový rozpočet s komentářem

Ukázkový rozpočet s komentářem Zvláštním typem položky je přesun hmot. Vyjadřuje náklady na přesun zabudovávaného materiálu ze staveništní skládky k místu zabudování. Hodnota vodorovné složky bývá zpravidla 50 m, svislá je uvede...

Více

Přehled her a programů od Proxima Software

Přehled her a programů od Proxima Software Bad Dream kompilace (Bad Dream, ATP Tour Simulator, Krtek, Aknadach a Tom Jones) Expedice kompilace (Expedice na divnou planetu, Hexagonia a Musiclogic) Heroes kompilace (Heroes, Archeo, Orion, Úto...

Více

Urcete rovnici tecny ke grafu funkce f (x) = sin (x 2 - x

Urcete rovnici tecny ke grafu funkce f (x) = sin (x 2 - x přı́mky, aale je třeba znát dva jejı́ body. Známe jeden. Zvolit si druhý zcela libovolně by k nalezenı́ tečny s největšı́ pravděpodobnostı́ nevedlo. Přesto však druhý bod potřebujeme ...

Více

Přehled her a programů od Proxima Software

Přehled her a programů od Proxima Software Bad Dream kompilace (Bad Dream, ATP Tour Simulator, Krtek, Aknadach a Tom Jones) Expedice kompilace (Expedice na divnou planetu, Hexagonia a Musiclogic) Heroes kompilace (Heroes, Archeo, Orion, Úto...

Více

Návod k montáži a použití ABB i-bus®KNX Prvek ovládací Busch

Návod k montáži a použití ABB i-bus®KNX Prvek ovládací Busch Na zadní ást p ístroje osadit p iloženou sb rnicovou svorkovnici (Obr.2). Do sb rnicové svorkovnice zasunout sb rnicový kabel.

Více

Generátor funkcí DDS 3.0

Generátor funkcí DDS 3.0 plastové panely vložte do horní části krabičky otočené "vzhůru nohama" tak, aby byl černý panel s otvory na straně s dírou pro potenciometr. Potom od sebe lehce odtáhněte strany horního dílu krabič...

Více

Dokumentace prvního přístroje

Dokumentace prvního přístroje zobrazuje zvolený rozsah. Io2 je také připojen na výstupy Io8, jedná se o převodník BCD/dekad, znamená to, že každému číslu v BCD od jedné do desíti, je přiřazen negovaný výstup odpovídající jeho h...

Více