ernobílá ást.indd - Rok Zabezpečení Vozidel

Komentáře

Transkript

ernobílá ást.indd - Rok Zabezpečení Vozidel
Rozšíření Technologického centra Škody Auto
článek ze strany č. 9
Celkový pohled na Technologické centrum Škoda Auto od řeky Jizery.
Pracoviště vývoje a zkoušek parkovacích senzorů.
3.–6. 3. 2011
MEZINÁRODNÍ VELETRH
MOTOCYKLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ
A OBLEČENÍ
Testování elektronických prvků vozidel.
Akustická laboratoř.
PRAHA - LETŇANY
www.bvv.cz/motosalon
ZAS 1/2011
1
(ZAS 1/2011, ročník XXII)
Světový autoprůmysl
Egyptský automobilový průmysl – nástup nových investorů
a výrobců………….............................................................
Amerika se dohodla s Jižní Koreou na volném obchodu……..
TÜV Report 2011………………………………………………….
Pohled na východ…………………………………………………
2
3
4
5
Vážení čtenáři,
Naši jubilanti
Automakers.cz už fungují pět let ………………..………………
7
Z činnosti AutoSAP
110. zasedání Představenstva AutoSAP……………..………...
74. zasedání Rady ředitelů AutoSAP.….……….………...........
Bez dodavatelů AutoSAP by „Auto roku v ČR“ nebylo úplné ..
7
8
9
Naše inovace
Rozšíření Technologického centra Škody Auto………………...
Nové zapalovací svíčky BRISK Iridium Premium+…………….
9
10
Informace
Rok zabezpečení vozidel…………………………………………
Letňanská Avia pronikla na trhy Středního východu…………..
TÜV SÜD: Obvykle uváděné hodnoty pro dojezdovou
vzdálenost elektromobilů nejsou adekvátní..............................
Unikátní program Autosalonu Brno 2011 stojí na startu……...
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. spolupracuje
s automobilkou Scania…………...............................................
O vzduchové houkačky BRANO GROUP je zájem…………...
Centrum excelence ČSJ – středisko podnikatelské
úspěšnosti…............................................................................
11
12
12
13
14
14
14
Evropská unie a my
Biopaliva: politika EU vede ke zvýšení emisí CO2……..………
15
Představujeme naše členy a pozorovatele
TESLA Jihlava, a.s…….………………………………………….
Koyo Bearings Česká republika s.r.o..…………………………..
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.………..................
15
16
16
Z podnikového tisku
Z podnikového tisku.................................................................
17
Informační bulletin technologické platformy TP VUM
Workshop TP VUM 25. 11. 2010….………………………..……
Ing. Volák diskutoval o naší činnosti na symposiu
Inovace 2010……………………...............................................
TP VUM v Kongresovém centru Praha………………………....
Prezentovali jsme se i na Autu roku………..……………………
19
19
20
20
Uzávěrka čísla 26. ledna 2011. Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene
Název:
Vydává:
Šéfredaktor:
Adresa redakce:
Spojení:
E-mail:
Internet:
Grafická úprava:
Tisk:
Registrováno:
Zpravodaj automobilového sdružení
Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Jiří Kyncl
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 602 985, fax: 224 239 690
[email protected]
http://www.autosap.cz
Propagační Atelier, Mazancova 3055, 143 00 Praha 4
BETIS s.r.o., Praha – Běchovice
ÚVTEI 90 001
Zpravodaj automobilového sdružení má zcela
novou obálku. Nová je hned ze dvou důvodů. Zaprvé se na ní poprvé objevuje nové logo AutoSAP.
V době, kdy píši tyto řádky, nebylo sice ještě definitivně schváleno Úřadem pro průmyslové vlastnictví
(ÚPV), ale předpokládám, že se tak stane v historicky krátké době. ÚPV je skutečně Úřad s velkým
Ú. Od podání přihlášky 20. října 2010 za tři a půl
měsíce stačil naše nové logo umístit pro informaci
na svůj web, ale dál zatím nic. Celková procedura
prý trvá 4–6 měsíců. Pak ještě následují 3 měsíce zveřejnění, kdy se může k tomuto logu kdokoliv vyjádřit a eventuálně ho „rozporovat“. Tak jsem
si říkal, že kdyby tímto způsobem pracovaly firmy
v autoprůmyslu, velmi rychle by zkrachovaly.
Druhou novinkou je, že od letošního roku bude
každá obálka skutečně jiná. V předchozích letech
jsme vždy vytiskli barevný základ obálek na celý
rok. Pro každé vydání se pak jen dotisklo příslušné
číslo. Důvod byl jasný: ekonomičnost. Při podrobném posouzení jsme však zjistili, že se dá dodržet
celkový rozpočet na výrobu časopisu i s rozdílnými
obálkami. Bude to vyžadovat pečlivé posuzování
obsahu, rozsahu i potřebného počtu výtisků. Přínosem bude ovšem mnohem atraktivnější ZAS.
Trochu jsem váhal s publikováním hned prvního
článku o egyptském autoprůmyslu. V současnosti
totiž dochází v Egyptě k prudkým politickým bouřím a dají se očekávat značné změny v politických
strukturách této země. Věřme však, že bez ohledu
na ně bude egyptský automobilový průmysl úspěšně pokračovat ve svém růstu a přinese obchodní
příležitosti i pro naše členské firmy.
Ing. Jiří Kyncl
předseda redakční rady
2
ZAS 1/2011
Egyptský automobilový průmysl – nástup nových investorů
a výrobců
Základ egyptského automobilového průmyslu tvořily v nedávné minulosti hlavně výrobní závody vyrábějící
a montující licenční výrobky světových značek Hyundai, Daewoo, Nissan, Suzuki, Chrysler, Kia, Peugeot, Tofas,
BMW, Mercedes a Lada. V posledním období dochází ke změně struktury ve skladbě vyráběných vozidel. Mezi
firmy, které se rozhodly ucházet o egyptský trh a využít jeho zeměpisnou polohu a existující celní dohody k vývozu svých společných výrobků vyráběných s egyptskými partnery i na třetí trhy, patří například turecké a čínské
firmy.
Z celkového počtu 27 současných výrobních linek v zemi je celkem 11 zaměřeno na výrobu osobních vozidel, 9 na výrobu užitkových vozidel a 7 se věnuje výrobě autobusů. Tyto výrobní linky jsou provozovány celkem
v 16 výrobních a montážních závodech egyptského automobilového průmyslu. Velice důležitou roli hraje při zajištění uvedeného počtu výrobků automobilového průmyslu i 375 firem, které se věnují výrobě automobilových
komponentů.
Výroba automobilového průmyslu v letech 2004–2009 prožila velice bouřlivý rozvoj. Od roku 2004, kdy výroba
vozidel oproti roku 2003 dokonce poklesla o –1,4 %, rostl objem výroby následovně:
Meziroční změny objemu výroby automobilů v Egyptě
Meziroční index
2005
30,8 %
2006
41,8 %
2007
14,2 %
2008
9,9 %
2009
-23,2 %
Výroba vozidel v Egyptě v letech 2007–2009 (ks)
Osobní automobily
Lehká užitková
Těžká nákladní
Autobusy
CELKEM
2007
68 934
26 105
6 280
3 154
104 473
2008
77 563
29 952
7 983
4 362
119 860
2009
60 249
21 537
6 406
4 154
92 334
2008/2009
- 22,3 %
- 28,1 %
- 19,8 %
- 4,8 %
- 23,2 %
Zdroj: Mezinárodní organizace OICA – Organisation Internationale des Constructeurs d’ Automobiles
Z uvedených údajů je patrný negativní dopad světové finanční krize na výrobu automobilů v Egyptě. Podle
domácích odborníků však údaje za rok 2010 nasvědčovaly tomu, že výroba opět dosáhne úrovně výroby roku
2008.
První netradiční výrobce, který vstoupil na egyptský trh, je turecký výrobce autobusů Turkish TEMSA Global.
Turkish TEMSA Global zahájil výrobní a montážní spolupráci s egyptským partnerem v roce 2008. Cílem celkové
investice v hodnotě 25 mil. USD bylo zajistit roční výrobu 1 000 autobusů dodávaných na egyptský trh. Jedná se
o výrobu luxusních autobusů Safari SD a egyptským partnerem je firma Lasheen Group.
Nástup čínských výrobců automobilového průmyslu na egyptský trh názorně prezentují aktivity firem Great
Wall Motor a Brilliance Auto. Společnost Great Wall Motor (GWM) je registrovaná na burze v Hongkongu a ročně
vyrábí přes 500 000 vozidel. Firma v roce 2009 získala pro čtyři svoje modely (Florid, Cool Bear, Hover a Wingle)
certifikaci umožňující vstup těchto výrobků na trhy EU. Spolupráce čínské firmy s egyptským partnerem firmou
Ezz Elarab Automotive začala v roce 2007. V úvodní etapě se jednalo o exklusivní zastupování, kdy firma Ezz
Elarab Automotive se stala výhradním distributorem výrobků GWM na egyptském trhu. Začátkem loňského roku
bylo rozhodnuto o rozšíření spolupráce a byla zahájena společná výroba automobilů.
K této spolupráci se v květnu 2010 připojila i další významná firma egyptského automobilového průmyslu
Bavarian Automotive Group. Bavarian Automotive Group je velice kvalitní montážní firma, která se dosud sou-
ZAS 1/2011
středila hlavně na spolupráci s BMW. Firma získala jako jedna
z mála z partnerů této firmy oprávnění k montáži vozidel BMW
řady 7, jako důkaz své technické dovednosti a kvality. Bavarian
Automotive Group již několik let spolupracuje s dalším čínským
výrobcem automobilů, s firmou Brilliance Auto, při dovozu mikrobusů této firmy na egyptský trh. Jedná se o výrobky vyráběné
ve spolupráci s BMW v Číně. Koncem roku 2009 bylo rozhodnuto
o založení společného podniku mezi oběma partnery a zahájení společné výroby těchto mikrobusů s použitím finanční půjčky
v hodnotě 75 mil. USD, kterou poskytne Čínsko–africký rozvojový fond. Výstavba byla zahájena v lednu 2010 a zahájení vlastní
výroby se plánovalo na začátek roku 2011. Plánovaná kapacita
montážně-výrobní jednotky je 30 000 vozidel ročně.
Egyptská vláda považuje rozvoj automobilového průmyslu za
klíčový z pohledu zvýšení ekonomické výkonnosti země. Hlavním koordinátorem celé koncepce, jejímž cílem je do roku 2015
dosáhnout výroby 500 000 motorových vozidel v zemi, byl ministr
3
obchodu, průmyslu a investic R. M. Rašíd. Začátkem roku 2011
hodlala egyptská vláda zahájit velikou náborovou kampaň mezi
světovými výrobci automobilového průmyslu s cílem přilákat nové
investory do země.
Z pohledu výrobců a dodavatelů z ČR zde existuje možnost výrobní spolupráce se stávajícími i budoucími egyptskými
výrobci komponentů a příslušenství pro automobilový průmysl. Pozornost zasluhuje i informace, že majitel a generální
manažér firmy Bavaria Automotive Group, pan Farid El Tobgiu,
má zájem o spolupráci s českými partnery z automobilového sektoru, kterou potvrdil i při osobním setkání se zástupci
ZÚ Káhira. Nabídky na případnou spolupráci, s krátkou úvodní prezentací firmy i navrhované spolupráce, lze adresovat na:
[email protected] ZÚ Káhira je připraven maximálně tuto
spolupráci podporovat.
Zdroj: zpráva velvyslanectví ČR v Káhiře, 15. 11. 2010,
vypracoval Ing. Milan Šimko
Amerika se dohodla s Jižní Koreou na volném obchodu
Spojené státy a Jižní Korea dokončily jednání o finálním znění
Dohody o volném obchodu. Tuto smlouvu za USA již vyjednala
a uzavřela Bushova administrativa v roce 2007, smlouvu však
neratifikoval americký Kongres. Po technické stránce se proto
nejedná o smlouvu jako takovou ale o dodatek specifikující jen
některá témata (např. automobilový průmysl). Američtí analytici
a komentátoři ve svých vyjádřeních soudí, že USA Koreu „přetlačily“. Problémy se severním sousedem a rostoucí vliv Číny prý
nedaly jihokorejským vyjednavačům příliš možností požadovat po
USA velké ústupky.
Z hlediska USA se jedná o nejdůležitější obchodní smlouvu
od roku 1994, kdy vstoupila v platnost NAFTA, Severoamerická
dohoda o volném obchodu. Vzájemná obchodní výměna USA
a Jižní Koreje dosáhla 83 mld. dolarů v roce 2008, v roce 2009 se
pod vlivem krize snížila na cca 70 mld. USD.
Podle smlouvy by 95 % vzájemného obchodu mělo být nejpozději do tří let osvobozeno od cla. Pro vyjednávače USA byla
nejdůležitější pasáž týkající se automobilového průmyslu. Domácí automobilová lobby opakovaně a energicky poukazovala na
výhody, které evropským konkurentům plynou z letošní dohody
EU – Jižní Korea. I když všeobecně v USA panuje spokojenost
s ukončením jednání, analytici poukazují na to, že podle původního znění smlouvy z roku 2007 měla jihokorejská cla na dovoz
amerických aut přestat být uplatňována okamžitě. Podle nového
ujednání se současné 8% clo sníží ihned na 4% a na nulu se
dostane za pět let. Američtí výrobci automobilů tak mohou litovat, že nemohou ihned využít výhodu bezcelního dovozu, jak bylo
ujednáno původně.
Ekonomům se také příliš nelíbí „vítězství“ administrativy USA,
která se s Jižní Koreou dohodla na pomalém snižování současného cla 25 % na dovoz korejských pickupů. Poukazují na to, že
malé firmy, na kterých stojí americká ekonomika, patří mezi hlavní kupující těchto vozidel. Pomalejší snížení cla pro ně znamená nemožnost si pro své podnikání pořídit levnější vůz. Toto clo,
někdy označované jako tzv. „chicken tax“ (kuřecí daň - podle cla
uvaleného prezidentem L. B. Johnsonem v roce 1963 na lehká
nákladní auta jako odvetu na zavedení cla na dovoz kuřat z USA
do Evropy ze strany Francie a SRN), bude platit ještě osm let.
Odstraněno má být za deset let. To je jednoznačně úspěšný lobbing koncernu Ford, který si tak chrání lukrativní byznys se svým
modelem F-150. Jeho prodeje se v posledních pěti let pohybovaly
mezi 400–900 tis. vozy ročně.
Během recese přitom spousta malých podnikatelů nákupy
nového auta odkládala a nižší ceny by se jim teď, při postupném
ekonomickém oživení, hodily. Elektrická hybridní auta, kde chce
Amerika být společně s Čínou světovým lídrem, budou profitovat
z okamžitého poklesu jihokorejských cel z osmi na čtyři procenta.
Američané také mohou ročně vyvézt do Koreje 25 000 aut. Stačí,
pokud splní bezpečnostní předpisy USA, ne korejské. Loni USA
vyvezly do Koreje asi 6 000 aut, dovezly jich ale více než půl milionu. Popularita značek Hyundai a KIA v USA roste. Výkyvy v ceně
benzínu a rostoucí ekologická uvědomělost Američanů prodejům
menších korejských aut nahrávají.
Mezi dalšími ujednáními jsou prodloužení pracovních povolení pro Korejce v amerických pobočkách korejských firem ze tří
na pět let. Větší otevření bankovního sektoru by mělo prospět
mezinárodní expanzi amerických bank a pojišťoven. Potěšení jsou
i američtí výrobci telekomunikačních prostředků.
Prezident Obama při své volební kampani v roce 2008 patřil k velkým kritikům Bushova textu dohody a souhlasně kvitoval
zablokování ratifikace tehdejším demokratickým Kongresem.
S pokračujícími problémy americké ekonomiky a loňským „objevením“ exportu jako hnacího motoru ekonomického zotavení se
však jeho postoj změnil na kladný. Původně chtěl dokončení jednání ohlásit na jednání G-20 v Soulu v listopadu 2010, jednání
se ale protáhla. Splnit loni Obamou vyhlášený cíl zdvojnásobit
americký export do pěti let to pomůže jen trochu, přesto je jednodušší vstup na trh 7. největšího amerického obchodního partnera
vítaným impulzem pro mnoho amerických vývozců.
Zdroj: zpráva velvyslanectví ČR ve Washingtonu, 8. 12. 2010,
vypracoval: Ing. Tomáš Hart
4
ZAS 1/2011
TÜV Report 2011
U osobních automobilů je jedním
z nejdůležitějších parametrů spolehlivý
provoz bez poruch a závad. Proto například veřejnost velmi oceňuje nezávislou
zprávu TÜV Report, kterou každoročně
v Německu vydává mateřská společnost naší členské firmy TÜV SÜD Czech
s.r.o. Publikace TÜV Report 2011 se představila souběžně v Berlíně i v Praze ve čtvrtek 16. listopadu 2010. Základnou pro šetření
v oblasti největšího německého rádce při koupi ojetých vozů jsou
technické kontroly. Na nich se v Německu pravidelně kontrolují
osobní vozy a jejich technická provozní bezpečnost. Největším
poskytovatelem je společnost TÜV SÜD AG se svými servisními
centry v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, v Sasku a v Hamburku.
První TÜV Report vyšel v roce 1971. V roce 1998 bylo započato úspěšné partnerství s časopisem AUTO-BILD. V TÜV Reportu vyhodnocují odborníci výsledky legislativou předepsaných
technických prohlídek. Základem pro hodnocení jsou výhradně
kritéria definovaná kontrolním katalogem směrnice pro provoz
silničních vozidel. Rozčlenění vozů do jednotlivých kategorií se
provádí podle legislativně předepsaných intervalů kontrol. Každý
vůz je hodnocen podle stejného měřítka, což zajišťuje objektivitu
výsledků.
Díky více než 10 miliónům technických kontrol připadá společnostem TÜV největší podíl na 25 milionech technických prohlídek
v Německu. Pro TÜV Report jich bylo vyhodnoceno 7 253 709
v období od července 2009 do června 2010.
Pro TÜV Report 2011 vyhodnotila společnost TÜV SÜD více jak
3 milióny technických kontrol.
Tabulka 1: Podíl automobilů podle stáří a úrovně závady (% z testovaných vozů)
Třída stáří
2–3 roky
4–5 let
6–7 let
8–9 let
10–11 let
Průměrná hodnota
Bez závad
80,5 (%)
68,8 (%)
55,9 (%)
47,5 (%)
39,5 (%)
52,2 (%)
Drobné závady
14,0 (%)
20,8 (%)
27,4 (%)
31,1 (%)
34,4 (%)
28,2 (%)
Tabulka 2: Nejčastější závady podle kategorie stáří
Stáří vozu 2–3 roky
1
Osvětlovací zařízení
2
Přední a zadní osa
3
Vůle řízení
4
Účinnost nožní brzdy
5
Výfukové zařízení
6
Vedení brzd a hadice
8,3%
1,1%
0,5%
0,4%
0,2%
0,1%
Stáří vozu 4–5 let
1
Osvětlovací zařízení
2
Přední a zadní osa
3
Vůle řízení
4
Výfukové zařízení
5
Účinnost nožní brzdy
6
Vedení brzd a hadice
14,2%
3,2%
1,7%
1,2%
0,9%
0,3%
Stáří vozu 6–7 let
1
Osvětlovací zařízení
2
Přední a zadní osa
3
Výfukové zařízení
4
Vůle řízení
5
Vedení brzd a hadice
6
Účinnost nožní brzdy
7
Rámy, nosné díly: koroze
21,2%
7,1%
4,2%
2,5%
1,9%
1,6%
0,2%
Podstatné závady
5,5 (%)
10,4 (%)
16,8 (%)
21,4 (%)
26,0 (%)
19,5 (%)
Nebezpečné pro provoz
0,0 (%)
0,0 (%)
0,0 (%)
0,0 (%)
0,1 (%)
0,1 (%)
Stáří vozu 8–9 let
1
Osvětlovací zařízení
2
Přední a zadní osa
3
Výfukové zařízení
4
Vedení brzd a hadice
5
Vůle řízení
6
Účinnost nožní brzdy
7
Rámy, nosné díly: koroze
24,9%
10,7%
6,1%
4,1%
3,0%
2,4%
1,0%
Stáří vozu 10–11 let
1
Osvětlovací zařízení
2
Přední a zadní osa
3
Výfukové zařízení
4
Vedení brzd a hadice
5
Účinnost nožní brzdy
6
Rámy, nosné díly: koroze
7
Vůle řízení
30,3%
13,3%
8,2%
7,4%
4,0%
3,7%
3,5%
Pomyslný vavřínový věnec získává v tomto roce poprvé vůz
částečně poháněný elektromotorem – Toyota Prius. S 2,2 % značných závad u tříletých vozů a tím i nejlepším výsledkem pro rok
2011 posouvá Toyota Prius vítěze z předchozího roku - Porsche
911 – na druhé místo (podíl závad 2,3%). Vůz Porsche 911 se
dělí o druhé místo s vozy Mazda 2 a Toyota Auris. Mezi nejlepšími
ZAS 1/2011
tříletými automobily jsou rovněž vozy Smart Fortwo (2,5 % podíl
závad) a Golf Plus s podílem závad ve výši 2,6 %. Asijsko-německá historie úspěchu předcházejících let tedy pokračuje a prochází
všemi „věkovými“ třídami až do kategorie nejstarších vozů. Na
špičce jedenáctiletých vozů je vůz Porsche 911 s podílem závad
ve výši pouhých 8,7 %, čímž je na lepší pozici, než leckterý nový
vůz. Za ním následuje Toyota RAV 4 (podíl závad 10,5 %) a Porsche Boxster (podíl závad 11,2 %).
Stejně jako u vítězných pozic, i u pořadí na opačném konci
TÜV Reportu se nachází znovu staré známé modely. Zcela dole
na seznamu se opět umístil vůz Kia Carnival. S podílem závad ve
výši 23,8 % si ale v tomto roce polepšil (oproti loňskému výsledku 29,3 %). I tak ovšem neprojde téměř každý čtvrtý automobil
Kia Carnival na poprvé technickou kontrolou. Na předposledním
místě je vůz Hyundai Atos s podílem závad ve výši 12,2 %. Lépe
dopadly vozy Fiat Doblo s 11,8 % a Volvo XC 90 s 11,2 %.
České automobily si nevedly nijak špatně. Mezi vozy ve stáří
2-3 roky obsadila Škoda Fabia dělené 34. místo s nadprůměrným
hodnocením 4,3 %. Obdobně mezi automobily starými 4-5 let je
na děleném 37. místě Škoda Octavia s nadprůměrným hodnocením 8,4 %, zatímco mezi osmiletými až devítiletými vozy je tento
model 35. s rovněž nadprůměrným hodnocením 20,2 %.
Je zajímavé, že v Německu podíl závad vzrostl o 1,9 procentního bodu na 19,5 %. Celkově byl bez závad každý druhý vůz
(52,2 %) a 28,2 % všech kontrolovaných osobních vozů mělo
drobnější závady. Lze se domnívat, že nárůst závad je důsledkem
hospodářské a finanční recese. Není samozřejmě možné vytvořit úplně dokonalou a o všem vypovídající metodiku. Například
auta s mnoha najetými kilometry jsou v nevýhodě. Kvůli podstatně
vyššímu kilometrickému průběhu mají i vyšší opotřebení, a tím
i horší předpoklady na zkušebně. Přesto však je TÜV Report velmi dobrou a kvalitní pomůckou při posuzování kvality jednotlivých
značek.
Tisková zpráva TÜV SÜD ze 16. 12. 2010 a TÜV Report 2011
5
Zdaleka nejčastější závady byly shledány na osvětlení. Pro toho, kdo
již měnil či se snažil vyměnit žárovku na některém moderním voze,
to není žádné překvapení… Nejmodernější systémy světel již opravu
svépomocí vůbec neumožňují. Jejich řidiči ovšem cestu do servisu
kvůli takové „drobnosti“ odkládají a mohou tak ohrožovat bezpečnost
silničního provozu.
Pohled na východ
GAZ: společný podnik s čínskou firmou FAW
Gruppa GAZ a čínský státní výrobce automobilové techniky
společnost FAW podepsaly v Pekingu memorandum týkající se
záměru organizovat společnou výrobu nákladních automobilů
v Ruské federaci. Podrobné informace o finančních podmínkách
projektu zatím nebyly zveřejněny. Ví se jen o lokalitě budoucí
produkce vozů. Jde o závod Ural ve městě Miasse - Čeljabinská
oblast. GAZ potvrdil připravenost poskytnout čínskému partnerovi
svou dealerskou síť. Ten naopak přislíbil GAZu pomoc při jeho
pronikání na trh Číny. Vozy by měly být osazeny novou řadou dieselových motorů JaMZ-650 a JaMZ-530, která byla vyvinuta ve
spolupráci s rakouskou firmou AVL a jejichž výroba bude v Jaroslavli zahájena v roce 2011.
Klasika v Iževsku do roku 2013
Generální ředitel společnosti OAG spravující v současnosti
automobilový závod v Iževsku Kulgan informoval, že zde bude
výroba „klasického“ modelu vozu Lada-2017 ukončena až v roce
2013. Do března roku 2011 bude do Iževska přicházet ve formě
svařených karoserií s tím, že konečnou montáž bude realizovat
IžAvto.
Výroba osobních a lehkých užitkových vozů v Číně v roce 2010
Podle statistik Čínského sdružení automobilových výrobců
(CAAM), bylo v Číně v roce 2010 vyrobeno 18 264 700 osobních (OA) a lehkých užitkových vozů (LUV), což je nárůst
o 32,44 % ve srovnání s předchozím rokem. Z toho OA činí
13 897 100 ks (meziročně o 33,83 % více) a LUV 4 367 600 ks
(meziročně o 28,19 % více).
The Boston Consulting Group: prognóza vývoje
automobilového trhu do roku 2020
Podle předpovědi zmiňované společnosti vzroste objem automobilového trhu do roku 2020 na 90 mil. vozů, a to především
díky dynamice vývoje v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie
a Čína), kde bude tento přírůstek oproti roku 2009 činit až 16 miliónů automobilů. Nezanedbatelným činitelem bude i pokrizová
obnova severoamerického trhu, kde se již v roce 2015 očekává
prodej vyšší o takřka 7 mil. jednotek. V případě Ruska očekává
The Boston Consulting Group (BCG) v letech 2009 – 2015 meziroční růst kolem 11 %, stejně jako např. v Indii, u Číny pak „jen“ kolem
7 % ročně. V Rusku se tak v roce 2020 čekává roční prodej kolem
4 mil. automobilů, přičemž k tomuto datu připadne na země BRIC
6
až 38 % celosvětového odbytu vozů, tedy jen nepatrně méně než
na USA, Japonsko a Evropskou unii (44% podíl).
Moskva v roce 2011 na Euro-4 nepřejde
Zástupkyně oddělení ekologie a ochrany životního prostředí
při moskevském magistrátu Marina Vakula informovala, že původní plán přejít v Moskvě od prvního ledna 2011 na používání ekologického standardu Euro-4 nebude realizován, přestože příslušný
dokument byl již předběžně magistrátem schválen. Nedostal se
však s ohledem na celou řadu připomínek ze strany mnoha firem
ke konečnému projednání na zastupitelstvu. Konečné řešení
bude tedy s nejvyšší pravděpodobností po odstoupení pana Lužkova až na novém primátorovi. Vakula v této souvislosti odmítla
připomínky týkající se možného zdražení automobilového paliva,
neboť cenový rozdíl mezi benzínem Euro-3 a Euro-4 se pohybuje
od 2 do 44 kopějek v závislosti na lokalitě konkrétní benzínové
pumpy ve městě a úrovni jí poskytovaných služeb.
Chery: zahájení vývoje rotačně-pístových motorů
Čínská firma Chery oznámila zahájení vývoje ekologicky čistých pohonných jednotek, ve kterých budou použity Wankelovy
motory, když první z nich o objemu 800 cm3 by chtěla použít pro
svůj kompaktní elektromobil jako zdroj dobíjení akumulátorů. Podle sdělení firmy instalování Wankelova motoru do testovací verze
modelu QQ3 prodloužilo jeho dojezdovou vzdálenost o 50–70 km
na celkových 170–220 kilometrů.
GM India: elektromobil vlastní konstrukce
Šéf společnosti GM India Slim informoval o vývoji vlastního
elektromobilu, který by se mohl na trhu objevit již v roce 2011. Co
do konstrukce se projektovaný vůz řadí do kategorie kompaktů,
k jehož pohonu bude sloužit sada baterií a který bude prodáván
pod značkou Chevrolet. S modelem Volt však nemá nic společného. Informace jsou doplněny údaji o posilování pozice General
Motors na indickém trhu, kde působí sedm let, potvrzované např.
avizovaným otevřením celosvětově první motorárny organizované na principu „pružné výroby“ umožňující vyrábět na jedné lince
benzínové i dieselové motory, či plány společné lokální výroby
(s čínskou skupinou SAIC) tří zcela nových modelů.
PwC – prognóza výroby vozů v Rusku v roce 2011
Společnost PricewaterhouseCoopers (PwC) očekává, že za
předpokladu zachování současných makroekonomických tendencí bude příští rok v Ruské federaci vyrobeno 1,7 mil. automobilů. V této souvislosti PwC zveřejnila odhad, podle kterého se již
v letošním roce vyrobí celosvětově více vozů než v předkrizovém
roce 2007, a to především díky rychle rostoucímu objemu výroby
a prodeje vozů v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína).
Rusko: nový závod na výrobu automobilů
Podle informací zveřejněných tiskovým oddělením gubernátora Stavropolského kraje zde bude od roku 2013 fungovat zcela
nový automobilový technický park Intrall. Na výstavbu vlastního
automobilového závodu a s ním spojeného vědecko-technického centra bude vynaloženo více než 10 mld. rublů (cca 236 mil.
EUR), z toho 3,15 mld. rublů vloží blíže nespecifikovaný investor.
Celková rozloha parku Intrall zabere plochu kolem 300 hektarů,
na které bude i malé městečko, kde budou bydlet zde působící
pracovníci. Vlastní automobilový závod má být uveden do provozu
za tři roky. Jeho kapacita bude 60 000 vozů/rok. Návratnost celé
investice se má pohybovat kolem šesti let a celkem má realizace
projektu přinést Stavropolskému kraji 7700 nových pracovních
míst.
ZAS 1/2011
Magneti Marelli: druhý závod v Rusku
Italská společnost „Magneti Marelli“, která je součástí koncernu Fiat a která vyrábí především osvětlovací techniku pro
automobily, otevřela v Rusku již svůj druhý závod, jehož produkci
bude dodávat jak ruským automobilkám (AvtoVAZ, Sollers), tak
i zahraničním vyrábějícím svou produkci na území Ruské federace (Renault, Ford). Při plném výkonu bude nový závod vyrábět
až dva milióny dílů ročně, a to již v roce 2011. Náklady na jeho
zprovoznění přesáhly 10 mil. EUR a je lokalizován v Rjazani v těsné blízkosti prvního ruského závodu „Magneti Marelli“ otevřeného
v roce 1995.
Polsko: zaměstnanost v automobilovém průmyslu
Po krizovém poklesu zaměstnanosti v roce 2009 došlo v Polsku v prvních měsících 2010 k opětovnému nárůstu počtu pracovníků v oboru automobilové výroby, a to díky dokončení některých
nových závodů (Fiat Powertrain Poland, BorgWarner Turbo Systems Poland), hlavně však s ohledem na vyšší vytíženost již existujících podniků především v sektoru dodavatelů (TRW, Faurecia).
V současnosti v Polsku pracuje v oborech souvisejících s výrobou
automobilové techniky 190 000 zaměstnanců.
Mahindra získá kontrolní balík akcií společnosti SsangYong
Jedna z největších indických firem Mahindra & Mahindra Ltd.
specializující se na výrobu dopravních prostředků získá za cca
463,6 mil. dolarů kontrolní balík akcií v jihokorejské společnosti SsangYong. Celá transakce by měla být dokončena v březnu
a indické firmě by pak mělo patřit 70 % akcií jihokorejské automobilky.
Do Venezuely zamířily první vozy Lada
Z přístavu v Rize, ze kterého Volžský automobilový závod
realizuje dodávky své produkce do Latinské Ameriky, odjela koncem roku 2010 nákladní loď se zásilkou 500 vozů Lada (Kalina,
Priora a Niva 4x4) do Venezuely. Jde o výsledek kontraktu, který
během své dubnové návštěvy Caracasu podepsal ruský premiér
Putin. Cena vozů by se měla na místním trhu pohybovat mezi
10–12 000 dolary. V současné době probíhají práce na vybudování technického centra pro údržbu a servis vozů Lada v zemi.
V případě úspěchu vozů Lada se obě strany dohodly i na jejich
montážní výrobě přímo ve Venezuele.
Rusko: čtvrtina automobilového trhu soustředěna v Moskvě
a Moskevské oblasti
Nejnovější zpráva analytické agentury AVTOSTAT zpracovaná na základě údajů o nových registracích automobilů v letech
2007 – 2010 mj. uvádí, že na hlavní město Ruska a Moskevskou
oblast připadá až 26 % trhu nových osobních automobilů. Průměrná roční kapacita trhu Moskvy je kolem 335 000 nových osobních automobilů a trhu Moskevské oblasti dalších 180 000 vozů.
Více než polovina prodeje nových automobilů pak připadá na
8 oblastí Ruské federace, kam kromě Moskvy a Moskevské oblasti
patří i Sankt-Petěrburg (5,4% podíl na trhu) a Leningradská oblast
(6,7 %), dále pak Tatarstán (4,0 %) a Samarská oblast (3,9 %),
Krasnodarský kraj (3,6 %), Tjumeňská oblast (3,5 %), Sverdlovská oblast (3,3 %) a Baškortostán (3,2 %).
Ruský automobilový průmysl podle nových pravidel
Ministerstva průmyslu a obchodu a ekonomického rozvoje
Ruské federace schválila nová pravidla pro průmyslovou montáž,
která přináší především tyto změny: objem roční výroby minimálně 300 000 vozů, podíl lokální výroby motorů alespoň 30 % místně vyráběné produkce, cílová úroveň lokalizace 60 %. Zahraniční
ZAS 1/2011
7
společnosti pracující na základě platných smluv je musí změnit
s ohledem na nové podmínky nejpozději do konce února 2011.
Těm, které tento krok nepodstoupí, bude umožněno pracovat
podle původních podmínek až do konce platnosti stávající smlouvy. Její prodloužení však bude možné jen v případě přijetí nových
podmínek. Nový režim pak bude platit osm let.
Ze zahraničních pramenů zpracoval Michal Čulák
Automakers.cz
už fungují pět let
Zpravodajský portál Automakers.cz oslavil v prosinci 2010 pětileté výročí. Za tuto
dobu vydal 4427 zpráv, které poslal celkem
1582 uživatelům v českém i anglickém jazyce.
Portál Automakers je jediným zpravodajským
portálem pro český automobilový průmysl.
„První práce na jeho výstavbě začaly v létě
roku 2005, během října a listopadu pak proběhl zkušební provoz,“ řekl provozovatel portálu
Portál i časopis Automakers přinášejí významné informace
Erich Handl. „Prvního klienta pak Automakers
z českého automobilového průmyslu.
získaly 1. prosince 2005,“ upřesnil. Portál Automakers se poté dále rozrůstal a získával významné spojence. Hlavním partnerem se stalo Sdružení automobilového průmyslu. Od ledna 2007 přibyl k portálu Automakers také stejnojmenný časopis. „Webový portál je
zpravodajsky rychlý, ale ukázalo se, že manažeři v autoprůmyslu oceňují i tištěnou verzi. Na trhu je zhruba padesát magazínů o autech, ale v současné době kromě „fleetových“ měsíčníků žádný jiný časopis určený byznysu
v automobilovém odvětví,“ řekl Handl.
110. zasedání Představenstva AutoSAP
Představenstvo AutoSAP mělo své 110. zasedání v Kongresovém centru Praha 10. 12. 2010 před zasedáním
Rady ředitelů. Na pořadu byly tyto hlavní body:
1. Kontrola úkolů
Byly projednány dosud neuzavřené úkoly, např. informace o jednání s OS KOVO 15. 11. 2010, informace
o zaslání návrhů kandidátů do orgánů SP ČR, ověření možnosti vstupu do elektrotechnického klastru ECPE
Norimberk, jednání s Klubem motoristických novinářů o anketě Auto roku a o situaci projektu IQ Industry.
2. Zajištěnost a program 74. zasedání Rady ředitelů
Představenstvo projednalo zajištění a program 74. zasedání Rady ředitelů dne 10. 12. 2010 v Praze.
3. Organizační záležitosti, různé
Představenstvo projednalo a schválilo přijetí nových členů 3M Česko a PAL Magneton, pozorovatele TESLA Jihlava a účast na celostátní konferenci Sociální partnerství na podporu odborného školství ČR (Plzeň,
21. 1. 2011). Vzalo na vědomí informace o zasedání skupiny pro obnovu vozového parku, o senátní novele
zákona o odpadech, o poslanecké novele zákona o ochraně ovzduší a o datu vyhlášení výsledků ankety Auto
roku 2011 v ČR.
8
ZAS 1/2011
74. zasedání Rady ředitelů AutoSAP
Zasedání 74. Rady ředitelů se rovněž konalo 10. 12. 2010 v Kongresovém centru Praha. Rada ředitelů při svém jednání:
Hosty zasedání Rady ředitelů byli (zleva) generální ředitel Veletrhů Brno Ing. J. Kuliš
a vrcholní reprezentanti OS KOVO B. Witver, J. Souček a J. Středula.
A. Projednala a schválila
1) Rozpočet AutoSAP na rok 2011.
2) Oproti rokům 2005 až 2010 nedochází k žádnému navýšení
platby.
Součástí Rady ředitelů bylo předání pamětních listů
třem dlouholetým špičkovým představitelům českého
autoprůmyslu. Na snímku přebírá ocenění Ing. Jan Černý
(SOR Libchavy) z rukou prezidenta AutoSAP Ing. M. Jahna.
Dalším oceněným byl Ing. Bohuslav Drbohlav (Škoda Auto).
Bývalý generální ředitel společností Böhm Plast-Technik a Tatra
Ing. Zdeněk Podolský rovněž obdržel pamětní list AutoSAP.
B. Vyjádřila společnou vůli
Vzhledem ke zrušení účasti předsedy vlády ČR na zasedání zapracovat náměty z proběhlé diskuze k aktuální problematice automobilového
průmyslu, české ekonomiky a současných kroků vlády ČR do dopisu prezidenta AutoSAP na předsedu vlády ČR.
C. Vyslechla a vzala na vědomí
1) Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2010 a ODETTE v rámci
AutoSAP.
2) Nové logo AutoSAP.
3) Informace o projektech s účastí AutoSAP Technologická platforma VUM, AutoAdapt, Obnova vozového parku v ČR, Auta nás
baví a IQ Industry.
4) Informace ředitele sekretariátu AutoSAP o materiálu MPO Analýza konkurenceschopnosti ČR, o konferenci Sociální partnerství na podporu odborného školství ČR, Plzeň, 21. 1. 2011,
o anketě „Auto roku 2011 v ČR“ a akci „Dodavatel pro Auto roku
2011 v ČR“ a o vyhlášení výsledků ankety „Dědeček automobil“
spojeném s uvedením muzikálu stejného jména na Nové scéně
Národního divadla (7. 2. 2011).
5) Informace finálních výrobců Škoda Auto, HMMC Nošovice, Iveco
CR, SOR Libchavy, Tatra a Panav o výrobě a prodejích vozidel.
6) Vystoupení Ing. Márie Novákové, ředitelky ZAP SR o dotační
politice v oblasti autobusů na Slovensku, předsedy OS KOVO
Josefa Středuly a generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno
Ing. Jiřího Kuliše k mezinárodní výstavě AUTOSALON Brno 2011.
ZAS 1/2011
9
Bez dodavatelů AutoSAP by „Auto roku v ČR“ nebylo úplné
„Auto roku 2011 v České republice“ bylo vyhlášeno 19. ledna 2011. Vítězem této ankety, kterou
vyhlašuje Svaz dovozců automobilů (SDA) a Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), se stal
vůz Mercedes-Benz SLS AMG.
Přestože se nejedná o automobil vyjíždějící přímo z montážní linky české automobilky, na jeho
výrobě se podílejí i tuzemští dodavatelé. Jsou v něm totiž použity díly vyrobené v ČR. A netýká se to
jen tohoto automobilu na nejvyšší příčce ankety. Tuzemské firmy dodávají komponenty a příslušenství na všech pět vítězů kategorií (Alfa Guilietta, BMW řady 5, Mercedes-Benz SLS AMG, Kia Sportage a Ford C-MAX) i na další vozy nominované do ankety. Do letošní ankety Auto roku 2011 v České
republice bylo nominováno celkem 42 vozů z různých zemí i světadílů. V 90 % z nich bychom nalezli
díly a příslušenství od českých výrobců. Pokud jde o vozy evropských značek, tuzemské firmy dodávají díly na všechna nominovaná auta.
AutoSAP si je vědom této výjimečné pozice českých dodavatelů, kteří vytvářejí téměř 50 % z celkových tržeb automobilového
průmyslu ČR. Proto vyhlašuje každoročně akci „Dodavatel pro Auto roku v České republice“. Firmy dodávající své produkty na vítězný
vůz pak mohou používat prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2011
v České republice“. Do letošního již 7. ročníku akce se přihlásilo 46 tuzemských výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel.
„Dodavateli pro Auto roku 2011 v České republice“ se staly tyto firmy:
• BARUM CONTINTENTAL spol. s r.o.
• CONSTRUCT CZECH a.s.
• CONTINENTAL TEVES Czech Republic, s.r.o.
• MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.
• MUBEA, spol. s r.o.
Diplomy pro sedm Dodavatelů pro Auto roku převzal jako jejich zástupce
Ing. P. Juříček, viceprezident AutoSAP (vpravo) z rukou Ing. J. Černého,
viceprezidenta AutoSAP a Ing. M. Kocourka, ministra průmyslu
a obchodu (uprostřed).
Rozšíření Technologického centra Škody Auto
Dne 14. prosince 2010 představila společnost Škoda Auto rozšířené Technologické centrum. Po úvodní prezentaci byli pozvaní novináři rozděleni do skupin a procházeli jednotlivými pracovišti. Nejnovější z nich jsou
akustické laboratoře. Jejich zprovozněním se většina zkušeben, laboratoří, dílen a kanceláří technického vývoje
automobilky shromáždila pod jednou střechou. Do Technologického centra tak byla integrována další důležitá
oblast vývoje. V roce 2009 už byl v moderní budově zahájen provoz klimatické komory pro dlouhodobé a životnostní zkoušky vozu a klimatické komory pro zkoušky topení a klimatizace.
Technologické centrum disponuje průběžně modernizovanou simulační technikou pro elektronické systémy
vozu. Zde měli pracovníci médií možnost shlédnout i testování elektronických prvků připravovaného vozu Škoda
Entry. Zvídaví novináři by byli jistě uvítali, kdyby se i na dalších pracovištích testovaly díly, prototypy a vzorky nových
automobilů. To jim z pochopitelných důvodů automobilka nemohla poskytnout. Přesto však bylo zajímavé spatřit
konkrétní zkoušky stávajících modelů – např. životnostní automatizované testy otevírání dveří (100 000 cyklů)
a dalších prvků karoserie či interiéru vozidel. Dlouhodobé zkoušky se provádějí jednak za běžných teplot, jednak
za teplot extrémních (-40 až +110 0C) v klimatických komorách. V nich je možno simulovat i vliv slunečního záření
např. na lak vozidla nebo na plastové díly. Zvláště náročné jsou v klimatických komorách zkoušky dynamické, pro-
10
ZAS 1/2011
tože zde musí odolat nejen zkousilná spolupráce s řadou důležitých
šené vozidlo, ale i testovací zaříuniverzit. Společné projekty jsou
zení.
zaměřené převážně na snižování
K velmi zajímavým pracovištím
emisí CO2 a vývoj alternativních
patřila například světelná laboratoř,
pohonů. Partnery jsou především
kde se testuje osvětlení vozidel. Její
ČVUT Praha, TU Liberec, ZČU
součástí je simulátor jízdy v noci.
Plzeň, VUT Brno a VŠB Ostrava.
Novináři si rovněž se zájmem
Spolupráce probíhá formou přívyslechli výklad na pracovišti vývomých zakázek, spoluprací na výje a zkoušek parkovacích senzorů.
zkumných projektech a spoluúčastí
Pro řadu z nich bylo novinkou, že je
na projektech podporovaných z vetřeba brát v úvahu i drsné povrchy
řejných zdrojů.
vozovky. Senzory totiž pracují na
Otevřením Technologického cenbázi ultrazvuku, který je na povrch
tra v prosinci 2008 bylo vytvořeno
Akustická laboratoř.
vozovky velmi citlivý. Proto bylo
300 nových pracovních míst. Většipracoviště vybaveno i několika různými povrchy.
na z nich byla obsazena zkušebními techniky, konstruktéry a výNové akustické centrum patří k nejmodernějším svého druhu
vojovými pracovníky pro oblast elektroniky a elektrotechniky.
v Evropě. Oblast technického vývoje disponuje psychoakustickou
V současnosti ve vývoji pracuje 1 600 zaměstnanců. Škoda Auto do
laboratoří, která umožňuje i individuální subjektivní hodnocení
Technologického centra investovala částku ve výši 1,159 mld. Kč.
jízdních hluků v interiéru. Vnější jízdní hluky se měří ve dvou
Došlo k rozšíření celkové plochy pracovišť technického vývoje
laboratořích se zkušebními válci. V jedné z nich je možno teszhruba o 70 %. Zastavěná plocha má rozlohu 26 376 m2. Objekt
tovat i vozy s pohonem všech kol. Identifikují se zdroje hlučnosti
je postaven u řeky Jizery, v oblasti, která je známa jako Česaa následně se navrhují a testují opatření, jak hlučnost snížit nebo
na. Aby v případě povodně nedošlo k jeho ohrožení, je postaven
odstranit.
na pilotech, díky čemuž vznikla v přízemí plocha pro parkování
Technologické centrum úzce spolupracuje s vývojem kon300 vozů. Budova nového Technologického centra je architektonicky
cernu Volkswagen. Spolupráce zahrnuje aktivity napříč celým
velmi zajímavá. Lávkou je spojená se starší budovou vývoje.
technickým vývojem. Mezi společně řešené oblasti patří vývoj
Společnost Škoda Auto považuje Technologické centrum za
brzd, motorů, převodovek a podvozků. V Technologickém centru
základní součást technického vývoje umožňující rychlý a efektivní
například intenzivně pracují na vývoji a zkoušení bubnových brzd.
vývoj nových vozů. Firma tak výrazně podporuje růstovou strategii
Ty v současnosti prožívají velkou renesanci zejména na nových
značky a navazuje na dlouhou tradici vývoje a konstrukce autosvětových trzích (Čína, Rusko nebo Indie). Etablovala se také
mobilů v České republice.
Nové zapalovací svíčky BRISK Iridium Premium+
Nové trendy v automobilovém průmyslu, kterými jsou zmenšování objemů motorů při zachování výkonových parametrů
a masivní nasazování přeplňování společně s potřebou co nejdelších servisních intervalů, kladou stále vyšší požadavky na funkci
zapalovacích svíček. BRISK Tábor a.s. se ujal příležitosti a navázal
na úspěch zapalovacích svíček BRISK Premium. Analyzováním
nových požadavků, vlastností moderních materiálů spolu s využitím bohatých zkušeností z více než 75 let výroby zapalovacích
svíček a velkou kapacitou výzkumně vývojové základny dokončil
vývoj nové pokrokové výrobkové řady zapalovacích svíček BRISK
Iridium Premium+.
Obecně nevýhodou zapalovacích svíček se dvěma kontakty z ušlechtilých kovů (platina a iridium) je jejich velká výstupní
práce a s tím související vysoký požadavek na napětí dodávané
zapalovacím systémem. Další nevýhodou většiny zapalovacích
svíček s kontakty z platiny nebo iridia je zhášecí efekt při studených startech motoru. Je způsoben velkou plochou elektrod, což
způsobuje, že teplo z jádra plamene je odčerpáno do chladných
elektrod a zabrání tak dalšímu rozhořívání a plynulému šíření čela
plamene spalovacím prostorem.
Nové svíčky BRISK Iridium Premium+ využívají poznatky získané z dlouholeté spolupráce s odběrateli OEM, z výroby speciálních zapalovacích svíček pro motory poháněné plynem a v nepo-
slední řadě z poznatků získaných při motoristických závodech.
Při výběru materiálů pro elektrody se využilo kombinace iridia
pro střední elektrodu (má podobně jako platina velkou hodnotu
výstupní práce) s vnější elektrodou vyrobenou ze slitiny legované ytriem. Ta je však vyplněna měděným jádrem, což snižuje její
teplotu při provozu o 100°C. Tím je zajištěn interval výměny zapalovací svíčky 100 000 km při rozumném požadavku na energii
dodávanou zapalovacím systémem.
ZAS 1/2011
11
Zásadní výhody nových svíček BRISK Iridium Premium+
v porovnání s nejčastěji používanými zapalovacími svíčkami
v současnosti:
• snížený požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem díky vhodné kombinaci materiálů a tvaru jiskřiště,
• potlačení „zhášecího efektu“ při studených startech dosažené minimalizováním plochy elektrod v oblasti výboje,
• rychlé dosažení provozní teploty po startu studeného motoru vlivem speciálního tvaru špičky izolátoru a redukovanou
střední elektrodou,
• vyšší izolační pevnost díky nově vyvinuté keramické směsi
OXAL.
Nové zapalovací svíčky BRISK Iridium Premium+ se již zkoušejí v provozních podmínkách a na začátku druhého čtvrtletí
tohoto roku se počítá s jejich uvedením do prodeje. Vyrábět se
budou zatím v nejpotřebnějších základních typech. Již dnes je
patrné, že nebude třeba zavádět velké množství typů. Tepelné
vlastnosti nových svíček jsou natolik mimořádné, že bude možné
jedním typem této zapalovací svíčky osazovat větší počet vozidel. Také nebude potřeba řady typů pro dodatečné zachraňování
zanesených svíček různými pomocnými elektrodami s možností
alternativního přeskoku jiskry z úsad hoření.
Rok zabezpečení vozidel
Ve středu 1. prosince 2010 se uskutečnila tisková konference k preventivnímu projektu „Rok zabezpečení
vozidel“, který vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR, Policie České republiky, Asociace technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm, o.s. a Česká asociace pojišťoven.
Ing. Jiří Dufek, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. představil publikaci vydanou k projektu. Publikace obsahuje obecné informace MV ČR a Policie ČR, techniky zabezpečení
vozidel a další preventivní kroky, jako je např. pojištění vozidel. Informační brožura bude distribuována občanům
zdarma v rámci preventivních akcí partnerů projektu. Dále poskytnul informace o rozšíření webových stránek
projektu www.rokzabezpecenivozidel.cz.
Plk. Mgr. Pavel Hanták z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu popsal závažnost situace v oblasti
krádeží motorových vozidel v rámci celé Evropy. Zajímavou přednášku obohatil pro přítomné novináře i o konkrétní příklady z policejní praxe. Své vystoupení uzavřel tím, že je důležité nepodceňovat rizika krádeže a snižovat je
např. kvalitním zabezpečením. Význam pojištění vozidel připomněla na závěr konference Ing. Marcela Kubešová
z České asociace pojišťoven.
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. (AGA) vznikla v roce 1991 jako občanské
sdružení v oboru ochrany osob a majetku sdružující podnikatelskou obec poskytující služby v oblasti zabezpečovací techniky. AGA je autorizovaným živnostenským společenstvem v rámci HK ČR. Stala se hlavním partnerem
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V mezinárodním měřítku je aktivním členem
organizace EURALARM, sdružující jednotlivé národní asociace ze zemí Evropské unie a nadnárodní koncerny.
AGA působí v mezinárodní normalizační organizaci CENELEC. Má tak zásadní vliv na zavádění evropských
norem a technických specifikací do národní legislativy. Více informací naleznete na http://www.gremiumalarm.cz .
V Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. působí aktivně zejména členské firmy
AutoSAP – Construct Czech, Defend Group a Škoda Auto. Prostřednictvím projektu „Rok zabezpečení vozidel“ se snaží působit proti majetkové kriminalitě, s důrazem na tíživou situaci v oblasti odcizování dvoustopých
motorových vozidel. Cílem „Roku zabezpečení vozidel“ je intenzivněji komunikovat s motoristickou veřejností
o problémech vzrůstající „autokriminality“ a po dobu 12 měsíců společně s policejními specialisty a preventisty
Ministerstva vnitra hledat optimální možnosti prevence a konkrétní kroky k zabezpečení motorových vozidel proti
krádežím.
Za prvních osm měsíců roku 2010 Policie České republiky zaznamenala 8 241 případů krádeží dvoustopých
motorových vozidel a dalších 32 000 případů krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží jejich dílů. Proto byl
v rámci 11. zasedání Poradního sboru situační prevence kriminality Ministerstva vnitra schválen a doporučen
k realizaci projekt „Rok zabezpečení vozidel“ s datem zahájení 1. října 2010 po celý následující rok.
Další informace naleznete na www.rokzabezpecenivozidel.cz.
12
ZAS 1/2011
Letňanská Avia pronikla na trhy Středního východu
Mateřská společnost letňanské Avie, indický výrobce nákladklimatických podmínkách přímořské oblasti velkou konkuních vozidel a autobusů Ashok Leyland, otevřel výrobní závod ve
renční výhodu. Celkově vysoká úroveň bezpečnostních prvků
Spojených arabských emirátech. Součástí slavnostního ceremoa komfortu pro řidiče představuje potenciál pro nastavení nového
niálu bylo slavnostní uvedení
standardu vozidel této třídy na
vozidel Avia na trh zemí Středstředovýchodním trhu.
ního východu. Nové zařízení
Automobilový výrobní závod
bude od poloviny tohoto roku
Ashok Leyland v SAE počítá
kompletovat české Avie řady
s pilotní roční produkcí 2 000 auD75 a D120, které doplní montobusů a nákladních vozidel.
táž autobusů a těžkých nákladVýrobní zařízení je připraveno
ních vozidel Ashok Leyland pro
produkovat vedle školních a městtento region.
ských autobusů vozidla střed„Nová továrna ve Spojených
ní třídy Avia podle náročných
arabských emirátech předstaevropských kriterií kvality. „Vývuje ideální základnu pro monrobní závod v SAE je důležitý
táž a distribuci vozidel Avia v rez hlediska budování pozice
U příležitosti otevření výrobního závodu ve Spojených arabských
gionu Středního východu. Trh
úspěšného globálního hráče
emirátech byla vystavena Avia řady D v provedení valník.
v zemích jako jsou Saudská
na světových automobilových
Arábie, Spojené arabské emirátrzích. Pro letňanskou Avii je to
ty, Oman, Kuvajt, Bahrajn či Katar, představuje pro Avii obrovský
příležitost dostat se mezi top automobilky, kam kvalitou svých
potenciál,“ vysvětluje Michal Krátký, odpovídající v Avii za rozvoj
vozidel a tradicí patří,“ dodává vedoucí marketingu AALM Michal
obchodu mimo Evropu. Analýzy trhu ukazují, že segment lehkých
Bačkovský.
nákladních vozidel v zemích na Středním východě dlouhodobě
V loňském roce Avia odstartovala prodej svých vozidel na
chybí.
několika důležitých světových trzích, především pak v Rusku. Do
Modelové řady Avia D75 o celkové hmotnosti 7,5t s výkoRuska odcestoval v půlce prosince 2010 první konvoj standardnem 140k a D120 v tonáži 12t s výkonem 180k, které byly
ních dodávek vozidel, která budou svým zákazníkům předána na
speciálně vyvinuté pro tento region, jsou prvními vozidly
počátku příštího roku. Dalšími důležitými odbytišti jsou Bulharsko,
střední třídy v této oblasti vybavené brzdovým systémem podPolsko, Slovensko a nově také netradiční státy Austrálie a Argenle evropských standardů. Rovněž ojedinělá technologie protina.
tikorozní ochrany kabiny poskytuje ve zdejších agresivních
Zdroj: tisková informace AALM, 22. 12. 2010
TÜV SÜD: Obvykle uváděné hodnoty pro dojezdovou vzdálenost
elektromobilů nejsou adekvátní
Společnost TÜV SÜD vyvinula standard pro určování dojezdové vzdálenosti elektricky poháněných vozidel. Specializovaný
motoristický časopis „Auto motor und sport“ poprvé ve velkém
srovnávacím testu elektromobilů použil tzv. TÜV SÜD E-Car
Standard, vytvořený na základě zkušebního cyklu pro elektromobily TÜV SÜD E-Car Cycle (TSECC). Výsledek tohoto testu
zdůrazňuje, že specifikace průměrné dojezdové vzdálenosti, která je podobná údajům o spotřebě paliva u vozidel se spalovacími
motory, je pro elektricky napájená vozidla a jejich relativně krátké
dojezdové vzdálenosti nevhodná. Například dojezdy určené ve
srovnávacím testu v laboratorních podmínkách 23°C a v mrazu
-7°C se lišily o více než 50 %.
Stále kontroverzní debata kolem informační hodnoty světového rekordu ujeté vzdálenosti Audi A2 s elektromotorem, které
dojelo z Mnichova do Berlína bez dobíjení, ukazuje, že dojezdová
vzdálenost je pro přijetí elektromobilů klíčová. V reprezentativním
průzkumu TÜV SÜD na výstavě AMI 2009 byli motoristé v podstatě přístupní a projevili pozitivní vztah k elektromobilitě. Zároveň
celých 36 % respondentů uvedlo, že nákup elektromobilu budou
zvažovat pouze, pokud by byla zaručena dojezdová vzdálenost
300 km a 23 % nebylo ochotno přijmout kratší dojezdovou vzdálenost, než mají srovnatelná auta se spalovacím motorem. Vzhledem k aktuálnímu stavu vývoje bateriových systémů se dosažení
dojezdové vzdálenosti podobné automobilům s benzínovými/naftovými motory v blízké budoucnosti jeví jako nerealistické. Podle výrobců je dojezdová vzdálenost všech elektromobilů, které
se v současnosti prodávají (např. Mitsubishi i-MIEV), zhruba
140 kilometrů.
„Vzhledem k těmto relativně krátkým deklarovaným dojezdům
je velice důležité dát motoristům spolehlivé informace o tom, jak
daleko se ve svých elektromobilech skutečně dostanou. Navíc
by se dojezd měl měřit nejen za slunečného počasí při teplotách
23°C, ale také v zimě,“ zdůrazňuje Oleg Spružina, generální ředitel TÜV SÜD Czech.
Důraz na realistické podmínky
S ohledem na to, že dojezdová vzdálenost je zásadní parametr, odborníci TÜV SÜD vyvinuli standard pro určování dojezdové vzdálenosti elektromobilů. Styl řízení a zvolená trasa se musí
co nejvíce blížit reálnému nasazení elektromobilů. Tento standard
ZAS 1/2011
také zahrnuje měření dojezdové vzdálenosti za ztížených podmínek, tj. za nízkých teplot se zapnutými přídavnými spotřebiči, jako
např. topení.
Na základě těchto cílů vyvinuli odborníci z TÜV SÜD cyklus
pro elektromobily TÜV SÜD E-Car Cycle, který je založen na
předpokladu průměrné rychlosti 60 km/h, 60 minut jízdy a vzdálenosti 60 kilometrů. Skládá se z okresní silnice, silnice první třídy,
dálnice a městského provozu. „Při definování zkušebního cyklu
jsme se zaměřili na krátké vzdálenosti a jízdu ve městě, což je
nejpravděpodobnější využití elektromobilů. Také jsme považovali
za důležité zmapovat co nejrealističtěji styl řízení. Na základě toho
jsme vybrali průměrnou rychlost 60 km/h. To je rychlost, která je
značně vyšší, než přibližně 34 km/h specifikovaných NEDC (New
European Driving Cycle, Nový evropský jízdní cyklus),“ vysvětluje
Richard Trücher, vedoucí emisní laboratoře TÜV SÜD. Pro provedení testu tým nejprve digitalizoval zkušební trasy s potřebným
zkušebním rychlostním profilem a implementoval je za přesně
opakovatelných podmínek na válcové zkušebně.
13
Vliv počasí na dojezdovou vzdálenost byl větší, než se očekávalo
Nejvíce očekávání však bylo spojeno s otázkou, jak dojezdovou vzdálenost ovlivní změny povětrnostních podmínek a související používání přídavných spotřebičů energie (např. topení). TÜV SÜD E-Car Standard na tuto otázku odpovídá, jelikož
definovaný zkušební cyklus se také provádí při teplotě -7°C
a se zapnutým topením. Srovnávací test provedený motoristickým časopisem „Auto motor und sport“ na základě zkušebního
standardu TÜV SÜD pro určování dojezdové vzdálenosti přinesl
dramatické výsledky. Vezměme si jako příklad Mitsubishi i-MIEV.
Zatímco dojezdová vzdálenost tohoto japonského elektromobilu
určená v souladu se zákonem stanoveným testovacím cyklem
definovaným v ECE-R101 při 23°C a bez další spotřeby energie dosahovala 133 kilometrů, na základě TSECC je to pouze
113 kilometrů (provedeno také při 23°C, ale při vyšší rychlosti). Při
teplotě -7°C a spuštění dalších spotřebičů energie klesla dojezdová vzdálenost na skromných 64 kilometrů.
Podle testovacích cyklů provedených v souladu s TÜV SÜD
E-Car Standard je průměrná dojezdová vzdálenost elektromobilu Mitsubishi 110 kilometrů. Průměrná dojezdová vzdálenost má
však pro řidiče omezenou informativní hodnotu. TSECC potvrdila, že nízká teplota a spuštění přídavných spotřebičů energie má
na dojezdovou vzdálenost dnešních elektromobilů enormní vliv.
„S ohledem na vybudování důvěry spotřebitelů považujeme za
důležité v této rané fázi elektromobility informovat motoristy co
nejpřesněji o dojezdové vzdálenosti elektromobilů za nepochybně
neideálních, ale velmi realistických podmínek,“ zdůrazňuje Oleg
Spružina.
Zdroj: tisková informace TÜV SÜD Czech, 21. 12. 2010
Společnost TÜV SÜD se intenzivně věnuje oblasti elektromobilů.
Unikátní program Autosalonu Brno 2011
stojí na startu
Nový doprovodný program, který by měl obohatit tradiční automobilový veletrh AUTOSALON Brno 2011, pořádaný
4.–9. června na brněnském výstavišti, nese název AUTO 2020.
Návštěvníkům by měl tento atraktivní program, věnovaný především novým technologiích, interaktivní formou představit vize
výrobců, nové práce návrhářů, designerů a vývojářů z oblasti
automobilového průmyslu. Opomenuta nebudou ani témata alternativních paliv, navigačních systémů, ekologie a bezpečnosti.
Také Vaše společnost může využít této příležitosti a stát se
partnerem programu AUTO 2020, díky němuž získá aktivní prostor pro vlastní prezentaci při nejvýznamnější společensko motoristické události letošní sezóny. Rozsáhlá expozice umožní efektivně prezentovat výrobky, vystavit materiály a využít společného
zázemí pro jednání s obchodními partnery.
Partnerům AUTO 2020 bude prostor v rámci celé expozice
připraven „na klíč“ tak, aby participace na projektu byla co nejsnadnější a zároveň nejefektivnější. Toto zvýrazněné téma veletrhu AUTOSALON Brno 2011 bude intenzivně komunikováno
v médiích a přidanou hodnotou pro partnery bude také jejich zviditelnění v rámci celé propagační kampaně.
Organiztorem projektu AUTO 2020 je
komunikační agentura EQUICom, která
vytváří ve spolupráci
s Veletrhy Brno, a.s.
v pavilonu Z na ploše cca 500 m2 unikátní doprovodný program.
Několikrát denně se budou konat živé moderované vstupy. Návštěvníci budou mít možnost se podílet spolu s designéry na konkrétních projektech, sledovat na TV obrazovkách práci v továrnách a dílnách, navštívit seriál odborných přednášek a vyzkoušet
si jízdní simulace. Program představí nejen nové technologie, ale
i technologie, které byly vyvinuty, ale nikdy nebyly použity. Návštěvníci budou mít také možnost zhlédnout výstavu prototypů
aut.
Pro více informací navštivte www.equicom.cz nebo přímo
kontaktuje pana Igora Hampla, který je připraven zodpovědět veškeré Vaše dotazy.
Igor Hampl GSM: +420 733 735 401
E-mail: [email protected]
14
ZAS 1/2011
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. spolupracuje s automobilkou Scania
Scania, švédský výrobce nákladních automobilů, autobusů
a průmyslových a námořních motorů, patří v automobilovém průmyslu mezi špičky. Některé z komponent do vozů Scania pocházejí ze soběslavské divize společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská
a.s. Soběslavská společnost spolupracuje se Scanií dlouhodobě
na několika projektech již od roku 2006 a stává se významným
dodavatelem komponent pro tuto automobilku. Dodává dílce do
výrobních závodů ve Francii, Holandsku a ve Švédsku přímo na
montážní linky chassis, převodovek a motorů.
V současné době tvoří obchodní portfolio opracované hliníkové
odlitky. Surové odlitky pocházejí jak z českých tak i ze zahraničních sléváren. V Soběslavi se provádí obrábění a zkoušky těsnosti.
Prvními vyráběnými dílci byly držáky nádrží pro přísadu do katalyzátoru pro tahače vybavené motory řady EURO 4 a vyšší. Dalším
dílcem je pneumatický válec, použitý v systému ovládání poloautomatické převodovky, jehož sériová výroba byla zahájena v červnu
roku 2010. V loňském roce se podařilo také úspěšně ovzorkovat
a zavést do sériové výroby několik typů potrubí plnícího vzduchového systému a vodního chladícího okruhu motoru. V posledním
čtvrtletí roku 2010 se zahájila sériová výroba jednoho dílce hydro-
dynamické brzdy, tzv. retardéru. Touto hydrodynamickou brzdou je
dnes vybavena většina moderních kamionů. Vzhledem k technicky
náročnému provozu se jedná o konstrukčně i technologicky velmi
složitý dílec. Jeho obrábění vyžaduje kapacitu jednoho obráběcího
centra ve třísměnném provozu. V současnosti probíhá vzorkování
a schvalování dalšího dílce podobného charakteru pro retardér. Rozjezd sériové výroby je předpokládán již na první čtvrtletí roku 2011.
Dlouhodobý projekt vyžaduje nejen úpravy vlastního provozu
s ohledem na optimální uspořádání strojů nové technologie, materiálový tok, manipulaci či sklady, ale i nemalé investice do strojního
vybavení, obráběcích nástrojů, upínačů a přípravků, zařízení pro
tlakové testy apod. Část vybavení je společnost MOTOR JIKOV
Strojírenská schopna zajistit díky vlastní nástrojárně a kooperaci
se sesterskou společností MOTOR JIKOV Fostron, část je zajištěna subdodavatelsky. Pro některé specifické vybavení si zákazník
nominoval vlastní ověřené dodavatele. Výroba a obchod v roce
2011 budou představovat významný podíl provozu a ekonomiky
společnosti, pro kterou je spolupráce se Scanií prioritou, v souladu s firemní strategií a s předpokladem potenciálu dalšího růstu
v budoucnu.
O vzduchové houkačky BRANO GROUP je zájem
Švédská automobilka Volvo Truck dostává od loňského září
dodávky vzduchových houkaček z produkce BRANO GROUP.
Právě s příchodem podzimu začala sériová výroba tohoto segmentu. „Houkačky jsou určeny pro největší kamiony – trucky,“
podotýká produkt manažer Vladimír Míl.
Kontrakt je sjednán na tři roky ve výši 96 tisíc kusů. Navíc je
zde poměrně reálný výhled na pokračování spolupráce v budoucnu. „Vedle kamionů mohou být tyto naše houkačky montovány
i do dálkových autobusů. Máme patřičnou homologaci,“ vysvětluje
Vladimír Míl. Během letošního roku pak začne BRANO GROUP
dodávat houkačky také pro stavební stroje, jako jsou například
bagry či buldozery.
Úspěch s houkačkami tímto nekončí. V listopadu minulého
roku začala sériová výroba vzduchových houkaček určená pro
nizozemského výrobce luxusních zájezdových autobusů společnost VDL. Její autobusy jezdí pod značkou BOVA. Již v červnu uskutečnili zástupci BRANO GROUP úspěšnou prezentaci
vzduchové houkačky ve VDL a nyní došlo na konkrétní výsledek.
„Svou roli bezpochyby sehrály dobré reference naší houkačky pro
automobilku DAF,“ podotýká Vladimír Míl. Další prioritou BRANO
GROUP u VDL jsou tlumiče pérování a topení. Práce na tomto
segmentu začaly s příchodem letošního roku.
Centrum excelence ČSJ – středisko podnikatelské úspěšnosti
Česká společnost pro jakost, tradiční poskytovatel kurzů,
seminářů a publikací z oblasti systémů a nástrojů managementu kvality, managementu projektů a procesů, metrologie a statistických metod, rozšířila svou nabídku služeb o zřízení Centra
excelence, jehož hlavním cílem je shromažďování a další šíření
poznatků z oblasti Business Excellence.
Činnost Centra excelence:
• Jako národní partner Evropské nadace pro management
kvality (EFQM) nabízíme její produkty a služby - Model
excelence EFQM (kurzy, publikace, program Stupně excelence, poradenství).
• Jsme odborným garantem programů Národní ceny kvality a zajišťujeme:
- podporu účasti v programech Národní ceny kvality.
- podporu při implementaci modelů a principů v ní používaných (START, START PLUS, Model excelence EFQM,
CAF, CSR).
• Realizujeme kurzy a celé projekty implementace Modelu CAF
pro veřejnou správu a školství.
• Pořádáme kurzy a semináře Společenské odpovědnosti firem
(CSR) a máme svého zástupce v odborné sekci Rady kvality ČR
Společenská odpovědnost organizací.
ZAS 1/2011
15
Cesta k excelenci – nový licencovaný kurz EFQM
Novinkou v portfoliu našich produktů a služeb je praktický
interaktivní třídenní kurz Cesta k excelenci (Journey to Excellence) určený organizacím, které chtějí implementovat nebo již
implementují Model excelence EFQM a provádějí sebehodnocení podle tohoto modelu a potřebují porozumět celému procesu
sebehodnocení stejně jako samotnému Modelu excelence EFQM,
základním koncepcím excelence a používání logiky RADAR.
Absolventi kurzu teoreticky i prakticky ovládají Model excelence EFQM, jsou schopni uskutečnit sebehodnocení v organizaci,
umí identifikovat priority pro zlepšování a řídit zlepšovací projekty,
jsou motivováni k provádění sebehodnocení podle Modelu excelence EFQM a k následování cesty k trvalé excelenci. Úspěšná
aplikace získaných znalostí pak povede ke zvýšení konkurenceschopnosti Vaší organizace, lepšímu vnímání ze strany partnerů
a bude mít pozitivní vliv na vaše finanční výsledky a celkový rozvoj organizace.
Přihlášky a případné dotazy směřujte na Mgr. Danuši
Svobodovou, manažerku Centra excelence: +420 221 082 269,
+420 602 176 777 nebo [email protected]
Biopaliva: politika EU vede ke zvýšení emisí CO2
Nezávislá studie Institutu pro evropskou environmentální politiku (IEEP) upozorňuje na skutečnost, že pokud
se Evropské unii podaří dosáhnout do roku 2020 desetiprocentního využití obnovitelných zdrojů v dopravě, pak
splnění tohoto cíle povede díky využívání biopaliv nikoli ke snížení, ale naopak ke zvýšení emisí oxidu uhličitého.
Hlavním argumentem je skutečnost, že pro produkci požadovaného množství biopaliv je třeba přeměny přírodních lokalit (včetně pralesa a savan) na zemědělskou půdu určenou pro pěstování potřebných plodin. Původní
lokality totiž zadržují v půdě i porostu oxid uhličitý, a právě zvýšená poptávka po biopalivech povede k nepřímé
změně využití půdy v rozsahu odpovídajícímu téměř rozloze Irska.
Tento model je založen na datech z nedávno uveřejněné studie Evropské komise a jeho výstupy jsou alarmující. Dosažení cíle EU povede k nárůstu emisí CO2 o 80–167 % v porovnání se stavem, kdy by oněch 10 % podílu
spotřeby energie v dopravě bylo pokryto z konvenčních fosilních zdrojů.
Závěry studie pravděpodobně nepovedou ke změně legislativy, mohly by však vést k výraznějšímu zohlednění efektů změn využití půdy. Evropská komise však výsledky této studie odmítla. V neprospěch závěrů argumentovala především dostatkem vlastní nevyužité zemědělské půdy i tím, že stávající směrnice neumožňuje využívat
biopaliva z půdy, která byla pro jejich produkci násilně transformována.
Zdroj: Buletin Energetika EU, č.11/2010, 3. 12. 2010
TESLA Jihlava, a.s.
Hruškové Dvory 53
586 01 Jihlava
Tel.: 567 113 476, Fax: 567 113 759
Email: [email protected], http://www.teslaji.cz
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
1958
224 kmenových, 15 agenturních
Předseda představenstva:
Generální ředitel:
Ing. Miroslav Pech
Ing. Michal Janouškovec
Popis činnosti:
Vývoj, výroba a prodej elektromechanických komponentů, speciálních konektorů, dílů a modulů
pro automobilový průmysl a elektrotechniku.
16
ZAS 1/2011
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Pavelkova 253/5
779 00 Olomouc - Bystrovany
Tel.: 585 126 501, Fax: 585 126 503
E-mail: [email protected]
http://www.koyobearings.cz
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
2000
318
Generální ředitel:
Finanční ředitel:
Petr Novák
Pavel Frais
Závod postavený na zelené louce byl založen roku 2001 se zaměřením na výrobu jehličkových ložisek, válečkových ložisek a kladek do
automobilového průmyslu, strojírenství a distribuci. Výrobní procesy zahrnují soustružení, dokončovací operace, kalení, broušení a montáž.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Na Okraji 1001
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: 475 285 511, Fax: 475 285 566
E-mail: [email protected], http://www.ujep.cz
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
2006
54
Děkan:
Prof. Dr. Ing. František Holešovský
Popis činnosti:
Studium v oboru Materiály a technologie v dopravě, výzkum pro automobilový průmysl, kurzy celoživotního vzdělávání.
ZAS 1/2011
17
Beskydské jednání
Ve dnech 18. a 19. 1. se konala v Trojanovicích porada útvarů sekce marketing a obchod. Předmětem jednání
byly výsledky roku 2010, trendy, aktivity a úkoly pro rok 2011 na trzích ČR a SR, jakož i první výbavy včetně
exportních aktivit. K zajímavým tématům patřil například rozvoj prémiového segmentu (u osobních letních pneumatik tvoří 35 % českého trhu), rozměrový vývoj a produktové novinky letošního roku. Součástí informací byla
i prezentace zákaznického servisu. Završením byly informace o dalším směřování obchodních skupin koncernu,
projektech a jejich domácí implementace.
Nové myšlení. Nové Možnosti.
Hyundai Motor Company oficiálně zveřejnila heslo „Nové myšlení. Nové možnosti.“ Dnešní zákazníci nevěří,
že drahá auta s nadbytečným technickým vybavením jsou prémiová. Místo toho chtějí, aby byly uspokojeny
jejich základní potřeby za přijatelnou cenu, a to automobilem, který překoná jejich očekávání, automobilem, který
odráží jejich hodnoty a dobu, v níž žijí. Chceme se stát nejoblíbenější automobilkou a důvěryhodným partnerem
majitelů našich vozů. Klasický prémiový vůz je obvykle spojen s vysokou cenou. Koncept „Moderní prémiové
třídy“ od společnosti Hyundai je založen na myšlence, že vysoká kvalita nezbytně nevyžaduje vysokou cenu,
dostupnou pro pár privilegovaných. Hyundai nabídne nejvyšší možnou kvalitu za překvapivě dosažitelnou cenu
a hodnoty, které zákazníci nikdy nezakusili ani neočekávali. Toto se neomezí pouze na produkt, ale bude se týkat
veškerých činností, služeb a obchodních aktivit společnosti Hyundai.
Certifikovali jsme ochranu životního prostředí
Po získání certifikátu pro řízení bezpečnosti práce se nám podařilo v prosinci získat certifikát systému řízení
pro životní prostředí podle normy ISO 14001. Tento certifikát je velmi žádaný ve výběrových řízeních. Práce
v tomto systému nás podněcuje ke zlepšování parametrů ochrany životního prostředí, jako jsou recyklace odpadů, spotřeba surovin, havarijní připravenost apod.
Na prahu nového roku
Autoskupina zahrnující odštěpné závody v Břeclavi a v Jaroměři a Gumotex Automotive v Mostě v loňském
roce pokračovala, po silné nákladové restrikci v roce 2009, v rozvoji klíčových výrobkových skupin. Byly investovány značné prostředky do rozvoje výroby EPP v Jaroměři a dovybudování nových kapacit pro nové projekty ve
slunečních clonách a studené PUR pěně v Břeclavi. Závod Most se při stabilním vytížení kapacit zaměřil na další
zvyšování produktivity a kvality. Výkyvy v naplněnosti výrob v kombinaci s náběhem nových projektů slunečních
clon hlavně v Břeclavi vyvolával silný tlak na pracovníky THP i dělníky a vše se podařilo zvládnout jen s maximálním vypětím sil.
18
ZAS 1/2011
Rozhovory s řediteli – Ing. Zdeněk Prokopec, ředitel pro strategický obchod
Hlavní cílové oblasti rozvoje firmy zahrnují orientaci na spolupráci s výrobci užitkových automobilů, „zelené
technologie“ a rozvíjení a růst vztahů se stávajícími zákazníky. Je naší ambicí realizovat vše rychleji a ve větším
rozsahu, což se nám z velké části daří. To dokazují naše nové aktivity v oblasti zařízení na plnění stlačeného
zemního plynu do vozidel nebo rozvinutí spolupráce s firmou Scania. Za rozvoj vztahů se stávajícími odběrateli je
možné uvést firmu Brose, kdy je nárůst objemu obchodu v řádu desítek procent.
Divizi Turbo opět patří ocenění Partner od firmy John Deere
Divizi Turbo akciové společnosti ČZ se podařilo získat za fiskální rok 2010 od firmy John Deere hodnocení
dodavatelů nejvyšší úrovně – dodavatel Partner. Navrácení do nejvyšších pater v hodnotícím žebříčku v roce
2010 značně vylepšuje vyjednávací pozici dodavatele ve všech klíčových úsecích vzájemné spolupráce. Je přičítáno zvládnutí náročného přesunu zhruba poloviny výroby komponentů turbodmychadel k dodavatelům divize
Turbo. Je tím míněna nejen výroba těchto komponentů, ale také úspěšná výchova těchto dodavatelů podle standardů požadovaných firmou John Deere.
V Aurangábádu bylo vyrobeno už přes sto tisíc aut
V závodě Škoda Auto India v Aurangábádu bylo koncem listopadu loňského roku vyrobeno auto s pořadovým
číslem 100 001. Šlo o model Yeti. Výroba jubilejního vozu byla spojena s tradiční indickou slavností, která začala
vysazením stromku v areálu závodu. Základem největší české investice je vysoká kvalita a hodnota zvaná human
touch (lidský dotyk). Indie je pro nás do budoucna velmi významný trh. Působíme zde již deset let. Během těchto
deseti let se Škoda Auto vyprofilovala jako silný, vnímavý a především chytrý hráč v automobilovém sektoru.
Poděkování společnosti GRUPO ANTOLIN zaměstnancům TÜV SÜD CZECH
Společnost Grupo Antolin Bohemia, zákazník firmy TÜV SÜD Czech, byla silně zasažena při srpnových
povodních na Liberecku. Závod, jež vyrábí stropní panely pro automobilový průmysl, byl vytopen metrem a půl
vody. Díky velkému pracovnímu nasazení se podařilo výrobní prostory v rekordním čase vysušit, uklidit a přichystat k obnovenému provozu. Stropní panely musely být zejména pro ŠKODU AUTO a.s. prověřeny zkouškami.
Odborníci z oddělení testování airbagů společnosti TÜV SÜD Czech operativně a velmi efektivně zajistili potřebná testování stropních panelů při výstřelu hlavového airbagu v karoserii vozu, vydali hodnotící zprávu a umožnili
tím minimální přerušení dodávky pro mladoboleslavskou automobilku. Alfonso Moreno, ředitel nákupu GRUPO
ANTOLIN v děkovném dopise ocenil zejména „osobní odhodlání a nasazení“ zaměstnanců divize Automotive
i celé společnosti TÜV SÜD Czech.
ZAS 1/2011
19
Projekt „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ č.p. 5.1 SPTP02/008 v rámci OPPI je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
Číslo 4
Datum vydání: 18. 2. 2011
Zpracovali: Ing. Zdeněk Novák, Ing. Pavel Ešner, Ing. Jiří Kyncl
T e c h n o l o g i c k á p l a t f o r m a – Vo z i d l a p r o u d r ž i t e l n o u m o b i l i t u
Informační bulletin
Workshop TP VUM 25. 11. 2010
Poslední listopadový týden roku 2010 (konkrétně 25. 11.) proběhl workshop Technologické platformy Vozidla pro udržitelnou mobilitu na
sekretariátu AutoSAP. Jaký byl obsah jednání? Po kontrole úkolů bylo hlavním tématem zpracování Strategické výzkumné agendy (SVA).
Účastníci si připomněli osnovu SVA s tím, že je možná její určitá korekce. Bylo doporučeno, aby jednotlivé kapitoly matice činností měly
následující strukturu: světový vývoj v oblasti, společenské potřeby, snížení energetické a materiálové náročnosti, bezpečnost, konkurenceschopnost průmyslu, cíle pro ČR pro naplnění budoucích společenských potřeb, výzkum a vývoj, nároky na vzdělání, podmínky
proveditelnosti a hodnocení.
Následovala rekapitulace zpracování kapitol SVA. Zpracované kapitoly
budou zaslány sekretariátu AutoSAP,
který je umístí do členské sekce na
www stránkách platformy a bude o tom
informovat ostatní členy týmu. Detailně byl specifikován harmonogram pro
zpracování SVA. Konečné znění SVA
bude připraveno k 30. 4. 2011. Následovaly praktické otázky eventuálního
rozšíření kolektivu spolupracovníků
a vykazování mzdových prostředků
podle počtu zpracovávaných kapitol
matice činností.
Dalším bodem bylo projednání přípravy II. etapy řešení (od 1. 11. 2010
Atmosféra workshopu byla opravdu pracovní.
do 31. 5. 2011). Jejím cílem je definitivní zpracování SVA včetně překladu. Na závěr byli účastníci informováni o čerpání finančních prostředků a spolufinancování z prostředků AutoSAP. V rámci diskuse bylo připomenuto využití internetových stránek http://www.tp-vum.cz pro vzájemnou konzultaci a publikování příspěvků od členů
(prostřednictvím sekretariátu AutoSAP).
Ing. Volák diskutoval o naší činnosti na symposiu Inovace 2010
Dne 1. 12. 2010 se Ing. Vladimír Volák, vedoucí projektu TP VUM zúčastnil 17. mezinárodního symposia Inovace 2010. Představil TP VUM
v první den tohoto třídenního symposia v části vyhrazené vystoupení zástupců vybraných technologických platforem. Představitelé technologických platforem informovali o výsledcích činnosti platforem, které zahájily činnost v rámci 1. výzvy a které mají ve většině případů
zpracovanou Strategickou výzkumnou agendu. V této souvislosti je možné charakterizovat proběhlou část symposia jako konzultační
fórum platforem, na němž byl dán prostor k výměně zkušeností s postupem řešení a jeho výsledky. Proběhla diskuse se zástupci MPO
a agentury CzechInvest o organizační stránce jednotlivých projektů zejména ve vazbě na financování ukončených etap a uvolňování
finančních prostředků.
20
ZAS 1/2011
TP VUM v kongresovém centru Praha
Workshop TP VUM v Kongresovém centru Praha proběhl za velké účasti představitelů AutoSAP.
Workshop Technologické platformy Vozidla
pro udržitelnou mobilitu za účasti představitelů firem AutoSAP se uskutečnil 10. prosince 2010 v Kongresovém centru Praha.
Zástupci členských firem AutoSAP byli mj.
informováni o situaci, činnosti a projektech
s účastí AutoSAP. Jedná se o projekty
AutoAdapt, Obnova vozového parku v ČR,
Auta nás baví a IQ Industry. Nejvýznamnější prezentaci měla TP VUM. Prezentovaly se základní údaje, hlavní aktivity, etapy řešení, současný stav prací a publicita.
Bohužel se tohoto významného fóra nezúčastnil předseda vlády Petr Nečas, který
se omluvil až na poslední chvíli. Nicméně
s velkou pozorností si informace o naší
technologické platformě vyslechla řada
významných hostů, mezi nimiž nechyběli
například Ing. Mária Nováková, ředitelka
sekretariátu ZAP SR, předseda OS KOVO
Josef Středula a generální ředitel Veletrhů
Brno Ing. Jiří Kuliš.
Prezentovali jsme se i na Autu roku
Ani galavečer v Top Hotelu Praha, na němž se
vyhlašovalo Auto roku 2011 v ČR, se neobešel bez
prezentace Technologické platformy Vozidla pro
udržitelnou mobilitu. Jak již jsme uvedli v minulém
čísle bulletinu, činnost TP VUM je určena především
odborné veřejnosti. A závěrečný galavečer ankety
Auto roku 2011 v ČR je setkáním stovek odborníků
z automobilového průmyslu a obchodu. Proto jsme
se na této akci, která se konala 19. ledna 2011, neopomněli prezentovat.
Připomínáme, že Autem roku 2011 v ČR se stal Mercedes-Benz SLS AMG. Na tento vůz dodává sedm
členských firem AutoSAP (BARUM CONTINTENTAL, CONSTRUCT CZECH, CONTINENTAL TEVES
Czech Republic, MANN+HUMMEL (CZ), MUBEA,
Seco GROUP a ZPV Rožnov). Uvedené firmy se tak
staly Dodavateli pro Auto roku 2011 v ČR.
„Roletka“ TP VUM nás prezentovala i na vyhlášení
Auta roku 2011 v ČR.

Podobné dokumenty

stránky vnitní.indd

stránky vnitní.indd Workshop TP VUM 6. 2. 2013………….………………………...

Více