14 PRO HOCKEY

Komentáře

Transkript

14 PRO HOCKEY
14
PRO HOCKEY
Mats
Sundin
Kapitán Toronto. Právû to je jednatfiicetilet˘ Mats Sundin.
Ano, taky je lep‰í neÏ kdy dfiív. Ale sobec. Víc stfiílí,
v sezonû 2001-02 dal 41 branek a v kanadském bodování
NHL se umístil na ãtvrtém místû.
„To uÏ je nûjaká doba, co jsem vstfielil 40 gólÛ, ale
v zimû jsem pfiestal ãekat na poslední pfiihrávku. Teì to
tam místo toho rovnou ‰oupnu,“ fiíká Mats Sundin.
Wayne Gretzky je velk˘m Sundinov˘m obdivovatelem
a na‰emu ãasopisu sdûlil: „Mats byl na olympijsk˘ch
hrách v Salt Lake City jasnû nejlep‰í hokejista. Já hráãe
posuzuju podle toho, jak obstojí, kdyÏ se utkají s tûmi
nejlep‰ími, a Sundin na olympiádû dokázal, Ïe je tfiída.“
A UTOR : G UNNAR N ORDSTRÖM
PRO HOCKEY
15
MATSsundin
ats Sundin loni v létû podepsal
novou smlouvu s Toronto Maple
Leafs a od té doby vzal vítr
z plachet v‰em, kdo pochybovali, jestli je vítûz, dobr˘ vÛdce
a ‰piãkov˘ stfiední útoãník.
V‰echny tyto tfii otázky se v posledních
letech vynofiovaly v pravideln˘ch intervalech.
Nejãastûji v kanadsk˘ch médiích, která mají
redakci v Torontu.
Teì „Sudden“ získal i kritiky na svou stranu.
„Otázkou vÏdycky bylo, jestli Maple Leafs
dokáÏí se Sundinem coby vÛdcem vyhrávat
a do jaké míry na v˘hrách jemu záleÏí,“ fiíká
Eric Duhatschek, hokejov˘ komentátor uznávaného celostátního kanadského listu The
Globe and Mail.
M
16
PRO HOCKEY
Duhatschek bydlí v Calgary,
takÏe má k diskusi, která v Torontu o Sundinovi probíhá, patfiiãn˘ odstup.
„Pod Matsov˘m vedením se
z Maple Leafs mÛÏe stát mistrovské
muÏstvo, o tom jsou dnes v‰ichni zcela
pfiesvûdãeni. V‰ichni ho teì obdivují
a já tady v Calgary vidím nového Sundina
v Jaromem Iginlovi. Ale
tomu potrvá je‰tû pût
let, neÏ dosáhne Matsovy
vÛdcovské úrovnû,“ dodává
Eric Duhatschek.
To jsou velká slova, zvlá‰È
kdyÏ uváÏíme, Ïe Iginla s 96
body vyhrál kanadské bodování NHL. Leccos to vypovídá o Sundinovû souãasné pozici v Severní Americe.
Mats Sundin se po ãtyfiech
sezonách, které v Maple
Leafs strávil s písmenem „C“
na prsou, dívá na svou nelehkou roli ‰éfa t˘mu takto:
„Teì jsem koneãnû dospûl
do vûku, kdy mÛÏu dûlat
kapitána, takÏe z toho mám
dobr˘ pocit,“ Ïertuje „Sudden“.
Odehrál v‰ech 82 zápasÛ
základní ãásti a nasbíral 80
bodÛ, zaznamenal 41 branek a 39 asistencí. To mu
vyneslo ãtvrté místo – za
Jaromem Iginlou z Calgary, Markusem Näslundem z Vancouveru (90 bodÛ) a Toddem
Bertuzzim z Vancouveru (85 bodÛ).
„Je‰tû nikdy jsem nehrál tak jako teì. Po
v‰ech tûch sezonách v NHL si pfiipadám v‰estrannûj‰í a zku‰enûj‰í,“ soudí Mats.
Dfiív se tvrdilo, Ïe Sundinovi dûlá problémy
prosadit se v tûÏk˘ch zápasech. Devût gólÛ,
kter˘mi v této sezonû rozhodl o v˘sledku
zápasÛ, v‰ak svûdãí o nûãem jiném.
„Vûdomû jsem se snaÏil b˘t vût‰í sobec,
a místo abych ãekal na poslední pfiihrávku,
jsem myslel na stfiílení.“ Znaãné ãásti z tûch
41 tref dosáhl sv˘m patentovan˘m vynále-
MATSsundin
zem, dlouh˘m rozmáchl˘m bekhendem, proti
kterému je devût z deseti brankáfiÛ bezbrann˘ch.
B˘val˘ profesionál Anders Hedberg, dfiíve
hráã Winnipegu a New York Rangers, kter˘
letos v zimû dûlal manaÏera ‰védské reprezentace a pracoval i pro Maple Leafs, pomáhal
v létû 1994 dostat Sundina z Quebecu do
Toronta. Od té doby patfií k jeho obdivovatelÛm. „Nejvût‰í dojem na mû dûlají jeho bekhendové pfiihrávky a stfiely. V tom je tak nûjak
unikátní. A nezapomeÀte, Ïe kdyÏ se blíÏí, jde
to rychleji, neÏ by si ãlovûk myslel,“ fiíká
Anders Hedberg.
„Sudden“ a brankáfi Curtis Joseph jsou základními pilífii Maple Leafs. Nejlep‰í hráãi
muÏstva, ale i vÛdcovské postavy.
„Mats svÛj kapitánsk˘ úkol zvládá
velmi úãinn˘m zpÛsobem. Nevsává
ve‰kerou energii kolem muÏstva sám
do sebe, ale vytváfií prostor i pro
ostatní. UmoÏÀuje to jeho vlastní
sebejistota, coÏ je velmi chytré,“
poznamenává Anders Hedberg.
Mats s ním souhlasí: „KdyÏ strávíte v NHL tolik let jako já, pochopíte,
jak to funguje. Jde o to b˘t sám
sebou, nesnaÏit se pfiesáhnout vlastní osobnost proto, abyste u spoluhráãÛ a ostatních lidí získali respekt.“
KvÛli Sundinov˘m rozmûrÛm je
pro soupefiovy obránce problémem
ho zastavit.
PRO HOCKEY
17
MATSsundin
„Mats se dá zastavit jen velmi tûÏko. Je
siln˘ v rozích, umí si podrÏet puk a potom
pfiihraje nebo rovnou vstfielí gól,“ tvrdí Nicklas Lidström z Detroitu.
O Sundinovi fiíká, Ïe je „go-to-guy“. Pfiirozen˘ vÛdce. „Na olympijsk˘ch hrách v Salt
Lake City byl Mats jednoznaãnû na‰ím nejlep‰ím hráãem a motorem celého muÏstva. V reprezentaci hrál vÏdycky dobfie,“ dodává Lidström.
Velkou ãást této sezony hrál Sundin v fiadû
s krajany Jonasem Höglundem a Mikaelem
Renbergem. Ten pfii‰el do Toronto Maple
Leafs loni na podzim a sv˘m pln˘m nasazením u hrazení vytvofiil Sundinovi vût‰í prostor ke hfie.
„Teprve kdyÏ Matse vidíte kaÏd˘ den,
pochopíte, jak˘ je to velk˘ vÛdce. Vûdûl jsem,
Ïe je tady v Torontu oblíben˘, ale nevûdûl
jsem, Ïe tolik,“ poznamenává Mikael Renberg.
Na Höglundovû místû obãas zaskakoval
Gary Roberts a na Renbergovû zkou‰el v posledních zápasech základní ãásti ‰tûstí Paul
Healey. Hráãi na kfiídlech jsou zamûnitelní,
ale muÏem uprostfied je vÏdycky Sundin.
Právû kolem nûj se toãí útoãná hra Toronta.
18
PRO HOCKEY
V této sezonû taky ãastûji pouÏíval své tûlo.
Vût‰ím poãtem opravdov˘ch bodyãkÛ si silov˘
útoãník Mats Sundin získal respekt. „V‰echno
záleÏí na tom, co si dovolí nejlep‰í hráã muÏstva. Napfiíklad Toronto by dnes nebylo tím
muÏstvem, jak˘m je, kdyby v‰ichni vzhlíÏeli
k Alexandru Mogilnému a fiídili se podle nûj,“
domnívá se Eric Duhatschek.
Jedním z tûch, kdo v posledních
letech zblízka sledoval Sundinovu
kariéru, je agent Claes Elefalk z kanceláfie IMG ve Stockholmu.
„S jeho hrou se v posledním roce
nûco stalo. Teprve v téhle sezonû
Mats pochopil, jak je dobr˘. Je to do
znaãné míry otázka sebedÛvûry, a já
si myslím, Ïe si Mats teprve letos
uvûdomil, Ïe patfií k vÛbec nejlep‰ím hráãÛm svûta,“ fiíká Claes
Elefalk.
Agent IMG soudí, Ïe Sundin se
sv˘m pfiístupem k médiím patfií
k nejobratnûj‰ím ‰védsk˘m sportovcÛm v‰ech dob. „VÏdycky dokáÏe
zajímavû odpovídat. Udûlal na mû
velk˘ dojem tím, jak kombinuje starého dobrého Matse s moderním
vÛdcem hokejového muÏstva.“
Mats Sundin má v Torontu vlastní
dobroãinnou nadaci, která se jmenuje Captain’s Corner. Koupil si v Air
Canada Centre VIP lóÏi a na kaÏd˘
domácí zápas do ní zve rÛzné organizace. Sundin hradí v‰echny vstupenky na zápasy i dal‰í vûci, které
s nimi souvisejí. „Myslím, Ïe Mats tu
dobroãinnou ãinnost povaÏuje za
nûco velmi pfiínosného,“ fiíká Claes
Elefalk.
MÛÏete se spolehnout, Ïe Sundin
bude v tomto smûru svou angaÏovanost dál rozvíjet.
Pfiesto je dnes Mats Sundin otrl˘,
tvrd˘ a sebejist˘ stfiední útoãník.
„80 bodÛ v základní ãásti, to je dobré, s tím
jsem spokojen˘,“ prohla‰uje, ale z jeho hlasu
cítíte nûco jiného.
JAK ZÁBAVN¯ JE DOSUD ÎIVOT V NHL?
„Baví mû. Mnû jde o to, b˘t v tomhle mûstû
a v muÏstvu, které vyhrává. Leden a únor
jsou dlouhé mûsíce, a kdyÏ navíc va‰e muÏ-
Dát
ãtyfiicet
gólÛ
není v dne‰ní
dobû vÛbec
snadné.
Statistiky NHL
to dosvûdãují.“
MATSsundin
stvo má problémy, dá vám to psychicky i fyzicky zabrat. KdyÏ si muÏstvo vede dobfie, je
v‰echno daleko jednodu‰‰í.“
Mats pfii‰el do tehdej‰ích Quebec Nordiques
pfied sezonou 1990-91. 40 gólÛ nastfiílel za
své kariéry v minulosti uÏ dvakrát, jeho nejlep‰í bilance je 47 branek v sezonû 1992-93.
„Dát 40 branek je dneska daleko tûωí, to
dosvûdãují statistiky NHL. Proto mám tak
dobr˘ pocit, Ïe jsem letos pfiekonal ãtyfiicetigólovou hranici.“
Vysvûtlení?
Sundin je stejnû drz˘ sobec jako v‰ichni
velcí umûlci v historii NHL. Ale v roli kapitána
Toronta samozfiejmû mluví o m-u-Ï-s-t-v-u.
„V tomhle sloÏení jsou Maple Leafs nejlep‰í
t˘m, jak˘ jsme mûli od té doby, co jsem sem
pfii‰el. Jo, jednoznaãnû nejlep‰í.“
Anders Hedberg, kter˘ v minulosti pracoval
jako vyhledávaã evropsk˘ch talentÛ a asistent
generálního manaÏera Maple Leafs, je jedním
z mnoha, kdo Sundinovi pfiejí mnoho úspûchÛ
v NHL.
„Jen málokomu se po‰tûstí, aby se stal
vítûzem Stanley Cupu. âím déle hrajete, aniÏ
získáte mistrovsk˘ titul, tím se stáváte závislej‰ím na lidech kolem vás. Mats a Curtis
Joseph tvofií pátefi Toronta a jsou natolik
dobfií, Ïe ho mÛÏou dovést k vítûzství ve
Stanley Cupu.“
Gretzky si myslí, Ïe nakládaãka, kterou
·védsko dostalo ve ãtvrtfinále od Bûloruska,
Sundina nijak neovlivní.
„Ne, nemá se za co stydût. V m˘ch oãích byl
nejlep‰ím hokejistou olympijsk˘ch her.“
Mats Sundin by nejrad‰i za fiaskem na
olympiádû udûlal tlustou ãáru a místo toho
mluvil o tom, jak si Toronto Maple Leafs
vedou v tvrdé konkurenci v NHL.
„Ve V˘chodní konferenci není Ïádné muÏstvo lep‰í neÏ my. MÛÏeme v‰echna muÏstva
porazit, a takov˘ pocit jsem tady v Torontu
je‰tû nikdy nemûl.“
Bohatí Toronto Maple Leafs se Sundinem
uzavfieli novou nûkolikaletou smlouvu.
„Pfiekvapuje mû, jak Mats v Torontu zvládá
intenzivní pozornost médií. Po kaÏdém tréninku musí stát pfied mikrofony,“ poznamenává Eric Duhatschek.
„To vyÏaduje celého muÏe a v Torontu tím
cel˘m muÏem je právû Mats Sundin.“
Kapitán Toronto.
Mats Sundin
Pfiezdívka: „Sudden“
Narozen: 13. února
1971 (Bromma,
·védsko)
V˘‰ka: 193 cm
Váha: 100 kg
Kluby NHL: Quebec Nordiques (1990-94),
Toronto Maple Leafs (1994-)
Dal‰í kluby: Nacka IK, Djurga° rden IF
Draftován: v roce 1989 Quebec Nordiques
na celkovû prvním místû
âíslo dresu: 13
Pfiíjem: 7 500 000 dolarÛ za sezonu
ZÁKLADNÍ âÁST
Sezona
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
Klub/liga
Nacka IK/·védsko (1. div.)
Djurga° rden IF/·védsko
Quebec Nordiques/NHL
Quebec Nordiques/NHL
Quebec Nordiques/NHL
Quebec Nordiques/NHL
Djurga° rden IF/·védsko
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
NHL celkem
Z
25
34
80
80
80
84
12
47
76
82
82
82
73
82
82
930
G
10
10
23
33
47
32
7
23
33
41
33
31
32
28
41
397
A
8
8
36
43
67
53
2
24
50
53
41
52
41
46
39
545
B
18
18
59
76
114
85
9
47
83
94
74
83
73
74
80
942
TM
16
58
103
96
60
14
14
46
59
49
58
46
76
94
761
+/18
-24
-19
21
1
-5
8
6
-3
22
16
15
6
44
PLAY OFF
Sezona
1989-90
1992-93
1994-95
1995-96
1998-99
1999-00
2000-01
Klub/liga
Djurga° rden IF/·védsko
Quebec Nordiques/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
Toronto Maple Leafs/NHL
NHL celkem
Z
8
6
7
6
17
12
11
59
G
7
3
5
3
8
3
6
28
A
0
1
4
1
8
5
7
26
B
7
4
9
4
16
8
13
54
TM
4
6
4
4
16
10
14
54
+/-4
-2
-8
2
8
5
1
PRO HOCKEY
19

Podobné dokumenty

ildbyran ässleholm

ildbyran ässleholm na olympijsk˘ch hrách v Salt Lake City v únoru 2002. Právû tam uvidûl Zetterberga poprvé Nicklas Lidström. „Hodnû jsem toho o Henrikovi sly‰el, a tak jsem na nûj byl zvûdav˘. UÏ v prvním utkání pro...

Více

Hospodářské FlešiNy

Hospodářské FlešiNy Lidskou bolest však nemůžeme chápat jen jako tělesnou, má i nefyzické rozměry – emoční, společenské a duchovní,“ řekl Robert Huneš. Pacienti jsou z valné většiny onkologicky nemocní a jsou přijímán...

Více

Začátek knihy - Pistorius a Olšanská

Začátek knihy - Pistorius a Olšanská „Bechuana“ ve slovníku. Ukázalo se, Ïe je to oznaãení obyvatele Botswany, nebo pfiesnûji: ãlena nejãetnûj‰í skupiny obyvatelstva Botswany, TswanÛ. TakÏe Ïádn˘ Kfiovák z Kalahari, aãkoliv ta pou‰È z v...

Více

Jde mi o modernější produkty a jejich úspěch

Jde mi o modernější produkty a jejich úspěch ·afr, kter˘ souãasnû zastává funkci produktového a marketingového fieditele vydavatelství. V Economii se s jeho pfiíchodem odehrála fiada zmûn, které si kladou za cíl je‰tû více posílit konkurencescho...

Více

Bulletin č. 10 - HC Vítkovice Steel

Bulletin č. 10 - HC Vítkovice Steel povinnou součástí výstroje i v NHL Už mnohokrát se potvrdilo, že hra bez očního štítku je pro hokejisty nebezpečná a proto není divu, že v budoucnu by mohlo být jejich používání pro hráče NHL povin...

Více

50/2009 - Psí víno

50/2009 - Psí víno opravdový malý vězení pro opravdové lidi jako jsem já kteří chtějí být uvězněni a zaplatit tak za všechno co všechno by mohli nebo nemohli na tomhle světě spáchat zkuste to vymyslet a zavřít mě pro...

Více

(2007): Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování.

(2007): Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování. Zkou‰ela jsem pfiipravit nûco lehãího, ale nechutnalo mu to. Lékafi: Je pro vás dÛleÏité, aby vበmuÏ byl spokojen˘. Také tady vidíte, Ïe v˘sledky va‰ich testÛ nejsou pfiíli‰ pfiíznivé.

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Spoleãnû s obãany obce jsme zakonãili star˘ rok vypu‰tûním 100 lampionkÛ ‰tûstí. A nov˘ rok pfiivítali jiÏ tradiãním ohÀostrojem pfied tenisov˘mi kurty a to v‰e za velikého zájmu dûtí a obãanÛ. Myslí...

Více