zápis ze správní rady č. 11/2014 golf club brno i

Komentáře

Transkript

zápis ze správní rady č. 11/2014 golf club brno i
GOLF CLUB BRNO
I_
•
—Jgolf club
brno,
Golfový areál KASKÁDA
Na Golfu č.p.1772
664 34 Kuřim
t+420 541 511 701
f +420 541 511 712
[email protected]
Bankovní spojení
CSOB
č.ú. 372567593/0300
IČ:
48513954
DIČ: CZ48513954
ZÁPIS ZE SPRÁVNÍ RADY Č. 11/2014
GOLF CLUB BRNO
Datum a místo konání:
Začátek SR:
24.11.2014, Golfový areál Kaskáda, Jinačovice
16:00 hodin
Přítomni: p. T. Večeřa, p. R. Pros, p. P. Konečný, p. J. Vokřál, p. L. Fabik, p. J. Werner
Omluveni: p. V. Plašil, pí K. Veselá
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
Schválení zápisu z předchozí SR
Clenské příspěvky na rok 2015
Kontrola úkolů
Aktuality různé
—
Ad 1) Schválení zápisu z předchozí SR
SR schválila zápis č.10 ze zasedání SR, konaném dne 20.10.2014.
Ad 2) Členské příspěvky na rok 2015
Vzhledem k probíhajícím jednání o reciprocitách se otázka členských příspěvků pro příští sezonu odkládá na příští jednání
SR. Prezident klubu však doporučil, aby výše poplatků v příštím roce byla stejná jako v letošním roce a případné
zvýhodněné reciprocity byly zahrnuty do ceny karty Kaskád‘an.
Ad 3) Kontrola úkolů
ÚKOL 1/10: vymezení konkrétních podmínek zvýhodnění členů klubu ve smlouvě mezi GB a GCB trvá
Z: V. Plašil
T: 8.12.2014
-
ÚKOL 2/10: zpracovat pokyn pro účetní oddělení GB ohledně proplácení poplatků od trenérů splněno
Z: J. Vokřál
T: 24.10.2014
-
ÚKOL 3/10: zpracovat přehled počtu hráčů na klubových turnajích v roce 2014 splněno
Z: P. Vávrů
T: 24.11.2014
P. Vávrů předložil přehled počtu hráčů na klubových turnajích v letošní sezoně. Výsledky účasti na turnajích jsou
uspokojivé, pouze v případě Family Cupu by se mělo věnovat více pozornosti propagaci turnaje a turnaj bude rovnou
přejmenován na Family8Friends Cup. Závěrečný turnaj Husa Cup se uskuteční pouze v případě příznivého počasí a
dostatečného zájmu hráčů. Všechny velké turnaje by měly mít canon start, aby vyhlášení výsledků proběhlo společně.
Turnaj O Presidentský pohár bude mít také canon start s limitem 92-96 hráčů a s možným vymezením podmínek účasti.
-
ÚKOL 1/11: zpracovat propozice klubových turnajů pro rok 2015 včetně rozdělení na „malé“ a „velké“ turnaje
Z: P. Vávrů
T: 8.12.2014
ÚKOL 5/10: možnosti pojištění členů SR splněno
Z: P. Konečný, L. Fabík
T: 24.11.2014
-
iČ: 485 13 954, občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod č.j.: VS/1-21459/93R.
Www goifbrno cz
GoLfový areáL KASKÁDA
Na Golfu č.p.1772
664 34 Kuřim
t +420 541 511 701
f +420 541 511 712
[email protected]
GOLF CLUB BRNO
I
:
Bankovní spojení
CSOB
č.ú. 372567593/0300
IČ: 48513954
DIČ: CZ48513954
Pan Konečný předložil návrh pojištěni podnikatele a právnických osob od České pojišťovny ve variantách s limitem
pojistného plnění 10 a 15 mil. Kč.
Pan Fabík předložil návrh vypracovaný společností MARSH na pojištění odpovědnosti managementu (DScO) s různými
limity pojistného plnění.
K oběma nabídkám byly vzneseny dotazy od přítomných členů, a proto bylo rozhodnuto o přizvání zástupců Čp a MARSH
k prezentaci nabízených pojištění.
S ohledem na blížící se vánoční svátky je možné dohodnout případně tenTlín prezentace i na začátek příštího roku.
ÚKOL 2/11: dohodnout prezentaci předložených návrhů pojištění odpovědnosti
Z: P. Konečný, L. Fabík
T: do koiice února 2015
ÚKOL 6/10: zjistit, zda je klub registrován u úřadu na ochranu osobních údajů splněno
Z: P. Vávrů
T: 24.11.2014
Klub zjišt‘uje u svých členů pro potřeby zápisu na server ČGF rodné číslo, se kterým již dále jinak nepracuje. Není proto
nutná v takovém případě registrace u UOOU (v případě jednotlivých klubů), ČGF registrována je.
-
ÚKOL 7/10: zpracování Statutu reprezentace GCB na rok 2015 trvá
Z: K. Veselá, J. Vokřál
T: 8.12.2014
Pro nepřítomnost kapitána klubové reprezentace bylo představení Statutu reprezentace GCB 2015 přesunuto na příští
zasedání SR.
-
ÚKOL 8/10: vytvoření kampaně pro zrychlení hry trvá
Z: P. Vávrů, M. Vlček, maršálové GCB
T: 28.2.2014
-
Ad 4) Aktuality
•
•
—
různé
SR schválila převody členství
Převádějící
Böhmová Jana (Böhm Tomáš) 025-1918
025-2314
Voznica Petr
Nabyvatel
Bedáň Jan
Pospíšil Karel
SR schválila transformace členství
025-1796
Nakládal Jiří
025-162 1
Olivová Michaela
student-osobní (bezplatně dle Statutu 2.4)
přidružené-osobní (rok vstupu 2007— doplatek 20000 Kč)
STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY K DATU SR 24.11.2014 je 1 268 členů.
Různé:
•
Pan Večeřa informoval přítomné o slavnostní večeři po příštím zasedání SR 8.12., na kterou budou pozváni i
zástupci kraje, města, COV, CGF, PGAC a další osobnosti u příležitosti založení střediska vrcholového golfu na
Kaskádě.
•
Vzhledem k fungování střediska vrcholového golfu na stejném principu jako Školní oddíl Kuřim bude nutné
dopracovat do Statutu klubu odstavec o SVG v případě, že bude součástí klubu.
•
Pan Vávrů informoval o nabídce od pana Vrbického na dodání programu pro správu klubové databáze včetně
registrace poplatků, zpracování některých typů turnajů, pozvánek na turnaje apod. Pořizovací cena programu je
nulová, platí se pouze měsíční poplatek za užívání.
iČ: 485 13 954, občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod č.j.: vs/1-21459/93R.
Www go[fbrno
GOLF CLUB BRNO
Golfový areáL KASKÁDA
Na GoLfu Č. p. 1772
664 34 Kuřim
t+420 541 511 701
f +420 541 511 712
[email protected]
Bankovní spojení
ČSOB
č.ú. 372567593/0300
iČ: 48513954
DIČ: CZ48513954
ÚKOL 3/11: zjistit možné konkurenční nabídky jiných programů pro správu klubu, včetně jejich užití
v klubech
Z: P. Vávrů
T: 8.12.2014
Další jednání SR se uskuteční 8.12. od 16 hodin.
Zápis ze zasedání SR konané dne 24.11.2014 byl SR schválen dne
Zapsal: Petr Vávrů
Podepsal: Tomáš Večeřa, prezident klubu
J
2014.
k
iČ: 485 13 954, občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod čj.: VS/1-21459/93R.
Www go[fbrno

Podobné dokumenty