Informace o produktu

Komentáře

Transkript

Informace o produktu
NEOPOST
DYNAMICKÁ VÁHA
Jedineãn˘ systém umoÏÀující zpracování obálek
rÛzn˘ch velikostí i hmotností v jedné operaci.
Není tfieba váÏit zvlá‰È kaÏdou zásilku nebo dopisy pfied frankováním tfiídit. Dynamická váha, která je napojená
mezi automatick˘ podavaã a frankovací stroj, umoÏÀuje on-line váÏení a frankování zásilek bez zásahu obsluhy.
Dynamickou váhu lze pfiipojit k frankovacím strojÛm Neopost IJ 65/75/85 a v˘raznû tak zrychlit zpracování
po‰ty.
Jedná se o vysoce v˘konn˘ systém umoÏÀující zpracovat aÏ 125 obálek za minutu. Váha pojme v‰echny zásilky do
1 kg váhy a 12 mm tlou‰Èky.
Jednoduché ovládání prostfiednictvím displeje frankovacího stroje.
Ve‰keré informace k na‰í nabídce vám rádi poskytneme na infolince 844 844 816 ,
na internetové adrese www.evrofin.cz nebo pfiímo na na‰ich kontaktních adresách:
EVROFIN Int. spol. s r. o., Sienkiewiczova 2, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 475 622 064, 475 622 081, fax: 475 622 064, e-mail: [email protected]
EVROFIN Int. spol. s r. o., Nad Kazankou 57, 171 00 Praha 7 - Troja
tel.: 286 590 160, 286 590 170, fax: 286 590 161, e-mail: [email protected]
EVROFIN Int. spol. s r. o., Horská 42, 616 00 Brno
tel.: 549 213 721, fax: 549 259 224, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Informace o produktu

Informace o produktu S vyuÏitím diferenciální váhy není nutné pfied frankováním tfiídit dopisy – stoh dopisÛ se poloÏí na váhu a s postupn˘m odebíráním obálek se automaticky vypoãítá správná sazba, kterou stroj obálku ...

Více

Informace o produktu

Informace o produktu operace. Stroj sám nastaví nejlep‰í moÏn˘ sklad a formát obálky a zbaví vás tak nutnosti tfiídit dokumenty pfied vloÏením do podavaãÛ.

Více

NASHUATEC bez cen - slagorsky.prodejce.cz

NASHUATEC bez cen - slagorsky.prodejce.cz Nashuatec v‰ak nejsou jen ‰piãková zafiízení vytrÏená ze souvislosti – Nashuatec pfiedstavuje fie‰ení celého procesu v kontextu Va‰ich nárokÛ.

Více

OMS-500 VýKONNý SOFTWARE PRO SPRÁVU

OMS-500 VýKONNý SOFTWARE PRO SPRÁVU Ať už provozujete malou společnost nebo zaměstnáváte tisíce lidí po celém světě, je nutné rychlé řešení, které šetří čas a peníze a zároveň vám pomáhá maximálně využít všechny obchodní příležitosti.

Více

EVROFIN IJ25.QxM

EVROFIN IJ25.QxM Díky vysoké flexibilitû vyuÏití obálkovacího stroje SI-30 mÛÏete zpracovávat dokumenty a obálky rÛzn˘ch formátÛ. Jednoduché zpracování dokumentÛ vás bude inspirovat k vym˘‰lení rÛzn˘ch mailingÛ a m...

Více

EVROFIN IJ25.QxM

EVROFIN IJ25.QxM úlohu. Staãí, kdyÏ vloÏíte dokumenty a obálky do podavaãÛ a stroj sám na základû detekce vloÏen˘ch dokumentÛ nastaví funkci a zpracuje je. S tímto strojem mÛÏe pracovat skuteãnû kaÏd˘. Rychlost zpr...

Více

výplatního stroje

výplatního stroje Chcete–li za vaše poštovní zásilky platit pomocí výplatního stroje, máte možnost uzavřít s Českou poštou, s.p. dohodu o používání výplatních strojů. Kromě efektivního podání zásilek, které spočívá ...

Více

EIZO FlexScan L985EX

EIZO FlexScan L985EX s podstavcem: 472 x 459-541 x 208,5 mm bez podstavce: 472 x 373 x 69 mm s podstavcem: 10,2 kg bez podstavce: 7 kg TÜV/GS;CB, CE Markt, ISO 13406-2, MPR III, TCO 99, EPA Energy Star

Více

MSE: Více než originál

MSE: Více než originál z folie chránících před vlhkostí a světlem, které se potom vkládají do snadno otevíratelné krabice s barevným litografickým potiskem. Na přání se v reálném čase vyrábějí pěnové koncové kryty. Ty vz...

Více