Zápis - Telč

Komentáře

Transkript

Zápis - Telč
Zápis
z 46. schůze rady města, v Telči dne 27.09.2004
Přítomni: členové rady města
Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Hana Müllerová, Bohumil Norek, RNDr. Miloš Vystrčil (body 219)
1)
Schválení programu schůze
Z programu schůze byl stažen bod 3) Předělení náhradního bytu p. Jitce Kovářové, trv. bytem Hradecká 6, Telč
(bude zařazen na 47 schůzi RM).
Hlasování: 4 pro
2)
Instalace dopravního zrcadla na výjezdu z ulice Srázná
Předkladatel: Ing. Bohumil Tripal, vedoucí odboru rozvoje a územního plánvání
B. Norek – navrhl, aby do konce roku byly shromážděny požadavky na podobná dopravní řešení a pak projednat
v pracovní skupině pro dopravu. Opatření, které pracovní skupina doporučí realizovat, zahrnout do návrhu
rozpočtu
Závěr z rozpravy:
V souladu s připomínkou radního B. Norka, vedoucího pracovní skupiny pro dopravu (viz výše).
Úkol: Bohumil Tripal - T/30.11. – shromáždit podněty pro dopravní opatření (např. zrcadlo Srázná/9. května) a
předat je B. Norkovi, vedoucímu pracovní skupiny pro dopravu k vyhodnocení dtto OD.
Úkol: Libor Blabla - T/30.11. – shromáždit podněty pro dopravní opatření (např. zrcadlo Srázná/9. května) a
předat je B. Norkovi, vedoucímu pracovní skupiny pro dopravu k vyhodnocení dtto ORÚP.
3)
Přidělení náhradního bytu p. Jitce Kovářové, trvale bytem Hradecká 6, Telč
Předkladatel: Ing. Bohumil Tripal - vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
Odloženo, přeloženo na RM 47.
Úkol: Jana Matoušková - T/6.10. – vypracovat právní rozbor odůvodňující přidělení bytu pí Kovářové dle
dispozic starosty města v úkolníku RS.
4)
Přidělení náhradních bytů nájemníkům domu čp. 6 a 7, Hradecká ulice, Telč
Předkladatel: Ing. Bohumil Tripal, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
starosta – informoval o ukončení stavby, předání bytů a dnu otevřených dveří na stavbě vč. aktuální informace o
jednání s Katastrálním úřadem Telč o vložení smlouvy na prodej čp. 6, 7 Hradecká do katastru nemovitostí – je
předpoklad, že bude ještě dnes, v pondělí 27. 9.
Úkol: Bohumil Tripal - T/31.12. – adm. nájemních smluv ad. na náhradní byty nájemníků Hradecká čp. 6, 7 dle
469-4/46/2004.
UR 469-4/46/2004
Rada města schválila přidělení náhradních bytů nájemníkům domu čp. 6 a 7 na Hradecké ul. v Telči následovně:
blok A, Radkovská ul., č. bytu 1 - Červenka Roman a Anna
blok A, Radkovská ul., č. bytu 2 - Suchý Lubomír a Marie
blok A, Radkovská ul., č. bytu 3 - Vejmělková Vlasta
blok A, Radkovská ul., č. bytu 4 - Gabrielová Drahomíra a Josef
blok A, Radkovská ul., č. bytu 5 - Terber Pavel
blok A, Radkovská ul., č. bytu 6 - Michl Adolf a Jana
blok A, Radkovská ul., č. bytu 7 - Barčík Josef a Martin
blok A, Radkovská ul., č. bytu 8 - Kovář Michal a Hana
blok A, Radkovská ul., č. bytu 9 - Hrochová Božena
blok A, Radkovská ul., č. bytu 10 - Křížek Josef
blok A, Radkovská ul., č. bytu 12 - Šamalíková Eliška
blok A, Radkovská ul., č. bytu 13 - Holý Petr
blok A, Radkovská ul., č. bytu 14 - Hes Jaroslav
Radkovská 214, č. bytu 2 - Tomášová Vlasta
9. května 15, č. bytu 2 - Hejl Bohumír
Slavatovská 297, č. bytu 9 - Tarasov Alexandr
Slavatovská 297, č. bytu 11 - Rybárová Edita
Slavatovská 297, č. bytu 12 - Fortelná Marie
Slavatovská 297, č. bytu 15 - Nechvátal Richard
Hlasování: 5 pro
5)
Rozpočtová opatření - III/IV 2004
Předkladatel: Ing. Komůrková Lenka
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.10. – adm. rozpočtových opatření dle 470-5/46/2004.
UR 470-5/46/2004
Rada města schválila rozpočtová opatření v příjmové a výdajové části rozpočtu na rok 2004 dle přílohy podání
5/46.
Hlasování: 5 pro
6)
Rozpočtové opatření - oprava zimního stadionu
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková
L. Komůrková – vysvětlila důvody které vedou k předložení podání – soulad s administrativou grantového
programu kraje Vysočina
starosta – potvrdil výklad Ing. Komůrkové
Úkol: Lenka Komůrková - T/ZM 13 – podání dle 471-6/46/2004 – rozpočtové opatření ZS.
UR 471-6/46/2004
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 400 tis Kč na dofinancování
projektu "Zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu - I. etapa" (rekonstrukce zimního stadionu v
Telči).
Hlasování: 5 pro
7)
Oblastní charita Jihlava - žádost o dotaci
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková
Přítomni: Bc. Martin Herzán (ředitel Oblastní charity Jihlava), Petr Šíma (ekonom OCHJ), Irena Pejšová (DPS
Telč)
M. Herzán – vysvětlil důvody žádosti o navýšení dotace. Dochází ke změně financování Charity, pokles zdrojů
od MPSV
P. Šíma – rozvedl odůvodnění ředitele Herzána
starosta – připomínka, dotaz na hledání vnitřních úspor, především ve správě organizace
místostarostka – dotaz zda Charita upravila sazby za úkony pečovatelské služby, v porovnání s jinými
poskytovateli jsou sazby Charity nízké
I. Pejšová – zatím ne, připravuje se k 1. lednu 2005
M. Vystrčil – dotaz na počet klientů
I. Pejšová – 155, náklad na klienta 15 tis. Kč
M. Vystrčil – kolik obyvatel DPS užívá služby pečovatelské služby?
I. Pejšová – z 37 bydlících jich 8 služby nevyužívá
tajemník – informoval o výsledku prověření požadavku na zařazení podmínky o užívání úkonů pečovatelské
služby pro nové obyvatele DPS – viz úkol 5/44/2004. Uvedl příklady řešení města Jihlavy – byty v DPS jsou
přidělovány občanům Jihlavy, kteří mají zaveden nejméně 1 úkon pečovatelské služby. I tam se stává, že
obyvatel DPS později úkony PS z různých důvodů neodebírá. V Jihlavě řeší pohovorem s obyvatelem DPS, ale
odebírání úkonů pečovatelské služby nelze nařídit ani neodebírání sankcionovat
M. Vystrčil – je nutné, aby napříště bylo při přidělování bytů v DPS zohledněno, zda žadatel je uživatelem úkonů
pečovatelské služby, případně počítá s jejich odebíráním v situaci, kdy mu bude byt v DPS přidělen (ne telčští
žadatelé)
Úkol: Lenka Komůrková - T/20.10. – adm. rozpočtové opatření dle 472-7/46/2004 vč. písemného vyrozumění
žadatele – dotace Charitě Jihlava.
Úkol: Věra Zimová - T/trvale – při posuzování žádostí o byt v DPS zjistit, zda žadatel je klientem pečovatelské
služby (v Telči, příp. v místě trv. bydliště), projednat odebírání nejméně jednoho úkonu pečovatelské služby v
případě, že žadateli bude byt v DPS přidělen.
Úkol: Bohumil Tripal - T/trvale – při zpracování podání s návrhy na přidělení bytu v DPS vždy uvádět u
jednotlivých žadatelů info, zda jsou klienty pečovatelské služby (v Telči, příp. v místě trv. bydliště), či je s nimi
projednán závazek odebírání nejméně jednoho úkonu pečovatelské služby v případě, že jim bude byt v DPS
přidělen.
UR 472-7/46/2004
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 100 tis. Kč z § 6409, pol. 5901/§ 4314, pol. 5229 Oblastní
charitě Jihlava.
Hlasování: 5 pro
8)
Převod nemovitostí čp. 230 Radkovská v Telči (býv. Bioveta)
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková - ved. odb. FO
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.11. – adm. kupní smlouvy ad. na prodej býv. Biovety dle 473-8/46/2004.
Úkol: Bohumil Tripal - T/30.6.2006 (RM XX) – předložit radě města návrh řešení na zřízení sběrného místa
nebezpečných složek komunálního odpadu, náhradou za prostor v býv. Biovetě, příp. ve spolupráci s FO
(správou majetku) předložit návrh dohody na prodloužení smlouvy o výpůjčce uzavřené v říjnu 2004 mezi
Městem Telč a Opravnami Telč.
UR 473-8/46/2004
Rada města schválila podmínky prodeje čp. 230 na Radkovské ul. v Telči, a to smlouvu kupní a smlouvu o
zřízení věcného břemene a smlouvu o výpůjčce dle přílohy 8/46.
Hlasování: 5 pro
9)
Střední průmyslová škola textilní - žádost o finanční příspěvek
Předkladatel: Ing. Komůrková Lenka
starosta – jedná se o akci, která zviditelňuje město a přivádí do města další návštěvníky
Úkol: Lenka Komůrková - T/20.10. – adm. RO dle 474-9/46/2004, vč. informování žadatele. – příspěvek SPŠ JI –
Helenín.
UR 474-9/46/2004
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 3000 Kč, ve prospěch SPŠ Jihlava-Helenín z rezervy města (§
6409, pol. 5409/§ 6171, pol 5339) na podporu školní módní přehlídky na Státním zámku Telči.
Hlasování: 5 pro
10) Pronájem pozemku parc. č. 7368/1 v obci a k.ú. Telč
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.10. – adm. pronájem pozemku dle 475-10/46/2004 – J. Včelová ad. ve Štěpnici.
UR 475-10/46/2004
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 7368/1 v obci a k.ú. Telč paní Ing. Jarmile Včelové (Ladova 14,
586 01 Jihlava) a paní Mgr. Iloně Koláčkové (Gorkého 39, Brno) za podmínek dle textové části podání 10/46.
Hlasování: 5 pro
11) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 662 v k.ú. Studnice
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková
starosta – podání s předpokládaným návrhem prodeje pro RM 47 doplnit o stanovisko odboru rozvoje a osadního
výboru Studnice
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – zveřejnit záměr prodeje pozemku dle 476-11/46/2004 – Přibyl/Studnice.
Úkol: Lenka Komůrková - RM 47 – podání prodej pozemku dle 476-11/46/2004 – Přibyl/Studnice.
UR 476-11/46/2004
Rada města schválila záměr zveřejnění prodeje části pozemku parc. č. 662 v k. ú. Studnice.
Hlasování: 5 pro
12) Poptávkové řízení - pojišťovací makléř
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková
Byly otevřeny obálky s nabídkami na službu pojišťovacího makléře:
1. - Karel Křížek, Telč – elektronická nabídka mimo výzvu, resp. informace, že napříště tuto službu má zájem
zajišťovat
2. - Garant N, Vrchlického nábřeží 2, České Budějovice
3. - Stach, Kolovratská 2/11, Praha4. - ITEAD, a. s. Zelené předměstí, Pardubice
M. Vystrčil – nastínil další postup výběru pojišťovacího makléře
Úkol: Roman Fabeš - T/15.11. – ve spolupráci s vedoucí FO provést vyhodnocení nabídek na služby
pojišťovacího makléře, vč. získání referencí. Poté RM.
13) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 6028/2 v obci a k.ú. Telč
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru
L. Komůrková – předmětný pozemek byl před časem využíván jako zahrádka jiným nájemcem bytového domu
Třebíčská 302, tento nájemní vztah byl ze strany nájemce ukončen
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – zveřejnit záměr pronájmu pozemku dle 477-13/46/2004 –
Čermák/Třebíčská.
Úkol: Lenka Komůrková - RM 48 – pronájem pozemku dle 477-13/46/2004 – Čermák/Třebíčská.
UR 477-13/46/2004
Rada města schválila zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č. 6028/2 o výměře 120 m2 v obci a k. ú. Telč.
Hlasování: 5 pro
14) ČVUT Praha - žádost o darování pozemku parc.č. 13 v obci a k.ú. Telč
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková
starosta – informoval o konzultaci navrhovaného řešení s radním Josefem Plucarem. Zamýšlený převod pozemku
není v rozporu se zájmy pracoviště Masarykovy univerzity v Telči
Úkol: Lenka Komůrková - ZM 13 – podání dar pozemku dle 478-14/46/2004 – zahrada čp. 3/ČVUT.
UR 478-14/46/2004
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darování pozemku parc. č. 13 o výměře 703 m2 v obci a k.
ú. Telč ČVUT Praha.
Hlasování: 5 pro
15) Likvidace PBH Telč - nabídka na odkoupení pozemků
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - ZM 13 – podání koupě pozemku dle 479-15/46/2004 – cesta u Laurovy cihelny/PBH.
UR 479-15/46/2004
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 7286/2 o výměře 615 m2 v
obci a k. ú. Telč od České republiky - PBH Telč, zastoupené likvidátorem panem Ing. Alešem Uhlířem, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 20.000 Kč.
Hlasování: 15 pro
16) Název nové ulice - sídliště Radkovská
Předkladatel: H. Mullerová, místostarostka
Po obsáhlé rozpravě RM rozhodla, že navrhne ZM pojmenovat novou ulici vzniklou rozšířením sídliště v ulici
Radkovská „ U Háje“.
Úkol: Hana Müllerová - ZM 13 – podání dle 480-16/46/2004 – název ulice U Háje.
UR 480-16/46/2004
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby v souladu s odst. 2u) §84 zák. č.128/2000 Sb., o obcích v
platném znění, pojmenovalo novou ulici vzniklou výstavbou 54 bj. na Starém Městě "U Háje".
Hlasování: 5 pro
17) Zveřejnění usnesení RM na www stránkách města, příp. úřední desce MěÚ
Předkladatel: O. Zadražil, taj. MěÚ
tajemník – vysvětlil důvody anonymizování zveřejňovaných dokumentů RM a ZM v závislosti na platnou právní
úpravu zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
starosta – uvedl příklad, kdy obec byla za porušení zákona Úřadem na ochranu osobních údajů pokutována
Úkol: Oldřich Zadražil - T/ihned, od schůze RM46 zajistit zveřejnění usnesení RM dle 481-17/46/2004 na úřední
desce.
Úkol: Oldřich Zadražil - T/30.11., zajistit zveřejnění usnesení RM na www stránkách města.
UR 481-17/46/2004
RM rozhodla, že usnesení RM budou ve volebním období 2002 - 2006 ve zveřejnitelné úpravě uváděna na www
stránkách města a na úřední desce MěÚ.
Hlasování: 5 pro
18) Rozprava členů rady města
starosta – informace k převodu čp. 6, 7 v Hradecké ulici. Ministerstvo kultury uvolní finanční prostředky ihned
poté, co bude tato nemovitost vložena do katastru nemovitostí na list vlastnictví MKČR. Bude vyřešeno do
konce tohoto týdne
-informace o služební cestě na setkání představitelů měst Světového kulturního dědictví (OWHC) v Budapešti.
Považuje za velmi přínosné, OWHC bude prezentovat své členy na vlastních www stránkách, které mají
mimořádně vysokou návštěvnost z celého světa. Je reálná možnost, aby se setkání představitelů OWHC
prostřední a východní Evropu konalo v roce 2006 v Telči. Byl by to významný počin pro propagaci města
-na příští radě města přednese návrh řešení vozového parku MěÚ, poté co Policie ČR odloží pátrání po
odcizeném automobilu Škoda Fabia. Bude navrhovat nákup jednoho vozu Fabia, bezpodmínečně nutné pro
zabezpečení chodu úřadu a činnosti samosprávy
místostarostka – v městské knihovně byla zkušebně zprovozněna automatizace výpůjčního systému (do konce
roku rozběh obou systémů). Výrazně se zvýší komfort čtenářů při vypůjčování,příp. rezervaci a objednávání
knih. Doporučila, aby se rada města s novým výpůjčním systémem seznámila-informovala o zahájení
akademického roku na pracovišti Masarykovy univerzity v sobotu 2. října
- kladně zhodnotila činnost odboru kultury a dalších kooperujících pracovišť v září, kdy se konala řada
kulturních a společenských akcí. Daří se tak záměr vytvářet podmínky pro prodlužování turistické sezóny
B. Norek – upozornil na kritickou dopravní situaci na průtahu silnice I. třídy č. 23 ve městě. Částečně je
způsobeno objížďkami v důsledku oprav některých komunikací. Je nutné zvýšit úsilí o řešení silničního obchvatu
starosta – vzhledem k negativnímu stanovisku Ředitelství silnic a dálnic ke změně č. 2 ÚP města (jižní varianta
silničního obchvatu) připravuje jednání s ministrem dopravy v této věci
B. Norek – dotaz na průběh rekonstrukce plochy zimního stadionu. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhá
částečně z finančních prostředků města, měla by mít rada města více informací o jejím průběhu
starosta – průběžně sleduje. Investorem je Sportovní klub Telč, bude věci prospěšné, pokud se o průběh
rekonstrukce budou aktivně zajímat i další členové RM příp. ZM, především ti, kteří k tomu mají odbornou
kvalifikaci
19) Závěr
Schůzi rady města ukončil starosta města v 19 hodin s připomínkou 47. schůze RM ve středu 13. 10. a zasedání
ZM v pondělí 18. 10.
Přítomni: Ing. B. Tripal (2-6), Ing. L. Komůrková, O. Zadražil
Zapsal: O. Zadražil, 15,00 – 19,00 hod.
Mgr. Roman Fabeš
starosta města
Hana Mullerová
místostarostka města

Podobné dokumenty

90 let.indd

90 let.indd Jedním z významných spolků je místní organizace Klubu českých turistů. Tak, jako podobná sportovní a společenská hnutí, prošel za devadesát let své činnosti několika historickými obdobími. Nadšení ...

Více

Kulturní akce a výstavy 2016

Kulturní akce a výstavy 2016 Jak je Vesmír veliký a jak je starý? Tyto na první pohled jednoduché otázky byly dlouhou historii otázkami pouze pro filozofy a teoretické fyziky, kde jedna druhé velmi často odporovaly. Naštěstí s...

Více

Priloha 1 SoD Technicke zadani_K7

Priloha 1 SoD Technicke zadani_K7 - Vedení stavebního deníku, činnost respektive vytvoření podmínek k výkonu odborných dozorů podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního z...

Více

AČPM 2011 - Asociace českých pojišťovacích makléřů

AČPM 2011 - Asociace českých pojišťovacích makléřů zcela pozastavit do  doby, než bude uzavřena související debata na  evropské úrovni, neboť právě počátkem července 2012 publikovala EK dlouho očekávaný text IMD II. Novela zákona č. 38 byla nicméně...

Více

RTS 02 2014

RTS 02 2014  snímky nám budou doručeny elektronickou formou na adresu [email protected] nejpozději do 31. 7. 2014. Z  dosavadních zkušeností doporučujeme, abyste věnovali pozornost tomu, aby fotografie byly...

Více