Zpravoaj č. 4-2013

Komentáře

Transkript

Zpravoaj č. 4-2013
Duben 2013
Moto:
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Tato pranostika se mi zdála příhodnou pro letošní velikonoční svátky. Salaše a košáry
beskydských bačů zavály zámětě. Ovčáci budou své tak potřebné hole, díky nezřízené
konzumaci alkoholu, hledat jen stěží.
Toť ňa při pondělku na jarmarku v rožnovském skanzénu zastavil bača Juráš. Prý, že
jich to na salašu s Ondrášem, zamétlo snihem aj ze psem Pajtášem. Aj čérným čápom na
Trojačce zafujaly hnízda. Potém dvíhl ukazovák, významno sa zahleděl hore k nebesom
a praví: „A přeca sa pálí“.
Zasněžený Šmigrust není nic nového, ale pro nás je to výzva, se kterou přišla prověrka
připravenosti techniky a lidí. Projevily se potíže hlavně s nedostatkem místa pro
odklízení sněhu kolem místních komunikací a veřejných prostranství. Situaci ztěžují
opakovaně nedbale odstavené automobily zasahující do profilu komunikací. Odklízení
sněhu kolem kontejnerových hnízd ztěžují nevytříděné pytle s odpadem. Během noci byl
velmi náročně zprůchodněn chodník v celé obci, který byl v ranních hodinách během
dvou minut totálně zavalen velkými kvádry sněhu z hlavní silnice. Sněhová fréza na
našem traktorku upěchované bloky sněhu odstranit neumí, tak jsme museli nasadit
velký traktor, který tyto kvádry postupně a pracně odstraňoval, otočený kolmo k hlavní
silnici. Tato činnost je nejen velmi nebezpečná, ale i časově náročná. Za tuto dobu mohly
být zpřístupněny všechny, a to i ty nejméně významné komunikace. Spojil jsem se
s vedoucím údržby silnic v Novém Jičíně, který se omlouval za způsobenou situaci s tím,
že se to stane jen výjimečně, neboť jejich řidiči mají nařízeno, aby kolem chodníků
projížděli pomalu. Celou situaci prý vedoucí údržby disciplinárně vyřeší, což je nám …
Vzápětí se ohlásil starosta Lichnova, který mě žádal o výpomoc při uvolnění chodníků,
které jim silničáři bezohledně zavalili a oni mají pouze ruční sněhové frézy. Co k tomu
říct, myslím, že nic.
Domnívám se, že každá podobná mimořádná situace vyžaduje od všech zúčastněných
velkou míru ohleduplnosti a vzájemnou toleranci. Telefonické noční slovní napadání,
výtky na téma bezcharakternost a připomínky typu : kam jdou naše daně, jsou
neoprávněné, ale i zbytečné. Postup prohrnování místních komunikací je určen podle
pořadí důležitosti přímo v pasportu místních komunikací. Nikdy jsem jej neobcházel a
nebudu tak činit, pokud nenastane závažná situace, která si to vyžádá. Údržbu
komunikací si osobně kontroluji a na příjmu jsem nepřetržitě. Naopak bych chtěl
poděkovat všem, kteří mě upozorní na nedostatky a přispějí svými náměty ke zlepšení
stavu věci. Uvedu příklad z nedávné doby : paní V. Růžičková mi oznámila, že po hlavní
silnici pobíhá zmateně kůň. Pro mnohé možná legrace nebo zpestření ponurého
dopoledne, ale ten kdo se na silnici střetl s jakoukoliv zvěří ví své. Celá akce tehdy
trvala dvanáct minut a kůň byl odchycen. Nebýt tohoto oznámení, kdoví jak
by tato záležitost dopadla. Teď už nám zbývá věřit, že tyto jarní sněhové
radovánky jsou poslední, ve zdraví je přečkat a počkat si až zaťuká. Kdo?
No přece JARO.
S pozdravem Jindra Zábranský -místostarosta
USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 05.03.2013
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
22/1
22/2
22/3
22/4
22/5
22/6
22/7
22/8
22/9
22/10
22/11
22/12
22/13
22/14
22/15
určuje ověřovatele zápisu ve složení : Ing. Lenka Zábranská, Jaroslav Kocián
schvaluje program 22. zasedání ZO dle návrhu předloženého místostarostou obce
volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zuzana Piteráková, Ludvík Matúš
bere na vědomí informaci místostarosty obce o činnosti orgánů obce
od 21. zasedání ZO (22.1.2013)
schvaluje smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s.r.o. na aktualizaci systému
PROMEBA v těchto činnostech: aktualizace map KN, aktualizace map ZE,
aktualizace místních názvů v prohlížeči GIS, vložení ortofotomapy 2012 do prohlížeče
GIS, vložení hlavního výkresu ÚZEMNĚ plánovací dokumentace do prohlížeče GIS a
zákaznická podpora operačních systémů
schvaluje sponzorskou smlouvu o poskytnutí sponzorského daru setkání cimbálových
kapel 3 zemí ( Polsko, SR, ČR ) ve výši 2.000,- Kč
schvaluje částku 18.000,- Kč Základní škole a Mateřské škole ve Veřovicích na realizaci
školení o ekologii a vlastní ekologické programy. Tato částka se poskytuje z finančních
prostředků obdržených firmou EKO - KOM a.s., jako odměnu obci za třídění odpadů.
schvaluje Stanovy občanského sdružení MAS Lašsko se sídlem Zauličí 155, 74266
Štramberk
schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2013 :
příjmy zvýšené o
4 137 020,- Kč
na
22 591 020,- Kč
výdaje zvýšené o
1 260 400,- Kč
na
19 594 400,- Kč
financování sníženo o
2 876 620,- Kč
na
2 996 620,- Kč
neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2153/12, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 37 m²
projednalo způsob organizace stravování důchodců ze školní jídelny
zamítlo výjimky povolování vjezdu na místní komunikaci do Padolí
schválilo cenovou nabídku na odběr dodávky plynu na období 1 roku s firmou
Energie2, a.s.
bere na vědomí informaci místostarosty obce o způsobu příjímání nových pracovníků
VPP pro rok 2013
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/200 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění
pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO a.s., se sídlem Životice u
Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ: 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon
všech práv akcionáře pana Ing. Jindru Zábranského, místostarostu obce, nar. …….. ,
bytem Veřovice č.p. …, 742 73. Delegace zástupce obce jakožto zástupce akcionáře, je
určena k výkonu všech práv akcionáře, jménem akcionáře na více valných hromadách
v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech
řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti
ASOMPO, a.s.
Tato delegace zaniká dne 31.12.2013 nebo odvoláním
zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeného v této větě. Zmocněnec je ve
smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších
předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
2
22/16
22/17
22/18
22/19
22/20
22/21
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing. Břetislavu Piterákovi,
starostovi obce, nar. ………, bytem Veřovice č. p. …, 742 73
povoluje provedení přípojky NN paní L.J., Školní č.p. …, 735 43
Albrechtice u Českého Těšína v krajnici obecní komunikace parc. č. 2142/2
v k.ú. Veřovice za předpokladu, že na trase přípojky bude možné napojit zařízení se
samostatným elektroměrem pro případné zřízení jednoho odběrného místa pro obec
Veřovice. Přípojka je povolena v souladu s předloženou projektovou dokumentací
přípojky NN, vyhotovenou panem Rostislavem Michnou.
bere na vědomí kolektivní žádost o rozšíření obecního veřejného osvětlení v horní části
obce Veřovice. Náklady na tuto akci budou zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2014.
schvaluje opravu střechy na staré budově ZŠ Veřovice v částce cca 2 000 000,- Kč
schvaluje provedení investiční akce na Zateplení základní školy Veřovice
ukládá místostarostovi obce požádat o odklad pro dodání podkladů pro poskytnutí
podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní
prostředí z prostředků SFŽP ČR, rozhodnutí č. 12121983-SFŽP na akci Zateplení
základní školy Veřovice, a to do 13.3.2013
ukládá místostarostovi obce oslovit firmy pro provedení výběrového řízení na akci
Zateplení základní školy, a to do 13.3.2013
Mgr. Renata Štěpánová
člen zastupitelstva
Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce
INFORMACE - o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
Obecní úřad Veřovice v souladu s ustanovením § 93, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,o
obcích ( obecní zřízení ), v platném znění informuje o konání 23. zasedání Zastupitelstva
obce Veřovice, svolaného místostarostou obce Ing. Jindrou Zábranským v souladu s § 91
odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání :
Termín konání :
Kulturní dům ve Veřovicích, přísálí
16.4.2013 od 17,00 hodin
Navržený program :
1) Zahájení, ověření schopnosti usnášet se
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu(§ 95 odst.1 zákona o obcích)
3) Schválení programu
4) Volba návrhové komise
5) Zpráva předsedy finančního výboru
6) Zpráva předsedy kontrolního výboru
7) Informace místostarosty obce o činnosti orgánů obce
8) Finanční záležitosti
9) Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2012
10) Výběrová řízení
11) Majetkoprávní záležitosti
12) Různé
13) Závěr
Ke každému projednávanému bodu bude otevřena rozprava a přijato usnesení. Změna
programu zasedání je vyhrazena. K účasti na 23. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
Vás, členy zastupitelstva obce a občany Veřovic, srdečně zvu.
Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce
3
ŽÁDOST K NASTÁVAJÍCÍM RODIČŮM
Z důvodu aktualizace evidence obyvatel u obecního úřadu a plánování vítání občánků
prosím všechny rodiče s trvalým pobytem v obci Veřovice, kterým se v roce 2013
narodilo, anebo kteří čekají narození dítěte, aby předložili na zdejší matrice
k nahlédnutí rodný list narozeného dítěte.
Děkuji za pochopení
Eva Bartoňová, matrikářka
POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2013
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Veřovice č. 2/2012 ze dne 16.10.2012 byla
stanovena pro rok 2013 sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 420,Kč/poplatník/rok.
Platbu můžete provést na Obecním úřadě Veřovice v úřední dny nebo převodem na účet
obce u České spořitelny, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm :
číslo účtu : 1760025379/0800, variabilní symboly :
a) trvale bydlící v obci v případě, že platí za všechny poplatníky trvale hlášené na daném čísle
popisném: variabilní symbol = 1340130 + číslo popisné
(např.: 1340130563)
b) trvale bydlící v obci v případě, že platí pouze za 1 poplatníka: variabilní symbol = rodné číslo
poplatníka
c) majitelé rekreačních objektů: variabilní symbol = 1340131 + číslo evidenční (např.:
1340131018)
Platbu proveďte nejpozději do 30. června 2013.
Připomínáme občanům, že dnem 31. března 2013 skončila splatnost
poplatku ze psa pro rok 2013. Vyzýváme proto ty občany, kteří
doposud poplatek ze psa uhradili, aby tak co nejdříve učinili a
vyhnuli se jeho navýšení . Děkujeme.
OZNÁMENÍ - svoz BRO
Vzhledem k tomu, že v letošním roce nelze předpokládat brzký nástup
vegetace, proběhne první svoz BRO – biologicko rozložitelného odpadu až po termínu
22.4. 2013.
4
Projekt Poznáváme lidské tělo
Po úspěšné podzimní akci „Učíme se navzájem o podzimu“ jsme se
opět s nadšením vrhly do dalšího společného projektu druhé a třetí
třídy, tentokrát na téma „Poznáváme lidské tělo“. Protože se toto
téma probírá v obou ročnících, rozhodly jsme se využít této
příležitosti k tomu, abychom podpořili spolupráci a dobré vztahy
mezi třídami.
Našemu projektu předcházela důkladná příprava v obou třídách – druháci se věnovali
základní stavbě lidského těla, třeťáci se seznamovali s lidským tělem podrobněji. V
úterý 27. ledna jsme se sešli v jedné třídě a naše společná práce mohla začít. Nejprve se
děti rozdělily do skupin tak, aby v každé skupině byly děti z druhé i třetí třídy. Poté
dostaly skupiny za úkol obkreslit na balicí papír dva své nejmenší členy. Na další práci
se každá skupina rozdělila na dvě menší. Úkolem totiž bylo vystříhat a dolepit do
jednoho z obrysů kosti a do druhého základní vnitřní orgány. Děti si práci samy
rozdělily a rozplánovaly a bylo vidět, že jim spolupráce nečiní žádné potíže. Kupodivu
žádná ze skupin nepotřebovala pomoc učitele – děti s velkou chutí využívaly vlastní i
půjčené encyklopedie. Po dvou vyučovacích hodinách bylo téměř hotovo. Děti odvedly
velký kus práce – kostry byly sestavené z kůstek vykreslených do nejmenších detailů,
vnitřní orgány pro názornost hrály všemi barvami a problém nebyl ani s jejich
správným umístěním. Nejzábavnější aktivitou bylo nepochybně měření délky střev,
které jsme znázorňovali pomocí krepového papíru. Vyrobené plakáty jsme v obou
třídách hned využili jako názornou výukovou pomůcku. Při našem druhém setkání
v únoru jsme se věnovali vnitřním orgánům a lidským smyslům. Znovu přišly na řadu
encyklopedie, v nouzi nejvyšší byla záchranou i učebnice. Získané informace děti ve
skupinách nejprve důkladně prodiskutovaly a vybíraly jen ty nejdůležitější, které pak
zapsaly přímo do výukových plakátů vytvořených při předchozí společné práci. Ačkoli
nám tato práce zabrala hodně času a sil, ta nejobtížnější část měla teprve přijít. Každá
skupina měla za úkol své dílo odprezentovat a seznámit ostatní spolužáky s tím, co mají
zapsáno. Náš společný projekt o lidském těle jsme představili i dětem v mateřské škole.
Nejprve jsme si připravili povídání o tom, jak projekt probíhal a jak jsme si rozdělili
práci v jednotlivých skupinách. Potom měl každý z nás připravené krátké povídání o
jednotlivých orgánech v lidském těle a o lidské kostře. Vysvětlili jsme předškolákům, k
čemu který orgán slouží a kde jej v těle najdou. Všechno jsme jim názorně ukázali na
našich vlastnoručně vyrobených výukových plakátech, které jsme jim ve školce nechali
jako dárek. Zodpověděli jsme na zvídavé otázky a nakonec jsme si společně s kamarády
ze školky zahráli pohybovou hru na poznávání částí lidského těla. Návštěva se nám
velmi líbila a doufáme, že předškolákům také.
Mgr. Pavla Besedová, Mgr. Ludmila Šírová
5
Okresní kola soutěží
15. února jsme na naší škole uspořádali školní kolo zeměpisné
olympiády. Zapojilo se do něj 49 žáků 2.stupně. Žáci soutěžili ve třech
kategoriích – v kategorii A šesťáci, v kategorii B sedmáci a v kategorii
C osmáci a deváťáci. Nejúspěšnější řešitele jsme navrhli do okresního
kola. Tam se vydali 14. března změřit si síly s vrstevníky z jiných škol
okresu Dominik Kocián z 9. třídy, Andrea Matúšová a Kamila
Sýkorová ze 7. třídy a Alžběta Macíčková z 6. třídy.
Soutěž měla tři části, práci s mapou, vědomostní test a praktickou část, která byla velmi
náročná. Nejlepšího umístění dosáhla Kamila Sýkorová, byla osmá, dosáhla pěkných
62,5 bodů, jen kousek za ní pak Andrea Matúšová, která získala 59,5 bodů.
Blahopřejeme.
Mgr. Božena Přikrylová
Za působivé vystoupení a reprezentaci školy v okresním kole recitační soutěže děkujeme
Marii Kašpárkové z 8. třídy a Tereze Knápkové ze 4. třídy.
Mgr. Martina Šlapalová
Přebor škol v běhu na lyžích
Ve čtvrtek 7.3.2013 se na Pustevnách uskutečnil 4. ročník přeboru
škol v běhu na lyžích klasickou technikou. Této akce se zúčastnilo
také 9 žáků naší školy. I přes horší kvalitu sněhu bylo počasí
příznivé. Po důkladném namazání lyží se žáci řadili na startovací
čáru, kde startovali ve dvojicích po 30 vteřinách. Velké úsilí a
snaha našich žáků se vyplatila a byla odměněna umístěním na
stupních vítězů. Celkem jsme si přivezli čtyři medaile. Zlatá
medaile pro Jakuba Sazovského - 3. třída (1 km v čase 10:28 min).
Stříbrná medaile pro Nikolu Novák - 1. třída (0,5 km v čase 02:27 min), Dalibora Pieše 3. třída (1 km v čase 10:47 min) a Jonáše Smetanu - 9. třída (3 km v čase 11:01 min).
Všem zúčastněným žákům gratulujeme k pěkným výsledkům a děkujeme také za snahu
a reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Střalková
Lyžařský výcvik 8. třídy
A byla neděle.
Nedočkaví osmáci a jejich rodiče už se hrnuli do budovy školy. Nesli
lyžařskou výbavu a obrovské batohy plné náhradních ponožek a
sladkostí. Ještě jednou se vyspí a bude to tady!
V pondělí usedáme do autobusu a vyrážíme směr Karolinka - Bzové!
Když jsme dorazili na místo, čekala na nás útulná lyžařská chata a krásná sjezdovka za
ní. Hned po příjezdu jsme se zabydleli a cítili se jako doma. I když někteří na lyžích stáli
poprvé, během týdne se jejich lyžování o moc zlepšilo a prudká sjezdovka jim nedělala
problémy. Počasí nám přálo, nohy nás bolely, modřiny přibývaly, ale dobrá nálada
zůstávala. Nikdo z nás celý týden nepomyslel ani jednou na domov. Všichni se skvěle
bavili a dokonce našli i nové kamarády.
6
Předposlední den patřil mistrům. Paní učitelky - Hana Bartoňová a Lenka Střalková připravily slalom na čas a už se jelo. Vítězové obdrželi diplom a čokoládu. Nikomu se
nechtělo domů, ale den odjezdu nastal. Loučení s chatou a novými kamarády proběhlo a
jeli jsme domů. Všichni zdraví, někteří trošku modří, ale se všemi končetinami.
Na závěr musím říct, že paní učitelky mají naše poděkování.
Tereza Veselková, 8. třída
Velikonoční dílna ve školní družině
Ve čtvrtek 21. března
jsme ve školní družině opět uspořádali
Velikonoční dílnu, která byla nejen příjemným posezením v předsváteční
atmosféře u dobré kávy, čaje či zákusku, ale rovněž příležitostí vyrobit si
velikonoční dekorace – proutěné klícky, košíčky z papíru, zdobené stuhy,
věnečky, zápichy a vyzkoušet různé techniky aranžování.
Pro rodiče to byla také skvělá možnost strávit chvíli se svými dětmi v této uspěchané
době. Šťastné obličeje dětí mluvily za vše. Příležitost dostali i naši páni kluci, kterým se
věnoval pan učitel Slávek Rusín. Učil je umění pletení pevných tatarů, aby svátky jara
došly naplnění a slečny kvetly jako ty kytičky.
Moc děkujeme těm, kteří přispěli na materiál či přinesli dětem sladkosti, moc si toho
vážíme. Naše díky samozřejmě patří všem, kteří za námi přišli a zpříjemnili tak sobě i
nám deštivé odpoledne.
Anna Šaňková a Marie Matúšová – vychovatelky ŠD
Další informace a zajímavosti můžete také sledovat na nových webových stránkách naší
školy. Za jejich současnou grafickou podobu, vytvoření a zprovoznění děkujeme panu
Jakubu Satkovi a jeho firmě Network24 .
Rubriky stránek budeme postupně aktualizovat a naplňovat.
Zpráva o činnosti MŠ za měsíc březen 2013
Dne 18.3.2013 navštívili mateřskou školu žáci 2. a 3. třídy základní školy se svými paní
učitelkami. Měli připravenou pro starší děti MŠ besedu na téma „Moje tělo“. Předvedli
dětem, co
v tomto svém projektu vytvořili a co se naučili. Vše doplnili obrázky a plakátem. Naše
děti si zopakovaly poznatky, které znaly už dříve , a zároveň se dověděly od školáků
mnoho dalších informací. Hned další den, 19.3.2013, navštívilo MŠ divadélko „Leonka“
s ekologicko – výchovným programem „Kouzelné zrcátko“. Děti sledovaly příběh o
Aničce, jak se polepšila. Program byl veselý, hravý, děti si povídaly, zacvičily a
zazpívaly s kytarou. V tomto měsíci jsme s dětmi hovořili na téma „ Vesmír“. Poznatky
jsme doplňovali četnými encyklopediemi, knihami, hledali v mapách a na globusech.
Děti si vyrobily svoji „Mapu světa“ a z nafukovacích míčů nazdobily „Planety“. Těmito
výrobky si vyzdobíme školku. V pondělí 25.3.2013 jsme s dětmi, jako již tradičně každý
rok , vynášeli „Mařenu“ a vítali jaro. Za zpěvu písně „Neseme Mařenu...“ a přednesu
říkadla „Zimo, zimo, táhni pryč...“ jsme Mařenu donesli k potoku. Potom byla Mařena
zapálena a hořící vhozena do vody. Neplavala však daleko a z toho jsme usoudili, že na
pěkné a teplé jaro si ještě nějaký den počkáme. Ve čtvrtek 28.3.2013 proběhla v
odpoledních hodinách v MŠ „Velikonoční dílna“. Už od rána probíhal den v radostné
atmosféře. S dětmi jsme připravili piškotové těsto a upekli beránka, potom ještě
7
připravili kynuté těsto na velikonoční jidáše. Odpoledne jsme společně s maminkami,
babičkami a tetami zdobili velikonoční věnce, pekli jidáše a vystřihovali z papíru
dekorace do oken. Malování vajíček zaujalo hlavně děvčata. Chtěli bychom touto cestou
velmi poděkovat paní Jeřábkové, která nás naučila plést z pedigu pěkné velikonoční
klícky. Rovněž děkujeme panu Sopuchovi, který donesl vrbové proutí a učil nás plést
tatary. Tato činnost zaujala zase hlavně chlapce.
Věra Popová
ČINNOST ZKO VEŘOVICE
Soutěž CVIČÁK ROKU 2012
Stejně jako loni, i letos jsme se přihlásili do soutěže pro
organizace zabývající se výcvikem psů. Anketa „cvičák
roku 2012“ probíhala současně s anketou „kynolog roku
2012“. Letos mněla soutěž nejen nový název, ale také
nová pravidla. Hlavním rozdílem bylo to, že soutěž
cvičák roku nebyla rozdělena do jednotlivých kategorií,
jako tomu bylo u žebříčku ZKO 2011, ale byla stanovena pouze jedna hlavní kategorie.
Celkem se do soutěže přihlásilo okolo 60 cvičáku - tedy nově, nejen základních
kynologických organizací, ale mohly se přihlásit i organizace neoficiální, nebo oblastní
skupiny agility apod., v případě že splňovaly stanovené podmínky. Z těchto přihlášených
cvičáků porota vybrala 25 nejlepších, a o tom, kdo zvítězí, už rozhodovala pouze
veřejnost hlasováním. Hlasování probíhalo od 1.3. do 17.3. a výsledky byly oficiálně
zveřejněny na slavnostním vyhlášení výsledků v Praze dne 23. března 2013. K našemu
velkému překvapení jsme se umístili s počtem 600 hlasů na 1. místě! Děkujeme všem,
kteří tuto anketu sledovali, podpořili nás hlasem a přispěli tak k obrovské radosti nás
všech.
Školení a zase školení
Zatímco v únoru absolvovali naši výcvikáři školení pro sportovní
výcvik psů, 2.3. vyrazili naši figuranti Pavel Škarpa a Petr Šťastný do
ZKO Suchdol n. Odrou na školení figurantů. V neděli 3.3. absolvovali
Květoslava Valušová a Pavel Škarpa rovněž v ZKO Suchdol n. Odrou
školení kladečů.
A aby toho školení nebylo málo, rozhodli jsme se, že proškolíme i naše členy. Seminář
zaměřený na sportovní výcvik psů se konal v neděli 17. března na našem cvičišti za
účasti 12 našich psovodů, kteří se aktivně zabývají sportovní kynologií. Školil nás
rozhodčí, pan Jiří Vychodil, kterému touto cestou děkujeme za jeho čas.
Kompletní výsledky zde:
http://www.ceskakynologie.cz/vysledky
Za ZKO Veřovice Anna Černochová
8
SETKÁNÍ SCHOL DĚKANÁTU NOVÝ JIČÍN A BÍLOVEC 9. 3. 2013
Výměna zkušeností, společné pěvecké setkání a inspirace, to byl hlavní důvod
uskutečnění prvního ročníku setkání schol, které proběhlo ve veřovském farním kostele,
Orlovně a ZŠ ve Veřovicích.
Přihlásilo se DESET SCHOL (dvě scholy z Nového Jičína, dětská schola ze Štramberka,
Queentet ze Studénky, Scholissimo z Lubiny, Kunínek z Kunína, mezifarnostní schola z
Bílovce, schola z Kopřivnice, Jeseník nad Odrou a okolí a domácí scholka z Veřovic). Na
jednom místě tedy rázem bylo 150 zpěváků.
Dopoledne se zvučilo a "workshopovalo" (pro zpěváčky bylo připraveno 9 workshopů,
kde mohli trávit čas, a to například tvořivý workshop, sebeobrana, zdobení perníčků
atd.) a od půl třetí se prostory kostela zaplnily libými tóny zpěvu, kytar, kláves, fléten,
bubínků i houslí.
Podpořit přišli jak místní tak přespolní a
cenu publika si odnesla domací veřovská
scholka. Na vše dohlížela odborným okem
porota, s kterou bylo možno konzultovat a
ta udělila cenu poroty Velké schole z
Nového Jičína.
Byl to krásný zážitek, který věříme, že si
získá tradici a setkávat a inspirovat se
budeme i za rok.
Velice všem děkujeme za podporu
organizátorskou a diváckou !
VELIKONOČNÍ WORKSHOP 17. 3. 2013
Z tvoření se stala tradice a z toho máme radost. V neděli 17. 3. se odpoledne kolem
tvořících stolů sešli malí, velcí, dospělí i ještě dospělejší …Mramorovala se vajíčka
(zejména děti si oblíbily tuto techniku), polystyrénová vajíčka se oblékala do látky (tzv.
patchworková vajíčka), pod rukama kvetly jarní dekorace, věnce, košíčky, pánům,
klukům a tatínků zase tatary i z jedenácti prutů. Šikovní a trpěliví zájemci vytvářeli
květinové papírové koule a na dalším tvořícím stanovišti byla možnost vytvořit si
srdíčko s jarní dekorací. Velice děkujeme těm, co usedli ke stolům a trpělivě předávali
své zkušenosti a také všem, kteří jste dorazili a vytvořili tak i přes stále mrazivé počasí
příjemnou jarní atmosféru.
Foto ze všech akcí najdete na www.orelverovice.cz
Zima nepolevuje, proto se přijďte zahřát do sauny,
kterou v orlovně roztápíme každou středu, pátek a neděli.
Zveme Vás také na pravidelnou dávku pohybu:
ZUMBA – pátek od 18: 00 hodin
BOSU – neděle od 19: 00 hodin
KRUHOVÝ TRÉNINK – středa od 18: 00 hodin
9
DESÁTÝ ROČNÍK
SILNIČNÍHO BĚHU
VEŘOVSKÁ DESÍTKA
13. 4. 2013
Přijměte pozvání na tradiční silniční běh
Veřovská desíka.
Každý si najde to své – pro maminky
a tatínky je připravena kategorie
„Běh s kočárky“,
pro školáky žákovské a dorostenecké kategorie,
pro sportovní nadšence trasy 2 a 3 km a hlavní závod na trase
Veřovice – Mořkov v délce 10 km.
Podrobné informace na www.orelverovice.cz
Přijďte běhat nebo fandit!
Těší se Orel jednota Veřovice
10
INFORMACE HZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Pozor na jarní práce ! Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči
mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci
s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů,
chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro
běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí
porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být
za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena
sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní
vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích
na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné
mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě
neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době,
kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude
pod neustálým dohledem. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět
spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.),
ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy
postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o
lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých
látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky
Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844, nebo ve
výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na
webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak
hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost
zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily
vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto
pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za
zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o
bezpečné pálení. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na
bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat
pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke
zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon
postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.
11
POZVÁNKA NA JARNÍ SETKÁNÍ
Klub důchodců, Obecní úřad a Kulturní zařízení ve Veřovicích
zvou všechny dříve narozené občany na tradiční
které proběhne
v pátek dne 12. dubna 2013 od 17,00 hodin
v Kulturním domě ve Veřovicích.
Zajištěn bude program, hudba i občerstvení.
Pořadatelé se teší na Vaši návštěvu
AFC Veřovice informuje:
7. ročník fotbalového turnaje přípravek VEŘOVICE CUP 2013.
V sobotu 16.3.2013 se v místní tělocvičně uskutečnil již 7. ročník turnaje přípravek
VEŘOVICE CUP 2013. Turnaje se zúčastnila 4 družstva, a to Lichnov , Vlčovice-Mniší ,
Frenštát p.R. a domácí Veřovice. Systém turnaje je takový, že družstva odehrají proti
každému soupeři vždy dvě utkání, výsledky se započítají do tabulky, ze které vyjde
vítěz.
V letošním roce bylo pořadí následující:
1.
2.
3.
4.
Vlčovice-Mniší
Frenštát p.R.
Veřovice
Lichnov
24:6
10:9
4:10
3:16
18 b
8b
3b
3b
Myslím si, že pořadí není až tak důležité, poněvadž všechna družstva byla oceněna poháry,
diplomy a balíčky se sladkostmi. Vítěz tradičně obdržel dort ve tvaru fotbalového hřiště a pro
ostatní byly taktéž přichystané rolády.
Na turnaji se tradičně vyhlašovaly tři individuální ceny a to cena o nejlepšího střelce, hráče a
brankáře. A právě tuto cenu o nejlepšího brankáře získal brankář Adam Hegar z družstva
Veřovic.
Závěrem bych chtěl poděkovat firmě Goldys, která připravila poháry pro družstva a pro
nejlepší oceněné hráče. Poděkování patří také paní Martině Mokré, která upekla překrásné
dorty a postarala se společně s paní Janou Popovou a Danielou Goldovou o přípravu občerstvení
nejen pro hráče, ale také pro početné fanoušky z řad rodičů. Nemalý dík patří hráčům z „A“
mužstva mužů Martinovi Černochovi a Honzovi Syptákovi, kteří působili jako rozhodčí.
AFC Veřovice
Marcel Fojtík
12
AFC VEŘOVICE
pořádá
nábor mladých fotbalistů a fotbalistek
Jsi holka nebo kluk? To je celkem fuk.
Je ti méně než 14 let?
Baví tě pohyb na čerstvém vzduchu?
Hraješ si rád v partě nebo v kolektivu?
Obejde se na chvíli bez tebe tvůj počítač?
Tak neváhej a přijď si s námi zahrát,
v pátek 5.4.2013 od 15 do 17 hodin
do tělocvičny ZŠ Veřovice.
Na účast všech zájemců ve sportovním oblečení se již nyní těší nejen
trenéři, ale i budoucí kamarádi.
Rodiče, přijďte doprovodit a povzbudit své ratolesti,
vždyť fotbal je zábava pro celou rodinu.
13
INZERCE – PRODEJ DŘÍVÍ
Prodej – palivové dříví listnaté tvrdé ( buk ),
štípané nařezané na :
- prostorové metry
- špalky – rovnané na prostorové metry ( 30, 40, 50 cm )
Dříví z jara 2012 – částečně proschlé, omezené množství
( do vyprodání zásob ).
Možnost dovozu odběrateli.
Kontakt : mobil - 603 315 738.
PLOTY, GARÁŽOVÁ VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY
Garážová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru. Dodáváme také
vstupní DVEŘE do účelových prostor. Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, Panely
svařované z ocel. prutů, lesnická, chovatelská pletiva.
THUJE NA ŽIVÝ PLOT
od 10 Kč/kus. Množstevní slevy.
Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky.
www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé ČR.
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
Chovejte KŘEPELKY: Líhně, klece, krmivo
www.KREPELKAJAPONSKA
14
KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků pouze z kvalitních materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, impregnace proti vodě, mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání, pískování a montáž písma (zlacení, stříbření, barvení)
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly
- zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma!
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let!!!
OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,tel.:777 223 171
e-mail: [email protected], IČ: 64973182
u objednávek do
30.4. žulový materiál za loňské ceny
a navíc 20% sleva na kamenické práce!!!
Hřbitovní 74a, Nový Jičín, tel. 605925932 Mlčoch L.
pevná linka 556709032 , www.tranas.wz.cz , E-mail :[email protected]
•
•
•
•
výroba pomníků, rámů, krycích desek dle přání a představ zákazníka, betonování
základů
sekání, barvení, stříbření a zlacení písma, rytí portrétů, řezání, leštění kamene
prodej náhrobních doplňků (svítidel, váz, křížků a pod.)
žulové parapety, schody, krby, pracovní kuchyňské desky, grilovací desky a další
práce
NA ZHOTOVENÍ POMNÍKU, RÁMU A KRYCÍCH DESEK SE NYNÍ POSKYTNE
JARNÍ SLEVA 20%
%
Navštivte naši provozovnu se zkušenými pracovníky a porovnejte ceny, kvalitu, sortiment zboží.
Kvalitní služby zde poskytujeme už více jak 35 let. Bezplatně poradíme přímo na hřbitově,
přijedeme dle domluvy kdykoliv i v sobotu a neděli,
15
HOSPŮDKA V ZATÁČCE
• Nově od 1. Května otevřeno i v pondělí a úterý (a to od 18,00 hod.) Přijďte uhasit
žízeň a pobavit se v příjemném prostředí.
• Možnost objednání sudů na vaše zahradní posezení (nejpozději každou středu, za
nákupní ceny + záloha na sud 1000 Kč, v nabídce je: 30L, 50L Radegats 10°, 15L, 30L,
50L Plzeň 12° a 15L, 30L Fénix 12°)
• NOVINKA !! Přijďte si pochutnat na tradiční Valašskou nebo Slovenskou pizzu.
• Za teplého počasí plánujeme víkendové akce, budou ohlášeny rozhlasem nebo
budou napsány na tabulích přímo u hospůdky.
Pozor :
Nově si můžete objednávat pizzu, popřípadně rezervace stolů na těchto
telefonních číslech: 728 563 862, 737 776 286
NABÍDKA BRIGÁDY
Nabízím brigádu v areálu koupaliště Mořkov :
- servírky, číšníky do bufetu a nebo do Podhorské chalupy v Mořkově
(podm. vyučen v oboru nebo praxe)
- kuchaře (podm. vyučen v oboru a praxe)
- správce areálu
- plavčíka
Dotazy Vám ráda zodpoví p. Skybová - provozovatelka areálu koupaliště Mořkov,
tel. 732 252 953
NABÍDKA ZÁJEZDU DO POLSKA
Klub důchodců Veřovice pořádá ve středu dne 24. dubna 2013 tradiční zájezd za
nákupy do Polského Těšína. Odjezd autobusu je v 5,45 hod. od Nákupního
střediska Veřovice směrem na dolní konce s obvyklými zastávkami. Návrat je týž
den asi ve 13,30 hodin. Přihlášky podejte do konce měsíce března paní Oldřišce
Šimkové – obchod Shopík v budově pošty.
16
Stavba
Tvárnice, cementy, betony, malty, lepidla, izolace, omítky, fasády, zateplení,
pěny, nářadí, pásky.
Dům
Obklady a dlažby, lepidla, spárovací hmoty, silikony, čističe, balkóny,
barvy, pásky, fólie, štětce.
Zahrada
Zámkové dlažby, ploty, zahradní architektura, krby, lavičky, obrubníky,
pytlované betony, hnojiva, mulčovací kůra, substráty, nářadí.
V budově Art Betonu (areál bývalého ZD Mořkov), Životice u Nového Jičína 108
tel: 556 857 079, mob: 605 703 497, 603 480 895, mail: [email protected]
17
18
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: ‘~
STACK:

Podobné dokumenty