Občanské sdružení na podporu dětí z DD

Komentáře

Transkript

Občanské sdružení na podporu dětí z DD
Občanské sdružení na podporu dětí z DD
Cíle:
•
organizace jednodenních i delších akcí pro děti z DD,
•
navázání osobních vztahů mezi dobrovolníky a dětmi z DD,
•
podpora dětí opouštějících DD,
•
podpora a propagace hostitelské péče,
•
budování a udržování stálého týmu dobrovolníků.
1) Organizace akcí
Dětské domovy se účastní mnoha akcí pořádaných speciálně pro ně a organizovaných buď jinými
domovy nebo některými dalšími organizacemi (olympiáda dětských domovů, beach-přehazovaná,
DD Cup, Tančím, abych žil, Pod křídly, atd.). Jedná se většinou o velké akce, kterých se účastní
více domovů (někdy až desítky). Cílem sdružení by mělo být pořádání malých akcí na míru
konkrétním dětem. Tyto akce můžou mít různou podobu:
•
odpolední návštěva několika dobrovolníků v domově spojená s vycházkou po městě,
•
půldenní až celodenní pěší výlet po blízkém okolí,
•
půldenní až celodenní výlet s přejezdem vlakem či autobusem (bazén, ZOO, hrad, zámek,
lyžování, atd.),
•
víkendová či vícedenní akce (cyklovýlet, puťák, hory, voda, horolezectví, atd.).
Těchto akcí by se účastnil větší počet dobrovolníků, než je obvyklé na akcích jiných organizací
(školní výlety, skaut, junák), a to tak, aby byl cca jeden dobrovolník na max. pět dětí. Vzhledem k
tomu, že není zcela dobré držet děti z DD stranou od většinové populace, do budoucna by se tyto
akce měly otevřít i dětem z fungujících rodin, nicméně akce by stále měly býti určeny především
pro děti z DD.
Akce by měly mít poznávací a zážitkový charakter. Měly by být také prvotní možností navázání
kontaktu mezi dětmi a dobrovolníky.
2) Navázání osobních vztahů
Děti v domovech jsou obklopeny zejména vychovatelkami (vychovatelé jsou vzácným zbožím),
které mají většinou 12hodinové směny, během nichž mají na starost 8 dětí. Vzhledem k tomuto
poměru dětí a dospělých nelze dětem vždy zařídit individuální program a řešit s každým zvlášť jeho
osobní problémy. Navíc děti často staví vychovatele do role svých nepřátel a dosti se před nimi
uzavírají.
Protože děti kolem sebe nemají většinou žádného dospělého, kterému by mohly důvěřovat, je třeba
jim někoho takového „nabídnout“. K navazování vztahů by mělo docházet spontánně zejména na
akcích pořádaných sdružením. Bylo by dobré, aby dobrovolník navázal blízký vztah s maximálně
dvěma dětmi, při větším počtu už se jeho síly zbytečně tříští a není již schopen se jim natolik
intenzivně věnovat.
Hlavním smyslem těchto vztahů je poskytnout dítěti pocit zázemí – vztah by měl být založen na
schopnosti dítě vyslechnout a na oboustranné důvěře. Dobrovolník by měl také pomáhat dítěti s
řešením osobních problémů, případně i s přípravou do školy (občasné doučování). Po prvním
sblížení se tento vztah může rozvíjet i telefonicky či prostřednictvím dopisů či internetu a
samozřejmě také během návštěv v domově a během akcí pořádaných sdružením. Návštěvy v
domově jsou možné buď hromadné (s vícero dobrovolníky), nebo individuální, ty je však
bezpodmínečně nutné si předem domluvit v domově (není možné se s dětmi stýkat za zády
domova) a zároveň je vhodné o tom informovat i sdružení. Za individuální návštěvy bývají děti
velmi vděčné.
Po právní stránce není možné, aby dobrovolník vzal dítě na výlet mimo obec, v němž se DD
nachází. Pokud by však o to stál, je možné zažádat o tzv. hostitelskou péči. Pak si může po souhlasu
příslušného odboru obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí místně příslušející trvalému
bydlišti dítěte vzít dítě na odpoledne i mimo obec, a dokonce je možné si dítě z domova „půjčit“ i
na více dní.
O hostitelské péči by se dalo uvažovat pouze v případě delšího vztahu mezi dobrovolníkem a
dítětem, a to pouze v případě, že tento vztah funguje bezproblémově. Při vyřizování péče bude
sdružení dobrovolníkovi nápomocno.
3) Podpora dětí odcházejících z DD
Pokud dítě opouštějící DD navázalo prostřednictvím sdružení vztah s nějakým dobrovolníkem, je
velice vhodné, aby tento dobrovolník vztah rozvíjel i po odchodu dítěte. Pokud dítě nemá navázaný
blízký vztah s žádaným dobrovolníkem, může mu vypomoci jiný dobrovolník, který na to má
kapacity.
Podpora dítěte opouštějícícho DD by neměla být založená na finanční pomoci. Protože s dětmi
během pobytu v domově nebývá pracováno příliš individuálně, chybí jim základní znalosti a
vědomosti týkající se praktického života. Existují sice různé organizace, které pořádají kurzy
zaměřené na děti těsně před odchodem z DD (Rozmarýna, Spolu dětem, atd.), nicméně těmito kurzy
neprojdou všechny děti a i při sebelepším kurzu několikahodinový výklad nenahradí víceletou
systematickou výchovu k samostatnosti.
Dítě po odchodu potřebuje pomoci s hledáním ubytování (první štaci většinou shánějí domovy, to je
však většinou pouze na rok), zaměstnání, vedením domácnosti a hlavně s hospodařením s penězi.
Děti většinou odcházejí s finanční částkou v řádu desítek tisíc, často se však stává, že je velmi
rychle utratí za zbytečnosti. Dobrovolník by měl na správné hospodaření s penězi dohlížet, např.
seznámit dítě s možností spoření, varovat ho před nevýhodnými půjčkami, atd. (nutno však
vzpomenout, že člověk, který opustil domov, již je plnoletý a nelze tedy jít proti jeho vůli).
4) Podpora hostitelské péče
Adopce a pěstounská péče jsou nejznámější formy náhradní rodinné péče. O existenci těchto dvou
forem má povědomí většina české populace. Málo kdo však ví o tom, že existuje tzv. hostitelská
péče. Ta probíhá formou krátkodobých pobytů dítěte v rodině.
Před prvním pobytem dítěte v rodině dobrovolníka musí dobrovolník zažádat příslušný odbor
obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí místně příslušné místu trvalého pobytu dítěte. Ten
požádá stejný odbor příslušný trvalému pobytu dobrovolníka o provedení místního šetření na adrese
jeho trvalého pobytu. Jde pouze o krátký pohovor s dobrovolníkem, který má za cíl zjistit důvod,
proč si daný dobrovolník o hostitelskou péči žádá, a dále o prohlídku domu či bytu, kde
dobrovolník bydlí, s důrazem na prostor, kde bude dítě přespávat. Některé odbory vyžadují
psychotesty dobrovolníka. Toto všechno se provádí pouze před prvním pobytem.
Před prvním a dále každým dalším pobytem dítěte v rodině musí odbor příslušný místu bydliště
dítěte vystavit souhlas s pobytem. Ten se vystavuje na dobu maximálně 14 dnů, lze jej však plynule
prodlužovat. Pokud si dobrovolník bude chtít vzít dítě na víkend či na prázdniny, domluví se o tom
s domovem, který pak o vydání souhlasu požádá přímo daný odbor.
V případě jakýchkoli problémů vzniklých při pobytu dítěte v rodině je sdružení připraveno pomoci
s jejich řešením vlastními silami i s využitím odborníků.
Kromě vlastní realizace hostitelské péče si sdružení klade za cíl její propagaci. Ta by měla probíhat
formou zveřejňování konkrétních příběhů na webových stránkách sdružení a na Facebooku, dále
pomocí článků na tématických webových portálech a v případě dobrých zkušeností i formou besed
a přednášek na středních školách či na pedagogických fakultách.
5) Budování a udržování týmu dobrovolníků
Aby sdružení mohlo úspěšně fungovat, je nutné mít k dispozici stálý tým dobrovolníků. Noví
dobrovolníci se budou hledat:
•
mezi kamarády a známými stávajících dobrovolníků,
•
na webových stránkách sdružení,
•
na sociálních sítích,
•
na pracovních portálech,
•
na přednáškách a besedách pořádaných ve vyšších ročnících středních škol a na
pedagogických fakultách.
Důležité není jen hledat nové dobrovolníky, ale taktéž udržet stávající. Dobrovolníkům nebude
vyplácena žádná odměna. Sdružení jim může nabídnout:
•
účast na akcích s dětmi,
•
účast na team-buildingových akcích zaměřených pouze pro dobrovolníky (bez dětí),
•
rozšiřování znalostí v oblasti pedagogiky,
•
pomoc v situacích, kdy si nebudou jisti, že se vztah s dítětem vyvíjí správným směrem.

Podobné dokumenty

Syndrom vyhoření - Vzdělávací institut ochrany dětí

Syndrom vyhoření - Vzdělávací institut ochrany dětí distres (negativně zátěžové situace – konflikty, šok, smrt blízkého, trvající zátěž v zaměstnání apod.), a stres pozitivní, tzv. eustres (pozitivně zátěžové situace – velká radost apod.). Stres ted...

Více

Dopisování s vězni

Dopisování s vězni zvenčí, kdo mu do jisté míry může pomoci.“ „A ten někdo, kdo žil už 8 let ve výkonu trestu za zdí, mi svěřuje svoje ta− jemství, mě prosí o pomoc a radu, má ke mně důvěru. Zajímá se o život, který ...

Více

Nejchytřejší způsob, jak optimalizovat Vaše

Nejchytřejší způsob, jak optimalizovat Vaše Program Subscription nabízí řešení, jak dosáhnout větší předvídatelnosti výdajů na software. Ať se rozhodnete pro jednoleté předplatné nebo víceletou smlouvu, Vaše náklady po celou dobu platnosti s...

Více

stáhnout v pdf - Xanax

stáhnout v pdf - Xanax nikoho Xanax nevyřeší, ten jen pomůže, abyste se cítili lépe a měli k běžnému fungování a práci na sobě více sil. Pokud na sobě chcete zapracovat, může vám kromě dobrého psychologa pomoci web www.v...

Více

poznámka: Opatření 1 (5611)

poznámka: Opatření 1 (5611) Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek spolek

Více

stáhnout v pdf - CIPRALEX (escitalopram)

stáhnout v pdf - CIPRALEX (escitalopram) účinkovat může i "falešný" lék bez účinné látky, pokud člověk věří tomu, že bere skutečný lék, který mu pomůže. Vedle toho je dobře popsaný i tzv. "nocebo efekt" – tedy škodící efekt, účinek. Ten f...

Více