zpravodaj 1-2015

Komentáře

Transkript

zpravodaj 1-2015
Obecní zpravodaj
Ročník 20
Číslo 1
leden-březen 2015
Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE BRUMOVICE
Rada obce
Projednala:
-Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2376/1 v k.ú. Brumovice u Opavy.
-Příspěvky organizacím.
-Volbu zástupců do školské rady ZŠ a MŠ Brumovice.
-Pronájem parcely č. 4465 o výměře 849 m2 v k.ú. Brumovice u Opavy Václavu a Janě Porubkovým.
-Přijetí dotace z dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 na akci „Biologická ČOV
Brumovice“, včetně smlouvy a dokumentace.
-Herní plány výherních hracích přístrojů v restauraci Záložna v Brumovicích.
-Pronájem nebytových prostor o výměře 25,5 m2 v domě služeb v Brumovicích p. Kateřině Kramné.
Zastupitelstvo obce
Projednalo:
-Inventarizace majetku obce Brumovice k 31.12.2014.
-Rozpočet obce Brumovice na rok 2015 vyrovnaný v příjmech i ve výdajích.
-Prodej pozemku p.č. 3905/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Brumovice u Opavy-manželům Zdeňkovi a Marii Sasýnovým.
-Prodej pozemků p.č. 263/3 o výměře 49 m2, p.č. st. 266/4 o výměře 136 m2, p.č. 472/4 o výměře 483
m2 v k.ú. Skrochovice -panu Josefu Smolkovi.
-Prodej pozemků p.č. 1363/12 o výměře 353 m2, 1364/3 o výměře 1840 m2, p.č. 2026/2 o výměře 75
m2 v k.ú. Úblo, za cenu stanovenou znaleckým posudkem-Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26
Ostrava.
-Prodej pozemku p.č. 4532/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Brumovice u Opavy, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem-Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava.
-Prodej pozemku p.č. 1739 o výměře 399 m2 v k.ú. Úblo-panu Pavlu Huserovi.
-Výkup pozemku p.č. 1745/2 o výměře 252 m2 v k.ú. Úblo-od pana Pavla Husera.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
(schválená zastupitelstvem obce Brumovice dne 3.3.2015)
Vybraná ustanovení:
- Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin . V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné
projevy.
Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích veškerých prací spojených s užíváním zařízení a
přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
1
2
OBYVATELSTVO
Počet obyvatel k 31.12.2014 - 1520
Brumovice 914
Skrochovice 314
Úblo
164
Pustý Mlýn
94
Pocheň
20
Kolná
14
1
1. čtvrtletí 2015
Kronika narozených: Jan Skladan, David Launer
Kronika zesnulých: Adolf Porubek, Božena Krayzlová, Irena Ludinová, Emil Szotkowski
Jubilea:
65 let Jan Kurka, Václav Baláš, Josef Dohnal, Jindřich Latocha, Marie Dušková,
Antonín Havlásek, Marie Otipková
70 let Jarmila Drozdová, Jaromír Cozl, Jaroslav Šmíd
75 let Ludmila Camfrlová
80 let Helena Čechová
85 let Ludvík Málek
CHARITA OPAVA - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Domácnosti s přáním do nového roku obcházely skupinky „Tří králů“ a celkem vybraly 41.111,- Kč.
Brumovice a Úblo
28.341 ,- Kč
Skrochovice, Pustý Mlýn 12.770,- Kč
DĚNÍ V ZŠ BRUMOVICE V OBDOBÍ LEDEN – BŘEZEN
V měsíci lednu jsme ukončili 1.pololetí školního roku. Žáci dostávali vysvědčení : 40 žáků mělo samé jedničky, 23
žáků prospělo s vyznamenáním a 8 žáků prospělo. Za 1. pololetí jsme do sběrny odevzdali 51 kilogramů lehkého
hliníku. Chceme tímto poděkovat všem rodičům a žákům, kteří třídí a napomáhají tím šetřit naše životní
prostředí.Do soutěže recyklohraní jsme odesílali další úkol s názvem ,,Black out“.V měsíci lednu jsme zahájili
plavecký výcvik, který obsahuje 10 vyučovacích lekcí, V rámci plaveckého výcviku se neplavci mohou naučit
plavat a plavci se pak dále zdokonalují ve výcviku plavání. V měsíci lednu proběhl zápis dětí do 1.třídy. Do školy
nastoupí od září 13 nových prvňáčků.Každoročně se zúčastňujeme testování žáků Kalibro v rámci celé republiky.
Testy pro 1.stupeň ZŠ jsou vytvořeny pro 3. a 5.třídu.V měsíci únoru žáci 5.třídy psali tyto testy z čekého jazyka,
matematiky, anglického jazyka, přírodovědného základu a humanitních dovedností.. Testování je celoplošné napříč
celou republikou. Výsledky testů jsou pro nás důležité v tom, abychom zjistili a dokázali se porovnat s ostatními
školami v rámci celé republiky a také jsou důležité pro samotné žáky, aby si vyzkoušeli jiný způsob testování než
máme ve škole a také jiný způsob hodnocení žáků. Tyto testy čekají v měsíci březnu a dubnu žáky 3.třídy.
Žáci 2.-5.třídy psali mezinárodní matematickou soutěž nazvanou ,,Matematický Cvrček a Klokan“.
Výsledky soutěže Cvrček (2.a 3.třída, maximální počet 90 bodů):
1.místo Pavel Šrek 63 bodů
2.místo Daniel Leszczynský 62 bodů
3.místo David Švrček 55 bodů.
V kategorii Klokan (4. a 5.třída, maximální počet 120 bodů):
1.místo Veronika Holubová 94 bodů
2.místo Pavlína Krusberská 82 bodů
3.místo Jan Camfrla 75 bodů.
Pythagoriáda je matematická soutěž, kterou organizuje Slezská univerzita v Opavě, žáci řeší 15 logických úloh.
Úspěšným řešitelem je žák, který získá alespoň 9 bodů a postupuje tak do okresního kola.
2
Do okresního kola z naší školy postupují:
1. Veronika Holubová – 13 bodů
2. Adéla Lichnovská – 12 bodů
3. Jan Camfrla – 9 bodů.
V měsíci březnu připravil pro naše žáky Klub rodičů ,,Maškarní karneval“ s programem pro děti a bohatou
tombolou.Celé odpoledne bylo motivováno pohádkou ,,Ledové království“, byly připraveny zábavné úkoly a
soutěže, do kterých se zapojili nejen děti, ale i rodiče.
Žáci 1.a 2.třídy navštívili Slezské divadlo v Opavě, kde shlédli divadelní představení ,,Mrazík“.
Starší žáci pojedou do divadla v dubnu na představení ,,Cesta kolem světa za 80 dní.“
Dopravu na divadelní představení budeme hradit z finačního výtěžku fotbalového turnaje organizovaného ,,Starými
pány“ TJ Slezská Hořina Brumovice, který se konal v hale a výtěžek z prodeje byl předán naší škole. Jménem
všech žáků a pedagogů děkujeme za podporu naší školy.
Také bychom chtěli poděkovat místnímu Mysliveckému sdružení za předání finanční částky z prodeje vstupenek
na obecním plese. Finanční prostředky budou použity pro naše děti.
V naší škole proběhla prodejní ,,Velikonoční výstavka“ prací našich žáků.
Chtěli bychom všem popřát slunečné jarní dny a celé velikonoční svátky.
Mgr. Hana Rybičková
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem sponzorům, rodičům a pořadatelům za sponzorské dary a pomoc na „MAŠKARNÍM
KARNEVALU“ dětí mateřských škol, který se velice vydařil.
Šreková Alena
Děkujeme
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Dne 28.2.2015 se uskutečnil 6. ročník turnaje v sálové kopané o pohár starosty obce Brumovice.
Tohoto turnaje se zúčastnilo 6 mužstev, hrálo se systémem každý s každým.
Po napínavých a fotbalově hodnotných zápasech bylo toto pořadí:
1. Senioři
2. Vaťáci
3. Policie
4. Babeta
5. Neplachovice
6. Volejbalisté
Vítězný tým seniorů s věkovým průměrem 57,4 roků hrál v této sestavě: Jiří Turek, Vratislav Šram, Zdeněk
Schneider, Rostislav Charvát, Karel Vyklický, František Chlopčík, Ladislav Kozák.
Pořadatelé děkují Obecnímu úřadu Brumovice a p. Hance Rybičkové za poskytnutí věcných cen a vydatnou pomoc
při zajištění tohoto turnaje.
Ladislav Kozák
3
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Hasičská soutěž "O pohár velitele okrsku"
Sobota 18.4.2015 na hřišti ve Skrochovicích
SDH Skrochovice
Pálení čarodějnic
Čtvrtek 30.4.2015 u hasičské zbrojnice v Brumovicích
SDH Brumovice
Stavění májky
Čtvrtek 30.4.2015 na hřišti v Úble
SDH Úblo
Kácení máje
Sobota 23.5.2015 u hasičské zbrojnice v Brumovicích
SDH Brumovice
Kácení máje
Sobota 30.5.2015 na hřišti v Úble
SDH Úblo
Vítání občánků
Sobota 30.5.2015 v sále hasičské zbrojnice v Brumovicích
Obecní úřad Brumovice
Dětský den
Sobota 6.6.2015 na hřišti ve Skrochovicích
SDH Skrochovice
Pohádkový les
Sobota 13.6.2015 v lese a na hřišti v Brumovicích
Všechny složky obce
Volejbalový turnaj
Sobota 27.6.2015 na hřišti ve Skrochovicích
SDH Skrochovice
80. VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE SKROCHOVICÍCH
Srdečně Vás zveme na oslavu "80. výročí Mateřské školy ve Skrochovicích". Akce se uskuteční v sobotu 23.
května 2015 ve 13 hodin v prostorách MŠ Skrochovice. Akce bude doprovázena "Dnem otevřených dveří - s
výstavkou fotografií, jak času stráveného ve školce, tak života v obci", bude možnost nahlédnout do kroniky
mateřské školy Skrochovice a do kroniky obce Skrochovice.
Pro naše hosty:-) bude přichystáno zahradní posezení s hudbou a programem pro děti /skákací hrad/. Nebude
chybět i občerstvení a dobrá nálada. Na všechny se moc těší učitelky MŠ Skrochovice.
Lucie Vrbická
TERMÍNY SETKÁNÍ SENIORŮ V SÁLE HASIČSKÉ ZBROJNICE V BRUMOVICÍCH
14.4.2015 v 16.00 hod.
12.5.2015 v 16.00 hod.
9.6.2015 v 16.00 hod.
4
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Ve středu 8.4.2015 se koná od 15.00 hod. – 16.00 hod. v budově MŠ zápis dětí do MŠ ve Skrochovicích.
Ve čtvrtek 9.4.2015 se koná od 16.00 hod. – 18.00 hod. v budově MŠ zápis dětí do MŠ v Brumovicích.
Zápis je nutný pro přijetí dítěte do MŠ.
Šreková Alena
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Žádáme občany, aby veškerou elektroniku (ledničky, televizory, počítače, rádia, aj.) nedávali před své domy, ale do
15.4.2015 nahlásili na obecní úřad požadavek na jejich odvoz. Buď osobně nebo na tel: 595 532 086. Svoz budou
provádět pracovníci obce přímo z vašich domovů. Elektronika a elektrospotřebiče musí být v neporušeném stavu.
Ostatní sběr velkoobjemového odpadu (starý nábytek, matrace, koberce, pneumatiky, aj..) se uskuteční v termínu
od 13.4.2015 do 17.4.2015.
Připravte tento odpad v den svozu před své domy.
Harmonogram pro jednotlivé obce:
13.4. – 14.4. Skrochovice
14.4. – 16.4. Brumovice
16.4. – 17.4. Úblo
Velkoobjemovým odpadem nejsou:
- zbytky stavebních materiálu včetně krytin
- pneumatiky nákladních automobilů a traktorů
- čalounění a plasty automobilů
- stará okna po rekonstrukci nemovitostí
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční 13.4.2015 v době od 15.00 hod. do 17.00 hod. před hasičskou zbrojnicí
v Brumovicích. V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat odpad na uvedeném místě
v následujícím sortimentu: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, zářivky, monočlánky, výbojky,
barvy, oleje, ředidla, kyseliny, staré léky, postřiky.
__________________________________________________________________________________________
Příspěvky do příštího čísla zasílejte do 19.6.2015 Vydává OÚ Brumovice. Tel.: 595 532 086, 595 532 085,
mobil starosta: 774 875 310, mobil místostarosta: 608 475 642, www.brumovice-op.cz
Základní škola, Střední škola, Dětský domov,
Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice
Provozovna zahradnictví
Nabízíme Vám výrobky a zahradnické výpěstky žáků oboru vzdělání -zahradnické práce se zaměřením na
květinářské a aranžérské práce. Jedná se o prodej jarní sadby, hrnkových rostlin, okrasných dřevin a kytic
příležitostní vazby.
Prodej bude zahájen 20.4. 2015 od 7.00 hodin .
Následující pracovní dny út, st, čt od 7.00-14.30 h.
Každý pátek od 7.00-16.30 h.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
5
Po zimních měsících, kdy jsme se věnovali hlavně přikrmování zvěře v době strádání a tlumení
nejrozšířenějších predátorů v honitbě, kterými jsou prase divoké, liška obecná, kuna lesní a skalní a ost.,
se činnost našeho sdružení zaměřuje na výstavbu, opravy a desinfekci mysliveckých zařízení např.
krmelce, zásypy, slaniska, posedy a kazatelny a vytvoření co nejlepších podmínek pro zdárné vyvedení
mláďat lesní zvěře. Na jaře se příroda začíná intenzivně probouzet, zelenají se meze a louky, kvetou
břízy, začínají porosty obilovin, řepek, vojtěšek a luk a skýtají tak potravu a kryt pro drobnou zvěř. Již
v dubnu je možno pozorovat selata prasete divokého pod dohledem bdělé bachyně, začíná hnízdit
zpěvné ptactvo, káně, jestřábi, bažanti, koroptve. Poblíž vodních ploch hnízdí kachna divoká, lžičák
pestrý, čírky a mnoho jiných druhů. V měsíci květnu většina pernaté a srstnaté zvěře vyvádí svá
mláďata a v tomto období jsou nejzranitelnější a nejvíce odkázáni na průběh počasí a klid v honitbě.
K tomu můžeme přispět omezením provozu terénních motocyklů a čtyřkolek, pobíháním psů bez kontroly
svého vůdce a podobně.
Naše sdružení se dlouhodobě věnuje cílevědomému zazvěřování honitby zejména u druhů, které byly
kdysi hojně zastoupeny a nyní jsou jejich počty na minimálních stavech. Po nákupu zajíců v minulém
období a dlouholetém zákazu lovu se jejich počty zvyšují a zajíci jsou v naší honitbě vidět. Nyní se
intenzivně věnujeme zazvěřování honitby bažantem obecným a kachnou divokou. K tomuto účelu jsme
upravili nepoužívaný vepřín pro odchov nakoupených bažantích kuřat do dospělosti a nově jsme
vybudovali voliéru na Medovci. Do této voliéry o rozměrech 20 x 40 metrů bažanty zkraje jara
přemísťujeme a snažíme se v ní co nejvěrněji simulovat podmínky ve volné přírodě. Protéká zde
potůček, je zde kryt travní, keře, stromy kde mohou hřadovat, pro krmení je zde zásyp, stejný jako
mnoho dalších v honitbě. Zhruba po měsíční aklimatizaci jsou kohouti a slepičky postupně, když už jsou
v plném toku a připraveni hnízdit, vypouštěni do přírody. Ročně tak vypouštíme přibližně 200-300 ks
bažantí zvěře a 100- 150 ks zvěře kachní. V letošním roce jsme nakoupili již dospělé bažanty
z bažantnice a věříme, že zahnízdí daleko větší počet slepiček.
Výsledky v zazvěřování v naší honitbě prozatím neodpovídají úsilí, které tomu vynakládáme, avšak
nevzdáváme to. Největším úskalím je stále vysoký počet predátorů obecně a naše honitba není
výjimkou. S naší honitbou sousedí velké lesní celky, kde mají tito predátoři ideální podmínky a rozšiřují
se k nám. Například u lišky obecné se udává přijatelný stav jedna liška na 500 hektarů. Naše honitba má
2000 ha a lovíme v ní 50 a více lišek ročně. Obdobná čísla vykazujeme u odlovu prasete divokého a
dalších predátorů. K tlumení využíváme i nově postavené umělé nory, mostkolapače apod. Důležitou
činností pro snížení úhynů mláďat jsou opatření při kosení pícnin, kdy úzce spolupracujeme se
zemědělskou firmou při účinném plašení zvěře ze sklízených ploch. V tomto období se můžeme setkat
s odloženými zajíčky či srnčaty. Doporučujeme nesahat na ně a nikde je nepřemisťovat, protože jejich
matka je s pachem člověka již nepřijme a mláděti hrozí uhynutí.
6
V tomto ohledu je myslivecká činnost nezastupitelná nejenom pro udržení stavů zvěře, ale i pro
minimalizaci škod na zemědělských a lesních kulturách a v neposlední řadě i ochrana drobných
chovatelů, kterým i přes vysoké odlovy tu a tam způsobují lišky a kuny škody na domácím zvířectvu.
Na zazvěřování honitby vynakládá naše sdružení ročně cca 60 000 ,- Kč. Většinu finančních
prostředků získáváme od sponzorů. Mezi největší sponzory dlouhodobě patří Obecní úřad Brumovice a
Agrimex Brumovice s.r.o., kteří v loňském roce přispěli shodně částkou 20 000,- Kč.
Myslivecké sdružení Slezská Hořina Brumovice jim touto cestou velmi děkuje.
7
Rozpis jaro 2014/2015 - mladší žáci
Datum
čas
10.4.
22.4.
24.4.
2.5.
7.5.
15.5.
22.5.
29.5.
7.6.
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
15:00
soupeř
Brumovice
Štítina
Brumovice
Dolní Životice
Litultovice
Brumovice
Brumovice
Brumovice
Chlebičov
-
odjezd
Komárov
Brumovice
Pustá Polom
Brumovice
Brumovice
Velké Hoštice
Strahovice
Oldřišov
Brumovice
15:00
15:30
15:30
14:00
Rozpis jaro 2014/2015 - starší žáci
Datum
16.4.
26.4.
30.4.
9.5.
23.5.
30.5.
čas
16:00
13:45
16:30
14:45
14:45
14:45
Holasovice
Brumovice
M. Hoštice
Sosnová
Brumovice
Brumovice
soupeř
odjezd
-
15:15
Brumovice
Velké Heraltice
Brumovice
Brumovice
Velké Hoštice
Zlatníky
15:30
14:00
Rozpis jaro 2014/2015 - muži
Datum
čas
5.4.
11.4.
19.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
soupeř
Holasovice
Brumovice
Kyjovice
Brumovice
Suché Lazce
Brumovice
Nové Sedlice
Brumovice
Brumovice
Březová
Brumovice
-
Brumovice
Chvalíkovice
Brumovice
Hlavnice
Brumovice
Dolní Životice
Brumovice
Vítkov B
Melč
Brumovice
Komárov
odjezd
14.45
14:30
15:30
16:00
15:45
8
9

Podobné dokumenty

Obecní zpravodaj č.4 2003

Obecní zpravodaj č.4 2003 činnosti není jednoduchá. Zvláštní poděkování si zaslouží naši sponzoři, kteří nám pomáhají zajistit činnost klubu a všech mužstev, včetně mládežnických a to : Obecní úřad Brumovice, Agrimex Brumov...

Více