Filtry - KASPER KOVO sro

Komentáře

Transkript

Filtry - KASPER KOVO sro
Filtry
Pískové filtry
Použití:
Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící
a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci a k
filtraci dalších kapalin, např. kondenzátu.
Technická charakteristika:
Pískový filtr tvoří stojatá válcová nádoba s klenutými dny, postavená na čtyřech trubkových nohách. Ve spodní části nádoby je umístěno tryskové dno, sloužící k uložení
filtrační náplně.
V horní části pláště jsou přivařena závěsná oka pro manipulaci s filtrem. Vnitřní povrch filtru je bez nátěru, vnější povrch je natřen základním nátěrem nebo nátěrovým
systémem dle zadání zákazníka.
Technické údaje:
Filtry jsou konstruovány pro nejvyšší pracovní přetlak 0,6 MPa a nejvyšší pracovní teplotu 90 ºC. Černouhelný filtrační materiál horní
vrstvy vyhovuje do teploty 40 ºC. Nejvyšší tlakový spád na tryskovém dnu je 0,15 MPa. Při vyšším tlakovém spádu by mohlo dojít k
poškození tryskového dna.
Dodávání a skladování:
Rozměry filtrů vyhovují přepravě po železnici i v silničním provozu.
Skladování filtrů musí být zajištěno tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a aby byly chráněny před povětrnostními vlivy.
Volba velikosti filtru a složení filtračního lože musí být provedeny odborným projektantem na základě technologického výpočtu, respektujícího vlastnosti filtrovaného média a požadovanou kvalitu filtrátu. V objednávce je třeba uvést počet kusů a označení.
Filtrační náplně u finálních dodávek zajišťuje projektant filtrační stanice, u kusových dodávek provozovatel filtrů.
Pískový filtr 600 - 1000 mm:
KASPER kovo S.R.O.
TEL.:
fax:
email:
web:
+420 499 827 111
+420 499 827 115
[email protected]
www.kasperkovo.cz
address:
KASPER KOVO s.r.o.
Žitná 476
CZ-541 03 Trutnov
ič:
dič:
or:
46508465
CZ46508465
Hradec Králové, C/2220
bank:
čú:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
1002430707/2070
iso:
EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005
EN ISO 18001:2008
Pískový filtr 1400 - 2500 mm:
Ionexové filtry IFS-D
Použití
Ionexový filtr IFS-D je zařízení určené pro současné změkčení a dekarbonizaci
dvouvrstvým katexovým ložem, složeným ze spodní vrstvy silně kyselého katexu
v sodíkové formě a horní vrstvy slabě kyselého karboxylového katexu ve formě
volné kyseliny. Filtr se regeneruje dvoustupňově, nejprve minerální kyselinou
(HCl, H2SO4) a pak po krátkém vymytí chloridem sodným (NaCl).
Technická charakteristika
Ionexový filtr je vertikální tlaková nádoba z oceli tř. 11, sestávající z válcového
pláště uzavřeného hluboce klenutými dny. Ve spodní části je mezi přírubami
umístěno tryskové dno. Vně tělesa je potrubí pro vstup a výstup vody i odvzdušnění s příslušnou obsluhovací armaturou. Přívod regeneračního roztoku je umístěn uprostřed hlavního potrubí. Filtr se používá pro dekarbonizaci dvousložkovým
katexovým ložem. Filtr má střední vestavbu rozvodu vstupní vody pro úpravu
acidity výstupní vody.
Technické údaje
Nejvyšší pracovní přetlak je 0,6 MPa. Nejvyšší pracovní teplota je závislá na druhu použité pracovní náplně, konstrukční materiál vyhovuje do 70 ºC. Filtr IFS-D není tlakovou nádobou ve smyslu ČSN 69 0010. Složení vstupní vody musí vyhovovat technickým podmínkám
dodavatele pracovních náplní. Hmotnosti uvedené v tabulce jsou pouze informativní. Hmotnost konstrukční se rozumí bez náplně a
pogumování.
Výkony filtrů IFS-D a množství ionexu uvedené v tabulce slouží jako orientační údaje pro projektování. Přesné hodnoty stanoví projektant. Jiné náhradní díly se s filtry nedodávají.
KASPER kovo S.R.O.
TEL.:
fax:
email:
web:
+420 499 827 111
+420 499 827 115
[email protected]
www.kasperkovo.cz
address:
KASPER KOVO s.r.o.
Žitná 476
CZ-541 03 Trutnov
ič:
dič:
or:
46508465
CZ46508465
Hradec Králové, C/2220
bank:
čú:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
1002430707/2070
iso:
EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005
EN ISO 18001:2008
Dodávání, balení, doprava a skladování
Dodávka IFS-D filtru sestává z tělesa filtru a hlavního spojovacího potrubí podle obrázku. Smontování do celku s armaturami, měřícími
přístroji a ostatním potrubím se provádí na místě montáže. Filtry IFS-D se dodávají bez obalu a s nenamontovanými filtračními tryskami.
Drobné demontovatelné části se dodávají samostatně uložené do beden, vhodně označené a nakonzervované. Konzervační prostředek
je nutno při delším skladování obnovit každých 6 měsíců.
Filtry se dopravují běžnými dopravními prostředky. Filtry musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a aby
byly chráněny před povětrnostními vlivy.
Ionexové filtry s interní regenerací
Použití
Ionexové filtry s interní regenerací se používají k deionisaci, resp. demineralizaci vody. Jako náplně se používá měniče iontů (ionexů). Měniče iontů umístěné v ionexových filtrech se dělí na katexy a anexy. Katexy ve
vodíkové formě se používají k odstraňování kationtů výměnou za vodíkové ionty a regenerují se minerálními kyselinami (HCl, H2 SO4 ). Anexy v hydroxilové formě se používají k odstraňování aniontů výměnou za
hydroxilový iont a regenerují se hydroxidem sodným (NaOH).
Technická charakteristika
Ionexový filtr dle obrázku je vertikální tlaková nádoba z oceli tř. 11, sestávající z válcového pláště uzavřeného hluboce klenutými dny, uložená na trubkových nohách.
KASPER kovo S.R.O.
TEL.:
fax:
email:
web:
+420 499 827 111
+420 499 827 115
[email protected]
www.kasperkovo.cz
address:
KASPER KOVO s.r.o.
Žitná 476
CZ-541 03 Trutnov
ič:
dič:
or:
46508465
CZ46508465
Hradec Králové, C/2220
bank:
čú:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
1002430707/2070
iso:
EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005
EN ISO 18001:2008
Uvnitř tělesa jsou tyto vestavby
• rozváděcí koš na vstupu vody v prostoru horního dna
• rošt pro rozvod regenerantu na úrovni hladiny ionexu
• scezovací rošt pro odvod upravené vody ve spodním dně
Technické údaje
Nejvyšší pracovní přetlak je 0,6 MPa. Nejvyšší pracovní teplota je 60 ºC. Ionexový filtr s interní regenerací není tlakovou nádobou ve
smyslu ČSN 69 0010. Složení vstupní vody musí vyhovovat technickým podmínkám dodavatele pracovních náplní. Hmotnosti uvedené
v tabulce se rozumí bez náplně a bez pneu. armatury. Údaje uvedené v tabulce slouží jako informativní údaje pro projektování. Přesné
hodnoty určí projektant. Tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem vody nesmí při provozu ionexového filtru překročit hodnotu 0,2 MPa.
Při vyšších rozdílech vzniká nebezpečí porušení scezovacích orgánů. Filtr musí být pro praní vybaven přívodem čistého tlakového vzduchu (bez oleje) o přetlaku 50 – 80 kPa.
Ionexové filtry mají v celém rozsahu velikostí armatury s pneumatickými servopohony. Armatura s ručním ovládáním lze použít pouze do
velikosti ř 2000 (Js 150). U ionexových filtrů je předpokládáno užití podložné vrstvy pod náplň ionexu. V případě, že nebude podložné
vrstvy použito, musí být ionexová náplň s min. zrnem nad 0,35 mm.
Dodávání, balení, doprava a skladování
Dodávka ionexového filtru sestává z tělesa filtru s namontovanými vestavbami; armatura, propojovací potrubí a drobné příslušenství se
dodávají samostatně a smontování se provádí až po zakotvení filtru na betonový základ.
Provozní náplň, měřiče množství a jiná speciální armatura nepatří do příslušenství filtru. Filtry se dopravují běžnými dopravními prostředky. Filtry musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a aby byly chráněny před povětrnostními vlivy.
KASPER kovo S.R.O.
TEL.:
fax:
email:
web:
+420 499 827 111
+420 499 827 115
[email protected]
www.kasperkovo.cz
address:
KASPER KOVO s.r.o.
Žitná 476
CZ-541 03 Trutnov
ič:
dič:
or:
46508465
CZ46508465
Hradec Králové, C/2220
bank:
čú:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
1002430707/2070
iso:
EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005
EN ISO 18001:2008
Filtry UZF
Použití
Univerzální změkčovací filtry jsou určeny pro změkčování vody katexem v sodíkové
formě, případně pro neutrální dekarbonizaci. Upravovaná voda může protékat jak
shora dolů (změkčování kondenzátu, anex a při neutrální dekarbonizaci) , tak zdola
nahoru při změkčování přídavné vody (protiproudový způsob).
Technická charakteristika
Univerzální změkčovací filtr je stojatá válcová nádoba, svařená z ocelových plechů a
klenutých den. Uložena je na čtyřech nohách. Uvnitř nádoby je zabudováno horní a
dolní tryskové dno. Horní tryskové dno je chráněno proti zanášení vrstvou inertních
plovoucích kuliček. Vně je nádoba opatřena ovládacím potrubím s armaturou, manometry a odběry vzorků upravované a upravené vody.
Dodávání a skladování
Filtry se dodávají s potrubím a obsluhovací armaturou v rozsahu podle obrázků
uvedených dále, bez obalu. Drobné demontovatelné části a díly vystavené nebezpečí
poškození při dopravě jsou uložené do beden. Součástí dodávky je rovněž předpis pro provoz, obsluhu a údržbu filtrů. Skladování filtrů na
místě montáže musí být zajištěno takovým způsobem, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a aby byly chráněny před povětrnostními vlivy.
Další služby dodavatele
Pro finální dodávky univerzálních změkčovacích filtrů zajišťuje dodavatel k filtrům první pracovní náplň, provádí montáž a uvádí zařízení
do provozu. Podle požadavku provozovatele dodává náhradní sady filtračních trysek pro jednotlivé velikosti filtrů.
KASPER kovo S.R.O.
TEL.:
fax:
email:
web:
+420 499 827 111
+420 499 827 115
[email protected]
www.kasperkovo.cz
address:
KASPER KOVO s.r.o.
Žitná 476
CZ-541 03 Trutnov
ič:
dič:
or:
46508465
CZ46508465
Hradec Králové, C/2220
bank:
čú:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
1002430707/2070
iso:
EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005
EN ISO 18001:2008
Vícevrstvé tlakové filtry
Funkce
Vícevrstvé tlakové filtry představují další vývojový stupeň filtrů určených pro snižování nerozpustných látek hmotovou filtrací. Nové konstrukční řešení filtrů sleduje zlepšení jejich nevýhod, při zachování jejich výhodných vlastností oproti dalším systémům filtrace. Vychází
přitom z poloprovozních měření provedených v rámci vývojových prací a z provozních zkušeností s doposud používanými jednoproudý mi jednokomorovými či dvoukomorovými filtry i dvouproudými dvousměrnými filtry.
Technické řešení filtrů
Zlepšení projektových a provozních vlastností se u vícevrstvých tlakových filtrů (VTF) dosahuje kombinací jednoduché a provozně
osvědčené konstrukce s vhodně koncipovaným složením náplně.
Vícevrstvý tlakový filtr tvoří stojatá válcová nádoba uzavřená dole a nahoře klenutými dny, postavena na čtyřech trubkových nohách. Ve
spodní části nádoby je umístěno tryskové dno sloužící k uložení rozvodné, podložné a filtračních vrstev náplně. K plášti nad tryskovým
dnem je umístěn průlez nebo průhmat určený ke kontrole vnitřku filtru, montáži trysek, uložení a vyjímání rozvodných vrstev a k vyprazdňování vyhrnováním podložných, rozvodných a filtračních vrstev. Filtr je opatřen vnějším potrubím s ruční armaturou (na vyžádání
rovněž s elektro nebo pneupohonem), manometry a odběry vzorků vody. Vnitřní povrch filtru je bez nátěru, vnější povrch je opatřen
základním nátěrem.
Pro filtraci vody s vyšším průměrným obsahem nerozpustných látek nebo pro vody s obsahem obtížně pratelných látek se filtry vybavují
odděleným vstupem prací vody a zařízením pro přívod a rozvod pracího vzduchu.
Náplň filtru je tvořena třemi základními vrstvami:
• rozvodnou
• podložnou
• filtrační
Vícevrstvé tlakové filtry jsou určeny pro snížení nerozpustných látek hmotovou filtrací. Jsou vhodné pro:
a) prostou filtraci povrchových vod s obsahem suspendovaných látek do 50 mg/l
b) odstraňování železa z nehumátových vod s obsahem Fe do 12 mg/l
c) koagulační filtraci s maximálním obsahem organických látek odpovídajícím CHSK 8 mgO /l
d) filtraci za čířením s dvoustupňovou separací
e) terciální čištění komunálních odpadních vod filtrací
f) další separační postupy při čištění vod
Filtry jsou konstruovány pro nejvyšší pracovní přetlak 0,6 MPa a nejvyšší pracovní teplotu 90 ºC. Nejvyšší pracovní teplotu třeba však
volit i s přihlédnutím k zvolené skladbě filtračního lože. Tryskové dno je konstrukčně řešeno na tlakový spád náplně 0,15 MPa.
Údaje pro poptávku / objednávku
Volba velikosti a provedení filtru musí být provedena odborníkem na základě dlouhodobých údajů o složení vstupní a požadovaném
složení výstupní vody, její maximální a minimální teploty a kvality odstraňovaných nerozpustných látek. V objednávce je nutno uvést požadovaný počet filtrů a jejich označení, eventuelně další, pro daný případ specifické údaje. Na jejich základě bude určeno vhodné složení
náplně, způsob praní a tomu odpovídající provedení filtru.
KASPER kovo S.R.O.
TEL.:
fax:
email:
web:
+420 499 827 111
+420 499 827 115
[email protected]
www.kasperkovo.cz
address:
KASPER KOVO s.r.o.
Žitná 476
CZ-541 03 Trutnov
ič:
dič:
or:
46508465
CZ46508465
Hradec Králové, C/2220
bank:
čú:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
1002430707/2070
iso:
EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005
EN ISO 18001:2008
KASPER kovo S.R.O.
TEL.:
fax:
email:
web:
+420 499 827 111
+420 499 827 115
[email protected]
www.kasperkovo.cz
address:
KASPER KOVO s.r.o.
Žitná 476
CZ-541 03 Trutnov
ič:46508465
dič:CZ46508465
or: Hradec Králové, C/2220
bank: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
čú:1002430707/2070
iso: EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005
EN ISO 18001:2008

Podobné dokumenty

Stáhnout PDF - TECHNOPROCUR CZ

Stáhnout PDF - TECHNOPROCUR CZ (mg/l) PO4 • Opakovatelnost měření: ± 0,01 ppm nebo ± 2,5% měřené hodnoty • Teplota vzorku: do 50 °C • Tlak vzorku: 0,15 až 2 bar • Průtok vzorku: min. 10 l/hod • Napájení: 85 - 265 VAC • 2 ×...

Více

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení • velký rozdíl afinit = problém → regenerant obtížně vytěsňuje zachycené kationty ⇒ nutnost použít vysoké koncentrace ≈ 200 g /l • vytěsněné CaCl2 a NaCl2 se odvádějí • vzhledem k velkému rozdílu a...

Více

expres 8 2013.indd

expres 8 2013.indd jednává statutární město Děčín. V Malém Chvojně je na  každý vlak návaznost na autobus náhradní dopravy. Jak se kam dostanete? Své spojení najdete ve  zjednodušených jízdních řádech posílených line...

Více

Příručka ke stažení - Filtry

Příručka ke stažení  - Filtry Instalujte systém jenom v souladu s místními pravidly a zákony na vody a elektřinu. Instalujte klapku snížení tlaku, pokud ten je vyšší než 6,2 bar. Instalujte klapku a hadici pro případ přelévání ...

Více

VINAŘSTVÍ

VINAŘSTVÍ Jakostní vína (hrozny dosáhly cukernatosti alespoň 15°) mohou být od-

Více

Viz

Viz Dnešní vývojová biologie je širokým polem zastřešujícím anatomii i morfologii, fyziologii i biochemii, cytologii i genetiku a molekulární biologii. Všechny tyto obory totiž analyzují či popisují od...

Více