Holýšovský zpravodaj č. 130

Komentáře

Transkript

Holýšovský zpravodaj č. 130
Holýšovský
zpravodaj
►září 2015
►ročník 17
►číslo 130
►zdarma
zpravodaj
vydává
město
Holýšov
pro město Holýšov a obce Holýšovska
Dne 14. 8. 2015 navštívili Holýšov a Dům dějin Holýšovska naši zahraniční partneři z Kümmersbrucku. Jejich průvodci Holýšovem
byli starosta pan Jan Mendřec a místostarosta pan Kamil Šefl. Naši přátelé z Kümmersbrucku dorazili v čele se starostou panem
Rolandem Strehlem (5. zleva). Společné setkání v Holýšově si také nenechali ujít bývalí starostové obou měst pan Richard Gassner
(1. zleva) a pan Antonín Pazour. Foto: Miroslav Dolejš
POZVÁNKA
NA VÝSTAVU O HISTORII MYSLIVOSTI
Dům dějin Holýšovska vás všechny srdečně zve na novou výstavu, která bude zahájena
5. září 2015 a bude v Domě dějin Holýšovska probíhat až do 22. listopadu 2015. Tuto
výstavu pořádáme ve spolupráci s pány Zdeňkem Vejvodou a Janem Jirákem. Tito dva
pánové již v Domě dějin Holýšovska v letošním roce prezentovali výstavu s názvem
„Dej Bůh štěstí!,“ která byla věnována pivovarnictví na Domažlicku a jižním Plzeňsku.
Tentokrát bude jejich výstava věnována historii myslivosti a lovu. Návštěvníci si tedy
budou moci na výstavě prohlédnout historické zbraně, historická vyobrazení lovu a myslivosti na pohlednicích, dobovou literaturu, ukázku trofejí a spoustu dalších zajímavostí.
Výstavu budete moci v září navštívit každý všední den, mimo pondělí, od 09:00 do 12:00
hodin a od 12:30 do 17:00 hodin. V září je Dům dějin Holýšovska otevřen i v sobotu
a v neděli od 13:00 do 17:00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Holýšovský zpravodaj
Obsah
2 ►
informace z jednání Rady města Holýšova
3 ► slovo starosty
5 ► anketní akce
5 ► slovo zastupitele
6 ► informace z Domu dějin Holýšovska
7 ► slovo občana
7 ► informace z letního tábora
8 ► informace ze sportu
9 ► ohlédnutí do historie
11 ► informace z obcí Holýšovska
12► prázdniny v Ovečce
Informace z jednání Rady města Holýšova
Schůze Rady města Holýšova se konaly dne 20. července a 3. srpna 2015
Rada města Holýšova:
• neschválila návrh Komisionářské smlouvy
o obstarání správy bytů a nebytových
prostor, komunikací a zeleně včetně příloh
(dále jen KS), předložený jednatelem
společnosti MTBS Ing. Janem Cendelínem,
konstatovala, že návrh KS je v předložené
podobě nesrozumitelný a pro město Holýšov
nevýhodný a uložila jednateli společnosti
přepracovat návrh KS.
• schválila Dodatek č. 1/2015 k Nájemní
smlouvě o pronájmu pozemků p. č. st. 945,
1617, 1379/8, 1379/17, 1379/20, vše v k. ú.
Holýšov, uzavřený mezi smluvními stranami
město Holýšov a společnost Západočeské
komunální služby. Předmětem Dodatku je
rozšíření Nájemní smlouvy o pozemek parc.
č. st. 941/1 v k. ú. Holýšov, kdy celková
výměra pronajatých pozemků je 2.151 m2
a dále stanovení nájemného v souladu se
Směrnicí č. 37 ze dne 2. 6. 2008 o stanovení
výše nájmu z pozemků a stanovení způsobu
úhrady nájemného.
• schválila Smlouvu o poskytnutí finančního
daru, uzavřenou mezi smluvními stranami
město Holýšov a společnost Západočeské
komunální služby. Předmětem smlouvy je
poskytnutí finančního daru ve výši 13.000 Kč
12► kalendář akcí
na pořízení vybavení dětského hřiště
v Holýšově „Na Výhledech“.
• vzala na vědomí průzkum trhu v oblasti
cen za plošnou deratizaci v Holýšově
v ulici Pod Makovým vrchem (dál jen
PMV), předložený OMI, a souhlasila s tím,
že smlouva o dílo na plošnou deratizaci
v ulici PMV bude uzavřena se společností
Desinsekta za nabídkovou cenu 31.440 Kč
bez DPH.
• doporučila ZMH prodat část pozemku p.
p. č. 1378 (GP) v k. ú. Holýšov o výměře
cca 130 m2 panu V. G. za cenu 100 Kč za
1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem
pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude
hradit strana kupující.
• vzala na vědomí opakovanou žádost
o převod pozemku parc. č. st. 66 v k. ú. Dolní
Kamenice u Staňkova včetně podkladů
z katastrálního úřadu, předloženou manželi
Zveřejněné články nemusí být
H., konstatovala, že podle Ujednání ze dne
shodné s názorem redakční rady.
5. 10. 2007, které podepsaly smluvní strany
Redakční rada neručí za zveřejněný
manželé L. a L. (prodávající) a manželé H.
obsah a gramatiku.
(kupující), věděli, že pozemek parc. č. st.
Redakční rada:
66 o výměře 40 m2 v k. ú. Dolní Kamenice
Ing. Romana Tesařová – šéfredaktor,
u Staňkova je ve vlastnictví města Holýšova,
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl – zástupce šéfre- nedoporučila ZMH schválit bezúplatný
daktora, Josef Fictum, Mgr. Josef Hais, převod předmětného manželům H., konstaMgr. Libuše Hrubá a Ing. Jiří Zíval
tovala, že předmětný pozemek lze prodat
2
za cenu stanovenou podle Pravidel pro
stanovení ceny při prodeji pozemků z vlastnictví města Holýšova, konstatovala, že
záměr prodat pozemek parc. č. st. 66 v k.
ú. Dolní Kamenice u Staňkova musí být
vyvěšen na úřední desce MěÚ na zákonem
stanovenou dobu a poté se vrátí k projednání
žádosti manželů H., a uložila OMI, aby
zajistilo vyvěšení záměru prodat předmětný
pozemek na úřední desku MěÚ na zákonem
stanovenou dobu.
• souhlasila s uspořádáním cirkusové
produkce Cirkusu Bob Navarro King (dále
jen Cirkus) na ploše veřejného prostranství
v lokalitě PMV v Holýšově na přelomu
července a srpna 2015 za podmínky, že
Cirkus před akcí zaplatí poplatek za užívání
veřejného prostranství podle Obecně
závazné vyhlášky města Holýšov č. 2/2010,
o místních poplatcích, konstatovala, že
souhlasí s umístěním cca 30 ks reklamních
poutačů na sloupy veřejného osvětlení za
podmínky, že Cirkus předloží OMI potřebná
vyjádření příslušných orgánů a doporučila
Cirkusu vylepit reklamní plakáty na plakátovací plochy města Holýšova, které
spravuje MKS.
• souhlasila s vrácením nájemného za byt č.
1 na adrese Holýšov, Politických vězňů 420
za měsíc duben až červen 2015 panu D. G.
z důvodu neobyvatelnosti bytu během jeho
rekonstrukce a uložila společnosti MTBS
vrátit nájemné.
• odložila rozhodnutí o schválení odměny
řediteli MKS Ing. Jiřímu Zívalovi do doby,
než předloží zdůvodnění vyplacení odměny
za 1. pololetí roku 2015.
• jmenovala členy komise pro otevírání
obálek s nabídkami a pro hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Snížení energetické
náročnosti budovy MZS,“ a to: pan Martin
Polák, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, MUDr.
Jaroslav Liška, Ing. Petra Lavičková a pan
Jaroslav Kubica, jako náhradníky: Mgr.
Jana Štenglová, Mgr. Jan Mendřec, Mgr.
Jindřiška Ondrášiková, Ing. Karel Boháček
a paní Jana Čabová.
• schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytování služeb, který bude uzavřen
mezi smluvními stranami město Holýšov
a pan L. G. Předmětem Dodatku je výměna
podružného elektroměru, kterým je měřena
dodávka elektrické energie pro objekt bez
čp. nacházející se na pozemku parc. č. 104
v k. ú. Neuměř.
• uložila společnosti MTBS, aby vrátila
městu Holýšovu zálohu ve výši 1.500.000
Září 2015
Kč poskytnutou v souladu s usnesením
RMH č. 113/2013 odst. f) ze dne 13. 5.
2013, a to do 31. 7. 2015.
• schválila Prohlášení zřizovatele k podání
žádosti do programu „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních
školách v Plzeňském kraji v roce 2015“
předložené ZŠ.
• schválila v souladu s usnesením č. 95
ZMH ze dne 17. 6. 2015 Rozpočtové
opatření města Holýšova na rok 2015 číslo 3.
• schválila Zápis 9. schůze Bytové a sociální
komise ze dne 15. 7. 2015.
• vzala na vědomí pozvání starosty
obce Kümmersbruck Rolanda Strehla na
slavnostní otevření krytého bazénu dne 26.
9. 2015 od 19:00 hodin.
• vzala na vědomí špatnou platební morálku
paní D. H., která má od města Holýšova
pronajaty nebytové prostory prodejny
„Hračky – papír – sport“ v Sokolovské ulici
čp. 447 v Holýšově a pověřila místostarostu,
aby projednal s nájemkyní tuto skutečnost.
• vzala na vědomí Protokol o kontrole č. j.
HSPM-2628-3/2015 ÚPP ze dne 7. 7. 2015,
předložený Hasičským záchranným sborem
Plzeňského kraje. Předmětem kontroly
bylo dodržování povinností stanovených
zákonem o požární ochraně. Kontrola byla
na městě Holýšově provedena dne 17. 6.
2015.
• vzala na vědomí informaci o plánovaných
zatěžovacích zkouškách mostní konstrukce
mostu ev. č. 26-029 na komunikaci I/26
v Holýšově. Termín pro provedení zatěžovacích zkoušek v rozsahu dvou po sobě
následujících nocí je navržen od 26. do
28. 9. 2015 v době od 00:00 do 05:00
hodin, informaci, že další jednání ve věci
se uskuteční dne 30. 7. 2015 v zasedací
místnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, kde
bude upřesněn harmonogram zatěžovacích
zkoušek a navrženy objízdné trasy pro
vozidla do 3,5 tuny.
• vzala na vědomí informaci o výši závazku
města Holýšova a jeho splácení vůči
Mikroregionu Radbuza v rámci projektu
Čistá Radbuza a uložila Finančnímu
odboru a OMI, aby zajistily průzkum trhu
v souladu se Směrnicí 1/2014 pro evidenci
veřejných zakázek a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro obec Holýšov
a příspěvkové organizace zřizované obcí
Holýšov na možné přefinancování výše
uvedeného závazku.
• odvolala, na základě jeho žádosti, člena
Redakční rady Holýšovského zpravodaje
Ing. Jana Glace a děkuje mu za jeho
dlouholetou práci v redakční radě.
• vzala na vědomí informaci místostarosty
o projednání dodržení podmínek stanovených územními rozhodnutími StO č. j.
StO/255/2010/Ku ze dne 14. 12. 2010 a č.
j. StO/1237/2011/Ku ze dne 16. 1. 2012 na
stavbu obytného souboru „Na Terasách“
– 1. etapa s manželi Š., konstatovala, že
město Holýšov nebude iniciovat změnu
územních rozhodnutí výše uvedených a
odložila rozhodnutí o žádosti manželů Š. o
prodej pozemku parc. č. 1127/39 o výměře
228 m2 v k. ú., do příští schůze RMH.
• vzala na vědomí informaci místostarosty
o projednání dodržení podmínek stanovených územními rozhodnutími StO č. j.
StO/255/2010/Ku ze dne 14. 12. 2010 a č.
j. StO/1237/2011/Ku ze dne 16. 1. 2012 na
stavbu obytného souboru „Na Terasách“
– 1. etapa s manželi S., konstatovala, že
město Holýšov nebude iniciovat změnu
územních rozhodnutí výše uvedených
a odložila rozhodnutí o žádosti manželů S.
o prodej pozemků parc. č. 1127/37 o výměře
477 m2 a č. 1127/38 o výměře 227 m2 v k. ú.
Holýšov, do příští schůze RMH.
• schválila odměnu řediteli MKS Ing.
Jiřímu Zívalovi za 1. pololetí roku 2015
podle předloženého návrhu.
• vzala na vědomí návrh Komisionářské smlouvy o obstarání správy bytů
a nebytových prostor, komunikací a zeleně,
přepracovaný místostarostou v souladu
s požadavky RMH, konstatovala, že návrh
komisionářské smlouvy bude předložen
jednateli společnosti MTBS Ing. Janu
Cendelínovi k připomínkování a pověřila
místostarostu, aby ve spolupráci s OMI
a jednatelem společnosti Ing. Janem Cendelínem dopracovali přílohy komisionářské
smlouvy.
• vzala na vědomí informace starosty
o nabídkách bank na poskytnutí úvěru
na uhrazení závazku DSO Mikroregionu
Radbuza v rámci projektu Čistá Radbuza.
• konstatovala, že záměr pronajmout
nebytové prostory prodejny „Obchod
s textilem, půjčovna společenských šatů“
v Holýšově, v Sokolovské ulici čp. 447,
musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ na
zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti paní M. S. a pověřila
místostarostu, aby zajistil vyvěšení tohoto
záměru.
• souhlasila s ukončením Smlouvy o nájmu
nebytových prostor prodejny „Hračky –
papír – sport“ v Holýšově, v Sokolovské
ulici čp. 447, která byla uzavřena mezi
smluvními stranami město Holýšov a paní
D. H. k 31. 7. 2015 za podmínky, že vyklidí
pronajaté nebytové prostory a předá je
v řádném stavu zástupci města Holýšova,
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v mém dnešním článku bych se rád
vyjádřil k údajné neexistenci vizí nového
vedení města Holýšova. Určitě jste
již zaregistrovali, že již byla zahájena
rekonstrukce Mateřské školy ve Školní
ulici. Jedná se o zateplení budovy,
výměnu oken a opravu střechy. Cena
včetně DPH je cca 8 mil. Kč. V nedávné
době jsem podepsal další Smlouvu o dílo
se společností Miras Plzeň na zateplení
a rekonstrukci zdravotního střediska.
Vysoutěžená cena včetně DPH je cca
3 mil. Kč. Přes 60 % vynaložených
prostředků, což je cca 6 mil. Kč, nám
nahradí dotace Ministerstva pro místní
rozvoj, vynaložené prostředky bychom
měli dostat zpátky do 31. 3. 2016. Dále
již máme zpracován projekt na úpravu
Sběrného dvora, kde žádáme o dotaci
zhruba 5 mil. Kč, což bude podle názoru
zkušeného projektanta dostatečná suma,
aby náš nový Sběrný dvůr splňoval
všechny požadavky na něj kladené.
Jak všichni víte, v bývalých kasárnách
vznikla „Průmyslová zóna 2,“ kde
úspěšně podniká v současné době již 29
firem. Jedním z problémů, který nebyl
dosud vyřešen, je povolení vypouštění
odpadních vod z „Průmyslové zóny 2“
do povrchových vod – řeky Radbuzy.
V roce 2014 dostalo naše město
povolení vydané Odborem životního
prostředí Městského úřadu ve Stodě,
které je platné pouze do 31. 12. 2015,
toto povolení je však vázáno na splnění
určitých
podmínek:
Zpřístupnění
stávající Čistírny odpadních vod a její
zprovoznění v termínu do 31. 5. 2015
a opravy stávajících kanalizačních řádů
a opravy netěsností šachet v termínu
do 31. 12. 2015. Na splnění těchto
podmínek důležitých pro povolení
vypouštění odpadních vod do řeky
Radbuzy začalo město ve spolupráci s CHVaK Domažlice intenzivně
pracovat. Samozřejmě bychom se rádi
věnovali novým plánům a „vizím,“
ale také musíme odstranit některé
nedostatky, jejichž řešení bychom
neměli opomenout. Možná jste si
milí spoluobčané v minulých dnech
všimli, že v okolí hlavní silnice I/26
vedoucí přes město se pohybovali muži
s teodolity a zaměřovali silnici. Projektant
zpracovává nové dopravní řešení, které
Pokračování na straně 4
3
Holýšovský zpravodaj
by mělo zlepšit bezpečnost občanů
hlavně při přecházení této komunikace.
Samozřejmě nejideálnějším řešením by
byl obchvat města. I na tomto řešení stále
pracujeme a věříme, že se jej naše město
sužované velkou dopravní zátěží časem
dočká, tak jako v sousedním Staňkově.
Vždyť více než 8 000 osobních vozidel
a 1 600 kamionů, které projedou městem
za 24 hodin, je opravdu až příliš. Další
akcí, kterou budeme brzy zahajovat je
úprava hřbitova. Stávající chodník s asfaltovým povrchem je již v dosti dezolátním stavu a i celý areál hřbitova
potřebuje celkově nové řešení. Projekt
s novým návrhem povrchů chodníků i kolumbária máme již připraven. V nejbližších dnech má proběhnout výběrové
řízení na výběr stavební firmy pro
realizaci tohoto záměru. Ministerstvo
pro místní rozvoj bude na podzim
vypisovat program Podpory regenerace
panelových sídlišť. Chtěli bychom se
tohoto programu zúčastnit a provézt
regeneraci sídliště Pod Makovým
vrchem s cílem: zkvalitnění technické
a dopravní infrastruktury, nové obslužné
komunikace, dopravní značení, zpomalovací retardéry a hlavně zvýšení počtu
parkovacích stání; úpravy sídlištní zeleně
s plochami pro sport i dětská hřiště;
zkulturnění kontejnerových stání pro
sběr odpadů. Projekt musí vycházet již
z vydané územně plánovací dokumentace, dříve zpracovaných záměrů,
strategií a hlavně názorů obyvatel sídliště.
Všechny tyto náležitosti již máme
pro sídliště Pod Makovým vrchem zpracované a obyvatelé této části města budou
na prezentacích průběžně seznamováni
s navrhovanými záměry i důsledky
navrhovaných úprav. Věřím, že většina
z nás by se ráda v těchto horkých dnech
vykoupala v nějakém koupališti.
V současnosti máme však mnoho jiných
a potřebnějších projektů, kam investice
nasměrovat, chceme být dobrými a realistickými hospodáři v rámci našich finančních možností. Najde-li se ale investor,
i soukromý, který by chtěl do výstavby
koupaliště investovat, rádi s ním budeme
jednat. Myslím, že jsem dostatečně
vyjádřil svoje přesvědčení i naprosté
většiny členů vedení města Holýšova, že
máme vizi – představu o tom, jak město
vést a řídit ku prospěchu naprosté většiny
obyvatel. Přeji nám obyvatelům města
ještě kousek krásného léta.
Jan Mendřec, starosta
4
uložila paní D. H. uhradit dlužné nájemné
do 30. 9. 2015 a pověřila místostarostu,
aby zajistil vyvěšení záměru pronajmout
předmětných nebytových prostor na úřední
desku MěÚ na zákonem stanovenou dobu.
• souhlasila s pokácením 2 ks smrku
pichlavého (Picea pungens), které se
nacházejí na pozemku parc. č. 925/1 (KN)
v k. ú. Holýšov v těsné blízkosti budovy
MŠ ve Školní ulici. Důvodem pokácení
dřevin je zahájení plánované investiční
akce „Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ, Školní ulice“ a souhlasila
s tím, že pokácení stromů včetně ekologické
likvidace biologického odpadu provede na
náklady města Holýšova společnost MTBS
a pokácené neprodané dřevo uskladní
v prostoru bývalého sběrného dvora na
náměstí 5. května.
• schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona
o obcích poskytnutí peněžitého daru ve
výši 1.000 Kč slečně T. K., mistryni ČR
v zápase ve volném stylu ve váhové
kategorii do 60 kg.
• souhlasila s ukončením Smlouvy
o výhradním zprostředkování prodeje
nemovitosti ze dne 24. 2. 2014, která
byla uzavřena mezi smluvními stranami
město Holýšov a společnost ERK Plzeň
a pověřila místostarostu, aby v souladu
s článkem V. odst. 2 smlouvy uvedené
v odstavci a) tohoto usnesení ve stanoveném termínu oznámil společnosti ERK
Plzen, že město Holýšov nemá zájem na
dalším prodloužení smlouvy.
• schválila Smlouvu o dílo č. 004/2015,
která bude uzavřena mezi smluvními
stranami město Holýšov a Ing. J. P.
Předmětem smlouvy je zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení
stavby „Holýšov – sběrný dvůr“ formou
veřejnoprávní smlouvy. Cena prací je
sjednaná na 84.000 Kč bez DPH.
• konstatovala, že v souladu s článkem VI.
odst. 1 Smlouvy o nájmu služebního bytu
ze dne 29. 1. 2010, která byla uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov
(pronajímatel) a pan J. Č. (nájemce), nájem
služební bytu skončí současně s ukončením
pracovního poměru k pronajímateli, to je
k 31. 8. 2015.
• schválila v souladu s ustanovením § 27
odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová
pravidla územních rozpočtů, provedení
kontroly
hospodaření
příspěvkové
organizace zřízené městem Holýšovem,
a to MKS, a určila v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), fyzické osoby,
které provedou kontrolu, a to: paní Marie
Roučková, paní Andrea Pražáková a paní
Václava Bublová. Předmětem kontroly
bude kontrola hospodaření příspěvkové
organizace za 1. pololetí roku 2015
a kontrola bude provedena v srpnu 2015.
• vzala na vědomí Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Snížení energetické náročnosti budovy
MZS“ ze dne 31. 7. 2015, vydala
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení
zájemce společnosti KARPEM Stavby na
klíč z účasti v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MZS,“ neboť tento zájemce
nesplnil požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách v požadovaném
rozsahu, vydala Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Snížení energetické náročnosti budovy
MZS“, kterým bylo stanoveno pořadí
nabídek: 1. MIRAS – stavitelství a sanace,
2. HANSTAV, 3. BIS, 4. DSP Domažlický stavební podnik, 5. Morez stavební,
6. ZOLT CZ, 7. Saportan, souhlasila
s uzavřením Smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy MZS“ s uchazečem prvním
v pořadí, to je se společností MIRAS –
stavitelství a sanace za nabídkovou cenu
2.525.660,16 Kč bez DPH.
• vzala na vědomí oznámení Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad, že
dnem doručení oznámení, to je 24. 7. 2015,
zahajuje kontrolu Monitorovací zprávy
o zajištění udržitelnosti č. 5 včetně příloh
projektu Revitalizace náměstí 5. května
včetně občanské vybavenosti doložené na
Úřad regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad dne 17. 7. 2015.
• souhlasila s uspořádáním anketní akce za
účelem zjištění obecného názoru na další
využití území „Holýšov – Na Višňovce,“
která je součástí vypracování doplňujících
průzkumů a rozborů pro územní studii
„Holýšov – Na Višňovce.“ Anketní akce
bude mít dvě části: veřejnou a neveřejnou
směřovanou přímo na vlastníky dotčených
pozemků a proběhne v první polovině září
2015.
Zpracoval: místostarosta
Mgr. Bc. Kamil Šefl
Použité zkratky: MKS - Městské kulturní
středisko Holýšov; MŠ – Mateřská škola
Holýšov; MZS – Městské zdravotní středisko
Holýšov; OMI - Oddělení majetku a investic
Městského úřadu Holýšov; ZŠ - Základní
škola Holýšov.
září 2015
ANKETA
Slovo zastupitele
k Územnímu plánu města Holýšova
Anketní akce k získání podkladů pro doplňující průzkumy
a rozbory pro územní studii „Holýšov – Na Višňovce“
Vážení občané,
v souladu s požadavky na rozvoj území
vyplývající z vydaného územního plánu,
žádostí občanů na vydání stavebních
povolení na stavby rodinných domů
v zájmovém území a současně snahou
jiných občanů v území udržet rekreační
oblast zadává město Holýšov vypracování územní studie, jejímž účelem
je stanovení podrobnějších podmínek
pro budoucí využití území nazvaného
„Na Višňovce.“ Práce na územní studii
proběhnou ve dvou základních etapách:
a) vypracování doplňujících průzkumů
a rozborů pro územní studii, jejichž
účelem je doplnění současných znalostí
o území z pohledu jeho budoucího
využití a určení základních problémů
k řešení – součástí je i tato veřejná
anketa. Současně proběhne podrobná
anketa určená pouze pro majitele
dotčených pozemků.
b) vypracování a projednání návrhu
územní studie.
Základní informace o veřejné anketě:
pořizovatel: Stavební odbor Městského
úřadu Holýšov - vedoucí odboru Jaroslav
Kubica
zpracovatel: Ing. Arch. Oldřich Fára
právní rámec: zákon č. 183/2006 Sb.,
v současně platném znění (stavební zákon)
forma zveřejnění: úřední deska, elektronická úřední deska, vyhlášení místním
rozhlasem, uveřejnění v Holýšovském
zpravodaji č. 130
termín zveřejnění a možnost podání
anketního lístku: 17. srpen 2015 - 18.
září 2015.
předání anketního lístku – možnosti:
mailem na adresu: [email protected], vypsáním anketního lístku
a vložením do schránky na Městský úřad
Holýšov, možná i osobní návštěva či jiná
forma běžné komunikace.
Jméno a příjmení
(čitelný povinný údaj) :
Telefon, e-mailová adresa či jiné komunikační spojení:
Otázka 1:
- Má do budoucna zůstat zachovaný rekreační ráz lokality Na Višňovce s převážně
nezastavěnými zahradami?
ANO
NE
Doplnění názoru podle potřeby účastníka:
Otázka 2:
- Má být do budoucna v lokalitě Na Višňovce umožněna další výstavba rodinných
domů a rekreačních objektů?
ANO
Doplnění názoru podle potřeby účastníka:
NE
Milí spoluobčané,
už je to rok, co jsme podávali registračnímu úřadu kandidátní listiny pro
volby do Zastupitelstva města Holýšova.
A je to také rok, co jsem spolu se svými
spolukandidáty z kandidátní listiny
ANO Holýšov připravoval náš volební
program. V tomto volebním programu
jsme vám voličům sdělili, jaké jsou naše
tužby, přání, vize, představy o tom, co
bychom chtěli v následujícím volebním
období vykonat, zařídit, změnit, opravit,
vybudovat tak, „aby se nám tady lépe
žilo.“ Tento slogan se také stal ústředním
heslem nebo chcete-li mottem našeho
volebního programu.
A myslím, že se nám ve volebním
programu podařilo docela jasně dát
vám najevo, že nebudeme podporovat
megalomanské projekty typu „rekreační
areál a koupaliště,“ na které nemá
město peníze, nehledě na to, že provoz
takovýchto areálů by ročně město stál
statisíce ne-li miliony korun. Věřím, že se
nám podařilo vysvětlit vám voličům, že
se chceme chovat jako dobří hospodáři
a spravovat naše město tak, abychom
v něm nám všem zajistili pokud možno
klidné a bezstarostné žití. Proto jsme
si také do volebního programu dali, že
chceme zajistit rekonstrukci zdravotního
střediska a vybudovat v něm výtah pro
ty z nás, kteří musí chodit za svým
lékařem do prvního patra a mnohdy jim
to kvůli jejich zdravotnímu stavu dělá
problémy. Proto jsme si předsevzali,
že zajistíme revitalizaci sídlišť tak, aby
v nich bylo dostatek parkovacích míst.
Proto jsme vám slíbili, že zajistíme
bezplatné ukládání odpadu ve sběrném
dvoře a že budeme podporovat činnost
škol, tělovýchovné jednoty a spolků.
Proto prosazujeme transparentní město
a nevybíráme to, co se občanu může
říct a co se mu říct nemůže. Ti, co četli
náš volební program, vědí, že máme
v úmyslu zajistit ještě spousty jiných
byť někdy drobných a malých věcí,
které nám ovšem ulehčí nebo by měly
ulehčit naše žití v Holýšově.
Díky množství vašich hlasů ve volbách
jste nám dali jasně najevo, že také jako
my netoužíte po „Disneylandech“
s využitím pro úzkou skupinu občanů,
ale preferujete soustředit omezené
finance města do zlepšení a zpříjemnění
Pokračování na straně 6
5
Holýšovský zpravodaj
každodenního běžného života široké
skupiny obyvatel ve městě. Díky
důvěře, kterou jste v nás vložili, jsme
mohli vytvořit koalici s ČSSD a ODS
a začít pracovat na plnění našich slibů.
Jak se nám to bude dařit, nám jistě
„oznámkujete“ v dalších komunálních
volbách. Postupně se ukázalo, že město
jsme nepřevzali po předchozím vedení
v nejlepší kondici a ještě stále na nás
vyskakují „kostlivci“ typu děravá
střecha v mateřské škole ve Školní
ulici, nevyřešený problém s převzetím
blokové kotelny v sídlišti Pod Makovým
vrchem, neřešená situace s kanalizací
v průmyslové zóně nebo zničené
a neopravené atletické hřiště na školním
pozemku, které orgán dohlížející na
bezpečnost žáků školy zakázal užívat
a tím ztížil plnit školní osnovy. Řešit
tyto situace je o to obtížnější, že město
v minulých letech prodalo velkou část
vlastněného majetku, peníze z těchto
prodejů záhy utratilo a ještě se zavázalo
skrytým několikamilionovým úvěrem.
I přes tato úskalí uděláme vše, co je
v našich silách, abychom napravili,
co je třeba napravit, a zrealizovali
maximum toho, co jsme před volbami
slíbili. Odradit se nenecháme ani neprofesionálním jednáním opozice.
Prvními velkými úspěchy naší koalice
jsou dvě získané dotace z Operačního
programu Životní prostředí na
„zateplení“ mateřské školy ve Školní
ulici a zdravotního střediska. Díky
úsporám, kterých se podařilo dosáhnout
v rámci výběrového řízení, kromě
výměny oken, zateplení fasády a výměny
střechy u obou budov zbyly finance
i na vybudování výtahu ve zdravotním
středisku. V tuto chvíli práce na obou
budovách jsou již v plném proudu
a měly by být dokončeny v průběhu
listopadu. Rychle se nám také podařilo
reagovat na přání občanů Holýšova
a zpracovat a schválit Obecně závaznou
vyhlášku města Holýšova k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje užívání zábavní
pyrotechniky. Rád bych také poděkoval
za všechny kladné ohlasy na oživený
vzhled a novou strukturu Holýšovského
zpravodaje, kterou jsme vám přestavili
v lednu. Závěrem mi dovolte popřát
všem žákům a studentům to nejúspěšnější vykročení do nového školního roku.
Kamil Šefl
6
Informace z Domu dějin Holýšovska
Návštěva z partnerského města
Kümmersbruck
Dne 14. 8. 2015
navštívili Holýšov přátelé z partnerského
města Kümmersbruck. Pro naše partnery
připravil celodenní program starosta
města pan Jan Mendřec. Návštěva
začala v brzkých dopoledních hodinách
přátelským přivítáním na radnici. Po
srdečném rozhovoru u kávy si naši
přátelé prohlédli budovu nové a staré
radnice. Po prohlídce radnice všichni
zavítali do Domu dějin Holýšovska, kde
si prohlédli stálou expozici o historii
města a výstavu panenek. Expozice
o historii Holýšova zaujala zejména
současného starostu Kümmersbrucku
Hrneček s Johannem
V Domě dějin Holýšovska si můžete
zakoupit hrneček, na kterém je
vyobrazen malý Johann jako symbol
Domu dějin Holýšovska. Hrnek byl
vyroben v brusírně pana Jiřího Jirmana
v Kašperských Horách. S výrobky
a tvorbou pana Jiřího Jirmana jste se
mohli seznámit v minulém roce při
výstavě Sklo ze Šumavy – tradice
a současnost. Cena hrnečku je 83 Kč.
Text a foto: Mgr. Josef Hais,
Dům dějin Holýšovska
Rolanda Strehla. Dalším bodem
v horkém dni byla návštěva firmy
EvoBus Česká republika. Ve firmě
EvoBus byla přichystána prezentace
o působení firmy v Holýšově a ve světě.
Druhou polovinu návštěvy EvoBusu byla
samotná prohlídka výrobních prostor,
kde byli naši partneři seznámeni s detaily
samotné výroby. Tato prohlídka všechny
velice zaujala. Po prohlídce města byla
celá návštěva ukončena společným
obědem v kulturním domě.
Text: Mgr. Josef Hais,
Dům dějin Holýšovska
Foto: Miroslav Dolejš
září 2015
Dům dějin Holýšovska se zapojil do projektu Institutu
Terezínské iniciativy
Dne 26. září proběhne ukončení projektu
Institutu Terezínské iniciativy, která se
dlouhodobě zabývá nucenou prací za II.
světové války. Dům dějin Holýšovska
a Holýšov navštíví 60 studentů z Česka
a z Německa a seznámí se s nucenou prací
v Holýšově za II. světové války. Samotný
projekt je obecně zaměřen na nacistickou
nucenou práci a na zapomenutá místa
nucené práce nejen na území dnešní
České republiky, ale i v pohraničních
oblastech, náležejících k okolním státům
(Polsko, Německo).
Co znamená pojem nucená práce?
Nucenou prací nemyslíme jen totální
nasazení Čechů na území Německé říše.
Nucená práce byla vykonávána také
na mnoha místech Protektorátu Čechy
a Morava stejně jako v pohraničních
oblastech odstoupených po Mnichovu
1938 Německé říši. Nucené práce se
týkaly Židů (jak domácích, tak zahraničních), Romů, polské menšiny ve
Slezsku, naverbovaných nebo zavlečených
tzv. východních dělníků (Ostarbeiter),
západoevropských civilních pracovníků,
válečných zajatců a vězňů. Pracovní
nasazení bylo organizováno většinou ve
skupinách a nuceně nasazení byli umístěni
a střeženi v hromadných ubytovnách táborech. Polští nuceně pracující v mnoha
případech pracovali v českém pohraničí
na selských dvorech, kde také bydleli.
Nuceně pracující byli určeni například
pro zemědělství, výstavbu silnic, průmysl
a hornictví. Také čeští obyvatelé byli
nucenými pracovníky, na území protektorátu například ve zbrojním průmyslu.
Částečně byli také ubytováni hromadně
pod dohledem (podnikovou ostrahou).
Další desetitisíce pracujících byly v posledních měsících války nuceny k odklízení následků bombardování a práci
na opevnění. Místa nacistické nucené
práce byla po osvobození 1945 využívána
rozdílným způsobem. Továrny byly
zestátněny a válečný průmysl pozastaven.
Dnes se jednotlivé budovy nacházejí
většinou v soukromém vlastnictví, jsou
dále částečně komerčně využívány,
v mnoha případech jsou prázdné. Ubytovny
nuceně pracujících, které sloužily často
v prvních poválečných letech dále jako
sběrné tábory pro nejrůznější skupiny osob
(např. jako internační tábory pro německou
menšinu před odsunem), většinou chátraly
a byly nakonec zbořeny. V březnu 2013
byla vydána publikace německého
historika Institutu Terezínské iniciativy
Alfonse Adama „Die Arbeiterfrage soll mit
Hilfe von KZ-Häftlingen gelöst werden.
Zwangsarbeit in KZ-Außenlagern auf
dem Gebiet der heutigen Tschechischen
Republik“ u německého nakladatelství
Metropol. Právě se připravuje české vydání
knihy a nedílnou součástí této knihy bude
i zmínka o nucené práci v Holýšově za II.
světové války.
Text a foto: Mgr. Josef Hais,
Dům dějin Holýšovska
Slovo občana
Dne 8. srpna 2015 jsem v horkém
sobotním podvečeru šla na vyprávění
Štěpánky Švarcové o putování po
Islandu, Nepálu, Indii, Thajsku,
Austrálii a Novém Zélandu do Domu
dějin Holýšovska. Musím říci, že
jsem od tohoto setkání čekala mnoho,
protože některé fotografie a film
z Indie jsem již viděla na Facebooku.
Musím ale napsat, že Štěpánka
předčila mé očekávání. V místnosti
DDH, která je určena pro setkávání
lidí a pro různé výstavy, nebylo ani
jedno místo volné a při poutavém
vyprávění doplněného fotografiemi
bylo naprosté ticho, jen občas se ozval
smích při veselé historce z putování.
Ukázka fotografií ze všech těchto
krásných zemí trvala dvě hodiny
a asi nikdo z nás nelitoval svého
času. Po desetiminutové přestávce
pustila Štěpánka sestřihaný film ze
všech zemí, které navštívila. Film
trval 45 minut a mne mrzelo, že je již
konec. Rozhodně vím, že se určitě na
všechny nesestřihané filmy podívám
na YouTube. Co vše tato mladá dívka
– umělkyně již zažila a hlavně, co její
umělecké oko zachytilo na fotografiích je dech beroucí. Děkuji Štěpánce
za její čas a to, že nám dovolila
nakouknout do cizích a dalekých
krajin naší země. Že poodhalila svůj
osobní život a rozdělila se tak o tyto
zážitky s námi. Výborný nápad byl
i od vedoucího DDH, že měl pro
návštěvníky připravené pet lahve
s chladnou vodou. Byl to příjemný
sobotní večer.
Bc. Hana Valachovičová
Informace z letního tábora v Orlovicích
Tento rok jsme měli pronajatou základnu
v Orlovicích jen na týden, jelikož
prázdniny někde začínaly až od středy.
Tak se termíny turnusů posunuly. Nejen
vedoucí, ale hlavně děti z toho byly
smutné, tak jsme se rozhodli pro variantu
– „PUŤÁKU.“ Se staršími dětmi ve věku
od 12ti let jsme vyrazili už ve středu 29.
7. 2015 vlakem do Domažlic, odkud
jsme šli pěšky směrem do Orlovic. Na
cestu jsme měli čtyři dny. Spali jsme
ve stanech, někdo pod „širákem,“ večer
jsme poseděli u ohýnku. Stravu jsme
předem domlouvali v restauracích,
kempech, v závodních jídelnách, ale
stejně nejlepší oběd pro nás připravili
„naše“ kuchařky v neděli v Orlovicích
a to „řízky.“ Zbytek dětí dorazil v neděli
ve 13:00 hodin. Celkem nás na letním
táboře bylo 104 dětí a 11 vedoucích.
Zažili jsme spousty legrace, zahráli
hry, nechyběla diskotéka či kino. Jedno
dopoledne jsme věnovali „zorbingu.“
Nejen děti se vyblbli, ale také i vedoucí.
Tábor jsme si užili a už teď se těšíme na
další!!!
Daniela Konopíková
7
Holýšovský zpravodaj
Informace ze sportu
Turisté budou poznávat další zajímavá místa
V červenci se sešel výbor odboru
turistiky TJ Holýšov k sestavení plánu
akcí na 2. pololetí roku 2015. Opět si
naplánovali navštívit a poznat několik
zajímavých míst. Již 23. srpna se vydají
s fotbalisty do Mýta. Toto malebné město
nabízí podmanivé přírodní krásy a také
některé historické památky. Při první
návštěvě Mýta v roce 2014 se turisté
vydali po turistické stezce ke kapli sv.
Vojtěcha, odkud byl krásný výhled na
Mýto a také na pohoří Brdy. Letos mají
v plánu vydat se lipovou alejí zvanou
Stromořadí Svatopluka Čecha ke kostelu
sv. Štěpána. Cestou si prohlédnou sochu
sv. Antonína Paduánského. Kolem
kostela sv. Štěpána stávalo původní staré
město. Na náměstí si prohlédnou kostel
sv. Jana Křtitele a také sochu sv. Jana
Nepomuckého. Dalšími navštívenými
místy budou v sobotu 5. září Dobřany
a Chlumčany. V Dobřanech si mimo jiné
prohlédnou zdejší barokní kostel sv. Víta,
který patří k nejzajímavějším barokním
stavbám v Čechách. Budova kostela má 4
vchody – ze všech světových stran. Další
památkou je také zdejší kamenný most.
Z Dobřan přejdou do Chlumčan, kde se
projdou městem a seznámí se se zdejšími
keramickými závody. Dne 20. září mají
v plánu poznat 2 místa na Horažďovicku.
Budou to Svéradice a Velký Bor. Na
neděli 27. září se těší, že si konečně budou
moci projít turistickou trasu z Babylonu
do České Kubice. Cestou si prohlédnou
Čertův kámen zvaný Viklan a také
pomník bývalého významného politika
1. republiky Aloise Rašína, prohlédnou
si i Českou Kubici. Dále mají v plánu
navštívit a poznat 3 obce blízko Plzně.
Budou to Nebílovy, kde je hezký barokní
zámek, pak se projdou přes Netunice do
Střížovic. Tato akce bude v neděli 4. října.
Z dalších akcí mají v plánu opět zamykání
studánek. Tu naši Floriánskou uzamknou
ve středu 28. října, kde jim slíbili účast
opět žáci základní umělecké školy,
Českou studánku vyjedou uzamknout
v sobotu 7. listopadu. K té naší zveme
i občany našeho města. V plánu mají dále
3 vycházky v okolí našeho města a také
některé společenské akce a samozřejmě
to jsou opět zdravotní vycházky během
týdne.
J. Fictum
Mistrovství České republiky v zápase
Dne 16. května 2015 se Holýšovští
zápasníci
zúčastnili
Mistrovství
České republiky v Praze. Reprezentovat holýšovský zápas odjeli Tereza
Konopíková, Ivo Švígler, Vít Pergl,
František Lange. Sklidili veliký úspěch,
jelikož zpět do Holýšova přivezli 3
medaile! Tereza Konopíková se stala
MISTRYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve
volném stylu ve váhové kategorii 60
kg. Úspěšně a s přehledem porazila
reprezentantky z Brna. Ivo Švígler
s přehledem vyhrál svoji skupinu ve
váhové kategorii 50 kg. Prohrál až ve
finále, takže si dovezl krásné 2. místo
z MČR. Ivo zápasil ve vyšší váhové
kategorii se staršími kluky, přesto
předvedl pěkný zápas a podal krásný
výsledek. Vít Pergl nastoupil jako
začátečník, vybojoval krásné 3. místo ve
váhové kategorii 80 kg, přestože mu chybí
zkušenosti ze závodů. František Jiří Lange
si neudržel svoji váhovou hmotnost,
proto musel nastoupit do vyšší váhové
kategorie. Tam na své soupeře bohužel
nestačil, proto se neumístil na stupni
vítězů. Trenéři jsou nadmíru s výkony
svých svěřenců spokojeni. ÚSPĚCHEM
JSOU 3 MEDAILE Z MČR !!!
Text a foto: Milan Konopík, trenér
Začal nový ročník fotbalových soutěží
Po krátké letní přestávce začal v neděli 9.
srpna nový ročník fotbalových soutěží.
První do soutěže vstoupili muži A. V 1.
kole se utkalo naše mužstvo s nováčkem
krajského přeboru mužů Sokolem Lhota.
Utkání skončilo nerozhodně 2:2, na
pokutové kopy jsme zvítězili 3:1.
Ve 2. kole – opět u nás - hrálo béčko
Rokycan. Od soboty 22. srpna zahájili
soutěž také muži B a dorostenci. Muži B
se utkali v sobotu se Sokolem Všeruby,
dorost v neděli 23. srpna přivítal
u nás Stříbro. Muži A ve 3. kole hráli
v Mýtě. Výsledky těchto zápasů už jistě
znáte. V pátek 28. srpna zahájili svoji
soutěž senioři, družstva žáků začínají až
začátkem září. Na další zápasy půjdeme
u nás v neděli 30. srpna. Od 14:30 hodin
se hraje zápas FK dorost – Dobřany, od
17:00 hodin FKA – Rozvadov.
Jistě příznivce našich družstev zajímá,
k jakým změnám došlo v letní přestávce.
Již tradičně došlo ke změnám v hráčských kádrech. Zatím ještě není vše
dořešeno, ale už víme, že odejít chtějí
Josef Schamberger do Chotěšova, Jiří
Multrus do Vejprnic, hostování ukončil
Pavel Zaruckij (ten však hrál většinou
za muže B), svoji karieru ukončili Milan
Tyr a Pavel Trhlík, i když Pavel se ještě
v některých zápasech objeví. To jsou
odchody.
Kdo přišel? Z hostování v Kolovči se
vrací Roman Baxa, ze Stoda Tomáš
Tlustý a Jakub Múčka, ze Staňkova
Josef Kubina, na hostování k nám přišel
náš bývalý hráč Míra Černohorský,
dále přijde brankář Darek Faltus, hráč
Tachova. Zůstává u nás Vojtěch Mour,
řeší se ještě další působení Václava
Kaase. Z dorostu přichází Radek Kraus,
příležitost dostane i dorostenec David
Zavadil. Řeší se ještě další změny, ty
se však budou týkat převážně družstev
mužů B a dorostu. O nich si přečteme
Neděle
6. 9. od 17:00 hodin FK B – Kvíčovice
15:00 hodin FK st. př. - Staňkov
Sobota
12. 9. od 17:00 hodin FK A – Přeštice
14:30 hodin FK dorost – Tlučná
Sobota
19. 9. od 16:30 hodin FK B – Blížejov
Neděle
27. 9. od 16:30 hodin FK A – Bolevec
8
14:00 hodin FK dorost - Kozolupy
září 2015
v dalším čísle zpravodaje. Ve vedení áčka
nedochází k žádným změnám, pouze
trenér Karel Mička se bude moci věnovat
vedení mužstva přímo z hráčské lavičky,
nebude muset většinu zápasů vést
mužstvo z branky. S příchodem hráčů
je spokojen, trochu starost mu přidělává
zranění některých hráčů. Začátek sezóny
asi nestihnou zranění Baxa, Staněk
a Mour, z rodinných důvodů asi také
Jan Hamerník. Ke změně došlo také
v počtu přihlášených družstev do soutěží.
V tomto ročníku nemá oddíl v soutěži
starší žáky. Důvodem je malý počet
hráčů. Oddílu chybí chlapci zejména
z ročníku narození 2002, 2004, 2005,
rádi by však uvítali chlapce i z ostatních
ročníků. Žádáme proto rodiče, aby své
chlapce do oddílu přihlásili.
V závěru bych se chtěl omluvit za
chybu, ke které došlo v minulém čísle
zpravodaje. Uvedl jsem chybně počty
nastřílených gólů starší přípravkou
v minulém ročníku 2014/2015. Správně
mělo být: st. přípravka nastřílela svým
soupeřům celkem 119 gólů, nejvíce jich
nastřílel František Šindelář – 30, Jakub
Macán – 25, Martin Petráš – 20, Petr
Třeštík – 16, Jan Mařík – 12, Tomáš
Syrovátka – 5, Ondřej Salák – 3, Adam
Kadavý a Patrik Grešl po 2, Libor
Tumpach – 1, 3 byly vlastní soupeře.
Chlapcům se omlouvám.
J. Fictum
Ohlédnutí do historie
Proč se říká…
Místní názvy spojené se sakrálními stavbami
Slovo Redakce
► Příspěvky do Holýšovského
zpravodaje je možné zasílat několika
způsoby:
• poštou na adresu Informační
centrum, náměstí 5. května 32, 345
62 Holýšov
• e-mailem na adresu
[email protected]
• prostřednictvím zprávy na facebookových stránkách Holýšovského zpravodaje
• osobně na podatelně Městského
úřadu Holýšov
► Příspěvky do Holýšovského
zpravodaje zasílejte do termínu
uzávěrky. Uzávěrka je uvedena
v každém čísle na zadní straně zpravodaje. Prosíme, aby byl dodržen tento
termín, neboť při pozdějším dodání
příspěvků se komplikuje a ztěžuje
práce redakční rady a následně i práce
tiskárny. Děkujeme.
► Ceník inzerce: Formát A7 = 500 Kč,
A6 = 1.000 Kč, A5 = 2.000 Kč, A4 =
4.000 Kč, celá zadní strana = 10.000 Kč.
Uvedené částky jsou bez DPH.
► S ohledem na zákon o ochraně
osobních údajů jsou v informacích
z jednání Rady města Holýšova
a Zastupitelstva města Holýšova u osob
uvedeny pouze iniciály a ne celá jména.
Děkujeme za pochopení.
Na vysokém kříži
Po našem mokrém putování, kdy
nás voda a místní názvy s ní spojené
prováděly
v
posledních
číslech
zpravodaje, vystoupíme konečně na
pevninu a zastavíme se u místních názvů,
jejichž vznik je spojen se stavbami
a jejich majiteli. Pro Holýšov je zcela
dominantní stavbou kostel sv. Petra
a Pavla (historii kostela sv. Petra a Pavla
podrobně popisuje publikace Petra
Kundraty s názvem „Sakrální stavby
a drobné památky na Holýšovsku“
(vydaná v roce 2007). A tak můžeme
začít právě u kostela. Jediný místní
název odvozený od stavby kostela se
nám zachoval díky mravenčí práci
místního kronikáře Josefa Maschka
► Děkujeme Ing. Janu Glacovi,
dosavadnímu členovi redakční rady
Holýšovského zpravodaje, za jeho
dlouholetou a obětavou práci a přejeme
mu především pevné zdraví a pohodu.
► Dne 22. září by se dožil 72 let bývalý
dlouholetý starosta města Holýšova pan
Jaroslav Králík.
Kirchenplatz při pohledu z věže kostela
Sv. Petra a Pavla v Holýšově
► Dne 23. září oslaví bývalý starosta
města Holýšova pan Jaromír Prach 68.
narozeniny. Redakční rada mu přeje
všechno nejlepší a především pevné
zdraví.
9
Holýšovský zpravodaj
v zápisu z roku 1920. Díky tomuto
zápisu potěšíme zejména zastánce
názoru, že prostor v okolí kostela
a radnice není pouhou návsí, ale náměstím.
V zápisu kronikáře je snad zachycen
jediný místní název, který prostranství
u kostela označuje právě náměstím.
Názvem “Kirchenplatz,“ tedy „Kostelní
náměstí,“ je označeno prostranství mezi
kostelem a budovou restaurace U Nováků
(prostor autobusových zastávek). Další
místní název pro oblast náměstí je pouze
název „Platz,“ tedy „Náměstí“ používaný
především v období druhé světové války
a dalšího pojmenování se náměstí dostane
až v červnu roku 1945, kdy získává název
„náměstí 5. května“. Další stavbou,
s budovou kostela pevně spjatou a jejíž
existence stojí za vznikem místního
názvu, je budova fary. Samotná budova
fary nese popisné číslo 1 a místní farnost
evidovala hned několik pozemků, kdy
právě fara stála za vznikem jejich názvu.
První zmínka o přítomnosti kostela
a fary v Holýšově zmiňuje přítomnost
obou budov v obci již v polovině 14.
století a situace budov z tohoto období se
nezachovala na žádném známém výkresu
nebo malbě. Obě budovy byly poničeny
při tažení husitů v našem kraji a farnost
se vrací Holýšovu až po roce 1745. Nová
budova fary, tak jak se s ní setkáváme dnes,
získala svoji podobu až v roce 1898 se
zahájením přestavby budovy. V majetku
místní fary se nacházely pozemky a to
jak hospodářské, tak zalesněné. Farní
les, původním názvem „Pfarehölzel,“
bychom dnes hledali na úpatí vrchu Trný
a to v zalesněném údolí mezi samotným
úpatím vrchu a „Sámkovou cestou.“
Dalším,
tentokrát
hospodářským
pozemkem, který fara vlastnila, byla pole
a louky označovaná místním názvem „Za
farou,“ tedy „Hinter der Pfarre.“ Situace
pozemků odpovídá i samotnému názvu,
kdy se pozemky nacházely skutečně za
plotem farní zahrady. Na přelomu 19.
a 20. století však holýšovská farnost část
pozemků prodala rodině Zieglerových
v souvislosti s výstavbou nové sklárny.
Další církevní, nebo chcete-li sakrální
stavbou, která má svůj podíl na vzniku
místního názvu, je potom kaplička
situovaná u areálu budov „Wenigova“
nebo také „Šimanova“ mlýna. Samotnou
kapličku u vjezdu do areálu mlýny
nechala vystavět rodina Wenigova v roce
1934, kdy kaplička měla sloužit k uložení
sochy svatého Jana z Nepomuku, sejmuté
z původní dřevěné konstrukce mostu přes
10
Budova fary v roce 1909
Na farní zahradě
řeku Radbuzu. Socha byla skutečně do
kaple umístěna k datu 17. 6. 1934, ale
s koncem války socha z kapličky mizí
a její další osud není znám. Stavba
kapličky dala vzniknout i místnímu
názvu pozemků, které se nacházejí
v prostoru mezi mostem, novým
hřbitovem a právě Wenigovým mlýnem.
Místní název „U kapličky“ vychází
zcela jistě z původního názvu „Bei der
Kapelle“ a se stavbou kapličky budou
nepochybně spjaty.
Poslední sakrální stavby, na které zůstala
vzpomínka již jen díky místopisnému
názvu, jsou potom boží muka a křížky.
I když je okolí Holýšova na přítomnost
božích muk a křížků poměrně bohaté,
zachovalo se na svém původním místě již
jen málo z nich a na některé si můžeme
vzpomenout již jen díky názvu.
Vůbec nejznámějším křížem v Holýšově
bude zřejmě kříž s názvem „Am hohen
Kreuz,“ tedy „Na vysokém kříži.“
Místo, které neslo tento název, bychom
jistě neočekávali v prostoru náměstí
„Na Výhledech.“ Zápis o existenci
září 2015
kříže přežil do dnešních dnů opět díky
jednomu z nejpečlivějších holýšovských kronikářů Josefu Maschkovi. „U
náměstí mezi domy čp. 272 a čp. 298 byl
rozkopán kupovitý vršek, kde se říkalo
Na vysokém kříži. Zde byly vykopány
střepiny nádob halštatské keramiky
s jednoduchým klikatým ornamentem.
Vršek byl 2 metry vysoký a 23 metrů
v průměru.“ K zápisu je nutné dodat, že
se s největší pravděpodobností jednalo
o mohylu, která byla rozkopána v souvislosti s výstavbou válečného sídliště
„Siedlung“ na počátku čtyřicátých let
minulého století.
I když se v samotném Holýšově
nacházelo bezpočet dalších křížů
a křížků, není již evidován další místní
název se vztahem k těmto malým
stavbám s výjimkou „Černého kříže,“
který některé prameny kladou k nějaké
z cest na úpatí vrchu Trný. Podrobnosti
o tomto kříži jsem ale zatím nikde
nenalezl. Již ze současnosti pocházejí
názvy jako „Trnkův kříž“ nedávno
obnovený u pozemní komunikace mezi
Holýšovem a Stodem, opět na vrchu
Trný, který zde byl vystavěn v roce 1861
v souvislosti s tragickou smrtí povozníka
Trnky ze Staňkova, na kterého se zde
sesunul náklad kolejnic a na místě jej zabil
nebo křížový kámen „U zabitýho,“ který
byl z oblasti Čelákovské hory převezen
ke kostelu sv. Petra a Pavla v Holýšově,
kdy hrozil úplný zánik kamene.
Poslední sakrální památkou jsou svaté
obrázky. I v okolí našeho města se
v minulosti nacházelo značné množství
obrázků světců, zavěšených na lesních
křižovatkách na kmeny stromů. O existenci lokality s místním názvem
„U obrázků,“ původní název „Beim
Bildlein,“ lze klást zřejmě do blízkosti
hájovny Kaderovna. Není zřejmé, zda
se nejednalo o obrázek „sv. Šebestiána“
obnovený v letošním roce na cestě pod
Čelákovskou horou. Na rozdíl od místa
však podobu obrázku zachovala do
dnešních dnů dobová fotografie.
Sestavil: Jan Valeš
Prameny:
Paul Janka - „Flurnamen der
ehemaligen Gerichtsbezirke Staab,
Dobrzanund Tuschkau“ - 1940
Václav Poslední – Holýšov
v historii a současnosti – 1973
Foto: archiv autora
Informace z obcí Holýšovska
Obec Všekary
900 let od první písemné zmínky
Ve dnech 31. 7. a 1. 8. oslavili všekarští
výročí 900 let první písemné zmínky
o své obci, spojené se setkáním rodáků.
Oslavy byly zahájeny starostou Josefem
Trhlíkem v pátek ve 20:00 hodin a na
úvod vystoupila kladrubská hudební
skupina Cavalla Canor, která přítomným
nastínila hudbu z období gotiky. Následovala velmi zajímavá přednáška p.
Karla Fouda o vzniku a historii obce
spojená s videoprojekcí leteckých
záběrů Všekar. V sobotu oslavy pokračovaly vysvěcením kaple sv. Jana
Nepomuckého, kterého se ujal plzeňský
biskup František Radkovský, kterému
tímto chceme ještě jednou poděkovat.
Následovalo odpoledne plné hudby
a zábavy. Vystoupila dechová kapela
Domažličanka, pob e r o u n s k á
hudební skupina
Třehusk, zazpíval
mužský pěvěcký
sbor
Haltravan
a zatancovaly děti
z Národopisného
souboru Postřekov.
Program zakončila
hudební skupina Agnes Rock revival
band, která bavila hosty až do nočních
hodin. Během celých oslav byla ve
společenské budově otevřena výstava
k historii obce. Tato výstava vznikla
díky nepřeberným zásobám historických
dokumentů paní Jiřiny Smazalové
a pro velký zájem bude otevřena každou
srpnovou neděli. Na tomto místě bych
chtěl poděkovat všem návštěvníkům
a rodákům, kteří oslavy navštívili
a ocenit jejich zájem o místo, odkud
pocházejí oni nebo jejich předchozí
generace.
Text: Ing. Josef Trhlík, starosta obce,
Foto: Ludmila Vaverková
Vesnice roku
První srpnovou sobotu se v době
všekarských oslav konalo v Kornaticích vyhlášení výsledků krajského
kola soutěže Vesnice roku. Za naši
obec se jej zúčastnil pan místostarosta
Ing. Jaroslav Smazal, který převzal
ocenění za výstavbu nové autobusové
čekárny „Zlatá cihla kategorie C - nová
venkovská výstavba.“ Toto ocenění
je příjemnější i díky tomu, že se jedná
o společné všekarské dílo od návrhu až
po realizaci.
Text a foto: Ing. Josef Trhlík,
starosta obce
11
Holýšovský zpravodaj
Kalendář akcí
Kino Holýšov
Akce v Kulturním domě Holýšov – září 2015
čtvrtek 17. 9. 2015 – Holýšovská setkání s dechovkou
– koncert jihočeské dechové hudby Valdaufinka Ády Školky
pod vedením Heleny Hýnové. Kulturní dům Holýšov od 18.
hod. Vstup 100,- a 60,- Kč.
sobota 19. 9. 2015 – Hospodská zábava – Zlata Kráčmerová
- malý sál Kulturního domu Holýšov od 17:00 hodin.
Předprodej od 1. 9. 2015 v Městském kulturním středisku
Holýšov. Vstupné 50 Kč.
pátek 25. 9. 2015 – Děda Mládek Illegal band, Tři sestry
Banditos
- jedinečný dvojkoncert, ve kterém uslyšíte nesmrtelné hity
Ivana Mládka v originální úpravě a Fanánkovské superšlágry.
Uvidíte svůdné tanečnice a originální ohňovou show. Začátek
koncertu ve 20:00 hodin. Předprodej v Městském kulturním
středisku Holýšov zahájen - 250 Kč, na místě 300 Kč.
sobota 26. 9. 2015 – Kreativní kurz - Ketlování pro radost
- klubovně kulturního domu od 14:00 hodin. V průběhu
kurzu si začátečníci i pokročilí šperkaři vytvoří náhrdelník
a náušnice technikou ketlování - propojení korálků pomocí
řetízků, kroužků a jehel. Dozvíte se, jak které komponenty
používat, z čeho vybírat, kde nakupovat. Při přihlášení uveďte
barvu korálků, která se vám hodí. Cena: 250 Kč. Přihlášky do
23. 9. 2015, tel. 379 491 111, [email protected]
Koncerty v kulturním domě do konce roku 2015
31. 10. 2015 - Katapult - retro tour 2015
(předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč)
20. 11. 2015 - František Nedvěd s kapelou
(předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč)
12. 12. 2015 - Petra Janů – vánoční koncert
(předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč)
Předprodej na všechny akce v Městském kulturním středisku
Holýšov je již zahájen. Všechny vstupenky je nově možno
platit i poukázkami Sodexo Flexi pass.
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Holýšov informuje:
PODZIMNÍ VÝSTAVA
V sobotu 12. září pořádáme tradiční podzimní prodejní výstavu
v Kulturním domě v Holýšově od 9:00 do 17:00 hodin.
MOŠTOVÁNÍ
V sobotu 19. září bude zahájen provoz moštárny. Moštovat se
bude vždy v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin až do 7. listopadu.
O případných změnách v provozu moštárny budeme informovat prostřednictvím městského rozhlasu.
Za Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Holýšov Jiří Martínek
Zpravodaj vydává město Holýšov,
čj. MK ČRE 11542.
Uzávěrka č. 131 je 7. 9. 2015 do 12:00 hodin.
Holýšovský zpravodaj č. 131 vyjde 30. 9. 2015.
sobota 12. 9. v 20:00 hodin – Vybíjená
- film ČR, komedie/drama, vstupné 50 Kč.
sobota 19. 9. v 20:00 hodin – 50 odstínů šedi
- film USA, drama/romantický, vstupné 50 Kč.
sobota 26. 9. v 20:00 hodin – Nenasytná Tiffany
- film ČR, komedie/horor/sci-fi, vstupné 50 Kč.
Prázdniny v Ovečce
Prázdniny jsou již u konce a my opět informujeme o dění v našem centru. Ovečka byla
v provozu téměř celé prázdniny a měli jsme
opravdu napilno. Centrum navštěvovalo pravidelně 5 – 9 dětí
různého věku především z okolních vesnic. Počasí nám přálo,
takže dopoledne jsme strávili na vycházkách, hráli jsme si na
dětských hřištích nebo jsme si čas krátili u centra. Zakoupený
nový domeček poskytl nejen místo pro hraní, ale i stín, kterého
zde moc není. Nově příchozí děti si rychle navykly na chod
a pravidla v centru a slziček bylo opravdu minimálně, kdy se
nechtělo do rodičů. Malý kolektiv a osobní přístup ke každému
dítěti tak nedalo příležitost ke smutku či nudě. Užili jsme si
mnoho veselých a hravých chvilek. Od 17. 8. do konce měsíce
srpna jsme centrum uzavřeli z důvodu přestavby a vylepšení
prostorů pro naše nejmenší. Již se těšíme na děti, které s námi
budou ještě další rok pokračovat, také na nově příchozí a těm,
kteří nás opouštějí, přejeme mnoho krásných a úspěšných chvil
v nových a opravdových školkách.
Lucie Ticháčková
HLEDÁM TISKOVÝ LIST ZŠ
HOLÝŠOV – VÝROČÍ 50 LET
V roce 2008 (2009) si pan Kozák z Holýšova nechal vyrobit na
Ortenově náměstí v Praze několik desítek tiskových listů k 50.
výročí ZŠ Holýšov. Část listu vidíte dole na obrázku.
Jsem sběratel známek a mám zájem o celý nepoškozený tiskový
list (nikoliv zlomený, natržený, s poškozeným lepem apod.).
Nabídnutý list ocením
částkou 5 000 Kč.
Jelikož vím, že byste se s vašimi listy neradi loučili,
nabízím i možnost nechat
vám vyrobit listy prakticky
identické (lišily by se známkou a nominální hodnotou).
Ing. Jaroslav Šimek
telefon: 739 81 00 31
e-mail: [email protected]
Adresa: Městský úřad Holýšov, náměstí 5. května 32,
345 62 Holýšov, tel. 379 412 609,
e-mail: [email protected]
www.mestoholysov.cz
Tisk a grafická úprava:
NAVA TISK, spol. s r. o., Hankova 6, 301 33 Plzeň.
Náklad 2 600 ks.

Podobné dokumenty

Opevnění u sv. Barbory nedaleko Všekar

Opevnění u sv. Barbory nedaleko Všekar práce m moc nebavila a já hledal n jaké odpolední povyražení. Náhodou jsem se dostal do atraktivního prost edí um leckého ateliéru prazvláštního um lce Miroslava Zikmunda. V n barev, kouzelné prost...

Více

Článková bibliografie časopisu Paternoster Sestavil Josef Kroul Stav

Článková bibliografie časopisu Paternoster Sestavil Josef Kroul Stav pak vydávání časopisu kvůli zaneprázdnění jednotlivých členů jinými aktivitami ukončila. (mš) Bibliografii sestavil Josef Kroul jako součást své diplomové práce (vedoucí M. Špirit), kterou obhájil ...

Více

Zbraslavské noviny 5/2013

Zbraslavské noviny 5/2013 v ulici El. Přemyslovny 437 obálkovou metodou za minimální nájemné za první měsíc nájmu 120.000 Kč se žádný žadatel nepřihlásil. Rada tedy vyhlásila záměr pronájmu tohoto bytu obálkovou metodou za ...

Více

HONG KONG

HONG KONG Právě pro takové krátké přerušení letu jsme pro Vás připravili několik produktů, které mohou klientovi cestu zpříjemnit a Vám usnadnit práci. Na následujících stránkách naleznete soubor krátkých vý...

Více

Holýšovský zpravodaj č. 124

Holýšovský zpravodaj č. 124 V 10:30 hodin přijede na holýšovskou radnici, kde se setká se zastupiteli našeho města. V 10:55 hodin pak odjede do areálu společnosti EvoBus, kde se od 11:15 hodin bude konat mítink s občany města...

Více

IVT přehled (2005)

IVT přehled (2005) 18. Základy práce s textem............................................................................................................................. 31 Zásady.......................................

Více