stanovy shih - tzu klubu evr opa - SHIH

Komentáře

Transkript

stanovy shih - tzu klubu evr opa - SHIH
SHIH-TZU KLUB EVROPA
Obsah : Stanovy
Standard SHIH-TZU
Zápisní řád
Kárný řád
STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA
******************************************************
Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub) je dobrovolná zájmová společensky a
politicky nezávislá organizace, která sdružuje chovatele vyhraněných odborných zájmů, majitele a přátele tohoto
plemene.
I.
Název a obvod činnosti organizace
Název organizace:
Působnost:
S H I H - T Z U klub E V R O P A,sídlo: Paskov
působnost činnosti se vztahuje na území Čech a Moravy
II.
Vznik, právní postavení, hlavní úkoly a zánik klubu
Klub SHIH-TZU vznikl 18. 1. 1992 rozhodnutím zakládající členské schůze na samostatný chovatelský klub.
Dle zákona o sdružování občanů je klub SHIH-TZU EVROPA registrován dnem 22. 1. 1992 a přeregistrován
dnem 6. 5. 1996, 10. 10. 1997, 7. 2. 2008 č.j. VSC/1-9761-R u MV ČR.
Klub má úplnou právní subjektivitu, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. Pracuje a hospodaří podle
vlastního plánu činnosti a rozpočtu.
Klub se ve své činnosti zaměřuje na péči, zdokonalování a rozvoj plemene psů v klubu sdružených, na
organizování a zabezpečování cílevědomé plemenitby, na zvyšování úrovně chovu plemen, a to jak z hlediska
exteriéru, tak i povahových vlastností.
Ve své zcela samostatné činnosti se řídí pravidly FCI a nese plnou garanci za úroveň plemene psů v klubu
sdruženého. Za tím účelem zejména :
zlepšuje plemenné hodnoty psů na základě nejnovějších poznatků genetiky
- stará se o odbornou výchovu a vzdělání chovatelů, poradců chovu
- pořádá speciální, klubové výstavy psů svého plemene podle směrnic FCI
- kontroluje vrhy štěňat, ustájení, výživu a péči o psy
vytváří základní předpoklady pro zdravou populaci psů
Prodej překupníkům štěňat je zakázán a znamená vyloučení z klubu!
Klub zanikne usnesením členské schůze 3/4 všech členů klubu nebo organizační změnou uspořádání.
III.
Základní ustanovení o členství, právech a povinnostech členů,
jejich přijímání a o zániku členství
1) Členství v klubu je dobrovolné.
2) Členem klubu se může stát občan starší 18 let, mladší zájemce pouze se souhlasem rodičů nebo
zákonného zástupce, který souhlasí se stanovami klubu, chovatelským, zápisním a kárným řádem.
3) Členství vzniká na základě přihlášky žadatele, zaplacení členského poplatku a rozhodnutím výboru.
Práva člena klubu:
-
-
Zúčastňovat se schůzí.
Volit a být volen do všech orgánů klubu, kromě členů mladších 18 let.
Do výboru může být volen pouze člen, který má ve vlastnictví příslušné plemeno a odchovy zapisuje
prostřednictvím shih-tzu klubu Evropa.
Podílet se na práci klubu svými připomínkami, návrhy, kritikou.
Hlásit se k účasti na školeních a dalších akcích klubu.
Podávat návrhy na zařazení do kursů pro rozhodčí exteriéru, poradce chovu.
Obdržet zdarma klubový zpravodaj.
Podávat stížnosti příslušnému orgánu klubu.
Používat všech výhod poskytovaných klubem, pokud člen plní podmínky, které jsou pro udělení těchto výhod
stanoveny.
Požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření klubu.
Požadovat plemennou dokumentaci.
Odvolat se k členské schůzi proti svému vyloučení.
Povinnosti člena klubu:
-
Dodržovat stanovy, chovatelský, zápisní a kárný řád klubu.
Platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě tj. do 30. 1. běžného roku. Při nedodržení lhůty je
považován za nového člena. Členové, kteří vstoupí do klubu v průběhu roku, platí nezkrácené příspěvky.
Dbát ve všem svém konání a jednání oprávněných zájmů klubu.
Dodržovat zákon na ochranu a týrání zvířat.
Dodržovat etické zásady chovatelství.
Změny související s členstvím v klubu oznámit nejpozději do 30 dní jednateli klubu.
Zánik členství v klubu:
-
Výmazem z evidence klubu při neplacení členských příspěvků na daný rok.
Vzdáním se členství písemným oznámením předsedovi nebo jednateli klubu.
Úmrtím.
Vyloučením člena z klubu na základě kárného řízení kárné a revizní komise z rozhodnutí výboru, a to 2/3
většinou přítomných.
Člen musí dostat vyrozumění od kárné a revizní komise o zahájení kárného řízení, o výsledku kárného řízení,
s možností odvolání.
IV.
Ustanovení o složení, pravomoci a způsobu usnášení vrcholného orgánu
Všechny řídící orgány klubu jsou voleny většinou přítomných řádných členů klubu na členské schůzi.
Orgány klubu jsou:
a) členská schůze
b) výbor
c) revizní a kárná komise
Členská schůze klubu:
Je nejvyšším orgánem klubu a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a hospodaření klubu a zejména:
- Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření klubu.
- Schvaluje stanovy, chovatelský, zápisní a kárný řád klubu a předpisy na ně navazující.
- Schvaluje plán činnosti pro příští období a způsoby jejich zajištění.
- Projednává činnost výboru klubu a schvaluje jeho návrhy.
- Schází se 1x do roka a je svolávána písemně 21 dní před datem konání. V případě nutnosti je svolána
mimořádná členská schůze nejpozději 7 dní před datem konání.
- Členská schůze se bude konat v první polovině roku, kde schválí program akcí pro příští kalendářní rok.
- Usnesení členské schůze se přijímá většinou přítomných členů klubu a je závazné pro všechny orgány klubu,
jakož i pro všechny jeho členy.
-
V rámci operativního jednání je možno hlasovat i písemnou formou.
Schvaluje výši členských příspěvků pro příští období.
Výroční členská schůze klubu:
-
Je svolávána 1x za dva roky.
Volí max. 5 ti členný výbor klubu a 2-3 náhradníky pro příští funkční období, přičemž o počtech volených
členů rozhoduje celkový počet členů klubu, kteří se účastní členské schůze.
Stanoví zásadní úkoly pro činnost klubu pro příští období.
Svá rozhodnutí odsouhlasuje:
a) U volby výboru klubu tajnou volbou dle navržené případně pozměněné, doplněné kandidátky z pléna.
b) event. změnách stanov, chovatelského, zápisního a kárného řádu, případně jiných na ně navazujících
předpisů.
Výbor klubu:
Výbor klubu je statutárním zástupcem klubu. Navenek jeho jménem jednají předseda, jednatel, případně jiný
písemně předsedou pověřený člen výboru klubu.
Mezi členskými schůzemi je nejvyšším řídícím orgánem klubu a za tím účelem:
- Schází se 1x za 4 měsíce (tj. 3x v roce). Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda, jednatel, popřípadě
jiný písemně presidentem pověřený člen výboru klubu, což musí být následně předloženo k projednání na
příští výborové schůzi.
- Svolává členskou nebo výroční členskou schůzi a stanoví její program.
- V případě nutného jednání a hlasování členské základny toto výbor klubu provede písemně.
- Ve spolupráci s ostatními kluby SHIH-TZU projednává rozhodčí pro výstavy.
- Zajišťuje plnění usnesení členské nebo výroční členské schůze.
- Předkládá členské, výroční členské schůzi zprávu o své činnosti.
- Sestavuje plán činnosti.
- Vede účetní evidenci.
- Jmenuje poradní orgány výboru klubu:
- výstavní komisi
- kárnou a revizní komisi v počtu 3 členů
- Provádí výběr vhodných kandidátů na funkci rozhodčího exteriéru psů plemene v klubu zařazeného.
- Ve spolupráci s organizátory výstav navrhuje na tyto akce rozhodčí s příslušnou aprobací.
- Vydává klubový časopis určený pro vnitřní potřebu klubu.
- Registruje a na nejbližší výborové schůzi ve spolupráci s revizní a kárnou komisí řeší případné stížnosti.
- V případě nerozhodného hlasování předseda klubu má právo veta.
Hlavní poradce chovu:
-
Je členem výboru.
Volí pomocné poradce chovu regionů, řídí jejich práci a zabezpečuje jejich odborný růst.
Zpracovává klubovou plemennou knihu chovných jedinců a ta je součástí klubového zpravodaje.
Za svou činnost odpovídá výboru klubu.
Klubové výstavy :
-
1. Klub pořádá 1x ročně klubovou výstavu se zadáním titulu Klubový vítěz (včetně standardních
titulů), 1x ročně klubovou výstavu bez zadání titulu Klubový vítěz jen se zadáním standardních
titulů a Spesiální výstavu 1x za 3 roky.
2. Na klubových výstavách jsou zadávány tituly : klubový vítěz fena,
klubový vítěz pes,klubový vítěz mladý pes a klubový vítěz mladá fena.Tyto tituly jsou dostupné
jen členům Shih-tzu klubu Evropa.
Pro uplatnění práva na zadání titulu Klubový vítěz,musí být vystavovatel členem klubu minimálně 3 měsíce
před termínem konání klubové výstavy.
V.
Ustanovení o finančním hospodaření klubu
Klub hospodaří s vlastním majetkem nebo majetkem svěřeným mu do trvalého či dočasného užívání.
Finanční zdroje klubu:
a)
b)
c)
členské příspěvky, účelové příspěvky – poplatky
výnosy z vlastní hospodářské činnosti
dary a event. další finanční zdroje
Klub hospodaří podle rozpočtu, který je schvalován členskou schůzí klubu.
Klub může zřizovat hospodářská zařízení podle právních předpisů.
Za účelné hospodaření s finančními a jinými prostředky odpovídá pokladník a výbor klubu.
VI.
Ustanovení o zániku klubu a jak bude při zániku naloženo
s majetkem klubu
Zanikne-li klub z některých důvodů uvedených v odst. II. rozhodne členská schůze o tom, jak bude naloženo s
majetkem SHIH-TZU klubu EVROPA.
VII.
Ustanovení platnosti stanov klubu
Stanovy SHIH-TZU klubu EVROPA vstupují v platnost schválením členskou schůzí dnem 1. 12. 1996 a
zaregistrováním klubu u orgánů ministerstva vnitra.
S T A N D A R T S H I H - T Z U číslo 208 c
1) Celkový vzhled - statný, bohatě osrstěný pes se zřetelně arogantním chováním a
hlavou jako chryzantéma.
2) Charakteristika - inteligentní, aktivní a ostražitý.
3) Temperament - přátelský a nezávislý.
4) Hlava a lebka - hlava široká, kulatá, široká mezi očima, při zatřesení hlavy srst
bohatě přepadává přes oči:
- bohatý vous a knír, chlupy, které rostou na nose vytvářejí zřetelně tzv. chryzantémový dojem
- tlama dostatečně široká, čtvercová, krátká, ne zvrásněná, plochá, osrstěná
- nos černý, ale tmavě játrově zbarven u játrových jedinců nebo jedinců s játrovými znaky, délka asi
2,54 cm od špičky nosu po konec stopu
Nos rovný nebo špička lehce zdvižená nahoru. Vrch nosní kůže by měl být v rovině nebo lehce pod dolní hranicí
očních víček. Široké otevřené nozdry. Nos směřující dolů je krajně nežádoucí tak, jako sevřené nozdry. Pigmentace
hmoty, pokud možno neporušena.
5) Oči - velké, hluboké, kulaté, umístěné co nejvíce od sebe a ne vypouklé, přívětivý výraz. U játrových jedinců nebo
jedinců s játrovými znaky je povoleno světlejší zbarvení očí. Nesmí být viditelné bělmo.
6) Uši - velké, dlouhé závěsy, neseny splývavě dolů, nasazeny lehce pod vrcholem lebky, jsou tak bohatě osrstěné, že
se zdá, že splývají se srstí na krku.
7) Tlama - široká, lehký předkus nebo klešťový skus, pysky v rovině.
8) Krk - dobře proporcionální s pěkným obloukem, musí být dostatečně dlouhý, aby držel nebo zajistil nosné držení
hlavy.
9) Přední běhy - lopatky posazené dost dozadu. Nohy krátké, svalnaté s pevnými kostmi co možná nejrovnější,
konzistentní natolik, aby udržely široký hrudník.
10) Tělo - kohoutková výška menší než vzdálenost mezi kohoutkem a kořenem ocasu, pevné, hrudník široký a
hluboký, ramena pevná, záď rovná.
11) Zadní běhy - krátké a svalnaté s dobrými kostmi, při pohledu zezadu rovné, stehna dobře zaklenutá a svalnatá.
Vzhledem k bohatému osrstění vypadají zadní končetiny mohutně.
12) Tlapky - kulaté pevné a s drobnými polštářky, s tím že jsou bohatě osrstěné, vypadají velké.
13) Ocas - s bohatým chocholem, nesený vesele přes záď, vysoko nasazen, výška nesení ocasu má být zhruba v rovině
s hlavou, aby dala vyvážený výraz zvířete.
14) Krok - arogantní, hladký, přední běhy jdou hodně dopředu, silný pohyb zádi, při pohybu jsou zezadu vidět celé
polštářky.
15) Srst - dlouhá, hustá, nikoliv kadeřavá, s hustou podsadou, mírné zvlnění je povoleno, srst na hlavě se doporučuje
vyvazovat.
16) Barvy - všechny barvy jsou povoleny, bílá lysina na čele a bílý koneček ocasu jsou vysoce žádoucí u
dvoubarevných zvířat.
17) Váha - 4,5 - 7,30 kg.
18) Výška - kohoutková výška maximálně 26,7 cm, nejdůležitější je ovšem charakteristika typu a rasy, která v žádném
případě nesmí být obětována samotné velikosti.
19) Vady - jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se považuje za vadu a vážnost, s níž by měla být posuzována,
by měla být v přesné proporci k jejímu stupni.
20) Poznámka - psi by měli mít dvě zjevně normální varlata, plně sestouplá.
FCI - Tel Aviv - 24.6.1987
Z Á P I S N Í
Ř Á D
Účel:
1) Cílem SHIH - TZU klubu Evropa je chov čistokrevných jedinců dle uznaného standartu FCI při zachování
biologického zdraví každého jedince, charakteristických vlastností a vloh specifických pro toto plemeno.
Zápisní řád SHIH - TZU klubu Evropa je základní normou pro chov plemene Shih-tzu, plně respektuje a
vychází ze zápisního řádu ČMKU, Mezinárodního chovatelského řádu FCI, Řádu ochrany zvířat při chovu
psů, zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy.
Plemeno:
2) Plemeno ve smyslu tohoto řádu tvoří čistokrevní psi a feny Shih - tzu s platným průkazem původu,
odpovídající platnému plemennému standartu FCI č. 208 c. Čistokrevný pes nebo fena je jedinec, který je
zapsán do plemenné knihy uznané FCI.
Chovatel, majitel, chovatelský klub:
3) Chovatelem je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je registrována mezinárodně v hlavní plemenné
knize ( HPK ).
4) Majitelem krycího psa je majitel chovného psa, registrovaného v HPK v rejstříku chovných jedinců.
5) Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví psa nebo feny v poměru mezi majitelem krycího psa a chovatelem a v
poměru mezi chovatelem a majitelem jeho štěňat, se řídí ustanovením občanského, nebo hospodářského
zákoníku, příp. jinými obecně právními předpisy.
6) Každý chovatel i majitel krycího psa se v souladu se smyslem a cíli zájmové činnosti chovatelského klubu
zavazuje, že nebude produkovat jedince bez průkazu původu u plemene Shih - tzu.
7) Chovatelský klub je oprávněn svými orgány kontrolovat a sledovat:
a) zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele
b) v jakých podmínkách (umístění, zacházení, výživa, hygiena apod..) a v jakém zdravotním stavu se
nacházejí dospělí jedinci a štěňata
c) jaké podmínky má chovatel pro odchov.
8) Chovatelský klub je v odůvodněných případech oprávněn omezit dočasně, nebo trvale zakázat chov buď
konkrétního jedince, nebo celé chovatelské stanice. Může chovatele vyloučit z klubu, zjistí-li nedodržení chov.
povinností podle čl. 6. a 7. zápisního řádu.
9) Vrhy štěňat si bude každý chovatel zaznamenávat do knihy odchovů. Kontroly vrhu budou provádět PCHR
nebo HPCH nebo veterinární lékař. V případě krycích psů bude majitel krycího psa každé krytí zaznamenávat
do knihy krytí, kterou zašle 1x za rok klubové plemenné knize.
10) Pro případ spoluvlastnictví, nebo bezpodílového spoluvlastnictví manželů je nutné, aby pouze jeden ze
spoluvlastníků byl zmocněn zastupování při jednání s klubovými orgány.
11) Každá změna majitele chovných jedinců se musí hlásit doporučeným dopisem, podepsaným předávajícím i
přejímajícím do 1 měsíce HPCH.
12) Při převodu chovné březí feny ponesou štěňata název chovatelské stanice nového majitele feny. Novému
majiteli přísluší i veškeré dispozice s odchovem.
Zemře-li chovatel v době březosti své chovné feny, může se vrh zapsat buď na chovatelskou stanici
zemřelého, nebo na chovatelskou stanici nového chovatele.
13) Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze
v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub.
14) SHIH-TZU klub Evropa poskytuje chovatelský servis i pro chovatele kteří nejsou členy některého klubu
zastřešujícího plemene SHIH-TZU. Tito chovatelé musí dodržet platné podmínky tohoto Zápisního řádu.
Chovní jedinci:
15) Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v
rejstříku chovných jedinců HPK. Pro ověření identity chovných jedinců a jejich odchovů je výbor chov. klubu
oprávněn nařídit krevní zkoušku. Podle výsledků zkoušky nese náklady chovatel nebo chovatelský klub.
16) Zařazení do chovu provádí chovatelský klub a do průkazu původu zaznamenává příslušné pracoviště ČMKU.
Zápis chovných fen do rejstříku klubové plemenné knihy a plemenné knihy se provádí až při prvním vrhu pro
zjednodušení administrativy.
Na žádost chovatele je proveden zápis po splnění podmínek chovnosti (čl. 15 zápisního řádu)
17) Pro zařazení psa nebo feny do chovu musí být splněny všeobecné podmínky tohoto zápisního řádu.
Zásadně se vyžaduje:
a) čistokrevnost osvědčená průkazem původu
b) dodržení stanovené věkové hranice (15 měsíců)
c) úspěšné absolvování jedné výstav vyššího typu: klubové, speciální, národní, mezinárodní v ČR
nebo v zahraničí (podmíněno členstvím nebo čekatelstvím v FCI) a to ve třídě mladých, střední,
otevřené.
d) absolvování bonitace s výsledkem chovný/á
Pro větší informovanost HPCH o chovných jedincích je pro chovatele povinná klubová výstava nebo klubová
bonitace. Jinak nebude pes/fena zařazen/a do chovu.
18) Chovatelský klub je oprávněn prověřovat chovnou způsobilost jedinců, u kterých je požádáno o prodloužení
chovnosti.
Posuzuje se: kondice, zdravotní stav a kvalita potomků.
19) Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv
anatomické, nebo exteriérové vady, která je dle standartu
důvodem k vyloučení z chovu, jakož i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a kondici.
20) Z chovu se vylučují:
a) chovní jedinci, z nichž prokazatelně pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami exteriéru a
jinými anatomickými vadami.
b) chovní jedinci, kteří dovršili horní věkovou hranici, t.z. feny starší 8mi let. Horní věková hranice
8mi let ukončení chovnosti se rozumí do konce kalendářního roku, v němž bylo dosaženo
stanoveného stáří.
U psů není chovnost omezena věkem (Rozhoduje zdravotní stav a kondice.).
21) Veškeré souvislosti související se změnou, obnovením, prodloužením, nebo odnětím chovné způsobilosti hlásí
chovatelský klub neprodleně PK ČMKU, která provede na základě písemné žádosti majitele příslušný záznam
v průkazu původu.
Chov, jeho řízení a druhy chovu:
22) Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu, která musí být v souladu s posláním stanov chovatelského
klubu.
23) K plemenitbě lze použít pouze chovných jedinců (čl. 13 zápisního řádu).
24) Druhy chovu:
A) řízený
B) liniový
Za řízení chovu je odpovědný výbor chovatelského klubu. Činnost se řídí Stanovami chov. klubu Shih - tzu
Evropa.
V souladu s nimi ustanovuje výbor chov. klubu hlavního poradce chovu (HPCH), který je členem výboru klubu.
HPCH si může jmenovat regionální poradce chovu (PCHR).
A) Řízený chov:
Využívá chovné jedince s minimálně třemi generacemi předků, zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI.
Chovatel si sám navrhne krycího psa, nebo požádá o radu poradce chovu. Ti jsou povinni upozornit chovatele na
možnost výskytu vad u potomstva při výběru nevhodných partnerů a poradit podle svého nejlepšího vědomí.
B) Liniový chov:
Má zásady jako chov řízený s tím, že předci a potomci na sebe liniově navazují. Upevňují se tím výborné
exteriérové vlastnosti.
Vzhledem k tomu, že liniová plemenitba je již přísnější forma chovu, je nutné k ní použít pouze vynikajících
jedinců.
Pes i fena musí mít známku výbornou.
Krycí list:
25) Vystavení krycího listu se provádí na základě zaplaceného poplatku a při písemném zažádání HPCH, s
přiloženou kopii o zaplacení.
Majitel feny žádá o krycí list HPCH minimálně měsíc před krytím.
Krycí list má omezenou platnost tři roky ode dne vydání.
26) Pro krytí v zahraničí platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku s tím, že chovatel předloží fotokopii
průkazu původu, případně opis ověřený zahraniční plemennou knihou, zahraničního krycího psa. Totéž platí
při krytí psem z jiného klubu.
27) Krycí list je základním dokladem o schváleném a uskutečněném krytí a tvoří společně s přihláškou k zápisu
štěňat základní dokumentaci.
Krycí list obsahuje základní údaje o chovných partnerech, adresy, podpisy jejich majitelů a data krytí.
Krycí list vystavuje HPCH.
Vyplňuje se i v případě, kdy pes i fena patří témuž majiteli.
28) Krycí list s přihláškou k zápisu vrhu vyplňuje majitel chovné feny. Majitel krycího psa krycí list podepisuje,
doplní den krytí a úplnou adresu.
Podmínky krytí se stanoví po vzájemné dohodě mezi majitelem krycího psa a majitelem chovné feny. Dohoda
se uzavírá před krytím a písemnou smlouvou. Písemnou smlouvu má jak majitel krycího psa, tak i majitel
chovné feny.
Krytí:
29) Ke krytí ve smyslu tohoto zápisního řádu smí dojít jen mezi chovnými jedinci stejného plemene, kteří jsou v
náležitém zdravotním stavu a kondici, na základě platného krycího listu.
30) Chovná fena smí mít vrh 1x za rok.
31) Počet krytí jedním psem během kalendářního roku není omezen, pokud k omezení nedojde výborem klubu v
důsledku závažných vad u potomstva.
32) Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné.
33) Během jednoho kalendářního dne smí pes krýt pouze jednu fenu.
34) Krytí chovné feny, pokud není ujednáno jinak, se provádí u majitele krycího psa.
35) Chovatel a majitel krycího psa by měli být osobně přítomni jako svědci při
každém krycím aktu. Lze připustit i zastoupení svědkem.
36) V případě inseminace platí příslušná ustanovení jako při krytí přirozenou cestou. Záznam v krycím listu
provede pověřený veterinář. Inseminaci hradí majitel chovné feny.
37) Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel povinen oznámit majiteli krycího psa
jméno a adresu nového majitele feny.
38) Pokud byla domluvená částka uhrazena hned po krytí a fena nezabřezla, vzniká nárok na tzv. náhradní krytí tedy jedno bezplatné krytí stejným psem. Nezabřezne-li fena ani po tomto náhradním krytí, nemůže chovatel
uplatňovat vůči majiteli krycího psa žádné nároky.
39) Při přestěhování majitele krycího psa musí být změna adresy bezodkladně ohlášena HPCH a PCHR.
Vrh:
40) Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době její březosti a kojení a rovněž o celý vrh až do doby odběru
štěňátek, aby byl zaručen jejich zdárný vývin
Pokud chovatel nemůže mít fenu z vážných důvodů v této době ve vlastní péči, je povinen oznámit změnu
adresy umístěné feny HPCH. Souhlas k přemístění feny resp. štěňat může být odepřen, nebudou-li splněny
veškeré předpoklady řádné péče a kontroly vrhu.
41) Jestliže fena-matka není po porodu k dispozici v důsledku úhynu, nebo nemoci, je za předpokladu splnění
předepsaných podmínek povolen odchov kojnou fenou, nebo umělý odchov. V obou případech je třeba toto
oznámit HPCH.
42) Je nepřípustný každý pokus ovlivnit růst štěňat a jejich vývoj jakýmkoliv způsobem.
(Např. podáváním hormonálních a dopingových preparátů, bezdůvodné odstavení kojné feny, nedostatečná
výživa a nevhodné ustájení.)
43) Předčasné přerušení kojení je přípustné jen tehdy, nařídí-li to z vážných důvodů veterinář.
44) Nezabřeznutí feny je chovatel povinen hlásit HPCH. Hlášení se podává i majiteli krycího psa.
45) Minimální věk pro odběr štěňat je 8 týdnů. Štěňata musí být v dobré zdravotní kondici, tetovaná, odčervená,
eventuelně očkovaná.
46) Každý vrh musí být ohlášen formou zaslání vyplněného krycího listu a přihlášky k zápisu štěňat HPCH.
Dále je třeba zaslat i potvrzení o tetování štěňat. Vše do 9-ti týdnů věku štěňat. V případě zahraničního krytí
kopie originál u průkazu původu psa včetně potvrzení o jeho chovnosti.
Totéž platí při krytí psem z jiného klubu. (čl. 25 zápisního řádu)
47) Chovatelský klub je oprávněn svými kontrolními orgány vrhy kontrolovat. Závady, které zjistí, musí chovatel
odstranit, jinak se vystavuje následkům kárného řízení a případně nebezpečí, že vrh nebude zapsán do KPK a
PK. Nezastihne-li kontrolní orgán fenu a všechna štěňata v péči chovatele, nebo na ohlášeném místě, považuje
se tato skutečnost za porušení tohoto zápisního řádu. Stejné porušení představuje jednání chovatele, který
neumožní kontrolním orgánům řádnou kontrolu vrhu. Kontrola vrhu se provádí na náklad chovatele, přičemž
PCHR, HPCH má nárok na úhradu výloh stanovených předpisy o úhradě cestovních výdajů. Kontrola vrhu se
může provádět od 7 týdnů věku štěňat. Kontrolu vrhu smí provádět HPCH nebo veterinární lékař.
48) Kontrolou vrhu nepřebírá chovatelský klub odpovědnost chovatele ve smyslu čl. 5 tohoto řádu.
Chovatel je povinen při prodeji štěňat v písemné dohodě o prodeji a o koupi upozornit kupujícího na všechny
jemu známé nedostatky, které snižují hodnotu štěněte.
49) Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Při prodeji musí být vyhotovena
písemná dohoda. Komisní prodej štěňat i prodej štěňat překupníkům se psy je nepřípustný.
V rámci chovatelské etiky by každé štěně měl chovatel předat novému majiteli
osobně, a pokud je to možné, zajímat se o další osud zvířete.
Dovoz:
50) Importovaní jedinci:
a) Majitel importovaného štěněte se musí řídit zápisním řádem klubu SHIH - TZU klub EVROPA.
(článek č. 15)
b) Držitel (má ve své péči jedince na dobu určitou) - musí být prokázáno písemně a doloženo
smlouvou o držitelství. Kopii průkazu původu odeslat do 10 dnů po dovozu jedince HPCH a PK
ČMKU č. 1.
c) Majitel importovaného dospělého jedince se musí řídit zápisním řádem klubu SHIH - TZU klub
EVROPA. (článek č. 15)
d) Spoluvlastnictví, je - li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více občanů z různých zemí, musí
splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů. Nejedná se v tomto případě o
zahraniční krytí.
Bonitace:
51) Dle usnesení 5. valné hromady ČMKU ze dne 20. 2. 1999 o jednotných
podmínkách zařazování jedinců do chovu v jednotlivých klubech je bonitace přístupná i nečlenům
klubu.Bonitace se může zúčastnit pes/fena od věku 12 měsíců.
52) Bonitace bude prováděna 4x do roka.
53) Složení bonitační komise: rozhodčí exteriéru pro plemeno SHIH – TZU
2 členové klubu (pověření HPCH)
Plemenná kniha - PK Klubová plemenná kniha - KPK :
54) Plemenná kniha - PK zapisuje pro klub. evidenci a pro potřeby plemenitby do plemenné knihy :
a) Odchovy čistokrevných rodičů, pokud byly splněny příslušné podmínky chovatelského řádu.
b) Dovezené čistokrevné psy a feny s průkazem původu vystaveným zahraniční kynologickou
organizací, která je členem FCI, nebo je jí uznávána.
c) Přímé dovozy ze země, kde nejsou vedeny plemenné knihy.
d) Jedince a jejich odchovy z evidovaného chovu, pro které je veden samostatný rejstřík (příslušná
dokumentace je označena zkratkou REG před eviden. číslem)
55) Součástí plemenné knihy a klubové plemenné knihy jsou :
a) rejstříky chovatelských stanic vedené podle chráněných názvů chovatelských stanic a jmen
chovatelů.
b) Rejstřík dovezených jedinců.
c) Rejstřík chovných jedinců.
56) Za vedení Klubové plemenné knihy odpovídá HPCH.
Chovatelská stanice:
57) Chovatel musí požádat o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice ČMKU, Jankovcova 53, Praha 7,
170 00, jakmile jeho fena splnila podmínky pro zařazení do rejstříku chovných fen KPK a PK, jakmile se
rozhodl chovat v souladu se Zápisním řádem klubu.
Ve prospěch každého chovatele může být chráněn jen jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet
chovaných plemen a fen.
58) Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká registrací jejího názvu u ČMKU. Chráněný název chov.
stanice má trvalý charakter a nelze jej změnit.
59) O registraci chráněného názvu chovatelské stanice vydává ČMKU chovateli písemné osvědčení.
60) Každý chovatel, jemuž byl přiznán chráněný název chov. stanice, přejímá povinnost zachovávat ustanovení
Zápisního řádu klubu včetně doplňujících ustanovení zápisního řádu.
61) Majitelem chovatelské stanice může být pouze právně způsobilá fyzická osoba.
62) Ochranu názvu chovatelské stanice v národním a mezinárodním rejstříku FCI upravují zvláštní předpisy.
ČMKU dbá o to, aby jednotlivé chráněné názvy chov.
stanic byly od sebe zřetelně odlišeny, aby nemohlo dojít k záměně.
63) Žádost se předkládá písemně a obsahuje návrh 6-ti vhodných názvů v rozsahu 3 slov včetně předložky.
64) Převod chráněného názvu chovatelské stanice je možný, pokud chovatel se vzdává chovatelské činnosti.
Převod se provede ke společné žádosti převodce a nabyvatele. Nabyvatel tím přebírá povinnosti a závazky
převodce.
65) V případě změny jména, bydliště vlastníka, nebo změna vlastníka chovatelské stanice musí být tato ohlášena
ČMKU a Shih-tzu klubu Evropa neprodleně.
66) Registrace chovatelské stanice zaniká:
- po 10-ti letech od posledního zápisu
- písemným prohlášením vlastníka o zrušení chovatelské stanice
- odnětím chráněného názvu chov. stanice na základě kárného opatření
- úmrtím majitele, pokud chov. stanice nepřešla na základě pozůstalostního řízení na dědice,
který chce v chovu pokračovat.
Rejstřík chovných jedinců:
67) Zařazení do rejstříku chovných jedinců provádí KPK a PK. Zaevidováni jsou psi a feny, kteří byli zařazeni do
chovu na základě splněných chovných podmínek stanovených Shih-tzu klubem Evropa. (zápisní řád bod 14 a
15).
68) Způsobilost k chovu se pro zápis do rejstříku chovných jedinců dokládá průkazem původu, opatřeným
záznamem o způsobilosti k chovu, provedeným klubem. Zařazení do chovu vyznačuje KPK v příslušné
rubrice průkazu původu psa, která slouží k případným záznamům o prodloužení, nebo zrušení chovnosti.
Podmínky pro zápis do Plemenné knihy a Klubové plemenné knihy:
69) Do KPK a PK mohou být zapsáni pouze jedinci prokazatelně pocházející z
rodičů stejného plemene zapsaných v plemenné knize ČMKU, nebo v jiných FCI uznávaných zahraničních
plemenných knihách
70) Štěňata se zásadně zapisují v zemi trvalého bydliště chovatele.
Podkladem pro zápis vrhu do plemenné knihy je přihláška k zápisu štěňat, krycí list a potvrzení o tetování.
U fen, které mají první vrh je nutno zaslat i originál průkazu původu včetně výstavních posudků dokladující
způsobilost k chovu.
U psů, kteří kryjí poprvé zaslat kopii rodokmenu 2x. (čl. 15 zápisního řádu)
Příslušné doklady je nutné zaslat HPCH klubu do 9-ti týdnů věku štěňat. Nedodržením termínu bude chovatel
vystaven riziku, že ČMKU nevydá štěňatům průkazy původu.
71) Importovaní jedinci jsou zapsáni, pokud jsou jejich průkazy původu vystaveny plemennou knihou uznávanou
FCI. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem. Splňuje-li
importovaný jedinec výše uvedené požadavky, je mu přiděleno příslušné č. zápisu.
72) Do registru, který je součástí PK, mohou být zapsáni jedinci importovaní ze zemí, jejichž plemennou knihu
FCI neuznává.
Zápis je vázán na souhlas chovatelského klubu.
Přihláška k zápisu štěňat:
73) Podkladem pro zápis domácích odchovů do PK a KPK je přihláška k zápisu štěňat. O zápis štěňat mohou
zažádat chovatelé, kterým byl přiznán chráněný název chovatelské stanice.
Fotokopii chovatelské stanice je nutné při prvním vrhu zaslat HPCH s přihláškou štěňat.
74) Přihláška k zápisu štěňat (formulář krycí list + přihláška k zápisu štěňat) musí být odeslána nejpozději do 9-ti
týdnů po narození štěňat na předepsaném tiskopise ve trojím vyhotovení.
Musí být pravdivě, čitelně (strojopisem, nebo hůlkovým písmem) vyplněna a podepsána majitelem chov.
Stanice,HPCH nebo PCHR nebo veterinárním lékařem. Dále musí být uveden datum nahlášení vrhu HPCH (7
dní po vrhu).
75) V případě zahraničního krytí je chovatel povinen doložit přihlášku k zápisu štěňat ověřeným opisem, nebo
fotokopií průkazu původu zahraničního psa se záznamem o způsobilosti k chovu, získaných titulech apod..
76) Vrh se musí k zápisu přihlásit celý a najednou, dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné.
77) Jména štěňat pocházející z jednoho vrhu, musí začínat stejným počátečním písmenem. Jméno musí být voleno
tak, aby jednotlivá jména byla od sebe zřetelně
odlišena a nemohlo dojít k jejich případné záměně.
78) První vrh v každé chov. stanici nese označení písmene A, přičemž další vrhy se řídí abecedním sledem.
Písmena s háčkem, Q a X lze vynechat.
Chová-li chovatel více plemen, platí uvedené pravidla pro každé plemeno zvlášť.
Po vyčerpání celé abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene A.
Jména štěňat se však nesmí opakovat.
79) Do PK a KPK nesmějí být zapsány:
a) odchovy chovatelů, kterým byla dočasně, nebo trvale pozastavena chovatelská činnost.
b) odchovy chovatelů, kterým byl odňat chráněný název chov. stanice.
c) odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky Chovatelského řádu Shih-tzu klubu Evropa.
80) Každé uvedení vědomě nepravdivých údajů v zápisovém řízení, nebo zamlčení skutečností, rozhodných pro
zápisové řízení je hrubým chovatelským přestupkem. Má za následek zrušení příslušných zápisů do KPK a
PK.
Průkaz původu psa / feny:
81) Průkaz původu psa / feny musí být vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU.
82) Průkaz původu psa / feny vystavuje příslušná plemenná kniha ČMKU na základě příslušných dokumentů (čl.
68 zápisního řádu).
83) Průkaz původu psa / feny obsahuje následující identifikační údaje:
- název plemene a druh chovu
- jméno a název chovatelské stanice
- pohlaví- barva a typ srsti (případně znaky)
- datum narození
- číslo zápisu, tetovací číslo
- jméno a adresa chovatele
- jméno a adresa majitele
- předky nejméně do III. generace
- datum vystavení
- podpis zaměstnance příslušné PK ČMKU, který PP vystavil
Příloha průkazu původu:
Může být součástí průkazu původu, nebo ji může tvořit zvláštní formulář.
Do přílohy jsou zapisovány výsledky výstav, zkoušek, bonitací, soutěží apod..
Tvoří-li přílohu samostatný formulář, musí obsahovat základní identifikační údaje
psa / feny včetně tetovacího čísla.
84) Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze příslušná plemenná kniha s výjimkou zápisu změn v osobě
majitele (změna jména, bydliště apod..), které si majitel v příslušné rubrice průkazu původu provádí sám a
stvrzuje svým podpisem.
Do přílohy smí provádět zápisy ostatní oprávnění pracovníci (rozhodčí, veterinář, HPCH ).
HPCH zaznamenává způsobilost k chovu.
85) Průkaz původu psa / feny musí potvrdit svým podpisem chovatel.
86) Při převodu vlastnictví ke psu / feně je nabyvatel povinen převzatý průkaz původu vlastnoručně podepsat.
87) Průkaz původu se vystavuje v jediném vyhotovení (originále).
Není přenosný na jiného jedince.
88) Padělání průkazu původu, jakož i svévolné provádění změn (škrtání, mazání, doplňování záznamů a údajů) se
kárně resp. trestně stíhá. Průkaz původu se v takovém případě stává neplatným a bude PK zadržen. Stejným
způsobem bude stíháno jakékoliv zneužití průkazu původu uhynulého, nebo zaběhnutého jedince.
89) Pokud je průkaz původu poškozen, může příslušná plemenná kniha udělat jeho přepis a poškozený průkaz
oficiálně znehodnotit.
90) Ztráta průkazu původu se musí neprodleně nahlásit PK a chovatelskému klubu Shih-tzu. PK zařídí
prostřednictvím odborného tisku zveřejnění ztráty. Nebudou-li do 1 měsíce od zveřejnění podané námitky,
vystaví PK duplikát průkazu původu na základě písemné žádosti majitele.
V duplikátu průkazu původu se kromě evidenčních a rodokmenových dat uvedou pouze údaje, které může PK
ověřit.
V případě, že se původní průkaz původu označený jako ztracený dodatečně nalezne, rozhodne PK, který z
průkazů původů znehodnotí.
91) Průkaz původu uhynulého psa / feny se musí zaslat s průvodním dopisem do 4 týdnů po úhynu k
znehodnocení PK ČMKU. Na požádání se průkaz původu psa vrátí majiteli uhynulého jedince s poznámkou o
úhynu. Zprávu nutno odeslat HPCH Shih-tzu klubu Evropa.
Obdobně se postupuje v případě zaběhnutí psa / feny nejpozději za 1 rok po události. V případě, že se pes /
fena po znehodnocení průkazu původu nalezne, vyhotoví PK na základě písemné žádosti majitele, předložené
prostřednictvím chovatelského klubu duplikát průkazu původu. Chovatelský klub je oprávněn v případě
jakékoliv pochybnosti o identitě psa / feny doporučení o vystavení duplikátu odmítnout.
92) Nový majitel štěněte má nárok na bezplatné dodání jeho průkazu původu.
93) Majitel chovného jedince, který získal nová výstavní ocenění, je povinen zaslat
HPCH kopie výstavních posudků, případně certifikáty CAC, CACIB a jiných titulů k doplnění chovných
záznamů, aby tato ocenění byla v PP štěňat.
Dodatečné doplňování těchto nových údajů do PP štěňat nelze provádět.
Tituly a ocenění na výstavách se zapisují do PP v plném znění:
- s uvedením dne
- měsíce a roku, v němž byly zadány
- podpis posuzovatele.
- místo konání a typ výstavy
Poplatky:
94) Poplatky ČMKU jsou stanoveny za tyto plemenné dokumentace v PK:
- vystavení průkazů původu:
200,- Kč + 19% DPH
- přeregistrace - zařazení do chovu:
180,- Kč + 19% DPH
- zápis dovozu jedince:
200,- Kč + 19% DPH
- kniha krytí a odchovů:
10,- Kč + 19% DPH
95) Poplatky klubu:
- členský poplatek na kalendářní rok:
400,- Kč
- rodinný příslušník:
200,- Kč
- invalidní a starobní důchodce:
200,- Kč
- zápisné-platí nový člen:
100,- Kč
- vystavení krycího listu: člen
200,- Kč
nečlen
400,- Kč
- bonitace:
člen SHIH - TZU klubu EVROPA
300,- Kč
ostatní
600,- Kč
individuální (jen při výstavách ČMKU)
1 500,- Kč
- chovatelský servis pro nečleny 1000,-Kč manipulační poplatek
inzerce ve zpravodaji: člen klubu-A5
100,- Kč
nečlen-A5
200,- Kč
- inzerce podnikatelská-A5
1 000,- Kč
-
inzerce chovatelské stanice na internetu, pouze se souhlasem majitele chovatelské stanice a je bezplatná
inzerce na internetu pro nečlena-1 měsíc
200,- Kč
Zkratky:
PK - plemenná kniha
KPK - klubová plemenná kniha
HPCH - hlavní poradce chovu
PCHR - poradce chovu regionu
KL - krycí list
PP - průkaz původu
Závěrečné ustanovení:
96) Nedodržení ustanovení tohoto zápisního řádu může mít za následek pro chovatele odmítnutí provedení
požadovaného úkonu jednak výborem klubu Shih-tzu, nebo PK ČMKU.
Podle charakteru přestupku může být příčinou disciplinárního postihu chovatele výborem klubu Shih-tzu.
97) Zápisní řád byl schválen členskou schůzí SHIH - TZU klubu EVROPA dne 21. 6. 2008
KÁRNÝ ŘÁD
Členové SHIH-TZU klubu EVROPA, kteří budou porušovat stanovy, zápisní a výstavní řád mohou být postiženi
podle kárného řádu klubu.
Postihy:
1) Člen klubu může být potrestán podle stupně přestupku na základě šetření revizní a kárné komise:
a) písemně - vytýkajícím dopisem výboru klubu
b) vyloučením z klubu a následnou informací ostatním SHIH-TZU klubům
Závěrečné ustanovení:
2) Kárný řád byl schválen členskou schůzí SHIH - TZU klubu EVROPA dne 1. 12. 1996

Podobné dokumenty