prosinec

Komentáře

Transkript

prosinec
PROSINEC 2011
ČÍSLO 8
ROČNÍK XIX
Vážení čtenáři,
přejeme vám vánoční svátky plné pohody, klidu a
radosti z dárků.
V nadcházejícím roce
2012 pak hodně zdraví,
spokojenosti a splnění
všech přání i předsevzetí
zastupitelstvo obce
Vážení spoluobčané,
v nacházejícím předvánočním čase si
dovoluji zhodnotit činnost zastupitelstva po prvním roce volebního období
a současně připomenout významnější
akce letos uskutečněné.
Zastupitelstvo obce se po svém zvolení
bez odkladu seznámilo se stavem obce
i s obecně závaznými předpisy související s řízením obce. Jím přijaté priority
pro všestranný rozvoj obce začaly být
již v zimním období postupně naplňovány.
Scházíme se zpravidla každé tři týdny,
v případě potřeby řešení aktuálních
záležitostí častěji nebo v menších pracovních skupinách. Veřejné jednání
zastupitelstva se koná vždy po třech
měsících, střídavě ve všech částech
obce.
Prvním ze zásadních rozhodnutí bylo
použít přebytek z předchozího hospodaření obce na oddlužení obce.
Mimořádnou splátkou investičního
úvěru na kanalizaci jsme úplně vyrovnali finanční závazky obce. Je jistě
potěšující, že i letošní rok skončí
rozpočtovým přebytkem.
Čím se tedy zastupitelstvo na svých
jednáních zabývalo? Výsledky jednání
jsou pravidelně zveřejňovány v usneseních, nyní tedy jen připomenutí těch
nejdůležitějších nebo nejzapeklitějších
akcí.
Vítězslav Opálko, starosta obce
Přehled akcí
- ukončení nájemního vztahu v KD Snopoušovy, vyklizení, zajištění připojení na elektrickou síť, předání
novému nájemci, zajištění nejdůležitějších oprav,
opatření proti zamrznutí
- zajištění stavebního povolení na rekonstrukci čistírny
odpadních vod
- získání souhlasu občanů k vedení trasy kanalizace
v Lišicích, zpracování projekt. dokumentace pro územní
řízení, podána žádost o vydání územního rozhodnutí
- zpracování vyúčtování dotace na rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ – kontrola bez závad, vyplacení
dotace.
- zpracování projektu a tech. dokumentace na výměnu
páteřního rozvodu vody, požárního rozvodu vody a I.
etapy rekonstrukce kuchyně v MŠ, realizace toho-to
projektu, zajištění kolaudace a podání závěreč-ného
vyúčtování akce – přijetí dotace 600.000 + 250.000
vlastní podíl
- zajištění a financování dalších prací v MŠ nad rámec
zpracovaného projektu (vzduchotechnika, vrata,
chodník + rohože + stříška před jídelnou, výměna
osvětlení a části radiátorů v horní učebně) v hodnotě
cca 200.000,- převzetí objektu DL čp. 142 po ukončení provozu
obchodu, po vyklizení nabídnuto k provozování
prodejny. Pro nezájem seriózních zájemců rozhodnuto
provést svépomocí úpravy na bytové prostory s cílem
použít byt jako náhradní ubytování nájemců bytu v MŠ
po dobu jeho rekonstrukce. Nebudou-li mít o něj
zájem, bude byt nabídnut k pronájmu veřejnosti.
- zpracování tech. dokumentace, získání staveb.
povolení a finanční dotace 290.000,- na výměnu krovu
a střešní krytiny na budově čp. 142 v DL, zajištění
realizace, kolaudace a vyúčtování akce. Nad rámec
toho byla opravena fasáda a dostala nový nátěr. Byla
revitalizována zeleň v okolí domu, v centru obce tak
místo omšelého domu stojí hezky zrekonstruované
stavení.
2
-
provedení obnovy vodoteče v k.ú. Lišice pod Hradčany, v Lišicích pod rybníkem,
v DL pod rybníkem u dvora (zamezení výtoku vody na komunikaci.)
- výroba a instalace závor na komunikaci mezi panským dvorem a pajzovnou v DL
z důvodu zamezení černých skládek
- dokončení restaurování nemovité kult. památky Sv. Petr v DL
- zpracování projektu „Odpočinková zákoutí pro všechny generace“ – okolí KD
v Krasavcích a sochy Sv.Petra – získána dotace 257.590 Kč, rozpracováno
- zajištění změny územního plánu č.1 a č.2 na požadavky občanů – financováno
žadateli
- zajištění projektové dokumentace a vydání územního rozhodnutí pro výstavbu
obyt-né zóny „DL – SEVER“ – financováno majiteli pozemků
- získání souhlasu majitelů pozemků a realizace úprav pro terénní cyklistickou dráhu
pro mládež v DL za sýpkou
- provedení 1. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení v DL, zajištění osvětlení
dalších míst a nazdobení vánočních stromů
- uzavření smluv na věcná břemena s ČEZ – jednání o navýšení ceny
- pokračování v řešení majetkoprávních vztahů mezi obcí a uživateli nemovitostí
- pokračování v úpravách hřbitova – rušení neudržovaných hrobů u neznámých majítelů, obnovení hrobu hospodyně z fary na náklady obce, výběr hřbitovních poplatků, dohledávání nájemců a zasílání výzev k údržbě hrob. zařízení
- doplnění herních prvků na dětském hřišti a veřejných prostranstvých
- aktivní účastí ve Svazku obcí pro plynofikaci se mi podařilo požadovanou sankci
poskytovatele dotace snížit o 1 mil Kč, vraceli jsme tak 5 mil Kč. Zajistili jsme rovněž přeložku na Hradčanech podle rozhodnutí soudu.
- vydávání 19. ročníku Hlasatele, publikace „Putování za lukavickými světci“
Co se nám nepodařilo?
- zajištění zpracování tech. dokumentace, energet. auditu a žádostí o dotace na
změ-nu vytápění bydovy ZŠ a zateplení MŠ, změnu vytápění a rekonstrukci otopné
soustavy – provedeno v termínu. Žádosti však nebyly úspěšné, minimálně pro MŠ
toto zůstává prioritou.
- přístavba komína u hasičské zbrojnice v Lišicích
Tolik neúplný výčet roční činnosti, obrázek o tempu si jistě udělá každý čtenář sám.
Množství akcí bylo uspořádáno i v oblasti kultury. Děkuji na tomto místě především
místostarostovi panu Jar. Šilhánkovi, všem zastupitelům a zaměstnancům obce za
pomoc při přípravě a realizaci výše uvedených, ale i zde neuvedených akcí. Občanům
za pochopení a dosavadní podporu, zejména mě překvapila a zároveň i potěšila nominace do soutěže „Starosta roku“.
Přeji Vám všem hezké prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, sil a elánu do příštího
roku.
Vítězslav Opálko, starosta obce
3
Volejte starostovi
Nejezdí autobus, tak, jak má? Na hřbitově zase neteče voda? Děti nezdraví? Známí mojí
tety mají levnější popelnici, proč je u nás tak drahá? Sousedka nám vytopila koupelnu?
Parta pubošů řve v hasičárně až do rána? Někdo nám ukradl kytky před domem? Nemáme
včas ve schránce „cancálek" (My ho moc nečteme, ale máme na něj právo a je zdarma, tak
co!)?
Volejte starostovi!
Kdo nese kůži a jméno na trh? Málokdo z podpisů, vyplnila dotazník, kriteria a odpopaměti vyloví jména všech členů zastupitel- věděla na otázky. A poslala. Ti nepodepsaní
stva, kteří vydávají i ta nepopulární rozhod- jí teď lají, že oni o ničem nevěděli, že by
nutí, ale hlavu obce známe všichni, tak hrrr podepsali taky,….
na starostu! A když tohle starosta vyřeší, Ano, podepsala by asi drtivá většina lidí,
uhladí a rozsoudí, přijdou rány z jiné strany- kteří objektivně dokáží posoudit změny v
příkazy, výkazy, metodické pokyny, roz- obci a práci zastupitelů i osobní nasazení
počty, výpočty a účty, faktury. Jednání, starosty. Podepsali by ti, kterým starosta
(nebo obec na jeho popud) pomohli v tíživé
zasedání, schůzky a výběrová řízení.
A také milé povinnosti - vítání občánků, situaci, které život občas přináší. Protože
prvňáků a gratulace jubilantům a .. a ..a. náš starosta má nejen smysl pro humor a
Prostě takový starosta má starostí nad hla- sportovního ducha, ale i dobré srdce.
222 společenství, 222 obcí si myslí, že ten
vu a stará se a stará.
A když je dobrý organizátor, manažer, je „jejich" starosta je ten „nej". Jen jedna obec
trochu „k lidem", nominují ho občané na na tohle tvrzení dostane papír se štemplem.
Ale my víme své, že?
„Starostu roku" jako u nás.
Výzvy Poštovní spořitelny si všimly aktivní Takže: Volejme starostovi a možná i podědámy z Dámského klubu a paní Bělonožová kujme, i když ještě nejsou volby.
Blanka Zahradníková
rozjela akci. Hravě shromáždila část
Soutěž ERA Starosta roku, pořádá Poštovní spořitelna a Nadace VIA. Záměrem soutěže je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí, tj. obcí do 2 000 obyvatel. Jelikož práci svého starosty/starostky mohou nejlépe posoudit samotní občané, jsou to
právě oni, kdo měli možnost zaslat nominaci na ocenění, a tak svému starostovi/starostce vyjádřit podporu a poděkování.
Do letošního, již 3. ročníku bylo nominováno 172 starostů a 50 starostek. Z PK to bylo 18 /3 a z
okresu P-j 4 /1.
Ze zaslaných přihlášek vyprala komise 5. finalistů, jež postupně navštívila, aby mohla podrobně
posoudit jejich práci a vytvořit si dojem z obce. Vítězem se stal Pavel Kašpárek z obce Úsilné
(kraj Jihočeský, okres České Budějovice)
Tříkrálová sbírka
Začátkem příštího roku vyjdou již podvanácté do ulic našich vesnic a měst skupiny Tříkrálových koledníků, aby lidem přinesli radostnou zvěst o narození Spasitele a zároveň je požádali o příspěvek
pro lidi v nouzi. V letošní sbírce přispěli lidé 17 071 skupinek koledníků částkou 73 325 502 Kč. V Plz.
diecézi 874 sk. vybralo 3 172 682 Kč, na Přešticku 27 sk. částku 116 276 Kč. A u nás to bylo 8 604 Kč.
Ve sbírce pomáhá každá, i ta sebemenší částka a proto nezavírejte svoje dveře, až uslyšíte zpěv
tříkrálových koledníků.
4
Informace obecního úřadu
Telefonní a emailové spojení na obecní úřad:
telefon a fax: 371 120 719
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Místní poplatky se budou vybírat na OÚ od 7. ledna 2012 v nezměněné výši:
1. poplatek ze psů: za každého psa 90 Kč
2. poplatek za provoz systému shromažďování a likvidace odpadů:
- 500 Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt, v domácnostech s více než pěti
osobami snížený na 2 500,- Kč
- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví na území obce stavbu určenou nebo
sloužící k rekreaci, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba – poplatek
500,- Kč za nemovitost.
Nově nás zákonodárce zbavil možnosti poskytovat u těchto poplatků slevy!
Žádáme občany o zaplacení všech poplatků při jedné návštěvě OÚ, splatnost je do 31.
ledna, kdy také končí platnost loňských známek na odvoz odpadů.
Dobrovolné příspěvky na doručování časopisu Hlasatel se přijímají po celý rok.
Poplatky lze uhradit také bezhotovostně převodem na účet obce č. ú. 6120361/0100
po předchozím přidělení variabilního symbolu ekonomem obce.
Prostory k pronájmu
Zastupitelstvo obce Dolní Lukavice zveřejňuje záměr pronajmout:
- bytové prostory v Dolní Lukavici čp. 142, podlahová plocha 76 m2. V bytě je samostatná vodovodní a kanalizační přípojka, nové plynové topení, WC, sprchový kout,
šatna. Byt má novou el. instalaci, anténní přípojku na TV, podlahy, omítky, malby.
Budova má nový krov a střechu, opravenou fasádu. K bytu nejsou pronajímány žádné
venkovní prostory. Písemné žádosti přijímá obecní úřad, zájemci budou vyzváni
k prohlídce.
Informace provozovatele vodovodu a kanalizací
Společnost ČEVAK a.s. má sídlo v Severní ulici č. 8 v Českých Budějovicích.
Nepřetržitá havarijní služba 800 120 112 Infolinka 844 844 870
Upozorňujeme uživatele vodovodu, aby si zabezpečili vodoměry před poškozením
mrazem. V loňském roce došlo v obci k několika zamrznutím a následnému úniku
vody. Výměnu vodoměru hradí majitel nemovitosti, která je na vodovod připojena.
Pro rok 2012 platí ceny za vodné 26,18 Kč, za stočné 22,34 Kč bez DPH.
Děkuji všem dopisovatelům a dalším spolupracovníkům za pomoc při přípravě a vydávání HLASATELE a doufám ve spolupráci i v příštím, již XX. ročníku. J. Netrval
5
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA R. 2012
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
OdPa Položka Text
0000 1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun.pož.
0000 1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0000 1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
0000 1121
Daň z příjmů právnických osob
0000 1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0000 1211
Daň z přidané hodnoty
0000 1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
0000 1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
0000 1340
Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadu
0000 1341
Poplatek ze psů
0000 1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000 1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
0000 1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
0000 1361
Správní poplatky
0000 1511
Daň z nemovitostí
0000 2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
0000 4112
Neinv.př. transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
0000 4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
0000 4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0000 4134
Převody z rozpočtových účtů
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3319 Ostatní záležitosti kultury
3632 Pohřebnictví
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402 Finanční vypořádání minulých let
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Rozpočet 2012
1 325 000
50 000
120 000
1 480 000
280 000
3 163 700
4 000
1 000
503 000
27 000
1 000
30 000
6 000
28 000
800 000
60 000
349 300
412 000
300 000
50 000
37 000
31 000
3 000
3 000
157 000
5 000
620 000
25 000
5 000
9 876 000
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
OdPa
Text
2212 Silnice
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3113 Základní školy
Rozpočet 2012
180 000
53 000
3 000
541 800
1 802 000
6
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů
3743 Rekult.půdy v důsl.těžeb. a důl. činn., po skl. odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
14 000
117 000
156 000
380 000
93 000
1 000
1 010 000
687 000
230 000
2 000
142 000
121 000
959 000
3 012 200
322 000
50 000
9 876 000
Ohlédnutí za kulturními akcemi v roce 2011
V roce 2011 se na Lukavicku konaly tyto kulturní akce:
Pořádané kulturní komisí Obce Dolní Lukavice
29. 1. Dětský maškarní karneval ve Sno27. 8. Zájezd do zámecké zahrady do
poušovech
Čimelic
18. 2. Zájezd do komorního divadla do
27. 8. Pohádkový les ve Snopoušovech
Plzně (muzikál Gypsy)
8. 10. Zájezd do divadla do Plzně
12. 3. Lukavický masopust
(činohra Přišla na večeři)
29. 4. Setkání důchodců ve Snopoušo15. 10. Vítání občánků
vech
26. 11. Rozsvícení ván. stromu
8. 5. Pochod „Za lukavickými světci“
20.12. Koncert Lukaváčku v kostele
16. 6. Den hudby v klubovně v Dolní Luv Dolní Lukavici
kavici
Pořádané zámkem Dolní Lukavice nebo konané na zámku
27. 8. 2. vernisáž malířského symposia
14. 5. Závody chrtů před zámkem
10. 9. Koncert v zámecké kapli (K. Engli18. 6. Koncert dětského souboru MOG
chová, V. Veverka)
18. 6. Vernisáž malířky Galiny Gerové
17. – 28. 8. malířské symposium na zámku 10. 9. Křest knihy E. Klepsové „Lukavické
snění“
20. 8. 1. vernisáž malířského symposia
7
Pořádané zájmovými spolky (výběr)
15. 1. Myslivecký ples
30. 4. Stavění májí ve všech obcích
4. 6. Dětský den ve Snopoušovech
11. 6. Fichtl slet ve Snopoušovech
26. 6. Pouťový turnaj ve fotbalu
26. 6. Drezůra, parkur koní
9. - 17. 9. XIX.Haydnovy hudební slavnosti
8. – 9. 10. Výstava drobného zvířectva
29. 10. Výlov rybníka v Lišicích
17. 11. Lampiónový průvod Snopoušovy
19. 11. Turnaj ve voleném mariáši Snopoušovy
Mgr. Eva Klepsová
Lampiónový průvod ve Snopoušovech
Ve čtvrtek 17. listopadu se všichni ze Snopoušov a
okolí sešli v „altánu“ u kulturního domu, kde po opekání vuřtů každý dostal lampion a poté se všichni
vypravili na kopec nad Snopoušovy. Po krátkém
úvodním slovu Milana Kučery se průvod ubíral vsí
směrem k lesu, k mostu, kde byly vypuštěny tři „čínské lampiony štěstí“.
Průvodu se účastnilo 65 dospělých a dětí.
Mgr. Eva Klepsová
Rozsvícení vánočního stromu
v Dolní Lukavici
Letos se konalo v sobotu 26. listopadu 2011 v Dolní
Lukavici u kostela.
V odpoledních hodinách proběhl vánoční jarmark,
kde si přítomní mohli koupit dekorativní předměty s vánoční tématikou, čaje, ohřát se
svařeným vínem. V 17 hodin uvedl starosta obce Vítězslav Opálko hudební vystoupení
souboru „Lukaváček“. Děti zazpívaly vánoční koledy a poté „odpočítávaly“ vteřiny k
rozsvícení vánočního stromu. Letos byla poprvé slavnostně rozsvícena více než sto let
stará lípa na návsi
před
kostelem.
Současně byla rozsvícena i borovice
před budovou MŠ
v Dolní
Lukavici.
Všichni z akce odcházeli
příjemně
adventně naladěni.
Mgr. Eva Klepsová
8
Jaké byly letošní 19. Haydnovy hudební slavnosti.
Letošní Haydnovy hudební slavnosti měly zajímavý průběh:
vzhledem k tomu, že se v nebílovském zámku začíná restaurovat
taneční sál, kde se jinak každoročně koná jeden z koncertů,
odehrála se většina festivalových
akcí v Dolní Lukavici, Přešticích a
jejich nejbližším okolí.
Zahajovací koncert byl jako obvykle situován do dolnolukavického
kostela sv. Petra a Pavla; s orchestrem plzeňské konzervatoře, který
řídil Jiří Štrunc, tu 9. září v programu, sestaveném ze skladeb Josepha Haydna (mezi kterými samozřejmě nechyběla jeho první symfonie, „Lukavická“) a
Wolfganga Amadea Mozarta vystoupili dva vynikající sólisté – harfistka Kateřina Englichová a hobojista Vilém Veverka. Následující den, 10. září dopoledne, měli festivaloví návštěvnicí možnost se s nimi setkat znova – tentokrát v kapli dolnolukavického zámku, pro kterou
připravili recitál z děl Carla Philippa Emanuela Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Jana
Ladislava Dusíka, Františka Bendy a Clauda Debussyho. O vícovské nokturno, které tradičně následuje po zahajovacím koncertě, se tentokrát postaral Ensemble Sporck – flétnista
Lukáš Vytlačil a hráč na violu da gamba Jakub Michl;
přednesli u nás málokdy slýchaný francouzský repertoár, kterým královští hudebníci v předpokoji pracovny
Ludvíka XIV rozptylovali panovníka i ty, kdo čekali na
přijetí. Druhý koncert 10. září měl na starost soubor In
Cordis, který se specializuje na renesanční a raně barokní hudbu, určenou pro strunné nástroje (kytary,
harfy, loutny), a pro Štěnovice připravil přehlídku italské instrumentální a vokální milostné tvorby sedmnáctého století. Matiné 11. září přivítalo v Příchovicích
loutnistu Miloslava Študenta a sopranistku Irenu Troupovou, kteří pod hlavičkou „Gradus ad Parnassum“ –
Sto let mezi zpěvem a loutnou přednesli české, německé, rakouské, italské a francouzské písně a instrumentální skladby let 1680–1780; nechyběl tu ani Joseph
Haydn – a ze současných skladatelů Miloš Štědroň,
který se ve své skladbě Note, cacce e sospiri nechal
inspirovat korespondencí Wolfganga Amadea Mozarta.
Večerní koncert téhož dne patřil jako vždy Přešticím,
kde vystoupil výtečný ženský vokální soubor Tiburtina
9
Ensemble, který se specializuje na středověkou duchovní jednohlasou a vícehlasou hudbu a nevyhýbá se ani hudbě
soudobé; pro přeštický chrám velmi
případně zvolil české i cizí skladby, které
se vážou k srpnovým a zářijovým svátkům Panny Marie a sv. Ludmily. Capella
Ornamentata, která přišla na řadu 12.
září v Dobřanech, řešila ve zdejším kostele sv. Mikuláše stejný problém, jako
Tiburtina Ensemble v Přešticích – dlouhý
dozvuk. Oba soubory si s ním poradily
výborně – stejně jako vokální Tiburtina
Ensemble i čistě instrumentální Capella Ornamentata (cinky, pozouny, předchůdce fagotu
dulcián, loutna a teorba) stoprocentně využila nevýhody chrámové akustiky ve prospěch
efektního vyznění svého renesančního a raně barokního repertoáru. Loutna a teorba zazněly 13. září také v Nezdicích, kde vystoupili flétnistka Marta Kratochvílová, loutnista Jan
Čižmář a gambista Petr Wagner, s programem, sestaveným z hudby skladatelů německých,
italských a českých (moravský autor Gottfried Finger, známější v Německu a v Anglii, než u
nás). Blovický koncert ansámblu Musica
Malinconica, jehož někteří členové mají plzeňské kořeny, byl 14. září ve znamení italské, anglické a německé renesance; vystoupení brněnského, vokálně experimentálního
souboru Affetto 15. září v Řenčích bylo naopak věnováno repertoáru vesměs čistě českému: koncert byl poctou Františku Škroupovi (1801–1862) a v celé šíři představil tvorbu
pro mužský čtyřhlas od středověku po současnost (kouzelná hra se slovy a jejich zhudebněním ve skladbě Ze Švejka, z pera Miloše Štědroně). V Chotěšově vystoupila 16. září
Capella Regia Praha, mimo jiné se skladbami
dobřanského rodáka Jana Josefa Ignáce
Brentnera; zbytek programu patřil dvěma
letošním jubilantům – Františku Xaveru Briximu a Georgu Philippu Telemannovi. Pro
připomenutí dvoustého výročí narození
a stodvacátého pátého výročí úmrtí Franze
Liszta (1811–1886), které rovněž připadá na
letošní rok, schází Haydnovým hudebním slavnostem patřičné „technické zázemí”. Festivalová dramaturgie tuto nesnáz 17. září ve Spáleném Poříčí “obešla” programem v duchu
žánru, ve kterém Franz Liszt obzvláště vynikal – úpravami skladeb 18. až 20. století i pů-
10
vodní tvorbou, určenou pro, v době Lisztova života velmi oblíbenou nástrojovou kombinaci
– klavír a harmonium, v provedení Petry Matějové a Adama Viktory. Přes všechny potíže s
historickým harmoniem ze sbírek nebílovského zámku „Le Salon 1880“ rozhodně nezklamal, a obecenstvo se královsky bavilo. S harmoniem bylo možné se na festivalu týž den
setkat ještě jednou – na závěrečném koncertě v Lužanech, kde zazněly skladby Antonína
Dvořáka, Johannesa Brahmse, Franze Schuberta a Ludwiga Ernsta Gebhardiho: duchovní
písně, varhanní skladby a Dvořákův cyklus skladeb pro dvoje housle, violoncello a harmonium Maličkosti.
Příští ročník bude už dvacátý: nezapomene ani na dvojnásobné haydnovské výročí (Joseph
Haydn, 1732–1809; Michael Haydn, 1737–1806), ani na Jana Ladislava Dusíka (1760–
1812), a dokonce ani na připomínku napoleonských válek…
Foto: DL kostel, DL zámek, Dobřany, Lužany
Michaela Freemanová
Přehled připravovaných akcí na Dolnolukavicku v roce 2012
Leden: 13. 1. – Hasičský ples – Hostinec u „Bílé růže“, hraje skupina AJETO ROCK
Pořadatel: SDH Dolní Lukavice
14. 1. – Myslivecký ples – KD Snopoušovy, hraje Hájenka, Pořadatel: Lukavan
28. 1. – Dětský maškarní karneval – KD Snopoušovy, od 14:00 hodin, hraje Asfalt
Pořadatel: K K obce
Únor:
??? – Zájezd do divadla J. K. Tyla – program a termín bude upřesněn později.
Pořadatel: KK obce
10. 2. – Bál Lukrena – Předenice – sál – Pořadatel Lukrena a.s.
18. 2. – Masopust – Průvod masek obcemi Dolní Lukavice, Snopoušovy, Lišice a Krasavce,
hraje Hájenka z Hájů – Pořadatel: KK obce
Duben: 27. 4. – Setkání důchodců – KD Snopoušovy, hraje Hájenka z Hájů
Pořadatel: KK obce
??? – Vítání občánků – Sál klubovny v DL, Lukaváček – Pořadatel: KK obce
30. 4. – Stavění májí ve všech obcích
Pořadatel: zájmové spolky
Květen: 1. 5. – Pochod
Pořadatel: KK obce
19. 5. – Autobusový zájezd – HOBBY České Budějovice
Pořadatel: KK obce
??? – Turnaj v nohejbalu – Sokolovna – Pořadatel: TJ Sokol
Červen: 2. 6. – Dětský den Lišice – Pořadatel: p. Pouba, SDH Lišice
16. 6. – Fichtl slet – Snopoušovy, hřiště u KD od 14:00 hodin
Pořadatel: SDH Snopoušovy
21. 6. – Den hudby – Sál klubovny v DL od 17:00 h
Pořadatel: dětský soubor Lukaváček, KK obce
16. 6. – Oslavy 125 let SDH v D. Lukavici – Pořadatel: SDH Dolní Lukavice
30. 6. – Pouťový turnaj ve fotbalu – Snopoušovy, hřiště u KD.
Pořadatel: SDH Snopoušovy
Červenec: 1. 7. – Pouťové sport odpoledne – fotbalové hřiště – Pořadatel: TJ Sokol, jezdecký oddíl
Srpen: 25. 8. – Putování za pohádkovými bytostmi – Snopoušovy, start: 13:00 – 15:15 h
Pořadatel: SDH Snopoušovy
??? – Turnaj v nohejbalu – Sokolovna, 11:00 h – Pořadatel:TJ Sokol
Září:
1. 9. – „O pohár starosty obce“ – Fotbalové hřiště v Dolní Lukavici
Pořadatel: SDH Dolní Lukavice, Obec Dolní Lukavice
11
Pozvánka do knihovny
Na konci listopadu došlo ke kompletní výměně knižního fondu v místní knihovně v
Dolní Lukavici. Vyskladnil jsem 650 knih a umístil do regálů 350 nových titulu. V průběhu ledna doplním stav zhruba o dalších 300 svazků. Možnosti výběru kvalitní literatury
máte na dosah. Můžete vybírat ze všech druhů. Od dětských obrázkových knih, přes
pohádky a dobrodružné příběhy pro mládež, až po romány pro ženy, detektivky a literaturu faktu. Čekají na vás i různé encyklopedie a jiné zajímavé a naučné knihy. Knihovna je umístěna v hezky upravené a příjemně působící místnosti na OÚ. Vystavení průkazky ani jednotlivé výpůjčky nejsou zpoplatněny, vše dotuje OÚ. Volně
přístupný internet je samozřejmostí již několik let. Otevírací doba je každé pondělí od
16 – 18 hodin. Těším se na vaši návštěvu. Příjemné prožití vánočních svátků, štěstí a
zdraví v novém roce, Vám přeje
knihovník Pavel Hajžman
Ohlédnutí za podzimními sběrovými dny
V polovině měsíce října jsme jako každý rok pořádali na naší škole sběrové dny. Nejde
tu o soutěž jednotlivců, ani tříd. Smyslem této akce je dětem ukázat, že věci, které
doslouží, nemusí skončit pohozené kdesi u silnice, či na okraji lesa. Že se novinami
nemusí jen podpalovat v kamnech a plastové lahve, které jistě báječně hoří, do kotle
opravdu nepatří.
Letos jsme kromě obvyklého odpadu (papír, víčka, pet lahve) shromažďovali na školním dvoře i vyřazená elektrozařízení větších rozměrů. Menší spotřebiče sbíráme celoročně a nikdo nedovedl odhadnout, jaké množství „větších“ se nashromáždí. A čísla
nás překvapila! Např. 25 televizorů, 13 lednic, 9 sporáků, 8 praček atd. Celková hmotnost cca 800 kg.
Za pomoc při třídění odpadu jako škola získáváme body, které si můžeme kdykoliv
vyměnit za dárky, které pak používáme k ocenění dětí při našich školních soutěžích. A
díky vám, kteří jste přivezli jakýkoliv „odpad“ jsme si jich na náš bodový účet připsali
2 500! Pro představu – můžeme mít 60 krabic pastelek nebo 20 kalkulaček, či fotoaparát, tiskárnu atd. Prostě vám moc děkujeme! Závěrem nesmím zapomenout poděkovat zdatným pomocníkům, bez kterých by celý náklad nemohl opustit školní dvůr. Silné
paže Stanislava Vokáče, Michala Böhma a našeho školníka Pavla Hajžmana pomáhaly
naložit veškerý odpad na nákladní vůz. Díky!
Mgr. Radka Šperlová
Advent u prababičky
Vánoční atmosféru můžeme prožívat různými způsoby. Letos jsme si vybrali kromě
jiného ekologický výukový program v terénní stanici zaměřený na tradice, zpracování
přírodních materiálů a šetrné hospodaření. Program se uskutečnil 9. 12. 2011 v Prusinách u Nebílov, kde jsou k využití učebny ve staré škole, zahradu i přilehlý sad. Doprovázeli nás různá domácí zvířata, pro které děti přinesly kousky ovoce, mrkev a su-chý
chléb.
12
Čekání na Vánoce, dobu adventní, si ozdobíme vyprávěním o tom, proč tyto svátky
vlastně slavíme. Namísto očekávání drahých dárků si ještě hodnotnější sami vyrobíme
z přírodního materiálu tradičními postupy. Prohlédneme si zahradu a sad ponořené do
zimního spánku. Už se moc těšíme!
Žáci a učitelé ZŠ Dolní Lukavice
Zájmové kroužky při ZŠ Dolní Lukavice
V letošním školním roce 2011/2012 nabízí naše škola následující kroužky pod vedením
těchto pedagogických pracovníků:
Keramický kroužek – Mgr. Radka Šperlová
Kuchtík – Mgr. Hana Skálová
Ruční práce – Mgr. Radka Šperlová
Lukaváček - flétna: Mgr. Naděžda Květoňová
- zpěv: Mgr. Naděžda Květoňová
Přírodovědný kroužek – Kateřina Uhlíková
Sportovní kroužek – p. Brechličuková Alena
Aerobic – Kateřina Uhlíková
Než zazvoní zvoneček
S nástupem prosince přichází do školky pohádkový čas. Nejprve si užijeme dobrodružství v pekle, jedno dopoledne nás navštíví Mikuláš s dobrotami pro děti, pojedeme na
Vánoční kabaret do Přeštic a potom? Nastává jedno z nejkrásnějších období, kdy vyrábíme přáníčka, píšeme Ježíškovi, ve třídách máme nazdobený stromeček, seznamujeme se s vánočními zvyky,….. Společně s rodiči strávíme odpoledne plné vyrábění,
zpívání koled a také školkového nadělování pod stromečkem. Poslední den ještě půjdeme koledovat po vsi a už tu budou vánoční prázdniny.
S koncem roku nastává pro každého čas bilancování. Dovolte mi tedy touto cestou
poděkovat všem paním učitelkám – včetně vedení školy, paním kuchařkám, paní školnici, za jejich každodenní svědomitou práci s dětmi a vytvoření zázemí pro ni.
V neposlední řadě děkuji zastupitelstvu obce Dolní Lukavice, které nám každý rok
zajišťuje některou z částí rekonstrukce MŠ.
Vánoce jsou za dveřmi, jejich kouzlo nechť pohladí vás. Každičký sen ať se vyplní
v tento poklidný čas. Krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Bc. Petra Hadačová
Podzimníčci
Podzim nám nabízí spoustu krásného materiálu ke hrám i výtvarným činnostem.
Podzim je velký kouzelník, ale kouzelné ruce mají i maminky našich dětí, pro které
jsme k letošnímu Halloweenu vyhlásili soutěž o nejkrásnějšího Podzimníčka – strašidla, skřítka, zvířátka, vyrobeného jen z toho, co nabízí podzimní příroda.
p
13
Nejprve se zdálo, že si naše maminky s dětmi nehrají, nebo mají spoustu práce, ale nakonec nás překvapila, k naší velké radosti, obrovská spousta výrobků
všeho druhu a úžasných nápadů.
Výrobky hodnotila nestranná porota – zástupci z OÚ
p. starosta V. Opálko, M. Böhm a M. Štychová, a
měli velmi nesnadný úkol, vybrat nejlepšího Podzimníčka. Na Halloweenském dopoledni, kdy si děti
ve strašidelných maskách užívaly různých soutěží a
tancování, vyhlásila porota výsledky hodnocení.
Všechny výrobky, tedy jejich dětští majitelé, dostaly
malou odměnu a 10 mimořádně zdařilých Podzimníčků putovalo za výkladní skříň obchodu
s nábytkem, aby si mohli i ostatní občané prohlídnout, jak šikovné máme děti a maminky v MŠ.
Děkujeme všem za účast a spolupráci v této soutěži, zvláště pak zástupcům OÚ.
Irena Režňáková
Zápis do 1. ročníku ZŠ Dolní Lukavice pro školní rok 2012/2013
Zápis do 1. ročníku naší školy se uskuteční 26. 1. 2012 v době od 15 do 17 hodin v ZŠ.
Zápisu se zúčastní děti, které dovrší k 31. 8. 2012 6 let věku.
Rodiče s sebou přinesou vyplněný zápisní lístek (obdrží před zápisem v MŠ nebo v ZŠ),
rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Adventní čas se souborem Lukaváček
Rozsvícení Vánočních
stromů patří neodmyslitelně
k ADVENTU a přípravu na Vánoce. K této
slavnostní chvíli přispěl Lukaváček svými
vystoupeními s pásmem vánočních písniček. V sobotu 26.
prosince 2011 dopoledne zazpívaly děti
v Horní Lukavici při
tradičním vánočním
jarmarku. Odpoledne
v 16 hodin přispěly
svým vystoupením.
Koncert v Přešticích
14
V Dnešicích a vyvrcholení jejich předvánočního
zpívání vyvrcholení jejich předvánočního zpívání
nastalo v 17 hodin „doma“ – v Dolní Lukavici.
Tentokrát jsme se všichni sešli před kostelem
Sv. Petra a Pavla. Dětem, ale i nám dospělým se
radostí a úžasem rozzářily oči, když se před
námi rozsvítila obrovská lípa. Děti odpočítávaly
rozsvícení, a potom přirozeně reagovaly koledou …“Svítí lípa košatá, hej, haj koleda.“
V pondělí 5. prosince 2011 přijel do Přeštic vánoční kamion Coca-cola, kde Lukaváček také
přispěl svým zpěvem vánočních písniček.
Děkujeme obecním úřadům za pozvání a odměny pro děti, dále rodičům a zveme Vás na tradiční vánoční koncert v úterý 20. prosince 2011
do kostela Sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici.
Přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky.
Mgr. Naďa Květoňová, vedoucí souboru Lukaváček
Společenská kronika
V následujících měsících oslaví významná životní výročí tito občané:
prosinec 2011
Ornet Josef
Morgenštein Jiří
Sika Emil
Šestáková Miloslava
Burlová Hana
Kučerová Věra
Divišová Anna
Hodanová Marie
Krsová Anna
Lišice
Lišice
Krasavce
Krasavce
Dolní Lukavice
Lišice
Lišice
Lišice
Dolní Lukavice
81 let
70 let
70 let
70 let
60 let
75 let
60 let
89 let
84 let
Lišice
Dolní Lukavice
Dolní Lukavice
Lišice
86 let
75 let
60 let
84 let
leden 2012
Dvořáková Anna
Hajžman Tomáš
Hodic Karel
Hrubá Anna
Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
15
Některá významná výročí
Prosinec 2011
* 5. 12. 1941 Vladimír Renčín, výtvarník 70
+ 5. 12. 1971 Jiří Grossmann, herec (*20. 7. 1941) 40 Besídka zvláštní školy,
+ 9. 12. 1871 Josef Mánes, malíř (*12. 5. 1820) 140
* 9. 12. 1931 Ladislav Smoljak, režisér, scenárista a herec (+6. 6. 2010) 80 Divadlo Járy
Cimrmana, Jáchyme, hoď ho do stroje; Marečku, podejte mi pero; Trhák;
* 11. 12. 1901 Jaroslav Marvan, herec (+21. 5. 1974) 110
+ 12. 12. 2001 Josef Bican, fotbalista (*25. 9. 1913) 10, hráč Slavie, nejlepší střelec 20. století,
celkem vstřelil přes 5 000 gólů
+ 13. 12. 1996 Fr. Venclovský, v r. 1971 přeplaval kanál Le Manche (*25. 4. 1932) 15
* 15. 12. 1931 Ewald Schorm, divadelní a filmový režisér (+14. 12. 1988) 80 Každý den
odvahu, Perličky na dně, Pět holek na krku,
* 16. 12. 1941 Rudolf Rokl, klavírista, skladatel (+23. 9. 1997) 70
* 17. 12. 1901 Marie Rosůlková, herečka (+15. 5. 1993) 110 mj. Taková normální rodinka
* 18. 12. 1931 E. Bosáková, gym. olymp. víť. ve cvič. na kladině r. 1960 (+10. 1. 1991) 80
* 19. 12. 1921 Boh. Bezouška, herec (+18. 10. 1995) 90 mj. Pekařův císař a císařův pekař
+ 21. 12. 1941 Karel Hašler, skladatel, textař, scénárista, spisovatel (*31. 10. 1879) 70
* 22. 12. 1951 Věra Špinarová, zpěvačka 60
+ 23. 12. 1991 Bořivoj Zeman, filmový režisér (*6. 3. 1912) 20 mj. Sůl nad zlato
* 1211 Anežka Přemyslovna, česká světice (+2. 3. 1282) 800
Leden 2012
+ 1. 1. 1942 Jaroslav Ježek, skladatel (*25. 9. 1906) 70
* 6. 1. 1937 Ludvík Daněk, atlet, olymp.vítěz v hodu diskem v roce 1972 (+ 5. 11. 1998) 75
* 6. 1. 1927 Karel Kyncl, novinář, rozhlasový zpravodaj (+1. 4. 1997) 85
* 7. 1. 1932 Zdeněk Borovec, textař (+18. 2. 2001) 80, složil na 2500 textů písní
* 11. 1. 1947 Michal Tučný, zpěvák country music (+ 9. 3. 1995) 65
* 11. 1. 1947 Martin Štěpánek, div. a film. herec (+16. 9. 2010) 65, mj. Pojišťovna štěstí
* 16. 1. 1892 J. Skupa, loutkoherec, rež. a scénograf, Spejbl a Hurvínek (+ 8. 1. 1957) 120
* 17. 1. 1932 Jaroslav Dudek, divadelní a televizní režisér (+31. 8. 2000) 80, mj.
Nemocnice na kraji města
* 19. 1. 1877. Fráňa Šrámek, básník a spisovatel (+1. 7. 1952) 135, mj. Stříbrný vítr
+ 21. 1. 1862 Božena Němcová, spisovatelka a zakl. moderní české prózy (*4. 2. 1820) 150
+ 26. 1. 1972 František Smolík, div. a filmový herec (*23. 1. 1891) 40, mj. Vyšší princip
* 28. 1. 1937 Karel Čáslavský, filmový historik 75
+ 28. 1. 2007 Karel Svoboda, skladatel hudby k muzikálům a seriálům (*19. 12. 1938) 5, mj
Noc na Karlštejně, Cirkus Humberto, Tři oříšky pro Popelku, Dracula
* 29. 1. 1942 Václav Zahradník, skladatel, dirigent a klavírista (+28. 6. 2001) 70, mj. dir.
Orchestru Čs. televize, Televarieté, S tebou mě baví svět, Rákosníček
* 31. 1. 1962 Vlasta Burian, herec (*9. 4. 1891) 50
HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 8x v roce
v nákladu 380 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah článků odpovídají jejich autoři.
Registrováno MK ČR E 12350 Adresa redakce: OÚ D. Lukavice 134, 334 44 D. Lukavice. Dok. 12. 12.
barevné vydání na www.dolni-lukavice.cz Zodpovědný redaktor J. Netrval – [email protected]
16
17

Podobné dokumenty