Všeobecné obchodní podmínky programu

Komentáře

Transkript

Všeobecné obchodní podmínky programu
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
2015-2016
Objednání studijního pobytu
Kurzy jsou otevřené pro dospělé a studenty od 16 let. Přihlášku
z poslední strany brožury nám, prosím, zašlete poštou, faxem
nebo e-mailem. Vyplněná přihláška se považuje za platný a
účinný návrh smlouvy o zájezdu. Písemně Vám potvrdíme, zda
jsme přihlášku akceptovali, a zašleme doklad o pojištění naší
kanceláře proti úpadku u společnosti UNIQA pojišťovna a.s. Pro
informace o detailním výpisu nákladů, prosím, kontaktujte naši
kancelář EF. Přijetím podepsané závazné přihlášky vzniká mezi
naší společností – EF Education First s.r.o., IČ: 275 79 603,
se sídlem Praha 1, Vodičkova 696/26, PSČ 110 00, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddíle C, vložce 116960, jako cestovní kanceláří (dále také
jen EF) a Vámi – klientem – smlouva o zájezdu v souladu s §
2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku za
podmínek uvedených v závazné přihlášce tohoto katalogu a
níže uvedených Všeobecných obchodních podmínkách jako
nedílné součásti cestovní smlouvy. V případě zájmu o juniorský
jazykový kurz pro děti ve věku 13–16 let či Akademický program
musí klient vyplnit specifickou závaznou přihlášku, kterou obdrží
se všeobecnými obchodními podmínkami v EF kanceláři nebo
na webových stránkách www.ef.com. Klient souhlasí s použitím
svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o
ochraně osobních údajů za účelem dokončení rezervace, pro
poskytnutí produktu a služeb, které si objednal, a pro zákaznický
servis. Prohlašuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné a
jsou poskytované dobrovolně.
Platba
Po obdržení Vámi podané přihlášky Vám bude po potvrzení
studia naší školou rovněž zaslán první platební doklad obsahující
nevratný registrační poplatek ve výši 1 900 Kč a poplatek za
pojištění proti odstoupení od smlouvy (se splatností do 3 dnů)
a zálohu 20 % z ceny kurzu se splatností do 10 pracovních
dnů, čímž nabude účinnosti smlouva o zájezdu. Následně
bude zaslán druhý platební doklad obsahující zbylou částku k
uhrazení splatnou nejpozději 30 dnů před začátkem kurzu nebo
pobytu. V případě, že si objednáte kurz méně než 60 dnů před
jeho začátkem, bude Vám zaslán pouze první platební doklad
na všechny částky. Prosím, kontaktujte nás a my Vám rádi
objasníme veškeré platební podmínky.
Poskytované služby
Obsah služeb odpovídá informacím v tomto katalogu a na
internetu. Výjimky z této smlouvy mohou být dojednány a
potvrzeny písemnou formou. Zákazník potvrzuje, že byl řádně
seznámen s pobytem.
Co je zahrnuto v poplatku za Váš kurz?
· Vámi zvolený jazykový kurz
· Sdílený pokoj v místě ubytování
· Strava v hostitelské rodině: snídaně a večeře od pondělí
do pátku, o víkendu plná penze. Při jiném typu ubytování se
podmínky stravování liší!
Podrobnější informace o tom, co je zahrnuto v poplatku, najdete
na stránkách 26–72 u destinací.
Co není zahrnuto v poplatku za Váš kurz?
· Doprava z ČR do země studia (pokud není uvedeno jinak)
· Registrační poplatek
· Pojištění proti odstoupení od smlouvy
· Kompletní cestovní a zdravotní pojištění
· Transfer z letiště a na letiště v místě kurzu
· Učební materiály
· Jiná forma ubytování, než je v základní nabídce
· Poplatky za jazykové zkoušky
· Některé aktivity a většina výletů vyžadují dodatečné poplatky
Učební materiály
Klient je povinný uhradit učební materiály sloužící k podpoře
výuky, poplatky jsou zahrnuté v platebním dokladu.
Anglická centra
1 až 6 týdnů: 1 090 Kč
7 až 12 týdnů: 2 050 Kč
13 až 18 týdnů: 3 250 Kč
Ostatní centra
1 až 9 týdnů: 1 810 Kč
10 až 18 týdnů: 3 490 Kč
19 až 27 týdnů: 4 690 Kč
Učební materiály pro obchodní angličtinu: 490 Kč
Ubytování
Ubytování je vždy součástí ceny kurzu. Ubytování je dostupné
od neděle v závislosti na datu začátku kurzu do soboty po
skončení kurzu. Prosíme, zařiďte si příjezd do destinace v
těchto dnech, za dřívější příjezd či pozdější odjezd mohou být
účtovány dodatečné příplatky. Více informací je k nalezení na
stranách 26–72 této brožury. V případě jiné formy ubytování
než standardní budou podmínky klientovi upřesněny. Ubytování
v hostitelských rodinách může být zajištěno i u nekompletních
rodin. Cestovní vzdálenost hostitelské rodiny od školy může být
až 60 minut. Při ubytování v rezidenci se od studentů ve většině
případů vybírá vratná záloha na klíč.
Délka výuky, dny pracovního volna
Délka jedné lekce ve všech školách je 40 minut. Výuka probíhá
obvykle ve všední dny od pondělí do pátku. Na některých
školách může probíhat o víkendech. Ve dnech státního svátku
se výuka v dané zemi nekoná a nemůže být ani kompenzována.
Zařazení do tříd
První den ve škole je vyhrazen na otestování jazykových znalostí,
představení školy a základní prohlídku města. Studium začíná až
další den. První týden je proto počet lekcí nižší. Klient bude po
vstupním (rozřazovacím) testu informován, do jaké třídy a úrovně
byl zařazen. Klient by měl absolvovat online vstupní test v iLabu
na portálu My EF pro zjištění jazykové úrovně a znalostí nejdéle
48 hodin před začátkem kurzu (nevztahuje se na Peking).
Výsledky testů budou zaslány do příslušného EF centra a klient
bude přesně zařazen do správné úrovně. Pokud klient projeví
zájem o přeřazení do jiné jazykové úrovně, škola si vyhrazuje
právo dodatečného otestování. Při kladném posouzení žádosti
může být klient do jiné úrovně přeřazen až v následujícím týdnu.
74
Tel: 296 333 810
Každá EF škola vychází ze 6 stupňů jazykových úrovní podle
mezinárodně uznávaných standardů Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Zkouškové kurzy
Pokud klient zvolí zkouškový kurz, vykoná ve vybrané EF
škole speciální vstupní test (tento test NENÍ stejný jako vstupní
(rozřazovací) test, který dělají všichni studenti pro rozřazení
do příslušné úrovně!). Na základě výsledku tohoto testu
škola rozhodne, zda má student dostatečnou úroveň pro
vstup do zkouškového kurzu tak, aby v jeho průběhu dosáhl
požadované úrovně pro zvládnutí vybrané zkoušky. Pokud
student požadovanou úroveň nemá, není možné, aby byl
zařazen do zkouškového kurzu. Pokud není dostatečný počet
studentů (minimálně 10), nemusí být zkouškový kurz otevřen.
V případě nedostatečné úrovně studenta nebo neotevření
zkouškového kurzu z důvodu nedostatečného počtu studentů
nabízí EF jiné alternativy studia ve stejném rozsahu (stejný počet
lekcí týdně, příslušná jazyková úroveň, která studenta dovede
k co nejvyššímu pokroku, atd.) a dle momentální nabídky EF
školy. (Studentovi může být např. nabídnut náhradní kurz při
jeho nedostatečné jazykové úrovni pro vstup do vybraného
zkouškového kurzu, nebo může být zajištěno přeřazení do jiné
EF školy, pokud by student měl dostatečnou úroveň, ale kurz by
nebyl v dané škole otevřen.) Nedostatečná jazyková úroveň pro
vstup do zkouškového kurzu a nedostatečný počet studentů
k otevření zkouškového kurzu nejsou důvody k odstoupení od
smlouvy! Pokud se klient rozhodne nevyužít alternativní nabídky
ze strany EF, odstoupení od smlouvy se řídí podmínkami výpovědi smlouvy v průběhu kurzu uvedenými zde ve Všeobecných
obchodních podmínkách.
Víza
Informace o vízové povinnosti v dané destinaci a o asistenci při
vyřizování víza poskytneme klientovi v místní EF kanceláři. Každý
student je zodpovědný za to mít platný pas a příslušné vízum.
Studentům, kteří chtějí studovat v Austrálii, na Novém Zélandu,
v Britské Kolumbii (Kanada) a v Singapuru, budou poskytnuty
dodatečné informace.
Transfer z letiště
Klient má možnost si objednat transfer z letiště, který klienta
dopraví na místo ubytování. Ceny transferů jsou na stranách
26–72 této brožury. Transfery poskytujeme v neděli od 07:00
do 21:00 místního času. V případě, že student přiletí v jiný čas,
je možné za příplatek sjednat speciální transfer. Je také možné
objednat si zpáteční transfer. V případě, že transfer čeká na více
studentů, může dojít k prodloužení čekání. EF nemůže ovlivnit
čekání způsobené dopravní situací a podmínkami na vozovce.
iLab
iLaby jsou v současné době dostupné ve všech EF centrech,
výjimku tvoří Tokio a Peking, kde jsou lekce v iLabu nahrazené
lekcemi pod vedením učitelů. ILab je přístupný po registraci,
během kurzu a maximálně 6 měsíců po skončení kurzu.
Webový portál „My EF“
Každý klient automaticky získá online účet k My EF, kde jsou
uloženy klientovy osobní informace (jméno, pohlaví,
e-mailová adresa a datum narození). Po přihlášení k účtu klient
může nahrávat své fotografie, sdílet videa a odkazy, ohlásit svou
účast na pořádaných akcích, přidat komentáře nebo posílat
vzkazy ostatním. Jakákoliv korespondence, fotografie a další
média použitá na My EF jsou považována za osobní a EF za
takovou korespondenci nebo média nepřijímá žádnou odpovědnost. U klientů, kteří nedosáhnou zletilosti během první poloviny
pobytu, může být k užívání webového servisu My EF vyžadován
souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.
Kredit na aktivity
Pokud Vám na konci kurzu zbude kredit z volnočasových aktivit
vyšší než 15 dolarů, může být částka převedena do dalšího
kurzu (max. do 12 měsíců), nebo navrácena (max. do 3 měsíců).
Fotografický a filmový materiál
Souhlasem s podmínkami EF klient také vyjadřuje souhlas, že
EF může volně používat fotografický, filmový a zvukový materiál
pořízený EF nebo zaměstnanci EF během pobytu, na němž je
zachycen student, a to bez nutnosti dalšího souhlasu klienta.
Odstoupení od smlouvy před začátkem kurzu
V případě, že klient odstoupí od smlouvy před začátkem kurzu,
musí tak učinit písemnou formou nejdéle do 17. hodiny ve
středu před začátkem kurzu. V případě odstoupení od smlouvy
po výše uvedené lhůtě musí klient zároveň kontaktovat telefonickou tísňovou linku, uvedenou v předodjezdovém e-mailu, protože na odstoupení od smlouvy zaslané e-mailem nebude brán
zřetel. V případě odstoupení od smlouvy po výše uvedené lhůtě
se klientovi nevrací poplatek za objednaný transfer z letiště. Dále
je klient povinný uhradit stanovené storno poplatky (odstupné),
které slouží k pokrytí všech vzniklých nákladů. Pro výpočet
storno poplatku je rozhodující datum převzetí písemného
odstoupení od smlouvy. Při odstoupení v době do 45 dnů před
začátkem konání kurzu je storno poplatek (odstupné) ve výši 20
% ceny kurzu, při odstoupení v době od 44. do 15. dne před
začátkem konání kurzu je storno poplatek (odstupné) ve výši 35
% ceny kurzu, při odstoupení v době od 14. dne před začátkem
konání kurzu je storno poplatek (odstupné) ve výši 60 %
ceny kurzu a v době od 3 dnů před začátkem konání kurzu je
odstupné ve výši 100 % ceny kurzu. Registrační poplatek a
poplatek za pojištění proti odstoupení od smlouvy je při zrušení
smlouvy klientem nevratný. V případě nového uzavření smlouvy
již však klient nový registrační poplatek platit nemusí. V případě
zamítnutí víza bude registrační poplatek vrácen.
Změna objednávky
V případě, že po uzavření dohody bude klientem požadována
jakákoliv změna této dohody (změna data, kurzu, města nebo
formy ubytování), bude mu naúčtován manipulační poplatek
ve výši 2 000 Kč. Tento poplatek se nevztahuje na prodloužení
kurzu. V případě změny destinace, která je za nižší cenu,
nebude rozdíl v ceně nahrazen. EF si vyhrazuje právo změnit
destinaci, typ kurzu, začátek kurzu nebo typ ubytování nejpozději do 21 dnů před začátkem kurzu.
Pozdní příjezdy a absence
Jestliže klient přijede později, je nepřítomen v době kurzu nebo
se vůbec neukáže, neobdrží žádnou náhradu. Doba nepřítomnosti nemůže být kompenzována bezplatným prodloužením
kurzu. V případě, že je školní docházka klienta nižší než 80 %,
EF škola si vyhrazuje právo na nevydání certifikátu o absolvování
kurzu. Tato účast je nutná i pro zachování vízového statusu.
Pokud se chování klienta v průběhu kurzu, ať již ve škole nebo
v prostorách ubytování, neslučuje s pravidly slušného chování,
může být okamžitě vyloučen z kurzu bez jakéhokoliv nároku
na náhradu.
Výpověď smlouvy v průběhu kurzu
Pokud se klient rozhodne předčasně ukončit kurz, musí tak
učinit formou písemné výpovědi podané řediteli školy (také
je potřeba podepsat související dokumenty) se čtyřtýdenní
výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začne běžet týdnem
následujícím po týdnu, ve kterém byla výpověď doručena řediteli
školy. V tomto případě mu bude kanceláří EF Education First
v Praze vrácena alikvotní část ze zbylé ceny kurzu (nepočítaje
čtyřtýdenní výpovědní lhůtu) Celková částka za pobyt je složena
ze 40 % poplatku za kurz a ze 60 % poplatku za ostatní servis
(ubytování a ostatní náklady). Vrácení peněz za cestovní pojištění
není při výpovědi v průběhu kurzu možné.
Nedostatky a stížnosti
Klient je povinen uplatnit své reklamace a stížnosti na nedostatky kurzu a požadovat nápravu bez zbytečného odkladu, a
to ve škole, kde se účastní výuky v kurzu, nebo na pobočce
EF a zároveň formou e-mailu na adrese [email protected] Na
opožděné reklamace po skončení kurzu nebude brán zřetel.
Odpovědnost
EF nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu, poškození,
nepohodlí, zpoždění či selhání ve výkonu v souvislosti s
poskytováním veškerého zboží nebo služeb v důsledku příčin
mimo přiměřenou kontrolu EF, v důsledku zásahu vyšší moci,
požáru, přírodní katastrofy, činů vlády, selhání dodavatelů nebo
subdodavatelů, pracovněprávních sporů nebo občanských
nepokojů, trestních či teroristických aktivit všeho druhu, mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, jakéhokoliv nedbalého
nebo úmyslného jednání či nečinnosti jakékoliv třetí strany nebo
jakékoli jiné příčiny mimo přímou kontrolu EF.
Mimořádné okolnosti v zemi konání kurzu
V případě prohlášení Ministerstva zahraničí, že v zemi, ve které
se kurz má konat, hrozí určité nebezpečí spojené s vjezdem
do této země, zdarma zajistíme změnu místa anebo termínu
ve lhůtě 365 dní. Jestliže si klient přeje odstoupit od smlouvy,
uplatňují se výše zmíněné poplatky za odstoupení od smlouvy.
Pojištění pro případ odstoupení od smlouvy
Klient může uzavřít výhodné pojištění pro případ odstoupení
od smlouvy. Uplatnění tohoto pojištění je možné v případě, že
klient nemůže z lékařem potvrzených zdravotních komplikací
vycestovat do zahraničí. Lékařské potvrzení je nutné doložit do
10 dnů od odstoupení od smlouvy. Nárok je možné uplatnit i v
případě vážné nemoci anebo úrazu rodinného příslušníka (musí
být potvrzeno lékařem). Výše pojistného činí 990 Kč pro ceny
kurzů do 70 000 Kč a 1 690 Kč pro ceny kurzů nad 70 000
Kč. Toto pojištění musí být uhrazeno společně s registračním
poplatkem a zálohou na kurz ve výši 20 %. V případě nového
uzavření smlouvy se nový registrační poplatek neplatí. Pojištění
pro případ odstoupení od smlouvy se nevztahuje na letenku!
Cestovní pojištění
Klient je povinen uzavřít zdravotní pojištění pro pobyt v zahraničí,
se kterým se musí prokázat v patřičném překladu na EF škole.
Doporučujeme uzavřít kompletní cestovní a zdravotní pojištění
pro pobyt v zahraničí, protože EF Education First Ltd a EF
International Language Schools Ltd jsou pojištěnci souhrnné
pojistné smlouvy Erika Insurance Ltd. Studenti si mohou vybrat,
jestli chtějí být pojištěni pod touto souhrnnou pojistkou. Výše
pojištění je pro destinace v Evropě 1 100 Kč, pro USA 1 750 Kč
a ostatní země 1 750 Kč pro první dva týdny trvání kurzu a 340
Kč (destinace v Evropě), 540 Kč (destinace v USA) nebo 540 Kč
(destinace mimo Evropu) za každý další započatý týden trvání
kurzu. V případě, že se klient bude věnovat rizikovým sportům,
jako je např. bungee jumping nebo rafting, doporučujeme přiobjednat sportovní pojištění Erika pro vykonávání rizikových sportů.
Toto pojištění je možné sjednat pouze po dobu účasti na kurzu
EF v kanceláři. Pro pobyt v Austrálii je student povinen sjednat si
pojištění OSHC (Overseas Student Health Cover), které si může
přiobjednat přes EF.
Změna cen a aktuálnost výtisku
Všechny uvedené ceny v tomto katalogu vycházejí z měnového
kurzu podle ČNB ke dni 18. 5. 2015. Pokud zákazník se
změnou nesouhlasí, musí tento nesouhlas vyjádřit písemně a má
právo od smlouvy odstoupit do 5 dnů od doručení návrhu na
změnu ceny. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy, má se za to,
že se změnou souhlasí. Dále si vyhrazujeme právo i na případné
změny těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud
budeme nuceni provést změny po vytištění tohoto katalogu,
který je platný do 30. 9. 2016, a to například v případě změn
právní úpravy u později uzavíraných cestovních smluv. EF si také
vyhrazuje právo opravit tiskové chyby a není jimi vázáno.
Změna programu
EF si vyhrazuje právo moci pozměnit program a jeho náplň
do té míry, kdy se změny nedotknou celkového charakteru
a smluveného účelu programu a kdy nejsou pro účastníka
neúnosné. Vyhrazujeme si právo, že pokud bude ve skupině
méně než 5 studentů, můžeme zredukovat počet lekcí v týdnu
nebo studenta přeřadit do jiné úrovně.
EF garance pokroku při studiu
Garance pokroku při studiu je platná pouze pro EF Mezinárodní
jazyková centra. Studenti, kteří se rozhodnou pokračovat
zdarma ve studiu, jsou odpovědni za veškeré ostatní výdaje,
včetně ubytování, stravy, cestovného, poplatků za vízum a
dalších výdajů. Jestliže předpisy pro vízovou povinnost nepovolují prodloužení pobytu v hostitelské zemi studia, může klient
zdarma pokračovat ve studiu po návratu do své domovské
země online na portálu Englishtown.com pod online dohledem
učitele. Z důvodu odlišných místních podmínek, které jsou
mimo dosah naší kontroly, není EF schopné garantovat záruku
úspěchu při studiu v Itálii a Číně. Toto ovšem v žádném případě
neovlivňuje kvalitu kurzů v těchto destinacích. Kurzy nabízené
v těchto EF centrech mají stejně vysokou kvalitu jako kurzy v
ostatních destinacích.
Volitelné předměty (SPINy)
Volitelné předměty se mohou v každé destinaci lišit a mohou
podléhat změnám v důsledku jejich dostupnosti.
Balíček individuálních online lekcí
EF balíček individuálních online lekcí je k dispozici za příplatek
při objednání jakéhokoliv EF Intenzivního kurzu. Balíček zahrnuje
6 čtyřicetiminutových soukromých lekcí pod vedením lektora a
student je absolvuje v průběhu kurzu nebo po návratu domů.
Speciální nabídka
EF nabízí zdarma Apple Watch Sport studentům, kteří si zarezervují intenzivní nebo zkouškový kurz ve vybraných destinacích
v minimální délce 8 týdnů. EF nabízí letenku zdarma studentům,
kteří se zaregistrují na EF Intenzivní nebo EF Zkouškový kurz
v minimální délce 12 týdnů. EF není zodpovědné za zpoždění
doručení způsobené přepravní službou.
EF Stáž a EF Dobrovolnický program
Tyto produkty jsou k dispozici v EF destinacích kromě Pekingu
za příplatek. Součástí produktu je příprava na stáž a až 100
hodin práce na částečný úvazek na neplacené pozici. Produkty
se řídí podle vízové regulace, a proto nejsou k dispozici všem
studentům. Pro více informací nás kontaktujte.
Balíček pro skupinové cesty
Balíček zahrnuje nad rámec běžného kurzu EF zaměstnance,
který se stará o svou skupinu, a letištní transfery. Minimální
velikost skupiny je 17 lidí.
Organizátor/zprostředkovatel
Jestliže cíl Vaší cesty leží mimo EU, bude organizátorem cesty
EF Education First Ltd. (Luzern). V případě, že cíl cesty leží na
území regionu EU, bude organizátorem cesty EF International
Languages Schools Ltd. (Luzern). Oba organizátoři poskytují
všem zákazníkům plné finanční zajištění dle směrnic EU. EF jako
cestovní kancelář a prodávající ve jménu výše vedených organizátorů je podle zákona 159/1999 Sb. o pojištění cestovních
kanceláří proti úpadku pojištěna u UNIQA pojišťovna a.s.
Přejeme Vám příjemnou cestu a úspěšný pobyt.
Z AČÁT K Y K UR ZŮ
Intenzivní, všeobecné a zkouškové kurzy začínají
v EF centrech dle níže uvedených rozpisů:
Londýn, Cambridge, Brighton, Manchester,
Eastbourne, Boston, Chicago, Atlanta, Los
Angeles, Santa Barbara, Seattle, Honolulu,
Toronto, St. Julian’s, Mnichov, Paříž, Barcelona,
Playa Tamarindo, Řím, Auckland, Sydney,
Singapur: 2015: 14., 28. září, 12., 26. říjen, 9., 23.
listopad, 7., 21. prosinec 2016: 4., 18. leden, 1.,
15., 29. únor, 14., 28. březen, 11., 25. duben, 9.,
23. květen, 6., 20., 27. červen, 4., 11., 18., 25.
červenec, 1., 8., 15., 22., 29. srpen, 12., 26. září,
10., 24. říjen, 7., 21. listopad, 5., 19. prosinec.
Londýn Russell Square, Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublin, New York, Miami Beach, San
Diego, San Diego Point Loma, San Francisco,
Washington, D.C., Vancouver, Kapské Město,
Brisbane, Madrid, Málaga, Berlín, Nice, Peking,
Tokio: 2015: 7., 21. září, .5, 19. říjen, 2., 16., 30.
listopad, 14., 28. prosinec 2016: 11., 25. leden,
8., 22. únor, 7., 21. březen, 4., 18. duben, 2.,
16., 30. květen, 13., 27. červen, 4., 11., 18., 25.
červenec, 1., 8., 15., 22. srpen, 5., 19. září, 3.,
17., 31. říjen, 14., 28. listopad, 12., 26. prosinec.
New York Thornwood: 2016: 6., 13., 20. 27.*
červen, 4., 11., 18.*, 25. červenec, 1., 8. srpen.
* Termíny EF Tábora
Cambridge Clare College: 2016: 27.
červen, 4., 11., 18. červenec (pouze pro
skupiny), 25. červenec, 1., 18. srpen.
Základní kurzy začínají v EF školách
dle níže uvedených rozpisů:
Kapské Město, Sydney, Brisbane a Auckland:
2016: 4., 11., 18., 25. leden, 1., 8., 15.,
22., 29. únor, 7., 14., 21. březen.
Ostatní centra: 2016: 6., 13., 20., 27. červen, 4.,
11., 18., 25. červenec, 1., 8., 15., 22. srpen.
EF AKADEMICKÉ PROGRAMY
Tyto programy začínají vždy v následujících termínech:
2015: 2. listopad* 2016: 11. leden, 4. duben,
13. červen*, 19. září, 31. říjen* 2017: 9. leden,
24. duben, 19. červen*, 18. září, 6. listopad*.
*Termíny nástupů pouze pro vybrané školy.
Prosíme kontaktujte nás pro více informací.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
2015-2016
EF cestovní služby
✓ Ano
Máte zájem uzavřít smlouvu proti odstoupení od smlouvy?
✓ Ano
Máte zájem uzavřít EF Cestovní pojištění?
Pokud máte vlastní pojištění, zašlete nám smlouvu a informace o pojištění v angličtině.
Máte zájem o zajištění letenky?
Ano
Máte zájem o zajištění letištního transferu?
Jednosměrný
Obousměrný
Prosíme vyplňte tuto přihlášku hůlkovým písmem a zašlete ji k nám do kanceláře poštou,
e-mailem nebo faxem. Bez okamžité úhrady registračního poplatku a pojištění proti
odstoupení od smlouvy je přihláška neplatná.
Vaše osobní údaje
Muž
Žena
Jméno....................................................................................................... .............................
Příjmení...................................................................................................................................
Adresa.....................................................................................................................................
Země.......................................................................................................................................
Mobil.......................................................................................................................................
E-mail (student).......................................................................................................................
E-mail (rodiče)*.......................................................................................Mobil*........................
Váš podpis
Souhlasím, že EF v případě ohrožení mého zdraví nebo v případě jiného ohrožení může podniknout nezbytné kroky v mém zájmu. Dále jsem četl obchodní podmínky uvedené na str. 74
této brožury a souhlasím s nimi. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. (Podpis
rodiče, popř. zákonného zástupce také potvrzuje souhlas s účastí klienta na všech
programech EF, včetně aktivit nabízených na EF školách.
Podpis studenta (popř. zákonného zástupce*) ................................ Datum ...........................
E-mailová adresa pro zaslání faktury........................................................................................
Zašlete na adresu:
Datum narození (den/měsíc/rok).............................................................Místo narození...........
EF Education First s.r.o.
Vodičkova 26
110 00 Praha 1
Tel: +420 296 333 810
Fax: +420 296 333 814
Národnost...............................................................................................................................
Povolání..................................................................................................................................
Název školy.............................................................................................................................
Jméno učitele cizího jazyka......................................................................................................
Jste kuřák?........................................................................................................
Ano
Ne
Trpíte nějakou chorobou/alergií?........................................................................
Ano
Ne
V případě, že ano, uveďte prosíme podrobnosti:.....................................................................
Jak jste se o EF dozvěděli?......................................................................................................
..............................................................................................................................................
Informace o Vašem kurzu
Začátek kurzu (den/měsíc/rok) . ......................................... Počet týdnů.................................
Chystáte se absolvovat zkoušku? . .................................... Jakou?*.......................................
*Prosíme uveďte typ zkoušky (např. TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, BULATS atd.)
Začátečník
DESTINACE A T YP KUR ZU
Středně pokročilý
Přiveď kamaráda! Víte o někom, kdo má zájem o jazykový pobyt?
Jméno .............................................................. Příjmení .......................................................
Adresa . .................................................................................................................................
Telefon................................................................. Mobil...........................................................
*V případě nezletilosti studenta je nutný podpis rodičů, popř. zákonného zástupce,
a student je také povinnen uvést na něj telefonní kontakt.
Pokročilý
Oxford
Brighton
Manchester
Londýn
Londýn Russell Square
Bournemouth
Bristol
Cambridge Clare College
Cambridge
Eastbourne
Dublin
St. Julian’s
Sliema
Kapské Město
New York
New York Thornwood
Chicago
Boston
Washington, D.C.
Atlanta
Miami Beach
San Diego
San Diego Point Loma
Los Angeles
Santa Barbara
San Francisco
San Francisco Mills College
Seattle
Honolulu
Vancouver
Toronto
Sydney
Brisbane
Auckland
Singapur
Nice
Paříž
Barcelona
Málaga
Madrid
Playa Tamarindo
Mnichov
Berlín
Řím
Peking
Tokio
Jaká je Vaše jazyková úroveň?
Popřípadě můžete zaslat na adresu zástupce EF uvedeného na poslední straně tohoto
katalogu. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: [email protected]
EF Intenzivní kurz
EF Všeobecný kurz
EF Základní kurz
EF Obchodní angličtina
Příprava na zkoušku Cambridge English
Zkoušková centra BULATS
IELTS příprava na zkoušku
TOEFL příprava na zkoušku
TOEIC příprava na zkoušku
GMAT příprava na zkoušku
Příprava na ostatní zkoušky
EF Stáž/Dobrovolnický program
EF Akademický rok/semestr
EF Advanced Diploma program
EF Kariéra Plus
EF Tábor
EF Univerzitní nultý ročník
EF Příprava na Master & MBA
EF Juniorský kurz
MOŽNOSTI UBY TOVÁNÍ
EF Hostitelská rodina: Jednolůžkový pokoj
EF Hostitelská rodina: Dvoulůžkový pokoj
EF Kampus: Jednolůžkový pokoj
EF Kampus: 2/3/4lůžkový pokoj
EF Rezidence: Jednolůžkový pokoj
EF Rezidence: 2/3/4lůžkový pokoj
EF Apartmán
EF Hotel
Rodina rezidenčního typu
www.ef.com/centers
75

Podobné dokumenty

Mgr. Ing. Marek Martinec

Mgr. Ing. Marek Martinec Jeden překlep vám snad adresát bez mrknutí oka odpustí, ale bude-li se váš dopis překlepy jen hemžit, patrně si o vás bude myslet svoje (minimálně to, že mu nestojíte ani za chvíli času při kontrol...

Více

Casa da música

Casa da música veřejně. Rodinné muzicírování se odehrává o sobotách, zve celé rodiny od nejmladších po nejstarší členy a aby se pobavili skutečně všichni, do hry je zapojeno např. i kuchyňské náčiní... Zkrátka, k...

Více

PART 20:26.2

PART 20:26.2 stopy a pokračoval jsem v nich dále. Je to opravdu paráda. Stopa je protažena rolbou a je samozřejmě dvousměrná. Dostal jsem se na jakýsi tříkilometrový okruh, který jsem si projel a potom a jakýsi...

Více

Telematické systémy a služby - České vysoké učení technické v Praze

Telematické systémy a služby - České vysoké učení technické v Praze • V roce 1996 USA v prezidentské směrnici (Presidential Decision Directive (PDD/NSTC-6)) vyhlásili standardní polohovací službu GPS-SPS (standard positioning service) veřejně dostupnou v dohledné b...

Více