Projekt závodní akademie pro začínající adepty silničních

Komentáře

Transkript

Projekt závodní akademie pro začínající adepty silničních
Projekt závodní akademie pro začínající adepty
silničních motocyklových závodů v Českých Budějovicích
Osnova projektu:
•
•
•
•
•
•
•
Důvody vedoucí k otevření projektu
Výcviková osnova v principu a systém přípravy adeptů
Využívaný strojový park, povinné vybavení adeptů
Doporučrné výcvikové prostory, požadované personální obsazení střediska
Medializace projektu
Ekonomika projektu
Zpětná vazba realizace projektu / zpětný přínos
•
Důvody vedoucí k otevření projektu
Silniční motocyklový sport byl vždy víceméně individuální záležitostí a to jak v systému
přípravy jezdců, tak i technicky. Přes tento fakt se v posledních letech, zvláště v motocyklově
vyspělých zemích, začíná prosazovat cílený, organizovaný výběr, z řad zájemců v
mládežnických kategoriích.
Jedná se o závodní dětské akademie, kde pod dohledem zkušených odborníků, bývalých nebo
aktivních závodníků probíhá systematická, dlouhodobá výchova a výběr nových silničních
motocyklových závodníků.
Domníváme se, po mnohaletých zkušenostech a četných omylech, již nezatížení „vítěznými
ambicemi“, že tato metoda je správná: Díváme-li se na silniční sport jako celek, z
dlouhodobého měřítka a chceme-li minimalizovat neobjektivní vlivy při posuzování míry
talentu začínajících závodníků.
Odbouráním zásadních rozdílů ve využívané technice a soustředěním se na posuzování
skutečných vloh rodícího se závodníka můžeme dosáhnout v samotném začátku výběru
opravdových talentů daného sportu a oprostit se od měřítek, které by falešně vypovídaly o
schopnostech toho či onoho dítěte.
Ano, máme na mysli, k věku jezdce neadekvátně preferovanou výkonnost používané techniky
a tím pádem výsledky stavěné na možnosti a ochotě rodičů investovat. To nesmyslně
prodražuje silniční motocyklový sport v samotném začátku, kdy je rozhodně účelnější
prostředky vkládat do intenzity přípravy jezdce než do výjimečnosti (a nadřazenosti techniky
daného jezdce oproti ostatním vrstevníkům).
Další výjimečností vymýšleného systému jsou výhody jisté „klubovosti“ - obdoby bývalých
středisek motocyklového sportu. V současné době se v podstatě příprava takového juniora
skládá z přípravy techniky, kterou téměř vždy zabezpečuje individuálně otec a ze samotných
závodů, kterých nebývá v tuzemsku příliš. Tento režim zavádí výchovu jezdce na scestí, kde
se jaksi kvůli závodění „zapomíná závodit“. Přitom psychická zátěž dítěte již v prostředí
samotných závodů je značná a množství vjemů rovněž není ideální pro intenzivní a
smysluplnou přípravu. Závod by měl být v tomto dětském věku pomyslným vyvrcholením
přípravy a odměnou, nikoli stresovou záležitostí, jak to mnohdy v reálu bývá.
Opět z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že v případě vytvoření zamýšlených
miniorganizací, sloužících k výchově dětí by se mohl systém přípravy a výběru talentů
přiblížit systémům práce s mládeží preferovanějších sportů jako je fotbal nebo hokej, kde
protipólem vrcholového pojetí jsou právě mládežnické organizace a početné základny, bez
nichž by logicky dříve či později začal vrcholový sport strádat.
Pořádáním relativně četných, profesionálně připravených a vedených organizovaných
tréninků v domácím prostředí akademie, v prostředí nesrovnatelně klidnějším než jsou závody
samotné, s důrazem na techniku jízdy jednotlivých adeptů, simulací situací, se kterými se
jezdec běžně na závodní trati bude setkávat a v neposlední řadě i se základy výchovy přístupu
k závodní technice samotné, stejně jako ke sportovní morálce všeobecně a dlouhodobě
můžeme permanentně zajistit přísun nových kvalitních jezdců do jakékoli vyšší kategorie.
A to je podle našeho soudu jeden z hlavních úkolů pro všechny, kteří pociťují odpovědnost za
budoucnost silničního motocyklového sportu v ČR a mohou v tomto směru cokoli ovlivnit.
Výcviková osnova v principu a systém přípravy adeptů
•
•
•
Závodní akademie je přístupná dětem v rozmezí 5-10 let věku.
Nepředpokládá se ovšem, že by např. dítě, které nastoupí v 5 letech do akademie v ní
setrvalo do svého 10 roku.
Základní výcvikový cyklus je plánovaný na 2 roky. V těchto 2 letech se plní výcviková
osnova daných ročníků. Přijetí nového zájemce v průběhu dvoletého cyklu je v
zásadě možné, je dáno individuálními předpoklady zájemce a je vždy na
rozhodnutí lektora odpovědného za určitý ročník.
Osnova dvouletého cyklu – z pohledu požadovaných dovedostí
1. rok
základní závodní návyky, tréninkové jízdy s důrazem na techniku jízdy a ovládání
motocyklu ve všech režimech, individuální výuka každého z adeptů, teoretická
příprava na situace při závodech s praktickou simulací, simulace startovních procedur,
tréninkové jízdy se simulací závodu ve dvojicích, tréninkové jízdy na čas bez soupeře
2. rok
tréninkové jízdy se simulací závodu s 4 a více motocykly, základní požadavky na
komunikaci s technikem a schopnosti sdělovat své problémy a pocity z jízdy, účast na
1-2 závodech odpovídající kategorie na úrovni ČR, vyřazení absolventa akademie a
fundovaná konzultace s rodiči o jeho dalším působení a uplatnění v motocyklovém
sportu
Výcviková osnova – z pohledu ročníku
• zahajovací náborový termín
• tréninkové termíny – jarní cyklus
• intenzívní soustředění k ukončení cyklu
• prázdniny
• tréninkové termíny – podzimní cyklus
• zimní cyklus
zahajovací náborový termín (březen, duben)
Měl by být ukázkou, co akademie nabízí a co eventuálním zájemcům může poskytnout. Co je
jejím smyslem. Předpokládá se samozřejmě účast rodičů, proto je důležité opět vysvětlit
rodičům, že se nejedná o jakousi nahodilou činnost, ale o cílený program a zároveň zdůraznit,
jaké možnosti bude mít dále dítě po ukončení této výcvikové etapy.
Požadovaná bude účast všech zainteresovaných lidí ze střediska, prominentní osoby – např.
jezdce světového formátu, ukázka techniky, kterou bude středisko pro výcvik používat apod.
Ideální, ne-li nutná ukázková jízda 2-3 jezdců, kteří na minibikách standardně závodí.
•
Tento zahajovací náborový termín je záležitostí zahajovacího ročníku z dvouletého cyklu, ale
dále by měl každý rok jarní cyklus zahajovat obdobným způsobem, kontaktem a schůzkou s
rodiči, bez jejichž zájmu se žádné dítě vrcholovým jezdcem nestane.
tréninkové termíny – jarní cyklus (duben-červen)
Pro 1.ročník 1x týdně 3 hodiny. Tzn. 12-14 tréninkových lekcí.
Pro 2. ročník 2x týdně 3 hodiny. Tzn. 24-28 tréninkových lekcí.
•
intenzivní soustředění k ukončení cyklu
Vyvrcholením jarní tréninkové fáze je soustředění, nejlépe začátkem prázdnin. Pokud je to
vzhledem k věku možné, předpokládá se, že žáci zůstanou na soustředění internátním
způsobem.
Na závěr soustředění by proběhla opět kontaktní schůzka s rodiči, v jejímž průběhu 2-3 hodin
by žáci ukázali, co se naučili v jarním tréninkovém cyklu.
•
•
prázdniny- ½ července – srpen
tréninkové termíny – podzimní cyklus - září - říjen
Pro 1.ročník 1x týdně 3 hodiny. Tzn. 8 - 10 tréninkových lekcí.
Pro 2. ročník 2x týdně hodiny. Tzn. 16 - 20 tréninkových lekcí.
•
zimní cyklus – listopad – březen
V zimních tréninkových měsících probíhá 1x týdně všeobecná atletická příprava v tělocvičně.
Podle možností střediska od 2. ročníku akademie rovněž zimní trénink na motocyklech v hale.
V případě, že středisko nemá možnost využívat odpovídající kryté prostory, je možno
vzhledem ke klimatickým podmínkám využít přípravu na adekvátních
motokrosových
motocyklech.
•
V případě schválení podpory a realizace projektu bude nutné pověřit kvalifikovanou osobu
vypracováním detailní výcvikové osnovy akademie s připomínkami odborníků v jednotlivých
sledovaných disciplínách adeptů akademie. To znamená z pohledu lékařského,
pedagogického, kondičního, atletického, odborného, teoretické přípravy a pochopitelně
vlastního tréninku na motocyklu.
Tato vypracovaná osnova by udávala návod v jaké fázi přípravy by se měl žák nacházet v
daném cyklu a na jaké úrovni a tím by se umožnila mimo jiné konfrontace žáků jednotlivých
středisek – akademií, kteří by se teoreticky nacházeli ve shodné fázi výcviku. Přibereme-li v
úvahu techniku na shodné úrovni (viz další kapitoly), podtrhuje tento zásadní detail opět
základní filosofii projektu, která by měla v principu vést k těmto výsledkům:
začít pracovat na vysoce odborné úrovni s dětmi v nejnižším možném věku vhodném pro
silniční motocyklový sport, zamezit v této fázi upředňostňování výhod „lepší“
individuálně používané techniky
zpřístupnit formou akademie silniční motocykly adeptům, kteří by se za normálních okolností
k tomuto sportu nikdy nedostali, nebo v daleko pozdějším věku
•
•
•
Využívaný strojový park, povinné vybavení adeptů
Základní myšlenkou, která se v celém projektu několikrát opakuje, je hledat žáky v nejnižším
možném věku – aspiranty na budoucí silniční motocyklové závodníky. A rovněž
minimalizovat náklady na výukové nářadí – motocykly, za předpokladu, že neutrpí kvalita
přípravy jezdců.
Kontroly technických parametrů, snahy o obejití a zašvindlování technických předpisů jsou
od samého počátku bolavou nohou závodění. Dohody o rozdílnosti ve výkonnosti
minimotocyklů vedou ke svárům mezi dětmi, nezřídka k nechutenství dál ve sportu
pokračovat a primárně samozřejmě k posuzování technické zdatnosti tatínka a nikoli
jezdeckého nadání dítěte.
V minulosti bylo učiněno mnoho pokusů o odstranění tohoto problému zaváděním nových
technických předpisů a jejich doplňků, stejně jako nekončícími debatami, které dítě má
výkonnější motocykl atd. Proto se pro výcvik, tréninky, tréninkové i srovnávací závody v
Akademii bude používat jednotný typ motocyklu a to Polini 910 Carena S 4,2 HP – a až do
doby, kdy by došlo ke změně z rozhodnutí osnovátorů projektu na základě získaných
zkušeností, nebudou jiné stroje do projektu vpuštěny.
Rovněž je naprosto nežádoucí dělat na strojích jakékoli technické úpravy sloužící ke zvýšení
výkonu nebo změně jízdních vlastností motocyklu. Toto opět není vůbec smyslem projektu.
Všechny motocykly střediska akademie bude připravovat jeden určený technik a v okamžiku,
kdy žáci dospějí do fáze srovnávacích závodů, budou motocykly pro každou jízdu losovány.
To je systém, který opět minimalizuje vliv techniky na dosahované výsledky jezdců.
Požadované vybavení žáků
Bezpodmínečnou záležitostí je připravit maximum pro bezpečnost dětí zařazených do výcviku
akademie. Ačkoliv výkony začátečníků mohou svádět k podceňování této záležitosti, některé
případy z minulosti nabádají k pravému opaku.
Výkonný trenér střediska bude mít v tomto směru neomezenou kompetenci rozhodování a
jezdce, který nebude mít k dispozici odpovídající vybavení, nepřibere do tréninku i když bude
mít písemný souhlas rodičů.
Součástí získání vybavení žáků je jednání s výrobci a dodavateli těchto potřeb a dojednání nejnižší
možné ceny pro účely Akademie.
Zpětně se samozřejmě musí eventuálním partnerům - výrobcům zaručit exkluzivita a
odpovídající prezentace (dále kapitoly medializace a ekonomika projektu)
•
Doporučené výcvikové prostory, požadované personální obsazení střediska
Za dostatečné pro účely projektu se považují jakékoli asfaltové nebo betonové plochy
odpovídající bezpečnostním a technickým předpisům pro závody minibiků národní úrovně.
Pokud v event. vzniklém středisku nebude ihned k dispozici speciální okruh, jak je tomu např.
v Českých Budějovicích nebo v Pardubicích, neomezuje to nikterak záměry, které projekt
sleduje.
Vítanou možností jsou tréninky v zimních obdobích v kryté hale. Nejsou ovšem
bezpodmínečným doplňkem fungování akademie.
Jednou z nových myšlenek, kterou projekt přináší oproti jakýmkoliv předešlým pokusům, je
přímá angažovanost současných jezdeckých osobností světového měřítka. Kromě přirozené
autority v očích adeptů akademie je zde reálný předpoklad předávání zkušeností z aktuální
jezdecké školy, nikoliv pravidel a návyků, které logicky s jezdeckým vývojem stylů, techniky
a svým dílem i pravidel zákulisí předávané starší jezdeckou garniturou pozbývají s časem
platnosti. To nikterak nesnižuje, ba naopak je žádoucí účast výše zmiňované starší generace,
působící léta v různých úsecích silničních závodů motocyklů.
Jednak není předpoklad, že by se vrcholoví jezdci mohli akademiím věnovat s intenzivní
pravidelností (obzvlášť z titulu kolize vlastní sezony a sezony přípravy v akademii), jednak
nelze přehlédnout přirozené pedagogické zkušenosti starší generace oproti mládí.
Opět se ovšem domníváme, že „závodní akademie bratrů Smržových“, „závodní akademie
Lukáše Peška“, nebo „závodní akademie Jakuba Kornfeila“ již svým názvem pro znalce a
zájemce o silniční motocyklový sport může vzbuzovat důvěru. Pokud se garanty těchto
středisek stanou jezdci, kteří v aktuální době světě silničních motocyklů něco dokázali, je
předpoklad, že zájem napodobit je, se u dětí, resp. rodičů těchto dětí v silničním
motocyklovém sportu zvýší.
Konkrétní personální obsazení by se mělo stát kompetencí každého z jednotlivých středisek,
ve kterém daná akademie bude činná za předpokladu obsazení metodikou nepostradatelných
funkcí. Vzhledem k věku žáků akademie by se kromě klasických a nepostradatelných
činovníků (předseda, sekretář, pokladník atd.) měl v akademii angažovat s jistou pravidelností
lékař. Ze zkušenosti víme, že četná zranění motocyklových závodníků pocházejí ze zanedbání
mnohdy banálních, ale nedoléčených úrazů v útlém věku (klasicky kolena, klíční kosti apod.).
Na jedné straně sice vyžadujeme striktní rozhodnutí odborných dětských lékařů od kolika let
smí dítě jezdit jakou kategorii (což podle našeho názoru nelze vůbec zevšeobecňovat a je
individuální schopností každého, byť stejně starého jedince), ale mnohdy vstupním
předsezónním razítkem končí jakýkoli lékařský dohled nad malým závodníkem.
Pravidelná účast lékaře v akademii (nemusí se jednat o dětského odborníka) by mohla zamezit
tak četným a vleklým zraněním. Vzhledem k věku žáků je na zváženou účast zdravotníka na
každém „motocyklovém“ tréninku. Nahradit jej může odborný zdravotnický kurz trenéra.
Rovněž se nám v minulosti osvědčilo nahlásit dopředu čas a místo pořádání tréninku RZ
službě. Ušetří to drahocenné minuty při ohlášení event. úrazu.
Stejně jako v již zmiňovaných „upřednostňovaných“ sportech jako je fotbal, hokej či tenis je v
každém středisku akademie nepostradatelný trenér - člověk, který má na starosti průběh
celého ročníku, počínaje teorií a konče praktickou výukou a udělováním taktických pokynů
svým žáků v době, kdy dospějí k účasti v závodech. Jelikož existuje velmi malý počet trenérů
se specializací pro silniční motocyklové závody, musí se jednat především o člověka s
vrozenými pedagogickými schopnostmi a alespoň se základními znalostmi problematiky
silničního motocyklového sportu.
V oblasti vlastní jízdy na závodním motocyklu je pochopitelně jeho prioritním zájmem
intenzivně spolupracovat s určeným aktivním lektorem – závodníkem, pokud sám trenér
těmito zkušenostmi a znalostmi stoprocentně nedisponuje.
Další složkou nutnou pro bezproblémový chod akademie je technik – technická skupina, jež
připravuje motocykly pro žáky na každý trénink. Ačkoliv by se jistá teoreticko – praktická
technická vzdálenost měla stát součástí výuky v kurzu, závodní tréninky by v žádném případě
neměly sklouznout k času trávenému opravami a údržbou závodní techniky.
Podle našeho názoru lze hledat jistý model personálního obsazení střediska v dobře
fungujících top týmech. Navíc tato struktura podvědomě vstupuje do vnímání žáků akademie
a jakýkoli budoucí přechod do vyšší kategorie by pro ně neměl být žádným problémem.
•
Medializace projektu
Další kapitolou, které je třeba spolu s realizací projektu věnovat velkou pozornost je
medializace celého záměru. Jakákoli podpora ze strany zastřešujících orgánů, tak jak je nutná,
rozhodně nebude dostatečná sama o sobě k financování provozu akademie nebo jednotlivých
středisek pracujících na tomto principu.
Akademie mají ovšem k dispozici v současném ekonomicky zeštíhleném prostředí úžasné
medium k získávání prostředků pro svou činnost. A to je práce s dětmi, která je vždy ze strany
mecenášů ochotněji posuzována než podpora dospělých sportovců.
Zde je příklad minimalizovaného mediaplánu, který by mělo respektovat každé ze středisek a
frontální snahou se tak pokusit zviditelnit cílené snahy orgánů a výkonných center pro
výchovu nejmladších adeptů motocyklového závodního sportu.
Informace o proběhlém zahajovacím meetingu zveřejňovat v lokálním tisku a místní TV a
souběžně info na vyčleněných www stránkách.
• Minimálně 1x za čtvrtletí zveřejňovat průběžné informace o činnosti akademie v lokálním
tisku, pokud možno i s dokumentací. Stále aktualizovat www stránky.
• 1x za rok po ukončené sezoně publikovat článek v odborném časopise zabývajícím se
motocyklovou tématikou. Prosadit 1x za rok celoplošnou informaci ve
veřejnoprávní TV v odpovídající relaci typu „Svět motorů“, automotorevue, nebo
ve speciální rubrice na ČT 4 – průřez Mistrovství republiky silničních závodních
motocyklů jako doplňková informace.
• Na konci závodní sezony v lokální TV vrácení se k tématu z počátku sezony o otevření
akademie s informacemi, co se žáci v průběhu roku naučili, včetně zpracování
videozáznamu.
•
Mediální prezentaci projektu lze rozdělit na dva základní směry a to s celorepublikovým
záměrem a s nasměrováním na lokální prezentaci. První alternativa by měla v širokém záběru
informovat nejen motoristickou veřejnost, že tento projekt je zde realizován. Lokální
prezentace by měla kromě informativního charakteru dopomoci střediskům ke zviditelnění a
tím usnadnit jejich snahy k získávání finančních prostředků pro samotnou činnost akademie.
Ekonomika projektu
Pořizovací náklady závodní techniky a vybavení střediska
Provozní technické náklady
Cestovní náklady
Náklady na mzdy personálu střediska
Náklady na úhradu a údržbu tréninkových ploch
•
a) Pořizovací náklady závodní techniky a vybavení střediska
Primárním základním prostředkem pro provoz akademie je závodní minibike, jehož
pořizovací cena je cca 32.000,- Kč. Tento náklad by mělo nést středisko z prostředků dotace
nebo svých získaných prostředků a motocykly by měly být majetkem akademie. Základní
alternativa pro provedení výcviku je 4 ks.
Rovněž vybavení jezdců – žáků by mělo být nákladovou záležitostí Akademie.
Integrální helma
Rukavice
Ochrana krční páteře
Bezpečnostní obuv
Holenní a kolenní chrániče
Motokrosová vesta s loket.chrániči
Celkem
1.500,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
800,- Kč
600,- Kč
1.500,- Kč
5.900,- Kč
b)
Provozní technické náklady - první rok činnosti Akademie
Výměna pádových dílů a opotřebených dílů/rok/motocykl
3.000,- Kč
Pohonné hmoty/rok/motocykl/olej
2.800,- Kč
Celkem
5.800,- Kč
c)
Cestovní náklady - pro první rok se s nimi neuvažuje
( pro druhý rok ve výši 15 - 20.000,- Kč )
d)
Náklady na mzdy personálu střediska
Trenér, předpokládaný počet 100 lekcí/rok/3hod.lekce
Technická příprava motocyklů 100 h/rok x 150,-Kč
Odborný garant a hospodář Akademi
Celkem
30.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč
55.000,- Kč
e)
24.000,- Kč
Náklady na pronájem okruhu za rok
d)
Celkové náklady Akademie podle jednotlivých položek
Pořízení motocyklů
4x 32.000.- Kč
Vybavení jezdců
5x 5.900,- Kč
Provozní a tech.náklady 4x 5.800,- Kč
Náklady trenérů
Garant a hospodář
Technická příprava moto 100 hod.x 150,- Kč
Pronájem okruhu
Celkem
Poznámka: Bez nákupu motocyklů činí náklady za rok
128.000,- Kč
29.500,- Kč
23.200,- Kč
30.000,- Kč
10.000,- Kč
15.000,- Kč
24.000,- Kč
259.700,- Kč
131.700,- Kč
Náklady na údržbu tréninkových ploch jsou individuální dle podmínek jednotlivých středisek
a potřeb vybavení pro bezpečnost tratě.
Roční náklady 1 střediska jsou při provozu 4 motocyklů včetně pořízení 259.700,- Kč.
Zůstává na zvážení při sestavování rozpočtu Akademie jakou cenu stanoví za absolvování
ročníku pro zájemce. Je v zájmu projektu, aby ze státních zdrojů financí pro sport byl nalezen
dostatek prostředků, které by snížily náklady zájemců na minimum a tím byl podpořen zájem
o tento program.
•
Zpětná vazba realizace projektu / zpětný přínos
•
Dostatečná zásobárna vybraných talentů do vyšších kategorií silničních motocyklových
závodů
Odborný výcvik a růst mladých závodníků bez škodlivých, i když dobře míněných zásahů
většiny rodičů
Zlevnění a zpřístupnění silničních závodů v prvotních fázích pro většinu zájemců
Rozšíření informace pro veřejnost o práci příslušných orgánů s mládeží v motoristickém
sportu
Eliminace zažitých předsudků, že silniční závodní sport je sportem vybrané hrstky
prominentních jedinců
Příliv nových sponzorů a mecenášů jak z řad kontaktů a možností zainteresovaných
rodičů, tak z titulu atraktivní dětské zábavy – sportu
Uvedením projektu do života přesvědčit kompetentní státní úředníky o správnosti této
metodiky
Zviditelnění správného filosofického postoje motoristické autority ČR k výchově mládeže
a snahy o udržení tempa se světovým trendem
Myšlenka celoplošného rozšíření a vzájemného začlenění projektu do systému růstu ze
žákovských do juniorských kategorií
•
•
•
•
•
•
•
•
Pokud by vznikla na základě tohoto projektu jediná akademie, dal by se považovat za
úspěšný. Poohlédněme se zpětně na činnost založenou na obdobných principech v roce 1995
v Českých Budějovicích.
Je třeba podotknout, že ze snahy několika jedinců zprostředkovat svým dětem zábavu na
malých motocyklech vyrostli jezdci světových šampionátů, ostatní z kategorie minibike a
podle tehdejší terminologie třídy Evropy 50 plynule řešili – z dnešního pohledu – v
obdivuhodném počtu do různých kategorií Mistrovství republiky.
A troufáme si tvrdit, že dnešní závody Mini GP 50 a 80 nejsou ničím jiným, než k dokonalejší
formě dovedenou obdobou 18 let staré českobudějovické myšlenky.
V případě že tento projekt, dávající pravidla a řád práci s mládeží v silničním motoristickém
sportu najde uplatnění v širším, celorepublikovém měřítku, zřízením vytvoří předpoklady pro
zásadní rozvoj silničního motocyklového sportu v České republice.
Samostatnou kapitolou jsou pak srovnávací závody středisek, které by se přímo nabízely k
rozšíření hledání talentů z lokálního do celorepublikového měřítka.
V Českých Budějovicích 10.ledna 2013.
František Špale, vedoucí garant projektu
Martin Smrž, odborný garant projektu

Podobné dokumenty

Trasa1999 - J.H.Pento

Trasa1999 - J.H.Pento Jeden si ponechal ředitel, druhý vedoucí podnikové prodejny a na mne zbyl kapesník pro zamáčknutí slzy. Vzhledem k tomu že oba dodavatelské závody Babetta Kolárovo i RMZ Riga měly své dny již sečte...

Více

EXPEDICE PAMÍR - HIGH WAY na českém mopedu

EXPEDICE PAMÍR - HIGH WAY na českém mopedu Již několik měsíců plánuji novou cestu. V současnosti se zabýváme maximální propagací této cesty nejen v mediích, ale i pomocí besed promítání a prezentací pro širokou veřejnost. Tuto cestu z převá...

Více