stanovy - Golf Mstětice

Komentáře

Transkript

stanovy - Golf Mstětice
STANOVY
občanského sdružení
Golf & Country Club Mstětice
Část I. Základní ustanovení
1. Název a sídlo sdružení
1.1 Sdružení má název "Golf & Countrv Club Mstětice", dále též GCCM.
1.2 Sídlo GCCM je na adrese Zeleneč, část Mstětice 35, PSČ250 91.
1.3 GCCM má IČ 26 551756
2. Charakteristika
sdružení
2.1 GCCM je sdružením dle zákona Č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. GCCM je
právnickou
osobou,
která může zřizovat organizační složky a zakládat jiné právní
subjekty.
2.2 GCCM je založen na dobu neurčitou.
3. Cíl činnosti GCCM
3.1 Cílem činnosti GCCM je sdružování osob za účelem provozování golfové hry. K
dosažení tohoto cíle GCCM zejména:
- vytváří a zajišťuje příznivé podmínky pro golfový sport, své členy a ostatní
hráče golfu;
- propaguje golf a navazující aktivity na veřejnosti;
- vytváří podmínky pro začínající hráče golfu;
- zajišťuje podmínky pro zlepšování úrovně hráčů golfu;
- zajišťuje podmínky pro přípravu a účast svých členů coby jednotlivců
družstev na mistrovských
a účast
a dalších soutěžích včetně vytváření tréninkového
zázemí;
- spolupracuje
s Českou golfovou federací a dalšími organizacemi zaměřenými
na problematiku golfu a navazující aktivity, zejména v oblasti metodiky, přípravy
hráčů, tréninkových procesů atd.;
1
- úzce spolupracuje
Mstětice
se společností
Golf City a.s., se sídlem Zeleneč,
Mstětice,
část
35, PSČ 250 91 (dále jen "Golf City"), která provozuje golfové hřiště v obci
Zeleneč, část Mstětice, za účelem vytváření a zajištění materiálně-technického
zázemí
pro golfovou hru pro své členy;
- hájí zájmy klubu, svých členů a golfu jako takového.
4. Znak GCCM
4.1 Znak GCCM tvoří dvě zelené vavřínové snítky tvořící kruh, na jehož vrcholu je zkratka
klubu, tj. GCCM, a na jeho základně golfový míček. Uvnitř kruhu je silueta koňské hlavy a v
popředí golfista v prošvihu. Přesnou výtvarnou
podobu znaku klubu schvaluje výbor klubu
Část II. Členství v GCCM
1. Kategorie členství
1.1 Kategorie členství jsou:
- řádné členství fyzických osob
- řádné členství právnických osob
- mládežnické členství
- splátkové členství
- čestné členství
2. Nabytí členství a členské příspěvky
2.1 O nabytí členství v GCCM u všech kategorií vyjma čestného členství rozhoduje výbor
sdružení na základě písemné žádosti podepsané žadatelem. Pokud je žadatelem právnická
osoba, žádost podepisuje statutární orgán právnické osoby a přikládá výpis z rejstříku, ve
kterém je tato osoba zapsána, ne starší tří měsíců (právnická osoba nezapsaná v obchodním
rejstříku předloží jiný doklad prokazující její existenci). Pokud je žadatelem fyzická osoba
mladší 18 let, žádost za ni podepisuje její zákonný zástupce.
2.2 O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor sdružení se souhlasem nabyvatele
čestného členství.
2.3 Jednotlivé
kategorie
členství jsou výběrové
a žadateli
o členství
nevzniká
právní
klubu není dle těchto
stanov
nárok na nabytí členství.
2.4 Proti rozhodnutí
přípustný
2.5
opravný
Nabyvateli
členský
certifikát
o nabytí
členství
učiněné
výborem
členovi
GCCM,
prostředek.
členství,
tj.
novému
s vyznačenou
kategorií
členství.
2
členství
vydá
výkonný
a vyznačeným
výbor
okamžikem
sdružení
vzniku
2.6 Nabytí členství u jednotlivých kategorií může být vázáno na zaplacení vstupního
členského příspěvku. Výši a splatnost vstupního členského příspěvku pro jednotlivé
kategorie členství stanoví výkonný výbor sdružení. Uhrazení vstupního členského
příspěvku je podmínkou pro vydání členského certifikátu.
2.7 Pro jednotlivé kategorie členství může výkonný výbor stanovit roční členské
příspěvky včetně stanovení jejich splatnosti. Výši ročních členských příspěvků
stanovuje výkonný výbor pro každý kalendářní rok. Pokud výkonný výbor pro nový
kalendářní rok nestanoví novou výši členských příspěvků, zůstává v platnosti výše
členských příspěvků pro uplynulý kalendářní rok.
3. Řádné členství fyzických osob
3.1 Řádné členství fyzických osob může nabýt pouze fyzická osoba po splnění
veškerých podmínek stanovených těmito stanovami a to na základě rozhodnutí
výkonného výboru klubu.
3.2 Řádné členství fyzických osob je nepřenosné, tj. práva a povinnosti
členství může vykonávat pouze osoba uvedená na členském certifikátu.
z tohoto
3.3 Práva vyplývající z řádného členství fyzických osob jsou převoditelná na další
osoby, které splňují podmínky pro nabytí členství v GCCM a to za podmínky, že
stávající člen nemá žádné nedoplatky vůči GCCM a že taková další osoba převezme
závazky vyplývající z řádného členství stávajícího člena. Stávající člen je povinen
informovat výkonný výbor o úmyslu převést svá práva vyplývající z členství nejméně
30 dní před jejich převedením. Výkonný výbor vydá nabyvateli převáděných práv
nový členský certifikát s vyznačenou kategorií členství a vyznačeným okamžikem
vzniku členství nabyvatele.
3.4 Výkonný výbor klubu může v případě převodu práv vyplývajících z členství na další
osobu stanovit administrativní
poplatek za převod těchto práv až do výše 10% z
aktuální výše vstupního členského příspěvku platného pro tento druh členství.
3.5 Řádné členství fyzických osob končí úmrtím člena či vystoupením. Vystupující člen
je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit výkonnému výboru GCCM písemnou
formou. Vystupující člen nemá nárok na vrácení jakýchkoliv poplatků.
3.6 Řádný člen, fyzická osoba, má právo:
- využívat výhod vyplývajících z členství v GCCM;
- podílet se na práci GCCMa jeho rozvoji, předkládat návrhy, doporučení a podněty
směřující ke zlepšení práce GCCMa odstranění nedostatků;
- hlasovat na valném shromáždění členů a být volen do orgánů GCCM za podmínek
stanovených těmito stanovami;
3
- domáhat se ochrany
členství v GCCM.
svých členských
práv a oprávněných
zájmů vyplývajících
z
3.7 Řádný člen, fyzická osoba, je povinen:
- dodržovat tyto stanovy;
- chránit zájmy a dobré jméno GCCM a jeho majetek;
- dodržovat
pravidla a etiketu golfové hry;
- uhradit
nejpozději
do 31. ledna kalendářního
roku, pro který je členský příspěvek
stanoven
výkonným výborem v termínu do 31.12. předchozího kalendářního
roku
4. Řádné členství právnických osob
4.1 Řádné členství právnických osob může nabýt pouze právnická osoba po splnění veškerých
podmínek
stanovených
těmito
stanovami
a to na základě rozhodnutí
výkonného
výboru
sdružení.
4.2 Na práva a povinnosti
vyplývající z řádného členství právnických osob se přiměřeně oužijí
ustanovení oddílu 3. této části stanov s následujícími úpravami:
- práva
statutární
a povinnosti
vyplývající
z řádného
členství
právnických
orgán právnické osoby nebo pověřený člen statutárního
osoby resp. jiná, statutárním
- další práva a povinnosti,
osob vykonává
orgánu právnické
orgánem pověřená osoba;
zejména pak způsob využívání výhod spojených s členstvím
v GCCM stanoví výkonný výbor po dohodě s právnickou osobou;
- řádné členství právnických
osob přechází na právního nástupce právnické osoby, v
jiném případě zánikem právnické osoby toto členství zaniká.
5. Mládežnické členství
5.1 Mládežnické
podmínek
členství může nabýt pouze fyzická osoba mladší 18 let po splnění veškerých
stanovených
těmito
stanovami
a to na základě rozhodnutí
výkonného
výboru
se přiměřeně
použijí
sdružení.
5.2
Na práva
a povinnosti
vyplývající
z mládežnického
členství
ustanovení oddílu 3. této části stanov s následujícími úpravami:
- mládežnické
členství zaniká úmrtím
povinen neprodleně
člena nebo vystoupením.
oznámit tuto skutečnost
člen nemá nárok na vrácení jakýchkoliv
4
výkonnému
poplatků.
Vystupující
člen je
výboru GCCM. Vystupující
- mládežnické
členství zaniká v okamžiku,
kdy člen dovrší 18 let, v takovém případě
vzniká členovi právo na řádné členství fyzických osob, a to za podmínek uvedených v
transformačních
kritériích, které pro tyto účely vydává výkonný výbor;
- mládežnický člen nemá právo hlasovat na valném shromáždění členů a být volen do
orgánů GCCM.
6. Splátkové členství
6.1
Splátkové
členství
může
nabýt
kterákoliv
osoba
po splnění
veškerých
podmínek
stanovených těmito stanovami a to na základě rozhodnutí výkonného výboru sdružení.
6.2 Na práva a povinnosti
vyplývající ze splátkového
členství se přiměřeně
použijí ustanovení
oddílu 3. této části stanov s následujícími úpravami:
- práva vyplývající ze splátkového
členství jsou nepřevoditelná;
- splátkové členství zaniká úmrtím člena, resp. zánikem právnické osoby bez právního
nástupce;
- splátkové
okamžiku,
členství se mění na řádné členství fyzických,
kdy člen splní výkonným
výborem
stanovené
doplacení veškerých splátek v určených termínech
splátkového
- splátkový
resp. Právnických osob v
příspěvkové
povinnosti,
tj.
a zároveň uběhne doba pro trvání
členství stanovená výkonným výborem;
člen nemá právo hlasovat na valném shromáždění
členů a být volen do
orgánů GCCM;
- splátkové
členství
splátkovém
členství.
zaniká dále v souladu
s podmínkami
individuálních
smluv o
7. Čestné členství
7.1 Čestné členství uděluje výkonný výbor se souhlasem čestného člena.
7.2 Na práva a povinnosti vyplývající z čestného členství se přiměřeně použijí
ustanovení oddílu 3. této části stanov s následujícími úpravami:
- práva vyplývající z čestného členství jsou nepřevoditelná;
- další práva a povinnosti spojená s čestným členstvím může stanovit výkonný výbor.
s
8. Omezení členských výhod
Pokud člen neuhradí v termínu do 31. ledna členský příspěvek určený pro trvání
členství na daný kalendářní rok výkonným, GCCM omezí využívání členských výhod
zablokováním člena na serveru ČGF pro soutěžní hru. O tomto úkonu není GCCM
povinen člena informovat.
Uhradí-Ii člen nejpozději do 31. května daného kalendářního roku členský příspěvek,
je oprávněn požádat GCCM o odblokování člena na serveru ČGF pro soutěžní hru.
GCCM po předložení dokladu o úhradě členského příspěvku ze strany člena a po
ověření, že byl členský příspěvek připsán na účet GCCM, neprodleně provede
odblokování.
9. Zánik členství v GCCM
9.1 Mimo způsoby zániku členství uvedené pro jednotlivé kategorie členství,
zaniká členství v GCCM vyloučením z GCCM na základě rozhodnutí výkonného
výboru okamžikem účinnosti tohoto rozhodnutí.
9.2 Výkonný výbor je oprávněn o vyloučení člena rozhodnout, pokud člen:
- porušuje stanovy GCCM
- poškozuje zájmy GCCM
V takovém případě výkonný výbor dotyčného člena písemně upozorní na
možnost jeho vyloučení z GCCM a stanoví mu přiměřenou lhůtu ke zjednání
nápravy.
9.3 Výkonný
výbor
člena vvloučí,
termínu do 31. května
stanoven.
neuhradí-Ii
kalendářního
členský příspěvek
roku,
pro který
ani v náhradním
je členský příspěvek
9.4 Rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena z GCCM se doručuje členovi do
vlastních rukou na dodejku. Rozhodnutí je účinné doručením rozhodnutí nebo
odmítnutím převzetí zásilky nebo desátým dnem ode dne jejího uložení na poště.
9.5 Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen ve lhůtě do 15 - ti dnů od doručení
rozhodnutí o vyloučení odvolat. Odvolání se zasílá na adresu GCCM k rukám
presidenta.
9.6 O odvolání rozhoduje výkonný výbor. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti
němu přípustný další opravný opravný prostředek.
Pro doručení rozhodnutí
výkonného výboru o odvolání platí přiměřeně ustanovení článku 9.4 této části stanov.
Po datu doručení rozhodnutí o odvolání GCCM právo odstraní člena z evidence
členské základny na serveru ČGF. GCCM nemá povinnost o tomto úkonu vyloučeného
člena informovat.
9.7 Vyloučený člen nemá nárok na vrácení jakýchkoli příspěvků zaplacených GCCM.
6
Část III. Orgány GCCM
1. Orgány GCCM jsou:
-
valné shromáždění členů;
výkonný výbor;
president;
vicepresident;
sekretář;
kontrolor;
další ad-hoc orgány zřizované výkonným výborem GCCM.
2. Valné shromáždění členů
2.1 Valné shromáždění členů je nejvyšším orgánem GCCM.
2.2 Valné shromáždění členů svolává výkonný výbor alespoň jedenkrát ročně nebo
vždy pokud o to požádá nejméně jedna polovina členů GCCM, v takovém případě je
výkonný výbor povinen svolat valné shromáždění do dvou měsíců od doby, kdy
požadavek od členů obdržel.
2.3 Valné shromáždění členů svolává výkonný výbor písemnou pozvánkou vyvěšenou
v sídle GCCM a na webových stránkách GCCM alespoň 15 dní před konáním valného
shromáždění.
2.4 Právo účastnit se valného shromáždění mají všichni členové sdružení starší 15 let
a dále oprávnění zástupci členů, právnických osob.
2.5 Hlasovat na valném shromáždění členů mohou pouze fyzické osob starší 18 let. V
případě hlasování členů, právnických osob, za tyto může hlasovat pouze fyzická osoba
starší 18 let, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo pověřeným členem
statutárního orgánu právnické osoby, resp. jiná, statutárním orgánem pověřená
fyzická osoba starší 18 let.
2.6 Valné shromáždění členů je usnášeníschopné, je-Ii přítomna nadpoloviční většina
všech členů GCCM s právem volit. Za tímto účelem výkonný výbor vede seznam členů
s právem volit na valném shromáždění.
2.7 V případě, že valné shromáždění členů není v souladu s článkem 2.6 této části
stanov usnášeníschopné, může výkonný výbor GCCM po uplynutí 30 minut zahájit
náhradní valné shromáždění členů, které je usnášeníschopné bez ohledu na počet
přítomných členů GCCM s právem volit.
2.8 Valné shromáždění rozhoduje ve všech věcech prostou většinou hlasů přítomných
členů oprávněných k hlasování kromě hlasování o rozpuštění občanského sdružení.
7
2.9 Valné shromáždění
výboru.
členů řídí president
klubu či jiný pověřený člen výkonného
2.10 Sčítání hlasů provádí skrutátor zvolený valným shromážděním členů.
2.11 Valné shromáždění členů si může vyhradit rozhodování o jakékoliv otázce týkající
se GCCM nebo jeho členů. V rámci své působnosti zejména:
-
schvaluje na návrh výkonného výboru stanovy GCCM a jejich změny;
schvaluje na návrh výkonného výboru úkoly GCCM pro další období;
volí a odvolává dva členy výkonného výboru;
schvaluje činnost výkonného výboru za uplynulé období;
rozhoduje o rozpuštění GCCM.
2.12 Z valného shromáždění členů pořizuje výkonný výbor zápis, který podepisují
všichni přítomní členové výkonného výboru.
3. Výkonný výbor
3.1 Výkonný výbor je
shromážděními členů.
nejvyšším
orgánem
sdružení
v období
3.2 Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech a záležitostech
stanovy nevyhrazují jiným orgánům sdružení.
mezi
valnými
sdružení, které tyto
3.3 Výkonný výbor je pětičlenný a jeho funkční období je čtyřleté.
3.4 Výkonný výbor ze svých členů volí presidenta a vicepresidenta,
byl vždy zvolen z členů výkonného výboru volených klubem
výkonného výboru jmenovaných Golf City a.s..
a to tak, aby jeden
a druhý ze členů
3.5 Členem výkonného výboru se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je
členem GCCM.
3.6 Členové výkonného výboru jsou voleni podle následujících pravidel v následujícím
pořadí:
- jednoho člena jmenuje výkonný výbor ze svého středu před zahájením
valného shromáždění
- dva členy jmenuje Golf City před zahájením valného shromáždění členů - dva
členy volí valné shromáždění
3.7 Funkční období výkonného výboru začíná okamžikem zvolení dvou členů výboru
volených valným shromážděním, přičemž do tohoto okamžiku musí být již jmenováni
ostatní tři členové nového výboru. Funkční období výboru končí dnem volby nového
výboru dle části III. článku 3.6.
8
3.8 Valné shromáždění GCCM, resp. Golf City, jsou oprávněni kdykoliv odvolat člena
výkonného výboru který byl jím/jí zvolen/jmenován.
V takovém případě musí za
odvolávaného člena zvolit/jmenovat člena nového.
3.9 Člen výkonného výboru může ze své funkce odstoupit. V takovém případě končí
jeho funkce nejpozději do jednoho měsíce po doručení oznámení o ukončení funkce
výkonnému výboru nebo kooptací nového člena výboru. Výkonný výbor je v takovém
případě oprávněn v nejbližším možném termínu doplnit výkonný výbor kooptací
nového člena za člena, který odstoupil, a to ve smyslu části III. článku 3.6 této části
stanov. Kooptovaní členové vykonávají svou činnost do konce funkčního období
výkonného výboru.
3.10 Výkonný výbor rozhoduje ve všech otázkách většinou přítomných hlasů. K
platnosti rozhodnutí výkonného výboru se vyžaduje účast alespoň čtyř členů
výkonného výboru, přičemž jedním členem musí být president nebo vicepresident. V
případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas presidenta a v jeho nepřítomnosti
vicepresidenta. Účast člena na výkonném výboru může být zajištěna i prostřednictvím
telekomunikačních
prostředků na dálku. Ze schůze výkonného výboru se pořizuje
zápis, který podepisují všichni přítomní členové výkonného výboru. Členové, kteří
nebyli přítomni na schůzi, resp. byli přítomni prostřednictvím
telekomunikačních
prostředků na dálku, podepíší zápis v nejbližším možném termínu.
4. President a vicepresident
4.1 Statutárním orgánem sdružení je president a vicepresident.
4.2 President:
- realizuje rozhodnutí valného shromáždění a výkonného výboru GCCM;
- řídí činnost GCCM a reprezentuje GCCM navenek;
- svolává schůzi výkonného výboru GCCM;
- navrhuje výkonnému výboru personální opatření v GCCM;
- jmenuje a odvolává sekretáře GCCM;
- ukládá úkoly jednotlivým
členům
zabezpečením běžné činnosti GCCM;
výkonného
výboru
související
4.3 Vicepresident:
- provádí úkony, kterými jej pověří president.
5. Sekretář
5.1 Sekretář řídí a zabezpečuje běžnou technicko-organizační a administrativní
činnost klubu v souladu s pokyny presidenta a výkonného výboru.
5.2 Sekretář nemusí být členem výkonného výboru GCCM.
5.3 Sekretář při své činnosti odpovídá výkonnému výboru GCCM.
9
se
6. Kontrolor
6.1 Kontrolní činnost ve sdružení provádí kontrolor zvolený valným shromážděním.
6.2 Kontrolorem
může být pouze fyzická osoba starší 18 let.
6.3 Výkon funkce kontrolora
není slučitelný s funkcí člena výkonného výboru.
6.4 Kontrolor kontroluje činnost výkonného výboru, presidenta a vicepresidenta.
6.5 Kontrolor o své činnosti předkládá jedenkrát ročně zprávu výkonnému výboru
a dále valnému shromáždění členů, kdykoli se toto uskuteční.
6.6 Kontrolor je oprávněn navrhovat výboru klubu přijetí potřebných opatření k nápravě či
zlepšení.
7. Ad-hoc orgány zřizované výkonným výborem sdružení
7.1 Výkonný výbor může dle svého uvážení zřídit další ad-hec orgány GCCMa
stanovit jejich práva a povinnosti, náplň práce a odpovědnost.
Část IV. Spolupráce s Golf City
1. Zásady spolupráce
1.1 Golf City zajišťuje pro GCCM na smluvním základě možnost využívání golfového hřiště
provozovaného Golf City v obci Zeleneč, část Mstětice.
1.2 Golf City zajišťuje pro GCCM na smluvním základě další služby spojené s fungováním
GCCMa golfovou hrou vůbec.
1.3 Golf City v souladu s těmito stanovami jmenuje a odvolává dva členy výkonného výboru
GCCM.
Část V. Jednání jménem
GCCM
1. Jménem GCCMjedná president a viceprezident.
2.
President je oprávněn jednat navenek a podepisovat samostatně. Vicepresident jedná a
podepisuje společně s presidentem.
Část VI. Hospodaření
GCCM
1. Zásady hospodaření
1.1 GCCM je samostatná právnická osoba a jako taková hospodaří samostatně se svým
majetkem a odpovídá za svoje závazky. Za své závazky odpovídá pouze do výše svého
vlastního majetku.
1.2 Účetním rokem GCCMje kalendářní rok.
10
1.3 GCCMvede účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy.
1.4 Příjmy GCCM jsou zejména členské příspěvky, dotace, výnosy z reklam a propagace,
sponzorské dary a další.
1.5 GCCMmůže vykonávat podnikatelskou činnost pouze v rozsahu a způsobem stanoveným
obecně závaznými předpisy.
1.6 Výkonný výbor může přiznat svým členům odměnu za výkon funkce člena výkonného
výboru.
1.7 Výkonný výbor je oprávněn stanovit výši členských příspěvků tak, aby bylo
zajištěno řádné fungování GCCM a plnění jeho závazků.
Část VII. Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Přechodná ustanovení
1.1 Členství nabytá do okamžiku účinnosti těchto stanov se považují za členství
nabytá dle těchto stanov s tím že:
- členství fyzické osoby se dále považuje za řádné členství fyzických osob;
- členství právnické osoby se dále považuje za řádné členství právnických osob;
- dosavadní formy splátkového
těchto stanov;
členství se dále považuje za splátkové členství dle
- dosavadní čestné členství se považuje za čestné členství dle těchto stanov;
- dosavadní
stanov.
mládežnické
členství se považuje za mládežnické
členství dle těchto
2. Závěrečná ustanovení
2.1. Rozpuštění GCCM; GCCM zaniká dobrovolným rozpuštěním pokud se na tom
usnese alespoň dvoutřetinová většina všech členů GCCM s hlasovacím právem.
2.2. V případě zániku GCCM se provede majetkové vypořádání v souladu s obecně
závaznými právními předpisy jinak v souladu s'pravldlv, která stanoví výkonný výbor.
Část VIII. Platnost a účinnost stanov
1. Tyto stanovy v celém rozsahu nahrazují stanovy GCCM ze dne 27.3.2010 a mohou být
měněny pouze usnesením valného shromáždění členů.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 16. ledna 2013
Ve Mstěticích dne 16.1.2013
President:
Golf St CO~t~ctreY(ID
Club' Mste I
I'
Mst~tice čp. 5
Ze\enet. ~áS\CO' 2655 \ 756
~~509\'
Vicepresident:
11

Podobné dokumenty

STANOVY AGAPÉ, o - Občanská poradna

STANOVY AGAPÉ, o - Občanská poradna přednášková, výchovná, vzdělávací, osvětová a případně jiná činnost směřující k pozitivním životním hodnotám.

Více

Jaderní veteráni, spolek Stanovy spolku

Jaderní veteráni, spolek Stanovy spolku Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto st...

Více

Stanovy MaSON z. s.

Stanovy MaSON z. s. Základním cílem MaSON z. s. (dále jen spolku) je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické v...

Více

Kalendář mládeže 2012-01-20

Kalendář mládeže 2012-01-20 Hrádek Regionální Tour mládeže Západ B Mladá Boleslav Moravská túra mládeže ‐ MORAVA CUP Ostravice Mariánské Lázně Dětská Tour Západ A Moravská túra mládeže ‐ MORAVA CUP Ropice U.S.Kids Golf Czech ...

Více

Finanční arbitr České republiky - Finanční arbitr a Kancelář

Finanční arbitr České republiky - Finanční arbitr a Kancelář zařízení“), tento Navrhovateli přenechat k užívání a následně za zůstatkovou cenu převést vlastnické právo k Předmětu leasingu na Navrhovatele; Navrhovatel se zavázal plnit povinnosti vyplývající p...

Více

motto:sportovní měřítko| individuální potřeba

motto:sportovní měřítko| individuální potřeba s možností, kdy si každý golfista může tvar patky vybrat podle svých preferencí. V jejich standardní nabídce jsou patky, které usnadní hru hráčům, kteří mají problém s hlubokým řízkem, nebo naopak t...

Více