Výroční zpráva 2011_2012 - ZŠ V. Hejny Červený Kostelec

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2011_2012 - ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny,
Červený Kostelec, Komenského 540
o stavu a činnosti školy
za školní rok 2011 - 2012
vypracoval : Mgr. Jiří Oleják , ředitel školy
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
OBSAH
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
3
1.2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
6
2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
10
3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
15
4. POČTY ŽÁKŮ
19
5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ
21
5.9. PŘEHLED O VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
26
6. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
31
7. DVPP
33
8. ICT – STANDARD A PLÁN
37
9. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
40
10. ZHODNOCENÍ ŠK. ROKU JEDNOTLIVÝMI METODICKÝMI SEKCEMI
41
11. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
56
13. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY
57
14. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
58
17. UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ
59
18. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, VYÚČTOVÁNÍ A POUŽITÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ
60
19. ROZBOR HOSPODAŘENÍ, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI
66
20. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
70
21.ZÁVĚR
71
2
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
1. Základní údaje o škole
VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Název právnické osoby:
Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod
adresa:
Komenského 540 ,549 41 Červený Kostelec
telefon/ fax :
491 465 813
email:
[email protected]
ředitel:
Mgr. Jiří Oleják
Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel:
Město Červený Kostelec
právní forma: obec
adresa:
IČO: 75 016 273
IČO: 00 272 566
náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Právnická osoba ZŠ vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
1. Základní škola
kapacita:
760 žáků
cílová :
910 žáků ,
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1.
Komenského 540, 549 41 Červený Kostelec
2.
Komenského 268, 549 41 Červený Kostelec
3.
Horní Kostelec 182, 549 41 Červený Kostelec
3
IZO: 102 254 621
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
1. 79-01-C Základní škola
studium denní
délka studia:
9 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku:
neurčen
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:
910
RED_IZO: 650064216
-1-
ze dne 24. 5. 2007
2. Školní družina
kapacita:
75 žáků
cílová :
IZO:
117 400 017
100 žáků
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1.
Komenského 268, 549 41 Červený Kostelec
2.
Horní Kostelec 182, 549 41 Červený Kostelec
Datum zápisu do rejstříku:
1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti:
1. 1. 2003
3. Školní jídelna
kapacita:
800
cílová :
800 stravovaných
IZO: 102 942 978
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1.
Komenského 243, 549 41 Červený Kostelec
Datum zápisu do rejstříku:
1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti:
1. 1. 2003
4. Školní jídelna - výdejna
kapacita:
78
cílová :
78 stravovaných
IZO: 168 102 269
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1.
Horní Kostelec 182, 549 41 Červený Kostelec
Datum zápisu do rejstříku:
1. 9. 2006
Datum zahájení činnosti:
4
1. 9. 2006
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Vedoucí a hospodářští pracovníci
Mgr. Jiří Oleják, ředitel
Mgr. Jan Česenek, zástupce pro II. stupeň
Mgr. Iva Čejchanová, zástupce pro I. stupeň
Ilona Prokopová, účetní
Petra Livarová , THP
Jaroslava Majerová, vedoucí ŠJ
Lubomír Čapek, hlavní školník
Organizační schéma školy V. Hejny, Červený Kostelec
Ředitel školy
– statutární orgán
Školní jídelna –
vedoucí školní
jídelny
Zástupce ŘŠ I.
Vychovatelky
ŠD
Učitelky
výchovný
poradce I.st
Zástupce ŘŠ
II.
učitelé
Správní
zaměstnanci –
hlavní školník
Hlavní kuchařka
Výchovný
poradce
II.st
Kuchařky,
pomocné
kuchařky
hospodářka,
účetní
sekretářka
účetní
5
Uklízečky
školníci
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
1.2. Charakteristika školy
1. 1. 2003 škola získala právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem
Červený Kostelec. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky, DVPP) a
příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, neinvestice).
Hlavní výdajovou položkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na energie,
vodu, údržbu a pomůcky. Kromě již zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské
činnosti (pronájmy, obědy pro cizí strávníky), příspěvky z grantů, sponzorské příspěvky od rodičů a
okolních firem a jiných organizací. Účetnictví školy je zajištěno interně. Hlavním majetkem školy je
mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy včetně multimediální techniky.
Kapacita školy je 910 žáků i s Horním Kostelcem. Současná naplněnost je 73 %. Průměrné
počty žáků na třídu na jednotlivých stupních : I. st. – 22,4 , II. st. – 25,1 , HK –20 .
Škola poskytuje především základní vzdělání žáků od 1. do 9. třídy. Od třetí třídy je povinně
zavedena výuka jednoho cizího jazyka. Od 5. ročníku nabízíme možnost výuky dalšího cizího jazyka .
Jedna třída v každém ročníku druhého stupně má výuku jak Aj tak i Nj.
Ve školním roce 2011/2012 se ve škole učilo podle platných koncepčních dokumentů a to
podle ŠVP č.1
Pro žáky 1. st. v Horním Kostelci byl k dispozici školní autobus.
Evaluace školy NIQES
Úroveň vzdělávání byla v tomto školním roce prověřená ČSI formou plošného testování v 5. a
9. ročníku. Testování proběhlo online formou z předmětů M, Čj, Aj, Nj.
Aj. . ročník
60,7 %
Čj. 5 roč.
66,6%
6
M. 5. roč.
64%
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Aj. 9. roč.
54,46 %
Nj. 9. roč.
66,07 %
M. 9. roč
50,89 %
ČJ. 9. roč.
72,36
%
Cílem projektu NIQES nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je
poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního
standardu osvojených dovedností.
Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné)
části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 %, 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100
%, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní
společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi
informacemi nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti našich žáků.
Změny ve stavu žáků a zaměstnanců
Počet žáků se ve sledovaném období snížil o 11 na 609 Z čehož bylo 308 chlapců.
K 1.9.2011 nastoupila na 1.st. noví učitelé p. u. Zuzana Martincová ze Stárkova a Marta
Ondroušková, jako zástup za MD.
K 1.4.2012 se z mateřské dovolené vrátila p.u. Miroslava Kuřátková. a odešla p.u. Marta
Ondroušková.
K 31.8.2011 odešly do důchodu p.u. Olina Kosinková a Eva Tylšová
7
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
K 3.1.2012 nastoupily do funkce školní psycholog p. Mgr. Zuzana Romášková a Mgr. Irena
Vašátková
Škola a projekty
Učitelé školy se v tomto školním roce aktivně účastnili dvou velkých projektů, které byly
nastartovány již v předešlém školním roce:
„ Učime interaktivně“ na vytváření hodin na interaktivní tabuli. Projekt ukončen k 1.2.2012
„Pomoc škole při zavádění moderních metod učení k rozvíjení klíčových kompetencí žáků“ Projekt
ukončen k 1.11.2011.
„EU –peníze školám – Peníze do interaktivní školy“. Projekt běží od 1.8.2011 do 31.12.2013
V rámci tohoto projektu škola nakoupila vybavení PC stanice, interaktivní tabule notebooky, SW
proškolila učitele. Hlavními výstupy z projektu budou tzv. DUMy (digitální učební materiály)
„Rozumíme penězům“. Je to společný projekt se ZŠ Náchod, Plhov a o.s. AISIS. Jeho hlavním cílem je
naučit děti hospodařit a vyznat se v produktech, které se na ně valí ze všech médii.
„Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti“
Česko – polský projekt zaměřený na vzájemné poznávání prostřednictvím společných aktivit.
Vzájemná vícedenní setkávání se uskutečňují na obou stranách hranice. Projekt je pod hlavičkou
Euroregionu Glacensis. Činnost projektu od květen 2011 do říjen 2012.
„Mléko do škol“
„Ovoce do škol“
„Školní psycholog“
Od 1. 1. 2012 působí na naší ZŠ v rámci systémového projektu financovaného z Evropských
sociálních fondů školní psycholožka Mgr. Zuzana Romášková. Poskytuje žákům, rodičům
a pedagogům komplexní poradenskou službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve
vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních.
Mezinárodní výměna
Ve školním roce přijela ze Švýcarska na 3 týdenní stáž z Kuesnachtu p. u. Michelle Forey
V měsíci červnu pak proběhla výměna žáků v rámci tradičního 5-ti denního výměnného
pobytu. Ze Švýcarska přijela skupina 17 dětí a 3 vedoucí (Baltz, Regula a Melisa). Od nás odjela do
Kuesnachtu delegace 18 dětí pod vedením p.u. M. Vítovou a V. Jansovou.
Ve školním roce působila na naší škole dobrovolnice Lucie Buhr z Rakouska. Zapojovala se do
činnosti školy ve školní družině i v hodinách německého jazyka.
8
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
V měsíci červnu přijela do Kostelce skupina 20 dětí a 2 učitele (Kryštof a Agata) z partnerské
školy z Zabkowic Slaskich. Společná akce trvaly 3 dny a děti byly ubytované v kempu Brodský.
Školní Hejnoviny
V letošním školním roce vyšla 2 čísla školního časopis pod vedením p.u. Zuzany Nývltové. Na tvorbě
příspěvků se podílely děti všech stupňů.
Větší opravy, rekonstrukce , investice
V tomto školním roce se podařilo zrekonstruovat školní cvičnou kuchyni.
Nákladem cca 280 tis. Kč doznala kuchyně totální přestavby.
O jarních prázdninách byla přebroušená a nalakovaná podlaha v tělocvičně 2. stupně.
O hlavních prázdninách proběhlo rozsáhlejší malování ve všech budovách školy.
Do všech tříd 1. i 2. stupně byl zaveden síťový kabel a internet.
Modernizace školní počítačové sítě a nákup interaktivní techniky.
K 1.10.2012 byla nově vybavena počítačová učebna na 1. stupni ve městě. Bylo instalováno
pracoviště tzv. „Multipoint“. Stejnou učebnu jsme vytvořili i v Horním Kostelci. Zde se navíc musely
probourat zdi dvou malých kabinetů a vytvořila se jedna velká počítačová třída.
Další velkou investicí školy bylo vybavení 10 tříd interaktivní technikou.
Do všech sboroven jsme zakoupili 15 nových notebooku.
Všechny investice do vnitřního vybavení tak přišly na cca 1,3 mil Kč (hrazeno z projektu EU)
9
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Školní rok: 2011/2012
Zpracovatel: Livarová
2. Personální údaje
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%
muži
--2
2
3
2
9
0
ženy
-7
22
17
16
0
62
0
celkem
-7
24
19
19
2
71
100,0
%
-10
34
27
27
2
100,0
x
celkem
2
7
3
15
-44
71
%
3
10
4
21
-62
100,0
2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem
muži
-1
-1
-7
9
ženy
2
6
3
14
-37
62
2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní
školy
učitel druhého stupně základní
školy
učitel náboženství dohoda
vychovatel
pedagog volného času
asistent pedagoga
školní psycholog
splňuje
kvalifikaci
15
nesplňuje
kvalifikaci
1
celkem
%
16
33
19
4
23
48
3
4
1
1
43
5
3
4
1
1
48
7
8
0
2
2
100
2.4 Aprobovanost výuky
a) 1. stupeň
předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Člověk a jeho svět
%
93
34
94
87
10
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Nepovinné předměty
67
63
29
73
50
100
b) 2. stupeň
předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Nepovinné předměty
%
64
55
100
100
100
100
100
100
8
0
100
100
33
46
42
100
Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel
školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického
pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u
vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a
společnost).
Výpočet aprobovanosti:
Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně
Aprobovanost = --------------------------------------------------------------- x 100
Týdenní počet hodin
6 hodin aprobovaně
Aj = ----------------------------- x 100 = 50%
12 hodin celkem
2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti
jméno a příjmení
Hana Balášová
Bergerová Eva
Burdychová Hana
Bursíková Eva
Čejchanová Iva
Česenek Jan
Grohmannová Jitka
aprobace
Rj, D, Aj
1.st.
M, Př
Přír.činnost,vychovat. PO
1.st.
M, F
1.st.
11
učí ve školním roce
32
8
11
34
25
40
14
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Hanušová Dagmar
Illnerová Jana
Jansová Věra
Jiránková Vlasta
Klimešová Monika
Kovalová Jana
Krause Tomáš
Křivánková Naďa
Kuřátková Miroslava
Martincová Zuzana
Mílová Marie
Mudrochová Sylva
Nováková Hana
Nývltová Zuzana
Oleják Jiří
Přibylová Dagmar
Pošepná Edita
Prouza Radko
Sádovská Dagmar
Ságner Radomír
Sedláčková Lenka
Svěcená Monika
Stodůlka Miroslav
Tollarová Jana
Vancl Martin
Včelišová Věra
Vávrová Dana
Vítová Markéta
Vlčková Marcela
Wichová Hana
Adamů Dana
Junková Eva
Wichová Ivana
Petrů Renata
Z, Tv
1.st.
1.st.
M, F
Neaprob.
Rj, Hv
Neaprob.
Př, Ch
1.st
1.st
1.st., Vv
Př. Tv
Čj, Hv
Čj, D
M, Z
1. st.
1. st.
Neaprob.
Rj, D, RV
M, ZPV
1.st.
1.st.
F, Tech.v.
Neaprob.
Čj, Ov
Neaprob.
1. st.
D, Z
1.st.
Rj, D, Fj
Vychovatelka ŠD
Vychovatelka ŠD
Vychovatelka ŠD
Vychovatelka ŠD
12
31
23
28
24
6
19
23
24
14
1
31
12
14
11
23
10
2
24
26
31
14
11
8
20
10
21
26
4
24
33
27
23
22
20
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Učitelský sbor ZŠ V. Hejny, město (neúplný)
Učitelský sbor + THP z Horního Kostelce
13
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
počet zařazených pracovníků
-8
0
3
4
0
2
1
4
1
0
45
3
2.7 Trvání pracovního poměru
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
počet
27
13
8
4
19
71
celkem
%
38
18
11
6
27
100,0
2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a odchody
nástupy
odchody
počet
1
2
§ 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
§ 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce
§ 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
§ 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 30 895/2005-44 ze dne 5.12.2005)
14
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Školní rok: 2011/2012
Zpracovatel:Čejchanová, Stodůlka
3. Vzdělávací program školy
Školní učební plán pro 1. – 5.roč. pro šk. rok 2011-2012
1. stupeň - 1. - 5.
roč. / hodinová
dotace /
vzdělávací
oblast
vyučova
cí
předmět
2 3 4 5 min D cel
. . . . imu Č ke
r r r r m
D m
1.r
Český
Jazyk a jazyková jazyk
komunikace
Anglický
jazyk
1
9 0 9 8 6
35
3 3 3
9
4 5 5 5 5
20
1
1
7
42
9
Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Matematik
a
Člověk a jeho
svět
Člověk a
jeho svět
2 2 3 3 3
12
Umění a kultura
Hudební
výchova
1 1 1 1 1
5
5
Výtvarná
výchova
1 1 1 2 2
7
7
Tělesná
výchova
2 2 2 2 2
10
10
Člověk a zdraví
Informatika
Volitelné
předměty
Člověk a svět
práce
2
Pracovní
činnosti
1 1 1 1 1
Celková
hodinová dotace
24
1
1
2
5
2 2 2 2
20 2 5 5 6 104
15
4
13
2
5
1
4
11
8
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN pro 6.-8.ročník - šk.rok 2011/12
2.stupeň
Vzdělávací oblasti
6. - 9. ročník
Vyučovací předměty
ČASOVÁ DOTACE
6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 6.-9.r. Min. DČD
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk a literatura
5/4 4
4
4 17/16 15
2/1
Anglický/Německý jazyk
3
3
3
3
12
12
0
Matematika a její aplikace
Matematika
5
5
4
4
18
15
3
Informační a komunikační
technologie
Informatika
1
0
0
0
1
1
0
Dějepis
2
2
2
2
8
11
1
Výchova k občanství
1
1
1
1
4
Fyzika
2
2
2
2
8
Chemie
0
0
2
2
4
21
5
Přírodopis
2
2
2
1
7
Zeměpis
2
2
1
2
7
Hudební výchova
1
1
1
1
4
10
0
Výtvarná výchova
1
1
2
2
6
Výchova ke zdraví
0
1
1
1
3
10
2/1
3/2 2
2
2
9/8
1
1
1
4
3
1
0/2 2
4
4 10/12
9
12
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Celková povinná časová dotace
1
29 29 32 32 122
122
16
25
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky
název nepovinného předmětu
náboženství
počet zařazených žáků
38
název kroužku
Anglický jazyk I. II.III.
počet zařazených žáků
47
Německý jazyk
Sportovní I. II. III.
Výtvarný kroužek
Kuchtík
Počítačový kroužek
Logopedie I.II
Reedukace I.II.III.IV
Doučování Čj,M 5.A,B
Keramika
Taneční kroužek
Doučování z AJ
Doučování ČJ 7. roč.
Modelářský kroužek - mladší
Modelářský kroužek - starší
Reedukace 6. roč.
Reedukace 7. roč.
odbíjená 6.- 9ročník
Doučování ČJ 8. roč.
Vaření
Doučování Ma 8.B
Doučování Ma 8.A,C
Doučování Ma 9.A,B,C
Příprava na př.zk. 9.roč-9.C-1.sk.
Příprava na př.zk. 9.roč-2.sk.
Příprava na př. zkoušky 9.r.-1
Příprava na př. zkoušky 9.r-2
Doučování ČJ 6. roč-1.sk..
Doučování ČJ 6. roč.-2.sk.
Doučování Ma 7. roč.
Zumba
Francouzský jazyk 7. a 8. roč.
Francouzský jazyk 6. roč.
5
51
12
13
11
9
19
8
20
15
9
19/21
13
12
4
6
14
8
13/15
14
14
15
23
23
22
27
15/12
12
13
16
7
12
17
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
3.4 Počet dělených hodin
počet dělených hodin
1. stupeň
2. stupeň
celkem
13
85
98
Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu „učitelohodin“.
Komentář ředitele školy
Škola poskytovala ve školním roce velké množství různých kroužků. Částečně tvořivých,
částečně doučovacích.
Efektivnost a docházka na doučovací kroužku nebyla úplně dobrá. Pro příští rok budeme
zmenšovat skupiny mající zájem na doučování na max. 10 jedinců.
Dělení hodin Čj/M se dělo pouze v 6. a 8 ročníku. Na dělení hodin i v dalších ročnících
ubylo financí.
18
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Školní rok: 2011/2012
Zpracovatel: Čejchanová, Stodůlka
4. Počty žáků
4.1.1. Počty žáků školy ZŠ V. Hejny
třída
počet žáků
z toho
chlapců
z toho dívek
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
celkem
23
22
21
18
24
24
22
21
22
24
24
24
28/27
26/25
27
23
25/26
25/24
26
24
28
28
529/527
12
11
9
9
15
12
12
10
10
11
12
11
19/18
12
14
10
15/16
12/11
14
14
11
13
268/267
11
11
12
9
9
10
12
11
12
13
12
13
9
14/13
13
13
10
13
12
10
17
15
261/260
z toho
chlapců
z toho dívek
výjimka
z počtu žáků
(ano – ne)
4.1.2. Počty žáků školy Horní Kostelec
třída
počet žáků
výjimka
z počtu žáků
(ano – ne)
1.
2.
3.
4.
5.
21
21
19
13
6
8
10
11
7
4
13
11
8
6
2
4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok
2
45
7
1
21
3
19
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy
ročník
počet žáků
2
3
4
5
6
7
8
9
4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy
typ školy
čtyřleté gymnázium
víceleté gymnázium
střední odborná škola
střední odborné učiliště
konzervatoř
počet přijatých žáků
10
3
54
16
0
4.5 Žáci – cizinci
kategorie cizinců
občané
EU
ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo
trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti
počet žáků ve ŠD
počet žáků ve ŠJ
počet žáků celkem
Komentář ředitele školy
Počet žáků má stále klesající tendenci. Důvodem je hlavně demografický vývoj v Červeném
Kostelci.
§ 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
§ 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
20
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Školní rok: 2011/2012
Čejchanová, Stodůlka
5. Hodnocení žáků
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
třída
1.A
1.B
1.HK
2.A
2.B
2.HK
3.A
3.B
3.HK
4.A
4.B
4.HK
5.A
5.B
5.HK
prospěli s
vyznamenáním
22/21
21/19
20/19
15/15
13/11
13/14
18/18
19/18
14/13
11/14
10/10
5/5
9/9
14/14
2/2
prospěli
1/2
1/3
1/2
4/4
4/7
7/6
4/4
5/6
5/6
11/8
10/11
8/8
12/12
10/10
4/4
0/0
0/0
0/0
1/1
1/0
0/0
2/2
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/1
0/0
0/0
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
6/2
6/5
5/3
2/2
3/4
9/6
3/2
2/2
6/7
5/7
1/1
6/5
17/21
18/19
23/24
23/22
23/22
14/17
20/24
20/22
16/19
19/17
24/27
18/23
1/1
0/0
0/0
0/1
1/1
0/0
3/0
2/0
4/0
0/0
3/0
4/0
neprospěli
5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování
třída
3.A
4.B
chování uspokojivé
1/0
0/1
6.B
8.A
8.C
9.A
9.B
0/2
0/2
1/2
1/0
1/1
21
chování neuspokojivé
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm,
slovně, kombinací obou způsobů)
třída
1.A
1.B
1.HK
2.A
2.B
2.HK
3.A
3.B
3.HK
4.A
4.B
4.HK
5.A
5.B
5.HK
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
hodnocení
klasifikačním
stupněm
23/23
22/22
21/21
20/20
18/18
21/21
24/24
24/24
19/19
22/22
21/21
13/13
22/22
24/24
6/6
24
24
28/27
26/25
27
23
25/26
25/24
26
24
28
28
hodnocení
slovní
kombinace
slovního
hodnocení a
klasifikačním
stupněm
1/1
1/0
5.4 Výchovná opatření – pochvaly
třída
pochvala ředitele školy
1.A
1.B
1.HK
2.A
2.B
2.HK
3.A
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
pochvala třídního
učitele
0/18
0/20
0/8
0/12
0/10
0/2
0/5
22
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
3.B
3.HK
4.A
4.B
4.HK
5.A
5.B
5.HK
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/14
0/0
0/13
0/5
0/2
0/5
0/3
0/0
2/2
0/5
6/6
2/7
0/5
0/0
4/5
0/7
0/4
0/2
0/5
2/8
5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
třída
1.A
1.B
1.HK
2.A
2.B
2.HK
3.A
3.B
3.HK
4.A
4.B
4.HK
5.A
5.B
5.HK
napomenutí
důtka třídního důtka ředitele
třídního učitele
učitele
školy
1/0
0/0
0/0
0/2
0/2
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/0
1/1
0/0
0/0
0/1
0/0
0/0
7/1
1/1
1/0
2/0
0/0
0/0
0/1
0/0
0/0
1/4
0/0
0/0
4/1
0/0
0/0
0/0
2/0
1/0
4/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7/4
1/1
10/0
2/3
6/7
4/6
0/2
2/2
4/1
2/3
23
0/1
1/2
0/1
2/0
0/0
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
0/0
5/2
4/4
7/5
3/3
3/1
1/1
0/0
2/3
3/5
2/2
1/0
4/2
3/2
0/0
3/4
1/3
0/2
1/2
3/5
3/1
5.6 Komisionální přezkoušení žáků
třída
opravné zkoušky
4.HK
pochybnosti o
správnosti hodnocení
0
1
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
2
3
3
7
5.7 Opakování ročníku
třída
žák neprospěl
2.A
3.A
4.A
5.A
žák nemohl žák měl vážné
být hodnocen
zdravotní
důvody
žák opakuje
9.r. po
splnění
povinné
školní
docházky
1
2
2
1
5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin
třída
1.A
1.B
1.HK
2.A
2.B
2.HK
počet
omluvených
hodin
758/555
776/791
705/565
719/764
590/418
474/488
24
průměr na
žáka třídy
34,5 /24,1
35,3 /36
33,6 /26,9
34,2 /36,4
31,1 /23,2
22,6 /23,2
počet
neomluvenýc
h hodin
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
3.A
3.B
3.HK
4.A
4.B
4.HK
5.A
5.B
5.HK
402/794
377/798
578/600
592/976
462/632
410/559
578/1028
961/1288
162/218
16,8 /33,1
15,7 /33,3
30,4 /31,6
26,9 /44,4
22 /30,1
31,5 /43
26,7 /46,7
40 /53,7
27 /36,3
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
693/1057
956/1187
652/1711
801/1072
1333/1219
947/1055
722/795
678/1051
1110/1434
1013/1857
1567/2118
1323/2777
28,9/44
39,8/49,5
23,3/63,4
32/42,9
49,4/45,1
41,2/45,9
27,8/30,6
28,3/43,8
42,7/55,2
42,2/77,4
56/75,6
47,3/99,2
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
7/0
0/0
§ 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
§ 51 až 54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
§ 15 a 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
§ 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
25
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
5.9. Přehled o vycházejících žácích školní rok 2011/2012
9.A
SŠ, SO
průměr
Barták Matěj
20.08.1997
Bláha Pavel
Brožová Kateřina
18.06.1997
26.06.1997
Dudek Jiří
15.01.1997
Hanuš Daniel
22.03.1996
Hejzlar Lukáš
05.08.1996
Janovská Renáta
15.07.1996
Kunešová Ilona
12.07.1996
Němečková Nikola
08.11.1996
Poláčková Pavlína
18.09.1996
Rosa Jan
15.10.1996
Samek Dominik
11.12.1996
Středová Anna
Škodová Barbora
Škop Ondřej
03.11.1996
12.10.1996
05.03.1997
Šnajdr Václav
16.05.1996
Šolcová Tereza
12.08.1997
Teuber David
17.03.1997
Tipelt Vladimír
01.02.1997
Valášek Lukáš
29.08.1996
Vaňátková Zuzana
02.12.1996
Veselý Marek
23.07.1996
Zahradník David
08.01.1997
Zálišová Dominika
08.07.1997
OA Náchod
m
obchodní akademie
Gymnázium Náchod
m
SŠ polygrafická Velké Poříčí
kadeřník
SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m
veřejnosprávní činnosti
SPŠ Trutnov
m
strojírenství
Čes. lesnická akademieTrutnov m
lesnictví
SŠ polygrafická Velké Poříčí m
reprodukční grafik
SOŠ Trutnov
m
logistické a finanční služby
Academia Mercurii Náchod
m
cestovní ruch
SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec m
veřejnosprávní činnosti
SPŠ Trutnov
m
el. poč. systémy
SPŠ Nové Město n.M.
m
mechanik elektrotechnik
Gymnázium Náchod
m
Gymnázium Trutnov
m
Čes. lesnická akademieTrutnov m
ekologie
SPŠ Dobruška
m
informační technologie
SŠ hotelová Teplice n.M.
m
hotelnictví
SPŠ Hronov
m
elektrotechnika
SŠ polygrafická Velké Poříčí m
tiskař
SPŠ stavební Náchod
m
pozemní stavitelství
SPŠ stavební Náchod
m
pozemní stavitelství
SPŠ Nové Město n.M.
m
strojírenství
SOŠ Hradec Králové
m
autotronik
SŠ polygrafická Velké Poříčí m
26
1,13
1,25
2,19
2,00
2,00
1,69
1,94
2,38
2,06
2,38
2,00
2,00
1,13
2,25
1,25
1,19
2,06
2,50
2,38
1,06
1,13
2,25
2,31
1,69
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
propagační desaign
Školní rok 2011/2012
9.B
SŠ, SO
průměr
Bláhová Justýna
23.04.1997
Bubeníčková Šárka
23.11.1996
Coblová Eliška
12.02.1997
Henclová Klára
16.06.1997
Hnízdilová Lucie
Hubka Ondřej
20.08.1997
19.02.1997
Janoušek Petr
10.07.1996
Kašparová Nikola
07.08.1997
Koblížek Martin
16.10.1996
Kuru Jakub
26.04.1997
Kuťák Tomáš
26.06.1996
Libnarová Denisa
Marek Dominik
18.02.1997
16.09.1996
Martínková Michaela
06.10.1996
Matová Sára
28.12.1996
Mládková Šarlota
11.01.1996
Nývlt Patrik
16.02.1997
Pišl Jan
06.04.1996
Prouzová Nikola
03.07.1997
Prymš Patrik
19.06.1997
Rybová Martina
28.03.1997
Skyrchuk Ulyana
28.09.1996
Šimek Pavel
02.07.1996
Tichá Veronika
12.09.1996
Turková Jiřina
23.02.1997
SŠ zdravotnická H. Králové
zdravotní asistent
SŠ hotelová Hronov
cestovní ruch
SŠ řemeslná Jaroměř
umělecký keramik
Academia Mercurii Náchod
cestovní ruch
Gymnázium Náchod
SPŠ Hronov
nástrojař
SPŠ Hronov
automechanik
SŠ floristická H. Králové
floristika
SOŠ Hradec králové
průmyslová ekologie
SPŠ Trutnov
nástrojař
SŠ polygrafická Velké Poříčí
grafik pro média
Gymnázium Trutnov
SPŠ Trutnov
nástrojař
SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec
ekonomika podnikání
SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec
veřejnosprávní činnosti
SOŠ, SOU Trutnov
pekař, cukrář
SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec
veřejnosprávní činnosti
SPŠ Hronov
strojírenství
SŠ hotelová Hronov
kuchař
SŠ hotelová Hronov
cukrář
OA Náchod
obchodní akademie
SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec
veřejnosprávní činnosti
SPŠ Nové Město n.M.
strojírenství
SŠ zdravotnická Trutnov
zdravotní asistent
SPŠ, SOŠ Nové Město n.M.
cukrář
27
m
1,94
m
2,06
m
2,44
m
1,75
m
1,69
2,88
2,50
m
1,94
m
2,00
2,63
m
2,41
m
1,75
2,13
m
1,75
m
2,13
2,50
m
2,19
m
1,56
2,81
2,50
m
1,44
m
2,06
m
2,19
m
1,81
2,67
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Urban Štěpán
16.10.1996
Viková Kateřina
25.03.1997
Vlachová Vendula
13.05.1996
SPŠ Dobruška
audio tvorba
SŠ hotelová Teplice n.M.
číšník
Gymnázium Trutnov
m
2,00
2,69
m
1,50
m
1,63
m
1,25
m
2,63
m
2,38
m
2,00
m
m
1,75
2,44
m
1,88
Školní rok 2011/2012
9.C
SŠ, SO
průměr
Berger Jiří
30.07.1996
Bergmann Michal
04.12.1996
Formanová Kateřina
21.08.1996
Kafka Martin
17.08.1996
Kasnar Jan
09.08.1996
Kasnarová Kristýna
Kopáčková Kateřina
09.08.1996
06.08.1996
Kuchařová Helena
29.11.1996
Lánský Michal
28.08.1997
Laštovičková Patricie
11.01.1996
Macková Kristýna
Nejedlo Jakub
17.06.1997
27.11.1996
Nývlt Tomáš
17.02.1997
Peterová Zdeňka
03.07.1997
Prouza Michal
20.08.1996
Prouza Petr
30.05.1996
Rak Václav
13.11.1996
Schmidtová Karolína
09.10.1996
Šolcová Alžběta
15.07.1996
SŠ stavební Náchod
pozemní stavitelství
SŠ stavební Náchod
pozemní stavitelství
SOŠ Kladruby n.L.
jezdectví a chov koní
SOŠ Malé Svatoňovice
ochrana osob a majetku
SŠ stavební Náchod
pozemní stavitelství
Gymnázium Trutnov
SŠ služeb a ekon. Č. Kostelec
veřejnosprávní činnosti
SOŠ Malé Svatoňovice
ochrana osob a majetku
SPŠ Hronov
automechanik
SOŠ Hradec králové
hotelnictví a cestovní ruch
SŠ hotelová Hronov
SŠ polygrafická Velké Poříčí
tiskař
SŠ stavební Náchod
pozemní stavitelství
OA Trutnov
obchodní akademie
SPŠ Trutnov
elektrotechnika
OA Náchod
obchodní akademie
SŠ řemeslná Jaroměř
truhlář
SŠ polygrafická Velké Poříčí
grafický desain
OA Trutnov
28
2,81
m
1,94
2,88
2,75
m
1,19
m
1,31
m
1,94
m
1,00
2,50
m
1,56
m
1,88
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Šrůtková Patricie
24.03.1996
Tauchmann Patrik
28.11.1995
Urban Jiří
Vítová Michaela
Vlček Jan
05.03.1996
17.02.1997
28.01.1996
Vlčková Kateřina
19.10.1996
Vokřálová Eliška
05.03.1997
Wajsarová Terezie
Železovová Jana
20.11.1996
17.03.1997
obchodní akademie
OA Náchod
obchodní akademie
SPŠ Hronov
elektrikář
Gymnázium Náchod
Gymnázium Trutnov
OA Praha 10
obchodní akademie
OA Náchod
obchodní akademie
SŠ zdravotní Trutnov
zdravotní asistent
Gymnázium Trutnov
SPŠ, SOU Nové Město n.M.
kuchař, číšník
m
2,44
3,06
m
m
m
1,25
1,00
1,81
m
2,00
m
2,06
m
1,56
2,81
Statistika
Počet vycházejících žáků:
43(53,7%)
z 9. ročníků
Počet žáků na SŠ a SOŠ
35(54,7%)
Počet žáků na SOU
7(43,7%)
SOŠ a SŠ:
název
celkem: 80
chlapců: 37(46,3%)
celkem: 64(80%)
chlapců: 29(45,3%)
celkem: 16(20%)
chlapců: 9(56,3%)
celkem
SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí 5
SŠ zdravotnická Trutnov
2
OA Náchod
5
SPŠ Nové Město n.M.
3
SPŠ stavební Náchod
6
Gymnázium Náchod
4
Gymnázium Trutnov
6
SPŠ Hronov
2
SŠ služeb a podnikání Červený Kostelec
7
SŠ Merkuri Náchod
2
SOŠ Hradec Králové
3
SŠ floristická Hradec Králové
1
SŠ zdravotnická Hradec Králové
1
SPŠ Trutnov
3
SOŠ Trutnov
1
Lesnická akademie Trutnov
2
SŠ hotelová Hronov
1
chlapců
2
0
2
3
5
2
0
2
2
0
2
0
0
3
0
2
0
29
dívek:
dívek:
dívek:
dívek
3
2
3
0
1
2
6
0
5
2
1
1
1
0
1
0
1
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
SPŠ Dobruška
OA Trutnov
SŠ hotelová Teplice n. M.
SŠ řemeslná Jaroměř
SOŠ Kladruby n. L.
SOŠ Malé Svatoňovice
OA Praha 10
SOU:
SŠ hotelová SČMSD Hronov
SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
SPŠ Hronov
SPŠ Nové Město n.M.
SPŠ Trutnov
SOŠ Trutnov
SŠ hotelová Teplice n. M.
SŠ řemeslná Jaroměř
2
2
1
1
1
2
1
2
0
0
0
0
1
1
0
2
1
1
1
1
0
3
2
4
2
2
1
1
1
1
1
4
0
2
0
0
1
2
1
0
2
0
1
1
0
30
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
6. Průběh a výsledky vzdělávání
6.1 Hospitační činnost
pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
celkem
počet hospitací
9
23/12
59
103
6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti
+
+-
(objevuj
e se ve všech
hodinách)
(objevuj
e se pouze
v některých
hodinách)
Plnění cílů vzdělávání
soulad výuky s cíli základního vzdělávání +
(školním vzdělávacím programem)
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů
výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování
individuálních vzdělávacích potřeb žáků
konkretizace cílů ve sledované výuce
+
návaznost
probíraného
učiva
na +
předcházející témata
Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben +
vzhledem k cílům výuky a k činnostem
účelnost
využití
pomůcek,
učebnic,
didaktické techniky
Vyučovací formy a metody
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin
+
sledování a plnění stanovených cílů
podpora osobnostního a sociálního rozvoje
dětí,
jejich
sebedůvěry,
sebeúcty,
vzájemného respektování a tolerance
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a
emočního zapojení do činností, uplatnění
individuálních možností, potřeb a zkušeností
využívání metod aktivního, prožitkového
učení,
experimentování,
manipulování,
objevování, práce s chybou
účelnost výuky frontální, skupinové a
individuální
vyváženost rolí učitele jako organizátora
výuky a jako zdroje informací
účelnost aplikovaných metod
+
respektování individuálního tempa, možnost
31
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(v hodinách
se neobjevuje)
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
relaxace žáků
vhodná forma kladení otázek
+
Motivace žáků
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)
využívání zkušeností žáků
vliv hodnocení na motivaci žáků
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace
osobní příklad pedagoga
Interakce a komunikace
klima třídy
akceptování
stanovených
pravidel
komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky
navzájem
možnost vyjadřování vlastního názoru žáka,
argumentace, diskuse
vzájemné respektování, výchova k toleranci
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí,
příležitosti k samostatným řečovým projevům
dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků
Hodnocení žáků
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení
respektování individuálních schopností žáků
využívání
vzájemného
hodnocení
a
sebehodnocení žáků
ocenění pokroku
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem
vhodnost využitých metod hodnocení žáků
učitelem
využití klasifikačního řádu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
32
+
+
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
zpracoval Jiří Oleják
7. DVPP
7.1 Základní podmínky dalšího vzdělávání
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno na základě těchto
principů:
- rovnost příležitostí a zákaz diskriminace
– každý z pedagogických pracovníků má stejnou možnost účasti na těch formách
a druzích dalšího vzdělávání, které jsou zahrnuty v tomto plánu při současném dodržení všech
podmínek stanovených tímto plánem;
- potřeby školy – základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu
dalšího vzdělávání jsou skutečné potřeby školy; tyto potřeby jsou vyjádřeny
v rámci tohoto plánu dalšího vzdělávání;
- rozpočet školy – výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit, stejně jako
organizace celého systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy
vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje;
- studijní zájmy pedagogických pracovníků – při dodržení předchozích principů
a podmínek jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání určující
studijní zájmy jednotlivých pedagogických pracovníků.
Každý pedagogický pracovník je povinen absolvovat minimálně jednu vzdělávací akci za
uvedené období
Pedagogičtí pracovníci se průběžně během roku účastnili dvou celoročních
vzdělávacích projektů a řady individuálních seminářů a kurzů.
Formy průběžného vzdělávání
škola preferovala systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu
přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu
Leden až kveten – testování formou „Barvového testu“ a následný rozbor výsledků,
principy, nové cesty….
33
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Z celoročních dlouhodobých vzdělávacích projektů: .
1) Rozumíme penězům projekt na podporu dobrého hospodaření s vlastními prostředky
v domácnosti.
- 1x společný seminář 8 hodin
- tří člený team se účastní víkendových školení a stáží.
7.2. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Monika Klimešová – FPF Slezské univerzity – Filologie – v bakalářském programu
7.3. Další studium
K 30.6. 2012 ukončil šestý semestr studia ICT p. Miroslav Stodůlka.
Od 1.4.2011 započal současně 4 semestrové studium „Koordinátor ICT ve škole“ na
Universitě HK.
Ředitel školy ukončil studium „Personální řízení“ 150 hod. u NIDV financováno z EU
Zástupce pro 1. stupeň ukončil studium „Personální činnosti“ financovaného z projektu EU.
7.4. Samostudium
Prázdniny
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Jednodenní
pololetní
prázdniny
Jarní prázdniny
Velikon. prázdniny
Celkem
Počet dnů
Samostudium (zbytek)
1
3
1
společný jednodenní seminář ve škole
5
2
12
jednodenní společná práce nad VHŠ
Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve
školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona).
34
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
7.5. Seznam DVPP První pololetí šk. roku bylo finančně podnormální a proto jsem musel přistoupit omezení
Vzdělávání učitelů šk.r. 2011/2012
1.pololetí
1.část
Informace: Prosím kolegy, kteří učí předmět "neaprobovaně" , aby se při výběru vzdělávání zaměřili právě na ten předmět, který
nestudovali.Pokud narazíte na zajimavý seminář, je možno po dohodě doplnit. Informace ze seminářů si předáte v sekcích a metodici o tom
provedou zápis do metodických sešitků.
ČÍSLO AK.
NÁZEV AKCE
DATUM
Metodik prevence soc.patol.jevů
12.9.2011
5-06-1-01
Hrajeme si v matematice
5.10.2011
1-10-1-03
Zazpívejte, ovčáci
6.10.2011
5-06-1-03
Základy finanční matematiky
6.10.2011
NÁ 3 - lll
Řemeslo má zlaté dno
7.-8.10.2011
EV kapradí (praktické dílny)
14.10.2011
5-04-1-04
Angličtina pro nejmenší Iib
18.10.2011
5-01-1-04
Integrace žáků se spec. potřebami
20.10.2011
3-04-1-05
Aktivizační metody v Aj
21.10.2011
5-03-1-01
Hodiny českého jazyka hravě
25.10.2011
5-03-1-01
Hodiny českého jazyka hravě
25.10.2011
2-01-1-03
Problémy při výchově a vzdělávání 15-letých 26.10.2011
2-06-1-01
Finanční gramotnost v matematice
4.11.2011
5-10-1-04
Hrátky s čajovými obaly
10.11.2011
5-08--1-02 Pohybové hry pro děti. Co v tělocvičně
15.11.2011
1-01-1-23
Návštěva gymnázia-hospitace VV
16.11.2011
1-10-1-18
Fusing
22.11.2011
5-10-1-05
Výtvarná a floristická dílna. Vánoční elegance
23.11.2011
2-10-1-05
Keramika ve výtvarné výchově
29.11.2011
1-04-1-14
Práce s jazykem a metodikou angličtiny
8.12.2011
1-04-1-14
Práce s jazykem a metodikou angličtiny
8.12.2011
5-08-1-04
Zásobník nápadů a pohybových her.
8.12.2011
5-07-1-03
Motivační náměty do výuky zeměpisu
17.1.2012
Válečné konflikty 2.pol.20.století
20.10.2011
Válečné konflikty 2.pol.20.století
20.10.2011
Sňatková politika v Evropském středověku
17.1.2012
Sňatková politika v Evropském středověku
17.1.2012
1-08-1-15
Intervalový a kruhový trénink
20.1.2012
Rozšiřující studium informatiky
celý rok
ICT koordinátor
celý rok
5-05-1-02 Cesty minulostí.Národní obrození
13.1.2012
5-08-1-03
Pohybové hry pro děti. Co v tělocvičně
15.11.2011
1-07-1-02
Tradiční podzimní geologická exkurze
5.10.2011
Klima třídy- Vrbková
1.12.2011
Sexuální výchova MUDr. Kolář
14.12.2011
1-10-1-20
Zpěv v hodinách HV na ZŠ
29.11.2011
Sňatková politika v Evropském středověku
17.1.2012
5-07-1-03
Motivační náměty do výuky zeměpisu
celkem
ČAS
CENA
9,00-15,00
- Kč
8:30-12:30
450,00 Kč
8.30-12.30
500,00 Kč
9:00-15:00
550,00 Kč
9.00-15.00
- Kč
9.00-16.00
500,00 Kč
8.30-16.00
800,00 Kč
9.00-15.00
500,00 Kč
8.30-12.00
450,00 Kč
9.00-16.00
600,00 Kč
9.00-16.00
600,00 Kč
9.00-12.00
500,00 Kč
8.00-14.00
- Kč
9.00-12.00
400,00 Kč
12:00-16:00
400,00 Kč
9-13.00
500,00 Kč
13-16.00
550,00 Kč
8.00-12.00
500,00 Kč
8.00-12.00
600,00 Kč
10.00-14.15
500,00 Kč
10-14.15
500,00 Kč
čtvrtek
400,00 Kč
12.00-16.00
500,00 Kč
polodenní
- Kč
polodenní
- Kč
9:00 - 16:00
- Kč
9:00 - 16:00
- Kč
9.00-13.00
500,00 Kč
pátek
- Kč
pátek
- Kč
500,00 Kč
9.00-12.00
12:00-16:00
400,00 Kč
9:00-17:00
650,00 Kč
9.00-16,00
9.00-11,00
50 Kč
9.00-13.00
9,00-16,00
17.1.2012 12.00-16.30
35
UČITEL
Bursíková
Burdychová
Kovalová
Burdychová
Krause
Křivánková
Klimešová
Ságner
Balášová
Wichová
Nývltová
Hanušová
Jiránková
Sádovská
Prouza
Včelišová
Včelišová
Sádovská
Krause
Balášová
Vancl
Prouza
Hanušová
Vítová
Wichová
Wichová
Vítová
Hanušová
Stodůlka
Stodůlka
Nývltová
Mudrochová
Mudrochová
Bursíková
Bursíková
Kovalová
Bursíková
500,00 Kč Vítová
12 900,00 Kč
HV
Vz
MÍSTO POZNÁMKA
Náchod
Na
HK
Na
Dobruška grant
HK
NA
Náchod
Rychnov
Náchod
Náchod
Trutnov
Trutnov
grant
Čes.Skalice
Náchod
Dvůr Král.
HK
Na
TU
HK
HK
Náchod
Na
HK
HK
HK
HK
HK
HK
5.semestr
Hk
2.semestr
Náchod
Náchod
Teplice n.M.
Hr.Králové
Náchod
HK
HK
Z
Náchod
Předm.
Vo,Vz
M
HV
M
Pč
Ev
AJ
VP
Aj
ČJ
Čj
Psych.
M
Pč
Tv
VV
VV
Pč
Pč
Aj
AJ
Tv
Z
D
D
D
D
TV
Inf
Inf
dě
Tv
Př
met.pr.
schváleno
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
NE
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
odlož.?
ano
Ano
ne
Ano
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Vzdělávání učitelů 1. stupně v roce
2011-2012
název akce
Ekoateliér
Angličtina pro nejmenší
Integrace žáků se SVP
Hodiny Čj hravě
Hrátky s čaj. Obaly
Program personálního řízení
Zásobník nápadů a pohyb. Her
Učím (se) rád
1. pololetí
datum
12.10.2011
18.10.2011
20.10.2011
25.10.2011
10.11.2011
duben - leden
8.12.
22.11.
čas
13 - 17
8,30-16
9.-15
9.-16
9.-12
12.00-16.00
13.00-17.30
Jak vytvořit ve škole tandem
23.1.2011
Pedagogická evaluace…..
24. - 25.10.2011
Zábavné cvičení s náčiním
4.11.2011
Didakt. Hry ve výuce matem.
10.1.2011
Projekty ve výuce
6.12.2011
Komiks na 1. stupni
30.11.2011
Hrajeme si v matematice
5.10.2011
Zásobník nápadů a pohyb. Her
8.12.2011
Angličtina pro nejmenší
18.10.2011
Učím / se / rád
27.9.2011
Výroba leporel a ozdobných bločků
1.11.2011
Zábavné cvičení s náčiním
4.11.2011
Pohybové hry pro děti
15.11.2011
Angličtina pro nejmenší
20.9.2011
celkem Kč
Kurz Aj - týdně
název akce
DATUM
Expres way of leasing
15.3.2012
Matematika plná her
8.3.2012
Praktické nápady do výuky VL a PRV 10.5.2012
Didaktické hry ve výuce MAT na 1. stupni
14.5.2012
ZŠ
Jak vytvořit ve škole tandem
Velikonoce ze slaného těsta
Setkání uživatelů IT - ukázky
9,00-16,00
9,00-15,00
9,30-14,30
8,30-12,30
8,00-12,00
13-17
13-17
12.-16
8,30-16
13-17
13-15
9,30-14,30
12,-16
8,30-16
cena
500
800
500
600
400
0
400
500
místo
Trutnov
Náchod
Náchod
Náchod
Čes. Skalice
Náchod
Náchod
Trutnov
učitel
Junková
Bergerová
Pošepná
Martincová
Wichová
Čejchanová
Jansová
Svěcená
číslo
5-04-1-04
5-01-0-04
5-03-1-01
5-10-1-04
EU
5-08-1-04
2-01-1-09
1400
1200
550
650
600
500
450
400
800
500
500
550
400
800
13000
Náchod
Náchod
Náchod
Trutnov
Trutnov
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Vlčková, Škopová
Vávrová
Vávrová
Ondroušková
Ondroušková
Tollarová
Tollarová
Sedláčková
Sedláčková
Přibylová
Petrů
Petrů
Illnerová
Illnerová
1-01-0-37
5-01-1-05
5-08-1-02
2-06-1-03
2-07-1-03
5-03-1-02
5-06-1-01
4-08-1-02
5-04-1-04
5-01-1-02
5-10-1-03
5-08-1-02
5-08-1-03
5-04-1-03
Vlčková
Svěcená
Vávrová
Mílová
Jansová
Pošepná
ČAS
UČITEL
CENA
9,30 – 14,30
9,00-13,00
11,00-16,30
8,30-12,30
24.4.2012
13.3.2012 13,30 - 17,00
20.3.2012 9,00 - 12,30
36
450,00 Kč
450,00 Kč
500,00 Kč
700,00 Kč
700,00 Kč
0 Kč
0 Kč
Sedláčková
Přibylová
Tollarová
Illnerová
Vlčková
Škopová
Junková
Vlčková
Čejchanová
MÍSTO
Hradec Králové
Hradec Králové
Náchod
Trutnov
Náchod
Náchod
Náchod
Jaroměř
Jaroměř
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Školní rok: 2010 - 2011
Zpracovatel:Oleják
8. ICT – standard a plán
8.1 Pracovní stanice – počet
Počet
Počet žáků
Počet pedagogických pracovníků
Pracovní stanice umístěné v počítačových
učebnách
1.stupeň
1.stupeň HK
2. stupeň
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových
učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.
standar skutečnost
d ICT
609
40
73
21
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 22
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání
Pracovní stanice THP
7
Počet pracovních stanic celkem
Počet pracovních stanic na 100 žáků
123
12
plán
609
40
70
20 + 1
20
15+1 + 15+1
F,Kn.,Př,Ch,
Z, II/7, II/8,
HK 4,
I.st. 10
Sbor.II.st.PC 3
Ntb II.st.
10
Sbor. I. st. PC 1
NTB I. st.
4
Sbor. HK PC 1
NTB HK
3
Vedení PC 3
(řed.,zast 1st.,psych.)
NTB
2
Kancelář PC 2
80
11
8.2 Pracovní stanice – technické parametry
Technické parametry stanic
Starší 5 let
Novější – vyhovuje standardu ICT
počet
68
20+20+15
8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy
Lokální počítačová síť
standard
ICT
Počet přípojných míst
Sdílení dat
Sdílení prostředků
Připojení do internetu
Komunikace mezi uživateli
Bezpečnost dat
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
37
skutečnost plán
123
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
130
25
45
100
11
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Personifikovaný přístup k datům
Ano
Ano
Všechny PC stanice ve škole jsou zapojeny do místní sítě a mají připojení na internet.
8.4 Připojení k internetu
služba
hodnota
standard
ICT
256kb/s
skutečnos plán
t
2048/512
4096/1024
Rychlost
512/128 a 1024/256
Agregace
Nejvýše 1:10
Veřejné IP adresy
ANO
ANO
Ano
Neomezený přístup na
ANO
ANO
Ano
internet
Oddělení VLAN (pedagog,
ANO
ANO
Ano
žák)
QoS (vzdálená správa)
ANO
ANO
Ano
Filtrace obsahu
ANO
ANO
Ano
Antispam
ANO
ANO
Ano
Antivir
ANO - NOD 32
ANO
Ano
Všechny PC stanice (kromě CH) jsou připojeny k internetu kabelem.
Připojení zajišťuje zřizovatel školy.
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
8.5 Prezentační a grafická technika
technika
Druh
Datový projektor
Interaktívní tabule
Tiskárny
Kopírovací stroj
Televizory
VHS
DVD
Ozvučovací technika dexon
standard
ICT
skutečnost plán
ANO
ANO
ANO
20
13
5
4
4
5
4
2
25
20
5
4
4
5
4
2
8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)
programové vybavení
Operační systém
standard
ICT
ANO
Antivirový program
ANO
Textový editor
Tabulkový editor
Editor prezentací
Grafický editor - rastrová grafika
ANO
ANO
ANO
ANO
38
skutečnost plán
Winn2000,
NT. XP, W 7
AVG
NOD32
OFFICE
OFFICE
OFFICE
Zonner
AVG
NOD32
OFFICE
OFFICE
OFFICE
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Grafický editor - vektorová grafika
Webový prohlížeč
Editor webových stránek
Klient elektronické pošty
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na
klávesnici
Programy odborného zaměření
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
8.9 Další ukazatele
Diskový prostor na uložení dat pro žáky
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové
prezentace
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a
službu internetu, které škola určí
Přístup k ICT z domova pro pedagogy
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo
notebooku v učebnách
standard
ICT
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
Komentář ředitele školy:
Nejdůležitější úkoly HW , SW a infrastruktury
1. Nákup Notebooku pro všechny učitele školy v počtu 42 ks
2. Všechny třídy vybavit projekční technikou.
5. Obnovit programové vybavení školy
39
skutečnost plán
ANO
26
26
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Školní rok:2011-2012
Zpracovatel: Čejchanová
9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub
9.1 Školní družina
Oddělení
1
2
3
4
5
celkem
Počet žáků –
pravidelná
docházka
30
30
30
25
20
135
Počet žáků –
nepravidelná
docházka
0
0
0
0
17
17
Počet vychovatelek
1
1
1
1
1
5
9.2 Materiálně technické vybavení
Prostory školní družiny, školního klubu
Vybavení školní družiny, školního klubu
Malé prostory v různých budovách
Částečně zastaralé materielní vybavení
§ 111 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
§ 6 až 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
40
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
10. Zhodnocení šk. roku jednotlivými metodickými sekcemi
Činnost Aj ve škol. roce
Školní kolo olympiády v Aj – 12.12.2011
Účast – 18 žáků ze 7.roč. a 22 žáků z 8. a 9.roč.
Kategorie 1 A:
1 místo – Kábrtová Lucie /7.roč./
2. místo - Kmochová Kateřina /7.roč./
3. místo –Drapač Stanislav /7.roč./
Kategorie 2 A,B
1.místo – Nývlt Tomáš
2.místo - -Vlachová Vendula
3. místo - -Hnízdilová Lucie
Okresní kolo konverzace v Aj - 15.2.2012
2. místo kategorie 1A – Kábrtová Lucie
4. místo kategorie 2A,B – Vlachová Vendula
Překladatelská soutěž 8.a 9.roč. – 15.3.2012
Účast – 22 žáků
1.místo – Rosa J.
2.místo –Urban J.
3.místo – Vlachová V.
Český jazyk
8.12.
Školní kolo Olympiády v ČJ – 30áků
1. místo – Vaňátková Z. 9.A – postup do okresního kola
2. místo – Středová A. 9.A – postup do okresního kola
41
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
3. místo – Kasnarová K. 9.C
8.2.
beseda v Městské knihovně ČK – 8.B (p. uč. Bursíková, Nováková)
8.2.
beseda v Městské knihovně ČK – 8.C (p. uč. Včelišová)
9.2.
beseda v Městské knihovně ČK – 8.A (p. uč. Nývltová)
22.2.
Školní kolo recitační soutěže – 20 žáků
Kategorie 6. – 7. ročníků: 1. místo Daleký Jan; 2. místo Janovský Marek
3. místo Houštěk Tomáš a Matyska Josef
Kategorie 8. – 9. ročníků: 1. místo Henclová Klára; 2. místo Vondra Jakub
3. místo neuděleno
Zvláštní pochvala byla udělena Elišce Kuldové za recitaci vlastní básně.
porota: p. uč. Nováková, Nývltová, Sádovská
20. 3. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce – Náchod
Středová A. 9.A (9. místo); Vaňátková Z. 9.A (16. místo)
p. uč. Nováková
30. 5. Literární exkurze – A, Jirásek, Hronov ; 7.A
p. uč. Sádovská
1. 6
Literární exkurze – A. Jirásek, Hronov, 7. B, 7.C p. uč. Nývltová, Wichová
1. 6.
Literární a výtvarná soutěž manželů Mühlsteinových – Úpice bratří Čapků
1. místo P. Staňková 6. A
2. místo P. Vlčková 6. A
3. místo E. Hrubá 6. B
Během roku vyšla dvě čísla školních novin Puzle.
42
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Dějepis
Září
Exkurze 6.tříd do Uhřínova v Orlických horách (v rámci seznamovacího pobytu)
Relace do školního rozhlasu o 28. září
Říjen
18. 10. Beseda pro žáky 9. ročníku s pí. Zelenou z České Skalice, jednou
z posledních dnes žijících osob uvězněných v koncentračním táboře
v Terezíně a Osvětimi.
Relace do školního rozhlasu k 28. říjnu 1918.
Listopad
15. – 16. 11. Besedy s p. Hruškou o listopadových událostech 1989 v našem městě
a o komunistické diktatuře – 9. ročníky
Relace do školního rozhlasu o 17. listopadu 1989.
22. 11. Školní kolo dějepisné olympiády „Numizmatika od starších platidel
do současnosti“ – 24 žáků 8. a 9. tříd Výherci: Hejzlar 9.A, Prouza 9.C a Nývlt 9.C.
Únor
1.2. Okresní kolo dějepisné olympiády v Náchodě účast Hejzlar Lukáš 9.A a Petr Prouza 9.C.
Květen 8.5.
Relace do školního rozhlasu o konci 2.světové války.
Uč. Wichová
Exkurze žáků 8.r. do barokního kostela v Červeném Kostelci a do kláštera v Broumově (v
rámci Sportovního kurzu).
Červen 21.6.
Exkurze Osvětim + Krakov (32 žáků 9.r.)
27. 6. Starořecká olympiáda (4. ročník) pro žáky 6. ročníků.
fyzika
listopad – březen
školní (domácí) kolo fyzikální olympiády kategorie E– 4 žáci
28. 3. 2012
okresní kolo fyzikální olympiády Náchod – 2 úspěšní řešitelé s postupem do krajského
kola Prouza Petr -3. místo, Bláha Pavel – 13. – 14. místo
duben
v rámci Dne Země exkurze 9. tříd do Elektrárny Poříčí a Centra obnovitelných
energií a elektrárny Hučák v Hradci Králové
květen
krajské kolo FO bez významného umístění
21., 22.6. 2012
exkurze 9.ročníků Hvězdárna Úpice ( p. uč. Stodůlka)
26. 6. 2012
návštěva vybraných žáků 9. roč. do IQ parku Liberec (p. uč. Stodůlka)
43
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Informatika a práce s počítačem.
2. stupeň
8. a 9. roč.
2. stupeň
říjen až
prosinec
říjen až
prosinec
celý šk.
rok
Brloh - internetová
týmová soutěž
IT - Slot internetová soutěž
PaySecCup celoroční soutěž
http://brloh.math.muni.cz/
http://www.it-slot.cz/
http://payseccup.bezpecne-online.cz/
NĚMECKÝ JAZYK
12.9. 2011 Příjezd Lucie Buhr (dobrovolnice z Rakouska)
6.-26.11.2011 Výměnný pobyt učitelů – Michelle Forey (Švýcarsko)
Leden 2012 – Školní kolo olympiády v Nj
Výsledky: 6.-7. tř. – 1.místo: Kmochová Kateřina, 7.C
2.místo: Jančíková Nikola, 7.C
3.místo: Sitáriková Kateřina, 7.C
8.-9.tř. - 1. místo: Švorcová Lucie, 8.C
2. místo: Šipčiaková Tereza, 8.C
3. místo: Nejedlo Jakub, 9.C
14.2. 2012 Okresní kolo v německém jazyce Hradec Králové
Výsledky: Švorcová Lucie 8.C (4. místo), Šipčiaková Tereza 8.C (11. místo),
Sitáriková Kateřina 7.C (4.místo), Kábrtová Lucie 7.C (6.místo)
11.-15.6.2012 Výměnný pobyt žáků
Návštěva 16 žáků ze Švýcarského Küsnachtu. Doprovod: B. Häusermann, R. Binkert.. Melissa
Skupina 18 žáků z naší školy navštívila partnerskou školu v Küsnachtu. Doprovod: p.uč. Věra Jansová,
p.uč. Markéta Vítová
44
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Přírodopis
soutěže
říjen – přírodovědný klokan ( 27 žáků –BláhaP.,BezchlebováM.,
Rejzková A.
květen – okresní kolo „Poznávání přírodnin“ – Šnajdr V, Bláha P.
Rejsková A.
školní celoroční soutěž (15 žáků) – Vlčková P.,Kociánová Z., Špelda M.
exkurze
říjen – hydrogeologická exkurze Vodojem (9.roč.)
říjen – ZOO Dvůr Králové (8.roč.)
duben – ekologické centrum Rýchory (6.roč.)
Chemie
soutěže
leden – „O nejlepšího chemika“ – 20 žáků (z celkového počtu
67 škol jsme se umístili na 5 místě)
matematika
po celý školní rok 2011 – 2012
doučování matematiky 7. ročník
Ságner
doučování matematiky 8. ročník
Česenek
doučování matematiky 9. ročník
Burdychová
příprava na přijímací zkoušky 9. ročník 2 skupiny
říjen 2011 – březen 2012
Školní kolo matematické olympiády
6. ročník – 3 účastníci Jiránková
7. ročník – 5 účastníků Ságner
45
Burdychová
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
8. ročník – 8 účastníků Česenek
13. 12.
Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro 5.-8. ročníky
5. ročník – 19 účastníků; úspěšní řešitelé Ruffer Filip a Šesler Adam 5.B
6. ročník – 17 účastníků; uspěšný řešitel Škoda Jan 6.C
7. ročník – 8 účastníků; úspěšný řešitel Semerák Petr 7.B
8. ročník – 24 řešitelů
19. 1.
uč. Ságner, Burdychová, Česenek
Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda – Náchod
Škoda Jan 6.C – 18. místo; Semerák Petr 7. B – 5. místo
oba úspěšní řešitelé ziskem 9 bodů
16. 3.
uč. Ságner
Matematická soutěž KLOKAN – školní kolo
kategorie Benjamin – 25 žáků; vítěz Petr Semerák 7.B
kategorie Kadet – 29 žáků; vítěz Pavel Bláha 9.A
kategorie Klokánek – 60 žáků, vítěz Nikol Urbanová 5.A
kategorie Cvrček – 55 žáků, vítěz Dominik Rufer 3.B
23. 3.
uč. matematiky
Matematická olympiáda – školní kolo
6. ročník – 3 žáci; 7. ročník - 5 žáků; 8. ročník - 8 žáků
11. 4.
Okresní kolo matematické olympiády – Náchod
Semerák (7. B) – 5. místo; Švorcová (8. C) – 11. místo
46
uč. Ságner
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Tělesná výchova
19. 10.
Florbalový turnaj Ministerstva školství počet 11 3. místo
4. 11. „Běh do zámeckých schodů“ – kategorie C (8. a 9. třídy) 6.místo
Pavel Bláha časem 05:42,4 min. 1. místo v kategorii C celkem (10 žáků)
4. 11. Okresní turnaj ve florbalu – Orion Cup; (účast 12 chlapců)
4. místo z 5 družstev
22. 11.
Okresní přebor 6. -9. tříd v šachu – SPŠ Hronov; 1. místo (účast 6 žáků)
reprezentovali: Kosař, Kuru, Janovský, Kubina, Delia a Košner
22. 11.
Okresní kolo v odbíjené družstev dívek– Červený Kostelec
2. místo z 5. družstev
28. 11.
(účast 8 dívek)
Okresní kolo v odbíjené družstev chlapců– Červený Kostelec
4. místo ze 4. družstev
5. 2. – 10. 2.
(účast 7 žáků)
Lyžařský výcvik – chata Juráška v Orlických horách – 36 žáků
( 7.A, 7.B)
12. 2. – 17. 2. Lyžařský výcvik – chata Juráška v Orlických horách – 18 žáků
(6.C, 7.C)
15. 12.
Den otevřených dveří na I. a II. stupni ZŠ – Hejna Cup 6 dvojic
22. 2.
Okrskové kolo ve florbalu (celostátní soutěž) – 11 žáků
4. místo z 6-ti
16. 3.
Juráška Cup – lyžařské závody školních družstev v Orlických horách
2. místo ( Řezníček J., Němec M., Borůvka M. – 7.ročník) 3. žáci
29. 3. Preventan cup - Okresní kolo ve vybíjené (celostátní soutěž)
účast 15 dívek z 5. ročníků, 1. místo – postup do krajského kola
12. 4. COCA-COLA CUP – 2. stupeň ZŠ – hřiště Červený Kostelec
(účast 15 žáků)
24. 4. Okresní kolo ve vybíjené 6. tříd (dívky) – Broumov
účast 12 dívek, 2. místo v okrese
47
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
14. 5. – 18. 5. Sportovní týden třídy 6. C – kopaná, volejbal, cyklistika, orientační běh,
plavání, bazén Trutnov
25 žáků
14. 5 – 18. 5. Sportovní branný kurz 8.C Janovičky
21.5. – 25. 5.
21 žáků
Sportovně branný kurz, Božanov – Studená Voda (8.A,B) – 43 žáků
24. 5. Okresní finále atletického čtyřboje v Jaroměři účast 9 žáků)
2. místo v kategorii žákyně: Broysa, Kunešová, Labíková, Bernardová,Kuldová
4. místo v kategorii žáci: Hošek, Pavelka, Kosař, Nentvich
5. 6.
Okresní kolo v přehazované dívek ( 6. ročníky) – 2. místo (účast 10 žáků)
11. 6. – 15. 6. Výměnný pobyt žáků – sportovní program počet 30 (15 + 15) Švýcaři + Češi
18. 6 – 20. 6 Výměnný pobyt žáků – sportovní program
28. 6.
počet 40 (20+20) Poláci + Češi
Celoškolní sportovní den
294 žáků
Hanušová Dagmar
Výchova k občanství a výchovy ke zdraví
srpen
metodická schůzka 25. 8. 2011 – tématické plány, organizace vyučování
září
Miss panenka – vyhlášení soutěže- humanitní akce UNICEF
metodická schůzka 12.9.
říjen
Volba povolání – Úřad práce Náchod – 9.A 10.10.,9.C 14.10.,9B 17.10.2011
s účastí třídních učitelů
Program třídy – 9.C Den čs. státnosti – prezentace 6. – 9. třídy
/ 22.10. – 26. 10. 2011 /
EU-OPVK „ Cesta proti násilí „ -17.10. 6. ročníky program č. 1
„ Cesta
listopad
proti násilí“ – 18. a 19. 10. H. Kostelec program č. 1
metodická schůzka 21.11. 2011 – hodnocení práce
Program třídy 8.C Den boje za svobodu a demokracii – prezentace 6.-9. tř
/ 12. – 16. 11.2011 /
48
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
prosinec
Sexuální výchova MUDr. Kolář – oblast vzdělávání , Náchod 14.12.2011
Mikulášská nadílka – 1. stupeň – 1. a 2. třídy 5.12.2011
Vánoční soutěžení – 1. stupeň 20.12.2011
Vánoční soutěžení – 2. stupeň 6. třídy 22.12. 2011
únor
metodická schůzka – hodnocení plnění plánu práce-20.2.2012
Valentýnská pošta – 14.2.02012 – 126 psaníček
březen Miss panenka – výstava nejlepších panenek – účast v soutěži – 8.C Hančilová, Regnerová, Hemelíková,Hvězdová, Hornychová,
8. A Kociánová, vítězná panenka Regnerová Klára 8.C
Akce 9.A petice – těžby břidlicových plynů – 240 dětí
duben
Paragraf 11/55 – školní kolo 6. a 7. třídy 6 družstev 3.4.2012 - 36 dětí
Paragraf 11/55 – školní kolo 8. a 9. třídy 6. družstev 12.4.2012 – 36 dětí
Sexuálná výchova – „ Dívky na slovíčko“ – přednáška o dospívání lektor
Praha – pro dívky ze 6. tříd – účast 42 dívek
květen
Sexuální výchova – zážitkový program SZŠ Trutnov- AIDS, pohl. nemoci
7. dívky , 8. – 9. třídy 4.5.,21.5.,29.5. 2012
Sexuální výchova – beseda s porodní asistentkou- 21.5.2012- dívky 9.tř.
Schůzka metodika – 21.5. 2012 – hodnocení práce
Končiny- Bohrašín – 70. výročí – návštěva památných míst historie
7. třídy 3., 10., 14.5. 2012
červen
Miss panenka – galaprogram pro soutěžící – Aldo Hradec Králové
Metodická schůzka 7.6.2012 – hodnocení práce, kontrola ŠVP
Loučení s devítkou – program ukončení školních roku 9. tříd – předání Václava
Devátého- Kosteleckého
zpracovala: Bursíková Eva
49
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Zeměpis
Září
12.9. Čína – říše mocného draka (multimediální projekce v kině Luník), 7.+8. ročník
Říjen
19. 10. Zeměpisná soutěž „Co víš o česko-polském pohraničí“
divadlo Č. Kostelec; 5 žáků : 1. místo Vlček J., 2. místo Bergmann M.
4. místo Nývlt T. a 5. místo Prouza P. (všichni 9.C)
Beseda pro 6.-8. r. – Na kole kolem světa (v kině Luník)
říjen – prosinec – soutěž Eurorebus – školní kolo
květen 11.5. Soutěž Eurorebus – krajské kolo v Hradci Králové
– tříčlenné týmy 8.B, 9.B, 9.C, bez umístění mezi 10 nejlepšími
Akce 1. stupně ve školním roce 2011/2012
8. 9.
Návštěva dopravního hřiště 4.B
19. 9.
Besedy s policií – 2. roč. – bezpečnost na silnici
- 5. B – šikana, kyberšikana
– 5. A – šikana, kyberšikana
20. 9.
J. Grohmannová
Jansová, Vlčková
Pošepná
Bergerová
29. 9.
Soutěž „ Pohár starostů“ na DDH Náchod – Běloves pro žáky 5. ročníků
5. B – 4. místo ( Rýznarová, Wietková, Bohuš, Rufer)
5. A – 20. místo ( Hubková, Urbanová, Baranyuk, Týfa)
celkem 29 družstev
uč. Krause
5.10.
Exkurze v místní knihovně – beseda se spisovatelkou p. Petrou Braunovou
/3. ročníky/
Beseda s policií – bezpečnost na silnici - p. Pecoldová- policie Náchod
/ 3. – 4. ročníky /
6.10.
12. 10.
Beseda s p. Milenou Havlovou – téma Václav Hejna /3. ročníky/
14.10.
Návštěva hvězdárny v Úpici – beseda na téma Vesmír, /5.A, 5.B/
uč. Pošepná, Bergerová
17. - 25. 10.
„Od prázdnin do Dušiček“ výstava prací žáků 1. stupně a všech oddělení
školní družiny, zaměřená na podzimní období a práci s přírodními
materiály
I.Wichová, D. Adamů
50
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
21. 10.
Zpracování lnu aneb „Jak krtek ke kalhotkám přišel“ Textilní muzeum
v České Skalici. Žáci 2.B si vyzkoušeli zpracovávat len a sami si nakonec
potiskli plátno.
uč.M.Vlčková, J.Škopová
25. 10.
„Ve válce s Pruskem“ výstavu ve městě navštívilo 25 žáků 2. odděl. ŠD
Adamů
5. 12.
Mikuláš na 1. stupni – 1. a 2. třídy; klub asistentů uč. Bursíková
13. 12.
Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda .
5. ročník – 19 účastníků; úspěšní řešitelé Ruffer Filip a Šesler Adam 5.B
15. 12.
Den otevřených dveří na I. a II. stupni ZŠ spojený s prodejní výstavou
výrobků žáků I. stupně a žáků volitelných předmětů Praktické činnosti,
Domácnost a Výtvarné činnosti. Součástí programu byly i besídky žáků,
vystoupení pěveckého souboru a zpívání koled pro rodiče na 1. stupni.
19.12.
Vánoční vystoupení v domě U Jakuba s pečovatelskou službou, předání
vánočních dárků a přání 3. Oddělení ŠD a Wichová I.
20. 12.
21. 12.
Vánoční soutěžení pro 1. stupeň – klub asistentů
uč. Bursíková
Veselé vánoční hody – sportovní soutěž pro 2. A 3. Oddělení ŠDv hodu na
basket koš. Ml. kategorie – 1. M. Hájek, 2. D. Tulach, 3. M. Šplíchal. Starší
kategorie – 1. F. Neumann, 2. L. Žáčková, 3. J. Nosek, Účast 42 žáků
Adamů, Wichová
15. 1.
Komenský a my –účast 1.st. ve výtvarné soutěži Bradndýs n.O., I.Wichová
26. 1.
Besídka pro rodiče třída 5.A
15. 2.
Ovoce našich zahrad – účast 1.st. a šd ve výtvarné soutěži zahrádkářů Náchod
V kategorii polytechnické práce ŠD získala 2. místo
I.Wichová
15. 2.
Netradiční dopravní prostředek a značka, bezpečnost na silnici – účast žáků 1.
tříd ve výtvarné soutěži nakladatelství Portál
I.Wichová, Adamů
16. 2.
Staré pověsti české – divad. představení s Janem Přeučilem
pro 1. stupeň
účast 220 žáků
22. 2.
Karneval v ŠD – 50 dětí+asistenti, hry, soutěže, rej masek, tanec
Bursíková, Adamů, Wichová I.
24. 2.
Pěvecká soutěž žáků 1. st. – školní kolo – 53 žáků z 2-4-roč.
1. místo: Lukáš O. 2.B,
Rufer F. 5.B
2. místo: Roštejnský A. 2.A,
Šulcová M. Havlíčková L. Čepelková D. Streubelová K. 4.A
3. místo: Vojtěch F. 2.B
Duchatschová J. Hanušová K. 4.A
uč. E. Bergerová
51
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
5. 3.
Exkurze ve firmě MW v Červeném Kostelci – 5.B
7. 3.
Návštěva městské knihovny v Červeném Kostelci,beseda pro 5.ročníky
5.A, 5.B
uč. Bergerová uč. Pošepná
8. 3.
Pěvecká soutěž 1. ročníků - 13 žáků
1. místo: Kuklová Š. Gajdošová E. 1.A
2. místo: Hůlková A. a Lelková Z. 1.B
3. místo: Muller D. 1.A
8. 3.
uč. Pošepná
uč. Wichová, Čejchanová
Návštěva divadelního představení: Jak se léčí strašidla – 1-3.ročníky
12. -16. 3.
Škola v přírodě 4.B – 21 žáků
uč. J.Grohmannová
16. 3.
Matematická soutěž KLOKAN – školní kolo
kategorie Klokánek – 60 žáků, vítěz Nikol Urbanová 5.A
kategorie Cvrček – 55 žáků, vítěz Dominik Rufer 3.B
27. 3.
Okresní kolo Pythagoriády 5.ročníků,
Filip Rufer 8. místo, Adam Šesler 10.místo
uč. Pošepná
29. 3.
Preventan cup - Okresní kolo ve vybíjené (celostátní soutěž)
účast 15 dívek z 5. ročníků, 1. místo – postup do krajského kola
uč. Pošepná
18.4.
Návštěva dopravního hřiště – 4.A / 20 žáků /
19. 4.
O Aničce ze mlejna – divadelní představení pro 1. stupeń
/ 220 žáků /
19. – 20. 4.
Přírodovědná soutěž v poznávání rostlin a živočichů
pro 1. stupeň - jednotlivé třídy v rámci Dne Země , účast 198 žáků,
1. místo A. Tučková, 5.B, 2. místo O. Gajdošová 4.B,
3. místo P. Hornychová 4.B
uč. Grohmannová
Den Země – celoškolní akce
Na 1. stupni žáci plnili úkoly s ekologickou tematikou, které připravili
žáci 5. tříd. / 220 žáků /
20. 4.
uč. Martincová
20. 4.
Loutková pohádka pro žáky 1. a 2. ročníků
30. 4.
Výlet škol. družiny do Trutnova
2. 5.
Vítání jara v domku B. Němcové – účast žáků 1.stupně
3. 5.
Vystoupení žáků ve třídách 1.A a 1.B „Den matek“ Mílová, Vávrová
52
/ 85 žáků /
Adamů, Wichová I.
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
10.5.
Jaroměřský slavík – pěvecká soutěž v Jroměři,
Filip Rufer 5.B /2. místo/ , B. Nývltová 3.A, O. Lukáš 2.B
I. Čejchanová
15. 5.
Den matek v domě s peč. službou „U Jakuba“ – 3.B
I.Wichová
18. 5.
17. - 19. 5.
Školní výlet 5.A do Adršpachu – lanové centrum, skály
uč. Bergerová, Škopová
Školní výlet 5.B do Liberce- návštěva IQ parku, Labyrintu, Lunaparku,
Dinoparku, Zoo, Botanické zahrady, pěší výlet k přehradě
uč. Pošepná, Martincová
22. 5.
Školní výlet do Josefova – 2.A,B + 3.A,B
uč. Jansová, Vlčková, Kuřátková, Svěcená,Wichová
23. 5.
Kinderiáda 2012 – atletické závody žáků 2. – 5. tříd – zúčastnilo se 10 žáků
naší školy: 2. místo ve skoku do dálky Pavel Baranyuk - 420 cm
2. místo v hodu kriket. míčkem Tereza Mikešová – 32,54 m
3. místo v běhu na 60 m Ondřej Lukáš – 10:13
.
23. 5.
25. 5.
uč. V. Jansová
Školní výlet 1. tříd- středověká tvrz Hummer - Mílová, Vávrová,Junková
Krajské kolo vybíjené v Kostelci nad Orlicí
5. místo v kategorii B dívky 4. - 5. ročníky
uč. Pošepná
4. 6. – 8. 6.
Škola v přírodě chata Juráška 4. A – 22 žáků
8. 6.
1.A a 1.B návštěva Městské knihovny v Červeném Kostelci.
uč. Mílová, Vávrova
11. 6.
Výlet ŠD do Hronova (DDM Domino)
E.Junková
13. 6.
Taneční mozaika – vystoupení ZUŠ
všechny třídy ZŠ
19. 6.
Exkurze v kostele sv. Jakuba v Č.Kostelci 3.A,B
Uč. Kuřátková, Svěcená, Wichová I,
22. 6.
Lehkoatletické závody se ŠD Lhota
25. 6.
Výtvarná soutěž „Novoměstský hrnec smíchu“, 3 ocenění žáci věcnými dary
K.Boťchová 1.B, A.Dlauhoweský a L.Žáčková ze 3.A
I.Wichová, Junková
21.6.
Kinematovlak – zábavný program ve vlaku / 1.2.3.4. ročníky /
53
uč. Martincová, Pošepná
D. Adamů, E. Junková, I. Wichová
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
AKCE ŠKOLY ZŠ Horní Kostelec
školní rok 2011/2012
13.9.2011
třídní schůzka
27.9.2011
exkurze žáků 2. tř. – významná místa Červeného Kostelce
5.10.2011
4. a 5. tř. návštěva Galerie v Náchodě (vzdělávací program)
11.10.2011
Den otevřených dveří (Netradiční drakiáda)
12.10.2011
4. a 5. tř. dopravní hřiště v Náchodě
18.10.2011
2. a 3. tř. návštěva kina (Auta 2), 1., 4. a 5. tř. zážitkový program Cesta proti násilí
19.10.2011
2. a 3. tř. zážitkový program Cesta proti násilí, 1. tř. kino (Saxana 2)
8.11.2011
1. tř. Domino Hronov
10.11.2011
4. a 5. tř. Domino Hronov
11.11.2011
2. tř. Městská knihovna
18.11.2011
ředitelské volno
21.11.2011
pedagogická rada
30.11.2011
divadelní představení Předvánoční čas
5.12.2011
Mikulášská nadílka ve škole
16.12.2011
výlet do ZOO Dvůr Králové
20.12.2011
projektový den Vánoční ZOO
21.12.2011
koncert ZUŠ Vyšla hvězda jasná
22.12.2011
vánoční besídky ve třídách
17.1.2011
třídní schůzka
25.1.2011
pedagogická rada
27.1.2011
zápis do 1. ročníku
31.1.2012
3., 4. a 5. tř. zahájení plaveckého výcviku (konec 16.4.2012)
16.2.2012
divadelní představení Pověsti české
24.2.2012
1. tř. beseda s ornitologem
9.3.2012
4. a 5. tř. Městská knihovna
12.3.2012
2. tř. Domino Hronov
14.3.2012
koncert dechové hudby ZUŠ ve škole
21.3.2012
1. tř. exkurze na vlakovém nádraží v ČK
54
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
24.3.2012
beseda s policií (J. Pecoldová)
3.4.2012
účast na fotbalovém turnaji – školní kolo
11.4.2012
účast na fotbalovém turnaji – pokračování
16.4.2012
2. tř. Galerie Náchod (vzdělávací program)
17.4.2011
pedagogická rada
18.4.2012
4. a 5. tř. exkurze do Prahy
19.4.2012
1. tř. exkurze v Albi a prohlídka divadla v Červeném Kostelci 3. tř. Městská knihovna
20.4.2012
projektový den Den Země
30.4.2011
ředitelské volno
2.5.2012
1. tř. domek B. Němcové (program Městského kulturního střediska)
11.5.2012
focení tříd
12.5.2012
besídka ke Dni matek
23.5.2012
2. tř. výlet do Jaroměře (železniční a vojenské muzeum, pevnost Josefov)
24.5.2012
4. tř. Dopravní hřiště Náchod
25.5.2012
3. tř. výlet do Jaroměře (železniční a vojenské muzeum, pevnost Josefov)
1.6.2012
Den dětí s hasiči
4.6.2012
1. tř. Městská knihovna – pasování na čtenáře
13.6.2012
představení ZUŠ Taneční mozaika
14.6.- 16.6.2012
4. a 5. tř. školní výlet (hvězdárna Úpice, Pavlišov)
19.6.2012
1. tř. školní výlet (Potštejn)
19.6.2012
2. a 3. tř. Kinematovlak Červený Kostelec
21.6.2012
1. tř. Kinematovlak Červený Kostelec
25.6.2012
2. a 3. tř. spaní ve škole
25.6.2011
pedagogická rada
26.6.2012
2. a 3. tř. sportovní soutěž družstev
26.6.2012
1., 4. a 5. tř. spaní ve škole
27.6.2010
1., 4. a 5. tř. návštěva zvířecí farmy
28.6.2012
1. tř. exkurze do šicí dílny v Horním Kostelci
29.6.2012
předání vysvědčení, ukončení školního roku 2011/2012
55
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
11. Prevence sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program – plán akcí 2011 – 2012
Školní vzdělávací program: zařazeno do výuky
Člověk a jeho svět: Vo,Vkz,Př,Z,CH,F
Etika a právní výchova:6.-9. ročník Vo, 7.ročník Vkz
Výchova ke zdravému životnímu stylu: Vo a Vkz 8. ročník, Vkz 9. ročník
Prevence – zařazeno do výuky v předmětech 1.-5. vlastivěda, 6.- 9. ročník Vkz
Organizace a prevence:
Minimální preventivní program „ Umíme si pomáhat“
Práce Klubu asistentů – vrstevnický program- 2011-2012 pracovalo 34 dětí 7. – 9. tříd
Schůzka KA pravidelné 1 x za 14 dnů
a/ prevence - klima školy a patronace v 6. a 7. třídách- spolupráce s ved.
školy a třídním učitelem ve školním roce
- adaptační pomoc novým žákům v 6. třídách
- spolupráce s tř. učiteli na škole v přírodě 6. tř. -6 asistentů
- klima školy- dotazníková forma 2x ročně - prosinec, duben
b/ organizace akcí – v průběhu školního roku pořádá KA akce pro žáky
školy, spolupracoval s org. Šotek ve městě při organizaci
her a soutěží – Den dětí – 4.6.2012
- organizace Karnevalu pro školní družinu – 22.2.2012
c/ práce preventisty – vedení KA a pravidelná činnost, spolupráce s učiteli, řešení problémů rizikového chování – 1. st. 3, 2. st. 5,
setkání s rodiči asistentů- 6.9.2011, organizace her a soutěží,
konzultační činnost, spolupráce s Policií ČR, kurátorkou pro
děti a mládež, se školním psychologem, ved. školy
schránka důvěry
spolupráce s Cepros – centrum výzkumu protidrogových služeb
Praha – dotázníková forma pro učitele a žáky – prosinec- únor
Pracovní aktivity:
„Cesta proti násilí“ – zážitkový program pro učitele 30. 8. 2011
Setkání KA – 19. – 23. 9. 2011 Orlické Záhoří- chata Perla – účast 26 dětí
/ pedagog. Bursíková, Pouza/
Setkání metodiků prevence – Náchod 12. 9. 2011
„Cesta proti násilí „ – 6. třídy 18. 9. 2011 Horní Kostelec 19.10. 2011
Seminář pro učitele- „ Situace rizikových jevů na Náchodsku“ 10.11.2011
Sexuální výchova – přednáška 14.12.2011
Vánoční soutěžení – I.st. 20.12.2011, II. st. 22.12.2011
Karneval pro ŠD – 22.2.2012
Valentýnská pošta – 14.2.2012
Paragraf 11/55 – soutěž družstev 6. a 7. třídy 3.4.2012, 8. a 9. třídy 12.4.2012
Sexuální výchova – beseda o dospívání- 6. třídy – dívky 16. 4. 2012
Branný závod pto I. stupeň 4. a 5. třídy 30.5. 2012, 1. a 3. třídy 31.5. 2012-08-30
Sexuální výchova – rizikové chování, AIDS – 8. a 9. třídy 29. 5. 2012
Výskyt rizikových jevů v roce 2011 -2012 experiment / opakovaně
Nikotinismus 135 / 16 , drogy- mar. 33 / 3 , alkohol 273 / 34, šikana 9, gamblerství 5/ 0
56
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Školní rok: 2011/2012
Zpracovatel: Křivánková
13. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
13.1 Program environmentálního vzdělávání
komentář
Vzdělávání
Školní metodik environmentálního vzdělávání
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Problematika environmentálního vzdělávání
je zapracována v jednotlivých předmětech
ŠVP
Samostatný předmět environmentálního
vzdělávání
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný
rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování
klíčových kompetencí
Vzdělávání a výchova ve školní družině a
školním klubu je také zaměřena na
environmetální vzdělávání
Organizace environmentálního vzdělávání
Škola má zpracovaný program
environmetálního vzdělávání
Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou
sférou, ostatními subjekty
Organizování celoškolních aktivit zaměřených
na environmentální vzdělávání
Spolupráce školy s dalšími základními
školami, předávání si zkušeností
Využívání středisek a center ekologické
výchovy
Kontakty školy s nevládními organizacemi,
zaměřenými na ekologickou výchovu
Vybavení školy učebními pomůckami pro
environmentální vzdělávání
Ekologizace provozu školy (šetření energií,
třídění odpadů)
Naďa Křivánková
Naďa Křivánková,
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano (ekolog MÚ)
Měření kyselých dešťů, Den Země, pomoc při
likvidaci klíněnky
Ne
Ano, Středisko Sever (Horní Maršov)
Ne
Ano (videokazety,dvd, PC-výukové
programy)
Ano (třídění odpadu, sběr papíru)
Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských
zařízeních č.j.: 32 338/2000-22
57
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
14. Spolupráce školy s rodiči
15.1 Formy spolupráce
Formy spolupráce
Školská rada
Předseda školské rady
Občanské sdružení při škole
Předseda rod. sdružení
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče
Školní akce pro rodiče
Školní časopis
komentář
Založena k 1.1.2005
p. František Hanuš od listopad 2011
Rodičovské sdružení
2x ročně třídní schůzky
2 x na 1. stupni 1x na 2.stupni
Hejnoviny
Komentář ředitele školy:
Od 1. září byly zavedené konzultační hodiny všech pedagogů pro rodiče a děti.
Seznam je přístupný na nástěnce školy a na webových stránkách.
Školská rada se schází 2x za rok, schválila školní řád, výroční zprávu a VHŠ.
Propojení školy a rodičovské veřejnosti je třeba ještě více prohloubit, zlepšovat a neustále
se jí věnovat. Velkou rezervu vidím v tlaku rodičů na zřizovatele v podpoře lepší vybavenosti
školy. Třídní schůzky jsou součástí informačního systému školy.
58
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Kalendářní rok: 2011
Zpracovatel: Prokopová
17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků
17.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
v Kč
Stanoveno
rozpočtem (konečný
stav po úpravách)
Stav k 31.12.11
Neinvestiční dotace celkem
22.222.600,00
22.222.600,00
z toho: Přímé náklady na vzdělávání
21.270.700,00
21.270.700,00
- platy pedagogů
12.634.600,00
12.634.600,00
- platy nepedagogů
2.696.100,00
2.696.100,00
140.000,00
140.000,00
6.000,00
6.000,00
5.794.000,00
5.794.000,00
59,29
60,87
Posílení platové úrovně pedagogů
691.300,00
691.300,00
platy pedagogů
512.100,00
512.100,00
ostatní (pojistné + FKSP)
179.200,00
179.200,00
204.600,00
204.600,00
151.600,00
151.600,00
0
0
53.000,00
53.000,00
56.000,00
56.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
0
0
Dotace: prev.program,Kurswoche,florbal
10.375,00
10.375,00
SaarGummi
20.000,00
20.000,00
3.930.375,00
3.930.375,00
Závazné ukazatele
Ukazatele stanovené krajským úřadem
v tom
- OON pedagogů
- OON nepedagogů
- ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)
Limit počtu zaměstnanců
33027
v tom:
Hustota a Specifika
33015
platy pedagogů
v tom:
platy nepedagogů
ostatní (pojistné + FKSP)
33017
Školní vybavení pro žáky 1. ročníku
Závazné
ukazatele
Prostředky poskytnuté a stanovené
zřizovatelem
Příspěvek NIV
Příspěvek na investice
Příjmy celkem
59
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
17.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v Kč
Prostředky
Fond odměn
ze zlepšeného hosp. výsledku
Tvorba - čerpání
0
Stav k 31.12.11
0
-114.145,07
95.704,61
0
52.000,00
791.488,00
791.488,00
122.403,63
354.381,63
Fond rezervní z ostatních titulů
nespotřebované dotace EU
Fond reprodukce majetku
Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy.
V případě odchylky skutečného plnění od rozpočtových ukazatelů je třeba uvést v komentáři ředitele školy okolnosti, jimiž byla
odchylka způsobena.
Školní rok/účetní rok: 2011
Zpracovatel: Prokopová
18. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších
prostředků
Obsah:
A Finanční vypořádání dotací
B Vyúčtování prostředků NIV
C Použití dalších prostředků rozpočtu
D Hospodářský výsledek
A Finanční vypořádání dotací
18.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky
č. 551/2004 Sb.
v Kč
Účelový
znak
Přímé NIV celkem
- Platy
33353
Poskytnuto
k 31. 12. 11
Ukazatel
z
toho
Použito
k 31. 12.11
Vratka při
finančním
vypořádání
21.270.700,00 21.270.700,00
0
15.330.700,00 15.330.700,00
0
- OON
- Ostatní (pojistné + FKSP
+ ONIV)
60
146.000,00
146.000,00
0
5.794.000,00
5.794.000,00
0
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
33027
Posílení platové úrovně pedag.
33015
Hustota a Specifika
33017
Školní vybavení pro žáky 1. roč.
-
Neinvestiční dotace celkem
691.300,00
691.300,00
0
204.600,00
204.600,00
0
56.000,00
56.000,00
0
22.222.600,00 22.222.600,00
0
Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních
účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty
přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není.
Ve sloupci „Poskytnuto k 31. 12.“ Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky
podle poslední úpravy rozpočtu. Ve sloupci „Použito k 31. 12.“ Budou uvedeny částky, které
odpovídají skutečnému čerpání dotace. Ve sloupci „Vratka“ odpovídá nedočerpané částce,
která se odvádí v přesné výši bez zaokrouhlování poskytovateli.
B Vyúčtování prostředků NIV
18.2 Vyúčtování prostředků NIV od zřizovatele – sumář (poskytnutých dle § 180
zákona č. 561/2004 Sb.)
v Kč
Ukazatel
Hlavní činnost
k 31.12.11
Doplňková činnost
k 31.12.11
Náklady celkem
6.051.586,57
895.410,54
Příjmy (výnosy) celkem
6.411.738,28
939.465,00
Hospodářský výsledek
360.151,71
44.054,46
61
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
18.3 Vyúčtování prostředků NIV od zřizovatele – podrobný rozpis
(poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.)
a) Hlavní činnostiNákladové položky
Potraviny pro ŠJ
Materiálové výdaje: pro údržbu
tiskopisy a brožury
nákup do 3000,- op. evidence
nákup vybavení – nad 3000,kancelářské potřeby
ochranné prac. pomůcky
doplnění lékárničky
čistící a úklidové prostředky
ostatní nákupy
učební pomůcky
software do počít. tříd i výukový
školní potřeby
učebnice
pohonné hmoty
Spotřeba energie:
elektřina
voda
plyn
Opravy a údržba
Cestovné
Předplatné časopisů a tiskopisů
Náklady na reprezentaci
Provoz kopírovacích strojů
Poštovné
Telefony
Dotace: Prezent.program, Kurswoche,florbal
Služby softwarových firem
Služby – požární ochrana
Ostatní služby
Zabezpečení objektu
Odvoz odpadu
Poplatek za internet
Nájemné bazénu – plavání žáků
Dohody na práce
Zájmové kroužky – dohody
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Pokuty a penále
Poplatek bance
Pojištění majetku
Odpisy dlouh. hmotného majetku
Náklady celkem
Příjmové položky
Příspěvek zřizovatele
Úplata za školní stravování
Úplata za školní družinu
Stav k 31. 12. 2011
2 053 773,85
81 155,90
19 100,90
429 509,80
234 000,00
25 969,00
19 287,40
4 191,00
171 808,60
22 813,00
95 201,50
57 172,00
19 192,00
13 685,10
8 370,00
707 005,00
101 365,50
874 561,20
188 019,33
28 606,80
8 196,00
4 502,00
145 661,80
8 206,00
41 487,74
6 790,00
84 573,00
8 997,00
21 628,40
17 280,00
43 961,00
6 060,00
76 521,00
94 566,00
141 413,00
17 212,00
10 000,00
41 960,52
9 277,00
108 506,23
6 051 586,57
Stav k 31. 12. 2011
3 900 000,00
2 160 977,00
71 760,00
62
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Úplata za zájmové kroužky
Úroky
Jiné výnosy (tržby za vyřaz.nábytek,nedočerp.strava,tělocv.)
Dotace – Kurswoche, florbal,prev.program
Dar Saar
Příjmy celkem
Hspodářský výsledek – zisk
141 413,00
20 132,68
87 080,60
10 375,00
20 000,00
6 411 738,28
360 151,71
b) Doplňková činnosti
v Kč
Nákladové položky
Potraviny pro ŠJ
Materiálové výdaje: pro údržbu
ostatní
nákup do 3000,- oper.eviden.
ochranné prac. pomůcky
kancelářské potřeby
doplnění lékárničky
čistící a úklidové prostředky
ostatní nákupy, poh. hmoty
Spotřeba energie:
elektřina
voda
plyn
Opravy a údržba
Cestovné
Telefony
Služby softwarových firem
Ostatní služby
Odvoz odpadu
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zákonné pojištění odpovědnosti
Zákonné sociální náklady – FKSP
Jiné sociální náklady
Poplatek bance
Odpisy dlouh. hmotného majetku
Náklady celkem
Příjmové položky
Služby-stravování v ŠJ
Příjmy celkem
Hospodářský výsledek
Stav k 31. 12. 2011
468 761,54
816,60
68,00
3 018,70
3 056,60
1 712,00
98,00
13 966,40
1 257,00
51 235,00
8 894,50
20 646,80
4 412,20
101,00
1 786,00
2 810,00
987,00
2 713,00
207 090,00
80 140,00
941,00
2 086,00
309,00
4 915,80
13 897,40
895 410,54
Stav k 31. 12. 11
939 465,00
939 465,00
44 054,46
C Použití dalších prostředků rozpočtu
63
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
18.4 Použití a tvorba peněžních fondů
v Kč
Ukazatel
Fond rezervní
- z toho nespotřeb.dotace EU
FKSP
Použito
114.145,07
0
372.844,40
Stav k 31. 12. 11
978.762,61
791.488,00
273.685,70
Tvorba
Použito
Stav k 31. 12. 11
Tvorba
122 403,63
Použito
0
Stav k 31. 12. 11
354.381,63
Tvorba
831.058,00
791.488,00
162.053,00
18.5 Použití dalších zdrojů
v Kč
Ukazatel
18.6 Použití investic
v Kč
Ukazatel
Fond reprodukce majetku
Případné použití dalších prostředků rozpočtu se uvede do tabulek č. 5, 6 a 7. Pokud
v některém případě nedojde k úplnému vyčerpání rozpočtovaného ukazatele, uvede se
v komentáři nejen důvod proč tomu tak bylo, ale i jak s nevyužitými prostředky bylo
naloženo.
D Hospodářský výsledek
Na základě vyúčtování prostředků NIV v hlavní a doplňkové činnosti (viz. tabulky č. 2, 3 a 4)
zpracovatel vyčíslí upravený hospodářský výsledek (tabulka č. 8), který může být zlepšený
nebo zhoršený.
18.7 Upravený hospodářský výsledek
v Kč
Ukazatel
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti
Hospodářský výsledek celkem k 31.12.2010
Předpokládané zdanění
Celkem po zdanění
Dodatečné odvody a vratky
Úhrada ztráty z minulých let
Další položky upravující hospodářský výsledek
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)
Kč
360.151,71
44.054,46
404.206,17
0
404.206,17
0
114.145,07
0
404.206,17
Zhoršený hospodářský výsledek
V případě zhoršeného hospodářského výsledku zpracovatel navrhne způsob jeho krytí
(tabulka č. 8. V komentáři pak uvede nejen důvody jeho vzniku, ale uvede i návrhy na
opatření ke zlepšení hospodaření pro následující období se zaměřením na zlepšení
hospodářského výsledku.
Zlepšený hospodářský výsledek
64
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
V případě zlepšeného hospodářského výsledku zpracovatel navrhne rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku a zdůvodní výši přídělů jednotlivým peněžním fondům (tabulka č.
9). Prioritou je pokrytí případných ztrát z minulých let.
18.8 Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
v Kč
Ukazatel
Ztráta z hospodaření celkem
na vrub rezervního fondu
Krytí ztráty z rozpočtu zřizovatele
ze zlepšeného hospodářského výsledku v příštím roce
jiným způsobem*
* Podrobněji rozvést v komentáři
Kč
18.9 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
v Kč
Ukazatel
1
Ztráta z minulých let
Rezervní fond
Fond odměn
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Stav k 31. 12.
2011
2
0
978.762,61
0
0
Celkem
Návrh na rozdělení
3
0
404.206,17
0
0
0
Stav po rozdělení
(sl.4 = sl. 2 + sl. 3)
4
0
1.382.968,78
0
0
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem
§ 180 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
§ 53 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
§ 16 vyhlášky 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví
65
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Zpracovatel: Prokopová
Rok: 2011
19. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti
Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice
MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto směrnicí se rozbor hospodaření skládá ze dvou
částí:
- rekapitulace čerpání přímých NIV ve struktuře obdobné vyúčtování dotací (poskytnuto,
použito, vratka),
- údaje o nákladovosti jednotlivých součástí školy.
19.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004
Sb.)
v Kč
Účelový
znak
Poskytnuto
k 31. 12. 11
Použito
k 31. 12. 11
Vratka při
fin.
vypořádán
í
21 270 700,00
21 270 700,00
0
- Platy
15 330 700,00
15 330 700,00
0
- OON
146 000,00
146 000,00
0
5 794 000,00
5 794 000,00
0
Ukazatel
Přímé NIV celkem
33353
z
toho
- Ostatní (poj.+FKSP+ONIV)
33015
Hustota a Specifika
204 600,00
204 600,00
0
33017
Školní vybavení pro žáky 1. roč.
56 000,00
56 000,00
0
33027
Posílení platové úrovně pedag.
691 300,00
691 300,00
0
22 222 600,00
0
-
22 222 600,00
Neinvestiční dotace celkem
Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních
účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty
přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není.
Ve sloupci „Poskytnuto k 31. 12.“ Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky
podle poslední úpravy rozpočtu.
Ve sloupci „Použito k 31. 12.“ Budou uvedeny částky, které odpovídají skutečnému čerpání
dotace.
Ve sloupci „Vratka“ odpovídá nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez
zaokrouhlování poskytovateli.
66
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
19.2 Ukazatele nákladovosti
Součást školy: ZŠ
v Kč
1
2
2a
2b
3
Skutečné
náklady
k 31. 12. 2011
18.763.672
13.797.871
12.255.858
1.542.013
487.785
3a
222.402
Řádek
číslo
Ukazatel
Přímé NIV celkem
mzdové prostředky
na pedagogické pracovníky
v tom:
na nepedagogické pracovníky
z
ONIV celkem
toho:
na učebnice, učební pomůcky a
z toho:
školní potřeby
na DVPP
Přepočtený počet jednotek
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní
potřeby na jednotku výkonu
Náklady na DVPP na jednotku výkonu
Jednotka
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
3b
62.357
Kč
Skutečné výdaje na jednotku výkonu
4
614
osoba
ř.1 / ř.4
30.559
Kč/osoba
ř.2 / ř.4
22.472
Kč/osoba
ř.3 / ř.4
794
Kč/osoba
ř.3a/ř.4
362
Kč/osoba
ř.3b/ř.4
101
Kč/osoba
Skutečné náklady na zaměstnance
Přepočtený počet zaměstnanců
5
49,22
osoba
pedagogičtí pracovníci
5a
39,45
osoba
v tom:
nepedagogičtí pracovníci
5b
9,77
osoba
Mzdové prostředky na zaměstnance
ř.2 / ř.5
280.330
Kč/osoba
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a
310.668
Kč/osoba
Mzdové prostředky na nepedagogického
ř.2b/ř.5b
157.831
Kč/osoba
pracovníka
Součást školy: ŠD
v Kč
1
2
2a
2b
3
Skutečné
náklady
k 31. 12. 2011
1.029.797
804.529
804.529
0
1.200
3a
0
Řádek
číslo
Ukazatel
Přímé NIV celkem
mzdové prostředky
na pedagogické pracovníky
v tom:
na nepedagogické pracovníky
z
ONIV celkem
toho:
na učebnice, učební pomůcky a
z toho:
školní potřeby
na DVPP
Přepočtený počet jednotek
67
Jednotka
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
3b
1.200
Kč
Skutečné výdaje na jednotku výkonu
4
141
osoba
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní
potřeby na jednotku výkonu
Náklady na DVPP na jednotku výkonu
ř.1 / ř.4
ř.2 / ř.4
ř.3 / ř.4
7.303
5.706
8
Kč/osoba
Kč/osoba
Kč/osoba
ř.3a/ř.4
0
Kč/osoba
ř.3b/ř.4
8
Kč/osoba
Skutečné náklady na zaměstnance
Přepočtený počet zaměstnanců
5
3
osoba
pedagogičtí pracovníci
5a
3
osoba
v tom:
nepedagogičtí pracovníci
5b
0
osoba
Mzdové prostředky na zaměstnance
ř.2 / ř.5
268.176
Kč/osoba
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a
268.176
Kč/osoba
Mzdové prostředky na nepedagogického
ř.2b/ř.5b
0
Kč/osoba
pracovníka
Součást školy: ŠJ
v Kč
1
2
2a
2b
3
Skutečné
náklady
k 31. 12. 2011
1.477.231
1.154.087
0
1.154.087
0
3a
0
Řádek
číslo
Ukazatel
Přímé NIV celkem
mzdové prostředky
na pedagogické pracovníky
v tom:
na nepedagogické pracovníky
z
ONIV celkem
toho:
na učebnice, učební pomůcky a
z toho:
školní potřeby
na DVPP
Přepočtený počet jednotek
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní
potřeby na jednotku výkonu
Náklady na DVPP na jednotku výkonu
Jednotka
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
3b
0
Kč
Skutečné výdaje na jednotku výkonu
4
563
osoba
ř.1 / ř.4
2.624
Kč/osoba
ř.2 / ř.4
2.050
Kč/osoba
ř.3 / ř.4
0
Kč/osoba
ř.3a/ř.4
0
Kč/osoba
ř.3b/ř.4
0
Kč/osoba
Skutečné náklady na zaměstnance
Přepočtený počet zaměstnanců
5
6,883
osoba
pedagogičtí pracovníci
5a
0
osoba
v tom:
nepedagogičtí pracovníci
5b
6,883
osoba
Mzdové prostředky na zaměstnance
ř.2 / ř.5
167.672
Kč/osoba
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a
0
Kč/osoba
68
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
Mzdové prostředky na nepedagogického
pracovníka
ř.2b/ř.5b
167.672
19.3 Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.)
Součást
školy
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Přepočtený
počet výkonů
614
141
563
69
Kč/osoba
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
20. Materiálně technické podmínky vzdělávání
20. 1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání
Prostředí, prostory a vybavení školy
komentář
budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich
estetická úroveň
Školní budovy jsou čtyři.
odborné pracovny, knihovny, studovny,
multimediální učebny
Škola má 6 odborných učeben. Jejich
vybavení se postupně zlepšuje. Do
všech odborných učeben bylo
namontováno multimediální
zařízení.Interaktivní tabule .
koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia,
akustické a případné další fyzikální vlastnosti
prostorů používaných pro výuku
Aula,velká tělocvična ve škole
chybí.Učebna na výtvarnou výchovu má
dobré parametry. Pro výtvarnou výchovu
máme zbudovanou i keramickou dílnu.
vybavení učebními pomůckami, hračkami,
stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním
nářadím apod.
Vybavení je průměrné, velká část
pomůcek je starších. Nákup pomůcek
probíhá průběžně dle možností rozpočtu
a z darů sponzorů.
vybavení žáků učebnicemi, učebními texty
Učebnice jsou zastaralé. Rozpočet
ONIV neumoňuje rozsáhlejší výměnu
učebnic. Spousta čebních textů se
vyrábí průběžně a kopíruje.
vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami
Pomůcky se nakupovaly průběžně
během roku v omezeném
70
V budovách I a II.st. ve městě je potřeba
rekonstrukce podlah v některých
učebnách. Vymalování včetně
oškrábání starých maleb.
Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 2011 - 2012
21.Závěr
V tomto školním roce byla provedena jedna komplexní inspekce ze strany ČŠI. viz příloha
Zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 10.10.2012
Výroční zprávu schválila školská rada dne: 30.10.2012
Předseda školské rady : p.František Hanuš
ředitel školy: Jiří Oleják
Příloha č. 1. Kronika školy ZŠ V. Hejny, město
Příloha č. 2. Kronika školy v Horním Kostelci
Příloha č.3. Inspekční zpráva z 17.10.2011
71

Podobné dokumenty