rybníků u Studence. I.

Komentáře

Transkript

rybníků u Studence. I.
Pobřežní fauna sekáčů (Opiliones)
rybníků u Studence. I.
Dr VLADIMíR ŠILHAVÝ.
V okolií rybní'ků u Studence (okres Třebíč) byly dosud zjiaž na malé výjimky tytéž druhy sekáčů, které se vyskytuji v ostatních částech rybníčné oblasti, rozprostírající se mezi
Třebíčí a Náměští nad Oslavou. Rozdíly jsou tu pouze kv~ntita­
tivní. Zatím co v západni části oblasti tvoří podstatnou část
asociace pobřefuích sekáčů druhy Oligolophus tridensJ Lacinius
horridus a OpiliQ saxatilis, se podle mých dosavadních pozorování má, že je u Studence dominantním druhem Lacinius labacensisJ dMe poměrně hojným Liobunum rotundumJ kdežto druhy Oligolophus tridens a Lacinius horridus se tam vyskytují
štěny
vzácně.
V této prvé části uvádím sekáče, žijící u rybníků Podhorníku, Vrbnice, Kačíře, Přibylu, Hladu.
Podhorník:
1. Lacinius labacerisis. - Většina exemplářů tohoto druhu, žijících v okolí Studence, vyznačuje se nápadně tmavým
zbarvením proti jedincům z okolí Třebíče. Celkové zbarvení je
šedé s tmavými černými skvrnami, trochantery jsou stejně
zbarveny jako kyčle, světlošedě. Exempláře od: Třebíče (na
pních vrb 'koiem rybníka Kuchyňky) jsou zbarveny za živa
žlutozeleně a trochantery mají rezavěžluté, shodně jako typ,
popsaný z Triglavského masivu. Mimo zbarvení však není vět­
ších morfdlogický~h rozdílů, kopuJační orgámy jsou stejné. Hojný výskyt tohoto druhu je zajímavý a to proto. že byl
L. labacensis pokládán dosud hlavně za obyvatele listnatých
lesů.
2ije pod: kameny na levém břehu, na starých pařezech, na
pníoh většícll vrb, ve velkém množství nalmmenech pravého
břehu pod borovým lesem.
2. Liobunum rotundum. - Tento druh, hojný v celé stř.
Evropě, by[ nalezen v mnoha exemplářích hlavně na pravém
břehu rybnika, pod 'borovým lesem, na balvanech
a nízko na
pních stromů.
3. Opilio 8a$atilis. - Dosti hojný na 'kamenech a pod kameny kolem cclého rybníka.
4. Lophopilio tridentatus. - Několik jedinců chyceno na
pravém 'břehu na ibalvanech pod lesem. Tento druh se vyskytuje na Třebíčsku jenom ostrůvkovitě, v neJbližším okolí Třeb~­
če je velmi vzácný. V okoli Studence se však zdá být hojným.
5. Laciniu8 horridus. - Nalezl jsem jen několik sekáčů
toho druhu na pravém břehu.
53
Vrbinec:
celkem málo druhů sekáčů. Na pravém břehu při hrázi na
pních borovic nalezeno několik jedinců Lacinius labacensis a
Liobunum rotundum.
Kačíř:
Na levém břehu pod kameny tarasu velmi hojný LaciniU8
labacensis (tmavá forma), Opilio saxatilis a Phalangium opilio
Přibyl:
Na !pravém břehU! pod lesem Lophopilio trůlentatus, Laclnius labacensis, Phalangium opilio a Liobunum rotundum.
Hlad:
V lese u stanice hojný Lophopilio tridentatus, Opilio saxatilis. Na plotě stanice Opilio parietinus.
ln hac elaboratiooe apiliones litoris piscinarum apud S~
denec, pagus Třebíč, eSR. enumerantUT. (Piscinae nominatae
PodhornJÍ'k, Vrbinec, Kačíř, Přibyl, Hladl). Fauna opilionum harum piscin.arum in qualitate similis est faunae piscinarum Trebicensium, discrimen in qUlantita'OO tantum. est. Species dominams €St La.cinius 11aJbacensis Hadži, qwae obscUl"ior colorata est
quam in a1iis habitJatiolŮbws apud Třebíč.
54

Podobné dokumenty

JAK A PRoČ SBÍRAT HMYZ

JAK A PRoČ SBÍRAT HMYZ druhri žije ve vyšších polohách, v b|izkosti horsk;fch potričkri, v lesích s hojn;ím poďrostem a, v okolí rybníkri. Chytáme je zde pod menšími plochymi kameny,ležicimi ve stinnfch místech a které n...

Více