FK Dobrovice (ČB,2.3Mb)

Komentáře

Transkript

FK Dobrovice (ČB,2.3Mb)
ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ
http://sk.cernolice.cz
4/2001
www.cernolice.cz
STØEDOÈESKÝ
OBLASTNÍ PØEBOR
SEZÓNA 2000/2001
jarní èást
24. kolo
mistrovské utkání
OBSAH
PØEDSTAVUJEME SOUPEØE
3
PØEDSTAVUJEME DOMÁCÍ
3
ROZHODÈÍ ÈMSF
3
Z TISKU - NEMÁM RÁD BEROU, ØÍKÁ...
4
Z TISKU - VÝSLEDKOVÝ ÚÈET PODTRHLI...
5
PØEDSTAVUJEME SPONZORY
6-7
KDO S KÝM V PØEDCHOZÍM, 23., KOLE
8
KDO S KÝM V TOMTO, 24., KOLE
8
ROZPIS PRONÁSLEDUJÍCÍ ÈTYØI KOLA
9
LADISLAV VÍZEK
10
JAK HRAJEME NA JAØE
11
TABULKA PO 23. KOLE
11
PØÍSTÍ UTKÁNÍ
11
ŽÁCI - ROZPIS PRO JARO
12
ŽÁCI - TABULKA
12
DOROST - ROZPIS PRO JARO
13
DOROST - TABULKA
13
SPONZOØI
ROZHOVOR S MIROSLAVEM BERÁNKEM
ROZHOVOR S JITKOU CHOVANCOVOU
14-15
16
17
UPOMÍNKOVÉ PØEDMÌTY SK ÈERNOLICE
18
KØÍŽOVÁ TABULKA PRO SEZÓNU 2000-2001
19
!"#$$
PØEDSTAVUJEME SOUPEØE
FK DOBROVICE
Hráèi:
Brankáøi:
Vaòousek Aleš, Kortus František
Obránci:
Sedláèek Aleš,Blažek Lubomír, Vrabec Petr, Horák Karel
Støedopolaøi: Nastoupil Luboš,Mosiurczak Martin, Hanuš Michal, Vanìèek Aleš, Zdražil Jan,
Sedláèek Ladislav
Útoèníci:
Resl Jan, Antoš Pavel, Hrdina Martin
Trenéøi :
Køíž Jiøí, Žalud Ladislav
Hlavními sponzory klubu jsou TTD cukrovar Dobrovice a SOKE Volf.
Ve stoleté historii klubu se nyní píše období, které považujeme za velmi úspìšné. V minulosti se
klub také pohyboval ve vyšších soutìžích (krajské pøebory a soutìže), ale teprve v posledních
letech dochází k systematickému doplòování hráèského kádru a budování zázemí klubu. To již
pøináší ovoce v podobì postupu z okresního pøeboru až do oblastního pøeboru. Nyní hraje klub
svoje mistrovská utkání na høišti SK Rejšice, protože dochází k výstavbì nových kabin vèetnì
sociálního zázemí a tréninkového høištì. Kabiny se tak stanou doplòkem loni vybudované kryté
tribuny pro 400 divákù. V této souvislosti je vhodné pøipomenout diváckou kulisu na všech
mistrovských utkáních. Prùmìr je 500 divákù na jeden mistrovský zápas. Ani na náhradním høišti
nás diváci neopouští a jsou tak hnacím motorem našeho týmu. Navíc i na utkání venku zajíždí s
týmem Fan Klub Sýèina, který svým neúnavným povzbuzováním vytvoøil již na mnoha høištích
svému týmu domácí prostøedí.
V týmu patøí mezi opory internacionál Petr „Béda" Vrabec, Láïa Sedláèek (na podzim kapitán
FK Ml. Boleslav) a Aleš Vanìèek (bývalý hráè prvoligového Hradce Králové a Jablonce).
Klub však neopomíná ani na doplnìní hráèi mladších roèníkù a z FK Ml. Boleslav postupnì pøišli
hráèi Jan Zdražil a Martin Hrdina. Klub i v budoucnu chce kádr doplnit o dorostence
z boleslavského klubu a budovat tým pro vyšší soutìž.
PØEDSTAVUJEME DOMÁCÍ
SK ÈERNOLICE
založení klubu:
1933
klubové barvy:
èerno-bílá
soupiska mužstva: Jan Trnìný (1964), Jiøí Kuèera (1965), Jozef Chovanec (1960),
Pavel Kudláèek (1967), Petr Rada (1958), Oldøich Rott (1951), Milan Èáp
(1978), Ivan Hašek (1963), Milan Macela (1977), Jan Mrázek (1977), Luboš
Urban (1957), Ladislav Vízek (1955), Jan Berger (1955), Jan Dlouhý (1974),
Pavel Panoch (1967), Jakub Prášek (1982), Miroslav Beránek (1957), Karel
Preis (1977), Günter Bittengel (1966), Daniel Pašek (1978)
trenér:
Macela Ludìk, Oldøich Rott
vedoucí mužstva: Mudr František
hospodáø:
Petr Macela
správce areálu:
Miloslav Dlouhý
ROZHODÈÍ ÈMFS
hlavní rozhodèí:
asistenti:
delegát utkání:
pan Zeman
pan Vasiuk, pan Váòa
ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 4/2001 - WWW.CERNOLICE.CZ
-3-
Z TISKU- NEMÁM RÁD BEROUN, ØÍKÁ LADISLAV VÍZEK
Když dorazil Ladislav Vízek na høištì Králodvorské cementárny, vypadal ponìkud otrávenì.
V Berounì prý kapitán Èernolic hraje nerad."Že pøijde kvùli hokeji ménì lidí? To je dobøe," vyhrkne
nakvašenì a rozhlédne se po Máchovnì. Rozhovor ale Berounskému deníku neodmítá. Shodí
z ramena tašku s kopaèkami a ochotnì odpovídá na otázky. Je zøejmé, že z šestaètyøicetiletého
fotbalového kumštýøe nevyprchala chut´ bojovat o mistrovské body. Pøi zápasech to vypadá, že se
po høišti jen tak procházíte, pøesto se skoro poøád potkáváte s míèem. Jak to dìláte? To jsou
všechno zkušenosti. Mám cit pro hru. Vím, kdy je nezbytné popobìhnout a kdy zbyde èas na
výdech. Zatím zvládám obojí (smích). Na jakém postu nejèastìji nastupujete? Jsem záložník. Moc
mi to ale nesedí. Záloha má bìhat a já už bych se radši pohyboval nìkde vzadu. Nedá se nic dìlat.
Musím tvoøit, i když je to bolestivé. Na Èernolice se chce každý soupeø vytáhnout. Respektují vás
soupeøi jako bývalého reprezentanta, nebo vám klidnì nakopou? Obèas do mì nìkterý hráè
zajede, ale od toho je pøece na høišti. Vadí mì, když jsou fotbalisté sprostí a nadávají. Právì to se
mi v minulosti stávalo v Berounì. Když už mám odvahu ve svém vìku a se svými sto kily vlézt na
høištì, chci se bavit. Pøál bych si, aby to tak mladí kluci brali. Nìkde jsou ale hráèi takoví divní.
Jaký je to pocit, když vás obere o míè šikovný mladý fotbalista?
Klidnì ho za to pochválím. Vždyt´ se na mì podívejte. Není na tom nic divného, pokud mi nìkdo
uteèe. Kolikrát se ale stává, že soupeøi uteèu já a chlapec mì drží rukama. Tam je nìco
v nepoøádku.
Jak hodnotíte úroveò oblastního pøeboru?
Jsem mile pøekvapen. Fotbalisté jsou šikovní, všude jsou hezká høištì. Na Èernolice už je to skoro
dost.
Èasto diskutujete s diváky, rozmlouváte s nimi i ve vypjatých chvílích...
Tak to je zase moje negativní zkušenost s oblastním pøeborem. Když nìkam pøijedeme, pokaždé
zvedneme návštìvnost. Lidé nás však neberou jako bývalé reprezentanty, ale jako své nepøátele.
Nedokážu to pochopit.
Nìkteøí internacionálové kvùli divákùm nehrají mistrovské soutìže, ale pouze pøíležitostné
exhibice. Máte vùbec zapotøebí, aby vám nadával kdejaký tatík?
Pøesnì tuhle otázku už jsem si také položil. Pak jsem si ale øekl, že tihle hlupáci by mì nemìli fotbal
otrávit. Hraju pro radost, a tak to zùstane. V Èernolicích jsme si založili mužstvo z legrace, sám se
divím, že jsme se dostali až do oblastního pøeboru. Je to však spíše ostuda našich mladých
soupeøù. A vidíte. Lidé na nás øvou, at´ už skonèíme, že jsme pøíliš staøí. Má to logiku? Nedovedu
si pøedstavit, že by takhle nìkdo køièel v Nìmecku tøeba na Beckenbauera. Tam si diváci cení, že
mohou vidìt na vlastní oèi bývalého reprezentanta.
Mnozí diváci tvrdí, že Èernolice jsou protekèním týmem, rozhodèí mívají pøed známými jmény pøíliš
velký respekt. Právì tady se možná rodí zmiòovaná averze...
No jo. Jenže takové názory jsou úplnì zcestné. My nepotøebujeme žádnou pomoc. Když hrají
Èernolice, staèí, aby sudí omylem otoèil bezvýznamný aut na polovinì høištì a lidé už nám sprostì
nadávají. Rozhodèím øíkám, aby pískali rovinu a mìli èisté svìdomí. Takové ty øeèi, jako že sudí
pískne proti Èernolicím v poslední minutì penaltu a my mu za to znièíme kariéru, jsou nesmyslné.
Èeský èlovìk to ale stejnì nepochopí.
Jak dlouho chcete ještì aktivnì hrát?
Chci skonèit. Dres Èernolic oblékám už osmý rok. Letí to, co? Vstøelil jsem tady už sto padesát
gólù. Kde jsem byl, tam jsem dal sto branek. V Dukle, v Rakousku i v Èernolicích. Pouze Francie
mì nevyšla. Když jsem pøišel do Èernolic, hráli jsme I. B tøídu, takže jsem zažil slavné postupy.
Prožil jsem tady krásný kus života. Máme nádhernou kantýnu, proto jsme vlastnì zaèali hrát.
Øekl jste, že nemáte rád Beroun. Máte v utkání s ním vìtší motivaci?
No jasnì! Chtìl bych jim dát poøádnì na frak. Jenže naše mužstvo má dvì tváøe. Tady jsme se
bohužel nikdy neukázali v nejsilnìjším složení.
Dìkuji za rozhovor.
MILOŠ KLÍMA Zdroj: Berounský deník 09.05.2001
Z TISKU - VÝSLEDKOVÝ ÚÈET PODTRHLI NEOMYLNÍ STØELCI PENALT
KDC Beroun: Palek - Petr Smetana (46. Frajer), Fíman (46. Michal Èervenka), Libor Petráš, Kuèera,
Grajcar, Michal Smetana, Stehlík, Hosnédl (77. Karel Èervenka), Houžvík, Ivo Petráš. Trenér: Josef
Sládek.
Èernolice: Trnìný - Èáp, Beránek, Jakub Prášek, Preis, Bittengel, Mrázek, Rott, Dlouhý, Vízek,
Panoch. Hrající trenér: Oldøich Rott.
Branky: 70. Stehlík (pen.) - 20. Vízek (pen.). Rozhodèí: Šmejkal - Nepovím, Suchý Diváci: 200
Bez sedmi hráèù základní sestavy pøicestoval v sobotu do Berouna èernolický tým. Zranìní
pøekazilo fotbalové plány napøíklad Haškovi, Chovancovi, Bergrovi a Fialovi."Pøinesl jsem si knihy
kvùli autogramùm. Budu muset zkusit štìstí pøíštì," marnì hledal jeden ze sbìratelù podpisù
známých osobností trenéry reprezentace a Sparty. Pøestože se nad Máchovnou stahovaly
zlovìstné èerné mraky, foukal studený vítr a televize nabízela atraktivní hokejový duel èeských
zlatých hochù s Ruskem, do ochozù dorazily tradièní dvì stovky divákù. Cementáøi se netajili
úmyslem získat skalp celku složeného ze zkušených plejerù a nadìjných mladíkù."Na høišti stejnì
nevnímám, kdo proti mì zrovna bìží," podotkl domácí útoèník Ivo Petráš. Respekt ze známých
jmen, který by mohl hráèùm svazovat nohy, odmítal také berounský kouè Josef Sládek."Bývalí
ligisté sice tìží z bohatých zkušeností, svùj zenit už však mají za sebou, a tak se síly vyrovnávají,"
podotkl. Hrající trenér hostí Oldøich Rott vyslovil pøání získat v Berounì alespoò bod. "Zvykli jsme
si, že se na nás chtìjí soupeøi vytáhnout. Doufám, že uspìjeme, pøestože nejsme kompletní," vìøil
padesátník s ligovými ostruhami.
Domácím se zasekl motor
V zahøívacích minutách se prezentovaly oba týmy. Nejprve unikl svým strážcùm Prášek a napálil
míè nad branku. Na druhé stranì se zjevil s míèem ve vápnì Ivo Petráš, jeho pokus však skonèil
v autu. V 11. minutì máchl nohou Kuèera a v rukavicích Trnìného poskakoval míè jako horký
brambor. O tøi minuty pozdìji zacentroval Fíman, nejvýše vyskoèil Houžvík a koníèkem vystrašil
gólmana Èernolic. Úvodní nasazení domácích ukonèil Ivo Petráš, jenž nevyužil neuvìøitelného
kiksu Trnìného a trefil jen boèní sít´. Hosté se spoléhali na rychlé brejky, které postupnì pøerostly
v územní pøevahu.
Šoumen otevøel skóre
Ve 20. minutì poslal míè do ohnì Beránek, Michal Smetana fauloval Práška a sudí Šmejkal naøídil
penaltu. Rozbíhající se Vízek pøed míèem zpomalil krok a poslal ho k pravé tyèi - 0:1. Vzápìtí
Bittengel pøit´ukl Preisovi, oheò však uhasil Petr Smetana. Po pùlhodinì hry Beránkovi
s Bittenglem málem vyšel efektní blšanský signál, Palek se však vyznamenal a Bittengelovu
hlavièku vyrazil na roh.
Zlepšení pøineslo vyrovnání
O pøestávce domácí trenér Sládek zamíchal sestavou a poslal do hry Frajera a Michala Èervenku.
Zámìr se mu vydaøil, tým se vzchopil. Nejprve sice Bittengel vydìsil celou Máchovnu støíleným
centrem, vzápìtí ale mohlo být vyrovnáno. Frajer vyslal na branku umístìnou støelu a Trnìný
bravurnì vyrazil míè na roh. V 59. minutì pøedvedli rychlou kombinaci Michalové Smetana
a Èervenka s Ivo Petrášem a prvnì jmenovaný míøil hlavou tìsnì vedle tyèe. V 63. minutì rozehrál
pøímý kop Beránek a Preis ve vápnì zvolil naštìstí pro domácí opaènou faleš. Za pìt minut
Hosnédl ukradl balón Beránkovi, pøihrál do gólovky Houžvíkovi, vyrovnání se ale domácí doèkali
až v 70. minutì.
Stehlík uvaøil specialitu
Trnìný nešikovnì skoèil pod nohy Frajerovi, který byl otoèený zády k brance a sudí bez váhání
podruhé ukázal na bílý puntík. Zkušený Stehlík uvaøil divákùm svoji oblíbenou specialitu - støelu
doprostøed branky pod bøevno - 1:1. V závìreèné dvacetiminutovce se soupeøi marnì pokoušeli
o rozhodující úder. Oba trenéøi se po posledním hvizdu rozhodèího shodli, že dìlba bodù je
spravedlivým vyjádøením zajímavé fotbalové partie.
MILOŠ KLÍMA, Zdroj: Berounský deník 09.05.2001
ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 4/2001 - WWW.CERNOLICE.CZ
-5-
PØEDSTAVUJEME SPONZORY - RM SYSTÉM
RM-SYSTÉM je elektronický trh s cennými papíry, který ideálnì spojuje všechny
úèastníky kapitálového trhu v Èeské republice, od malých akcionáøù až po banky a velké
obchodníky. Pøijímá na trh všechny registrované cenné papíry. Zákazníkem se mùže stát
každý, kdo se na trhu zaregistruje, právnická èi fyzická osoba, a to i zahranièní. Více než
3,5 mil. spokojených zákazníkù, kteøí již služby trhu využili, jsou toho pøesvìdèivým
dùkazem.
RM-SYSTÉM je rozsáhlý, moderní, spolehlivý a bezpeèný trh. Byl založen a je
provozován v souladu se Zákonem o cenných papírech, jeho èinnost je pod dohledem
a kontrolou Komise pro cenné papíry. Uveøejòuje pravidelnì informace o výsledcích
obchodování i o svých aktivitách v tisku, rozhlase, televizi a také na stránkách Internetu.
Pøedstavuje nejrychlejší zpùsob obchodování s cennými papíry v ÈR prostøednictvím
83 obchodních míst, sta obchodních terminálù a 1300 internetovských stanic.
JAKÉ POSKYTUJE RM-SYSTÉM ZÁRUKY
RM-S provádí u všech pokynù tzv. pøedobchodní validaci. Na základì kupního pokynu
kontroluje, zda kupující složil pøedem dostateènou èástku penìz na plánovaný nákup
vèetnì poplatku. Pokud není pokyn dostateènì kryt penìzi, je v odpovídajícím rozsahu
krácen, pøípadnì je ze zpracování vyøazen. U prodejních pokynù spoèívá pøedobchodní
validace v kontrole, zda prodávající skuteènì vlastní nabízené cenné papíry a zda tyto
cenné papíry nejsou zatíženy zástavním právem èi zablokovány pro jiný subjekt trhu.
Jen zvalidované pokyny jsou dále zpracovávány. Tím je zcela zaruèeno, že po uzavøení
obchodu dostane prodávající zaplaceno a kupujícímu budou pøevedeny cenné papíry.
ZÁKLADNÍ TYPY SLUŽEB NA OBCHODNÍM MÍSTÌ:
·
Aukèní koupì/prodej registrovaných cenných papírù
·
Pøímá koupì/pøímý prodej registrovaných cenných papírù
·
Informace o stavu finanèního úètu zákazníka
·
Pøevod penìz z finanèního úètu zákazníka
·
Rychlá výplata penìz formou šeku
·
Nabývání a vracení podílových listù otevøených podílových fondù
·
Vybrané služby pro SCP
·
Uzavøení smlouvy internetovského zákazníka
AUKÈNÍ KOUPÌ/PRODEJ REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRÙ
Aukce probíhá v pracovních dnech, od 9,15 do 16.00 hodin, a aukèní cena se v prùbìhu
dne mìní podle aktuální nabídky a poptávky v rámci pøípustného cenového pásma.
To platí pro jeden den a je pro každou emisi vytváøeno na základì souhrnných výsledkù
pøedchozího provozního dne. Každý zákazník má možnost získat pøímo na místì
bezplatnì informace o pìti nejlepších kupních a pìti nejlepších prodejních pokynech
od všech titulù cenných papírù. Bìhem nìkolika minut po podání pokynu se také
dovídá, zda se jeho obchod realizoval a pokud si pøeje, mùže požádat o t.zv. rychlou
výplatu penìz, která se realizuje na nejbližší poboèce ÈSOB (IPB).
PØÍMÁ KOUPÌ / PØÍMÝ PRODEJ REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRÙ
Jedná se o obchod mezi dvìma pøedem dohodnutými zákazníky. Cena je stanovena
dohodou obou zákazníkù a je nezávislá na aukèní cenì èi na pøípustném cenovém
pásmu. Pokyny prodávajícího a kupujícího mohou být podány každý na jiném obchodním
místì, musí však být podány nejdéle v rozmezí sedmi dnù. Výsledek obchodu
je zákazníkùm k dispozici na jakémkoli obchodním místì.
NABÝVÁNÍ A VRACENÍ PODÍLOVÝCH LISTÙ OTEVØENÝCH PODÍLOVÝCH FONDÙ
Na obchodních místech mùže zákazník koupit èi prodat podílové listy dvaceti tøí
otevøených podílových fondù tìchto investièních spoleèností:
·
1.IN
·
InvestAg
·
J&T
·
Newton
·
OB Invest
·
Partnerská kapitálová
·
Pioneer
Okruh vydávaných podílových listù se stále rozšiøuje.
UZAVØENÍ SMLOUVY INTERNETOVSKÉHO ZÁKAZNÍKA
Na každém obchodním místì mùže zájemce uzavøít smlouvu, po jejímž podpisu se stane
internetovským zákazníkem a mùže využívat Internet pro obchodování odkudkoliv
z otevøené platformy Internetu. Zákazník disponuje soupravou jedineèných šifrovacích
klíèù vèetnì digitálního podpisu, kterými jsou pøenášená data šifrována a tím je
prokazatelnì zaruèena bezpeènost obchodování i odpovìdnost zákazníka za provedené
akce.
SLUŽBY PRO STØEDISKO CENNÝCH PAPÍRÙ
RM-S také zajišt´uje vybrané služby pro Støedisko cenných papírù, jako je darování
èi pøijetí cenných papírù, pøevod na základì dìdictví a výpis z majetkového úètu
zákazníka ve Støediska cenných papírù.
ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 4/2001 - WWW.CERNOLICE.CZ
-7-
KDO S KÝM V PØEDCHOZÍM, 23., KOLE
SO
NE
NE
NE
SO
SO
NE
SO
Bohemia Podìbrady
SK EMÌ Mìlník
Slavoj Koleè
FK Dobrovice
KDC Beroun
MFK Dobríš
SK Sp Respo K.Hora
FK Votice
-
Králùv Dvùr
Tatran Sedlèany
SK Sokol Libiš
FK Øíèany
SK Èernolice
FK Metaz Týnec
Slavoj Kladno
FC Horky
0:2
0:2
0:3
2:1
1:1
2:0
2:0
1:0
dohrávka 19. kolo (8.5.2001)
SO MFK Dobøíš
- Tatran Sedlèany
NE SK Sp Respo K.Hora
- SK Sokol Libiš
1:1
2:0
KDO S KÝM V PØEDCHOZÍM, 23., KOLE
PODÌBRADY - KRÁLÙV DVÙR 0:2 (0:1)
Novák, P. Dochtor
Divákù: 100
Rozhodèí: Pospíšil
KDC BEROUN - ÈERNOLICE 1:1 (0:1)
EMÌMÌLNÍK - SEDLÈANY 0:2 (0:0)
Kadeøábek, Havel
Divákù: 80
Rozhodèí: Macháèek
DOBØÍŠ - TÝNEC 2:0 (1:0)
Stehlík - Vízek
Divákù: 250
Rozhodèí: Šmejkal
Suchan 2
Divákù: 150
Rozhodèí: Bìlík
KOLEÈ - LIBIŠ 0:3 (0:2)
Slezák, Zuskin, Pochman
ÈK: Egermaier - Lomský
Divákù: 250
Rozhodèí: Klier
KUTNÁ HORA - SJ KLADNO 2:0 (0:0)
Pokorný, Èáp
Divákù: 225
Rozhodèí: Fryk
VOTICE - HORKY 1:0 (1:0)
DOBROVICE - ØÍÈANY 2:1 (2:1)
Sedláèek 2 - Packert
Divákù: 500
Rozhodèí: Vnuk
Hájek
Divákù: 100
Rozhodèí: Prislupský
KDO S KÝM V TOMTO 24. KOLE (12. - 13.5. 2001 17:00)
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
Litavan Kr.Dvùr
FC Horky
Slavoj 4K Kladno
FK Metaz Týnec
SK Èernolice
FK Øíèany
SK Sokol Libiš
Tatran Sedlèany
-
FK Votice
SK Sp Respo K.Hora
MFK Dobøíš
KDC Beroun
FK Dobrovice
Slavoj Koleè
SK EMÌ Mìlník
Bohemia Podìbrady
:
:
:
:
:
:
:
:
ROZPIS PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÈTYØI KOLA
25. kolo
NE
SO
NE
NE
NE
SO
SO
NE
Tatran Sedlèany
Bohemia Podìbrady
SK EMÌ Mìlník
Slavoj Koleè
FK Dobrovice
KDC Beroun
MFK Dobøíš
SK Sp Respo K.Hor
-
Litavan Kr.Dvùr
SK Sokol Libiš
FK Øíèany
SK Èernolice
FK Metaz Týnec
Slavoj 4K Kladno
FC Horky
FK Votice
:
:
:
:
:
:
:
:
-
SK Sp Respo K.Hora
MFK Dobøíš
KDC Beroun
FK Dobrovice
Slavoj Koleè
SK EMÌ Mìlník
Bohemia Podìbrady
Tatran Sedlèany
:
:
:
:
:
:
:
:
-
Litavan Kr.Dvùr
FK Øíèany
SK Èernolice
FK Metaz Týnec
Slavoj 4K Kladno
FC Horky
FK Votice
SK Sp Respo K.Hora
:
:
:
:
:
:
:
:
-
MFK Dobøíš
KDC Beroun
FK Dobrovice
Slavoj Koleè
SK EMÌ Mìlník
Bohemia Podìbrady
Tatran Sedlèany
SK Sokol Libiš
:
:
:
:
:
:
:
:
26. kolo
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
Litavan Kr.Dvùr
FK Votice
FC Horky
Slavoj 4K Kladno
FK Metaz Týnec
SK Èernolice
FK Øíèany
SK Sokol Libiš
27. kolo
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
SO
SK Sokol Libiš
Tatran Sedlèany
Bohemia Podìbrady
SK EMÌ Mìlník
Slavoj Koleè
FK Dobrovice
KDC Beroun
MFK Dobøíš
28. kolo
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
Litavan Kr.Dvùr
SK Sp Respo K.Hora
FK Votice
FC Horky
Slavoj 4K Kladno
FK Metaz Týnec
SK Èernolice
FK Øíèany
ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 4/2001 - WWW.CERNOLICE.CZ
-9-
LADISLAV VÍZEK
Láïa Vízek,
Jediné písmenko z jeho jména na nìm my, fanoušci, nenecháme
pøi sledování zápasù suché. At´ už jsme místní, Èernoliètí, nebo
pøíznivci hostujících, skandujem to známé jméno dokola.
I vulgárnìjší výhrady jsou v jeho spojení vlastnì poklonou.
Znamenají zrovna tak "Znám tì, Láïo, to byla skvìlá klièka,
nandej jim to", jako "Znám tì, Láïo, hraješ blbì, protože jsi dal
našim hochùm góla, než se stihli otoèit". A ti, co jsou s ním na
høišti? Mladí spoluhráèi se pøedhánìjí, kdo mu lépe nahraje na
branku, soupeøi ho naopak faulují, aby mu mohli vzápìtí pomoci
na nohy potøást mu rukou.
Pøestože je kapitánem týmu a nestorem èernolického fotbalu, není Láïa Vízek jedinou zde hrající
hvìzdou. To si jistì všiml každý z vás. My jim pøirozenì budeme postupnì v našich programech
vìnovat pozornost. Oni všichni jsou pøedevším zajedno v tom, že dokud tu bude hrát Láïa Vízek,
budou tu hrát i oni a budou tu hrát rádi.
Dnes hraje Láïa za èernobílé svùj 283 zápas. Soupeøi od nìj za tu dobu "nakoupili" 172 branek
a doufám, že toto èíslo poroste s každou novou odehranou pùlí. Zajímalo by mne, kdy padne ta
jeho dvoustá. Èím døív, tím líp. Když to trochu propoèítám a pohraju si se statistikou, mìlo by to být
nejpozdìji ve 47. zápase, tím dnešním poèínaje. Že to bude v jiné sezónì? Když budeme poctivì
fandit a poøídíme tøeba pìkné roztleskávaèky, vìøím, že to tak dlouho trvat nebude.
!"
# $!% &'( )%$ *** "
+%, $ -$"
***"!'".
/011$&"!'".
JAK HRAJEME NA JAØE
odjezd autobusu
16.
17.
18.
19.
20.
21.
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
17.3.
24.3.
31.3.
7.4.
14.4.
22.4.
SO
SO
SO
SO
SO
NE
15:00
15:00
16:00
16:30
16:30
17:00
FK Králùv Dvùr - SK Èernolice
3:1 (2:1)
FK Metaz Týnec - SK Èernolice odloženo na 1. kvìtna
SK Èernolice - Slavoj Kladno
9:2 (4:2)
FC Horky - SK Èernolice
3:4 (3:2)
SK Èernolice - FK Votice
5:2 (3:2)
SK Sp Respo Kutná Hora - SK Èernolice
0:0 (0:0)
mistrovské utkání a souèasnì i èeský pohár na penalty (4:2)
22.
17.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
28.4.
1.5.
5.5.
12.5.
20.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.
23.6.
SO
ÚT
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
SK Èernolice - MFK Dobøíš
FK Metaz Týnec - SK Èernolice
KDC Beroun - SK Èernolice
SK Èernolice - FK Dobrovice
Slavoj Koleè - SK Èernolice
SK Èernolice - SK EMÌ Mìlník
Bohemia Podìbrady - SK Èernolice
SK Èernolice - Tatran Sedlèany
SK Sokol Libiš - SK Èernolice
SK Èernolice - FK Øíèany
1:3 (0:0)
2:0 (0:0)
1:1 (0:1)
14:45
14:45
14:45
TABULKA PO 23. KOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SK Sokol Libiš
SK Sp Respo K.Hora
FK Dobrovice
SK Èernolice
Bohemia Podìbrady
Králùv Dvùr
FC Horky
Tatran Sedlèany
KDC Beroun
FK Øíèany
FK Metaz Týnec
MFK Dobøíš
Slavoj Koleè
FK Votice
Slavoj Kladno
SK EMÌ Mìlník
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
16
13
12
10
10
10
10
8
9
8
9
7
8
5
6
4
5
3
5
7
5
4
3
8
5
6
2
7
4
8
4
2
2
7
6
6
8
9
10
7
9
9
12
9
11
10
13
17
51:19
40:29
48:21
60:45
35:33
41:37
46:42
39:38
35:39
28:33
32:32
33:35
37:43
27:43
27:54
19:55
53
42
41
37
35
34
33
32
32
30
29
28
28
23
22
14
PØÍŠTÍ UTKÁNÍ
Mužstvo „A“ hraje mistrovské utkání v nedìli 20.5.2001 venku se Slavojem Koleè v 17:00, odjezd
autobusu z Èernolic je 14:45.
Dorost hraje také v nedìli 20.5.2001 venku v Psárech od 10:15.
Žáci hrají v sobotu doma 19.5.2001 proti Mníšku.
ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 4/2001 - WWW.CERNOLICE.CZ
- 11 -
ŽÁCI - ROZPIS PRO JARO 2001
Okresní pøebor žákù skupina "A" Praha - západ
jarní èást 2000/2001
11. kolo
31.3.
SO
10:00
SK Èernolice - Štìchovice
3:2
12. kolo
7.4.
SO
10:00
SK Èernolice - Zvole
4:2
13. kolo
14.4.
SO
14:30
Mníšek - SK Èernolice
1:1
14. kolo
21.4.
SO
10:00
SK Èernolice - Dolní Bøežany "A"
4:0
15. kolo
29.4.
NE
10:00
Radlík - SK Èernolice
0:5
16. kolo
5.5.
SO
15:00
Štìchovice - SK Èernolice
3:1
17. kolo
13.5.
NE
10:00
Zvole - SK Èernolice
18. kolo
19.5.
SO
10:00
SK Èernolice - Mníšek
19. kolo
27.5.
NE
15:00
Dolní Bøežany "A" - SK Èernolice
20. kolo
2.6.
SO
10:00
SK Èernolice - Radlík
podzimní èást 2000/2001
1. kolo
2.9.
SO
10:00
SK Èernolice - Štìchovice
7:0
2. kolo
9.9.
SO
10:00
SK Èernolice - Zvole
2:0
3. kolo
16.9.
SO
14:30
Mníšek - SK Èernolice (pøedzápas)
1:1
4. kolo
23.9.
SO
10:00
SK Èernolice - Bøežany
4:1
5. kolo
1.10.
NE
10:00
Radlík - SK Èernolice
0:9
6. kolo
8.10.
NE
14:00
Štìchovice - SK Èernolice (pøedzápas)
4:3
7. kolo
15.10.
NE
10:00
Zvole - SK Èernolice
0:5
8. kolo
21.10.
SO
10:00
SK Èernolice - Mníšek
1:1
9. kolo
29.10.
NE
12:30
Bøežany - SK Èernolice (pøedzápas)
2:2
4.11.
SO
10:00
SK Èernolice - Radlík
12:0
10. kolo
ŽÁCI - TABULKA
16.kolo 6.5.2001 10.00
Štìchovice
Radlík
D. Bøežany A
- SK Èernolice
- Zvole
- Mníšek
1
2
3
4
5
6
16
16
16
15
15
16
D.Bøežany A
SK Èernolice
Štìchovice
Mníšek
Zvole
Radlík
13
9
9
5
2
l
l
4
2
5
3
1
2
3
5
5
10
14
3:1
4:4
8:1
59:20
60:18
69:34
24:34
16:43
7:86
40
31
29
20
9
4
( 16)
( 7)
( 5)
( -4)
(-12)
(-20)
DOROST - ROZPIS PRO JARO 2001
Okresní pøebor dorostu skupina "A" Praha - západ
jarní èást 2000/2001
8. kolo
22.4.
NE
10:15
Prùhonice - SK Èernolice
1:4
9. kolo
28.4.
SO
10:15
Zvole - SK Èernolice
0:6
10. kolo
6.5.
NE
10:15
SK Èernolice - Štìchovice
odl.
11. kolo
12.5.
SO
10:15
Davle - SK Èernolice
12. kolo
20.5.
NE
10:15
SK Èernolice - Psáry
13. kolo
26.5.
SO
10:15
Jesenice - SK Èernolice
14. kolo
3.6.
SO
10:15
SK Èernolice - Dolní Bøežany
podzimní èást 2000/2001
1. kolo
3.9.
NE
10:15
SK Èernolice - Prùhonice
2:3
2. kolo
10.9.
NE
10:15
SK Èernolice - Zvole
4:3
3. kolo
16.9.
SO
10:15
Štìchovice - SK Èernolice
4:1
4. kolo
22.9.
NE
10:15
SK Èernolice - Davle
3:1
5. kolo
30.9.
SO
10:15
Psáry - SK Èernolice
2:3
6. kolo
8.10.
NE
10:15
SK Èernolice - Jesenice
5:1
7. kolo
14.10.
SO
10:15
Bøežany - SK Èernolice
2:4
DOROST - TABULKA
po 10. kole 5.5.2001 10:15
Prùhonice
SK Èernolice
D.Bøežany
Jesenice
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
10
10
10
10
Štìchovice
Zvole
Èernolice
Prùhonice
Jesenice
Davle
Psáry
D.Bøežany
Zvole
Štìchovice
Davle
Psáry
7
6
6
5
4
3
3
3
O
O
O
O
1
1
0
0
2
3
3
4
5
6
7
7
:
:
0:1
5:0
45:15
27:11
24:21
26:26
25:34
19:31
17:29
18:34
ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 4/2001 - WWW.CERNOLICE.CZ
21
18
18
15
13
10
9
9
( 6)
( 3)
( 6)
( 3)
(-2)
(-5)
(-6)
(-6)
- 13 -
ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 4/2001 - WWW.CERNOLICE.CZ
- 15 -
ROZHOVOR S... MIROSLAVEM BERÁNKEM
Rozhovor s Miroslavem Beránekm po utkání 22. kola 28.dubna 2001 okolo pùl deváté veèer, po
výsledku SK Èernolice - MFK Dobøíš 1:3.
- Jak se cítíš, jak se ti hrálo, jak hodnotíš diváky?
- Já jsem v podstatì tak dva roky nehrál žádnej soutìžní a mistrovský zápas, takže jsem z toho,
øekl bych, hodnì vypadl. Tudíž, co se týèe mého výkonu, tak s tím samozøejmì nemohu být
spokojen. Na druhou stranu, jak jsem øíkal, jsem realista. Roky pøibývají a po takové dlouhé pauze
jsem ani neèekal, že by to bylo nìjak výjimeèný. Já øíkám, že Láïa Vízek si chodí zahrát, já chodím
vyhrávat a tentokrát se to nepovedlo. Bohužel.
- Dlouho jsme tì v Èernolicích nevidìli. Co tì k tomu vedlo? Budeme tì vídat èastìji hrát za
SK Èernolice?
- Já jsem mìl zranìní, mìl jsem naštípnutou lýtkovou kost, takže pùl roku jsem hrát nemohl, taky
jsem hodnì pracovnì vytížený. Jednak s Blšany hrajeme vpodstatì neustále samé dùležité zápasy
a teï hrajeme o záchranu, potom jsem u jednadvacítky a sleduji spoustu zápasù, teï ještì k tomu
mi dìlá asistenta Günter Bittengel, který urèitì v této fázi pomùže Èernolicím víc než já. Takže jsme
se spolu domluvili, že když máme trénink, tak já jsem u mužstva Blšan a Günter, v rámci možností,
pomùže Èernolicím, to je ten hlavní dùvod. Ale když bude možnost, že bychom mohli hrát oba dva,
tak jestli budu mít tu výkonnost nebo bych øekl, že mì družstvo utáhne, tak kdykoliv velice rád do
Èernolic pøijedu, protože jsou tady bájeèní kamarádi, jsou tady bájeèní lidi a je tady výborná
atmosféra.
- Dìkuji za rozhovor
-zkz-
www
ROZHOVOR S... JITKOU CHOVANCOVOU
Rozhovor s Jitkou Chovancovou po utkání 22. kola 28.dubna 2001 okolo pùl deváté veèer,
po výsledku SK Èernolice - MFK Dobøíš 1:3.
- Jak se žije s fotbalistou?
- Myslím, že jako s každým mužským zapáleným pro svou vìc - stále není doma.
- A jak se žije s trenérem národního týmu?
- Je to podobné, jen neøeší formu svojí, ale jiných.
- Minule si váš manžel na svou formu trochu stýskal.
- Já taky nemládnu, takže to neøeším.
- Probíráte doma Jozefovy reprezentaèní starosti?
- Samozøejmì. Napøíklad když se nemùže rozhodnout, koho ze dvou hráèù postavit, hrajeme o nì
žolíky…
- Ptám se každého, takže se zeptám i vás. Jak se vám líbí v Èernolicích?
- Vlastnì to tu ani moc neznám. Pøijedeme, podívám se na zápas, pak se jde do klubovny a zase
jedeme. To už bývá tma. Takže z celých Èernolic znám akorát to naèinèané høištì. Je tu nìco, co
by stálo za výlet?
- Pokud byste místo fotbalistù chtìla obdivovat tøeba horolezce, nebylo by to ani tak daleko.
Doufám, že vás tu uvidíme èasto a dìkuji za rozhovor.
- Dìkuji za rozhovor
(c)2001 -zkz-
Pravidelné rozhovory z Èernolic lze najít na internetové adrese http://sk.cernolice.cz v menu
PRESS
ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ JARO 4/2001 - WWW.CERNOLICE.CZ
- 17 -
UPOMÍNKOVÉ PØEDMÌTY SK ÈERNOLICE
Veškeré ceny jsou vèetnì DPH, možnost zakoupení v klubovnì klubu. Platí do vyprodání zásob.
Klubový dres SK Èernolice
do auta (cca 150x200 mm)
Památeèní vlajeèka
k výroèí 60 let èenolického fotbalu
(cca 150x180 mm)
100,- Kè
25,- Kè
Odznak SK Èernolice
(velikost 10x35 mm)
Puzzle „SK Èernolice - tablo“
omezené množství (416x318 mm)
100,- Kè
-
SK ýernolice
FK Metaz Týnec
Slavoj Kladno
FC Horky n. Jiz.
FK Votice
SK Sp Respo K.Hora
MFK DobĜíš
KDC Beroun
FK Dobrovice
Slavoj Koleþ
SK EMċ MČlník
Bohemia PodČbrady
Tatran Sedlþany
SK Sokol Libiš
FK ěíþany
FK KrálĤv DvĤr
2:0
1:1
3:4
2:2
0:0
0:2
:
1:1
:
:4
:
2:1
:
0:2
3:1
1
4:2
2:1
0:2
2:
1:0
2:0
2:
:
3:2
:
1:1
:
3:
2:1
3:1
2
9:2
2:2
5:2
5:0
2:0
0:0
:
7:0
:
:0
:
2:0
:0
1:0
0:2
3
5:5
0:2
3:5
:0
3:2
:
2:
:
1:4
:
2:1
2:1
4:3
0:1
1:0
4
5:2
:0
2:1
2:0
:
3:1
:
9:0
:
:0
0:0
1:1
4:
0:0
:
5
5:2
2:0
2:0
:
:3
:
4:3
:
1:2
0:4
2:0
0:1
2:0
1:1
:
6
1:3
0:
:
2:2
:
2:1
:
3:0
1:1
3:
4:2
1:1
2:
1:0
:
7
2:1
:
2:0
:
2:2
:
5:2
3:0
0:1
0:2
3:2
4:1
2:0
1:1
:
8
:
2:0
:
1:0
:
2:1
:
3:0
0:3
0:
0:3
2:4
:
1:1
0:0
9
2:4
:
2:2
:
2:3
:
1:3
2:0
2:1
3:
1:0
3:3
3:
:
4:0
10
:
4:0
:
1:0
:
3:0
4:3
3:
2:0
1:0
6:0
2:2
:
5:1
3:0
11
1:3
:
2:0
:
:0
1:1
1:1
0:0
1:3
3:0
2:3
:
2:0
:
5:1
12
:
2:
:
4:2
:
2:4
1:1
2:2
3:1
3:2
0:2
3:1
:
1:2
1:3
13
3:1
:
1:4
0:4
:
2:0
1:1
:2
1:1
0:3
0:2
:
0:0
:
1:3
14
%& '& ( )*+$$, +)- . +$$$*+$$,- / 0 ,,-1-+$$,2
034564!3768!"#$$-9.: .
; <<<--- =
%4>' ?
<<<-"- <<<-- <<<- -
<<<[email protected](2(-ABC? >2/D
E-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
4
15
16
id Tým
Aktualizace k 23. kolu (8.5.2001)
StĜedoþeský oblastní pĜebor - 2000/200
:
:0
2:4
0:0
:
1:0
0:1
:2
2:1
5:1
:
1:2
:
5:
4:2
15
4:4
3:
2:0
3:2
2:
5:0
2:0
:4
0:1
1:1
:
0:2
:
:
:
-
16
KØÍŽOVÁ TABULKA
DOTOVANÉ KOPÍRKY
RICOH
OD
IMPROMATU
RICOH FT 2012+
4 999 Kè vèetnì DPH*
12 stran za minutu
maximální formát originálu èi kopie A4
180 000 kopií životnost stroje
250 listù kapacita zásobníku
rozmìry 400x550x220 mm
ovládací panel šetøící prostor
RICOH FT 4615
19 999 Kè vèetnì DPH*
A3 originál i kopie
15 stran za minutu
600 000 kopií životnost stroje
500 listù kapacita zásobníku
50 - 200% zvìtšení i zmenšení
http://dotace.ricoh.cz
www.dotka.cz
tel: 02/ 22104154
e-mail: [email protected]
*pøi podepsání smlouvy na 18 mìsícù.

Podobné dokumenty

Choceradský zpravodaj

Choceradský zpravodaj Choceradech. Nutno ještì pøipomenout, e první stadion byl umístìn vpravo od cesty ke mlýnu. Bez zajímavosti není dále fakt, e uvedená jména a na výjimky starosty Fr. Kopøivy a B. Salátka se v Ch...

Více

30.kolo 23.6. SK Černolice

30.kolo 23.6. SK Černolice klubové barvy: èerno-bílá soupiska mužstva Jan Trnìný (1964), Jiøí Kuèera (1965), Jozef Chovanec (1960), Pavel Kudláèek (1967), Petr Rada (1958), Oldøich Rott (1951), Milan Èáp (1978), Ivan Hašek (...

Více

MFK Dobříš (ČB,2.9Mb)

MFK Dobříš (ČB,2.9Mb) (1978), Ivan Hašek (1963), Milan Macela (1977), Jan Mrázek (1977), Luboš Urban (1957), Ladislav Vízek (1955), Jan Berger (1954), Jan Dlouhý (1974), Pavel Panoch (1967), Jakub Prášek (1982), Mirosla...

Více

na základě manželského slibu

na základě manželského slibu Uvìdomuji si, že bych namísto „já“ mìl èastìji užívat „my“? Èím je mé chování skuteènì motivováno: láskou nebo sobectvím? Vybavují se mi pøíklady z nedávné doby? Vnímám svou ženu a dìti jako ty prv...

Více

R46.0775.00 Router User Czech.book

R46.0775.00 Router User Czech.book Pøipojte jeden konec dodaného kabelu Ethernet k adaptéru Ethernet v poèítaèi. Pøipojte druhý konec kabelu k jednomu z portù LAN na smìrovaèi 802.11g 54Mb/s.

Více

Randál 2000/10

Randál 2000/10 který v ÈMN uveøejnili motorkáøi z Èeský motocyklový organizace, a dìkujeme jim za to. Tìch pár slov dalo jistì impuls k rozsáhlejší diskuzi na téma barev a posílili sebevìdomí a ducha mnoha nových...

Více