Život v Rudné č. 2/2014

Komentáře

Transkript

Život v Rudné č. 2/2014
Informační měsíčník pro občany města * Číslo 2/2014 * 56. ročník * Zdarma
Život v Rudné
Kamionové „peklo“
v Rudné snad skončí
Plesová sezóna je v plném proudu.
Začátkem března vás zvou na svůj ples i Hasiči Rudná.
Pozvánku a článek, jak si vedli Hasiči na začátku roku,
najdete na str. 16
Zápisník starosty * Informace z radnice * Městská policie Rudná
* Spolek Společně pro Rudnou * Český svaz chovatelů Rudná * Skautské
středisko Balvan Rudná * Hasiči Rudná * Žlutý květ * Ples, karneval
a tábor CPR Rudňáčku * ZŠ Hořelice * Mateřská škola Rudná
Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší
emailové schránce! Chcete-li být
informováni o všem důležitém,
co se v Rudné děje, zaregistrujte
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
2
Život v Rudné
2/2014
311 670 872
[email protected]
Cenu Vám spočítáme do 24 hodin
nezávazně a zdarma.
VŠE NAVRHNEME, VYTISKNEME,
ZABALÍME A DOVEZEME.
váš průvodce světem barev
!!"#
vizitky÷letáky÷prospekty÷knihy÷kalendáře
brožury÷pořadače÷hlavičkové papíry
obálky÷poštovní poukázky
tiskopisy÷obaly
samolepky
kancelářské
desky...
!
"#$%&$
'((()))*+,
$%
&'
$###$-.#/00$()*+12/(030$,)-./0
www.gemmapress.cz
0909 Gemmapress Inzerce A6 nová.indd 1
Prodej pozemku 10,080 m2 pro výstavbu
rodinných domů – Chrášťany u Prahy
Nabízíme ke koupi pozemek určený dle územního plánu
obce pro výstavbu rodinných domů (koeficient OC) o
celkové rozloze 10.080 m2 - obec Chrášťany, okr. Praha západ. Možnost výstavby 11 stavebních parcel s rozlohou
okolo 800 m2. Pozemek pro přístupovou cestu ve vlastnictví
majitele nabízeného pozemku.
Vhodné jako investice!
Více info na: tel. 775 208 434
e-mail: [email protected]
Indra & Světlík Reality s.r.o., V Jámě 699/1,
110 00 Praha 1
ࠝ
www.is-reality.cz
21.9.2009 9:26:32
RUDNÁ – OBECNÍ DŮM 1.P.
SKUPINY AM, A1, A, B, B+E.
ZAJIŠŤUJI PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ, REFERENTSKÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ.
Kontakt tel: 607 581 660 Jiřina Merglová
Informace k přijetí do kurzu autoškoly:
1. Pošlete mi sms ve tvaru jméno, příjmení, skupina, zavolám obratem zpět,
nebo na webu vyplňte kontaktní formulář.
2. Připravte si přihlášku potvrzenou lékařem.
*** Vše najdete na webu – sleva za přihlášení prostřednictvím webu ***
www.autoskola19.cz
Výuka probíhá v Rudné, 2/3 jízd jsou v Praze, závěrečné zkoušky celé v Rudné.
2/2014
www.mestorudna.cz
3
Zápisník starosty
24. 1. 2014 – Dnes jsme měli jednání se zástupci firmy e-centre, která zprostředkovává nákup energií pro občany. Spolupráce
s touto firmou byla úspěšná již například v Říčanech. Dohodli
jsme se na dalším postupu, bližší informace budou zveřejněny
na internetových stránkách a v ŽvR.
23. 1. 2014 – Máme za sebou první letošní zastupitelstvo. Znovu
připomínám, že termíny všech letošních jednání jsou uvedeny
v Kalendáři akcí. Další jednání (zejména o rozpočtu 2014) proběhne 19. 3.
22. 1. 2014 – Město Rudná je akcionářem Vodovodů a kanalizací Beroun. Včera proběhla valná hromada společnosti. I přesto,
že náš podíl je nevýznamný, i letos výplata dividend přinese do
městské kasy několik desítek tisíc korun.
21. 1. 2014 – Od včerejšího dne lze v pokladně městského úřadu
hradit roční poplatek za komunální odpad a za psy. Výše poplatků se proti loňsku nemění.
20. 1. 2014 – Již pošesté se konal ples města Rudná, který zahajuje plesovou sezónu v Rudné. Troufám se tvrdit, že i letos se
ples vydařil, takže Vás srdečně zvu na plesy další. Přehled všech
najdete na internetových stránkách města v Kalendáři akcí.
17. 1. 2014 – Ve spolupráci s obcemi Regionu Jihozápad připravujeme interaktivní turistickou mapu našeho regionu a okolí.
K dispozici pro občany bude během jara letošního roku.
16. 1. 2014 – Dnes dopoledne proběhla na úřadě další z kontrol využití dotací, tentokrát na přístavbu mateřské školy z roku
2008. Šanon s různými zprávami a hodnoceními je již větší než
šanon s projektovou dokumentací…
15. 1. 2014 – Další kolo zatím nekonečné ságy „omezení průjezdu nákladních aut Rudnou“ bylo zahájeno. Díky některým
zákonným a dalším změnám připravujeme další návrh pro
Středočeský kraj (vlastník komunikace), jak zejména kamiony
vytěsnit z města. Osobně si myslím, že nyní je naše pozice již
natolik silná, že by se to konečně mohlo podařit.
14. 1. 2014 – Byli jsme upozorněni na černou skládku k blízkosti
rudenského nádraží. Skládka se nachází na pozemku Českých drah,
které budou s problémem seznámeny a bude jim nabídnuto řešení.
10. 1. 2014 – I v tomto roce bude druhý pátek v měsíci patřit zasedáním Regionu Jihozápad. Tentokrát byly hostitelem
Nučice v nově zrekonstruovaném bývalém kině; dnes v Lidovém domě.
9. 1. 2014 – Před vánocemi proběhl v hořelickém kostele adventní koncert pořádaný městem Rudná. Výtěžek ve výši téměř
5 tis. Kč bude opět věnován církvi na údržbu objektů.
8. 1. 2014 – Práce na letošním rozpočtu jsou v plném proudu.
Jen pro zajímavost: v loňském roce byly v Rudné provedeny
investice za více než 30 mil. Kč.
7. 1. 2014 – Leden obvykle nebývá příliš nakloněn stavebním
pracím (i když letos je to jinak), takže v běhu jsou především
drobnější úpravy. Z těch významnějších zmíním rekonstrukci
prostor ve zdravotním středisku, kde by snad? už na jaře mohla
začít ordinovat další praktická lékařka.
6. 1. 2014 – Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Kromě těchto zákonů vstupuje
zároveň v účinnost i řada doprovodných předpisů, například
katastrální zákon, zákon o zvláštních řízeních soudních či
zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Město se bude snažit průběžně upozorňovat občany na nejdůležitější novinky.
2. 1. 2014 – Po vánocích zpátky v úřadu...
Informace ze zasedání Rady města Rudná
ze dne 27. 1. 2014
• Rada schválila zpracování projektu na akci „Omezení vjezdu
vozidel nad 12 t do Rudné“ dle cenové nabídky p. Skovajsy.
• Rada schválila podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o likvidaci směsného komunálního odpadu“ s Technickými službami Rudná.
• Rada schválila žádost o připojení rodinného domu na
pozemku p. č. 161/11 v k. ú. Hořelice na místní komunikaci
V Hlubokém za podmínky zpevnění 4 m široké části zeleného
pruhu této ulice parc. č. 318/3 v k. ú. Hořelice na své náklady
a podmínky souhlasu obce Nučice, která je vlastníkem přilehlé části navazující komunikace na pozemku p. č. 1058/17
v k. ú. Nučice.
• Rada schválila podpis Smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., na akci „Rudná Ke Školce p. č. 262/44 – kNN“
• Rada souhlasí s tím, že ZŠ Rudná bude místem pro sběr
papíru a kovu (hliník). Odevzdané množství oprávněné
osobě bude město Rudná na základě vážního lístku dokládat
ve svých hlášeních firmě EKO-KOM, a.s. Toto místo bude
uvedeno v nové obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
města Rudná.
ze dne 13. 1. 2014
• Rada souhlasí s odesláním finančního příspěvku ve výši
4 945 Kč hořelickému kostelu za umožnění uspořádání vánočního koncertu dne 15. 12. 2013.
• Rada nesouhlasí s proplacením ztráty za ušlý zisk a za spotřebovanou energii firmě Relax-sport Rudná s.r.o. ve výši
114 050 Kč z důvodu vyplavení.
• Rada revokovala bod č. 7 Usnesení č. 23/13 ze dne 16. 12.
2013 a schválila nájem nebytových prostor v Karlovotýnské ulici čp. 425 MUDr. Jirákové. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou v trvání 5 let. V případě, že bude
nájemní smlouva ukončena dříve, doplatí MUDr. Jiráková
náklady na úpravu prostor.
4
Život v Rudné
• Rada schválila žádost firmy RWE GasNet, s.r.o. a souhlasí
s vyvěšením záměru prodeje stavebního pozemku p. č. 558
v k. ú. Hořelice o výměře 217 m2.
• Rada schválila žádost a souhlasí s rekonstrukcí podkroví II.
NP domu v ul. Komenského čp. 278 dle předložené projektové dokumentace.
2/2014
• Rada vzala na vědomí harmonogram akcí ČEZ Distribuce
na r. 2014 a schválila doplnění investičních akcí města
Rudná na r. 2014 o projekty a položení kabelů a nových
stožárů VO v ulicích Riegrova (západ a východ), Karlovotýnská a kabelů VO v ulici Růžová v souladu s tímto
harmonogramem.
Informace z radnice
Dopravní situace v Rudné
Pokud bychom měli vybrat jedno téma, které se – bohužel – stále opakuje, pak je to nadměrná automobilová doprava v Rudné,
zejména na Masarykově ulici. Učinili jsme již bezpočet pokusů,
jak situaci řešit, zatím však bezvýsledně. Majitel komunikace,
Středočeský kraj, se brání veškerým návrhům na řešení a sám
nikterak nekoná.
Nyní se ale situace v náhledu na provoz nákladních vozů uvnitř
měst a obcí mění. Alespoň to tak vypadá podle některých míst
v republice, kde se již podařilo nadměrnou dopravní zátěž omezit. Úsek Masarykovy od restaurace Na Staré až na Zličín je jednou z nejvíce zatížených komunikací II. třídy ve Středočeském
kraji. V žádném případě nám nejde o přesměrování těžké nákladní dopravy na další komunikace nižších tříd. Naším cílem je
udržet nákladní auta na dálnici, která je pro Rudnou přirozeným
obchvatem. Řešení je prosté: kromě několika málo nákladních
aut (zejména zásobování) nemají tyto v Rudné v drtivé většině
cíl a Rudnou pouze projíždí. Proto zde zcela bez problémů může být omezení tonáže projíždějících vozidel. Nyní jsme těsně
před dokončením projektové dokumentace, která bude obratem projednána na Kraji a bude podána k vyjádření silničnímu
správnímu úřadu. Jsme přesvědčeni, že tentokrát máme dostatek
argumentů a návrh jasného postupu. O průběhu dalších jednání
budete informováni.
Návrh investic 2014
V minulém roce byly v Rudné realizovány investice ve výši
30 mil. Kč, což je jedna z nejvyšších částek v historii (navýšení investičního rozpočtu pomohlo především nové rozpočtové
určení daní a znovu dotace). I v letošním roce připravujeme podobný rozsah investic. Finální znění rozpočtu bude schvalováno
na březnovém zastupitelstvu, ale již teď můžeme nastínit některé z nejvýznamnějších akcí letošního roku. V komunikacích
se jedná především o výstavbu okružní křižovatky u lékárny,
opravu ulic Obchodní, části Nerudovy, Obloukové nebo Tylovy.
Z loňska se přesouvají do letošního roku přechody pro chodce
a chodníky u zdravotního střediska v Karlovotýnské a v Jinočanské. Chodníky bychom mohli opravovat pořád; letos budou
zbudovány nové v Šamonilově, Příčné, na Masarykově nebo
k nučickému nádraží. V přípravě je celková úprava Havlíčkova náměstí. Plánujeme také koupit nové auto pro pečovatelskou
službu, která zajišťuje služby více než čtyřem desítkám seniorů.
Změna ve svozu popelnic
S účinností od února 2014 bude nahrazen 14denní svoz popelnic
svozem týdenním. Pokud máte tedy popelnici označenou ještě
loňskou známkou, můžete již nyní využívat týdenní svoz. Na
místě je znovu připomenout, že platba poplatku za odpady není
pouze za vyvezení popelnice, ale že z tohoto poplatku všichni
přispíváme na systém třídění, svozu a likvidace všech odpadů
v Rudné. Termíny svozů najdete na internetových stránkách
města v sekci Pro občany / Odpadový kalendář.
Městská policie se bude stěhovat
Již více než půl roku působí v Rudné a okolí Městská policie Rudná. Aktuálně má jednotka 7 členů. Historicky sídlí
jednotka v přístavku městského úřadu. Jedná se o pozůstatek z dob, kdy jednotka měla pouze dva členy. Pro současné
potřeby jednotky je jedna místnost o výměře 20 m2 naprosto
nevyhovující. Proto bylo v loňském roce rozhodnuto zároveň
s rekonstrukcí prostor pro nového praktického lékaře opravit
i část prostor v zahradě zdravotního střediska. Nyní jsou práce v plném proudu a pokud půjde vše bez problémů, bude
se městská policie stěhovat do rekonstruovaných prostor stěhovat začátkem jara. Kromě adresy veškeré ostatní kontakty
zůstávají v platnosti.
Výzva Okresního soudu Praha-západ
Okresní soud Praha-západ požádal zastupitelstvo Rudné o zvolení přísedících k soudu. Zjednodušeně popsáno je přísedící
laik, který má v soudním řízení zastupovat „selský rozum“ nezatížený právnickým vzděláním nebo soudní rutinou a pomoci
tak vyvážit výsledné rozhodnutí. Podmínkami pro zvolení jsou
bezúhonnost, morální vlastnosti, lustrační osvědčení (které na
žádost konkrétní osoby vydá Ministerstvo vnitra ČR), věk alespoň 30 let, souhlas se svým ustanovením do funkce přísedícího
a s přidělením ke zdejšímu soudu. Máte-li zájem stát se přísedícím nebo víte-li o někom, kdo by mohl tuto funkci zastávat,
kontaktujte prosím sekretariát městského úřadu tel. 311 652 311
nejpozději do 7. 3. 2014.
Fotosoutěž Rudná v obraze
V loňském roce jsme vyhlásili fotosoutěž Rudná v obraze. Soutěžící mohli za své fotografie Rudné vyhrát kromě drobných cen
digitální zrcadlovku. Bohužel se záměr nesetkal s ohlasem veřejnosti a tak do soutěže dorazilo pouze několik snímků. Organizátor kvůli malému množství snímků proto soutěž ukončil bez
vyhlášení výsledků. Všichni zúčastnění získají knihu o Rudné
od Hany Opleštilové.
Speciální číslo ŽvR v prodeji
Speciální vydání Života v Rudné s důležitými kontakty a jízdními řády je již v prodeji v městské knihovně, v Technických
službách Rudná nebo v trafi ce na Masarykově (u lékárny). Cena
je 48 Kč.
Kalendář akcí
8. 2. 2014
15. 2. 2014
21. 2. 2014
22. 2. 2014
8. 3. 2014
19. 3. 2014
22. 3. 2014
20:00
20:00
20:00
15:00
20:00
18:00
20:00
Sokolský ples
Sportovní karneval
1. Rudňáčkovský ples
Dětský karneval
Hasičský bál
Zasedání zastupitelstva
Školní ples
2/2014
www.mestorudna.cz
Z internetových stránek města
Videoškolení – výcvik a péče o psa
Od předního odborníka se naučíte, jak naučit Vašeho pejska základní poslušnosti. Videoškolením Vás provede pak Jiří Tomášů,
který vycvičil více než 250 slepeckých a 150 asistenčních psů.
Babyboxy zachraňují životy II.
Na dřívější žádost o podporu babyboxů reagovala řada rudenských občanů a firem. Dík patří všem, kteří jakkoliv pomohli.
Poplatky za komunální odpad a psy
Platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu (TKO) a poplatky za psy je možné hradit do 31. 3. 2014.
Nový občanský zákoník
Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník, zákon
o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu
soukromém. Kromě trojice zákonů tvořících jádro rekodifikace
soukromého práva vstupuje zároveň v účinnost i řada doprovodných předpisů, například katastrální zákon, zákon o zvláštních
řízeních soudních či zákon o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob. Nové zákony zároveň ruší více než 200 dosud
účinných předpisů.
Národní síť záchranných stanic
5
ZÁPIS
do 1. třídy pro školní rok
2014/2015 se v Základní
škole Rudná koná ve čtvrtek
13. února od 13 do 18 hodin.
Zápis se uskuteční v nové
budově vchod z ulice V Aleji.
Rodiče k zápisu potřebují
rodný list dítěte, kartičku
pojištěnce a občanský průkaz
Podrobnější informace
o zápise na webu
www.zsrudna.cz.
pro handicapované volně žijící živočichy.
Společně za úsporou
Je tomu skoro rok, kdy vnikla myšlenka sloučit domácnosti
do sdružené elektronické aukce pro nákup elektrické energie
a zemního plynu. Pilotním projektem bylo město Říčany, kde
se zapojilo 518 domácností, které tak daly dohromady objem
poptávky po energiích v hodnotě 27 milionů korun. Lidé v Říčanech s námi ušetřili téměř 7 milionů korun.
Tato služba je ZDARMA.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA proběhne dne 3. 3. 2014 v 18:30
hod v salonku Restaurace Sokolský dům – rádi vám vysvětlíme, jak e-aukce fungují, a zodpovíme Vaše dotazy.
Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce:
Pro 19 655 domácností účast v aukci, které se konaly v roce
2013, znamenala úsporu více než 20 % u soutěžitelné části. Sloučení a účast v e-aukci ušetřilo domácnostem celkem
210 mil. Kč.
• Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných
obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn)
• Kopie ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn)
Vážení občané Rudné, chceme i Vám tímto způsobem pomoci
snížit náklady na energie.
Princip aukce je sdružit odběratele do velké zakázky. Velká
zakázka = zajímavá cena.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé
i bytová sdružení. Všechny se sdruží do jedné zakázky, stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet a osloví
všechny dodavatele energií na trhu, aby o „balík“ domácností
soutěžili v on-line elektronické aukci.
• Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
V termínech 5. 3., 10. 3. a 12. 3. od 17:00 do 20:00 bude
v prostorách Obecního domu města Rudná probíhat sběr
podkladů pro zařazení do e-aukce.
Více informací získáte na www.ecentre.cz.
Neváhejte mě kontaktovat:
Petra Planková 773 830 881 – partner eCentre
6
Život v Rudné
2/2014
Informace ze zasedání zastupitelstva
Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Rudná konaného dne 22. 1. 2014 v Obecním domě čp. 105 v Rudné.
Přítomni: Mgr. Kasal, p. Kocman, MVDr. Kotvaltová, pí Krylová, Ing. Novák, Bc. Pitrák, PhDr. Polišenská PhD. MSc., p. Prágr, prof. MUDr. Vlček CSc., Ing. Zdvořák a Ing. Náprstek
resp. paragrafů podle dosažených skutečností tak, aby skutečnost rozpočtovaných příjmů nebyla nižší než 100% a skutečné
výdaje nebyly vyšší než 100%. Celkové příjmy za r. 2013 činily
80.946.866,15 Kč a výdaje činily 83.529.493,33 Kč, z toho výdaje na investice činily 31.717.014,36 Kč vč. nákupu vozidla
pro MP Rudná (368.262,90 Kč) a nákupu počítačové techniky
(112.361 Kč).
Omluveni: p. Dejm, p. Gondík, Ing. Pražák a Ing. Strnad
Nepřítomen: Ing. Holeček (příchod v 18:15)
Zastupitelstvo města Rudná schválilo rozpočtové opatření č.
4/2013 (viz příloha č. 1 Usnesení). Schváleno počtem 11 hlasů
pro (viz bod 3 Hlasování).
Zasedání Zastupitelstva města Rudná (dále jen Zastupitelstvo) zahájil starosta p. Kocman v 18:10 hod., přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně, je přítomno
10 členů a Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Minulý zápis byl
ověřen bez připomínek.
Ad 2.
Členem návrhové komise byl zvolen: p. Novák
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Kasal a p. Vlček
Schváleno počtem 10 hlasů pro
Zapisovatelem byl určen: p. Náprstek
Na zasedání se dostavil p. Holeček, počet přítomných členů Zastupitelstva je 11.
P. Kocman – navrhl z programu vypustit bod 7 – Změna č. 7
ÚP, protože k bodu nejsou nové informace a navrhl přidat do
Různého bod b) – Schválení příprav investiční akce „Úprava
sběrného místa“.
p. Holeček – navrhl neprojednávat v Různém bod a) – Schválení
příprav investiční akce „Okružní křižovatka u lékárny“.
Zastupitelstvo neschválilo návrh p. Holečka, aby byl z programu
zasedání vypuštěn v Různém bod a).
Neschváleno počtem 2 hlasy pro, 6 hlasů proti a 3 se zdrželi (viz
bod 1 Hlasování).
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání počtem
9 hlasů pro a 2 se zdrželi (viz bod 2 Hlasování):
1. Rozpočtové opatření č. 4
2. Dopravní obslužnost – 1. čtvrtletí 2014
3. Nový ÚP – pořizovatel
4. MAS Jihozápad
5. Záměr prodeje/pronájmu v komerční zóně
6. Výběrové řízení na odpady
Dopravní obslužnost – 1. čtvrtletí 2014
p. Kocman – město Rudná platí ze svého rozpočtu příspěvky
na autobusovou dopravu téměř 2 mil. Kč ročně. Již několik
let se marně snažíme donutit Kraj, aby splnil svou zákonnou
povinnost a dopravu hradil v plném rozsahu. Místo toho Kraj
každoročně snižuje výdaje na veřejnou dopravu, i když počet
obyvatel, zejména okresů Praha západ a Praha východ, trvale stoupá. V r. 014 avizuje Kraj snížení částky o dalších
30 mil. Kč.
Na jednání starostů Středočeského kraje, ROPIDu a dopravců na konci minulého roku opět zazněl návrh, že by Kraj
měl dopravu hradit v plném rozsahu. Těsně před vánocemi
proběhla schůzka přímo na Kraji, opět bez jakéhokoliv výsledku. Jako reakce následoval dopis na Kraj (viz příloha
č. 1a zápisu).
K dispozici přikládám i zákon o veřejné dopravě, klíčové jsou
§ 2 a 3 (viz příloha č. 1b zápisu) a dále pro ilustraci statistiku
využívání linky č. 380 (viz příloha č. 1c zápisu).
Rada žádá Zastupitelstvo o stanovisko, jakým způsobem déle
pokračovat v jednání a řešení tohoto problému.
p. Holeček – určitě podpoříme další jednání a jsem pro pověřit
Radu.
pí Krylová – jezdím linkou č. 380, velikou konkurencí je Probobus, který jezdí ve stejných časech jako Ropid a vozí lidi do
Berouna až na sídliště.
p. Kocman – p. hejtman jednal s p. primátorem o koncepci
dopravy. Já jsem jednal se zástupci komerční zóny (KZ) o tom,
aby přispěli částkou 300 tis. Kč na dopravní obslužnost, jinak
nebude linka č. 380 zajíždět do KZ. Zástupci KZ jsou ochotni
přispívat. Kraj by měl během I. čtvrtletí 2014 připravit návrh
řešení.
7. Odměny zastupitelů
p. Zdvořák – navrhuji, do doby než Kraj rozklíčuje náklady na
dopravu, nic Kraji neplatit.
8. Různé
Ad 1.
Rozpočtové opatření č. 4
p. Náprstek – podal komentář k předloženým podkladům. V příjmech a výdajích dochází k vyrovnání jednotlivých položek,
Zastupitelstvo města Rudná vzalo na vědomí znění dopisu Rady
města Rudná ze dne 19. 12. 2013 na Středočeský kraj, odbor
dopravy, týkající se platby města Rudná za dopravní obslužnost.
Pověřuje Radu města Rudná dalším jednáním. Schváleno počtem 11 hlasů pro (viz bod 4 Hlasování).
2/2014
Ad 3.
www.mestorudna.cz
Nový ÚP – pořizovatel
p. Kocman – město Rudná připravuje nový územní plán
a jako pořizovatele si vybralo Úřad územního plánování
města Černošice (ÚÚP). Bohužel ÚÚP je zahlcen přípravami jiných územních plánů, a proto Rada předkládá návrh
najmout na pořízení územního plánu tzv. létajícího pořizovatele. Jedná se většinou o inženýry architekty, kteří celý
proces tvorby územního plánu koordinují. Podle předběžných informací by náklady na spolupráci s létajícím pořizovatelem činily cca 300 až 500 tis. Kč za celou dobu
pořizování ÚP.
7
p. Zdvořák – jestliže nyní vytvoříme novou MAS, tak na ní budou hodnotitelé pohlížet tak, že tato zatím nic nedokázala a nic
o ní nevědí. Jsem pro být nadále členem v MAS Karlštejnsko.
Zastupitelstvo města Rudná neschválilo záměr zařazení správního území města Rudná do územní působnosti zakládané Místní
akční skupiny Jihozápad. Nechváleno počtem 6 hlasů pro, 2 hlasy proti a 3 se zdrželi (viz bod 6 Hlasování).
Ad 5.
Záměr prodeje/pronájmu v komerční zóně
p. Šoch – mám zpracované různé studie na území u D5, které
by se třeba daly použít při tvorbě nového ÚP. Dám je k dispozici.
p. Kocman – zástupce Business parku Rudná žádá Zastupitelstvo o vyjádření k žádosti o prodej nebo pronájem pozemku
města v komerční zóně. Žádost a mapa jsou v přílohách č. 3a
+ 3b.
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje vypsání výběrového řízení
na pořizovatele nového územního plánu města Rudná v souladu
s § 6, odst. 2 a § 24, odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb. Schváleno počtem 11 hlasů pro (viz bod 5 Hlasování).
pí Kotvaltová – neumím si představit, že by na pozemku město
v budoucnu něco stavělo, jsem pro ho pronajmout, aby neležel
ladem, ale s podmínkou uvedení do původního stavu při ukončení nájmu.
Ad 4.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo záměr pronájmu pozemku
parc. č. 165/13 v k. ú. Hořelice. Schváleno počtem 11 hlasů pro
(viz bod 7 Hlasování).
MAS Jihozápad
p. Kocman – přivítal předsedu Místní akční skupiny Karlštejnsko (MAS) p. Hanačíka.
Ad 6.
MAS je právnická osoba, založená na principech místního
partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory
z Evropské unie a z národních programů pro svůj region.
MAS se podílí na realizaci programu obnovy a všestranného
rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově
prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje.
Rudná je členem MAS Karlštejnsko, ale spolupráce v této MAS
nepřináší obcím Regionu Jihozápad užitek. Proto bychom rádi
založili novou MAS Jihozápad. V příloze č. 2 jsou konkrétní
informace k založení nové MAS.
V letech 2014 – 2020 mají být MAS podporovány miliardovými
finančními prostředky z EU. V Regionu Jihozápad si myslíme,
že MAS Jihozápad bude umět lépe připravit strategie a založit si
tzv. fishe, které budou lépe vyhovovat potřebám subjektů v regionu.
p. Hanačík – v současné době běží 5. výzva, je možné čerpat
50 tis. až 2 mil. Kč. K jednotlivým výzvám (7 typů podpor) se
mohou hlásit nejenom obce, ale i místní subjekty. V minulých
letech čerpala např. obec Úhonice 200.000 Kč, Chýnice téměř
1 mil. Kč, Rudná nedostala nic, protože byly žádosti špatně
zpracované.
Výběrové řízení na odpady
p. Kocman – výběrové řízení na likvidaci odpadů v Rudné
stále není u konce. Firma Rumpold-P se odvolala proti výsledkům výběrového řízení. Odvolání nyní zpracovává firma
CGB Consult. Odvoz odpadu je dále zajištěn firmou Rumpold-P, prozatím je dohoda na odvoz odpadů na 1. čtvrtletí
r. 2014.
Zastupitelstvo města Rudná pověřuje v případě dokončení výběrového řízení na „Svoz a likvidaci dopadu pro Město Rudná“
Radu města Rudná provedením kroků nezbytných k uzavření
smlouvy s vítězem výběrového řízení. Schváleno počtem 11 hlasů pro (viz bod 8 Hlasování).
Ad 7.
Odměny zastupitelů
p. Kocman – Nařízením vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 18. prosince 2013 se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 4 je přehled aktuálních odměn zastupitelů Rudné
a maximální možné částky. Zastupitelstvo by mělo projednat,
zda výši odměn upraví či nikoliv.
Zastupitelstvo města Rudná neschvaluje změnu výše odměn za
funkce členům zastupitelstva. Schváleno počtem 11 hlasů pro
(viz bod 9 Hlasování).
p. Mrázek – jaké budou náklady pro obce?
Ad 8.
p. Kocman – do MAS Karlštějnsko jsme nepřispívali žádnou
částkou; nově bude třeba vybavit kancelář a připravit strategie,
na které jsou vypsány finanční podpory.
Různé
a) Schválení příprav investiční akce „Okružní křižovatka
u lékárny“
8
Život v Rudné
p. Kocman – v souladu se Směrnicí č. 2/2013 k tvorbě a schvalování rozpočtu města, článek VI., odst. 1, žádá hospodářský odbor Zastupitelstvo o schválení použití finančních prostředků na
přípravu investiční akce „Okružní křižovatka u lékárny“, konkrétně na dokončení stavebního povolení a vypsání výběrového
řízení na zhotovitele akce.
p. Holeček – zásadně nesouhlasím s vybudováním okružní křižovatky u lékárny. Hodně lidí je proti tomu, nebylo to projednáno veřejně. Zajímalo by mě vyjádření příslušných orgánů, kolik
to již stálo a kdo je vlastníkem pozemků.
p. Kocman – záměr, který se připravuje již několik let, byl řádně
projednán a schválen Zastupitelstvem k realizaci již v minulém
roce. Samotná realizace je pouze přesunuta do letošního roku
(kvůli řešení přeložek sítí). Toto rozhodnutí má pouze umožnit
pokračovat v pracích v období rozpočtového provizoria v souladu se směrnicemi města. Majetkově bude vše vypořádáno
s Krajským úřadem, zatím jsou náklady cca 300 tis. Kč. V Rudné je jeden z nejvyšších průjezdů vozidel za den ve Středočeském kraji (na komunikaci II. třídy) a dělá se vše pro to, aby se
doprava Rudnou omezila.
p. Šoch – jsem pro okružní křižovatku, protože semafory dopravu zpomalují. Je dobré se zeptat na názor řidičů.
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje použití finančních
prostředků na přípravu investiční akce „Okružní křižovatka u lékárny“, konkrétně na dokončení stavebního povolení
a vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce. Schváleno počtem 8 hlasů pro, 1 hlas proti a 2 se zdrželi (viz bod
10 Hlasování).
b) Schválení příprav investiční akce
„Úprava sběrného místa“
p. Kocman – v souladu se Směrnicí č. 2/2013 k tvorbě a schvalování rozpočtu města, článek VI., odst. 1, žádá hospodářský odbor zastupitelstvo o schválení použití finančních prostředků na
přípravu investiční akce „Úprava sběrného místa“, konkrétně na
dokončení stavebního povolení, na vypsání výběrového řízení
na zhotovitele akce a zahájení realizace.
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje použití finančních prostředků na přípravu investiční akce „Úprava sběrného místa“,
konkrétně na dokončení stavebního povolení a vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce a zahájení realizace. Schváleno
počtem 11 hlasů pro (viz bod 11 Hlasování).
2/2014
d) p. Pitrák – prosím o informaci o zákazu průjezdu vozidel nad
12 t Rudnou.
p. Kocman – na Kraji probíhají v tomto směru jednání a Kraj je
již nakloněn tomu, zákaz podpořit. Je potřeba zpracovat projekt
na řešení dopravy. Návrh projektu bude k dispozici do 3 týdnů
a měl by řešit dopravní značení v úseku Na Staré až po Šafránku,
případně až po Mikru v Chrášťanech. Podstata tohoto opatření
v duchu omezení dopravy v Rudné je ta, nedovolit průjezd vozidel nad 12 t Rudnou. Zákon neukládá stanovení objízdné trasy.
Rozhodnutí řádně zdůvodněné musí vydat silniční správní orgán
v Černošicích.
Na Kraji dále jednám o dočasném řešení křižovatky u sjezdu
z D5 jako okružní ze city bloků, což byl již dřívější návrh.
e) pí Mařánková – proč se zpracovává nová studie na řešení dopravy v nové zástavbě, když jedna studie již byla před mnoha
lety zpracována, v čem se bude lišit?
p. Kocman – o takové studii nevím, ale i kdyby existovala, bude
třeba ji aktualizovat, protože situace v oblasti Hořelického náměstí se za poslední roky změnila.
Pan starosta ukončil zasedání Zastupitelstva ve 20:10 hod.
Zapsal:
Ing. Jan Náprstek
tajemník
Lubomír Kocman
starosta
Ověřovatelé zápisu:
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.,
člen zastupitelstva
Mgr. Pavel Kasal,
místostarosta
Příloha č. 1a: Dopis na Kraj
Příloha č. 1b: Zákon č. 194/2010 Sb.
Příloha č. 1c: Využívání linky č. 380
c) p. Šoch – Růžová je opravená jen ke hřbitovu, bude se upravovat i dál? Vozidla tam vynášejí bláto.
Příloha č. 2: MAS Jihozápad
p. Hrdina – taky jsem se chtěl na to zeptat, ale jak to bude s cestou dál na Chrášťany? Proč jsou stále staženy závory na přejezdu
směrem k Chýni?
Příloha č. 3a: Žádost Business parku Rudná
p. Kocman – bude se na jaře upravovat, ale komunikace zůstane
jako polní cesta.
Příloha č. 4: Odměny členů Zastupitelstva
Příloha č. 3b: Mapa pozemku parc. č. 165/13 v k. ú. Hořelice
Příloha č. 5: Hlasování zastupitelstva
p. Kasal – proč jsou staženy závory, nevíme, prověříme to
u ČD.
Příloha č. 6: Prezenční listina
2/2014
www.mestorudna.cz
9
Spolek „Společně pro Rudnou“
(dříve „OS Společně pro Rudnou“)
Rádi bychom vás informovali, že koncem roku 2013 vzniklo
občanské sdružení Společně pro Rudnou, které bylo s účinností nového občanského zákoníku ze zákona transformováno na spolek. Naším cílem je udělat něco pro to, aby Rudná
byla příjemné místo k bydlení; místo, kde se lidé potkávají;
místo, na které jsme hrdí, že zde žijeme, místo kde je pěkné
prostředí plné zeleně, místo, kde zájmy občanů jsou prioritní,
naslouchá se jim a dělá se něco pro jejich realizaci. Chceme
se zapojit do života obce a to jak organizací různých akcí,
tak hájením zájmu obyvatel. Nechceme jen vysvětlovat, proč
něco nejde, ale naopak udělat něco pro to, aby se nám zde
lépe žilo.
Hlavními cíli našeho spolku jsou zejména:
• napomáhání tvorbě prostředí bezpečného z hlediska
dopravy v intravianu obce, především pěších a cyklistických cest;
• ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
urbanizované i neurbanizované krajiny;
• zastoupení svých členů a ostatních občanů při plnění vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní,
kontrolní, mezigeneračně sjednocující a poradní funkce při
péči o rozvoj území obce Rudná a transparentního řízení
obce Rudná.
V loňském roce jsme již zorganizovali první akci – Rudenské buřtopeky, na které dorazil velký počet našich sousedů.
napomáhat výchově dětí a mládeže k pospolitému soužití
Bylo velmi příjemné si při opékání špekáčků popovídat s lid-
se starší generací organizováním sportovních, společenských
mi, kteří vedle nás žijí. Většina z účastníků se shodla v tom,
a kulturních akcí;
že podobné akce jsou vždy vítané, ať už z hlediska zábavy,
• propagace a prosazování principů občanské společnosti
tak i díky možnosti poznat kdo vedle vás žije.
v podpoře otevřené a nezávislé diskuse obyvatel Rudné
V současné době náš spolek připravuje webovské stránky,
k otázkám týkajícím se života v Rudné;
které budou koncipovány tak, aby kdokoli mohl upozornit
• rozšíření občanské vybavenosti a zefektivnění služeb
poskytovaných v oblasti zájmu;
na jakékoli téma, které nás v Rudné trápí. Jednou z oblastí,
která nám totiž v Rudné chybí, je možnost volně diskutovat
na různá témata, která nás v Rudné trápí. Chceme proto na-
• ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdru-
bídnout necenzurované, otevřené diskusní fórum, kde bude
žení; t.j. všechny připravované zásahy a správní řízení,
mít každý možnost upozornit na nepravosti, přinášet nápady
při nichž mohou být ohroženy, dotčeny či omezeny zájmy
a diskutovat.
ochrany přírody a krajiny
V případě, že budete chtít více informací, případně máte ná-
• prevence ochrany přírody a krajiny zvláště pak u případů
měty či podněty k naší aktivitě, a budete chtít vědět více o na-
(zamýšlených či na základě zahajovaných správních řízení),
šem spolku napište nám na [email protected] .
kde mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny:
Jakmile budou spuštěny naše www stránky budeme vás ihned
• výstavby nemovitostí (včetně obytných celků) pro
informovat.
trvalý pobyt, letní a zimní rekreaci a sport, zejména
Mezi nejbližší akce plánované naším spolkem patří konání
stavby, při kterých budou jakkoli dotčeny pozemky
série bezplatných přednášek na zajímavá témata plynoucí
lesní, zahrad či zemědělských polí, či jiné pozemky se
z nového občanského zákoníku. Zabývat se chceme hlavně
zelení
oblastmi, které se dotýkají dennodenního života každého ob-
• výstavby občanské vybavenosti, jejich rekonstrukce,
úpravy a rušení (odstraňování)
čana, např. dědické právo, nemovitosti (koupě, prodej, nájem,
...), darování, sousedské vztahy, základní změny v daňovém
systému od 1. 1. 2014, atd. Přednášet by měli odborníci z řad
• staveb, které mohou výrazně snížit nebo změnit krajin-
advokátů a daňových poradců. O termínech, tématech a místě
ný ráz (např. povolování výrazných terénních úprav),
konání vás budeme včas informovat, mimo jiné prostřednic-
popřípadě ohrozit faunu či floru ...atd.
tvím Života v Rudné.
• ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných
oblastech;
Jménem sdružení
Ing. Jiří Veigert, MBA a Mgr. Hana Ižovská
10
Život v Rudné
2/2014
Městská policie Rudná
Masarykova 272, 252 19 Rudná, tel: 734 811 811, e-mail: [email protected]
Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná za období 1. 12. 2013 – 31. 12. 2013
na území města Rudná a obcí Jinočany, Nučice, Zbuzany, Úhonice, Drahelčice, Tachlovice, Ořech, Chýnice a Ptice
Obec Ořech – dne 2. 12. ve 12.02 hodin byla oznámena krádež
věcí z garáže. Oznamovatel byl poučen o dalším postupu.
Město Rudná – dne 2. 12. ve 13.42 oznámila Policie ČR nález
injekční stříkačky v prostoru ulice Masarykova – stříkačka byla
hlídkou MP zajištěna , následně provedena likvidace.
Město Rudná – dne 9. 12. v 2.57 hodin požádala o součinnost
Policie ČR při kontrole objektu pošty, kde mělo dojít k narušení. Na místě hlídkou zjištěno, že objekt je narušen. Z tohoto
důvodu bylo místo činu zajištěno a věc na místě předána Policii
ČR k dalšímu šetření.
Obec Nučice – dne 2. 12. ve 21.35 oznámila Policie ČR Hostivice podezřelou osobu v ulici Paderlíkova. Hlídka uvedenou
ulici i okolí, na místě nebyl nikdo nenalezen.
Obec Jinočany – dne 9. 12. v 17.10 hodin oznámila starostka
obce poškození elektrické výzdoby na vánočním stromku.
Pachatelé byli na místě zadrženi místostarostou obce a věc byla
řešena na místě s tím, že pachatelé vzniklou škodu uhradí.
Město Rudná – dne 3. 12. ve 12.41 hodin odchycen pes, který
byl umístěn do kotce. Psa si v odpoledních hodinách vyzvedl
majitel, věc byla řešena domluvou.
Obec Úhonice – dne 14. 12. v 10.07 hodin oznámil starosta obce
volně pobíhajícího psa po obci. Pes odchycen, dle místní znalosti zjištěn majitel, který si později psa od hlídky MP převzal.
Obec Jinočany – dne 4. 12. ve 14.20 hodin bylo oznámeno
podezřelé vozidlo stojící v ulici Komenského. Po příjezdu na
místo a následné lustraci vozidla bylo zjištěno, že se jedná
o vozidlo v pátrání Policie ČR. Vozidlo zajištěno, věc byla na
místě předána Policii ČR.
Město Rudná – dne 15. 12. v 9.01 hodin žádost Policie ČR
o součinnost při prověření osoby, která má spát v prostorách
komerční zóny v Rudné. Osoba nalezena, ztotožněna, provedena lustrace osoby s negativním výsledkem, osoba následně
vykázána z místa.
Obec Ptice – dne 5. 12. ve 8.34 hodin bylo oznámeno podezřelé
vozidlo stojící v obci. Vozidlo pátráním neprochází. Na vozidlo byla umístěna výzva pro nepřítomného pachatele z důvodu
porušení zákona o silničním provozu.
Obec Zbuzany – dne 15. 12. v 16.04 hodin oznámil občan obce
parkování vozidel v křižovatce Chotečská x Uhelná. Po příjezdu
hlídky na místo byla na špatně parkující vozidla umístěna Výzva
pro osobu podezřelou z přestupku. Řidiči, kteří se na výzvu
dostavili byli řešeni. Řidiči, kteří se do 5 dnů nedostavili, budou
oznámeni k řešení správnímu orgánu.
Město Rudná – dne 6. 12. ve 1.32 hodin požádala hlídku MP
o pomoc paní, která oznámila, že jí někdo chodí po zahradě.
Byla provedena kontrola zahrady i okolí, nikdo nebyl nenalezen.
Město Rudná – dne 6. 12. v 21.00 hodin zjištěno nefunkční
osvětlení v ulici Masarykova, část od lékárny směrem na Loděnice. O věci vyrozuměna firma Eltodo.
Obec Jinočany – dne 7. 12. v 0.10 hodin oznámil hlídce MP
muž pohyb dvou podezřelých osob po parkovišti v obci. Osoby
měly nahlížet baterkou do zaparkovaných vozidel. Hlídka místo
prohledala, zkontrolovala i okolí, na místě nebyl nikdo nalezen.
Obec Zbuzany – dne 7. 12. v 15.30 hodin oznámil muž špatně
parkující vozidla v křižovatce. Věc byla na místě řešena blokově.
Město Rudná – dne 8. 12. v 2.30 hodin bylo hlídce MP anonymně oznámeno rušení nočního klidu před jednou z místních
restaurací. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o se o konec
taneční zábavy, kdy se zde rozcházel větší počet lidí, věc byla na
místě řešena domluvou.
Obec Nučice – dne 8. 12. v 14.56 hodin oznámila občanka obce,
že v parku něco hoří a kouří. Po příjezdu hlídky na místo byla
zjištěna zapálená dýmovnice. Aktéři byli na místě zkontrolováni, místo uklizeno. Řešeno domluvou.
Obec Zbuzany – dne 16. 12. v 10.45 oznámil starosta obce
havárii vodovodního řádu – asistence při usměrňování dopravy.
Obec Nučice – dne 16. 12. v 19.20 hodin žádost Policie ČR
o součinnost při oznámení střelby v jednom z areálů v obci, na
místě hlídka MP společně s hlídkou Policie ČR, střelba na místě
nezjištěna, jednalo se o ohňostroj.
Město Rudná – dne 16. 12. v 19.23 hodin předala paní hlídce
MP nalezený mobilní telefon. Zjištěn majitel, kterému byl telefon následně vrácen.
Město Rudná – dne 17. 12. v 13.22 hodin oznámil pán, že jeho
vnuka cestou ze školy obtěžoval cizí muž, který mu měl nabízet bonbony. !!!PROSÍME OBČANY!!! o včasné nahlašování
takových situací, abychom mohli rychle jednat. Informována
Policie ČR, v tomto případě muž nenalezen.
Město Rudná – dne 18. 12. v 13.00 hodin požádala hlídku MP o součinnost Policie ČR při kontrole domu, do kterého se údajně pokouší
dostat dva muži a ve kterém má být samo nezletilé dítě. Kontrola
domu i okolí negativní. Na místě předáno zpět hlídce Policie ČR.
Obec Nučice – dne 18. 12. v 23.25 hodin žádá o součinnost
Policie ČR Hostivice při pátrání po vozidle, ve kterém se mají
2/2014
www.mestorudna.cz
pohybovat údajní zloději. Kontrola místa i přilehlého okolí, společně s hlídkou policie s negativním výsledkem.
Obec Nučice – dne 19. 12. v 11.10 hodin požádal o pomoc
občan, který si stěžoval na výtržnosti v nočních hodinách. Opakované bouchání petard u nich v ulici. Pán poučen o dalším
postupu.
Obec Jinočany – dne 19. 12. v 17.27 hodin oznámil občan obce
muže, kterého podezřívá z trestné činnosti u nich v ulici. Muž
hlídkou MP nalezen, ztotožněn. Informace a data předána Policii
ČR k dalšímu opatření.
Město Rudná – dne 20. 12. v 5.30 hodin oznámila žena, že
v ulici Obchodní se pohybují dva podezřelí muži. Hlídka MP
prohledala ulici i přilehlé okolí, nikdo podezřelý nenalezen.
Město Rudná – dne 20. 12. v 9.00 hodin kontrola ulice Na
Vypichu z důvodu zvýšeného pohybu nákladních vozidel v této
ulici. Hlídka MP zjistila, že se jedná o vozidla firmy, která zde
provádí probírku lesa.
11
Obec Nučice – dne 22. 12. v 15.30 hodin dal na vědomí pán, že
mu cca před 3 dny někdo odcizil sekačku na trávu. Pán poučen
o dalším postupu.
Město Rudná – dne 22. 12. v 17.43 hodin oznámil muž, že
kvůli špatně zaparkovanému vozidlu nemůže vyjet ze svého
pozemku. Při příjezdu hlídky na místo špatně parkující vozidlo
na místě již nebylo.
Město Rudná – dne 23. 12. v 9.10 hodin oznámil občan obce, že
před domovem důchodců někdo ukopal zpětná zrcátka u parkujících vozidel v ulici. Pán hlídce MP sdělil, že informaci již předal Policii ČR a že hlídce MP toto sdělení dává jen na vědomí.
Město Rudná – dne 31. 12. v 18.17 hodin oznámil místní občan,
že mu utekl černý pes. Následně bylo oznámeno z čerpací stanice, že tam mají černého psa. Pes byl umístěn do kotce a majitel
si jej druhý den převzal. Věc řešena domluvou.
Bronislav Knotek,
Městská policie Rudná
ZŠ Hořelice
Pestrý život v hořelické škole
Bývá milou tradicí v době okolo pololetí napsat pár řádek o naší
škole, o dětech, učitelích, o jejich práci, přáních a snech.
V září pokračoval v naší škole dlouhodobý projekt cestopisných besed, který začal už dříve. Po besedě o putování v Indii
a Rusku, nám tentokrát, opět s použitím bohatého audio – video
materiálu slečna Mgr. Naďa Magulová vyprávěla své osobní
zážitky z cest po Zakarpatské Ukrajině a z práce ve Francii.
V únoru se můžeme těšit, až nám povypráví o svém putování po
Kambodži. Žáci interaktivně spolupracují, místa vyhledávají na
mapách, kreslí vlajky zmiňovaných zemí a projektově vytvářejí
nástěnky. O těchto exotických místech pak dokáží sami pěkně
hovořit.
V září jsme také uspořádali velký sportovní den, který byl prověrkou poprázdninové zdatnosti a kondice všech žáků.
Na sklonku měsíce jsme navštívili výstavu ptactva a ve škole
pak výtvarně zpracovali naše zážitky.
V říjnu děti četly žánrové knihy, tu knihy s dětskými hrdiny, tu
knihy s pohádkovými motivy, seznámily se pak s místní knihovnou, se systémem půjčování knih. Rozvoj čtenářských dovedností a výchova k lásce ke knihám je pro učitele naší školy
prioritou.
V listopadu ve škole proběhly náborové akce a besedy pro vycházející žáky. Školu navštívili pedagogové a mistři odborného
výcviku z různých učilišť a naše žáky informovali o možnostech
další profesní budoucnosti.
Třídní učitelka 9. ročníku se svými svěřenci také navštívila některá učiliště. Vycházející žáci si tak mohli udělat obrázek svého
dalšího uplatnění.
Druhý listopadový týden jsme věnovali projektu „Vánoční jarmark a vánoční vystoupení pro veřejnost“. Každá třída si po pečlivém rozvážení zvolila vánoční výrobek, který by ráda nabídla
k prodeji na jarmarku. Celý listopad a první týdny v prosinci
pak celá škola nacvičovala vystoupení pro rodiče a veřejnost.
Vystoupení se neslo v „čertovském duchu“ a žáci se pokusili
i o hudebně – pohybovou dramatizaci pohádky Boženy Němcové „Čert a Káča“.
Prosinec, ač teplý a bez sněhu, měl v naší škole vpravdě vánoční
charakter.
Dvoudenní jarmark nabízel nejen módní doplňky, ale i svíčky,
věnce, prostírání, slaměné betlémky, pletené koše a další nápadité maličkosti.
Jarmark, spojený s „Dnem otevřených dveří“, měl velkou návštěvnost. Na práci našich žáků se přijeli podívat učitelé okolních škol, rodiče a ostatní hosté.
Vystoupení dětí, malých čertíků, dojalo většinu diváků, recitaci
žáků vyšších ročníků zase ocenili i zástupci rodičů i MÚ Rudná.
V prosinci u nás měl besedu i jeden z rodičů, který se svým synem navštívil Pyreneje a přišel o svých cestách dětem vyprávět.
Hezkým dárkem byl i výlet do Berouna na výstavu koření či
výlet do adventní Prahy.
Poslední prosincový školní den se děti pokoušely o znovuoživení dávných tradic a lily olovo.
Vzájemné věštění budoucnosti z kousků různých tvarů přineslo
velikou zábavu, ale i poučení. Do malého kousku olova řada
žáků vměstnala svůj tajný sen, o kterém leckdy ví jen oni nebo
paní učitelky.
Po vánočních prázdninách se všichni vrhli do práce s jediným
cílem. Vylepšit si známky na pololetním vysvědčení. Na nich
jistě záleží, ale na příjemné atmosféře, rodinné pohodě a vědomí, že paní učitelky jsou tu hlavně pro své svěřence také.
A o to naší škole především jde.
Škola se snaží žít tím nejpestřejším životem, vymýšlet neotřelé aktivity, pomáhat přechodně žákům s problémy v učení, ale
i těm, kteří pomoc a osobní přístup potřebují trvaleji a ve větší
míře.
Škola je tu otevřena pro žáky denně od 6.30 do 16.00 a je připravena kdykoliv pomoci radou, konsultací, příkladem všem, kteří
o to požádají.
Dovolte mi rozloučit se s vámi citátem
„....Studovat se vyplatí, protože na rozdíl od majetku si své
vzdělání do hrobu vezmete...“
Dr. Alena Magulová
12
Život v Rudné
2/2014
a z Nučic. Ředitel školy osobně donesl nový putovní pohár, věcné ceny (míče), diplomy a další ocenění pro všechny zúčastněné. Utkání probíhala dle časového plánu a turnaj byl zakončen
slavnostním vyhlášením výsledků. Potěšitelné – a oceněním pro
pořadatele – je, že před odjezdem přislíbily hostující školy účast
na budoucím ročníku.
Na vítězství se podíleli všichni členové družstva „A“ ZŠ Rudná:
Novotný Jakub, Cihelka Jan, Vobořil Ondřej, Riley Tomáš, Čech
Martin (5. C);
Jedlička Dominik, (5. A), Kotěšovský Jan (5. B)
Kubatová Michaela, Pěnkavová Anežka (5. C),
Mutombo Émilie, Simonová Eliška, Smržová Barbora (5. B),
Horáčková Nikola (5. A)
Vybíjená v Rudné
Ve středu 18. 12. 2013 se uskutečnil již 16. ročník Vánočního
turnaje ve vybíjené
„O putovní pohár ředitele ZŠ Rudná“. Zúčastnilo se ho 6 družstev dětí z 3.–5. ročníku základních škol.
Turnaj se odehrával již tradičně v přátelském duchu, utkání začínala sportovním pozdravem, děvčata i chlapci bojovali s vysokým nasazením a zaujetím pro hru, po ukončení souboje však
nechybělo přátelské podání ruky jako výraz respektu a ocenění
soupeře.
Zásady sportovního chování fair play byly samozřejmostí a ještě více umocnily pohodovou předvánoční atmosféru turnaje.
Pochvala náleží hráčům nejen za předvedené výkony, ale i za
chování v průběhu celého klání – učitelská mravenčí práce byla
zúročena.
Všem, kteří se na hladkém průběhu turnaje podíleli, patří poděkování – pedagogickému doprovodu hostujících za péči o soutěžící, třídním učitelkám za prostor pro tréninky, TU J. Kejhové
a E. Tůmové za přípravu a vedení družstev na turnaji, I. Králové
za zajištění drobného pohoštění, L. Tvrdíkové za zajištění fotodokumentace (J. Kejhová a I. Kasperová), děvčatům z 8. ročníku
(J. Luprichová z 8. B; N. Svobodová a K. Rejsková z 8. C) za
výpomoc při organizaci – časomírou, bodováním, zapisováním
do tabulek počínaje a závěrečným úklidem po odchodu všech
zúčastněných konče. Skromně a v pozadí celého Vánočního turnaje působil ten, který připravil a zajistil vše ostatní – pan ředitel
ZŠ Rudná, P. Kasal.
Letošním vítězem se stali žáci z pátých tříd ZŠ Rudná, „čtvrťáky“ domácích zastavili předloňští vítězové – družstvo ze
Zdic; 4., 5. a 6. místo pak obsadila družstva z Úhonic, Jinočan
Sbírka zimního oblečení pro syrské
uprchlíky v táborech v Jordánsku
Chceme poděkovat všem těm, kteří se zapojili do sbírky zimního oblečení. Celkem jsme zabalili asi 40 pytlů velmi dobře
zachovalého šatstva, které určitě pomůže potřebným lidem, žijícím v nepředstavitelně těžkých podmínkách v uprchlických
táborech v Jordánsku.
Na sbírce se podílelo mnoho žáků naší školy, jejichž seznam bude viset na nástěnce na školní chodbě, ale přispěli i učitelé nebo
cizí lidé, kteří četli výzvu na webových stránkách.
V současné době byly již pytle odvezeny na letiště, odkud bylo
vypraveno zvláštní armádní letadlo, které odvezlo veškeré sebrané oblečení z mnoha škol celé republiky, spolupracujících
s organizací Stonožka, jež právě sbírku vyhlásila.
2/2014
www.mestorudna.cz
13
ROBIMAUS – Masarykova 103, 252 19 Rudná u Prahy
● Chovatelské potřeby ● E-shop ● Zvířata
● Krmiva ● Distribuce chovatelské literatury
● Kompletní zařizování a údržba akvárií a terárií
Předškoláci na návštěvě v základní škole
Rok se s rokem sešel a my jsme mohly opět v naší škole přivítat
naše nastávající prvňáčky. 16. leden 2014 byl plný očekávání
nejen ze strany předškoláků, soudě podle jejich vykulených očí,
ale i ze strany našich stávajících prvňáčků, kteří chtěli předvést
vše, co se od září již naučili.Paní učitelky se snažily předškoláky
zapojit i do výuky, aby si vyzkoušeli, co je vlastně od září čeká. Nakonec nemohla chybět velká pochvala za snahu, protože
mnozí z nich, ačkoliv jsou ještě ve školce, umí písmenka, sčítat
a odčítat. Tak na viděnou v září!
VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
Při nákupu nad 500 Kč dostanete poukázku na 50 Kč
Při nákupu nad 1000 Kč dostanete poukázku na 100 Kč
Poukázky můžete použít při dalším nákupu.
Nelze kombinovat s dalšími akcemi.
OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8.00 – 19.00 hod., So 8.00 – 16.00 hod., Ne 14.00 – 18.00 hod.
KONTAKT
Tel.: 311 678 189, Fax: 312 312 728, Mobil: 605 370 730
E-mail: [email protected], www.robimaus.cz
Agentura MADLENKA
Specialista na úklid domácností
Zajistíme pravidelný i jednorázový úklid
domácnosti spolehlivou hospodyní.
Osmičky za kulturou
Začátek roku 2014 se všechny „osmičky“ rozhodly prožít kulturně, a to v Divadle Gong. Ve čtvrtek 9. ledna jsme zde strávili
příjemné dopoledne na představení „Ze života hmyzu“.
Představení se konalo v rámci festivalu Čapkovské jaro v Praze
a právě dnes festival odstartoval. Důvod, proč právě 9. ledna
je nasnadě - v tento den, před 124 lety, se narodil autor tohoto
dramatu, tedy Karel Čapek.
Představení je satirickou alegorií o lidském společenství. V dramatu vystupují motýli, chrobáci, mravenci, cvrčci, lumci, kukly
i slimáci a každý zastupuje nějakou vlastnost nebo typ lidí. Prostřednictvím jejich chování jsou kritizovány nešvary lidské společnosti jako sobectví, hamižnost, povrchnost, egocentrismus,
prospěchářství, touha ovládat ostatní atd.
Díky příznivému počasí (i když nás při ranním odjezdu trochu
pozlobil déšť) proběhla i cesta bez problémů. Ti, které „honila
mlsná“, si neodpustili nákup pamlsků v divadelní kavárně a došlo jako již tradičně i na pizzu na Zličíně. Žáci byli po celou
dobu ukáznění, vše proběhlo bez problémů a lze tedy předpokládat, že výhledově podnikneme zase nějakou další akci.
L. Braunová, I. Šťovíčková, L. Záhorová, třídní učitelky „osmiček“
Milé dámy, také se Vám krabatí čelo při představě
úklidu?
Milí pánové, nebyli byste raději, kdyby se partnerka
věnovala Vám místo vysavači a prachovce?
Pak si najměte na úklid odborníky a věnujte se raději sami sobě a svým
blízkým!
Uklidíme rychle, spolehlivě a za ceny více než příznivé!
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám připravíme nabídku na míru.
Telefon: 604 894 469
[email protected]
WWW.AGENTURAMADLENKA.CZ
Do 15. 2. 2014 sleva 5 % na první pravidelný úklid!!!
14
Život v Rudné
2/2014
Skautské středisko
Balvan Rudná
Betlémské světlo v Rudné
Betlémské světlo skauti rozváží již od osmdesátých let a letošní rok jsme se k této tradici připojili i my. Betlémské světlo
je každý rok zapáleno v jeskyni, kde se podle tradice narodil
Ježíš Kristus. Obvykle letadlo ho dopraví do Vídně, odkud
se šíří po železnici do okolních států. A tak i 23. prosince si
mohli občané Rudné přijít připálit svíčku do kostela sv. Jiří
na Homoli.
Příchozím s lucerničkami si mohli v kostele nejen trochu odpočinout od předvánočního shonu, ale také přispět do kasičky na
dobrou věc. Počet návštěvníků nás velmi mile překvapil. Ještě
před šestou se začali objevovat první a celou následující hodinu
přicházeli stále noví a noví, mladí i staří, rodiče s dětmi, někteří
dokonce i s domácími mazlíčky.
Před kostelem jsme také měli připravenou varnici plnou vynikajícího punče, takže kdo měl chuť, mohl ještě chvilku postát,
popovídat si a popřát příjemné svátky ostatním.
s varhany. Tak se stalo, že zatímco se z magnetofonu linuly
koledy, varhaník smutně postával dole u oltáře a napjatě čekal, jestli se podaří dveře otevřít. To se však během večera
nepodařilo.
I přes tuto lapálii se celý večer vydařil a my se těšíme, až budeme příští rok rozdávat světlo zase – tentokráte již za zvuku
opravdových varhan.
Více o našich aktivitách najdete na stránkách www.balvan.cz
Příjemnou vánoční atmosféru trochu kazil fakt, že jen krátce
před tím, než se akce konala, byl kostel vykraden. A mezi
věcmi, které vandalové odnesli, byl nejspíš i klíč od místnosti
Lenka
Foto: Áší + Petr Levák
2/2014
www.mestorudna.cz
15
Chovatelé – historie a současnost
zpěvných kanárů
Ve svazu chovatelů je začleněno mnoho odborností. Je to dosti
veliký rozptyl chovaných zvířat, od třídy ryb až po třídu savců.
Jednou z odborných specializací ve svazu chovatelů jsou chovatelé kanárů. Je to zřejmě neuvěřitelné, ale chov kanárů má
velmi dlouhou historii zasahující až do 15. století. Vedle holubů
a pávů jsou kanáří nejstaršími cíleně chovanými a šlechtěnými
ptáky. Vynecháme samozřejmě kur domácí – slepice, které jsou
oficiálně nejstarší souputnik člověka.
Kanár je v chovatelské terminologii správně označován jako
harcký kanár. Kanár je nejstarším drobným ptákem, který byl
v Evropě domestikován. Divoký kanár pochází jak jinak než
z Kanárských ostrovů. Ke konci 15. století expandovali Španělé na Kanárské ostrovy a zpívající ptáčci se jim tak zalíbili, že
chytali samečky a dováželi je do Evropy. Obchod rostl a brzy se
ukázalo, že odchov kanárů je výhodnější než odchyt. S postupem
odchovu se objevovaly nové odchylky v barvě a tvaru opeření
(zkadeřenost, chocholka), velikosti a tvaru postavy a především
v nejzajímavějším rysu, ve zpěvu. Na různých místech Evropy
– hlavně na jihu, západě a ve střední Evropě, vznikla plemena
tří různých chovatelských směrů kanárů – zpěvných, barevných
a postavových.
Zpěvných kanárů existuje několik plemen zcela odlišného dědičného zpěvu: španělští timbrados s hlasitým, vysokým a ostrým
zpěvem, belgičtí bubláci s velmi složitým vodově zbarveným
zpěvem, pařížští červeně zbarvení kanáři smet, američtí American Singers a němečtí harčtí dutopěvci. Kdysi existoval ještě
tyrolský kanár slavičího zpěvu, není však jasné, zda může být
považován za plemeno. Podle dochovaných poznatků chovatelů
se tito samečci kanárů učili zpívat od slavíků obecných z přírody. Ruský kanár, který je chován i v současnosti, je šlechtěn
především k napodobování zpěvu volně žijících pěvců. K tomu mají chovatelé určeny seznamy a pořadí, které se staly hodnoceným standardem. Všechna současná plemena mají vlastní
soutěže a pořádají se velmi ceněné a složité, hodnocené podle
přesných předpisů.
V severoněmeckém pohoří Harc, které bylo významným hornickým územím, patřila klícka s kanárem k výbavě horníka při
práci v dole. Kanáři totiž upozorňovali horníky svým chováním na nebezpečné koncentrace důlních plynů. Byl to vlastně
nejspolehlivější indikátor. Zajímavý je popis použití kanárků
při záchranných akcích, který byl zveřejněn 1. 4. 1956 v deníku „Ilkstone Advertiser“ (uvádí to pan Karel Edelmann, Ústí
n.Labem, ZO CSCH Ústí – chov kanárů). „Při nahlášení důlního neštěstí přijeli jako první záchranáři s klecemi s kanáry, aby
v prvé odhalili toxické plyny. Záchranářské družstvo se pomalu pohybuje chodbou pěšky směrem k místu neštěstí. Členové
se co chvíli zastavují a sledují reakci ptáka. Pokud kanár začne
dýchat s otevřeným zobákem a natahuje křídla, vrací se družstvo na bezpečné místo. Podle vědeckého článku publikovaného
v roce 1962 Spencerem, projevují se příznaky otravy kysličníkem uhelnatým u kanárů už při koncentracích 600 ppm, zatímco
u lidí až při 200 ppm. Kanáři tedy reagují na třikrát nižší koncentrace škodlivin, kdy člověk zatím nic netuší.“
Chov kanárů představoval významný doplňkový zdroj obživy
horníků – každý podzim navštěvovali Harc obchodníci a vykupovali tam statisíce kanárů, z nichž velká část byla vyvážena do
Ameriky. Proto právě zde vznikl nový harcký kanár. Vyznačuje
se dutě znějícím, hlubokým a pomalu přednášeným zpěvem bez
rušivých ostrých a vysokých tónů. Vznikl v 19. století, především v jeho třetí čtvrtině, kdy se jeho šlechtění věnoval horník
Wilhelm Trute ze SanktAndreasbergu.
Významného pokroku, především v hloubce přednesu zpěvných
túr, dosáhl v devadesátých letech 19. století chovatel Heinrich
Seifert z Drážďan. Jeho kmen se dostal na přelomu 19. a 20. století do Čech, kde počátkem dvacátých let 20. století vznikaly
první spolky a v roce 1936 byla uspořádána první mistrovská
soutěž ve zpěvu harckých kanárů.
Většina zpěvných ptáků, včetně divokého kanára, nezpívá jednotně, ale v písni se střídají odlišné úseky, kterým se říká túry.
V době vzniku harckého kanára pojmenovali znalci kanářího
zpěvu jednotlivé túry tak, že název popisoval znění túry. České
překlady jsou nepřesné z důvodu jazykové odlišnosti. Setkáváme se s termínem role, což je označení pro túry spojované
(rolované). Posuzovatel harckých kanárů označuje kvalitu jednotlivých túr pomocí bodů. O výši bodového hodnocení rozhoduje poloha, rytmus, barva, stavba a délka túr. Podle toho se dělí
na spojované – dutá role, basová role, klokot a rolovaný zvonek
a oddělované – lehce: dutý zvonek, rovný zvonek a přísné – píšťaly, hukoty a tlukoty.
Hodnocení je obrovská věda, ale neskutečná zábava. Od roku
1936 je každoročně (počátkem ledna) pořádáno republiková mistrovská soutěž. V prosinci probíhají povinné kvalifikační předkola soutěže. Každým rokem koncem ledna pak probíhá světový
šampionát ptactva Světové ornitologické konfederace COM, jejímž členem je Český svaz chovatelů od roku 1972. Chovatelé
jiných organizací (ZO Rudná odbornost harckých kanárů nemá
– zatím snad) získali na světových šampionátech v kategorii
harckých kanárů řadu medailí, včetně zlatých (můžete si přečíst
na web stránkách ČSCH).
Harčtí kanáři soutěží ve čtyřčlenných kolekcích, tedy ve čtyřech
zpěvních klíckách postavených na sebe. Kolekce je hodnocena
jedním nebo několika posuzovateli po dobu třiceti minut. Sbor
posuzovatelů harckých kanárů absolvuje v listopadu každého
roku pravidelná školení, kde jsou při společném praktickém posuzování sjednocována měřítka před začátkem soutěží.
Chov kanárů není vlastně zásadní problém. Při domestikaci za
uplynulých 400 let se postupy chovu a úspěšného rozmnožování tak vypracovaly, že chov kanárů je jednodušší než chov papoušků. Stejně tak je tomu s chovem barevných a postavových
kanárů. Mnoho skvělých jedinců jste mohli vidět na výstavě
ZO ČSCH Řeporyje v září loňského roku. V našich výstavních
halách jste je mohli porovnat s dalšími ptačími druhy drobných
ptáků, které se u nás chovají.
Chov kanárů jako hobby bohužel v Evropě upadá. Sláva 19. století je pryč hlavně z důvodu rozšíření jiných ptačích druhů.
Organizace sdružující experty na kanáry jsou nejblíže v Kladně a v Praze. Pokud by měl někdo mezi čtenáři zájem o chov
drobných ptáků nebo kanárů, můžeme poskytnout radu a pomoc
našich chovatelských veteránů i z této odbornosti. Najdete nás
na setkání členů ČSCH na výstavišti v Hořelicích každý 2. pátek v měsíci (GPS – 50°1‘43.100“N, 14°12‘56.886“E). Můžete
nám i napsat, email – [email protected] (použito materiálů
z www.edelmann.wz.cz a WWW.CSCHDZ.eu)
Za ZO ČSCH Rudná – HPO
16
Život v Rudné
2/2014
Začátek roku u Hasičů
Pro nás je začátek tohoto roku klidnější. Zatím žádné sněhové
kalamity ani nepříznivý mráz nezasáhly do naší práce.
V roce minulém měla výjezdová jednotka města Rudná 64 výjezdů. Vyjíždělo se především k 19 požárům, 34 technickým zásahům (především čerpání vody a odstraňování nebezpečných
překážek i pátrání po pohřešovaných osobách). Čtyřikrát jsme
byli operačním střediskem poslaní na dopravní nehodu. A také přicházejí i plané poplachy, kterých jsme měli za rok sedm.
S technikou jsme najezdili 782 km po Rudné a okolí. Z našeho
volného času jsme na výjezdech strávili 127 hodin. Na údržbě
techniky a garáží snad ani nepočítáme. To je vše už za námi.
Zástupci našeho sboru na začátku roku objíždí okolní sbory, kde
na výročních valných hromadách předají zdravice a vyslechnou
práci a úspěchy kolegů.
Pro letošní rok má výjezdová jednotka 22 aktivních členů, kteří pokud je vyhlášen poplach operačním střediskem na mobilní
telefon jsou schopni vyjet s technikou do 10 minut od vyhlášení
poplachu. Občas je to opravdu těžký úkol. Nejen že se musíme dopravit do hasičské zbrojnice, ale musíme se ještě převléci
do kompletního zásahového obleku, vyjet s vozy, vše pozavírat
a potom teprve jet zachraňovat životy a majetek.
Prvním letošní školení výjezdové jednotky jsme absolvovali
u HZS Beroun, 24hodinovou stáží. Odborné školení se věnovalo záchraně osob z vody a práce v dýchací technice. Zopakovali
jsme si také zdravotní před lékařskou pomoc a poměřili jsme
síly při fyzické přípravě.
První ostrý výjezd byl 14. ledna na požár osobního automobilu,
kde naše jednotka zasahovala v dýchací technice spolu s HZS
Beroun a PČR Hostivice.
Naše práce je nyní směřována spíše do garáží, kde se snažíme, jak
už dobře víte, udělat zázrak a ze staré, nevyhovující cisternové
stříkačky Liaz Karosa udělat úplně nové a funkční zásahové vozidlo. Na repasi vozu máme zažádáno o dotaci na obnovu techniky
ze Středočeského kraje. Práce na voze pokračují zatím zdárně dopředu, jen není jisté, jestli dotace bude přidělena právě nám.
Dalším naším úkolem je uspořádat velmi úspěšný každoroční
Hasičský ples. Zatancovat, pobavit a podpořit náš sbor můžete
přijít 8. března do Sokolského domu.
O plánu na tento rok promluvíme po výroční valné hromadě našeho sboru v příštích číslech.
Nezapomínejte, pokud budete potřebovat pomoc od naší jednotky, neváhejte kontaktovat velitele pana Rabocha, nebo elektronicky e-mailem [email protected]
Aktuality sledujte na webových stránkách nebo na facebooku.
Hasiči města Rudná
2/2014
www.mestorudna.cz
CPR
Rudňáček
V únoru v pátek 21. 2. 2014 od 20:00 hod všechny srdečně
zveme na 1. Rudňáčkovský ples.
Předprodej lístků je zahájen od 1. 2. 2014 v CPR Rudňáček,
rezervaci můžete provádět i na [email protected]
V sobotu 22. 2. 2014 vás a vaše děti zveme na DĚTSKÝ KARNEVAL. Nebude chybět ani vyhlášení o nejlepší karnevalovou
masku, zažijete zde zábavné odpoledne plné písniček a soutěží.
Vstup volný (bez rezervace místa).
Pro období jarních prázdnin jsme pro vaše děti nachystali příměstský tábor. Rezervaci můžete provádět v našem rezervačním
systému do 16. 2.
Více naleznete na našem webu: www.rudnacek.mistecko.cz
Kompletní program bude upřesněm na základě počtu závazných
rezervací od 17. února 2014.
Letní příměstský tábor – přihlášky a tématicky zaměřené týdny
budou zveřejněny od 17. března 2014 na našich stránkách.
Kompletní aktuální nabídku aktivit pro 2. pol 2013/14 a připravované akce naleznete na našich stránkách.
Těšíme se na Vás – Rudňáček
17
18
Život v Rudné
MŠ Rudná
Zima v tomto roce měla pozdější příchod. Náš „umělý“ kopec
na zahradě, který byl i částečně upraven, marně čekal na sněhovou nadílku. Přesto se v lednu ve třídě U Berušky uskutečnil
„Sněhulákový den“. Děti, vlastně sněhuláčci, prožily zábavné
dopoledne plné soutěží. Ve třídě U Žabky a U Ježka pomohly
maminky připravit kostýmy a doplňky na „Doktorský den“. Bíle oblečené děti rozdávaly „injekce, poslouchaly srdíčko, léčily
rýmu, apod.“
Již podruhé proběhlo v naší mateřské škole preventivní screeningové vyšetření zraku. Ale vůbec nic to nebylo. Při samotném
vyšetření děti jednotlivě přicházely ke stolku, posadily se na židli, a dívaly se do vyšetřovací kamery, která jim změří dioptrické
2/2014
hodnoty očí. Děti, kterým byl zjištěn nález dioptrické vady, obdržely doporučení k návštěvě očního lékaře. Je zásadní, aby se
na případné vady přišlo co nejdříve.
Velmi důležité období teď nastává pro předškoláky, kteří se připravují k zápisu do základní školy. Proto jsme s dětmi před zápisem navštívili „velkou“ školu. Tato událost je pro ně zážitkem.
Děti si prohlédly prostředí a aktivně se zapojily do činností,
které pro ně paní učitelky připravily, s pomocí svých prvňáčků.
Poté, co děti ukázaly předškoláčkům, co se již naučily, si také
děti z mateřské školy vyzkoušely sedět v lavici a svou znalost
písmenek a číslic. Po prohlídce tříd a družiny tak pro ně nové
prostředí od září nebude úplně neznámé. Předškolní období není
zdaleka jenom přípravou na školu, nýbrž přípravou na život.
Jana Kalhousová, ředitelka MŠ
Žlutý květ
Silvestrovský tábor a polární expres
Rok s rokem se sešel a my opět sjeli se do Prachatic na tábor,
v počtu hojném, loučíce se s rokem starým. 17 dětí od 3 do 14
let bylo tak akorát pro pohodový průběh a pro vytvoření tří družstev; Expresní výprava, Rolničky a Silná káva.
Celotáborová hra byla na téma animovaného filmu Polární expres.
Příběh byl o jednom snu, o cestě polárním expresem na severní
pól a o víře dětí v Santu Clause, který jim nosí dárky. Protože ale
Santa Claus do naší kultury nepatří, děti se dozvěděly, kdo po světě na vánoce nosí dárky a jaké vánoční zvyky se po naší planetě
slaví. Takže účastníci našeho tábora už vědí, že například v Rusku
dárky nosí děda Mráz, ve Švédsku dědeček Jultomten (Vánoční
muž), v Itálii Babbo Natale nebo v Řecku Mikuláš.
Každý účastník dostal na začátku tábora jízdenku polárního expresu, stejnou jako ve filmu a originální pro každého se svým
jménem. Jízdenka byla velmi důležitá, bylo potřeba si ji střežit,
aby se neztratila. To se ale všem nepodařilo. Za jízdenku – která
byla během pobytu několikrát kontrolována a proštípnuta – bylo
také na konci tábora nejvíce bodů. A stejně jako ve filmu, každý
ji na konci tábora dostal označenou s nějakou jemu charakteristickou vlastností nebo vizí.
Celým táborem se samozřejmě prolínaly hry podle tématu (tulákovy boty, běh k průvodčímu, vlaková štafeta, polární kvíz,
zastávka Prachatické náměstí, scénky, filmové postavy atd.), ale
i hry veselé pro pobavení. Hrálo se jak ve dvou klubovnách v budově, na lukách za slunečného počasí, tak ve městě za tmy. Děti
si také užily krytého bazénu, ty menší dováděly v malém, velcí
zašli do velkého. Tradičně jsme navštívili Muzeum české loutky
a cirkusu (patřící pod Národní muzeum), kde je mimo stálých
expozic každý rok jiná výstava. Ta letošní byla o dětském světě
za císaře pána. Jak se v té době děti oblékaly a s čím si hrály.
Některé dobové zvyklosti nebo obleky si děti mohly vyzkoušet.
K našim táborům patří i trocha vzdělávání. Tentokrát to bylo
o našich ptáčcích. Celé jedno dopoledne probíhal program o ptácích formou her, výtvarných a jiných aktivit. Jeden večer děti
nakoukly do filmového světa, aby se dozvěděly, jak se točil film
Polární expres. Zajímavostí je, že nejdříve byl natočen jako nor-
mální film, až posléze byl animován, že všechny dětské postavy
hráli ve skutečnosti dospělí ve větších kulisách, nebo že jeden
herec hrál šest postav (posléze zanimovaných).
Poslední den roku jsme oslavili hrami v klubovně a především
hostinou, plnou chlebíčků a dalších dobrot. Zmrzlinový pohár
jsme už ale raději nechali na druhý den. Před půlnocí byl čas
vyrazit ven na ohňostroje, na které jsme měli výborný výhled.
Každé děcko si zaprskalo prskavkou a o půlnoci jsme si připili
dětskou sladkou šťávičkou přezdívanou rychlé špunty. Druhý
den, 1. 1. po setmění, proběhl oficiální městský ohňostroj, započatý bengálskými ohni. Celou podívanou jsme sledovali z plného prachatického náměstí.
Ač se tábor konal před branami Šumavy, po sněhu podobnějako
v posledních letech nebylo ani památky. To nás ale nijak netrápilo, protože to bylo sedm nádherných dní plných legrace, her
a soutěží, radovánek, dobrého jídla, vzdělávání i kultury.
Zbyšek Prágr
• Život v Rudné – měsíčník • č. 2 • Vyd. 7. 2. 2014 • Rudná
• reg. č. MK ČR č 12578 • Vydavatel: Technické služby Rudná a.s.,
Masarykova 105 • IČ: 61673056 • e-mail: [email protected] •
• www.tsrudna.cz • tel.: 311 652 336 • Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem redakce. • Za věcnou správnost článků
odpovídají autoři článků. • Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. • Uzávěrka příspěvků vždy do 20. v měsíci
• Tiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r. o. • Kubrova 27,
252 16 Nučice • [email protected] • www.gemmapress.cz •
2/2014
www.mestorudna.cz
19

Podobné dokumenty